sigorta
1. Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araç.
cevdet dogan 17.03.2011 17:30
#1052 Şikayet
2. Sigorta, gelecekte meydana gelebilecek olaylara, risklere ve doğabilecek hasar ve zararlara karşı önceden sağlanan teminat imkanı.
cevdet dogan 16.05.2011 14:59
#5643 Şikayet
3. Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir. Bu sistem sayesinde kişiler, karşı karşıya bulundukları tehlikelerin neden olabileceği, parayla ölçülebilen zararlarını, nisbeten küçük miktarlarda ödemiş oldukları primler yoluyla paylaşmaktadırlar.

Sigortanın temel işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir.Kişiler tek başına karşılayamayacakları zararları bir organizasyon aracılığıyla aralarında paylaşmaktadırlar.

Bu organizasyon, “sigorta şirketi”, “sigorta ettiren” ve “bir sigorta sözleşmesi”den oluşur.
Bir sigorta sözleşmesinde; bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan “sigortacı”, diğer tarafta da tehlikeyle karşı karşıya olan “sigorta ettiren” bulunmaktadır. Sigortalı; sigorta şirketinin bir tarafı olarak, teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişidir. Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmakla birlikte, farklı da olabilmektedir.

Sigortacının sigortalıyı koruma yükümlülüğüne karşılık, sigortalının da sözleşme ile saptanan prim adı altındaki bir meblağı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
cevdet dogan 18.12.2017 16:51
#8172 Şikayet


sigorta kavramının bulunabileceği diğer kaynaklar

    İSMMMO web sitesi
İSMMMO danışmanlarına sorulmuş sorular
İSMMMO Kütüphanesi

İSMMMO Mali Çözüm dergisinde "sigorta" ile ilgili yazılar:
 
KonuYazarSayfa Sayısı
%5 İşveren Sigorta Primi Hissesi Teşviği ve Hangi Teşviğin Avantajlı Olduğu Hususunda İpuçları Ali Terzioğlu 175
1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununda Sigortalıların Kayıt ve Tescil İşlemleri Resul Kurt 133
15 Yıllık Sigortalılık Süresini ve 3600 Gün Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayan İşçinin Kendi İsteği İle İşten Ayrılması ve Kıdem Tazminatının Tarafına Ödenmesini İstemesi Selahattin Bayram 347
4/A (SSK) Sigortalılarının Yaşlılık Aylığına hak Kazanma Koşulları Resul Kurt 251
4/B'li Sigortalıların 1479 ve 5510 Sayılı Kanunlara Göre Yaşlılık, Malulluk ve Ölüm Aylığına Hak Kazanma Şartları Mustafa Cerit 261
4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesindeki Teşvikte Ortalama Sigortalı Sayısının Hesaplanması ve Teşvikten Yararlanma Ersin Umdu 211
4958 SAYILI YASA İLE 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU'NDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz 179
5084 Sayılı Yasa Gereği Sosyal Sigorta Primi İşveren Hissesine Hazine Katkısı Ali Terzioğlu 045
5510 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları İle Eksik Gün Ve İfiten Çıkıfi Edenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi Yunus Yelmen 263
5510 Sayılı Kanuna Göre 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) Sigortalılarının Malullük Hali İle Malullük Sigortasından Sağlanan Yardımlar Yunus Yelmen 249
5510 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Sigortalı ve Hak Sahiplerine Sağlanan Haklar Bekir Hançer 293
5510 Sayılı Kanuna Göre Sigorta Primine Esa Kazançların Hesaplanması Murat Özdamar 313
5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalılığın Başlangıcı Ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi Murat Özdamar - Erden Çakar 303
5510 Sayılı Kanunda Sigorta Primine Esas Kazançlar Resul Kurt 155
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanun Taslağının Bağ-Kur Sigortalılarına Getirdiği Değişiklikler Şevket Tezel 251
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna Göre Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Yunus Yelmen 295
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre Ölüm Aylığı Mustafa Kuruca 141
6111 Sayılı Kanun İle Getirilen Sigorta Prim Teşviki Uygulama Esasları Umut Topcu 297
6111 Sayılı Kanunla Tarım İşlerinde Süreksiz Çalışanların Sigortalılığı Ahmet Adıgüzel 333
6111 Sayılı Torba Kanundaki Düzenlemeyle Birlikte İşsizlik Sigortası Kanununda Yer Alan İstihdam Teşvikine İlişkin Düzenlemeler Raşit Ulubey 277
6111 Sayılı Yasa İle Hizmet Çalışmalarında Geçerli Olan Sigortalılık Statüsü Sigortalılar Lehine Düzenlendi S. Mehmet Keleş 361
Aile Hekimlerini Bekleyen Vergi ve Sigorta Yükümlülükleri ile Yerel Hizmet Uygulamaları -II Tayfun Şahin 071
Aile Hekimlerini Bekleyen Vergi ve Sigorta Yükümlülükleri İle Yerel Hizmet Uygulamaları -I Tayfun Şahin 157
Bağ-kur Sigortalılarının Basamak Yükseltmeleri Mahmet Can 23
Bağ-Kur'a Beş Yıldan Fazla Borcu Olanların Sigortalılığının Durdurulması Mustafa Kuruca 249
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Türk Vergi Sisteminda Yeri Ömer Köse 195
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergis'nden İstisna Edilen İşlemler Nedim Türkmen 36
Bireysel Emeklilik Planlarıve Birikimli Sigorta Poliçelerinde, Sigortalının Vefatı Üzerine Yapılacak Ödemelerin Vergi Kanunlarımız Karşısındaki Durumu Bülent Sezgin 227
Bireysel Emeklilik Sistemi İle Şahıs Sigortalarna Yapılan Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Veya İndirim Olarak Değerlendirilmesi Şenol Çetin 252
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına ilişkin Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılması ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi Birol Kantar - Mustafa İnanç 281
Çalışma Düzenini Kendisi Belirleyen Sigortalı Fazla Çalışma vd Tatil Ücreti Alabilir mi? Kenan Koçak 343
Devlet Memurlarına 5234 Sayılı Kanunla İsteğe Bağlı İştirakçilik (İsteğe Bağlı Sigorta) Hakkı Verildi Resul Kurt 130
Genel Olarak Uygulanmakta Olan Sigorta Prim Teşvikleri Ersin Umdu 283
Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Sigortalılardan İlave Ücret Alınması Murat Özdamar - Erden Çakar 265
Genel Sağlık Sigortasının Nirengi Noktaları ve Uygulama Sonrasına Projeksiyon Şevket Tezel 249
Halka Açık Sigorta Şirketlerinde Bağımsız Denetim Olgusu ve Türkiye'deki Yasal Düzenlemeler Doç. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu 031
İptal Edilen Sigorta Poliçelerinin BSMV Karşısındaki Durumu Gökhan Korhan 235
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER OLARAK YAZILIP YAZILAMAYACAĞI ÜZERİNE BİR DENEME Hülya K. Karadeniz 19
İsteğe Bağlı Sigortalılık İle Zorunlu Sigortalılığın Çakışmasında Özellikli Durumlar Süleyman Tunçay 289
İSTEĞE BAĞLI SSK SİGORTALILIĞI İLE ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ ÇAKIŞMASI Resul Kurt 17
İş Kazası veya Meslek Hastalığında Sosyal Sigortaların İşverene Rücûu Prof. Dr.Müjdat Şakar 205
İş ve Sosyal Sigorta Mevzuatında İşyeri Devri ve Sonuçları Resul Kurt 102
İşsizlik Ödeneği alan Kişileri İşe Alan İşverenlere Getirilen Sigorta Primi Teşviki Umut Topcu 241
İşsizlik Sigortası Mehmet CAN 16
İşsizlik Sigortasından Sağlanan Yardımlar ve Bu Yardımlardan Hak Kazanma Koşulları Cahit Evcil 20
İşveren Hissesi Sigorta Primi Teşviki Uygulamasının Usul ve Esasları Umut Topcu 285
İşverence Çalışanı İçin Ödenen Özel Sağlık Sigorta Primleri SSK Primine Tabi midir? Fırat Ak 211
Katma Değer Vergisi Matrahına, Kasko Sigorta Bedelleri Esas Alınması Ve Bu Konuda Verilmiş Yargı Kararları Metin Çivilibal 61
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Oğuz Karadeniz 137
Prefabrik veya Ahşap Ev Yaptıran Kişilerin Asgari İşçilik Uygulaması Yönünden Sigorta Yükümlülükleri Murat Özdamar 261
Sabit Kıymetler ve Sigorta Tazminatı Kayhan Armağan 35
Sağlık Hizmet Bedeli: Sigortalı Katılım Payı Murat Özdamar - Erden Çakar 315
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortaları: Türkiye'de Gelişmeler ve Geleceği Prof. Dr. Şerafettin Sevim - Arş. Gör. Nilüfer Dalkılıç 015
Sigorta Acenteleri ve Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumları Memiş Kürk 189
Sigorta Aracılarının Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Karşısındaki Durumu Zübeyir Bakmaz 131
Sigorta Komisyon Gider Belgesi Memiş Kürk 171
Sigorta Kurumlarının Neden Olabileceği Vergi Kaybı Levent Demirdağ 45
Sigorta Primi İşveren Payında Beş Puanlık İndirim Uygulaması Mustafa Cerit 217
Sigorta Primlerinin Giderleştirilmesi Abubekir TAŞYÜREK 118
Sigorta Primlerinin Ödenme Usulleri Umut Topçu 219
Sigorta Primlerinin Ödenme Usulleri Ahmet Dilbaz 269
Sigorta Ve Vergi Kesintileri Ömer Can ERDURAN 102
Sigortalıların Prim Gün Sayısının SGK'ya Bildirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Resul Kurt 267
Sigortalılığın Üstünlüğü İlkesinin Ticari Faaliyette Bulunanlar Açısından Değerlendirilmesi Murat Göktaş - Murat Özdamar 279
Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin İlgili Kurumlara Yapılmış Sayılması Ufuk Ünlü 293
Sosyal Güvenlik Reformu İsteğe Bağlı Sigortalılığı Nasıl Değiştiriyor? Ali Tezel 212
Sosyal Güvenlik Reformuyla İşkazası Sayılan HAller ve İşkazası Olaylarında Sigortalılara Sağlanan Yardımlarda Yapılan Değişiklikler Resul Kurt 183
Sosyal Güvenlik Reformuyla Sigorta Primine Esas Kazanç Hususunda Getirilen Yenilikler Ali Terzioğlu 241
Sosyal Güvenlik Sisteminde Sigortalılık Süresi Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Unsurunun Önemi Yunus Yelmen 233
Sosyal Güvenlik Sistemninde Sigortalıların Yaçlılık Aylılığının Hesaplanmasının Usul ve Esasları Yunus Yelmen 269
Sosyal Güvenlikte Üçlü Finansman Sistemi Sigorta Primlerine Devlet Katkısı Murat Göktaş 209
Sosyal Sigortalar Kanununda 4447 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sezgin Özcan 143
Sosyal Sigortalar Kanununda İşveren Ve Sigortalıların Bildirim Yükümlülükleri Resul KURT 61
Sosyal Sigortalar Kurumu E-Bildirge Uygulaması ve Ek-1 / Ek-2 İşçi Bildirimleri Resul Kurt 050
Sosyal Sigortalar Kurumu İnternet Erişim (Web) Sayfasında Sunulan Hizmetler Hüseyin Vural 198
Sosyal Sigortalar Kurumu Mevzuatinda Meslek Hastaliği Nedeniyle Sigortalilara Sağlanan Yardımlar Ve İşverenlerin Sorumluluklari Resul Kurt 166
Sosyal Sigortalar Kurumuna Bağlı Çalışanlar İçin Emeklilik Koşulları Celal Özgüroğlu 235
SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA İŞYERİ BİLDİRİMİNDE 4958 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Resul Kurt 120
Sosyal Sigortalar Kurumu'nca Yapılacak İşlemler Mehmet Can 27
Sosyal Sigortalar Kurumunda Emeklilik Şartları (I) Mustafa Kuruca 08
Sosyal Sigortalar Kurumunda Emeklilik Şartları (II) Mustafa Kuruca 092
Sosyal Sigortalarda Denetim Resul KURT 8
SSK’YA SAHTE SİGORTALI BİLDİRİMİ VE SONUÇLARI Hülya K. Karadeniz-Dr. Oğuz Karadeniz 16
Şubat Ayı Sigorta Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır? Resul Kurt 155
Tutuklu ve Hükümlülülerin CEzaevindeyken 4/a ve 4/b Sigortalılıklarının Devam Edip Etmeyeceğinin Açıklaması Vakkas Demir 197
TÜRKİYE SİGORTA İŞLETMELERİ FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA BİR ELEŞTİRİ Yrd.Doç.Dr. M.Serdar Atay 21
Ücret Garanti Fonunun AB Kriterleri İle İşsizlik Sigortası Kanunumuza Göre Değerlendirilmesi Raşit Ulubey 201
Vergi İndirim Belgesine Sahip Engelli Sigortalılar İle Başkasının Bakımına Muhtaç Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Emekliliği Murat Göktaş - Mürsel Baki 161
Vergi Kanunu Uygulamaları Açısından Sigorta Şirketleri Memiş Kürk 177

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz