belge

Danışmanlara Sorulmuş Sorular


Tarih : 20.04.2011
Soru :
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA YATIRILAN K YETKİ BELGESİ TUTARI OLAN 14.000 TL MUHASEBE KAYDINDA 267 NOLU HESAP D.MADDİ OLMAYAN D.V HESABINDA MI AKTİFLEŞTİRİLECEKTİR. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Aroğlu, K yetki belgesi için ödenen tutarın giderleştirileceği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2011
Soru :
Merhaba, Halen finans direktörü olarak çalışan birinin çalışmakta olduğu şirketin imza sirkülerinde imza yetkisi yoksa ancak daha önce çalıştığı iş yerinde vardıysa, daha önceden çalıştığı işyerindeki süre staj süresinden sayılır mı? Staj sınavına yeni girecek olan bu adayın daha önceki işyerinde çalışmış olduğu bu süre staj süresinden sayılır mı ya da şu anda çalıştığı şirkette imza sirküleri olmasa dahi muhasebenin fiilen sevk ve idaresinden sorumlu olduğu kanıtlanabilirse çalıştığı süre staj süresinden sayılır mı? Bunu kanıtlamak için ne gibi belgeler gerekir? Teşekkürler, Burcu KIrılmaz.

Cevap :
Sayın Burcu KIRILMAZ, İmza yetkili çalışmalarda yetkinin mutlaka ticaret sicil gazetesinde yayınlanması ve imza sirkülerinin çıkması gerekiyor. Yayınlanmayan görevler veya vekaletnameler stajdan sayılmamaktadır. Yeni yapılan çalışmalarda uygunsa muhasebe müdürü yada mali işler müdürü ünvanıyla sicil gazetesinde yayınlanmışsa stajdan sayılır. Staj Müdürlüğü


 

Tarih : 19.04.2011
Soru :
2006,2007,2008 yıllarında teşvik belgesiz ( Stopaj bildirimi yapılmadı ) olarak yatırım indiriminden % 40 oranında faydalanıldı ve bu yıllara ait kurumlar vergisi matrahı oluşmadı. şimdi matrah arttırımı yapacağız kurumlar vergisi matrahı olmadığından asgari martrah arttırımı tutarında uyglanması gerektiğini düşünüyorum. Yardımınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Gürsoy, 6111 sayılı Yasa ve ilgili tebliğe göre bahsettiğiniz konuya ilişkin olarak asgari matrah tutarı dikkate alınarak matrah artırımı beyanında bulunabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.04.2011
Soru :
İyi günler; SGK Başkanlığı tarafından bir firmamızla ilgili geçmiş yıllara ait bir dönemde defter ve belge incelenmesi yapılmış, bunun neticesinde prime esas kazancın eksik beyan edildiği tespit edilmiştir. Bunla ilgili olarak nasıl bir ceza söz konusudur? 5510 sayılı kanun ile 5 puanlık indiriminden yararlanmaktayız.Bu durumda eksik beyandan dolayı 1 yıl teşvikten yararlanamama gibi bir durum söz konusu olur mu? (SGK 2009-139 nolu genelgede yanlış anlamadıysam bu durumda teşvikten yararlanamama durumu söz konusu.) Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim....

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tarafınıza kesilen İPC teşvikten yararlanma imkanınızı ortadan kaldırmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
ÇOK ACİL / SAYIIN: DANIŞMA KURULU 2009/9-10-11-12 dönemlerine ait sgk prim bildirgelerinde bazı sigortalıların kanun türü 84447 olması gerekirken 14447 olarak bildirilmiştir. SGK hatalı verilen dönemler için yazmış olduğu yazısında hatalı dönemler için 14447 kanun türü seçilerek İPTAL nitelikte, KANUN TÜRÜ SEÇİLMEKSİZİN EK nitelikte bildirge düzenlenerek verilmesini istemektedir. 28.09.2008 tarih-27011 sayılı tebliğ ve 28.09.2009 tarih-27360 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde "daha önce kuruma BELGE TÜRÜ VEYA KANUN NUMARASI hatalı seçilerek verilmiş olan hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı oalrak verilen belgelerin prim ödeme gün sayılı ile kazanç tutarının aynı olması kaydıyla düzeltme işleminin yapılacağı belirtilmektedir.FAKAT SGK'nin memuru, şefi ve müdürü düzeltme amaçlı verilen EK nitelikteki (84447 sayılı kanun seçilerek) verilen bildirgeleri kabul etmeyip, bu bildirgelerin KANUN TÜRÜ SEÇİLMEKSİZİN verilmesini istemektedir. 1- SGK'nun yapmış olduğu bu uygulama doğrumudur ?? 2- İlgili tebliğ ve genelgelerde kanun türü verilmeksizin bildirge verileceğine dair bir yazı göremedim. ÇOK ACİL olarak cevabınızı bekliyorum. Teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Konu ile ilgili olarak Bağlı Bulunduğunuz SGK Kurum Yönetim Kuruluna haklılığınızı belirten (bize yazdığınız gibi açıklayıcı) şekilde bir dilekçe yazıp evrak kayıttan geçiriniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.04.2011
Soru :
İyi günler... Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun itibari hizmet süresi ile ilgili kanunlardan mükelleflerimden sigortalı çalışanlarından meslek kodları olarak gaz altı kaynakçısı,boru kaynakçısı,serigrafçı olup bunların hizmet süreleri için hangi belge (bildirim) türü örneğin:(29)Tüm sigorta kollarına tabi çalışıp 60 gün fiili hizmet süre zammı tabi çalışanlar gibi. yukarıda belirtiğim sigortalı çalışanlarından meslek kodları olarak gaz altı kaynakçısı,boru kaynakçısı,serigrafçı bunlar hangi belge (bildirim) türüne bağlıdır.Şimdiden cevabınız için tşk.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bünyenizde çalıştırdığınız bu kişilere ait bilgiyi ve ilgili bildirimi bağlı bulunduğunuz SGK yazılı bir dilekçe ile isteyiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.04.2011
Soru :
İyi Günler,yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Sgk da aylık prim ve hizmet belgesini onaylayabilmem için sigortalıların meslek kodlarının gazaltı kaynakçısı,boru kaynakçısı,serigrafçı olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun fiili hizmet süresi zammı uygulamasında yukarıda yazdığım meslek kodlarından hangi belge (bildirim) türünü seçmem gerekir.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tehlike sınıf derecesi en yüksek olan seçilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.04.2011
Soru :
Yapımı tamamlanan bina için SGK YA olan borçlar yapılandırıldığında kurum (SGK) ilişiksizlik belgesi vermeyebilirmi? ilk taksit ödendiğinde?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 22/9/2008 tarihli ve 2008/14174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru, işveren ve varsa alt işverenin yasal defter ve belgelerinin ibrazını yazı ile ister. Defter ve belgelerin ibraz süresinin bitiminden itibaren Kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru üç ay içinde gerekli incelemeyi yaparak konuya ilişkin rapor düzenler. Raporun üniteye intikal tarihinden itibaren onbeş gün içinde gerekli işlem yapılır. Buna göre; a) İşverenin ve varsa alt işverenlerin borcunun bulunmadığının anlaşılması halinde, ilişiksizlik belgesi idareye gönderilir. b) İşverenin ve varsa alt işverenlerin borcunun bulunduğunun anlaşılması halinde, borcun niteliği ve miktarı ayrı ayrı belirtilerek bir yazı ile idareye bildirilir. İdare, bu yazının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde kesin teminatı paraya çevirerek Kurumun hesabına yatırmak ve yatırılan paranın tutarını, tediye mahallini, ödeme tarihini, banka hesap numarasını, işyerinin sicil numarasını, işverenin adını ve soyadını, işveren tüzel kişilik ise unvanını yazı ile ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür. Şu kadar ki, teminatın nakde çevrilmesine kadar, söz konusu teminat idare nezdinde mahfuz kalmak ve bir defadan fazla olmamak üzere borç, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilir. Bu fıkra uyarınca yapılan tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece idare nezdindeki kesin teminat paraya çevrilmez ve işverene iade edilmez. Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde durum ünitece idareye bildirilir. İdare, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kesin teminatı paraya çevirerek Kurum hesabına yatırır ve bu fıkrada belirtilen şekilde Kuruma bildirir. (5) İhale konusu işle ilgili olarak ünitece yapılacak araştırma işlemi sonucunda, Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olduğunun veya Kurumca belirlenecek yöntemlere göre ünitece, ihale konusu işin işverene ait devamlı işyeri sigortalıları ile yapıldığının anlaşılması halinde, işverenlerin ve varsa alt işverenlerinin defter ve belgeleri incelenmeyebilir. (6) İşveren tarafından borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel fınans kurumları tarafından verilen teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler teminat olarak verildiği takdirde, ünitece ilişiksizlik belgesi verilir. Ancak, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu belgeler anaparaya tekabül eden satış değerleri üzerinden teminat olarak kabul olunur. Ünitece alınan teminat, en geç verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar nakde çevrilerek tahsil edilir. Bu fıkra uyarınca teminat gösterilen durumlarda, teminatın, nakde çevrilmesine kadar talepte bulunulması ve teminatın borcu karşılayacak miktarda olması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere borç 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilir. Tecil ve taksitlendirmenin bozulması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde teminat nakde çevrilerek borç tahsil edilir.” “(9) İşverenlerin, idare nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.” MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
merhabalar benim sorum sigorta acentelerinin ba bs formları hakkında. sigorta acentesi mükellefimin bs formunda sigorta şirketi tarfından kesilen komisyon gider belgelerini yazmıyorum. bunun nedeni sigorta şirketlerinin 5000 sınırına bakmaksızın btrans üzerinden bildirimde bulunması nedeniyle ba bs bildirimine gerek olmadığı konusunda hatay v.d. başkanlığının B.07.1.GİB.4.31.15.02/VUK-05-06/1493 sayılı özelgesi. birçok sözlü cevap da bildirilmeyeceği yönündeydi ancak ba bs formları konusunda özet bilgi olarak ismmmo sitesindeki yazıda ise bildirileceği yönünde bir anlatım söz konusu. kafam çok karıştı bildirilecekmi bildirilmeyecek mi?

Cevap :
Sayın Takkalı, VUK 396 Nolu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere komisyon gider belgeleri Ba-Bs formlarında bildirilecektir. Tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır: ...... 1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler 1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
selamlar, benim sorunum şu; 2003 yılında çıkan 619 sayılı KHK nin geçici 1 mad. ile 4956 sayılı kanunu geçici 18 maddesile geçmiş dönemlerin belgelemek kaydıyle borçlanılarak kayıt ve tescili yapılan bağ-kur sigortalısının ,tescil işlemi yapılmış borçlanma işlemi taksitlendirilmiş ödemeler devam ederken mükellef ödemeyi aksatmış.halende pirimleri ödemeğe devam etmektedir.borçlanılan kısımlar kurum tarafın dan sigortalı sayılmamaktadır. 6111 sayılı kanun la 619 s.KHK ve 4956 s.kan.geç.18 mad.ile iptal edilen hak mahrumiyetimi tekrar ihya edebilrmiyiz.yani 6111 sayılı kanun da istifade edebilirmiyiz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4/b primlerinin ihyası konusunda; Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları 5763 sayılı Kanuna göre 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya 5797 sayılı Kanuna göre geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan Yapılandırmaları oniki taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların; - Yapılandırmaları yirmidört taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların; 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları anılan Kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınarak ihya edilecek Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra bu borçları için 6111 Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler, anılan Kanun hükümlerine göre mahsup edilir. İhya veya mahsup işlemleri sonucunda süresi içinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının tamamının, ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar her ay için DİBS aylık ortalama faiz oranına bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte bu maddeye göre yapılan başvuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde ilgili Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılacak. Belirtilen bu ödeme yükümlülüklerinin söz konusu üç aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.03.2011
Soru :
üstadım iyi çalışmalar, sorum şu; adıma kayıtlı ticari münübüsü başka bir vergi mükellefine sözleşme karşılığı gelir elde etmek amacıyla kiraya verebilirmiyim. 2- bu gelir karşısında aylık serbest meslek makbuzunu gelirimi belgelendırmek amacıyla kullanabilirmiyim.

Cevap :
Sayın Kuyucak, Çalışanlar kütüğüne kayıtlı olan meslek mensuplarımız ticaretle iştigal edemezler. Ticari minibüs sahipleri ticari kazancını gerçek usulde veya basit usulde elde etmeleri halinde ticaret yasağını ihlal etmiş olurlar. Ticari minibüs sahibi olan meslek mensubu ticari kazanç mükellefiyetini kapatıp, minibüsü kiraya vermesi halinde elde ettiği kazanç GMSİ olacaktır. GMS İradı için serbest meslek makbuzu düzenlemeyecektir. Kiraya verilen minibüsü kiracısı gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis edecek ve ticari kazancını beyan edecektir. Kiracı, bu kiralamadan kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapacak, Ayrıca 2 Nolu KDV beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla %18 KDV ödeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.03.2011
Soru :
2009 yılı sonunda 5811 sayılı kanun çerçevesinde matrah bildiriminde bulunup çıkan vergiyi de süresinde ödemiştik.Mart 2011 de vergi dairesinden gelen yazıda sözkonusu ödemeye ilişkin olarak 2006 ve 2007 yılları için defter,belge ve özel esaslara tabi alışlarla ilgili belge istenmek suretiyle inceleme başlatılmıştır.Sorum su,2006 ve 2007 için matrah artırımına gidersek inceleme için evrak verme zorunluluğu ortadan kalkar mı?Çünkü 6111 sayılı yasada matrah artırımı yapılan yıllar için(kdv iade ve kdv hariç) inceleme yapılamaz deniyor.Bir de Yasada kanunun yasalaşmasından önce incelemeye başlanılması gibi ifadeler var.mart 2011 de inceleme yazısının gelmesi durumu nasıl etkiler.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Balcı, Bahsettiğiniz yıllara ilişkin matrah artırımından yararlanabilirsiniz. İncelemeniz başlamış ve devam ediyorsa 31 Marta kadar inceleme elemanıyla mutlaka görüşerek durumunuzu netleştiriniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
sayın yetkili sorum şudur.4447 sayılı işveren prim teşviki geçici 7.madde kapsamında 01.10.2008 tarihde işe giren işçi 31.12.2008 tarihinde işyerinden ayrıldı bu üç aylık dönemde %100 teşvikten yaralandı aynı işçi 01.02.2010 tarihinde aynı işyerinde tekrar işe başladı ilgili 2008-73 genelgede işçinin aynı yada farklı işyerinde yasal sürelerde işe başlaması halinde çalışan ve işyeri yönünden şartlar son giriş tarihi itibari ile tekrar değerlendirilir diyor.bende bu işçiyi ikinci kez tekrar girdiğinde %100 'ü tekrar baştan başlatarak prim hizmet belgerini gönderdim.muvazaalı bir durum sözkonusu değildir işçi 13 ay sonra tekrar aynı işyerine döndü ve çalışmaya başladı fakat sgk çalışan bazında kontrolleri yaptığından 2010/02-3-4-5-6 dönemler için14447 sayılı kanun için iptal 5510 sayılı kanundan ek vermemi istiyor ilk giriş tarihi esas alınacaksa birinci yılı 01.10.2009 tarihinde dolmuştu kişi tekrar işe başladığında niye 5510 sayılı kanunu seçerek göndereyimki 8447 olarak ek verip farkları öyle ödemem gerekmezmi(kaldıkı ben öyle olmadığını yeniden şartları bakılır dendiğine göre %100 ün yeniden başlaması gerektiğini düşünüyorum genelge açık değil acil cevaplarsanız sevinirim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Teşviklerin işçi yani çalışan bazında değerlendirildiği doğru. 2008/73 sayılı SGK Genelgesi ......... 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe başlayan ve maddede öngörülen teşvikten yararlanılmakta olan sigortalıların, işten ayrılmalarının ardından, 1/7/2009 veya sonraki bir tarihte aynı veya farklı bir işyerinde tekrar çalışmaya başlamaları halinde, geçici 7 nci maddede aranılan diğer şartların sağlanmış olup olmadığına bakılmaksızın, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden istifade edilmesi mümkün olamayacaktır. ......... Durum şüpheli olup açıklayıcı bir dilekçe ile Kurum Yönetim Kurulunun görüşünü almanız gereklidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
1)Gayrımenkul değerleme firması A.Ş.; yaptığı gayrımenkul değerleme ekspertiz hizmeti için bankaya kdv li fatura düzenlemekte ayrıca bu işlem için belediye veya tapu müdürlüğüne ödediği harç bedelinide kesmiş olduğu faturada kdv sfır ( o) olarak belirterek ücretini talep etmektedir.Bu harçlar için KDV hesaplamak gerekir mi yoksa kdv siz düzenlemek doğru mudur ? 2)Gayrımenkul değerleme şirketleri ile bireysel çalışan eksperler birbirlerine ekspertiz hizmeti sağlamakta ve bu işler için kdv li fatura veya s.meslek makbuzu düzenlemekteler.Bu işler için ödenen tapu harçlarını kendi aralarında fatura keserek mi yada borç dekontu düzenleyerek belgelendirmeleri doğru olur ?

Cevap :
Sayın Ekim, Harç bedelleri KDV Konusuna girmemektedir. Harç bedelleri G.Menkul alım ve satımındaki taraflar adına ödenir. Bu alım ve satıma aracılık etmiş olan kişiler veya kurumlar bu bedelleri dekont ile tahsil etmeleri gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
2004 yılında çıkan bir yasayla şirket ortağı ve vergi mükellefi olanların mükellef ve şirket ortağı olduğu tarihe kadar geri gidilerek belgelemek kaydıyle bağ-kura tescil ve borçlandırma yapılarak taksitledirerek ödenebiliyordu.sorum şu geçmişte şirket ortağı olan mükellef bu yasadan istifade ederek bağkur sigortalılığını şirkete ortak olduğu tarih itibarı ile tescil ettirdi,borçlandırmayi ve taksitlendirmeyi de yaptı.LİMİTED ŞİRKET OLAN ORTAĞI OLAN MÜKELLE 2006 yılın da birkaç taksidi unutularak ödenmedi.bağkurdan daha sonra gelen bir yazıda borçlanmanız bozulmuştur.ödediğiniz ödemeleri geri alın diye yazı geldi.bağkurlu şuanda pirimlerini ödemeğe devam etmektedir.çünkü tesçili o zaman yapılmıştı.dosyanın durumu mahkemede mahkeme devam etmektedir.bu durumda mükellef 1985 yılından beri borçlanmış olduğu bu dönemi mahkemeden vazgeçerse 6111 sayılı kanun da istifade ederek o günkü iptal edilen veya yatmayan taksitleri yatırarak o dönemi sigortalılığa saydırabilirmi,gerekli bilgileriniz için teşekkür ederiz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SGK’ya olan borçları 5510 sayılı Kanunun Geçici 24. veya Geçici 25.maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldığı halde, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan, -Yapılandırmaları on iki taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların; -Yapılandırmaları yirmi dört taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları anılan kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınarak ihya edilecek. Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddeleri kapsamına giren borçları için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler, anılan yapılandırma kanunu hükümlerine göre mahsup edilecek İhya veya mahsup işlemleri sonucunda süresi içinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının tamamının, ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen DİBS aylık ortalama faiz oranına bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte bu maddeye göre yapılan başvuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde ilgili kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. ödeme yükümlülüklerinin söz konusu üç aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
2004 yılında çıkan bir yasayla şirket ortağı ve vergi mükellefi olanların mükellef ve şirket ortağı olduğu tarihe kadar geri gidilerek belgelemek kaydıyle bağ-kura tescil ve borçlandırma yapılarak taksitledirerek ödenebiliyordu.sorum şu geçmişte şirket ortağı olan mükellef bu yasadan istifade ederek bağkur sigortalılığını şirkete ortak olduğu tarih itibarı ile tescil ettirdi,borçlandırmayi ve taksitlendirmeyi de yaptı.LİMİTED ŞİRKET OLAN ORTAĞI OLAN MÜKELLE 2006 yılın da birkaç taksidi unutularak ödenmedi.bağkurdan daha sonra gelen bir yazıda borçlanmanız bozulmuştur.ödediğiniz ödemeleri geri alın diye yazı geldi.bağkurlu şuanda pirimlerini ödemeğe devam etmektedir.çünkü tesçili o zaman yapılmıştı.dosyanın durumu mahkemede mahkeme devam etmektedir.bu durumda mükellef 1985 yılından beri borçlanmış olduğu bu dönemi mahkemeden vazgeçerse 6111 sayılı kanun da istifade ederek o günkü iptal edilen veya yatmayan taksitleri yatırarak o dönemi sigortalılığa saydırabilirmi,gerekli bilgileriniz için teşekkür ederiz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Açılmış olunan davadan vazgeçilmesi koşuluyla; SGK’ya olan borçları 5510 sayılı Kanunun Geçici 24. veya Geçici 25.maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldığı halde, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan, -Yapılandırmaları on iki taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların; -Yapılandırmaları yirmi dört taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları anılan kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınarak ihya edilecek. Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddeleri kapsamına giren borçları için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler, anılan yapılandırma kanunu hükümlerine göre mahsup edilecek İhya veya mahsup işlemleri sonucunda süresi içinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının tamamının, ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen DİBS aylık ortalama faiz oranına bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte bu maddeye göre yapılan başvuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde ilgili kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. ödeme yükümlülüklerinin söz konusu üç aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
Sayın Üstadım: 28.08.2008 tarihinde yayınlanmış olan sigorta yönetmeliğinde 10 günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi ile işten çıkanlar için ayrıca işten ayrılış bildirge verilmeyecek denilmekte iken. bu uygulamadan bir yıl sonra 28.08.2009 tarih 27325 sayılı Resmi Gaztede yayınlanarak yürülüğe girmiş yönetmelikte ise ayrılış bildirgesi verilmesi gerekir denilmekte. Ancak üstadım,ben tüm işlemleri önceki yönetmeliğe göre yaptım.Çıkışları 10 günlük süre içinde aylık prim ve hizmet bildirgesinde yaptıklarıma ayrıca işten ayrılış bildirgesi vermedim. Bununla ilgili SGK ceza gönderir mi? Ayrıca kolaylaştırılmış bir sistem neden değiştirilir.Anlayamamaktayım. Teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapmış olduğunuz yanlış işlemlere ilişkin İPC gelecektir. Dönemlerine göre 6111 sayılı kanundan faydalanınız. İyi çalışmalar


 

Tarih : 22.03.2011
Soru :
benim sorum bir firmamızın mal satmış olduğu bir müşterisi kdv iadesi alırken alışlarımızdan bir firmada smiyanıltıcı belge düzenleneyen listesiden çıktı. müşterimizin kdv iadesi alabilmesi için bu firmayı kayıtlırımızdan çıkartmamız gerekecek peki biz 2009 yılına matrah arttırımı yaparsak. yine bu firmayı kayıtlardan çıkartmak gerekirmi. kayıtlarımızdan çıkartmadan matrah arttırımı yapsak firma yine kdv iadesini alabilirmi.

Cevap :
Sayın İşbilen, 2009 yılına ilişkin KDV ve kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı yapınız. Ancak, bahsettiğiniz işlemlerle ilgili olarak vergi incelemesi başlanmış ise inceleme elemanı ile görüşüp, bu görüşe göre işlemlerinizi tamamlayınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2011
Soru :
11.03.2011 13:57 İsmail USTA (Üye) Soru : Sayın Üstad Öncelikle iyi günler. 2004 yılında belge alıp 05.01.2011 de de Büro açıp bağımsız çalışmaktayım.Tabi bununla beraber Bağkur denilen illetlede zorunlu olarak karşılaştık.geçmiş te işyeri açıp katmamamdan dolayı ve o günlerde vergi daireleri bölündüğü için 2 vergi dairesinde kaydım oluştu.(vedop tarafından SEHVEN) sonra kapatmaları yapıldı ama izleri hala duruyor bağkurda bunu açık olarak görüyor.beni 01.09.2010 dan itibaren bağkurlu yaptılar.(31.08.2010 da bağımlı çalışmamı bıraktım) vergi dailerinden yazı götürdüm bu seferde düzeltiyoruz diye açılış 01.09.2010 kapanış 05.01.2011 diye kapanmışım.(Allah Razı olsun).Halbuki ben işe 05.01.11 de başladım. Sorum Şu Üstad. Hazır torba yasada da varken bağkurda beni pasif yapmışken.Kendi işyerimde kendimi 4a lı yapabilirmiyim.Bu durum diğer işyeri ve ortalıklarda mümkün ama tahmin ediyorum.kendi yasamızda bir sıkıntı oluşabilir. İnşallah Müjdeli bir cevap verirsiniz.Yeni yasadan sonra pek çok kişi 4b yi bir şekilde terk edecektir görüşündeyim. Saygılarımla; Cevap : Değerli Meslek Mensubu Meslek yasamız gereğince bağımlı çalışanların 4/a bağımsız çalışanların 4/b li olarak çalışmaları esastır. İyi çalışmalar Merhaba Üstad daha önceden durumumu bildirmiş ve cevap almıştım.Tsk.ederim.Bağkur Şu anda bana kapalısın diyor(ilk vergi dailerindeki işlemi düzeltmek için geçici kapama yapılmıştı sonradan açıldı ama liste halinde baktığında kapatma satırı aynı gün ama altta görünüyor.) ve 4b mi aktif etmiyor.Çok ciddi sıkıntıdayım.Ben astım hastasıyım her ay ilaç ilaç almam gerekiyor.Eşim yada 2 çocuğum hasta olabilir ve doktora götürmem gerekir.Çok çaresiz kaldım.Hangi kuruma nasıl başvurayım.Vergi dairesi bağkuru mahkemeye ver diyor.Bu tür durumlarda hakamlik yapacak kurum kişi yokmu.Teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Öncelikle geçmiş olsun. SGK 4/ b birimine giderek yazılı bir dilekçe ile kurum hizmet dökümü ve hangi birimde aktif olduğunuzun tarafınıza bildirilmesini isteyiniz. Dilekçenizin bir nüshasını da Kurum Yönetim Kuruluna verilmek üzere evrak kayıttan geçiriniz. Durumunuzun çözünürlüğe kavuşacağını düşünüyorum İyi çalışmalar


 

Tarih : 14.03.2011
Soru :
Merhaba, Orta Asya Cumhuriyetlerine yük taşımacılığında aracılık yapan bir mükelleifimiz için aşağıdaki hususta görüşlerinize ihtiyacımız var. şimdidien teşekkürler. mükellef yurt içinde aldığı yükü 2. bir aracı firmayla yurt dışına taşıtmakta ve Türkiyedeki firmaya da aracı firmadan aldığı navlun ft.sını kar yapmak suretiyle kdv siz yansıtmaktadır. Türkiyedeki firma mükellefimizden yurt dışı gümrükleme işini de üstlenmesini istiyor.ancak yurt dışı gümrüklemeleri (özellikle kazakistan,türkmenistan v.d.) de belgesiz açıktan yapılan ödemeler oldukça fazla. (örn belgeli:200 usd iken belgesiz açıktan ödenen 8.000 usd) soru:bu durumda yurt dışı gümrükleme giderini 8.200 usd olarak türkiyedeki müşteriye ne şekilde yansıtabiliriz. 8.000 usd yi giderlerimize yansıtma yolu var mıdır? (alt belge olmadan.) kurumlar vergisi ve kdv açısından görüşlerinizi bekliyoruz.

Cevap :
Sayın Aktaş, Sizin müşterinizin, Türkiyede aracılık veya komisyonculuk yaptığı anlaşılmaktadır. Düzenlecek faturalara KDV hesaplayacaksınız. Belgesiz harcamaların muhasebe kaydı olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
İyi Çalışmalar, Yabancı Ortaklı bir ltd.şirketiyiz ve şirket ortaklarından biri oturma izni alarak şirket müdürü olarak imza yetkisi bulunmaktadır. Şirket müdürünün aynı zamanda kendi ülkesinde sigortalılığı devam etmektedir. Bize Sigorta müdürlüğünden 1.10.2008 den itibaren sigortalılığının başlatıldığını yazan bir yazı gelmiştir. ben yurtdışında sigortalı olduğunu belgelersem sigorta müdürlüğü sigorta kaydını iptal edermi yada bu durmumdan nasıl çıkabilirim. teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yurtdışı çalışmalarınızın belgelenmesi ve SGK ya yazı ile bildirmeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
Sayın Üstad Öncelikle iyi günler. 2004 yılında belge alıp 05.01.2011 de de Büro açıp bağımsız çalışmaktayım.Tabi bununla beraber Bağkur denilen illetlede zorunlu olarak karşılaştık.geçmiş te işyeri açıp katmamamdan dolayı ve o günlerde vergi daireleri bölündüğü için 2 vergi dairesinde kaydım oluştu.(vedop tarafından SEHVEN) sonra kapatmaları yapıldı ama izleri hala duruyor bağkurda bunu açık olarak görüyor.beni 01.09.2010 dan itibaren bağkurlu yaptılar.(31.08.2010 da bağımlı çalışmamı bıraktım) vergi dailerinden yazı götürdüm bu seferde düzeltiyoruz diye açılış 01.09.2010 kapanış 05.01.2011 diye kapanmışım.(Allah Razı olsun).Halbuki ben işe 05.01.11 de başladım. Sorum Şu Üstad. Hazır torba yasada da varken bağkurda beni pasif yapmışken.Kendi işyerimde kendimi 4a lı yapabilirmiyim.Bu durum diğer işyeri ve ortalıklarda mümkün ama tahmin ediyorum.kendi yasamızda bir sıkıntı oluşabilir. İnşallah Müjdeli bir cevap verirsiniz.Yeni yasadan sonra pek çok kişi 4b yi bir şekilde terk edecektir görüşündeyim. Saygılarımla;

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Meslek yasamız gereğince bağımlı çalışanların 4/a bağımsız çalışanların 4/b li olarak çalışmaları esastır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.03.2011
Soru :
İyi çalışmalar İhale kapsamında aldığımız geçici işyeri numarasında çalışan işçilerimizn çıkışını 31/01/2011 tarihinde (yasal süresi içerisinde) yaptık.Aylık prim ve hizmet belgesi de( yine yasal süresi içerisinde )kuruma bildirildi.Bildirime ilişkin ödemeler de yapıldı.İlişkisiz yazısı almak i için kuruma gidilidiğinde kurum yetkilerinin uyarısı ile farkettik ki aylık prim ve hizmet bildirgesinde işçilerin çıkış tarihi olan 31/01/2011 girilmemiş.(her bir işçinin çıkışı yasal süresi içerisinde bildirildi). Bizden ek 9 düzenleyerek sadece o ay çalışanların sg numarası ,isim, çıkış tarihi ve çıkış sebebini bildirmemizi istediler. Ancak tarafımıza söylenen gün ve kazanç ta herhangi bir değişkilik olmamasına rağmen geç bildirim yapıldığı için her bir işçi için asgari ücretin 1/8 i kadar cezaya tabi olacağımız. Prim gün ve kazanç ta herhangi bir değişkilik olmamasına rağmen , böyle bir düzeltme için ceza kesilebilir mi?Kesilirse nasıl bir yol izlemeliyim. Kesilmemesi gerekiyorsa da mevzuatın neresinde konuyla ilgili detaylı bilgi bulabilirm ve yine izleyeceğim yol hakkında bilgi verir misiniz.? NOT: Bu olay bu gün (01/03/2011) gerçekleşti.Mümkün olduğunca çabuk beni aydınlatırsanız sevinirim. Saygılarımla, Volkan ÖZÜPEK

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu işçi çıkışlarını yasal süresi olan 31,01,2011 de yapmadı iseniz hangi tarihte yaptığınızı belirtiniz. Hatayı farkettiğiniz eksik gün yok diyorsunuz sanırım bir yanlış anlatım sözkonusu... Konuyu bir de telefonla tarafıma iletiniz ki size sorduğum sorulara göre cevabınız yönlenecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.02.2011
Soru :
Üstadım İyi Çalışmalar. Bir organizasyon şirketi yağlıboya resim üzerine bir yarışma düzenliyor.Bu yarışmaya katılmak isteyenler PTT ye giderek 10 tl yatırıp resimlerini yarışmaya gönderiyorlar , organizatör şirket PTT ile yapmış olduğu anlaşma gereği bu parayı belli bir oranda paylaşıyorlar.PTT tahsil ettiği paranın bir kısmını şirketin hesap numarasına aktarıyor.Bütün hadise bu fakat -şirketin elde ettiği bu paranın KDV karşısındaki durumu nedir? -fatura kesilmesi gerekirse PTT ye mi fatura kesilmeli , yoksa PTT de açılmış para hesabına aktarılan katılımcıların her hareketi için mi fatura kesilmeli. -bu kazanç aslında kültürel bir faaliyet sebebiyle yapılıyor fakat şirket her halükarda gelir elde edecek ,bu gelirle ilgili vergisel bir istisna ,muafiyet,indirim veya iskonto vs var mıdır. -Posta hesabından gelen para ve gelirin belgelenmesi nasıl muhasebeleştirilmeli yevmiye kayıtları ne şekilde olmalı. Cevap verirseniz çok sevinirim.İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Çorbacı, Şirket PTT ye para yatıran kişiye bedelin tamamı üzerinden KDV li fatura düzenleyecektir. Ancak, sorunuzdaki özel duruma göre gelen paranın bir kısmını PTT alıyor ise, PTT almış olduğu pay için size komisyon faturası düzenleyecektir. Gelirlerinizi 600 lü hesaplarda giderlerinizi de 700 lü hesaplarda takip edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2011
Soru :
Merhaba, cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Bir mükellefimiz sanat eseri satışı aracılığı yapıyor. Türkiye de serbest meslek statüsündeki yabancı ya da yerli sanatçıladan eser (resim, dekor vs.) satın alıp yurt dışındaki sergilere satıyorlar. Bu durumu özü itibari ile transit ticaret olarak düşünmemiz doğru olur mu? KDV beyannamesini düzenlerken ilgili satışı kısmi istisna kapsamında transit işlem olarak göstermek ve alım belgelerindeki KDV yi indirim unsuru değil de gider olarak kayıtlara intikal ettirmek uygun mudur? Teşekkürler, saygılar.

Cevap :
Sayın Canım, Transit ticaret, yurtdışından satın alınan bir malın Türkiye'ye girişi yapılmadan başka bir ülkeye satışıdır. Sizin durumunuzun transit ticaret ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yapmış olduğunuz işlem ihracattır. KDV Beyannamesinde satmış olduğunuz bu mal için yüklenilen KDV bölümünü doldurup KDV iadesi alma hakkınız bulunmaktadır. Alım belgelerindeki KDV yi indirim konusu yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2011
Soru :
01 10 2008 yılından itibaren defter ve belge ibrazı için zaman aşımının 10 yıl olduğunu biliyorum. ancak 01 10 2008 den önceki dönem için durumun ne olduğunu bilmiyorum. sorum şu:örneğin 2005 yılınaveya 2007 yılına ait defter ve belgelerin için ibraz etme mecburiyeti süresi ne kadardır.Kaynak göstererek cevaplamanızı istiyorum. teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Daha önceki yıllar için; 01.05.2004 tarihinden itibaren geçerli olan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin İşyeri Kayıtlarının İbrazı Başlıklı 30. maddesine göre Zaman aşımı süresi 5 yıldır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.02.2011
Soru :
Sayın Üstad; Şıkça rastlanan bir sounumuz bulunmaktadır. 08.02.2011 tarihinde devir teslim tutanağı ile evrak ve belgelerini devir ettiğim ve sözleşmesi fesih olan mükellefime ait 14 Şubat 2011 tarihinde verilmesi gereken Kurum Geçici Vergi Beyannamesi , 30 Nisan 2011 tarihinde verilmesi gereken beyannameler devir alan meslek mesbu mu devir eden meslek mensubu mu tarafından verilecektir.31 Mayıs tarihinde kadar vergi levhasını hangi meslek mensubu tastik eder.Ve sözleşmesi fesih olan mükellefe beyanname düzenleyip göndermek için aracılık sözleşmesi tanzim etmek gerekirmi ? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Saltık, 2011 yılına ait 4. Dönem geçici vergi Beyannamesi ile Nisan Ayında verilecek Kurumlar vergisi Beyannamesini 2010 yılında işlemlerini yapan meslek mensubunun vermesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.02.2011
Soru :
Üstad kolay gelsin. Bir Tekstil Firmamız, MISIR da Pantolon diktirmektedir. Pantolonun, düğme,fermuar vs. malzemelerini buradan gönderiyoruz. Kumaş ise yine MISIRdaki başka bir firmadan temin edilmektedir. MISIRdaki firma pantolonu diktikten sonra, bizim adımıza direk başka bir ülkeye ( İsviçre,Yunanistan vs. ) göndermektedir. Sormak istediklerim Şunlar; 1- Bizim buradan gönderdiğimiz malzemeleri ihracat yapmıyoruz, yani kargo firmaları ile gönderiyoruz. Bu malzemelerin mısıra sevkini hangi belge ile yapacağız. Sevk İrsaliyesi yeterlimidir. 2- Bu Ticaret işlemimizde mallar ülkemize girmiyor ve çıkmıyor. Ama işlemlerin bizim adımıza yürüyor. Hatta Malları sattığımız ülkedeki firmadan paralar bizim hesaplarımıza geliyor. Fatura kesme işlemleri nasıl olacak. Sadece fatura kesip malı sattığımız firmaya göndermek veya sadece iş yaptırdığımız firmadan faturayı almak yeterlimidir. 3- Bu faturaların, KDV, Kurumlar vergisi ve Ba-Bs Forumları karşısındaki durumu nedir. Biraz karışık olan bu konu hakkında tarafıma bilgi verirseniz çok sevinirim. Kolay gelsin.

Cevap :
Sayın Toksöz, Yapmış olduğunuz işlem hem ihracat işlemini hem de transit ticareti ilgilendirmektedir. Yurt dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin başka bir ülkeye, Türkiye'ye gelmeden satışının yapılması transit ticaret kapsamında bir işlemdir. Transit ticaret kapsamında yapılan işlemler KDV beyannamesinde yer almaz. Ba-Bs formlarına yurt içinden ve yurt dışından almış olduğunuz mal ve hizmetler ile yurt dışına satmış olduğunuz (transit ticaret dahil) mal ve hizmetler için düzenlenen fatura ve benzeri vesikalar limitler dahilinde formlara yazılır. Gerek ihracat gerek transit ticaretten elde edilen gelirler tek düzen muhasebe uygulamalarına göre kurumlar vergisine tabidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.02.2011
Soru :
LTD. ŞİRKET müdürü ticari seyahat - iç piyasaya satacağı mal ithalatı - yapmak üzere yurt dışına gidiyor. Bu seyahatinde belgelendirilemeyen giderleri var. Bunları devletin belirlediği günlük harcırah üzerinden gösterebilirmiyiz. İhracat olsa idi zannederim G.V. 40/1 madde de döviz olarak elde edilen hasılatın en fazla binde beşine kadar kısmına denk gelecek giderleri indirebiliyor. İthalatta belgeleyemediğimiz giderleri indirebilme imkanımız varmı. Selâmlar, saygılar.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, Türk vergi sistemi uygulamasında belge esastır. Bahsettiğiniz LTD şirketin ortaklar kurulu, yurt dışına ticari seyehatte bulunacak çalışan veya müdürün giderlerinin nasıl belgelendireceğine ilişkin bir karar alacaktır. Bu karar harcırah esasının uygulanacağı veya getirilecek belge karşılığı ödeme yapılacağı şeklinde belirlenir. Şirket yönetimi hangi usulü seçmiş ise o usule göre muhasebe işlemleri yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2011
Soru :
Merhaba; 1 Nolu ÖTV mükellefi olan bir müşterim. EK-22 Belgesiyle %5 indirimli teminatla 2710.19.99.00.22 GTİP numaralı Lıght Neutral Base Oıl SN150 ithal etmiştir. İthalatta EK-14 Taahhütname Belgesi vermiş ve 3811.21.00.90.00 GTİP numaralı Akışkanlığı Düzenleyici Müztahzar imal edeceğini taahhüt etmiştir. Firmanın üretmeyi taahhüt ettiği ürün 1 Sayılı Liste dışındadır ve Ötv ye tabi değildir. Firma ithalatı Kasım-Aralık 2010 aylarında gerçekleştirmiş ve Ocak-2011 de üretimi tamamlayarak satışını gerçekleştirmiştir. Bu durumda 1.Nolu ÖTV Beyannamesinde bu ürünlerin bildirimi nasıl olmalıdır.

Cevap :
Sayın Bulut, Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza alarak işlemlerinizi yapmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.02.2011
Soru :
BENİM SORUM SİGORTA ACENTELERİ HAKKINDA.TÜZEL KİŞİLİĞE SAHİP SİGORTA ACENTELERİ KDV YE TABİ DEGİLLER ANCAK AKTİFİNE KAYITLI BİNEK OTOYU NASIL BELGELENDİRMELİDİR.TEŞEKÜRLER KOLAY GELSİN

Cevap :
Sayın Erturaç, KDV mükellefi olmayanlar aktiflerinde kayıtlı olan kıymetlerin satışı için KDV hesaplayıp fatura düzenlerler. Bu işlem için bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak geçici süreyle KDV mükellefiyeti açtırıp beyannamelerini verirler ve mükellefiyeti kapatırlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.02.2011
Soru :
Sayın İlgili, A şahsı, bir işyerinde fiili çalışıyor, 30 gün üzerinden SGK prim v.b. rutin gösteriliyor. A hissedar olduğu X Ltd.Şti.de de çalışmaya başlayacak ve ücret ödencek. X Ltd. bu kişiye ücret öderken SGK girişi/prim kesintisi yapması gerekiyormu? Brüt ücretinden, kesintiler; stopaj + damga v., ilaveler; AGİ mi olmalı? bu işlem ile ilg. belge/kayıt/karar v.b. nasıl uygulamalıyız? İlginize teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Önce başlayan sigortalılık hali 4/a ise kesintiye uğrayıncaya kadar devam edecektir. İşveren halinde çalışması için gelir ve damga vergisi ödenecektir. Ancak kişinin ortak olduğu işyerinde ayrıca işçi olarak göterilmesinin açıklaması nedir ? Zaten önceden başlamış bir 4/a lılığı varken neden ikinci bir 4/a lı açılışı olmuştur.? İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.01.2011
Soru :
MÜKELLEFİMİZ, EĞİTİME %100 DESTEK KAPSAMINDA KDV'SİZ ALDIĞI EĞİTİM ARAÇLARINI YİNE KDV'SİZ FATURA İLE OKULA VERDİ. KDV'SİZ ALDIĞIMIZ VE KDV'SİZ SATTIĞIMIZ BU EĞİTİM ARAÇLARI İÇİN ÖDENEN TUTARLAR VE BEDELSİZ TUTARLAR BS VE FORM BA İLE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN TUTARLARININ ÜZERİNDE. BU TUTARLARI FORM BS VE FORM BA İLE BEYAN EDİLMELİ Mİ? ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİM ARAÇLARINI GERÇEK USULDE MÜKELLEF OLAN BİR ŞİRKETTEN ALDIK. BU EĞTİM ARAÇLARINI OKULA BAĞIŞLADIK.İSTİSNA BELGESİNİ OKUL ALMIŞTI. 2.SORUMUZ İSE BU KDV SİZ ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİM ARAÇLARINI HANGİ HESAPTA GÖSTERMELİYİZ.SATIŞ İSE HANGİ HESAPTA GÖSTERİLMELİ. YIL SONUNDA KURUMLAR VERGİSİNDE VEYA GEÇİCİ VERGİDE İNDİRİMLER DE İNDİRİLEBİLİR Mİ? TEŞEKKÜR EDERİZ.

Cevap :
Sayın Karagöz, Bilanço esasına göre Defter tutan mükellefler limitlerin aşılması halinde KDV hariç tutarlı faturalarını ba bs formlarına yazmak zorundadırlar. Bedelsiz fatura olmaz. Faturada olması gereken rakamlar yazılır, şayet bedeli tahsil edilmeyecekse "İş bu faturanın bedeli tahsil edilmemiştir" bilgi notu yazılır.Bağış ve yardımlar Ticari kazancın tespitinde giderleştirilir, Geçici vergi beyannamesinde ve yıllık beyannamede önce KKEG olarak matraha ilave edilir.Daha sonda KV Kanunun 10. maddedeki şartların yerine getirilmesi ile yapılan bağış ve yardım. KV.Matrahından indirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.01.2011
Soru :
Sayın Danışma Birimi 2008 Yılından önce sm olarak belge almıştık 2008 yılında smmm ünvanı aldık sm den smm geçiş yasası çıktı bu durumda 2008 öncesi sürelerimiz sm olarak meslek mensubu yanında çalıştığımız süreler ymm sürecine dahil olur mu saygılarımla

Cevap :
Sayın Cantürk, SMMM olarak Odaya ne zaman kayıt yaptırdıysanız o tarihten itibaren diğer şartları da sağlamak koşuluyla YMM de geçen süreler olarak değerlendirilmektedir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 22.01.2011
Soru :
SAYIN İLGİLİ ÖNCELİKLE VERMİŞ OLDUĞUNUZ CEVAPLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. S1- BİZLER TÜRKMENİSTANDA İNŞAAT İŞLERİ YAPMAKTAYIZ. İŞ ALINDI BELGELERİYLE TÜRKMENİSTANA AİT SGK VE İŞKUR DOSYASI AÇMIŞ BULUNMAKTAYIZ. ÇALIŞAN PERSONELLERİMİZİ YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İŞ SÖZLEŞMELERİMİZLE SGK (YURDIŞINDA ÇALIŞANLAR) VE İŞ-KURA TESCİL ETTİRİP PASAPORTLARINA İŞÇİDİR KAŞESİ VURDURUP GÖNDERİYORUZ. VE BU PERSONELLERE AİTTE KISA VADELİ SİGORTA PRİMİ % 3, GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ OLARAKTA %12,50 SGK YA ÖDEME YAPMAKTAYIZ. MUHTASAR OLARAK HERHANGİ BİR GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMAMAKTA VEDE ÖDEME YAPILMAMAKTADIR. BİRİNCİ SORUM BU YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İŞLEMLERİN DOĞRULUĞU HAKKINDA YARDIMLARINIZI RİCA EDERİM. S2- BİZİM ALT TAŞOREN FİRMALARIMIZ VAR. ÖRNEĞİN MOBİLYA AKSAMINI TÜRKİYEDEN BİR FİRMAYA YAPTIRIYORUZ. TÜRKİYEDE İMALATI YAPILDIKTAN SONRA TÜRKMENİSTANDA KURULUM VE MONTAJ İÇİN ELEMANLARINI GÖNDERMEK ZORUNDA KALIYORLAR. TABİKİ O FİRMALARIN İŞ ALINDI BELGELERİ OLAMADIĞI İÇİN SGK VEYA İŞKUR DOSYASI AÇTIRMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU OLMUYOR. BU NEDENLEDE YURTDIŞINA ELEMANLARINI ÇIKARTAMIYORLAR. TÜRKİYEDE HERKEZİN BİLDİĞİ GİBİ ALT TAŞÖREN SÖZLEŞMESİYLE SGK YA KAYDI YAPILABİLİYORDU AMA YURTDIŞINA DAİR BU TARZ TAŞERÖN DOSYASI AÇAMIYOR İLGİLİ KURUMLAR. ORADA YAPILAN İŞLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUĞU İŞ KAZASI VESAİRE GİBİ DURUMLARDADA TÜM SORUMLULUĞU BİZLERE ATIYORLAR. BU YÜZDENDE ALT FİRMALARIMIZIN SGK GİRİŞLERİNİDE KENDİ FİRMAMIZA YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ. VEDE BUNLARLA İLGİLİ PRİMLER ÖDEMEK ZORUNDA KALIYORUZ. O İŞÇİ HEM BİZLERDE SGK LI OLUYOR HEMDE KENDİ FİRMASINDA. İLGİLİ KURUMLARDA BU KONUYU PAYLAŞTIK AMA NET BİR CVP ALAMADIK. SİZ DEĞERLİ MESLEKTAŞLARDAN BU KONULARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİZİ ALMAK İSTİYORUZ

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yurtdışına İşçi Gönderme İşçi temini Madde 4 - (1) Yabancı bir ülkede Türk işçisi çalıştırmak isteyen firmaların işçi teminine veya yurtdışında işçi olarak çalışmak isteyenlerin yurtdışına gönderilmesine aracılık etme konusunda, Kurum ve Bürolar yetkilidir. Firmalar; yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri Kurum kayıtlarından veya Bürolar aracılığı ile temin edebilecekleri gibi, kendileri tarafından temin edilen işçileri 5 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte hizmet akdini Kuruma onaylatmak kaydıyla yurtdışına götürebilirler. İbraz edilecek belgeler Madde 5 - (1) Yurtdışındaki işlerinde işçi çalıştıracak firmalarca; a) Türk firmaları için ticaret sicil gazetesi örneği, yabancı uyruklu firmalar için kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi, b) Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce ya da ülkemizdeki yetkili Kamu Kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi; taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi, c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi, ç) Türk firmaları için Türkiye'de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge, d) Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği, Kurumun taşra teşkilatı birimlerine ibraz edilir. 4857 sayılı iş kanuna göre Altişverenin asıl işverenle birlikte sorumluluğu sözkonusudur. Dolayısıyla Alt işvereninizle yurtdışında yapılan işler için çalıştırılacak işçilerle altiveren sorumluluğunu düzeleyen madde ileve ederk iş sözleşmeleri yapabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.01.2011
Soru :
Üstad ltd. şti. reklam filmlerine günlük veya saatlik çalışan oyuncu organize ediyor. Her birine ft.kesme haddi olan 700 Tl.nin altına ücret veriyor bunun için gider mk.kesmesi gerekli mi ve %10 luk stopaj kesmeli miayrıca tevkifatlı kdv ile ilişkili mi(Gid.Mk. kesilmyecekse organizasyon gideri diye bu ve buna benzer belgelendirilemeyen Giderlere liste hazırlanırsa olur mu. şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Yakışır, Bahsetmiş olduğunuz işlemleri bir kurum veya kişi organize ediyorsa sizin müşterinize fatura düzenleyecektir.Reklam filmlerinde oynayan kişiler Serbest Meslek erbabı olması gerekir.Onların da S.M Makbuzu düzenlemesi gerekir. Şayet Sanatçı vergi mükellefi değilse parayı ödeyen tarafından bordroya alınarak Ücret ödemesi gibi vergilendirilecektir. Yukarıda bahsettiğimiz tüm bu işlemler için Gider Pusulası düzenlenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.01.2011
Soru :
Sayın Üstad Lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin ve bürolarının tutumakla yükümlü oldukları defter ve belge düzeni hakkında sorum olacak. Kanaatimce lisanslı harita ve kadastro mühendisleri serbest meslek kazanç defteri tutmak ve gelirlerinide serbest meslek makbuzu ile belgelendirmek zorundalar. Yanılıyor muyum acaba? İlginiz için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Aydın, Bahsettiğiniz mühendisin gelir vergisi mükellefi olup, elde edeceği kazanç tipi, serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek erbapları serbest meslek kazanç defteri tutarlar. Serbest meslek makbuzu düzenlerler. Satmış oldukları hizmeti gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yaparlarsa %20 stopajlı ve %18 KDV li makbuz düzenlerler. Vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere yapılan hizmet tesliminde ise stopaj sözkonusu olmayıp %18 KDV li makbuz düzenlerler. Mühendislik işini şirket olarak yaparlarsa gelir vergisi stopajı sözkonusu olmayıp düzenlenecek faturada %18 KDV hesaplanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.01.2011
Soru :
merhabalar, servis taşımacılığı yapan bir mükellefim 12/11/2010 tarihinde vefat etti. varisler tek kişiye muvafakat name verdiler ve o kişinin mükellefiyet kaydını ölüm tarihi itibari ile yaptırdım. VUK. 2001/1 uygulama iç genelgesi ne göre ölen kişinin defter ve belgelerini o takvim yılı içinde varislerinin kullanmasına müsade edilmektedir. Sorum şu : ölen kişinin fatura sı v.d. tarafından iptal edildi. ölen kişinin devreden kdv. sinin akıbiyeti ne olacak. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Kaplan, Ölen kişinin devreden KDV sini mirasçı olarak işi devam ettiren kişi veya kişilerce hesaplarında kullanmaya devam ederler. (KDV 17/4-c) Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2011
Soru :
DEĞERLİ ÜSTAD; 5368 SAYILI YASAYA GÖRE T.C.BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKAN.TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANS BELGESİ ALMIŞ, LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU AÇMAYA HAK KAZANMIŞ, ......... İLÇESİ YETKİ ALANINDA GÖREVLİ OLMAK ÜZERE LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSİ BİR MÜKELLEF ADAYI VAR.SÖZ KONUSU YASANIN YÖNETMELİĞİNDE MALİ MEVZUAT AÇISINDAN YETERLİ AÇIKLAMA OLMADIĞINDAN; MÜKELLEF ADAYI KİŞİNİN TABİ OLACAĞI KDV ORANI,MÜKELLEFİYET TÜRÜ,KULLANACAĞI YASAL DEFTER VEYA DEFTERLER, VARSA STOPAJ KESİNTİSİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Karagöl, Bahsettiğiniz mühendisin gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi halinde elde edeceği kazanç tipi, serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek erbapları serbest meslek kazanç defteri tutarlar. Serbest meslek makbuzu düzenlerler. Satmış oldukları hizmeti gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yaparlarsa %20 stopajlı ve %18 KDV li makbuz düzenlerler. Vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere yapılan hizmet tesliminde ise stopaj sözkonusu olmayıp %18 KDV li makbuz düzenlerler. Mühendislik işini şirket olarak yaparlarsa gelir vergisi stopajı sözkonusu olmayıp düzenlenecek faturada %18 KDV hesaplanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2011
Soru :
merhaba. yatırım teşvik belgeli bir mal sattık. kdv % 0. matrahı kdv beyannamesinde özel matrah şekline tabi işlemler sütununu mı yoksa tam istisna kapsamına giren işlemler sütununa mı yazacağız. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, Teşvikli malların satılması KDV Beyannamesinde 308 kodlu Tam İstisna bölümünde gösterilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2011
Soru :
Ortakları SMMM belgeli olan Bir SMMM Ltd Şti'nde bu ortaklardan biri aynı zamanda Müdür. Bu şirkete mesleki anlamda sorumluluk almamak ve bu işlerde imza atmamak kaydı ile Banka,İdari işler, vs konularda yetkilendirilmek üzere dışarıdan BELGESİ olmayan herhangi bir kişi MÜDÜR olarak atanabilirmi ? Saygılarımla

Cevap :
Sayın Üst, 3568 sayılı yasaya göre kurulan Ldt veya A.Ş. Dışardan meslek mensubu olmayan kişiler müdür olarak atanamazlar.Bahsettiğiniz kişi şirkette çalışan olarak isdihdam edilebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2011
Soru :
sokaklardan hurda kağıt toplayan bir kişi topladığı kağıtları toptan olarak kağıtçıya satıyor: 1- Bu kişinin vergi mükellefi olması gerekirmi herhangi bir istisna söz konusumudur. 2- Vergi mükellefi olacak ise yollardan topladığı kağıtlara nasıl bir belge düzenleyerek kayıt altına alacak 3- Hurda kağıt alımlarında düzenlenecek gider pusulasında tevkifat oranı kaç olacak 4- Hurda kağıt satışı için düzenlenecek faturada kdv oranı kaçtır veya istisna varmıdır? Teşekkür ediyorum

Cevap :
Sayın Göksu, Sokaklarda kağıt toplayan kişiler GVK 9.maddesinde belirtilen esnaf muaflığından yararlanan kişilerdir. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri bu kişilerden almış oldukları hurda atıklar için gider pusulası düzenlerler. Sözkonusu gelir vergisi stopaj oranı GVK 94/13-b bendi gereğince %2'dir. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri almış oldukları bu hurdaları hurda olarak teslim etmeleri halinde KDV 17/4-g madde hükmüne göre KDV hesaplamayacaktır. Teslim KDV den istisnadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.01.2011
Soru :
Sayin yetkili ben su anda esimin isi icabi yurtdisinda bulunmaktayim.(sgk dan gecmis senelerdeki gibi sifrem olmadigi icin belge alamam )Bundan dolayi 2011 yili aidatini indirimli odemek icin ne gibi bir islem yapmam gerkmektedir?iyi calismalar

Cevap :
Sayın Deniztoker, Odamızın internet sitesinde aidatın %50 indirimli ödenmesi ile ilgili form var. http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=2938 Adresindeki formu doldurup e-mail ile göndermeniz gerekiyor. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.12.2010
Soru :
Firmamızda Kısmi Çalışma Sözleşmesi ile çalışan bir çalışanımız vardır.(Daha önce K.Çekmece SGK.Merkezine bağlı idik,ancak şimdi Çatalca SGK.Merkezine bağlandık.)Kısmi Çalışma Sözleşmesini K.Çekmece SGK.Merkezine vermiştik.Sözleşmeyi alan memur,Kısmi Çalışma Sözleşmesini sonraki aylarda vermenize gerek yok demişti. Şimdi ise,2010 yılı içerisinde açılan ve firmamızında bağlı olduğu Çatalca SGK.Merkezinden 2010/7.ayla ilgili Eksik Gün Bildirim Formu ve Eki Belgelerinin Kuruma verilmediği hususu ve cezai müeyyide uygulanacağı tarafımıza bildirilmiştir.'Eki Belgeleri' kelimelerinin altı çizilidir.Sorumuz;Gelen yazıda,anlaşıldığı üzere Eksik Gün Bildirim Formu ve Eki hiç verilmemiş sayılıyor, bu mevzuata uygunmu,vede Kısmi Çalışma Sözleşmesini her ay vermek zorundamıyız? Teşekkür Ederiz.

Cevap :
Değerli Meslek mensubu I- Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesinin Ek-10 ekinde Verilmesi Hali: Kısmi süreli iş sözleşmesi, ay içerisinde çalışanlar için hazırlanan bir sözleşmedir. (4857 sayılı İş Kanunu: “.. işçinin normal çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmedir..”)   Kısmi süreli iş sözleşmeleri işçi ve işveren arasında herhangi bir kurum tarafından onaylanmaksızın  yapılabileceği gibi, yine noter tarafından onaylanmak suretiyle işçi ve işveren tarafından da yapılabilmektedir. Noterde Yapılan Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri: Noter aracılığı ile yapılan kısmi süreli iş sözleşmesine istinaden, ilgili personel için APHB inde eksik gün gösterilmiş ve Ek-10 ekinde bu sözleşme kuruma verilmiş ise hiçbir sorun yaşanmayacaktır. Noterde Yapılmayan Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri: Bu sözleşmelere istinaden de çalışan adına APHB inde eksik gün beyan edilmesi ve Ek-10 ekinde ilgili sözleşmenin kuruma takip eden ayın 23.günü akşamına kadar verilmesi durumunda, kurumun herhangi bir şekilde Ek APHB talebi, gecikme zammı, cezası veya İPC talebi olmayacaktır. İster noterde yapılsın isterse işçi ve işveren arasında noterde onaylanmaksızın yapılsın, bu sözleşmelere istinaden AHPB’inde eksik gün beyan edilmesi durumunda, ilgili ayı takip eden ayın 23.günü akşamına kadar SGK’na EK-10 formu ekinde bu sözleşmelerin  verilmesi yeterlidir. Takip eden aylarda dahi verilmesine gerek yoktur. Noter onaylı belge zaten sonradan düzenlenmesi muhtemel belge statüsünde olmamakla birlikte, işçi ve işveren tarafından kendi aralarında düzenlenen kısmi süreli sözleşme de kurum kayıtlarına girmiş olmakla, sonraki aylarda, sonradan düzenlenmesi muhtemel belge olma niteliğinden de çıkmış olacaktır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer  nokta, Ek-10 verilirken hazırlanan ön dilekçede, en alt satıra verilen eklerin listesini yazmak olacaktır. Örneğin; Ekler                                                     : 1- 1 adet iş göremezlik, 2- 1 adet ücretsiz izin formu, 3-  1 adet Kısmi Süreli İş Sözleşmesi   gibi. Bu durumda evrak kayıt numarası alınan dilekçenin bir sureti bizde de yer alacağından, ilgili belgelerin dilekçe ekinde yer almadığına dair SGK’nın talepleri de   asılsız kalmış olacaktır. (Ek-10 ekindeki belgelerin kaybolması en sık karşılaşılan sorunlardan biri olması nedeniyle) Aksi takdirde, Ek-10 ekinde sözleşmenin yer almadığına, bu sebeple Ek APHB verilmesi gerektiğine, ek prim, gecikme zammı ve cezası ödeneceğine ilişkin kurum taleplerine boyun eğmek gerekir. Dilekçe de bu ekleri yazmak, (her ne kadar Ek-10 formunda bu belgelerin sayısının belirtildiği bir bölüm bulunsa da evrak kayıt numarasının  dilekçeye verilmesi nedeniyle)  ileride olası bu tarz taleplere karşı direnebilme ve dava hakkımızı saklı tutacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.12.2010
Soru :
Merhaba; Matbaadan yaptırmış olduğum, üzerinde Adım Soyadım, Mesleki Ünvanım ve Adresim bulunan plastik kaşeyi S.M.Makbuzu üzerinde ve sair belgelerde onay işlemi dışında kullanabilirmiyim.

Cevap :
Sayın Bulut, Mesleki faaliyetlerinizde TURMOB tarafından verilen TC-TURMOB amblemli kaşeyi kullanmak zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
Sigorta acenteleri tarafından düzenlenen komisyon gider belgelerinin kalktığını duydum. Ancak yasal bi düzenleme veya dayanak bulamadım. Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Sezgin, Konu ile ilgili detaylı bilgiyi Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliğinden edinebilirsiniz. Geçerli kaynağı da kurumdan temin etmeniz mümkündür. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.12.2010
Soru :
Merhaba, Türkiyede vergi mükellefi olan ilaç firmalarının doktorlarını,yetkililerini yurtdışına tıbbi seminere götürüyoruz. Tüm yol,otel,yemek,organizasyon bize ait,masraf faturaları seyahat acenta belgeli firmamıza alınıyor. İlaç firmalarına kesilecek faturada KDV tamamına mı uygulanacak ? Yoksa Genel Tebliğ 40'da gibi y.dışı harcama ayrı yazılıp KDV uygulanmayacak, Komisyon,Hizmet bedeli ne mi KDV uygulanacak ? Saygılarımla Alp Sürmeli

Cevap :
Sayın Sürmeli, Sizin de yapmış olduğunuz araştırmaya göre 40 Nolu KDV Genel tebliğ hükümlerine göre yapılan seyahatin yurt dışı bölümüne KDV uygulanmayacaktır. Bahsettiğiniz komisyon işlemi Türkiye'de ifa edildiğinden sizin hizmet faturanızda KDV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.12.2010
Soru :
Merhabalar,alınan işgöremezlik belgesi işçinin işten ayrılış tarihinden sonrada devam ediyorsa bu durumda nasıl bir işlem yapmak gerekiyor, enson ayrıldığı işverenin işlem olarak herhangibir sorumluluğu varmıdır? Teşekkürler....

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde sigortalılık halinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
merhaba.Kat karşılığı inşaat yapan bir şahıs firmam kat karşılığı inşaata başladı.tapu harçları, belediye harçları, mühendislik ücretleri, yapı denetim giderleri hep tapu sahipleri adına belgeler düzebnlenmiş. bu giderleri müteahhit ödemekte fakat belgelerde adı geçmemektedir. bu giderler büyük rakamlara ulaşmaktadır. inşaat maliyetinde büyük rol oynamaktadır. Bu giderleri inşaat maliyetine ekleyebilirmiyiz. gider olarak kayıtlarımıza alabilirmiyiz. kanun maddeleri ile açıklamalı bilgi verirseniz mükellefe sunacağım. iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Özdemir, Bahsettiğiniz belgeler mal sahibi adına düzenlendiğinden müteahhit firma kayıtlarına bu tutarları gider olarak işleyemez. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre ticari kazancın tespitinde giderleştirme işlemleri için kullanılacak fatura ve benzeri vesikaların mükellef adına düzenlenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2010
Soru :
Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin (alım-satım) serbest bölge müdürlüğüne yıl sonu ile vermesi gereken herhangi bir belge veya döküman varmıdır? Bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ediyorum. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Mert, Sorunuzdaki konuyla ilgili sağlıklı bilgiyi Serbest Bölge Müdürlüğünden alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.12.2010
Soru :
Merhaba, Bağımlı çalışmaktayım. Yeni başlayacağım firmada SMMM belgeli olarak çalışmaya başladığımda firmanın SMMM'si olarak ruhsat ve mühürümü kullanabilme hakkim var midir? Yoksa her halukarda firmanin sozlesmeli bir SMMM'si olmali midir? Kolay gelsin, Gülsüm Güler SMMM

Cevap :
Sayın Güler, Bağımlı çalışarak mali müşavirlik yapabilirsiniz. Yapmanız gereken kaşe başvurusunda bulunmaktır. Detay bilgi ektedir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü • Kaşe Talep Formu (2 suret) • Kaşe Bedeline ilişkin dekont • Kaşe Bedeli: 135-YTL, (Odamızdan kredi kartı ile ödeme yapılabilir.) • Nakit ödeme için Hesap No : İş Bankası Küçükevler Şb.723472 Değerli Meslek Mensubumuz, Meslek Yasamızın, “Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri gereğince Çalışanlar Listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip olunan unvanla, kanunun 2.maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerinde bağımlı olarak, açık ve gizli hizmet sözleşmesi ile çalışılması" halinde 3568 sayılı meslek yasamız ve Disiplin Yönetmeliğine göre disiplin cezası verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, -Bağımlı çalışarak Odamıza kaşe başvurularında bulunan üyelerimizin birden fazla yerde SSK’lı (4/a) çalışıp çalışmadıklarının tespiti için de taahhüt ettikleri firmaya ilişkin SSK (4/a) dökümlerinin alınması ve 30 gün üzerinden SSK’lı (4/a)olup olmadıkları, -Çalışanlar listesine kayıt yaptırmak için Odamıza başvuruda bulunan meslek mensuplarımızın SSK lı (4/a) olarak çalışıp çalışmadıkları ve Bağ-Kur (4/b) kaydının olup olmadığının kontrolü yapılacaktır. TÜRMOB sorgulamasında bu durumun tespiti halinde kaşe kullanılmasının mümkün olmayacağını, Odamıza müracaat edecek üyelerimizin bu doğrultuda durumlarını gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlatırız. Saygılarımızla, Yahya Arıkan Başkan


 

Tarih : 03.12.2010
Soru :
İyi günler inşaat alanında faaliyet gösteren bir şirket vergi mükellefiyeti olmayan kişiden noter satış senedi ile satın almış olduğu arsayı nasıl belgelendirmeli ? Eğer Gider pusulası düzenleyecek olursak, Gelir Vergisi stopajı ile KDV hesaplayacak mıyız? bu alışı BA formunda göstermemiz gerekir mi? İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Özgüven, Gayrimenkul alımını tapu senedine göre gider pusulası düzenlemeksizin kayda alabilirsiniz. Vergi mükellefi olmayan kişiden alım yaptığınızdan ve alımda KDV ödemediğinizden KDV indirimi sözkonusu değildir. Ba formunda alımınız 5.000 TL yi geçiyor ise bildirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.11.2010
Soru :
bir mükellefimiz garson olarak yabancı uyruklu birini çalıştırmak istiyor. türk vatandaşı ile evli bir bayan bu personel. bakanlıktan direk istisnai izin belgesi alması gerekiyor. peki bizim firmamızında ayrıca alması gerekiyor mu. teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yabancı işçi çalıştırma izninin alınması gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.11.2010
Soru :
Bizim faliyet konumuz Hizmet ihracı; benim sorum bu ihraç sebebi gereği y.dışından gelen dövizler için DAB belgesi düzenlenmesi gerekirmi? KDV açısından düzenlememek bir problem teşkil edermi... Tşk ederim.

Cevap :
Sayın Söylemez, Kambiyo mevzuatına göre DAB düzenlenmesi ve saklanması zorunludur. Vergi uygulamalarında bu belgenin ibraz ve saklama zorunluluğu yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.11.2010
Soru :
yatırım teşvik belgesine istinaden kdv siz alınan makinaların bir kısmı 5 ay sonra satıcıya iade edilmesi(örneğin fabrika da paketleme bölümünün kapatılması üzerine paketleme maki-nesinin satıcıya iadesi) durumunda kdv uygulanacakmı iyi günler

Cevap :
Sayın Hamlacı, KDV 13/d ye göre alınmış makine ve teçhizat iadesinde de KDV hesaplanmayacağı kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2010
Soru :
İyi günler... Altın İhracatı yapacak olan ltd şti nin izlemesi gereken prosedür hakkında bılgı veya bulabilecğim bir belge hakkında bilgi veriseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Bayram, Konuyla ilgili kitabevlerini ve web sayfalarını araştırmanızı öneririz. Bizim bahsettiğiniz konuyla ilgili elimizde herhangi bir kaynak bulunmamaktadır. Ayrıca konuya ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığından bilgi almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.11.2010
Soru :
SORU 1-İŞYERİ BULUNMAYAN, SADECE DAİRELERİN BULUNDUĞU SİTEDE GÖREV YAPAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİNE YAPILAN ÖDEMELERDEN G.V. KESİNTİSİ YAPILACAK MIDIR. SORU 2- SİTEDE YAPILAN BİR TAKIM MASRAFLARI (TAMİR-BAKIM ONARIM GİBİ) GİDER PUSULASI DÜZENLEMEK SURETİYLE BELGELİYORUZ. DÜZENLENEN GİDER PUSULASINDA VERGİ KESİNTİSİ YAPILACAK MIDIR. TEŞEKKÜR EDER, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM. HİKMET CEYLAN

Cevap :
Sayın Ceylan, GVK 23/6.maddesinde özel güvenlik görevlilerine ödenen ücretlerden gelir vergisi kesilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme sözkonusu değildir. Dolayısıyla yapılan ödemeden GV, SGK ve DV kesintisi yapılması zorunludur. Sitede yapılan masraflara ilişkin düzenlenen gider pusulasında gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2010
Soru :
bir mükellefim orduya gıda satışı yapmakta. A firmasından aldığı 500 kg sucuğu direkt orduya sevketmektedir.orduda bu maldan 20 kg birimi analiz edilmek üzere labaratuvara göndermektedir ve mükellefe 480 kg olarak fatura kestirmektedir.benim sorum burada belgelenemeyen 20 kg.sucuğun stok çıkış kaydını nasıl yapmamız gereği stoğumuz.Bu işlem her sattığımız üründe tekrarlandığı için elimizde stok kalmamasına rağmen kayıtlarımızda stok görünüyor.teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
Sayın Şafak, TSK ya yapmış olduğunuz bu teslim kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bir satıştır. Almış olduğunuz malın 480 kg lık kısmı için KDV hesaplayarak fatura düzenleyeceksiniz. Geri kalan 20 kg için ayrı bir fatura düzenleyerek KDV hesaplamayacak (KDV 17/2-b madde hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak teslim yapıldığından KDV hesaplanmayacaktır.) Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2010
Soru :
İyi günler üstadım, gerçek kişiden alınacak OSB fabrika (Tapusu yok OSB tahsis belgesi var )kurumlar vergisi mükellefi tarafından nasıl aktiflere alınacak,KDV sorumluluğu yok diye düşünüyorum.Ayrıca bu fabrika 2 yıllık süre geçmeden satılırsa KDV 17/4-k maddesi gereği istisna mıdır?

Cevap :
Sayın Yurdugür, Tapulama Kanununa göre gayrimenkullerde mülkiyetin değişmesi tapuda işlem yapılmasıyla sonuçlanır. Bahsettiğiniz gayrimenkulün tapusu olmayıp OSB tahsis belgesi olması nedeniyle bu alışı aktifleştiremezsiniz. Sözkonusu gayrimenkul kişi adına tahsisli olduğundan ancak size kiraya verilebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.11.2010
Soru :
Merhaba, SGDP ye tabi olan sigortalıya doğum nedeniyle iş görememezlik belgesi verilmemiştir, doğum iznine ayrılması durumunda eksik gün bildirimi nasıl belgelendirilmelidir. İyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşe gelmeme nedeninin bir rapora ya da yasal bir nedene dayanması gerekmektedir. Doğum nedeniyle işçiye mutlaka bir geçi işgöremzlik raporu verilir. Bu rapora istinaden eksik gün girişi yapılmalıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.11.2010
Soru :
Bir Firmaya verilmiş" Eğitime %100 Destek Projesi " kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilmiş KDV istisna Belgesi alt listesinde buzdolabı, elektrik süpürgesi vs yazılı. Bilgisayar ve yazılım dışındaki okullara yapılan teslimlere KDV istisnası uygulanabilir mi?

Cevap :
Sayın Karadayı, KDV Kanunu 17/2(b) hükmüne göre genel ve katma bütçeli idarelere, kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi KDV den istisna edilmiştir. Bahsettiğiniz kuruma yapılan teslimlerden herhangi bir bedel alınmıyorsa KDV hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.11.2010
Soru :
günaydın.bir çalışanımız 17/09/2010-25/10/2010 arası doğum öncesi izin,26/10/2010-11/01/2011 arası doğum sonrası izin aldı.çalışamazlık belgesi girişi doğum sonrası iznin bittiği tarihten itibaren mi internetten bildirilecek.bilgi verilmesini rica ederim..

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Çalışmadığına dair bildirim girişi Sigortalılar iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık (doğum) hallerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan istirahat-rapor parası denilen geçici iş göremezlik ödeneği almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 12 Mayıs 2010 tarihli Resmi gazetede yayınlanan bir tebliğle sigortalıların raporlu oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına yönelik bir “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”,’nin internet üzerinden yapılmasına yönelik bir zorunluluk getirdi. Bu zorunluluğun uygulamasına ilişkin olarak da SGK yönetimi 2010/66 sayılı SGK genelgesi yayınlandı. Konuyla ilgili 2010/37 ve 2010/42 sayılı sirküler yayınlanmıştır. Ancak halen bazı hususlarda tereddütler yaşanmaktadır. İstirahat raporlarına İlişkin SGK Genelgesinde yer alan önemli hususlar aşağıda yer verilmiştir; 1- İstirahat raporlarının bitim tarihinden itibaren beş iş gününde yapılması gereken çalışmadığına dair bildirim girişlerinde genelge ile uygulama değişikliği yapılmıştır. Buna göre sigorta müdürlüğüne intikal ettiği halde bildirim yapılmamış olan işyerlerine SGK müdürlükleri tarafından bir yazı gönderilerek sigortalının raporlu olduğu sürelere ilişkin “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”,’nin internet üzerinden yapılması istenecek. Yani, rapor işçi tarafından işverene verilmiş ise “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”,’nin internet üzerinden yapılacak, ancak işçi tarafından rapor verilmemişse bu durumda sigorta müdürlüğü işverene bir yazı göndererek “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”,’nin sisteme girilmesini isteyecek. İşte sigorta müdürlüğünün yazısına rağmen çalışılmadığına dair bildirimi e-sigorta yoluyla 5 iş günü içinde göndermeyen işverenler hakkında 2 aylık brüt asgari ücret (2 * 729 TL) idari para cezası (2 asgari ücret) uygulanacak. Öte yandan SGK Müfettişleri veya SGK Kontrol Memurları tarafından işyerlerinde yapılacak denetimlerde bu bildirimin geç yapıldığının tespiti halinde idari para cezası tebligata gerek kalmadan uygulanacak. 2- 10 gün ve daha kısa süreli raporların bitimi tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde, 10 günden fazla istirahat alan sigortalıların 10’ar günlük dilimler halinde almak istediklerine ilişkin işverenlerine talepte bulunmamaları durumunda bildirim girişlerinin, raporun bitiş tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılması gerekecek. Yani, eğer işçi 10 günden fazla süren rapor almış ise ve işverenden 10’ar günlük dilimler halinde almak istediğini işverene bildirmesi halinde 10’ar günlük dilimler halinde sisteme girilmesi gereklidir. Örneğin, 45 gün rapor alan sigortalı işverenden bu yönde bir talepte bulunur ise 10 gün + 10 gün+ 10 gün + 10 gün+ 5 gün olmak üzere 5 parça halinde “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” yapılması gerekiyor. “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi” 10’ar günlük dilimler halinde sisteme girilirken, rapor başlama tarihi kısmına raporun veya 10’ar günlük dilimlerin başladığı tarihler yazılacak, işbaşı tarihine ise 10’ar günlük raporların bitim tarihini takip eden gün yazılacaktır. Örneğin, 1-20 haziran arası 20 gün rapor alınması halinde rapor başlama tarihi kısmına 1 Haziran, işbaşı tarihi kısmına 11 Haziran yazılacak, ikinci dilim sisteme girilirken de rapor başlama tarihi 11 haziran ve iş başı tarihi 21 haziran yazılacaktır. 3- Yine, sigortalıların işkazası ve meslek hastalığı nedeniyle bir veya iki gün istirahat alması durumunda dahi iş göremezlik belgesi düzenlenecek ve işverenler tarafından sisteme girilecektir. Ancak, hastalık sebebiyle 3 günden az süreli düzenlenen istirahat raporlarına istinaden çalışılmadığına dair bildirimlerin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Sigortalıların hastalanmaları halinde 1 veya 2 günlük rapor alınması durumunda SGK tarafından istirahat-rapor parası denilen geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.10.2010
Soru :
Üstad selamlar. Sormak istediğim bi turizm şirketinde yurtdışı turların satışları yapılıyor fakat bu satışlar yabancı menşeyli bir turizm internet sitesi aracılığıyla yapılıyor bu firma hiç bir şekilde türkiyedeki firmaya fatura vermiyor. Bu durumda yurtdışı firmasına yapılan ödemeler karşılığında mail olarak gelen "comfirm" olarak adlandırılan internet çıktısı belgelerini fatura gibi dikkate alarak gidere işleyebilirmiyiz. Eğer cevap evetse türkiyedeki firma tarafından müşterilere kesilen faturalarda kdv.yönünden nasıl bi işlem yapılmalı kur farkları ve kredi kartı taksitlerinden dolayı oluşan vade farkına kdv.kesip yurtdışı firmasının maliyet bedeli kdv.siz olarakmı faturalanmalı. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yorulmaz, Yurt dışından satın almış olduğunuz hizmet için 2 nolu KDV Beyannamesi tanzim etmeniz gerekir. Ayrıca yapacağınız ödemelerde ikili vergi anlaşmalarına bakarak gelir vergisi stopajı hesaplanacaktır. Türkiye deki müşterilerinize Türkiye de vermiş olduğunuz hizmetler KDV ye tabidir. Düzenleyeceğiniz faturalarda KDV hesaplanacaktır. Kur değerlemelerinde yurt içindeki firmalarınıza KDV hesaplanacak, yurt dışındaki firmalarınıza KDV hesaplamayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.10.2010
Soru :
25/10/2010 ÜSTAD MERHABA BİZ M.E.B. BİR İHALESİNİ ALDIK. BUNA GÖRE DİKİŞ MAKİNELERİ SATIŞI YAPACAKTIK AMA TABİ M.E.B. İSTEMİŞ OLDUĞU BAZI DEĞİŞİKLİKLERİ DE MAKİNELER ÜZERİNE UYGULADIKTAN SONRA. TÜM BU İŞLEMLER BİR SÖZLEŞMEYE DAYANARAK YAPILIYOR. BENİM SORUM ŞU TESLİMAT BİR SÜRECİ ALDIĞINDA YANİ YETKİLLERİN MALLARIN KONTROL EDİP ONAYLAMA İŞLEMİ. ONAYLADIKTAN SONRA DA ANCAK FATURA KESMEMİZİ İSTİYORLAR.BU DURUMDA FATURA DÜZENLEME SÜRESİ NE ZAMAN YAPILIR VE KANUNİ DAYANAĞI NEDİR? TEŞEKKÜRLER sizin cevabınızda Sayın Kılıç, 213 sayılı VUK hükümlerine göre malın tesliminden itibaren 7 gün içinde fatura düzenlenmesi zorunludur. MEB ile yapılan protokol vergi uygulamalarında bir ayrıcalık tanımaz. Danışma Birimi not: sizin cevaptan sonra biraz araştırdım 173 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ C - BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN OLARAK UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN TEREDDÜT KONUSU HUSUSLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE YENİ DÜZENLEMELER: f) Numune üzerine veya tecrübe ve muayene şartıyla satım yapılmak üzere mal sevkiyatı yapılması halinde sevk edilen mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi zorunludur. Bu tür sevkiyatlarda, malı satıcı taşıyor veya taşıtıyorsa irsaliye satıcı tarafından, alıcı taşıyor veya taşıtıyorsa irsaliye alıcı tarafından düzenlenecektir. Ancak, ''kabule bağlı olan ve bunun için yazılı bir sözleşme bulunan bu tür satışlarda, fatura düzenlenmesindeki on günlük sürenin kabul tarihinden itibaren başlayacağı tabiidir. '' bu madde de bile bir çok arkadaşımla uzlaşamadım. bu madde durumumuzu açıklar mı tşk

Cevap :
Sayın Kılıç, VUK Md 231/5 da Fatura düzenleme süresi sevk tarihinden sonra 7 gün olarak belirlenmiştir.Sizin bahsettiğiniz 173 Nolu VUK Genel tebliği ile mükellef lehine geniş yorum yapılarak kabule bağlı sözleşme ifadesi kullanılmıştır.Söz konusu tebliğin yayınlandığı tarihte fatura düzenleme süresi 10 gün idi şu anda bu süre 7 gündür.Dolayısiyle MEB Kabul yazısı size tebliğ edildikten sonra faturanızı 7 gün içinde düzenleyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.10.2010
Soru :
Merhabalar, 05.01.2008 tarihinde ssk'lı olan kişi,sigortalılığı devam ederken 26.08.2008 tarihinde başka bir şirkete ortak olmuştur.Bu kişi 01.11.2008 tarihinde boşluk vermeden kendi şirketine ssk'lı olarak giriş yapılmıştır.Sigortası kendi şirketinden gösterilmektedir.Şirket ortağı bu şekilde kendi şirketinde ssk'lı olarak aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilebilir mi? teşekkürler,iyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalılık hallerinin birleşmesi MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır. Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir. (Değişik fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.10.2010
Soru :
Muhasebesini tuttuğum Ltd.Şti. 2009 Yılında Yapı Kredi Sigortadan Araç Kasko Sigortası yaptı 180 ve 280 Hesaplara kayıt edilen Sigorta Primleri Geçici Vergi dönemlerinde Gider hesaplarına alındı. Ancak Firmamız maddi sıkıntıda olduğunda dolayı 1 yıllık dönemde Sigortaya Poliçe ödemesini yapamadı tarafımıza bildirilen Poliçenin iptal edildiği ve Bakiye borcumuzun olmadığı bu durumda ben 336-Diğer Ticari Borçlar içinde görülen bu borcu. 1- Hangi belgeyi (Fatura) düzenliyerek gelir hesabına alabilirmiyim. 336- 938,61TL 602- ? 938,61 391- ? 2- Düzenliyeceğim bu belgede KDV hesaplanıcakmı. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Sipahi, 180 ve 280 hesaplar ters kayıtla kapatılacak karşı hesap da cari hesap olacaktır. Ödemediğiniz halde gider yazdığınız 180 hesaptaki kalemleri gelir yazmanız gerekir. Bu işlemler KDV ye tabi değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.10.2010
Soru :
Bilirkişi başvuru dilekçesine eklenecek belgelerden''bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 yıllık meslek deneyimine sahip olduğu belge'' hangisidir? Akıl yürütünce en mantıklısı faaliyet belgesidir diye düşünüyorum. Fakat Daha önce almış olduğum faaliyet belgelerinde herhangibi tarih yok.Bu yüzden bu soruyu sorma ihtiyacı doğdu.Bu konuda beni bilgilendirmenizi rica ederim. Saygılarımla Mersat Layiç

Cevap :
Sayın Layiç, Faaliyet belgesine Oda kayıt tarihi eklenmiştir. Bu nedenle sorun olmaz. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 12.10.2010
Soru :
Otel yatırım harcamalarının finansmanı ile ilgili olarakda alternatiflerden bir tanesi LEASİNG işlemidir. yatırımın finansmanını LEASİNG yönetmiyle karşılarken TEŞVİK BELGESİ’nin getirdiği VERGİ TEŞVİKLERİNİDE yaralabilirmi. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Kartal, Vergi uygulamalarında Yatırım Teşvik belgelerindeki vergisel avantajlar sadece KDV 13/d maddesindeki şartlar uygun ise yararlanılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.10.2010
Soru :
üstadım iyi çalışmalar bir işyerinde çalışan sigortalımız 25.08.2010-03.09-2010 tarihlerine ait iş görmezlik belgesini bugün(04.10.2010) tarihinde bize vermiştir.2010/08-ve 09.aya ait bildirgeleri kuruma da tam gün olarak göndermiştik.bu durumda çalışılmadığına dair bildirimi gönderip aylık bildirgeleri düzeltme yoluna mı gitmemiz gerekir teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşe gelmeyen işçinizi nasıl tam gösterebilirsiniz? Yine de raporun sisteme işlenmesinde bir sakınca yok ancak kurum işgöremezlik ödemeyebilir. SGK primi ödendiğine göre ücretini de alan işçi artık işgöremezlik için SGK ya başvurmayacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.10.2010
Soru :
Libya'ya yapmış olduğumuz ihracatımıza ait ürünlerin montajı yapılan anlaşma gereği firmama ait.Bu durumda Libya vatandaşına yaptıralacak olan montaj işçiliğini nasıl bir belge düzenlenebilir veya nasıl bir yol izleyebiliriz. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Düzmen, Libyada yaptıracağınz işlemler için ,libya vergi mevzuatına göre çalışan kişinin bağlı olduğu firmadan veya kendisinden alınacak belge ile işçilik gideri kayıtlara alınabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2010
Soru :
Merhabalar.Hidroelektrik santralinin yapılması ile ilgili faaliyette bulunan bir firma işleri alt işverene yüklemiştir.Alt işveren olarak hakediş faturalarımızın tefkifatlı kesilip kesilmeyeceği konusunu netleştiremedik.Burada ufak bir not olarak Üste işveren santrali yapıp 49 yıllığına devlete kiralayacaktır.Ama herjangi bir sözleşme v.s.belge şimdirlik yoktur.91.no'lu kdv kanununun uygulanması bakımından bu not etkili olur mu?Saygılarımızla.

Cevap :
Sayın Toluay, 91 Nolu KDV Genel Tebliğine göre, düzenlenecek fatura KDV tevkifatlı olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2010
Soru :
Mükellefim hem lokantacılık , hemde bir sigorta şirketinin B acentesi olarak ticari faaliyetini sürdürmektedir.Lokantacılık işindeki ürünler KDV tabi ve KDV beyannamesinde beyan ediyoruz.Buraya kadar sorun yok.Sigortacılık faaliyetinde KDV yok.Sigorta şirketi müşterime "sigorta komisyon gider belgesi " veriyor.Bu belge benim müşterim için kdvsiz bir gelir oluyor.Bu geliri KDV Beyannamesinin Özel Matrah şekline tabi gelirlerin olduğu 42.satıra yazmamız gerekiyormu? yazmamız gerekiyor ise yasal dayanağınınıda belirtirseniz sevinirim.Saygılarımla,

Cevap :
Sayın İbiş, Sigorta ve Murakabe Mevzuatına göre sigortacılık faaliyeti yapan şirketlerin, aynı şirket bünyesinde başka ticari ve sınai faaliyette bulunamazlar. Sizin müşteriniz böyle bir faaliyette bulunmuş ise KDV açısından sadece lokantacılık faaliyetiyle ilgili işlemler dikkate alınarak muhasebe kayıtları yapılır ve KDV Beyannamesi tanzim edilir. Sigortacılık faaliyeti özel matrah şekline tabi bir işlem değildir. Sigortacılık faaliyetiyle ilgili gelir ve giderlerinize ilişkin KDV Beyannamesinde herhangi bir kayıt bulunmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.09.2010
Soru :
Dış sefere çıkan uçaklara kumanya teslim edilmektedir. KDV Kanunu 11/1-a maddesine göre mal ihracatı hükümlerine tabidir. Gümrük mevzuatına göre dış sefere çıkan uçağa sevk irsaliyesi ile yapılan teslimler ertesi gün irsaliye bilgilerini de içeren ayrı bir "Kumanya Listesi" düzenlenerek Gümrük Memurluğuna bildirilmektedir.Takip eden ayın ilk 7 günü içinde de bu teslimler her bir firma bazında ayrı ayrı olmak üzere topluca tamamlayıcı beyan niteliğinde ve ihracatı tevsik eden belge olan GÇB'ye bağlanmaktadır. İlgili Gümrük Genelgesi uygulamayı bu şekilde yönlendirmiştir.Sorum şudur Yabancı Uçak firmalarına bir ay içerisinde irsaliyeler ile yapılan teslimlerin faturaya dönüştürülmesinde 7 günlük süre yerine 15 veya aylık periyotta fatura düzenlenebilir mi? Her ne kadar VUK hükmü açık ise de, bazı muamelelerde olduğu gibi (konsinye teslim, SGK anlaşmalı Eczaneler, Kabul mukabili teslim vs.)İhracat muamelesi olan ve ertesi ayın 7 günü içinde firma bazında toplu olarak GÇB'ye bağlanan bu işlemde sevk irsaliyeleri ile yapılan teslimlerin ayın 15 veya 30. günü toplu olarak faturaya dönüştürülmesi mümkünmüdür.İhracat işlemlerine münhasır olmak üzere fatura düzenleme süresine ilişkin Maliye İdaresinin belirlediği farklı bir uygulama bulunmaktamıdır. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Pınar, Sevk irsaliyesi ile yapılan mal teslimlerinde fatura düzenleme süresi VUK a göre 7 gündür. Sözkonusu madde metnine ve ilgili VUK Genel Tebliğlerine göre herhangi bir sektöre fatura düzenleme süresi konusunda ayrıcalık tanınmamıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.09.2010
Soru :
iyi günler diliyorum .07 eylül tarihinde ödeme kaydedici cihaz alım iznini aldım 14 eylül 2010 tarihinde ökc satın aldım.21 eylül 2010 tarihinde ödeme kaydedeci cihaz almak için vergi dairesine müracaat ettik. fakat bu süre zarfında fiş kesildi ve son günün yani 20 eylül 2010 tarihli z raporu vergi dairesine ibraz edildi. gerekli diğer belgelerle birlikte yapılan müracaat neticesinde mükellefe birinci derecede usulsuzlük cezası kesildi.kamta değer vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları mucburiyeti hakkındaki iç genelge:2000/1 b seçeneğin egöre usulsuzlük ceza v.u.kanununun 352/2 maddesine göre kaldığı zikredilmekte.v.u.k 353/8 göre süre aşımı yok bu durumda sizce özel usulsüzlük cezası kesilebilir mi kolaylıklar diliyorum.

Cevap :
Sayın Gürek, Ödeme kaydedici cihaz kullanımı ile ilgili ceza 3100 Sayılı Yasanın Mükerrer 8/1.maddesinde belirtilen hükümlere göre VUK 353/8.maddeye göre kesilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.09.2010
Soru :
iyi çalışmalar üstadım doğum iznine çıkan bir çalışanımız işgöremezlik belgesi Raporda 35 haftalık gebelik olduğu 16/09/2010 den ......... tarihine kadar istirahatlidir yazıyor. Biz işgöremezlik girişini nasıl yapacağız doğum yaptığı gün bu rapora istirahat bitiş tarihini yazdırıp doğum öncesi ve doğum sonrasını birleştirerek tek seferde giriş yapabilirmiyiz?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçinize ait olan çalışmadığına dair raporun 10 gülük girilmesi gerekmektedir. Doğum sonrası raporun işe başlama tarihine göre bu raporun girişlerini 10 ar günlük yapınız. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.09.2010
Soru :
Firmaya,Kısmi Çalışma sözleşmelisi olarak SGDP.ne tabi emekli alınacak.Bu emekliyi, diğer çalışanlara ait,"Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde" gösterebilirmiyiz(bir adet Tahakkuk Fişi olması için) veya,emekli çalışana ayrı bir Aylık Bildirge'mi vereceğiz. Teşekkür Ederiz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu çalışma kodu farklı olan sgdp li çalışanın ayrı tahakkuk da gösterilmesi gerekmektedir. Sistem başka türlü girişe de izin vermemektedir. emekli (02) normal çalışan (01) İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.09.2010
Soru :
Merhaba; İş göremezlik belgesi 14.09.2010 tarihinde alınmış. Bize teslim edilmiştir.Doğum izninde alınan iş göremezlik belgesinde 34 haftalık doğum önü izni yazmaktadır. Kapanışı açıktır. Biz iş göremezlik girişini yaparken 10'ar günlük mü aylık mı bildirelim? Bilgi verirseniz sevinirim. Kolay gelsin.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Çalışmadığına dair bildirimlerin 10 ar günlük yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar.


 

Tarih : 17.09.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi, Mükellefim olan A.Ş. ; 1-Yatırım Teşvik Belgesine sahip bir A.Ş. ile bir makine imalatı yapmak üzere anlaşma imzalamış olup tarihi Ocak/2010.dur. 2-Makine imalatı 8 ay sürmüş olup makinanın Ağustos/2010 da imalatı bitirilmiştir. 3- Teşvik belgesi ve global listelerinde makine ismi yer almakta dolayısı ile şartları sağlamaktadırlar. 4- faturası Ağustos/2010 da K.D.V. siz olarak kesilmiş olup işin teslimi yapılmıştır. Fatura bedeli:2.700.000.-TL (3065 Sayılı KDV Kanunu 13/D Teslimi ) B İ L G İ L E R Hesaplanan KDV : 4.500,00 TL Devreden KDV :249.825,67 TL Bu döneme ait ind KDV : 18.982,00 TL 1 NOLU K.D.V. BEYANNAMESİ TAM İSTİSNA VE İNDİRİMLER BÖLÜMÜ ; İSTİSNA TÜRÜ: Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi Teslim ve hizmet tutarı:2.700.000.- Yüklenilen K.D.V. :? SORUM ŞU 1.Beyanamede yazdığımız yer doğrumudur. 2.buradaki Yüklenilen K.D.V. makinanın imalatı için alımı yapılan her hammaddenin Kdv simidir.Bu rakam mükellefte 200.000.tl) 3.Yoksa mükellefin devreden kdv sinin tamamını yüklenilen kdv olarak mı yazıcaz. 4.Netice itibariyle İade talebimiz olucağı için yanlış bir beyan da bulunup iade hakkımızı zora sokabilirmiyim ? Yardımlarınız için teşekkür eder esenlikler dilerim. İbrahim CAN

Cevap :
Sayın Can, Beyannamede yazdığınız yer doğrudur. Yüklenilen KDV de imalatta kullanılan malzemeler için indirilen KDV dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.09.2010
Soru :
merhaba 27.08.2010 da doğum öncesi çalışabilir raporu alan bi çalışanımız var.37.haftaya(01.10.2010) kadar çalışabilir rapora göre.ancak 17.09.2010 da tekrar doktora gidip çalışamayacığını söyledi.yani rapora bir not eklenmiş çalışabilirliğiniz bittikten sonra doktora başvurup iş göremezlik belgenizi alabilirsiniz diye.bu durumda işgöremezlik girişi nasıl yapılacak internetten. teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçinizden sağlık kurumundan aldığı raporu isteyiniz ve buna göre çalışmadığına dair bildirimin girişini yapınız. İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.09.2010
Soru :
merhabalar, KDV iadesi konusunda bir sorum olacak. 13/a kapsamında istisna belgesi alan mükellef deniz taşıma aracını hiç işletmeksizin veya kiraya vermeksizin ihraç etmişse istisna kapsamında kabul edilebilir mi? Bu konuda bilgilendirebilrseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler ediyorum. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Şengör, Vergi mükellefi ,Bahsettiğiniz deniz taşıtının Yurt dışına ihracaatı İstisna kapsamındadır.Ayrıca, alışında ödediği KDV 'ni İhracaat sonrası yüklenilen KDV olarak iade alabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2010
Soru :
merhaba ; 4/a ya tabi 10 sigortalımızın oldugu bir bir ltd sti yiz. agustos ayında bir arkadasımız (11-30 agustos tarihleri arasında) 20 gun yıllık izne ayrıldı.1-arkadasımızın bu yıllık iznini bir kuruma bildirecekmiyiz? 2 - SGK aylık prim ve hizmet belgesinde bununla alakalı doldurmamız gereken bir bölüm var mı ? tesekkurler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı İş Kanunu'nun 61. maddesine göre, sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, Sosyal Sigortalar Kanunu'ndaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur. Buna göre, yıllık ücretli izin kullanan işçiler için Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta koluna ait primler dışındaki, Hastalık, Analık, Malullük, Yaşlılık, Ölüm ve İşsizlik Sigorta kollarına ait primler ödenmeye devam edilecektir. Yıllık ücretli izin süresinde işçinin iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerine maruz kalmayacak olması nedeniyle yıllık ücretli izin süresinde işçi ücretinden iş kazaları ve meslek hastalıkları primi kesintisi yapılmayacaktır. SSK'ya verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nde, sadece işçinin kıdemine belirlenen 14-20-26 günlük yıllık izin süresi için iş kazası ve meslek hastalığı primi kesintisi yapılmayacak, 1'er günlük hafta tatilleri ve eğer varsa genel ve tatil günleri içinse iş kazası ve meslek hastalığı primi kesintisi yapılmaya devam edilecektir. Yani, sadece yıllık izinler için iş kazası ve meslek hastalığı kesintisi yapılmayacaktır. SSK'ya verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nde, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı primi kesintisi yapılacaktır. Yani, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanların aylık prim ve hizmet belgesinde ücretli izin matrahı göründüğü halde, yüzde 30'luk (7,5+22,5) prim kesilecektir İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.08.2010
Soru :
Mükellefim şirket aktifine kayıtlı arsasına fabrika binası yapması için müteahhitle sözleşme yaptı.müteahhit kesmiş olduğu faturalarda işçilik kesmemiş ve almış oldukları malzemelerdede işçilik ibaresi yok o nedenle sgk işçilik farkı çıkarmıştır.Henüz iş bitirme belgesi alınmamıştır.Sgk alınan malzeme faturalarınıda kabul etmememektedir.İşçilik farkı için nasıl bir çözüm yolu bulunabilir. saygılarımla...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Size yardımcı olması amacıyla konuyu örnekleriyle açıklayan bir yazıyı ekte gönderiyorum. İyi çalışmalar Özel inşaat sahiplerinin belediyeden iskan ruhsatı alırken, ihaleli işlerde işin bitiminde teminat mektubunun geri alınmasında İlişsizlik Belgesi istenmektedir. İlişiksizlik belgesi, özel inşaatlarda inşaat maliyetinin belli bir yüzdesi, ihaleli işlerde de alınan istihkak bedelinin yine belli bir yüzdesi işçilik olarak bildirilmesi gerekmektedir. Asgari İşçilik olarak bildirilmesi gereken işçilik miktarı bildirilmişse, bildirilen işçilik ödenmişse ve kuruma sigorta borcu da yoksa ilişiksizlik belgesi verilmektedir. Asgari işçilik bildirimin yapılıp yapılmadığının tespiti 3 şekilde yapılmaktadır. 1. Sigorta Kurumun Ünitelerinde yapılan Asgari İşçilik Tespiti. 2. Meslek Mensuplarının (SMMM veya YMM) raporlarıyla yapılan asgari işçilik tespiti 3. Sigorta Müfettişlerin incelemesiyle Yapılan Asgari İşçilik Tespiti. Asgari İşçilik tespiti yukarıda belirtilen üç durumdan herhangi birisiyle yapılabilmektedir. Ancak bazı hallerde 1. ve 2. sıradakilerle bu tespitlerin yapılması mümkün olmamakta mutlaka müfettiş incelemesi yapılması gerekmektedir. Bu çalışmamızda asgari işçilik tespitinin kurum ünitesine ya da meslek mensubuna yaptırılmasının şartları ve özellikli durumları açıklanmaya çalışılacaktır. II- Asgari İşçilik Tespitinin Kurum Ünitesinde ya da Meslek Mensubuna yaptırılması Kurum ünitelerince asgari tespit yapılabilmesi için süresinde işyeri bildirimin yapılmış ve en az bir kez işçilik bildiriminde bulunmuş olmalıdır. Bu durumda Kurum ünitesinin yapacağı ön araştırma sonucu ihaleli işlerde istihkak bedeline, özel inşaatlarda maliyet bedeline asgari işçilik tespit komisyonunca belirlenen asgari işçilik oranlarının %25 eksilterek uygulanması suretiyle bulunan asgari işçilikle, İşverenin bildirdiği işçilik mukayese edilmektedir. Kurum ünitelerince yapılan asgari işçilik tespitinde, işverenin işçilik faturları dikkate alınmamakta bunun yerine bu tür faturalara karşılık gelmek üzere %25 götürü bir oran eksilterek uygulanmaktadır. Meslek mensuplarının ve Müfettiş incelemelerinde bu oranda herhangi bir eksilme yapılmadan uygulanmaktadır. Buna karşılık işçilik faturaları dikkate alınarak ihaleli işlerde istihkak bedelinden, özel inşaatlarda maliyet bedelinden tenzil edilmektedir. İşvereninin asgari işçilik tespiti müfettiş incelemesini gerektirir bir durumu yoksa bu durumda ya bu tespiti kurum ünitesine yaptırması gerekir ya da meslek mensubuna rapor düzenlettirmesi gerekmektedir. İşverenin işçilik faturaları istihkak bedelinin, özel inşaatlarda maliyet bedelinin %25'inden fazla ise bu durumda meslek mensubuna rapor düzenlettirmesi daha uygun olacaktır. Ancak bu tercih seçilmeden önce aşağıda belirtilen hususlar dikkate alındıktan sonra nihai kararın verilmesi yararlı olur. Meslek mensuplarının rapor düzenleme yetkisi 1.5.2004 tarihinden sonra bitirilen işler için geçerli olduğundan bu tarihten sonra bitirilen işler için kullanılabilir. Kurum ünitesince tespit edilen eksik işçilik üzerinden sadece gecikme zammı alınmakta, meslek mensubunun rapor düzenlemesi halinde gecikme zammından başka ilave olarak 506 sayılı kanunun 140. maddesinin birinci fıkrasının c bendinin üçüncü alt bendinin son paragrafına göre eksik işçilik bildirilmesinden dolayı asgari ücretin üç katı ve aynı kanunun 130 maddesinin 8. fıkrasına göre işyeri belgelerinin geçersizliğinden dolayı asgari ücretin 1/2'si olmak üzere toplam asgari ücretin 3,5 katı idari para cezası kesilmesi gerekmektedir. Asgari işçilik tespitinin Meslek Mensubuna rapor düzenlettirmek suretiyle yaptırılması haline, asgari işçilik oranlarında %25 eksiltme yapılmamakta bunun yerine işçilik faturaları dikkate alınmakta olduğu yukarıda ifade edilmişti. Bu durumda işverenin meslek mensubuna rapor düzenlettirmesi gerekecektir. Meslek mensubunun rapor düzenlerken hangi hususları dikkate aldığı işverence bilinmesi, kararında etkili olacağından, raporda yer alacak gerekli olan bazı hususların bilinmesi gerekmektedir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. III- Meslek Mensubunun Rapor Düzenlerken Dikkate Alacağı Hususlar 16-355 sayılı genelgeyle, Meslek mensubu inceleme sırasında, Kuruma bildirilmiş olan sigorta primine esas kazançlar toplamının, inceleme sonucunda hesaplanan asgari işçilik miktarından az olması durumunda, işveren kayıtlarında yer alan aşağıdaki faturaları ve hususları dikkate alması gerektiği belirtilmiştir. Bu genelgeye göre meslek mensubu; " 1- Öncelikle, işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) ile varsa malzeme fiyat farkı ve akreditif bedelinin miktarlarını gösterir idarenin (ihale makamının) yazısı ile idarece onaylı son (kesin) istihkak (hak ediş) raporunun da inceleme raporuna eklenmiş olup olmadığı kontrol edecektir. 2- İdarece (ihale makamınca) işverene, ödemelerin (istihkakların) d


 

Tarih : 30.08.2010
Soru :
Sayın ilgili; daha önceki soruma verdiğiniz cevab ta Hastaneden 1 veya 2 gün istirahat alan işçinin ücretinin işverence istenirse ÖDENMEYECEĞİ ni belirtmiştiniz.İşveren bu 1/2 günü ödemezse bildirgede bunu eksik gün olarak beyan edeceğiz.Ayrıca kuruma verilmesi gereken bir belge gerekmektemidir.Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bahsettiğiniz günleri istirahatli olarak bildirdiğinizi dikkate alarak geçiçi iş göremezlik ödeneği hakkında tarafınıza bilgi verilmiştir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.08.2010
Soru :
kolay gelsin üstad malumunuz,öteden beri tartışmalı bir mevzu.maliye,toprak sahibi adına düzenlenmiş bulunan bir belgedeki kdv'nin mükellef (müteahhid) tarafından indirim konusu yapılamayacağı gibi bu belgede belirtilen giderlerin de matrahtan indirim konusu yapılamayacağını ileri sürmektedir.diğer yandan mükellef (müteahhit) ise haklı olarak; "bu giderlere fiilen ben katlanıyorum,üstelik toprak sahibiyle yaptığım noter tasdikli kat karşılığı sözleşmem mevcut" demekte ve toprak sahibi adına düzenlenen evrakı da defterlerine kaydetmektedir.sorum şu; toprak sahibi adına düzenlenmesine rağmen mükellefin kendi defterlerine kaydettiği mezkur nitelikteki evrak mükellefin BA-BS formlarına dahil edilecek midir? bir de 2 NOLU KDV beyannamesini ilgilendiren (tevkifatlı yapı denetim faturaları gibi) anılan tarzdaki evraka müstenid kdv, sorumlu sıfatıyla toprak sahibi yerine müteahhit(mükellef) tarafından mı beyan edilecektir.yani vergi idaresi,"madem toprak sahibi adına olan bu evrakları kendi defter kayıtlarına gider kaydedip kdv sini de indirim konusu yapıyorsun o halde tevkifatlı faturalardaki kdv yi de sorumlu sıfatıyla sen beyan etmelisin" dermi?

Cevap :
Sayın Uluğ, Bahsettiğiniz konunun KDV tevkifatı ile ilişkisi yoktur. KDV Kanununa göre indirim yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikaların indirimi yapacak mükellef adına düzenlenmesi gerekir. Ba-Bs formlarının tanziminde de mükelleflerin düzenlemiş oldukları veya almış oldukları fatura ve benzeri vesikaların KDV hariç tutarları yazılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.08.2010
Soru :
İyi günler Bağkurlu kişinin bakma yükümlü olduğu Annesi için sağlık karnesi çıkartmakta istenen belgelerde 1.Sigortalıdan alınacak taahhütname ile 2022 sayılı kanuna göre aylık alıp almadıklarına dair belge örneklerini nereden bulabilirim? İyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bilgisayarınızın arama motoruna "SGK Sağlık Karnesi işlemleri" yazın gerekli belgeler ekranınızda yer alacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.08.2010
Soru :
kasa tazminatı ssk primine tabimidir. 5510 sayılı kanun madde 80/3-b kısmında kasa tazminatı ,kıdem ve ihbar tazminatı prime esas kazanca tabi tutulmaz diyor.Bu durumda 2010 temmuz ayından itibaren uygulanan aylık prim ve hizmet belgesinde prime esas kazanç bildirimlerinde bu ödemeleri yani kasa tazminatı ,ihbar ve kıdem tazminatlarını prim,ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin içinde almamamızmı gerekiyor

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sy SSGSS kanunun 80/3-b maddesi gereğince b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.08.2010
Soru :
merhaba;mükellefim olan firma ihracat yapmaktadır.bilindiği gibi 2010 yılından itibaren yüklenilen kdv ve alımlara ilişkin bildirim internet vergi dairesinden verilmektedir.vermiş olduğum bildirimlerde firmanın almış oldugu faturalarda 2005 yılından önce basılmış olan faturalarda sorun oluşmaktadır.sorun oluşan firmanın basım yaptırdığı matbaa kapatıp gitmiş ve ulaşılamıyor.vergi dairesi de fatura basım belgelerini benden istiyor.bu durumda benim ne yapmam lazım. mahsuben iade yaptığımıda belirteyim .ymm tasdiği olmaksızın .teşekkürler

Cevap :
Hasan Akbaş, Sorunuz idari bir sorundur. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bize ilettiğiniz bilgilerle müracaat ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.08.2010
Soru :
Merhaba, bir personelimiz temmuz ayında 5 gün raporluydu.5 günlük maaşını kesip bordroda(30 güne tamamlayarak)çalıştığı gün sayısını 25 olarak gösterdik. Kuruma verdiğimiz aylık prim ve hizmet belgesinde temmuz ayı 31 çektiği için hata verdi, çalıştığı günü 26 yapınca düzeliyor. Eskiden 30gün üzerinden yapılıyordu, konu ile ilgili bir tebliğ var mı? Eksik günlerde nasıl bir yol izleyeceğiz? Ayrıca bu durumda maaş hesabı yaparken 30 günden mi yoksa 31 günden mi hesaplayacağız? Şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bir yıl içinde 31 çeken aylarda eksik gün var ise parmak hesabı yapılarak hesap yapılır. Şöyleki temmuz ayında 5 gün işe gelmeyen işçinin bildirimi 26 gün çalışır 5 gün eksik gün olarak düzenlenir. Maaşlar hizmet akdinde aksi belirtilmediği takdirde aylıktır . AYlık SGK Prim bildirgesi ise 30 gün olarak düzenlenir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.08.2010
Soru :
merhaba ; 2005 yılındaki ,B formalarında kod listelerine giren bazı firmaların tespiti dolayısı ıle kasım -2009 yılında 5811 sayılı yasa kapsamında varlık barısından faydalandık. vergi dairesinden , 2005 ile ilgili sınırlı inceleme geldi. 5811 sayılı yasa ıle ılgılı olarak mtrah ve kdv acısından tutunak tutulacagı soylendı. bizde defter ve belgelerimizi götürdük.vergi dairse 5811 yasa ıle ılgılı tum işlemlerimizin dogru ve tam olarak yapıldıgına kanaat getirdi ve bunu tutanak ıle sabitleyeceklerını soyledı ama henuz tutunak yazılmadı. yalnız bize 2005 ile ilgili varlık barısına gittigimiz rakamın 1/10 u oranında 353/1 OZEL USULSUZLUK CEZASI kesılecegi soylendi. ve bu cezaya uzlaşma talep edilemeyecegi söylendi. vergi dairesinin böyle bir yetkısı var mı? 5811 yasa , bir nevi vergi barısı degıl miydi ? bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz ? tutanagı ne şekilde bir ibare koydurmalıyız ? tesekkurler

Cevap :
Sayın Düz, İdarenin yapmış olduğu uygulama doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.08.2010
Soru :
vergi mükellefi olmayan şahıs kendi arsası üzerinde özel bina inşaatı yapmak ister. Belediye ruhsat vermek için kişiden faaliyet belgesini talep ediyor. Bu kişi vergi mükellefi olmak zorundamıdır. Bundan önceki yıllarda özel bina inşaatlarında binayı yapan arsa sahibi ise mükellefiyet tesis edilmiyordu. Belediye faaliyet belgesi istemekle haklımıdır. Haklı değilse belediyenin karşısında hangi kanuni gerekçe ile durabiliriz. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Beyazal, Kişilerin kendi ihtiyaçları için yaptıracakları özel inşaatlarda vergi mükellefiyeti sözkonusu olmaz. Belediyeden alınacak inşaat ruhsatında inşaatın ticari olmadığının taahhüt edilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.08.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi 07/2010 dönemi itibariyle verilecek olan SGK Aylık prim ve hizmet bildirgelerinde, hak edilen ücret ile prim ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin ayrı gösterileceği hususu, temmuz ayı dolmadan SGK e- bildirge sayfasında ilan olmuştu. Personelin ikramiyesi de bulunmaktadır. 03/08/2010 tarihinde 07/2010 dönemi SGK aylık prim ve hizmet bildirgesini göndermek için şifre ile giriş yaptığımda 06/2010 döneminden farklı hiçbir durumla karşılaşmadım. İşverenin özel durumu nedeniyle bildirgeleri o gün acilen verdik. Tahakkukla birlikte çıkan 07/2010 dönemi sigortalı hizmet listelerinde de ikramiye sütunu bulunmamaktadır ve barkodlu belgeleri elimdedir. Ancak konuyu merak edip 06.08.2010 tarihinde onaylanmış hizmet listesi görüntüsüne girdiğimde ekranda ikramiye sütununun açılmış olduğunu ve ikramiye satırlarının 0,00 T.L. olduğunu görüyorum. Yani bugün verdiğim bildirgeyi sistemden inceleyen ikramiye sütunu olup buraya prim girilmemiş olarak görür. Ama 03.08.2010 tarihinde girdiğimde ikramiye sütunu yoktu ve bu sütunun olmamış haliyle 07/2010 dönemi barkodlu hizmet listesi elimdedir. 07/2010 dönemi SGK tahakkukları ödenmiştir. Bu durumda ne yapmalıyım ? Cezai durumla karşılaşır mıyız, Bildirgeler iptal olup yeniden bildirgeler verilirse Damga vergilerini ödemek zorunda kalmayacak mıyız? Bizim hiçbir hatamız olmayan bu durum için ne önerirsiniz? Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sistemde ikramiye sütunu yer alan ve yeni düzenlemeleri içeren e-bildirge kısmı bulunmktadır. Sizin bir öceki dönem ya da bilgi işlemi revize etmeden girme ihtimaliniz olabilir mi? Her halukarda temmuz ayında vermiş olsuğunuz ikramiye spek te görülmüyorsa düzeltme vermenizi tavsiye etmekteyiz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.08.2010
Soru :
Merhabalar, Temmuz ayından itibaren aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas kazanç 1-hak edilen ücret 2-Prim ikramiye ve bu nitelikteki istihkak olarak ayrıştırıldı. 1-ödenen fazla mesaileri hangi guruba kaydetmek doğru olur 2-normalde izin parası yok ama, mevcut firmamda çalışan personeli izne çıkarma şansı pek yok, izin hakkı ücret olarak ödenecek bu ödemeyi hangi guruba kaydetmek doğru olur Görüş ve önerileriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 12 Mayıs 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile 4 / (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların (SSK'lılar) sigorta primine esas kazanç bildirimlerinde; hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemelerin ayrı ayrı gösterileceği hükme bağlanmıştır. Ancak geçiş dönemi için de 3 aylık süre tanınmıştı. 23 Ağustos'a kadar SGK'ya verilecek olan 2010/Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren başlanılacağı öngörülmüştür. Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında, sigortalıların hak ettikleri ücretleri ile sigortalılara ay içinde ödenen prim, ikramiye gibi istihkaklar, prime esas kazanç başlığı altında tek kalem halinde sisteme girilmekte iken, 2010/Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, - Sigortalıların ay içinde hak ettikleri ücretlerinin "hak edilen ücret", - Sigortalılara ay içinde ödenen prim, ikramiye gibi istihkakların ise, "prim ikramiye ve bu nitelikteki istihkak", olarak ayrı ayrı girilmesi gerekecektir. Ayrıca, ay içinde bazı iş günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hatalı girilmesinin önlenmesi amacıyla, aylık prim ve hizmet belgesine "eksik gün sayısı" başlıklı yeni bir bölüm ilave edilmiştir. Aylık prim ve hizmet belgesinde yapılan bu değişikliklere istinaden, 2010/Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak e-Sigorta programı vasıtasıyla yapılacak olan girişler sırasında, sigortalının ay içindeki prime esas kazanç tutarı "hak edilen ücret" ve "prim ikramiye ve Bu nitelikteki istihkak" olarak ayrı ayrı girileceği gibi, ay içinde bazı günlerde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalılar için "Eksik Gün Nedeninin" yanı sıra ayrıca "Eksik Gün Sayısı" da girilecektir. Bu nedenle Haziran / 2010 ayı bildirgelerinin 23 Temmuz 2010 tarihine kadar SGK'ya verilmesini müteakip temmuz ayı bildirgelerinin verileceği 23 Ağustos'tan önce bordro programlarında ivedilikle güncelleme yapılması gerekmektedir. Çünkü, temmuz ayı bildirgesi yeni sisteme göre verilecektir. Aylık prim ve hizmet belgesinde yapılan bu değişikliklere istinaden, 2010 / Temmuz ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak e-Sigorta programı vasıtasıyla yapılacak olan girişler sırasında, sigortalının ay içindeki prime esas kazanç tutarı "hak edilen ücret" ve "prim ikramiye ve bu nitelikteki istihkak" olarak ayrı ayrı girileceği gibi, ay içinde bazı günlerde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalılar için "Eksik Gün Nedeninin" yanı sıra ayrıca "Eksik Gün Sayısı" da girilecektir. e-Bildirge programları vasıtasıyla yapılacak olan veri girişleri sırasında, ay içindeki prim ödeme gün sayısı eksik girilip ayrıca eksik gün nedeni işaretlendiğinde, sistem tarafından kullanıcıdan eksik gün sayısının girilmesi istenilecek, kullanıcı tarafından girilen eksik gün sayısının, sigortalının ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı ve varsa işe giriş ve çıkış tarihi ile ilgili aydaki gün sayısı karşılaştırıldıktan sonra, eksik gün sayısının hatalı girilip girilmediği sistem tarafından kontrol edilecek, ve sistem tarafından yalnızca doğru olan verilerin girişine izin verilecektir. Belge türünün 7, 22, 25, 28, 41, 90, 91 ve 92 nolu seçilmesi halinde yalnızca ücret girişi yapılabileceğinden, "prim ikramiye ve bu nitelikteki istihkak" bölümüne herhangi bir kazanç tutarı girilemeyecektir. Hak edilen ücret ile prim ikramiye ve bu nitelikteki istihkak'ın aylık prim hizmet belgesine ayrı ayrı girilmesi uygulaması 2010 / 7'nci aydan itibaren başlayacağına göre, 1 Temmuz 2010 tarihinden sonra işten ayrılan sigortalılar için verilecek işten ayrılma belgesinde de "hak edilen ücret" ile "prim ikramiye ve bu nitelikteki istihkak"ın ayrı ayrı girilmesi gerekecektir. Özellikle 1 Temmuz'dan sonra işten ayrılan işçiler için verilen işten ayrılış bildirgesinde "hak edilen ücret" ile "prim ikramiye ve bu nitelikteki istihkak"ın ayrı ayrı girilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 04.08.2010
Soru :
iyi çalışmalar diliyorum.Dün sormuş olduğum soruda zannediyorum bir yanlış anlaşılma oldu Nakit Teminattan kastım gümrük hattında alınan teminattı gümrükte yurt içinde tahsil edilecek ÖTV'ye karşılık gelecek kadar gümrük idaresi bizden teminat aldı.Ve EK-11 Belgesi ile vergi dairesine bildirdi.Vergi Daireside ÖTV'nin beyanname ile tahsil edilmesinden sonra ek 12 belgesi düzenleyerek Gümrük idaresine gönderip içerde teminat olarak verdiğimiz parayı iade alıcaz. ÖTV 1 Sayılı Listenin B Cetveline giren mallarda ithalatçı firma ÖTV yi yurt içi teslimlerde tahsil etmekte ve beyanname ile bunu bildirmektedir.Sorumdaki öğrenmek isteğim husus numune mallarla ilgili kesilecek fatura ile ilgili idi,bu konuda bana yardımcı olabilirseniz memnun olurum.iyi çalışmalar diliyorum

Cevap :
Sayın Rizelioğlu, ÖTV uygulamasında numune mallar için herhangi bir ayrıcalık yoktur. Yukarda bahsettiğiniz tüm işlemlerin numune mallar için de yapılması gerektiği kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2010
Soru :
Şöyle bir sorum olacak: Mükellefin elinde karşılıksız çıkmış müşteri çekleri var. Bunları hukuki süreci takip ederek acizlik vesikası alındığında karşılık ayırabiliyoruz. Hukuki sürece girmeden borçluya çekilen ihtarname acizlik vesikası yerine geçermi? Çünkü çeki keşide eden kişi ortadan kaybolmuş. Firmasının yerinde hiçbir şey yok. Boşaltmış gitmiş. Çeklerin tahsil imkânı yok. Avukata verilse de tahsili mümkün değil. Boşuna avukata para verilecek. İcra takip işlemi yapmadan çeklerle ilgili karşılık ayırmaya dayanak olacak belgeyi (yani acizlik vesikasını) nasıl düzenleyebiliriz. Çeki keşide eden şirkete, müdürüne ve ortaklarına ayrı ayrı ihtarname ile borcu ödemeye davet yazısı acizlik vesikası yerine geçermi? Teşekkürler, saygılar.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, 213 Sayılı VUK 322.maddesi değersiz alacakları, 323.madde şüpheli alacakları ve 324.maddesi vazgeçilen alacakları tanımlamıştır. Sizin bahsetmiş olduğunuz ihtilafın, 322.maddede belirtilen değersiz alacaklar hükmünde olduğunu düşünmekteyiz. Aciz vesikasını borçlu olan kişi alır ve alacaklısına ibraz eder. Alacaklı olan müşteriniz aciz vesikası alamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2010
Soru :
merhaba ; 2003 yılından beri bulundugum LTD STI de ssk lı olarak calışıyorum. 2004 yılında SMMM sınavlarını vererek mali müşavir oldum. ve odadan ruhsat ve muhrumu alarak bulundugum firmanın defterlerini , bagımlı meslek mensubu sıfatı ıle tutmaya basladım. halende bu firmada ssk lı olarak , bagımlı mali müşaviri olarak calışıyorum. firma toplamda 2 ortaklıdır. bu yıl icinde ortaklardan biri ayrılmayı düşünüyor. onun tüm hisselerini alarak bu firmaya ortak olabılırmıyım ? eger firmanın 2. ortagı ben olursam , hala buranın defter ve belgelerını bagımlı mali müşavir olarak tutabilirmiyim ? yoksa SMMM ler , ortak oldukları firmaların defterlerini , bagımlı mali müşavir sıfatı tutamazlar mı ? tesekkurler

Cevap :
Sayın Düz, Bahsetmiş olduğunuz tüm işlemleri ortak olduğunuzda da yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2010
Soru :
iyi çalışmalar diliyorum. Aracılık sözleşmesi ile verdiğim kdv ve gelir vergisinde muhasebeci olarak benim sorumluğum nedir. (deftere işlenmesi, belgelerin doğruluğu vs. )

Cevap :
Sayın İşbilen, VUK MÜK 227.maddesine göre müşterilerinizle yapmış olduğunuz defter tutma ve beyanname gönderme işlemi bir bütünlük arzeder. Bu nedenle, bu müşterileriniz için, ilgili maddedeki belirtilen şartlara göre vergi mükellefi ile birlikte müteselsilen sorumlusunuz. Ayrıca defter tutma ve danışmanlık sözleşmesi olmaksızın sadece vergi beyannamelerini göndermek üzere VUK 340 Nolu Genel Tebliğ çerçevesinde belirtilen şartlara göre yapacağınız özel sözleşme ile gönderdiğiniz e-beyannameler için VUK MÜK 227.maddede belirtilen müteselsilen sorumluluk sözkonusu olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.08.2010
Soru :
İyi günler diliyorum. Ev Tekstil ürünleri imalatı ve satışını yapan Ltd.Şti. Hasar oldu. İmalatını yaptığı örtülerin parasını sigortadan aldı. Muhasebe kaydında Sigorta tazminatını 649 mu Yoksa 679 nolu hesaptamı göstereceğiz. 152 hs. karşılığını İmal edilen ürünleri 770 hesaptamı kan.Kab.Edl.yen Gid. Olarak mı Giderleştiriyoruz. Hasar gören İmal edilen Ürünler için sigortaya Fatura kesmemiz gerekirmi Kesmemiz gerekirse KDV.si olurmu yapmamız gereken muhasebe kaydı ve diğer düzenlenmesi gereken belgeler için bilgi vermenizi rica ediyorum

Cevap :
Sayın Bakıcı, Sigortadan alınan hasar bedelinin 649 hesapta takip edilmesi daha uygundur. Hasara uğrayan mal tutarınızı KKEG borç, 150-152-153-157 hesaba alacak kaydetmek suretiyle muhasebeleştirebilirsiniz. Hasar ödeyen sigorta firmasına fatura düzenlemeniz gerekmez, ancak hasara uğrayan malların alımında indirdiğiniz KDV yi hasarın meydana geldiği aya ilişkin KDV Beyannamesine ilave KDV olarak beyan etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.07.2010
Soru :
İyi çalışmalar bir Ltd.Şti.ortağı olan bir kişi şirket ortağı olmasından dolayı bağkur primi yatırmaktaydı birikmiş bağkur borçlarını ödeyerek bağkurdan kaydının silinmesi için bağkura hangi tür belgeleri vermek gerekir?.Teşekkürler,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bağkura geçmiş dönem borçlarını ödeyen kişi işyeri kapanış kaydı ile Bağlı bulunduğu SGK na müracat ederek bir dilekçe ile kaydını kapattırabileceketir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.07.2010
Soru :
ihraç kayıtlı aldığımız malı kanuni süresi içerisinde ihracatını gerçekleştirdik.yurtdışındaki müşterimiz malda problem olduğunu tarafımıza iletti. ihraç kayıtlı mal aldığımız firmaya reklamasyon faturası keseceğiz. 1-Faturada Kdv gösterecekmiyiz. 2-Kdv göstereceksek dış yüzde mi yoksa iç yüzde yöntemini mi uygulayacağız. 3-yurtdışındaki müşterimizden indirime ilişkin nasıl bir belge temin etmeliyiz.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Reklamasyonla ilgili mal bedeli üzerinden KDV hesaplayarak fatura düzenleyeceksiniz. Yurt dışından malın geri iadesi halinde belge olarak Gümrük Beyannamesi yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.07.2010
Soru :
Fason Konfeksiyon işi ile uğraşan bir mükellefim, fason yaptığı thsirt ve buluzlere nakış yapmak üzere evlere vererek hizmet satın almaktadır. Bu giderimizi nasıl belgeleyebiliriz. Gelir vergisi 9/6 ve 94.madde 13/a bentleri uyarınca gider pusulası düzenleyebilirmiyim. Gelir/Kurumlar vergisi mükelleflerine (Esnaf Muaflığı açısından)bağlılık arz etmenin özellikleri nelerdir.

Cevap :
Sayın Göksu, Sorunuzda bahsettiğiniz konu GVK 9.maddesi kapsamına girdiğinden bu hizmet için gider pusulası düzenlemeniz ve GVK 94/13a maddesine göre tevkifat yapmanız doğru bir uygulamadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.07.2010
Soru :
Ölüm aylığı hakkında sizlerden bilgi almak istiyorum. Doğum Tarihi :1963 bay işe başlama ssk :23.07.1987 işten çıkış ssk :11.01.2007 ssk ya ödenen prim gün sayısı :1.178 isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı :15.01.2009 ölüm Tarihi : 12.07.2010 isteğe bağlıya ödenen prim gün sayısı :541 gün 1-) 01.10.2008 den itibaren isteğe bağlı sigortaya ödenen günler 4 b de geçen süre olarak sayılıyor. ama görüldüğü üzere burada 3,5 yılı geçen bir süre yok. vefat eden kişinin hak sahipleri 4 a dan mı ölüm aylığı alacak yoksa 4 b den mi ölüm aylığı alacak.( tereddütte kaldım en son isteğe bağlıda iken öldüğü için ) 2-) hak sahibi 4 a dan emekli olacaksa kaç gün yeterlidir 4 b den olacaksa kaç gün yeterlidir. 3-) hak sahibi olan eşi 4 a lı olarak çalışmakta ölüm aylığını alabilir diye düşünüyorum doğrumudur. 4-) gereken evraklar beyan taahhüt belgesi ,hak sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi,ölen kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği hak sahibi 2 adet fotoğraf bunlardan başka istenen evraklar nelerdir

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sorunuz mükerrer olup sistemde cevaplanmıştır.


 

Tarih : 22.07.2010
Soru :
üst komşum vefat etti.yardımcı olursanız sevinirim. Doğum Tarihi :1963 işe başlama ssk :23.07.1987 işten çıkış ssk :11.01.2007 ssk ya ödenen prim gün sayısı :1.178 isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı :15.01.2009 ölüm Tarihi :12.07.2010 isteğe bağlıya ödenen prim gün sayısı :541 gün 1-) 01.10.2008 den itibaren isteğe bağlı sigortaya ödenen günler 4 b de geçen süre olarak sayılıyor. ama görüldüğü üzere burada 3,5 yılı geçen bir süre yok. vefat eden kişinin hak sahipleri 4 a dan mı ölüm aylığı alacak yoksa 4 b den mi ölüm aylığı alacak.( tereddütte kaldım en son isteğe bağlıda iken öldüğü için ) 2-) hak sahibi 4 a dan aylık alacaksa 5 yıldan beri sigortalı olup her türlü borçlanma süreleri hariç 900 günümü baz alacak yoksa 1800 günlük şart mı aranacak 3-) hak sahibi olan eşi 4 a lı olarak çalışmakta ölüm aylığını alabilir diye düşünüyorum doğrumudur. 4-) gereken evraklar beyan taahhüt belgesi ,hak sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi,ölen kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği hak sahibi 2 adet fotoğraf bunlardan başka istenen evraklar nelerdir.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yeni düzenleme ile ölüm sigortasından aylığa hak kazanma koşulu; en az 1800 gün prim ödeme şartına bağlanmış ancak SSK'lılar için borçlanma süreleri hariç, 5 yıl sigortalılık süresi ile toplam 900 gün prim ödeme gün sayısı olarak düzenlenmiştir. Hak sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, beyan taahhüt belgesi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte bağlı bulunduğunuz SGK İl/Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 21.07.2010
Soru :
firmamız yaptığımız iş karşılığında senet almaktadır.ödenmeyen senetler hangi aşamada ve ne tür belgelerle gider yazılabilir

Cevap :
Sayın Özdil, VUK 322.maddesi değersiz alacakları, 323.maddesi şüpheli alacakları ve 324.madde vazgeçilen alacakları tanımlamıştır. Tahsil edemediğiniz senedin konumunu ilgili maddelerle mukayesesini yapıp giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.07.2010
Soru :
TURİZM ACENTASI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMAMIZ VAR. FİRMA ADINA İRON TURİZM OLARAK TURSABDAN BİR BELGE VE İSİM ALDIK.BUNUN KARŞILIĞINDA BİR BEDEL ÖDEDİK BİZE SADECE BİR MAKBUZ VERİLDİ. BU MAKBUZU GİDER Mİ YAZMALIYIZ.YOKSA HAKLAR HESABINA MI KAYDETMELİYİZ. MUHASEBE KAYDI NASIL OLMALI?

Cevap :
Sayın Özkol, Sorunuzda bahsettiğiniz belgede yazan isim bir haktır. Bu tutarı 260 hesapta takip etmeniz uygun olacaktır. Süreli verilmiş ise belirtilen süre içinde, süresiz verilmiş ise 5 yıl içinde itfa ederek giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.07.2010
Soru :
Personel 10.07.2010 tarihinde işe gelmemiştir.Bu tarihte işyerinde çalışan iki şahitin imzası altında tutanak tutuluyo. işçi 12.07.2010 tarihinde de işe gelmiyo tekrar tutanak tutuluyo.12.07.2010 tarihinde iadeli tahhütlü ihtar gönderiliyo personele. 14.07.2010 tarihinden noterden ihtarname çekilerek devamsızlığını belgeleyen evrağını 3 gün içersinde ibraz etmesi akşi takdirde 4857/25 maddesine göre bildirimsiz ve tazminatsız fes edilecek deniyo. bu personelin çıkış tarihi noter evrağının personelin eline geçtikten sonraki bir tarih mi olacak? ayın 9 dan buyana işe gelmeyen personelin çıkışı 20 temmuzda yapılırsa gelmediği günler ssk nasıl bildirilecek?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşe gelmeme ihtarına karşın haklı bir neden bildirmeyen işçinin çıkışı en fazla 10 gün geriye gidilebilecek şekilde verilebilir. Son ihtarın gönderildiği tarih işten çıkış tarihi olabilmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.07.2010
Soru :
iyi çalışmalar. basın - yayın sektöründe faaliyet gösteren firmamız, dışarıya bastırdığı aylık sektörel dergiye aldığı ilan ve reklamlardan gelir elde etmektedir. bu dergilerin bir kısmını abonelik bedeli karşılığında dağıtırken, bir kısmını bedelsiz olarak dağıtmaktadır. muhasebe kaydı açısından bastırdığımız dergileri ticari mal olarak mı kabul etmeliyiz? eğer böyle bir kayıt yaparsak, bedelsiz dağıttıklarımız için herhangi bir belge düzenlemeden gider kaydı yapabilir miyiz? cevabınız için şimdiiden teşekkür ederim. saygılarımla.

Cevap :
Sayın Dinek, Bahsetmiş olduğunuz dergileri 153 veya 157 hesapta takip etmeniz gerekmektedir. Bedelsiz olarak dağıtmış olduğunuz dergiler için de fatura düzenlemeli ve KDV sini beyan etmek durumundasınız. Ayrıca faturanın üzerine ... iş bu faturanın bedeli tahsil edilmemiştir şeklinde şerh düşerek bedelsiz olduğunu ifade etmeniz yerinde olacaktır. Bedelsiz olarak teslimi gerçekleşen dergilerin tutarlarını 760 hesaba pazarlama satış dağıtım gideri olarak muhasebeleştirmeniz ve karşı tarafın da bu tutarı gelir olarak hesaplarına alması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.07.2010
Soru :
tarafımıza 16/1/2007 tarihli bir tutunağa istinaden (ayrıca tutanak başka bir firmaya kesilmiş olup firmanın fatura ve irsaliye kesmeden malı gönderdiğinden dolayı tespit yapılmıştır.Daha sonra fatura kesilmiştir) 3074 özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. ihbarname tarafımıza 13/07/2010 tarihinde elden teslim alınmış. ceza ihbarnamesini incelediğimde onaylama tarihi 20/02/2007 olarak görmekteyim. ihbarnamenin üzerinde 2010 yılı ile ilgili herhangi bir tarih bulunmamakla birlikte tebliğ zarfının üzerine de tebliğ edilen belgenin tarihi olarak ceza ihbarname tarihi olan 20/2/2007 ve türünede ihbarnamenin eki olarak fotokopisini koydukları diğer firmaya kestikleri tutanağı yazdıklarını görmekteyim.Size verdiğim bilgiler doğrultusunda böyle bir ceza ihbarnamesi için itirazda bulunabilirmiyim. İtiraz edebilirsem nasıl yapmalıyım. 3074 üzerinden ayrıca gecikme zammı çıkarmı? VUK.376.MADDESİ HÜKMÜNCE ÜÇTE BİRİ ORANINDA VERGİ İNDİRİMİ YAPILACAKTIR.

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, Vergi ve ceza ihbarnamelerine ihbarnamenin tebliğ tarihini takip eden 1 ay içinde vergi mahkemesinde dava açılabilir. Vergi zıyaı cezası, usulsüzlük cezası ve özel usulsüzlük cezasına gecikme faizi hesaplanmaz. Gecikme faizi, vergiye uygulanır. Vergi cezalarının itiraz edilmeksizin ödenmesi halinde cezanın 1/3 ü kaldırılır. (VUK 376). Vergi aslında VUK 376.maddeye göre indirim yapılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.07.2010
Soru :
Merhabalar, Doğum öncesi kanuni iznini kullanan bir personelimiz.06/07/2010 tarihinden itibaren kanuni izinlidir.Doğum öncesi 8 hafta(Şuanda personelimiz Doğum öncesi iznini kullanıyor.)doğum Sonrası da 8 hafta izinli olacak personel için 10 günlük Çalışamamazlık Belgesini girmeyipte Doğum Yaptığında toplu halde girilse kanuni olarak bir cezayla muhattap olurmuyuz.10 günlük arayla girme mecburiyetimiz varmı?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İstirahate ilişkin bildirimlerin nasıl verileceği SGK tarafından açıklanmıştır: SGK tarafından istirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ 12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayı ile resmi gazete de yayınlanmıştır. Ancak hastaneden gelen raporlara ve belgelere bakılacağı, işverenin bildirimi yapmadığının tespit edilmesi halinde SGK’ca işverene tebliğ edileceği, bu tebligattan sonra 5 iş günü içinde bildirimin yapılmaması halinde işverene para cezası uygulanacağıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.06.2010
Soru :
İyi günler diliyorum 3 günlük iş göremezlik belgesi alan kişinin sgk ya çalışmadığına dair bildirimi 5 günlük süre istirahatın bittiği tarihte mi başlar. İşveren 3 günlük istirahatin bulunduğu ayı tam gün gösterebilirmi gösterdiği takdirde yapılması gerekenler hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum. teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İstirahat raporlarının bitim tarihinden itibaren beş iş gününde yapılması gereken çalışmadığına dair bildirim girişlerinde genelge ile uygulama değişikliği yapılmıştır. Buna göre sigorta müdürlüğüne intikal ettiği halde bildirim yapılmamış olan işyerlerine SGK müdürlükleri tarafından bir yazı gönderilerek sigortalının raporlu olduğu sürelere ilişkin “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”,’nin internet üzerinden yapılması istenecek. Yani, rapor işçi tarafından işverene verilmiş ise “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”,’nin internet üzerinden yapılacak, ancak işçi tarafından rapor verilmemişse bu durumda sigorta müdürlüğü işverene bir yazı göndererek “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”,’nin sisteme girilmesini isteyecek. İşte sigorta müdürlüğünün yazısına rağmen çalışılmadığına dair bildirimi e-sigorta yoluyla 5 iş günü içinde göndermeyen işverenler hakkında 2 aylık brüt asgari ücret (2 * 729 TL) idari para cezası (2 asgari ücret) uygulanacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.06.2010
Soru :
HÜRRİYET GAZETESİ İLANIDIR.TARİH BELİRTİLMİŞTİR.BU İLAN İÇİN YAPTIRIM NEDİR.BU MAİL BİR ŞİKAYET SAYILIRMI SAYILMAZSA DİREK ŞİKAYET BİRİMİNİ ÖĞRENEBİLİRMİYİM.İYİ ÇALIŞMALAR Yayınlandığı Bölge İSTANBUL Yayın Tarihi 12.06.2010 Kategori MUHASEBE MALİ Müşavirlik Hizmeti verilir. S.M.M.M. belgeli geniş kadrosu ile şirketlere Denetim, Danışmanlık, Vergi Dairesi işlemleri, Ticaret Odası işlemleri, Resmi Muhasebe işlemleri ile Veraset ve Tapu işlemleriniz içinde hizmet vermekteyiz. 0.537.688 44 45

Cevap :
Sayın Topaloğlu, E-postanız Oda Sekreterliğine yönlendirilmiştir. Konuyla ilgili size yanıt verilecektir. İyi çalışmalar, Saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 12.06.2010
Soru :
İyi Günler ; Bir Şirket Esnaf Muaflığı Belgesi olmayan bir kişiye koltuk vb. şeylerin tamiratını yaptırıyor. tamiatı yapan kişi malzemeleri kendisi alıp tamiratını yapıyor. Bu kişiye gider pusulası düzenlenip ödeme yapılırken stopaj kesintisi yapılmalımıdır. yapılmalı ise oranı kaç olmalıdır. İlginiz için teşekür eder başarılarınızın devamını dilerim, İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Duman, Bahsetmiş olduğunuz tamirci basit usulde vergi mükellefi olmak zorundadır. Basit usuldeki mükellefler yapmış olduğu işler karşılığında fatura düzenlemek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
sayın danışman İnşaat işiyle uğraşan bir gelir Vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi ticari amaçla inşaat yapmak üzere arsa satın alıyor. almış olduğu arsanın üzerine bina inşaa edip satıyor. benim sorum arsayı satan ve inşaatın yapım aşaması değil, arsanın inşaat maliyetine atılmasıyla ilgili sorun şu tapuda göstermiş olduğu değeri direkt arsa maliyeti olarak gösterebilirmi? tapu resmi belge yerine geçerlimidir. yoksa tapudaki rakamı gider pusulasıyla %5 stopaj ödeyerek belgelendirmekmi gerekir. iyigünler

Cevap :
Sayın Doğruyol, Gayrimenkullerde alım satım tapu senedi ile belgelendirilir. Bahsettiğiniz müşteriniz sözkonusu arsayı gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kişilerden satın almış ise, tapu senedinin yanısıra alış faturası da olması gerekir. Vergi mükellefi olmayan kişilerden satın alınan arsa için tapu senedi yeterli olup gider pusulası düzenlemek ve stopaj hesaplamak sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.06.2010
Soru :
SAYIN YETKİLİ İşyerimizde çalışan işçi istirahat aldı ve bize saglık kurulu raporu getirdi saglık kurulu raporunda şöyle bir ibare mevcut İlk İstirahat tarihi : 22.04.2010 dan itibaren itirahatli olan hastanın 13.05.2010 tarihinden itibaren 30 gün istirahatinin devamına sonrasında işbaşı yapıması uygundur diye bizde buna istinaden internetteki işçinin çalımadığına dair bilgi formunu doldururken ilk istirahat tarihine 22.04.2010 bitiş tarihine 12.06.2010 diye doldurduk ve bu şekilde sgk bilgi vermiş olduk şu anda elime gelen işgöremezlilik belgesinde bölümler halinde istirahatleri bildirilmekte 22.04.2010-01.05.2010 04.05.2010-13.05.2010 24.05 kontrol Tarihlerdende anlaşılacağı üzere 10 ar günlük dilimleri belirtmişlerden bizim o şekilde beyanda bulunmamızda herhangi bir sakınca veya cezai bir durum söz konusumu bu şekilde olduğunda 5 ayda boşluk söz konusu nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden sorulara göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekür ederim...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İlk raporu 22/04/2010 - 13/05/2010 vermeniz daha sonrasını da 10 ar günlük istirahatleri bildirdiğinizde herhangi bir boşluk görünmüyor. Zaten Kurum tarafınıza bildirim yapın diye ayrıca bir yazı gönderirse ve bu yazının tebellüğ tarihinden itibaaren beş işgünü içinde bildirim yapılmazsa İPC uygulanacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.06.2010
Soru :
Muhasebesini tuttuğum Ltd.Şti. İhracatçı bir firmadır. Yurtdışındaki mal verdiğimiz müşterilerimiz bazen Debit Note kesmektedirler tarafımıza Mallarda meydana gelen kusurları bildirerek bu belgeleri kesmektedirler bunları nasıl kayıt altına nasıl alabilirim. Şu anda elimde 06/05/2010 tarihinde düzenlenmiş İhracat satış faturasına atıf yapılarak 694,26GB'lik bir debit note kesilmiştir. 1- bu tarihteki Alış Kurundanmı kayıt altına alıcam. 2- Muhasebe Kaydı nasıl olacak hangi hesabı kullanacağım ve nasıl bir hesap açacağım. Konu hakkında bilgi vermenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Sipahi, Alacak ve borç notu "credit note - debit note" uluslararası ticaret yapan şirketlerce ticarette öngörülmeyecek sekilde ortaya çıkan maliyete iliskin unsurları karsılıklı olarak dengelemek amacıyla kullanılan notlardır. Bu notlar, genellikle satıcı tarafından alıcıya ticari, lojistik, teknik talepler, fiyat düzeltmeleri, komisyon ve indirim gibi nedenlerle gönderilir. Alacak notu "credit note" satılan mal veya hizmetin istenilen kalite standartlarına uygun olmaması sonucu ortaya çıkan indirimler ile fiyat farklılığı gibi nedenlerle alıcının satıcıdan alacaklı olduğunu göstermek amacıyla satıcı tarafından düzenlenen bir belgedir. Diğer taraftan; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun "ispat edici kağıtlar" baslıklı 227’nci maddesinde; "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü sahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm gereğince tevsik edici belgeler Vergi Usul Kanunu’nun 229-242’nci maddelerinde tek tek sayılmak suretiyle belirtilmis olup, 229’uncu madde ile mal teslimi ve hizmet ifalarının "Fatura" ile belgelendirileceği hüküm altına alınmıstır. Öte yandan; 3065 sayılım Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 35’inci maddesinde; "Malların iade edilmesi, islemin gerçeklesmemesi, islemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değisiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi islemleri yapmıs olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi, bu islemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değisikliğin mahiyetine uygun sekilde ve değisikliğin vukubulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen isletmeye girmis olması ve bu girisin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi sarttır" hükmüne yer verilmistir. Buna göre; yurt içinde yapılan ticarette herhangi bir nedenle katma değer vergisi matrahında meydana gelen değisikliklerin düzeltilmesi isleminde, düzeltmenin ortaya çıktığı dönem itibariyle alıcı veya satıcı tarafından fatura düzenlenir ve yapılan düzeltme islemi böylece belgelendirilmis olur. Yapacağınız muhasebe kaydında belgenin taşıdığı tarihteki MB döviz alış kuruna göre kayıt yapacaksınız. Sizdeki debit notun mahiyetine göre gider kalemini oluşturacaksınız. (Örneğin faiz ise 780) Danışma Birimi


 

Tarih : 31.05.2010
Soru :
Limited Şirket olarak,bir inşaat işyerinde,Alt İşveren(taşeron)olarak hizmet verilecek.Taşeron İşyeri Bildirgesi vermeye gerek varmı? veya; Aracı Kodu almak için dilekçe ile başvuru yapılması yeterlimi? ayrıca,ek belge olarak neler verilecek,şimdilik çalışan olmayacağından,çalışacakları sonra bildireceğimizi,kuruma bildirirsek,olabilirliği varmıdır.Teşekkür ederiz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Alt işveren; iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişidir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur Alt işveren, asıl işverinin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.05.2010
Soru :
Selamlar, Personelimize verdiğimiz iş avanslarından yapılan belgesiz yol masrafları ve avukatlarımıza verdiğimiz avanslarımızdan icra dairesinde yapılan icra tebligat masrafları ve ödenen pul bedelleri için herhangi bir belge temin edemediğimiz için yapılan masrafları gider yazabilirmiyiz eğer yazabiliyorsak bunun bir sınırı varmıdır... Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Polat, Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamalarında ticari kazancın tespitinde yapılan harcamalar (giderler) mutlaka fatura veya benzeri vesikalarla tevsik edilmesi gerekir. Vermiş olduğunuz avansları alan kişilerin avansın kapatılabilmesi için belgeleri firmaya getirmeleri gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2010
Soru :
iyi günler, smmm belgemi yeni aldım. bir sm bürosunda bordrolu olarak çalışmaktayım. bu büroda geçen hizmet süremin ymm sınavlarında aranan 10 yıllık süreden ve bilirkişilikte aranan süreden sayılıp sayılmadığını öğrenmek istiyorum. teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Aksoy, E-postanız TESMER Başkanlığı'na yönlendirilmiştir. YMM sınavları ile ilgili bilgiyi kendileri verecektir. iyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 27.05.2010
Soru :
Merhaba, istirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimlerle ilgili aşağıdaki duyurunuzla ilgili gelişme varmıdır? SGK yaklaşık olarak ne zaman genelge yayınlayacaktır?şu kadar sürede yayınlanır diye bir bilgi mevcutmudur? SGK tarafından istirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ 12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayı ile resmi gazete de yayınlanmıştır. Bu tebliğ yayınlandığı tarihten itibaren siz üyelerimizden yoğun telefon ve mailler almış bulunmaktayız. Odamızın yapmış olduğu girişimlerle, İdari Para Ceza Uygulamasıyla ilgili olarak SGK yetkilileri ile yapılan görüşme sonucunda “hastaneden gelen raporlara ve belgelere bakılacağı, işverenin bildirimi yapmadığının tespit edilmesi halinde SGK’ca işverene tebliğ edileceği, bu tebligattan sonra 5 iş günü içinde bildirimin yapılmaması halinde işverene para cezası uygulanacağı" şeklinde bir genelge hazırlanması konusunda mutabakat sağlanmıştır.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Konu hakkındaki 2010/66 sayılı Genelge yayımlanarak açıklama hakkında düzenleme yapılmıştır. İlgili açıklama İSMMMO web sayfasında bilgilerinize sunulmuştur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
özel bir şirkette bağımlı olarak çalışan (sgk'lı); smmm belgesine sahip bir kişi, müşavirlik şirketine ortak olabilir mi? ve x smmm aş.'nin yönetim kurulunda yer almasında bir sakınca varmı?

Cevap :
Sayım Yılmaz, Bağımlı olarak bir şirkette çalışan meslek mensubu, smmm a.ş.nin ortağı olabilir ancak yönetim kurulunda olamaz ve imza yetkisi alamaz. Sadece ortak olarak faaliyetine devam edebilir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 25.05.2010
Soru :
iyi çalışmalar... çalışmazlık belgesinde yer alan nitelik durumu bölümündeki E ve H neyi ifade ediyor.teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu işçimnin çalışmaya devam edip etmediğiin sorgulamasıdır: E Evet H Hayır İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.05.2010
Soru :
Yeni mevzuata göre iş görmezlik belgeleri izin süresinin bitiminden sonra 5 gün içinde yapılması gerekiyor... İstirahat bitiş süresi belli olmayan doğum raporlarında raporun sisteme girişi nasıl yapılmalıdır.?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SGK dan alınan rapor da ne zaman işbaşı yapacağı bellidir. Eğer değil ise ki bu doğumdan sonra 8 hafta ençok doktor raporuyla 6 aydır. Bu süreler dikkate alınarak 27579 sayılı İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ gözönünde bulundurularak bildirimleri yapılmalıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.05.2010
Soru :
Muhasebesini tuttuğum Ltd.Şti.İşi ile ilgili olarak dernek üyelikleri bulunmaktadır.(Alamüniyum Sanayiciler Derneği)Yıllık Aidat ve Dernek olarak katıldıkları Fuar ve Seminerler dolayısıyla firmamıza Katılım bedelleri Dernek Alındı belgesi ile tahsil edilmektedir. Sormak istediğim, 1- Ödenen Aidat bedeli gider yazabilirmiyim. 2- Fuarlara katılım bedeli olarak Dernek Alındı belgesi ile tarafımızdan tahsil edilen (Fuar ve Seminer Katılım Bedelleri) Gider yazılabilirmi. İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Sipahi, Bahsetmiş olduğunuz giderlerin işle ilgili olduğunu düşünerek giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.05.2010
Soru :
Üstadım, Bu taşıt kartlarına k1, k2 ve c2 belgesine 5 yılda bir ödenen yenileme ücretlerinini giderleştirilmesini tek seferde mi yoksa dönemsellik gereği 5 yılda mı yapacağız.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yaman, 1. yıl dışındaki giderleri 280 hesap, ilgili yıl giderleşecek rakamı da 180 hesaplarda takip edip dönemi geldikçe giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.05.2010
Soru :
İyi çalışmalar... Mart ayında istirahatlı olan işçimizin eksik gün formunu ve bordrosunu zamanında bildirdik fakat çalışamamazlık belgesi göndermediğimizi fark ettik.Bu ay göndersek cezayla karşılaşırmıyız.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Çalışamamazlık belgesini düzenleyen tebliğin yürürlük tarihi 12.05.2010 tarihidir. Bu tarihe göre işleminizi yapınız. İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.05.2010
Soru :
Merhabalar üstadlar benim sorum şöyle olacaktır.. Gümrük Müşavirliği yapan bir ltd şti müşavirliğini yapmaktayım.. Firma Gumrük Komisyon faturasının yanı sıra yapılan gümrük vergisi ordino gibi belgeli masrafları da dekont ekıne ekleyerek müşterisinin c/h na borc yazıyor. Yalnız bu dekonta pul konşimento yol parası vs adı altında belgesi olmayan 300 veya 350 tl bir rakam yazılıyor muşteriden yahsil ediliyor. Acaba bu idare bakımın da ileride sorun teşkil eder mi tesvik edici bir belge yok siz bunu fatura keserek belgelendirmeniz gerekebilir derler mi veya örf adet ve teamüllere göre yazabıleceğim bir rakam varmıdır... saygılarımla...

Cevap :
Sayın Bayram, Vergi ve muhasebe uygulamalarında ticari defterlere yapılan kayıtların fatura ve benzeri vesikalara dayalı olarak yapılması gerekir. Bu nedenle ne isim altında olursa olsun gümrük komisyoncusunun müşterilerinden tahsil etmiş olduğu hizmet bedeli için fatura ve benzeri vesika düzenlemek zorundadır. Sözkonusu komisyoncu gümrükleme işlemleri için yapmış olduğu harcamaları da yine belgelemek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2010
Soru :
Merhaba, YMM olmak için 10 yıllık staj süresinin hesabında birden fazla işyerinde bağımlı olarak çalışılmış ise hizmet süresi birleştirilir mi? Örnek vermek gerekirse,SMMM belgesi ile bir limited şirkette 5 yıl bağımlı çalıştıktan sonra; bir Anonim Şirkette de 5 yıl bağımlı çalışılmış ise 10 yıllık staj süresi dolmuş olur mu ? Yoksa 10 yıllık sürenin tamamı tek bir şirkette mi tamamlanmalıdır ?

Cevap :
Sayın Tanışır, SMMM belgesi sahibi olan meslek mensupları YMM olmak için 10 yıllık STAJ SÜRESİ diye bir kavram olmaz. Staj süresi SMMM öncesindeki süredir. 1 yıllık süre SMMM ünvanını aldıktan sonra YMM sınavına girmek için sayılan kıdem süresidir. Sorunuzda bahsettiğiniz şekilde ayrı ayrı işverenlerde geçen sürelerinizin toplamı 10 yılı tamamladıktan sonra YMM sınavına girme hakkı elde edersiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.05.2010
Soru :
Sayın yetkili, Ben SGK'lı olarak bir şirketin şubesinde belgemi kullanmaksızın çalışıyorum.Emekli ve hiçbir yerde çalışmayan bir arkadaşım benimle ortak olarak SMMM Limited Şirketi kurmak istiyor.İmza yetkisi arkadaşımda olacak şekilde bu işlemi yapmamızda ve faaliyette bulunmamızda bir sakınca varmıdır? Ayrıca SGK'lı çalışan iki SMMM şirket kurup faaliyette bulunabilirlermi?Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Bilgiç, Sorunuzun 1.bölümünde bahsettiğiniz model için arkadaşınız ile SMMM Limited Şirketi kurabilirsiniz. LTD ŞTİ deki müdür siz değil arkadaşınız olacaktır. 3568 Sayılı Meslek Mevzuatımıza göre SMMM LTD şirket ortaklarının en az birisinin şirket müdürü olması zorunluluğundan dolayı tüm ortaklar SGK /4-a'lı olamaz. Müdür olacak kişi 4/b kapsamında olmak zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.05.2010
Soru :
1-Almanya'da yerleşik bir firma Trürkiye'de yerleşik bir üreticiden aldığı bir ürünü yine Türkiye'de yerleşik bir firmaya satabilir mi, Satabilme koşulları nedir, 2-Türkiye'de malı sattığı firmanın Yatırım TeşvikBelgesi var ise (KDV açısından ) durum ne olacak, Bilgi verebilirseniz memnun olurum, Saygılar Yılmaz BAĞ

Cevap :
Sayın Bağ, 1-Kanuni merkezi Almanya'da bulunan şirketin Türkiye'de elde etmiş olduğu kazancının vergilendirme tekniği dar mükellefiyet kapsamındadır. Dolayısıyla birinci sorunuzda belirttiğiniz satış işlemi için fatura düzenlenecek ve faturada KDV hesaplanacaktır. 2-KDV Kanunu 13.maddesinin d bendine göre yatırım teşvik belgesi sahibi olan kişilere satılacak makine ve teçhizatların teslimi KDV'den istisna edilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.04.2010
Soru :
Hediyelik eşya alım satım işi ile iştigal eden firmam Kıymetli maden alım belgesi ile 15 Kg has gümüş alımı yapmış ve bedeli 11.475,00 TL tutmuştur. 381 sayılı VUK Genel Tabliğinde Madde:4.12. Döviz alım-satım işi ile uğraşanlar, belirli miktarın üzerindeki döviz alım-satım bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu işletmeler, faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alım-satımlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.' denilmiştir. Öğrenmek istediğim yukarıda anlattığım kıymetli maden alım belgesi ile aldığımız 15 KG has gümüş bedelini Ba formumda göstermek zorundamıyım.Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın İşman, Kıymetli maden alım belgesi ile ilgili herhangi bir düzenleme sözkonusu değildir. Ba formuna bahsettiğiniz alışınızı yazmanız gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2010
Soru :
Sayın İlgili, Konunun özeti; motorlu taşıtlarda (sıfır 2.el), kdv oranları, uygulanacak amortisman oranları hk. 1)- Bir motorlu taşıtın satışında (2.el) %8 KDV'ye (kullanılmış binek otomobiller) tabi olup olmadığına karar verilirken baz alınacak belge/mevzuatlar nelerdir? (örneğin, Fiat Doblo, çift koltuklu, arkalar camlı, araç ruhsatında "kamyonet" yazıyor) 2- Yukarıdaki soruyla bağlantılı olarak, yukarıda örnekte yer alan taşıtın, Amortisman listesindeki (no/yıl/oran) konumu ne olmalıdır (otomobil mi? kamyonet mi?) bu konuda baz alınması gereken belge/mevzuatlar nelerdir. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Kadız, İkinci el binek oto satışlarına KDV oranı %1'dir. Ticari araç satışlarında ise KDV oranı %18'dir. Bahsettiğiniz araçla ilgili Motorlu Taşıtlar Kanunu 2.maddesinde binek otomobillerin tanımı yapılmıştır. Bu maddeyi incelemenizi aracınızın tanımının binek kavramında olup olmadığını kontrol ediniz. Ayrıca araç ruhsatında hususi veya ticari yazıp yazmadığını kontrol ediniz. İşlemlerinizi buna göre yapınız. Amortisman listelerinde binek araçlarda kıst amortisman uygulaması yapılması gerektiğini hatırlatırız. Yapmış olduğunuz tespit ile amortisman listesinde aracın konumuna uygun amortisman hesaplaması yapınız. Güncel amortisman listeleri web sayfamızda mali rehber içinde mevcuttur. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.04.2010
Soru :
Sigorta Acentalarinin Sigota Şirketine Yaptığı Hizmet Karşılığı Aldığı Sigorta Komisyon Gider Belgelerini B Formlarına Bildirimi BA Formuna mı Yoksa BS Formuna mı Bildirim Yapmak gerekiyor.Bu Konudaki Sizin Görüşünüz Nedir. Cevabınız İçin Teşekkür Eder İyi Çalışmalar Dilerim

Cevap :
Sayın Serbest, Sigorta Komisyon Gider Belgesi sizin geliriniz ise Bs formunda, sizin gideriniz ise Ba formunda bildirilecektir. İşlemlerinizi karşı taraf olan sigorta acentaları ile mutabık kalarak yapınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.04.2010
Soru :
Merhaba; Gelir Vergisi Kanunu'un 89 maddesinin 2.bendine aşağıdaki hüküm bulunmaktadır: 2. Beyan edilen (5281 sayılı Kanunun 43/8-c maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) gelirin % 10'unu aşmaması(*), Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler). Yukarıdaki hükme göre indirimden yaralanılacak belgelerin tevsik edilmesi (belgeler muhafaza edilerek dosyalanması) gerekmektedir. Söz konusu haracamlara ait belgelerde yer alan KDV'lerin İndirilecek KDV olarak değerlendirilmesi mümkün müdür? Bilgi ve belge paylaşımızn için teşekkür ederim. Özcan ÇAĞLAR

Cevap :
Sayın Çağlar, GVK 89.maddesinde belirtilen indirimler öncelikle geçici vergi beyannamesinden daha sonra da yıllık beyanname üzerinden yapılması gereken şahsi indirimlerdir. KDV ise ticari işlemlerde defter kayıtları üzerinde yapılan bir indirim veya hesaplamadır. Dolayısıyla GVK 89/2.maddesine göre yapılan indirimler fatura benzeri vesikaların KDV dahil tutarları üzerinden yapılır. Ayrıca ticari işlemlerden KDV indirilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.04.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Belirsiz süreli iş sözleşmesi yapmış bir işçi, bildirimsiz ve hiçbir gerekçe göstermeden, haklı bir nedeni olmadan, bildirim önellerine uymadan, ihbar süresini dikkate almadan, ani olarak istifa ederse ve ertesi gün işe gelmezse, ihbar tazminatı işveren lehine oluşur mu? İhbar tazminatında damga vergisi varmıdır? İhbar tazminatı ödeniyorsa ücret bordrosunda ve ücret hesap pusulasında gösterilirmi? İhbar tazminatı ödeniyorsa SGK aylık prim ve hizmet belgesinde gösterilecekmidir, sigorta primine tabimidir?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Süreli fesih Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Feshin geçerli sebebe dayandırılması Madde 18 - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır. Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak. c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak. d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler. e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek. f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık. İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz. Prime esas kazançlar MADDE 80- (Değişik: 17/4/2008-5754/47 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir. a) Prime esas kazançların hesabında; ........... B)Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz. c) (b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 22.04.2010
Soru :
merhaba ben özel smmm sınavını kazandım. ruhsat başvurusunda gereken evrak e mail olarak geldi. ancak sınav sonuç belgesi ve turmob ödentisi yazıyor. bana sınav sonuç belgesinin postayla ulaşmasını mı beklicem ve ne kadar ödenti yatıracağız. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kolbaş, Tarafınıza sözlü bilgi verilmiştir. İyi çalışamlar Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
ÜSTAD KOLAY GELSİN. 4447-7.madde ile sigortalı yönünden 2008/ocak ile 2008/haziran veya 2008/Aralık ve 2009/ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması şartı olmasına rağmen personeli biz yine olması gereken bir şart olan 01/07/2008 ila 30/06/2010 tarihlerinde şartı ile 10/Aralık/2008 tarihinde kendi işyerimizde işe başladı. Bu şart ihlal edilmiş mi sayılır ? Teşvikten faydalanamaz mıyız ? İlginize teşekkür ederiz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yasal düzenleme gereği şartların tamamının yerine getirilmesi gereklmektedir. Şöyle ki; Sigortalı yönünden; - İşe giriş tarihi itibariyle; erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması, - 2008/Ocak ila 2008/Haziran veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, - 1/7/2008 (dahil) ila 30/6/2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınması, - Fiilen çalışması, İşyeri yönünden; 1/7/2008 ila 30/6/2010 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen diğer şartları haiz sigortalıların, 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına, ilave olarak işe alınmış olması, şartlarının tamamının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.04.2010
Soru :
Sayın üstad, İşçi girişi 29.11.2004 tarihinde yapılmış ve giriş bildirgesi ve aylık bildirge verilmiştir. SGK 14.04.2010 tarihli yazısında bu işçinin girişinin 24.11.2004 tarihinde olduğunun tesbit edildiğini ve bu nedenle işe giriş bildirgesinin süresinde verilmediğinden 444,00TL aylık prim belgesinin süresinde verilmediğinden 2x444=888,00 TL idari para cezası keserek 14.04.2010 tarihinde tebliğ etmiştir. a-İdari para cezalarında zamanaşımı kaç yıldır.(5 yıl veya 10 yıl)Zamanaşımı geçmişse ne yapmalıyım. b- Aylık prim belgesi eksik olarak verilmişse kesilecek usulsüzlük cezası nedir. Acil olarak cevap yazmanızı diler,saygılarımı sunarım.Çetin Dinçer

Cevap :
Değerli Meskek Mensubu SGK İdari para Cezalarına İlişkin açıklama ve bu fiillere ilişkin ccezaların tümüne İSMMMO internet sayfasından MEVZUAT SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI PRATİK BİLGİLER SGK Tarafından Kesilen İPC kısmından ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.04.2010
Soru :
iyi çalışmalar. Ticari inşaat işi ile uğraşan mükellefimiz 3 dairelik inşaat işini 01.03.2010 bitirdi. Yapı denetimden ve sgk iş bitirme ve ilişiksiz belgesini aldı. İnşaatı devam ederken 1 dairesini sattı diğer dairelerin satışı gerçekleşmedi. Ancak satılan daire 01.03.2010 tarihinden sonra teslimatı yapıldı. Halen Firmamız devam ediyor. Satılan Dairenin ve satılmayan dairelerin faturası ne zaman kesilmesi gerekiyor; ayrıca sgk işçilik farkı çıktı farkı ödedik. Bu Farkla ilgili yapılması gereken bir işlem varmıdır. ilginize teşekür ederim.

Cevap :
Sayın Atmaca, Yap sat şeklindeki inşaat işlemlerinde inşaatın bitimi ile maliyetler oluşur. Satış işleminin tapuda tescil edilmesi halinde fatura düzenlenmesi gerekir. İnşaat devam ederken yapılan satışlar için tahsil edilen bedeller için fatura düzenlenmez. Çünkü yapılan tahsilat avanstır. İşçilik farkı maliyet hesapları bitmeden önce çıkmış ve ödenmiş ise maliyete eklenir. Gecikme zammı, faizi veya ceza ödenmiş ise KKEG'e yazılır. Maliyet çıktıktan ve satış işlemi gerçekleştikten sonra çıkan işçilik farkları mükellefiyetin açık olması halinde KKEG'dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.04.2010
Soru :
Mükellef şirketin kayıp olan kullanılmamış (boş) Fatura ve Adisyonları zayi ilanı verilerek dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine bilgi olarak iletilmiştir. İlgili vergi dairesi bu konu ile alakalı olarak TAKDİR KOMİSYONU'na başvuruda bulunmuş olup , bu başvuru neticesinde şirkete KDV ve Vergi ziyaı cezası tarh ettirmiştir. Bu konu hakkında ; a) Bahsi geçen fatura ve adisyonlar kullanılmamış boş belgeler olup , vergi tarhiyatı yapılması uygunmudur ? b) Bahsi geçen fatura ve adisyonların kaybolduğu dönemde şirketin DEVREDEN KDV'si bulunduğundan ilgili dönem beyannalerinin düzeltilmesi halinde dahi KDV ödemesi çıkmamaktadır.Yinede KDV ödemesi salınması uygunmudur ? c-)Ayrıca takdir olunan dönemlerde KDV oranı % 8 olmakla beraber , ilgili vergi dairesi KDV oranını % 18 olarak baz almıştır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi ile ilgili izlenmesi gereken yol hakkında bilgi verilmesini rica ederim.

Cevap :
Sayın Keha, Takdir Komisyonlarının kararlarına istinaden vergi dairesi tarafından düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerine mükellfler, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde uzlaşmaya müracaat edebilirler. Cezaları indirimli ödeme hakkını kullanabilirler. Veya aynı süre içinde vergi mahkemesine dava açabilirler. Bahsetmiş olduğunuz tarhiyatta haklılığınızı iddia etmektesiniz. Bu nedenle vergi mahkemesine dava açmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.04.2010
Soru :
MUHTASAR BEYANNAMESİNİ DÜZENLERKEN ÖDEMELERİN GAYRİ SAFİ TUTARI KISMINA; ÖDEMELERİN BRÜT TUTARINI MI YANİ SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDEKİ PRİME TABİ KAZANCI MI YOKSA GELİR VERGİSİ MATRAHINI MI YAZMAMIZ DOĞRU OLUR? KİMİ MÜŞAVİR GELİR VERGİSİ MATRAHINI YAZMALIYIZ DERKEN KİMİSİ İSE TOPLAM BRÜT ÜCRETİ YAZMAK DOĞRU OLUR DİYOR. BU HUSUS İÇİN BİLGİ İSTRİHAM EDERİM. SAYGILARIMLA,

Cevap :
Sayın Karagöz, GVK 96.maddesine göre vergi tevkifatına tabi işlemlere ilişkin ödemelerin gayri safi tutarı yazılacaktır. Ücretlerin ödenmesinde vergi mükellefleri bordro düzenlemek zorunlulukları vardır. Düzenledikleri bordronun gayrisafi tutarı (brüt kısmı) muhtasar beyannameye yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.04.2010
Soru :
İyi çalışmalar, Ltd. Şti. olup gıda işi yapan mükellef, işyerinin bir bölümünde sanat eserleri sergileyip satmak istiyor. Sanat eserini çeşitli sanatçılardan konsinye olarak alıp, sergileyip, sattığında da parasını ödemek istiyor. 1. Eseri alırken ne gibi belge düzenlenmesi gerekir.? (Sanat eserini yapan, GV'den muaf olduğundan herhangi bir belge kesemeyeceği için, antetli kağıda "... TC kimlik nolu .... kişisinden ... adet tablo sergilenmek ve satılmak üzere konsinye olarak teslim alınmıştır." diye bir belge hazırlamak olabilirmi) 2. Eser satıldığında şirket fatura kesmesimi gerekir. Bu faturada genel KDV oranımı (%18) uygulanacaktır? 3. Eser satıldığında sanatçıya ödeme yaparken gider pusulası düzenleyip, GVK 94/2-a maddesine göre % 17 oranında stopaj kesmekmi gerekir. 4. Eser satıldığında alım tutarı üzerinden sorumlu sıfatı ile 19 nolu KDV tebliğine göre KDV ödememiz gerekirmi? Şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erkılıç, Sorunuzda cevap olarak düşünmüş olduğunuz tüm hususlar doğrudur. Dolayısıyla yapacağınız işlemler tarafınızca tanımlanmıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2010
Soru :
Sm den Smmm ye geçiş sürecinde istemiş olduğunuz Kaşe- Kimlik-Ruhsat ve Büro tescil belgelerimizin asıllarının şimdi istenmesi yerine bunların yenisi geldiğinde yenilerini alırken iade edilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz.Eskisini getirmeyene yenisini vermezsiniz. Sebebi Yeni açılışlar kapanışlar halinde bu kaşelerimizi kullanmamız ve bürolarımızı ziyaret kontrol aşamalrında bunların asıllarının olmaması hoş olmaz. Bu yenisinin hazırlanması süreci 25-35 gün süreceği için evrak silsilesinin gözden geçirmenizi önemle rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Zurnacı, Öncelikle tebrik ederiz, konu ile iligli tarafınıza sözlü bilgi verilmiştir. İyi çalışmalar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 13.04.2010
Soru :
çok acil üstadlarım Mükellefim bankalara ve yüksek düzeyde yöneticilere eğitim ve seminer veren limited şirkettir.2 sorum olucak.. 1-Şirketimiz ders saati başına ücret ödeyerek arada bir özel bir üniversitede ücretli olarak çalışan öğretim görevlisine eğitim verdirecektir.(Öğretim görevlisi olmayanlar da olabiliyo)Şirketimizin bu ödemeyi nasıl belgelemesi gerekir? Ücretmi yoksa gider pusulası mı? 2-Şirket ortaklarına da aynı şekilde eğitime gittikleri için ayrıca ödeme yapılması gerekiyor, ücret bordrosu mu düzenlenmesi gerekiyor.(ortaklar bağkurlu)

Cevap :
Sayın Dinçer, 1-Üniversite öğretim üyesi veya diğer eğitmenlere ödenen tutarlar ücrettir. Ücretlerin vergilendirilmesi rejimine göre vergilendirme bordroyla yapılacaktır., 2-Eğitim veren kişinin şirket ortağı veya 3.kişi olması yukarıda bahsettiğimiz vergileme tekniğini bozmamaktadır. Dolayısıyla şirket ortaklarına da ders ücreti ödemesi yapılıyorsa bordroya dahil edilerek vergilendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2010
Soru :
Sayın yetkili , SMMM Ruhsatı için istenen evraklarda TÜRMOB ÖDENDİ BELGESİ var bu ödemenin tutatı ne kadar bankaya mı ödenecek yoksa, başvuru sırasında odayada ödenebilir mi Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Pınar, Tarafınıza sözlü bilgi verilmiştir. İyi çalışmalar Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 12.04.2010
Soru :
Sayın yetkili, özel smmm sınavı sonucunda başarı gösteren sm'lerin yeni ruhsatını alabilmesi için gerekli belgelerle gelip müracaat mı yapması gerekmektedir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Doğan, Öncelikle tebrik ederiz. Hazırlanması gereken evraklar tarafınıza e-posta gönderildi. Ayrıca ekte bilgisi vardır. Beklemeden gerekli evraklarla gelmeniz halinde işlemleriniz yapılacaktır. Saygılarımızla Genel İdare Müdürlüğü SM DEN SMMM ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTENEN EVRAKLAR 1• SM Ruhsat ve kimlik belgesinin aslı 2• SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu (2 suret) web sitemizden ÜYELİK işlemlerinin altından veya Odamızdan alabilirsiniz 3• TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi 4• Nüfus cüzdanı fotokopisi 5• TÜRMOB Ödenti Belgesi 6• 5 Adet Fotoğraf 7• Bürosu varsa Büro Tescil Belgesinin aslı 8• Varsa eğer SM kaşesi teslim edilecek, değişim bedeli 135 TL. Hesap No:İş Bankası Küçükevler Şubesi 723 472 Odamıza kredi kartı ile de ödenebilir


 

Tarih : 12.04.2010
Soru :
Kolay Gelsin, İhracat yapan firmamız sevk ettiği mallar için irsaliye düzenlemek zorunda mı? Bu konudaki uygulama ve belge düzeni nasıl olması gerekmektedir.? İrsaliyeyi gümrük noktasına mı? yoksa ihracatın yapıldığı firmanın adresine mi kesmeliyiz. İhracat işlemlerinde ve KDV İadelerinde irsaliye istenmemektedir fakat belge düzeni ve mal sevkiyatı olduğundan irsaliye kesilmesi gerekmektedir diye düşünüyoruz. Bu konuda açıklayıcı bir bilgiye ihtiyacımız var. Değerli yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...

Cevap :
Sayın Yılmaz, Alım satıma konu olan ticari malların sevk edilmesinde sevkiyatı yapan tarafından sevk irsaliyesi düzenlenmesi VUK'a göre zorunludur. (VUK 230/5). Sözkonusu maddeyi incelediğinizde sizin de göreceğiniz gibi mal tesliminin yurt içine veya yurt dışına olması halinde sevk irsaliyesi düzenlenmesi hususunda bir ayırım yoktur. Dolayısıyla ihracata konu olan malları hangi adrese teslim ediyor iseniz, o adresi içe sevk irsaliyesini düzenlemek zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2010
Soru :
iyi günler; 2009/113 sayılı sgk genelgesi kapsamında 5921 kanun no ile verdiğimiz pr.ve hiz. belgelerinde şartları taşıyan işçilere 6 ay işv.prim hissesini işsizlik fonu karşılıyordu. Bu defa 2010/33 sayılı sgk genelgesinde bahsedilen 5951 sayılı kanunun 5921 sayılı kanu ile bir bağı var mı. Şöyle ki 2010/33 sayılı genelgede basedilen şartları taşıyan işçilerin pr.hiz.belgelerini göndeririken yine KANUN NUMARSI OLARAK 5921 mi seçilecek. Eğer seçilmeyecek ise tekrar sgk müd.lerine müracat edilip 5951 kanun numarası mı kullanılacak.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tarih/Sayı : 20100227.013 Konu : SGK GENELGESİ 2010–33(5951 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ TEŞVİK) Özet : 5921 sayılı kanun ile 4447 sayılı kanunun geçici 9.maddesindeki değişiklikle getirilen Nisan ayındaki işçi sayısına ilave olarak 18.8.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında işe alınanlar için uygulanan sigorta prim teşviki 31.12.2009 tarihi ile sona ermişti. Bu defa 5951 sayılı kanun ile 4447-geçici 9 da değişiklik yapılarak Aralık 2009 sonu itibari ile biten bu prim teşvikinin süresi 31.12.2010 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu prim teşvikinden yararlanabilmek için; *Alınacak sigortalıların Ekim 2009 tarihindeki işçi sayısına ilave olması, *İşe girdiği ay hariç ondan önceki 3 ay çalışmamış olması, *01.01.2010 ile 31.12.2010 tarihleri arasında işe alınmış olması, *Fiilen çalışması, 2009–113 sayılı SGK Genelgesi ile yapılan açıklamalar tarihlerdeki değişiklikler hariç bu genelgede de aynen geçerli olup 01.01.2010 tarihinden itibaren işe alınan ve kapsama giren sigortalılara ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi yine altı ay boyunca 5921 sayılı kod seçilerek sisteme yüklenecektir. Bu genelge deki ikinci konu ise, 5084 sayılı kanun ile eski adı ile Kalkınmada öncelikli yörelerde (49 il ve Bozcada ile Gökçeada da) yapılan yatırımlarla ilgili sigorta prim teşvik süreleri de 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.04.2010
Soru :
2005 YILINDA MUHASEN-BE HİZMETİ VERMİŞ OLDUĞUM MÜKELLEFİMİN 2005 DEFTER BELGELERİ 14/12/2006 İNCELEME İSTEMİ İLE DOSYALAR 7/02/2007 DE DENETMENE TESLİM EDİLDİ. İNCELEME SEBEBİ KREDİLİ SATIŞLARIN EKSİK BEYAN EDİLMESİ İDİ. BENİM SORUM; 2007 şUBAT.TA İNCELEMEYE ALINAN 2005 DOSYALARIMIN SONUCU 26/01/2010 DA BİTMİŞ VE 02/03/2010 TARİHİNDE VERGİ VE CEZALAR UZLAŞMA SONUCUNDA BİZE TEBLİĞ EDİLMİŞTİR. VERGİ ASLI 11.000,00-TL ANCAK 3 YILLIK GİBİ UZUN BİR SÜRE GEÇTİKTEN SONRA DOSYAMIN SONUÇLANMASI G.FAİZİ+ G.ZAMMI TOPLAMI:18.000,00-TL GİBİ YÜKSEK BİR FAİZLE KARŞILAŞILMIŞTIR. TOPLAMDA KÜÇÜK BİR ŞAHIS İŞLETMESİ TOPLAMDA 29.000,00-TL VERGİ VE CEZA TAHAKKUK ETMESİ ÇOK ACIMASIZ VE HAKSIZLIKTIR. BU KONUDA DAVA AÇMA DURUMUMUZ NASILDIR DAVA ÖRNEĞİ VAR MIDIR. TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
Sayın Ünlü, Mükellefler hakkında yapılan vergi incelemeleri sonucunda tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara vergi mahkemesinde dava açılabilir. Açılacak davada vergi mükellefinin haksızlığa uğradığının iddia ve ispat edilmesi halinde dava lehine sonuçlanabilir. Dava dilekçe örnekleri web sayfamızda mevzuat-dilekçe örnekleri içinde yer almaktadır. Sizin vermiş olduğunuz örnek olayda mükellefin uzlaşma sağlandığından bahsetmektesiniz. Uzlaşma sağlanan vergi ve cezalar için ayrıca vergi mahkemesinde dava açılamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2010
Soru :
bir firmamda geçen sene ssk müfettişleri defter ve belgelerini istediler. tebligat 30.06.2009 tarihinde yapılmış fakat firma yetkilileri ben tatilde olduğumdan dolayı bu olayı bana tatil dönüşü bildirdiler ve tebliğatın üzerine 10.07.2009 teslim alındı yazmışlar. buna göre bende defterleri incelemesi için müfettişi 21.07.2009 tarihinde posta ile gönderdiğim bir davet ile firmaya davet ettim. ssk daha sonradan bu firmaya bir ceza kestiler. ve tebliğatın 30.06.2009 tarihinde yapıldığını davetin 21.07.2009 tarihinde yapılmasından dolayı 15 günlük süreyi aştığımızı bildirdi ve ceza kesti. defter ibrazım mali tatile denk geldiğinden dolayı benim davet yazımın ve 15 günlük sürenin mali tatile göre uzamasımı gerekir mi yoksa etkilenmez mi

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO: 1) 1. Giriş 28/3/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin uygulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamalar ile anılan maddenin (9) numaralı fıkrasının verdiği yetkiye istinaden belirlenen diğer hususlar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 2. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar." hükmü yer almaktadır. Söz konusu fıkra hükmüne göre mali tatil, her yıl temmuz ayının birinci gününden (haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona erecektir. Buna göre mali tatilin ilk defa uygulanacağı 2007 yılında, 30 Haziran 2007 günü resmi tatil olan Cumartesiye rastladığından ve temmuz ayının ilk iş günü de 2 Temmuz 2007 olduğundan; 2007 yılında mali tatil, 3 Temmuz 2007 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2007 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir. 3. Mali tatil kapsamında olmayan süreler 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında, "Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu fıkra hükmüne göre, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacaktır. Ayrıca, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacaktır. Diğer taraftan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır. Örnek : 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanan yiyecek bedelinin 1 ay içerisinde ödenmesini talep eden yazı, 10 Haziran 2007 tarihinde mükellef (A)’ya tebliğ edilmiştir. Söz konusu alacağın, 10 Temmuz 2007 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerekmekte olup, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilen ödeme süresinin mali tatil nedeniyle uzaması mümkün bulunmamaktadır. 4. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. 4.1. Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri Bu Tebliğin "Diğer hususlar" başlıklı (10) numaralı bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Buna göre 2007 yılı için, mali tatil 3 Temmuz 2007 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2007 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 27 Temmuz 2007 tarihi olacaktır. Diğer taraftan, mükelleflerin mali tatil süresinin sonunu beklemeden beyannamelerini vermeleri de mümkündür. Örnek : Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan (B) Limited Şirketinin, 2 Temmuz 2007 tarihinde düzenlediği sözleşmeye ilişkin damga vergisini 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirmesi gerekmekte olup, bu sürenin son günü olan 17 Temmuz 2007 tarihi mali tatile rastladığından, söz konusu beyannamenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamak suretiyle 27 Temmuz 2007 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir. 4.2. İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesine göre ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içind


 

Tarih : 07.04.2010
Soru :
İYİ GÜNLER BENİM SORUM MÜŞTERİMİZİN 2009/10 DÖNEM AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ KANUNİ SÜRESİNDE GÖNDERİLDİ VE ÖDENDİ %5 LİK İNDİRİMDEN FAYDALANIYOR(5510 SAYILI YASA) 1 PERSONEL O DÖNEMDE 4 GÜN İSTİRAHATLİ 1 GÜNDE ÜCRETSİZ İZİNLİ OLDUĞUNDAN İŞE GELMEDİ KURUMA VERİLEN EK:10 5 GÜN EKSİK OLARAK BİLDİRİLDİ EK:10 EKİNE KONULAN BELGELERDE RAPORU EKLEMİŞ ÜCRETSİZ İZİN BEYAN YAZISINI UNUTMUŞUZ ŞİMDİ SGK MÜDÜRLÜĞÜ BİZDEN 1 GÜNLÜK 2009/10 DÖNEMİNE EK BİLDİRGE VERMEMİZİ YAZI İLE İSTEDİ.... BURADAKİ SORUM 2009/10 DÖNEME 1 GÜNLÜK EK BİLDİRGE VERDİĞİMİZ ZAMAN O DÖNEMDE YARARLANDIĞIMIZ %5 LİK İNDİRİM ORTADAN KALKARMI YAKLAŞIK (1500 TL.)KAFAM KARIŞTI ARAŞTIRDIM KİMİ KALKAR İPTAL OLUR KİMİ İPTAL OLMAZ DİYOR NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM BENİ ACİL BİLGİLENDİRİSENİZ SEVİNİRİM.SAYGILAR İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapılan ek prim belgesi ile düzeltmenin % 5 lik işveren hissesi indiriminden faydalanma şartlarını ortadan bir husus bulunmamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.04.2010
Soru :
Mevcut bir büroda mesleki faaliyetini sürdürmekte olan bir meslektaşımla aynı büroyu herhangi bir ortaklık vb. kurmadan sadece adresi paylaşmak için bağımsız olarak büro tescil belgesi edinerek faaliyette bulunabilir miyim? 2-Bağımlı ya da bağımsız faaliyette bulunmadığım halde kartvizit kullanabilir miyim?

Cevap :
Sayın Yamalı, İki meslek mensubu bir ortaklık olmadan aynı büroyu mesleki faaliyet için kullanabilirler. Mesleği ifa edenler kartvisit kullanmaktadılar. Bağımlı çalışanlar çalıştıkları firmanın logosu ile ünvanını kullanabilir. Sonuç olarak kartvisitler mesleki bir faaliyet için kullanılmaktadır. İyi çalışmalar Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 06.04.2010
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi sayısal loto bayisi olan mükellefim haftalık ortalama 10.000 tl şans oyunu oynatıyor.bunun bir kısmını ikramiye olarak dağıtıyor kendisi komisyon prim adı altında aylık toplam rakam 5.000 ni gecmeyecek sekilde gelir elde ediyor.geri kalan rakam milli piyango hesabına yatırılıyor.milli piyango idaresi tum bu rakamsal verileri fatura adı altında bir belge aylık olarak belgeliyor. toplam satış:10.000 dağıtılan ikramiye 2.500 bayi komisyonu 600 tl hesaba yatacak 6.900 tl fatura rakamlarına bakıldığında satış 5000 uzerinde ama bizim gelirimiz altında milli piyango idaresi adına yaptığımız satış rakamını ba bs de gosterecekmiyiz yoksa sadece komisyon gelirimiz 5000 ni gecersemi gostereceğiz. saygılarımla

Cevap :
Sayın Güzeldere, Bs formuna 5.000 TL yi aşan mal ve hizmet kendi satışlarınızı yazacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2010
Soru :
İddaa bayilerinin muhasebe sistemleri ile ilgili bilgi almak istiyorum. KDV vergisine tabiler mi değiller mi?Sadece iddaa oyunu oyanıyor onun dışında herhangi bir ticari faaliyetleri yok. Birde beyan etmeleri gereken gelirleri neye göre belirleniyor.Bağlı oldukları yerden herhangi bir gelir belgesimi alıyorlar bununla ilgili genel bir bilgi verirseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Elveriş, Şans oyunları bayisi olan mükellefler KDV özel matrah şekline tabi olarak işlem yaparlar. Dolayısıyla bayiliklerin dışında bir mal ve hizmet satışı olması halinde KDV mükellefiyeti ve KDV beyannamesi verme mükellefiyetiniz doğacaktır. Gelirin beyan edilmesi, geçici vergi beyannamesi ile 3 aylık dönemler halinde yapılacaktır. Makinadan aldıgınız haftalık bakiye raporunda bayi komisyonunu gelir olarak kaydediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.04.2010
Soru :
kolay gelsin efendim 25 şubat 2010 da işe giren 1 mart 2010 da ayrılan 19 mart 2010 da tekrar aynı işyerinde işe giren ve 25 mart 2010 da işten ayrılan yani ay içinde iki çıkış bir giriş yapan bir işçinin olduğu bir işyeri mart 2010 dönemi için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi mi düzenleyecek yoksa yoksa tek belge düzenleyip eksik çalışanlar bilgi formu mu düzenleyecektir?eğer bu formu düzenleyecekse eksik gün nedeni ne seçilecektir?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tek bildirge verip eksik gün bildirim formu düzenlemeniz ve bu form ekinde açıklayıcı bir dilekçe ve işe giriş ve çıkışların yeraldığı bildirimleri ekleyip vermeniz gerekecektir. Eksik gün kodu 06 veya 07 olabilir. Ayrıca diğer işaretlenip açıklayıcı bilgi içeren dilekçe evrak ve kayıttan geçirilmelidir. iyi çalışmalar


 

Tarih : 05.04.2010
Soru :
kolay gelsin efendim 25 şubat 2010 da işe giren 1 mart 2010 da ayrılan 19 mart 2010 da tekrar aynı işyerinde işe giren ve 25 mart 2010 da işten ayrılan yani ay içinde iki çıkış bir giriş yapan bir işçinin olduğu bir işyeri mart 2010 dönemi için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi mi düzenleyecek yoksa yoksa tek belge düzenleyip eksik çalışanlar bilgi formu mu düzenleyecektir?eğer bu formu düzenleyecekse eksik gün nedeni ne seçilecektir?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tek bildirge verip eksik gün bildirim formu düzenlemeniz ve bu form ekinde açıklayıcı bir dilekçe ve işe giriş ve çıkışların yeraldığı bildirimleri ekleyip vermeniz gerekecektir. Eksik gün kodu 06 veya 07 olabilir. Ayrıca diğer işaretlenip açıklayıcı bilgi içeren dilekçe evrak ve kayıttan geçirilmelidir. iyi çalışmalar


 

Tarih : 05.04.2010
Soru :
kolay gelsin efendim 25 şubat 2010 da işe giren 1 mart 2010 da ayrılan 19 mart 2010 da tekrar aynı işyerinde işe giren ve 25 mart 2010 da işten ayrılan yani ay içinde iki çıkış bir giriş yapan bir işçinin olduğu bir işyeri mart 2010 dönemi için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi mi düzenleyecek yoksa yoksa tek belge düzenleyip eksik çalışanlar bilgi formu mu düzenleyecektir?eğer bu formu düzenleyecekse eksik gün nedeni ne seçilecektir?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tek bildirge verip eksik gün bildirim formu düzenlemeniz ve bu form ekinde açıklayıcı bir dilekçe ve işe giriş ve çıkışların yeraldığı bildirimleri ekleyip vermeniz gerekecektir. Eksik gün kodu 06 veya 07 olabilir. Ayrıca diğer işaretlenip açıklayıcı bilgi içeren dilekçe evrak ve kayıttan geçirilmelidir. iyi çalışmalar


 

Tarih : 05.04.2010
Soru :
İyi Günler, Merkezi İstanbulda olan bir Limited şirket serada ürettiği domatesleri Antalya halde yine limited şirket olan komisyoncuya satıyor. Komisyoncu firmaya müstahsil makbuzu düzenliyor. İndirimli orana tabi bu işlem için mükellef KDV iadesini vergi dairesinden bugüne kadar sorunsuz alabiliyordu. Merkez nakli sonrası yeni vergi dairesi; müstahsil makbuzu sadece vergi mükellefi olmayan kişilerden alımlarda kullanılabilir mal sattığınız kişiden müstahsil makbuzu değil fatura almanız gerekir diyerek kdv iadesini reddetti. Komisyoncu firmayla görüşmemizde Türkiyedeki tüm hallerde belge düzeninin bu şekilde olduğunu müstahsilden ve tüccardan alımlarının hepsinde müstahsil makbuzunun kullanıldığını söylediler. Mevzuatı çok araştırmamıza rağmen bu konuyla ilgili bir şey bulamadık. Yardımlarınız için teşekkürler.

Cevap :
Sayın Akıncı, Müstahsil makbuzu GVK 54.maddesinde belirtilen işletme büyüklüğü ölçüsünün altında kalan üreticilerden satın alıınan zirai mahsuller için Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen bir belgedir. (VUK 235) Sizin bahsetmiş olduğunuz üretici şirket olup kurumlar vergisine tabidir. Satmış olduğu zirai mahsuller için KDVli fatura düzenleyecektir. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olan üreticiler zirai mahsul satışlarında fatura düzenlemek zorunda oldukları için bunlardan mal alan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu tür mükelleflere müstahsil makbuzu düzenleyemezler. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2010
Soru :
iyi çalışmalar.Benim 3 sorum olacak. Yeni kurulan işyeri için sgk ya 15.01.2010 da işçi çalıştıracağımızı bildirerek tescil işlemimizi yaptık.Fakat personel 15.01.2010 da işe başlamayacağını bildirdi,dolayısıyla bizde işçinin işe giriş bildirgesini vermedik ve ocak ayında prim ve hizmet bildirgesi göndermedik ,03.02.2010 da başka bir personel işe aldık ve süresinde işe giriş bildirgesini,aylık prim ve hizmet belgesini kuruma gönderdik.Sgk resen personel girişi varmış gibi bize bu durumla ilgili ceza keser mi,ne yapmamız gerekir? 2.Sorum :İşe giriş bildirgesinde meslek kodunun unutulması sebebiyle düzeltme yapmak gerekirmi,düzeltmeyi nasıl yapabiliriz,ceza ile karşılaşırmıyız? 3.Sorum:SGK ya verdiğimiz itiraz dilekçesi sonucunda işyerine müfettiş gönderileceği söylendi,müfettiş incelemesinin kapsamı nedir,sadece itiraz ettiğimiz konuda mı inceleme yoksa genel inceleme mi?cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşyeri tescilinde bildirilen işçiler eğer iş başı yapmamış iseler işe başlamayı yoklamaya gelen Vergi Dairesi memuru da bu işçileri yazmış ise SGK resen işe girişi yapar. Sizin bu konuyu SGK ya bilgilendirme amaçlı bir dilekçeyle açıklama yapmamanızdan ötürü de İPC kesebilir. 01.08.2009 tarihinden itibaren meslek kodunun yazılması zorunludur. Her Bilgi işleme itiraz müfettişe sevk edilir. İnceleme SGK dosyanız ve defter ve belge kayıtları bazında olmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 04.04.2010
Soru :
iyi çalışmalar.Benim 3 sorum olacak. Yeni kurulan işyeri için sgk ya 15.01.2010 da işçi çalıştıracağımızı bildirerek tescil işlemimizi yaptık.Fakat personel 15.01.2010 da işe başlamayacağını bildirdi,dolayısıyla bizde işçinin işe giriş bildirgesini vermedik ve ocak ayında prim ve hizmet bildirgesi göndermedik ,03.02.2010 da başka bir personel işe aldık ve süresinde işe giriş bildirgesini,aylık prim ve hizmet belgesini kuruma gönderdik.Sgk resen personel girişi varmış gibi bize bu durumla ilgili ceza keser mi,ne yapmamız gerekir? 2.Sorum :İşe giriş bildirgesinde meslek kodunun unutulması sebebiyle düzeltme yapmak gerekirmi,düzeltmeyi nasıl yapabiliriz,ceza ile karşılaşırmıyız? 3.Sorum:SGK ya verdiğimiz itiraz dilekçesi sonucunda işyerine müfettiş gönderileceği söylendi,müfettiş incelemesinin kapsamı nedir,sadece itiraz ettiğimiz konuda mı inceleme yoksa genel inceleme mi?cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşyeri tescilinde bildirilen işçiler eğer iş başı yapmamış iseler işe başlamayı yoklamaya gelen Vergi Dairesi memuru da bu işçileri yazmış ise SGK resen işe girişi yapar. Sizin bu konuyu SGK ya bilgilendirme amaçlı bir dilekçeyle açıklama yapmamanızdan ötürü de İPC kesebilir. 01.08.2009 tarihinden itibaren meslek kodunun yazılması zorunludur. Her Bilgi işleme itiraz müfettişe sevk edilir. İnceleme SGK dosyanız ve defter ve belge kayıtları bazında olmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 03.04.2010
Soru :
Sayın İlgili, Durum; 2 mükellefimle, iletişimim koptu, bize bilgi/belge gelmiyor (işyeri adreslerinde yoklar, bildiğim kadarıyla tic.faaliyetleri bitti), ücret alacaklarımız da var. Biz, 2009 dönemi (yıllık bey. dahil) ilgili beyannameleri verdim. 01/01/2010 sonraki döneme ait işlem yapmayacağımı bildirmiştim/mail.. Sorularım : 1- Bu v.b. durumlarda öncelikle sıkıntı yaşamamam için yapmam gerekenler nelerdir ? 2- Bu durumda olan mükelleflerin, belge/defterlerini, ilg. vergi dairesine teslim etmem gerekir mi? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Kadız, Müşterinizin bilinen adresine şözleşmenizi tek taraflı fesih ettiğinizini bildirin.Belli bir süre vererek Defter ve belgeleri almasını tebliğ edin. Gönderdiğiniz yazı tebliğ edilemez ise müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesine durumu bildirip defter ve bellgeleri alırlarsa teslim edin. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2010
Soru :
kolay gelsin efendim 25 şubat 2010 da işe giren 1 mart 2010 da ayrılan 19 mart 2010 da tekrar aynı işyerinde işe giren ve 25 mart 2010 da işten ayrılan yani ay içinde iki çıkış bir giriş yapan bir işçinin olduğu bir işyeri mart 2010 dönemi için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi mi düzenleyecek yoksa yoksa tek belge düzenleyip eksik çalışanlar bilgi formu mu düzenleyecektir?eğer bu formu düzenleyecekse eksik gün nedeni ne seçilecektir?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tek bildirge verip eksik gün bildirim formu düzenlemeniz ve bu form ekinde açıklayıcı bir dilekçe ve işe giriş ve çıkışların yeraldığı bildirimleri ekleyip vermeniz gerekecektir. Eksik gün kodu 06 veya 07 olabilir. Ayrıca diğer işaretlenip açıklayıcı bilgi içeren dilekçe evrak ve kayıttan geçirilmelidir. iyi çalışmalar


 

Tarih : 02.04.2010
Soru :
İYİ GÜNLER BENİM SORUM ŞU:4447 SAYILI YASA İLE 5 YILLIK SSK TEŞVİKİNDEN BİR ÇALIŞANI İÇİN YARARLANAN İŞYERİ BU KİŞİYİ 01.10.2008-31.12.2008 TARİHLERİNDE ÇALIŞTIRDI VE %100 OLRAK İŞVEREN TEŞVİĞİNDEN YARARLANDI.İŞÇİ 31.12.2008 DE İŞTEN AYRILDI DAHA SONRA 01.02.2010 TARİHİNDE AYNI İŞYERİNDE YENİDEN İŞE BAŞLADI.ŞİMDİ BİZ BU ÇALIŞANIN (TEŞVİK YÖNÜNDEN DİĞER TÜM ŞARTLARI TAŞIDIĞINDAN İŞÇİ VE İŞVEREN YÖNÜNDEN)2010/02 DÖNEMİ AYLIK PRİM HİZMET BELGESİNİ %100 OLARAK GÖNDERDİK. 5 YILLIK TEŞVİK BAŞLANGICI 01.02.2010 MU YOKSA O İŞYERİNE İLK GİRİŞ TARİHİ OLAN 01.10.2008 TARİHİNDEMİ BAŞLAYACAK EĞER 01.02.2010 DA BAŞLAYACAKSA BU BAŞLANGIÇ KIST AY OLARAK MI DİKKATE ALINACAK SSK İŞVEREN BİRİMLERİNDEN HİÇBİR ŞEKİLDE YANIT ALAMADIM.ACİL CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalının 18/8/2009 ila 31/12/2009 Tarihleri Arasında Đse Alınmıs Olması 4447 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi, 18/8/2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, anılan maddede öngörülen tesvikten 18/8/2009 ila 31/12/2009 tarihleri arasında ise alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Bu bağlamda, 17/8/2009 ve önceki tarihlerde ise alınan sigortalılar ile halihazırdaki mevcut düzenlemeye göre 1/1/2010 tarihinden sonra ise alınan sigortalılardan dolayı sözkonusu tesvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.04.2010
Soru :
kolay gelsin hocam aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi ile ilgili tebliği baştan sona inceledim,orada verilen örnek durumlar benim aşağıda verdiğim durumu içermediği için size danışıyorum. bir işçi 22 şubat 2010 tarihinde bir işyerine giriyor 1 mart 2010 tarihinde işten çıkıyor.aynı işçi aynı işyerine 19 mart 2010 da tekrar giriyor ve 23 mart 2010 da işten çıkıyor.şimdi bu işyerinin mart ayı aylık prim ve hizmet belgesinde bu işçiyi nasıl göstereceğiz? aynı ay içinde iki çıkış bir de giriş var.bu işçiyi tek bir aylık prim ve hizmet belgesinde nasıl göstereceğiz? yoksa mart ayına ait iki ayrı prim ve hizmet belgesi mi vereceğiz? veya tek bildirge verip eksik gün formu mu dolduracağız?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tek bildirge verip eksik gün bildirim formu düzenlemeniz ve bu form ekinde açıklayıcı bir dilekçe ve işe giriş ve çıkışların yeraldığı bildirimleri ekleyip vermeniz gerekecektir. iyi çalışmalar


 

Tarih : 30.03.2010
Soru :
Bayisi olduğumuz yurtdışı firmadan alacağımız mal yurtdışı adresine teslim edilecek ,Türkiye sınırlarına girmeyen malın faturası yurtiçinde yerleşik bir firmaya kesilecektir.1- Sözkonusu işlem Transit Ticaret midir,2-Buişlemde alış ve satış belgelerinin KDV beyanında durumu nedir,3-Yine bu işlemle ilgili Ba ve Bs bildiriminde bulunmaya gerek varmı değerlendirmenizi rica ederim

Cevap :
Sayın Sezer, Örneğinizde bahsettiğiniz işlem mal tesliminin yurt dışında olması nedeniyle transit ticaret işlemi olup KDV Beyannamesinde gösterilmeyecektir. Ancak düzenlenen fatura Ba-Bs formlarında bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.03.2010
Soru :
saha araştırması yapan şirketlerin anket veya saha araştırmasına katılanlara yapmış oldukları ödemeler ne şekilde belgelendirilecektir.Ayrıca ödemeyi alan açısından gelirin hangi unsuruna karşılık geldiği ve ödemeyi yapan açısından gelir vergisi 94.madde karşısındaki durumu nedir.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Özdemir, Anket firmalarında çalışanların elde etmiş olduğu gelirler ücrettir. Dolayısıyla bu kişilere yapılan ödemeler için ücret bordrosu tanzim edilip vergi ve SGK kesintisi yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
Sayın Yetkili ; Basit usül de vergilendirilen mükellefler , noterden veya anlaşmalı matbaa dan fatura , fiş gibi belgeleri bastıramazlar mı ? saygılar sunar , iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şen, Basit usuldeki vergi mükellefleri anlaşmalı matbaalara belge bastırabilirler veya noterlere onaylatabilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
Sayın Yetkili : Taksi fişlerinde , Esnaf odası tarafından basılmış PSF lerinden KDV ayırmıyoruz ama anlaşmalı matbaa da bastırılmış Taksi fişlerinde , belge üzerinde KDV dahildir gibi ifadeler var. Bu tarz belgelerden KDV ayrılması uygun mudur ? saygılar sunar , iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şen, Basit Usule tabi mükelleflerden almış olduğunuz belge ve vesikalarda KDV dahildir yazması veya yazmaması yanıltıcı olabilir. Basit usuldeki mükelleflerin mal ve hizmet teslimleri KDV'den istisna edilmiştir. Ancak bazı basit usul mükellefleri KDV yönünden isteğe bağlı KDV mükellefiyeti tesis ettirebilmektedirler. Bu nedenle alınan belgedeki KDV dahildir ibaresi görülmesi halinde mükellefler (taksiciler gerçek usulde KDV mükellefi olup olmadığının sorulması gerekir.) Basit usuldeki mükelleflerin KDV mükellefi olup olmadıkları önemlidir. Belgeyi aldığınız tarafın KDV mükellefi olduğunu biliyorsanız KDV indirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimim sorum şöyle; x şahsı bizzat kendisi ev yaptırıyor. 2009 da inşaat tamamlanıyor. İskanla ilgili herhangi bir çalışması yok tapuda halen daha arsa gözüken ancak biten inşaatı için belediyeye müracaat ediyor dairelerine elektrik su bağlayabilmesi adına kullanma izni ( şenlendirme ) alıyor ve 2009 yılında 10 dairden kira geliri söz konusu. Gerçek gider yöntemini seçip gelirini beyan etmek istiyor ancak gerçek gideri ile ilgili hiçbir belgesini muhafaza edememiş. Bu durumda herbir dairesi için beş yıl süre ile %5 gerçek gider yazabilme adına izlemesi gereken yol nedir? Birde bu 5 yıllık sürenin başlangıç yılı, inşaatın kullanılmaya başladığı yılı almak hata olurmu? Saygılarımla;

Cevap :
Sayın Ayaz, GMSİ mükelleflerinin kira gelirlerinden indirilecek giderleri gerçek usul yöntemi ile yapacaklarsa, GVK 74.maddesinde sayılan giderleri belgelendirmek zorundadırlar. Belgelendiremedikleri giderleri indirim konusu yapamazlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2010
Soru :
Sayın ilgili, 30,11,2009 tarihinde şirketimin merkez işyerinden 7 işçimizin çıkışını yapıp 01,12,2009 tarihine şube işyerimize giriş yaptık. Merkez işyerimize ait 11.ay Aylık Prim Hizmet Belgesini (10 gün içinde) 05,12,2009 da Tahakkuk ettirdik ve buna istinaden Ek 5 İşten Ayrılış Bildirgesi düzenlemedik. Aynı şirket bünyesinde olması hasebiyle her türlü ek5-işten ayrılış bildirgesi düzenlemek gereklimiydi? SGK yetkilileri henüz Ek5-İsten Ayrılış bildirgesi için henüz ipc. Kesemediklerini ifade ettiler. Bu durumun akıbeti ne olur? Meslek mensupları olarak Ek5 i bilerek veya bilmeyerek düzenlemiyoruz, işçi sayısı çok olunca mağduriyet bir hayli fazla olacaktır. Teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İş sözleşmesine istinaden çalışanlardan sigortalılığı sona erenlere ilişkin işten ayrılış bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna 10 günlük süre içinde vermeyenler hakkında 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren her bir sigortalı için asgari ücret tutarında ceza uygulanacaktır İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.03.2010
Soru :
Merhaba. İşten ayrılan bir personele ilişkin olarak 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken İşten Ayrılma Bildirgesi'ne istinaden; on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmişse, bu durumda İşten Ayrılma Bildirgesi verilmeyebilir mi? Örnek olarak 28 Şubat 2010'da işten ayrılan bir çalışana ilişkin olarak, Şubat ayı aylık prim ve hizmet belgesinin 05.03.2010'da verilmesi ve bildirgede personel çıkış işleminin bildirilmesi halinde, ayrıca İşten Ayrılma Bildirgesi düzenlenmeyebilir mi? İyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşten Ayrılma Bildirgesinin 10 gün içinde sgk na verilmesi gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
iyi günler sayın hocam, Azerbaycan ve diğer başka ülke vatandaşlarının türkiyede sigortalı işçi olarak çalışmasıyla ilgili sıfırdan izlemesi gereken(yerine getirmesi) şart olan belge ve evraklar(emniyet, bölge çalışma , sgk, v.s. bürokrasi) nelerdir. bunları e mail olarak ta göndermeniz mümkünmüdür ?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Resmî Gazete: Tarih: 21.01.2010 Sayı : 27469 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Mesleki Yeterlilik” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mesleki Yeterlilik: Hizmet sunucusunun, akademik ve mesleki yeterlilik istem ve prosedürlerini tamamlamasını,” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 5 – Kanun kapsamında yapılacak başvuruların kağıt kullanılarak veya elektronik ortamda Yönetmelikte belirlenen mercie dilekçe ile yapılması, Yönetmelik eki form ve belgelerin, formun açıklama bölümünde belirtilen şekilde doldurulması ve yine Yönetmelik ekinde belirlenen tüm belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Çalışma izinleri Bakanlıkça, kağıt kullanılarak veya elektronik belge olarak verilir.” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. “Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütür. Başvuru sırasında istenilen belgeler, yabancının temsilciliğe başvuru tarihinde veya takip eden on işgünü içerisinde işverenince Bakanlığa intikal ettirilir. Ayrıca, temsilciliğe başvuru tarihinden önceki on işgünü içerisinde Bakanlığa intikal ettirilmiş bulunan çalışma izni başvuruları da değerlendirmeye alınır.” MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. “İçişleri Bakanlığınca mülteci veya sığınmacı statüsü verilmiş yabancılardan ikamette süre koşulu aranmaz. Bu statüde bulunanların çalışma izin talepleri değerlendirilirken Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen hususlar dikkate alınmaksızın çalışma izin işlemlerinin en kısa sürede neticelendirilmesi için gerekli tedbirler alınır. Yurtiçinden yapılan çalışma izin başvurularında çalışma izni verilmesi halinde izin belgesinin tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için emniyet makamlarına başvuruda bulunulması zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.” MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Görüş, bilgi ve belge talepleri günlü olarak yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarına belge taleplerinde en geç beş, bilgi ve görüş taleplerinde ise en fazla on beş gün süre verilir. İlgili merciler görüşlerini en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirirler. İlgili merciler, zorunluluk halinde, on beş günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabilirler.” MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bakanlık, ülke içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu, çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve bu niteliklere uygun ücret düzeyi ile istihdam durumunu da dikkate alır.” MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 55 – (1) Özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla; a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların, b) Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların, c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin, ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların, d) Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların, e) İki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancıların, f) Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularınd


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
ÜSTAD İYİ ÇALIŞMALAR,; İŞE ALINAN BAYAN SİGORTALI AŞAĞIDAKİ SÖZ KONUSU DÖNEMLERDE ŞİRKET ORTAĞI OLARAK BAĞKUR PRİMİ ÖDEMİŞ VE 31/12/2009 DA TERK ETMİŞTİR.BAĞKUR PRİMİ ÖDEMİŞ OLMASI AŞAĞIDAKİ MADDE KAPSAMINA GİRER Mİ ? 2.1.2– Sigortalının, 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması; İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kişi bu sürede bağımsız çalışandır bağımlı çalışan değildir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 03.03.2010
Soru :
Sn. mevzuat danışma birimi vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ediyorum. Kat karşılı inşaat işi alan firmam sözleşme gereği inşaat maliyeti ile ilgili mlz, ssk, vergi, ruhsat harç v.b. bütün harcamaları müteahhit olarak kendisi üstleniyor. Fakat bazı harcamaları örneğin belediye ruhsat harcı, tapu ile ilgili yada yapı denetim firmasına yapılan ödemelerde belgeler toprak sahibi adına düzenleniyor bu belgelerin maliyet ile ilgili giderleştirilmesi ve kdv'lerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağını soruyorum. Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Satılmış, Gelir ve Kurumlar Vergisinin tespitinde harcama ve gider belgelerinin (fatura ve benzeri vesikalar) mükellef kişi veya kurum adına düzenlenmiş olması gerekir. Mükellef kurum veya kişi adına düzenlenmeyen bu belgeler gider ve maliyet unsuru olarak değerlendirilmeyecektir. KDV de indirilemeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2010
Soru :
iyi çalışmlar diliyorum sorum son 1261 günümü ssk ödedim ancak 09/11/2009 tarihinde ssk ya emeklilik başvurusunda bulundum yalnız bağkurla ssk arasında çakışan 7 günlük bir olay var dolysıyla 7 gün daha ssk yatırmam gerektiği söylendi öğrenmek istediğim emeklilik maaşımın başvuru tarihim olan 09/11/2009 dan itibarenmi alrım yoksa bugün itibarı ile tekrargiriş yaparak emekliiğe müraccat etmeliyim.ayrıca işten 15/11/2009 tarihinde ayrılmama rağmen işverenim çıkış tarihi olarak 04/11/2009 yapmıştır işverende bunu kabul ediyor yanılışlıkla muhasebenin çıkış verdiğini söylüyor her türlü cezaya razı olmakla beraber 2009/11 dönem aylık hizmet prim belgesini 15/11/2009çıkışlı olarak cezalı vermek şartı ile ssk ya ödenecek 1261 günü tamamlayıp emekli maaşımın 09/11/2009 itibaren hesaplanması mümkünmüdür yada bu konuda yol gösteririseniz sevinirim çok teşekürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek gerekli koşulların tamamının yerine getirildiği tarihte başlamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
merhabalar.sigorta acentesi müşterim üzerinden çalışan tali acente vergi mükellefi bir şirket var.diğer şirketin hiç bir sigorta şirketiyle anlaşması bulunmuyor.sadece bizim acenteliğimiz üzerinden poliçeler düzenleniyor.bizde kendisine komisyon ödemesi yapıyoruz.sorum şu bizim bu komisyon ödemesini gider,ödeme yaptığımız şirket te gelir yazabilmesi için nasıl bir belge düzenlenmeli?komisyonculuk yapan şirket kdv ye tabi olurmu?

Cevap :
Sayın Güler, Bahsettiğiniz işlem bir hizmet teslimi olup,KDV'ne tabidir.BSMV kapsamında değerlendirilmemesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.02.2010
Soru :
kolay gelsin diyerek şimdiden teşekkür ederim. 31.12.2009 tarihinden kapanan iyerinin prim hizmet belgeleri 4.01.2010 tarihi itibarı ile kuruma verilmiştir.işçi çıkışları prim hizmet belgesinde görülmektedir. bununla birlikte kurum ayrıyeten işten ayrılış bildirgesini 10 gün süre içinde vermediğim için ceza gerektirir diyor. Kurum cezai işlemde haklımıdır..itiraz edebilirmiyim.(aylık hizmet belgemi 10 gün içerisinde verdiğim için...) acilen cevaplarsanız makbule geçecek... iyi çalışmalar dilerim...saygılarımla...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sorunuz mükerrer olup cevaplanmıştır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 22.02.2010
Soru :
kolay gelsin diyerek şimdiden teşekkür ederim. 31.12.2009 tarihinden kapanan iyerinin prim hizmet belgeleri 4.01.2010 tarihi itibarı ile kuruma verilmiştir.işçi çıkışları prim hizmet belgesinde görülmektedir. bununla birlikte kurum ayrıyeten işten ayrılış bildirgesini 10 gün süre içinde vermediğim için ceza gerektirir diyor. Kurum cezai işlemde haklımıdır..itiraz edebilirmiyim.(aylık hizmet belgemi 10 gün içerisinde verdiğim için...) acilen cevaplarsanız makbule geçecek... iyi çalışmalar dilerim...saygılarımla...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşten ayrılış bildirgesinin 10 günlük süre içinde verilmesi gerekmektedir. Kurumun yaptığı cezai uygulama doğrudur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.02.2010
Soru :
Sayın Üstadım, Benim uluslararası tıbbi kongre organizasyonu yapan bir mükellefim, yurt dışında organize ettiği bir kongrede yapacağı konuşma için yabancı bir doktora ödeme yapması sözkonusu. Ancak doktordan ülkesinde maaşlı çalışması vb. sebeplerle fatura vb. bir belge alamıyor. Banka hesabından transfer yolu ile yada yabancı para çeki ile yapacağı bu ödemeyi Gider Pusulası ile belgelendirebilir mi, eğer yanıt evet ise, stopaj ve KDV karşısındaki durumu ne olacaktır? (Hizmet yurt dışında veriliyor, hizmetten yurt dışında yararlanılıyor, ve hizmeti veren yabancı uyruklu doktor. Sadece organize edilen kongreye diğer ülkelerden olduğu gibi Türkiye den de Türk doktorlar dinleyici olarak katılıyor.)Cevabınız için şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Pusa, Bahseetiğiniz hizmetin yurt dışında verilmesi, yararlanmanın yurt dışında olması nedeniyle KDV ve Gelir Vergisi Stopajının olmadığını düşünmekteyiz. Yapmış olduğunuz ödemeye ilişkin dekontu muhasebe kayıtlarında belge olarak kullanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2010
Soru :
Merhaba, Ba-Bs formlarında sigorta komisyon gider belgesinin bildirilmesinde 5.000 TL haddi var mı?Yoksa tutar 5.000.TL nin altında olsa bile rakamı aynen bildirmemiz mi gerekiyor? Şayet öyle ise sistem bunu kabul etmiyor.Tarafımıza gönderilen bir tebliğ de sigorta komisyon giderinin aynen formlarda bildirileceği yazıyor fakat tutar ile ilgili açık bir tanım yok. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Gövem, VUK 396 Nolu Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere hadler tüm fatura ve benzeri vesikalarla ilgilidir. Her belge için ayrıca had belirlenmemiştir. Dolayısıyla sigorta komisyon gider belgesinde de aynı hadler dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.02.2010
Soru :
01/09/2009 tarihinde SMMM stajımı başlattım.Odanızın kursuna gittim.Üç aylık süreyi stajdan sayılmak üzere kurs bitirme belgemi evraklarımla birlikte teslim odanıza teslim ettim. Yeterlilik stajına ne zaman girebilirim.

Cevap :
Sayın ilgili Normal şartlarda 01.09.2009 tarihinde staja başlayan adayların staj tamamlamas süresi 01.09.2012 tarihidir. kurs nedeniyle 3 ay geri hesapladığınızda 30 Mayıs 2012 olacaktır. 2012 takviminde 2.dönem sınavlarına katılabilir görünüyorsunuz. Staj Müdürlüğü


 

Tarih : 13.02.2010
Soru :
Sayın İlgili; TESMER Başkanlığının sitesinde belirtilen, sizinde referans verdiğiniz, meslek yasamızın 9. Maddesinde belirtilen 10 yıllık çalışma süresi ile ilgili aranan belgelerden ... b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü(SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve Genel İmza Sirküleri, burada bağımlı çalışmadan kasıt; bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olmak ve bu durumun ticaret sicilde tescil ve ilan edilmesini mi? ifade etmektedir. Ne şekilde anlamamız gerektiği hususunda aydınlatmanızı rica ederim. saygılarımla

Cevap :
Sayın Sayar, İmza yetkisi şartı aranmamaktadır. Muhase biriminde çalışıyor olmanız ve SGK lı çalışıyor olmanız yeterlidir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 11.02.2010
Soru :
Merhabalar. İnternet sitesi üzerinden satış yapan mükellefim ayrıca çeşitli internet sitelerine de ürünlerinin reklamı için ödeme yapıyor. Bu siteler ayrıca ürün satıldıkça komisyon alıyorlar. Ancak bu reklam ve komisyon için mükellefime fatura kesmiyorlar. Banka hesabından reklam ve komisyon kesintilerini yapıyorlar. Adı büyük bu sitelerin uygulaması usulsüz değil mi? Mükellefim bu giderlerini nasıl belgelendirebilir? Banka ekstresine göre gider kaydı işleyebilir miyiz?

Cevap :
Sayın Gül, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri elde etmiş oldukları gelir veya kurum kazançları için fatura ve benzeri vesika düzenlemek zorundadırlar. Bahsettiğiniz konuyla ilgili müşteriniz reklam ve komisyon kesintileri için fatura isteyecektir. Banka ekstresi ödemeyle ilgili olduğundan cari hesap ödemelerini ilgilendirir. Gider kaydı ancak fatura ve benzeri vesikayla olur. Karşı firma da bu gelirini belgelemek zorundadır. (%18 KDV hesaplayarak fatura düzenlemesi gerekir) Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2010
Soru :
Sayın danışmanım:Kıraathanelerde kullanılan adisyon fişlerinin kırtasiyede basılan koçanları noter tarafından onaylanmak zorundamıdır.Noter tarafından onaylanmadan işletme kaşesi ile müşteriye verilmiş olan adisyon fişi gelir belgesi olarak kabul edilebilirmi?

Cevap :
Sayın Çakmak, 209 Nolu VUK Genel Tebliğine göre adisyon tipi perakende satış fişinin anlaşmalı matbaalarda bastırılması zorunludur. Adisyon tipi perakende satış fişlerinin anlaşmalı matbaalarda bastırılması ve kullanılmasında "Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik" ve " 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" hükümlerine uyulacaktır. Mükellefler, Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzlarının yanısıra Gider Pusulası, Perakende Satış Vesikaları (Perakende Satış Fişleri, Makinalı Kasaların Kayıt Ruloları, Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri), Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi ve Günlük Müşteri Listelerini anlaşmalı matbaalar dışındaki yerlerden temin etmiş olmaları halinde, 1 Mart 1985 tarihinden itibaren noter tasdikli olarak kullanacaklardır. Noter bulunmayan yerlerde tasdik işlemini noterlik görevini ifa edenlere yaptıracaklardır. (VUK 164 GT) Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2010
Soru :
Merhabalar Üstadım; Son Günlerde SGK İstanbul İl Başkanlıgı'nın talimatıyla, Nisan 2008 tarihinde işe girmiş 16 yaşından küçük işçilerin sigortalılıgı iptal edilmeye çalişilıyor.Mükellefler kontrol memurlarınca çağrılarak,çocukların çalişmadıgına dair beyanda bulunmalarını istiyor, bulunmaz iseler, geriye dönük 5 yıllık defter ve belgeleri isteyeceklerini ve idari para cezası keseceklerini söylüyorlar. Bu durum ne kadar hukuka uygun bulunmaktadır. Odanın bununla ilgili bir çalişması varmı dır? Bu durumda dava açılabilir mi?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Dava açma hakkına her zaman sahipsiniz. Ancak İnceleme ve denetim devletin elinde bulunan yasal hak olduğunu unutmayınız. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.02.2010
Soru :
Merhaba Yasal süresi dolmadığı için henüz kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortalı çalışmalarının kurumca bilinmesini gerektiren diğer hallerde de bu madde gereğince işlem yapılır. Ancak, on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmeyecek. İşten Çıkış bildirimim ile ilgili bu ibare sayın Yahya Arıkan tarafından yapılmıştır. Bununla ilgili meslek mensubu arkadaşlarımızla muallakta kaldık. Doğruluk derecesini bilgi verilmesini arz ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Başkanımızın Eylül/2008 tarihli yazısı yazıldığı tarih itibariyle doğrudur. Ancak bu bildirimler 18.02.2009 tarih 5838 sayılı yasayla değişikliğe uğramıştır. Tarihinde yine Başkanımızın sizlere duyurmuş olduğu bu değişikliği gözden kaçırmış olduğunuzu düşünerek size tekrar hatırlatmak isterim. Bu konu ile ilgili Başkanımızın yazılarına ulaşmak isterseniz Odamızın WEB sayfasında yer alan Odamızdan Duyurular ikonundan ulaşabilirsiniz. Ayrıca; 5838 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinde yapılan düzenlemeyle 01.08.2009 tarihinden itibaren on günlük süre içinde verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri hakkında idari para cezası uygulanacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.02.2010
Soru :
Sayın İlgili, Ticaret sicili memurluğunun tescil ve ilan harçları 01.02.2010 tarihi itibarıyle gelir idaresi talimatı gereği halkbankası ziraat bankası ve vakıflar bankasına yatırılabiliyor. Ticaret sicilden önce tahakkuk alınıp sonra bankaya gidilip ödemesi yapılıp ardından tescili istenen belge ödeme makbuzu ile birlikte ticaret siciline veriliyor. Gelir idaresinin böyle bir talimat verme yetkisi var mıdır? Odamızın konu hakkında bilgisi var mıdır? Bu uygulamanın eski haline veya hiç olmazsa tüm bankalara ödeme şekline dönüştürülmesi imkanı olabilir mi? saygılarımla,

Cevap :
Sayın Ünsal, 6183 Sayılı Yasaya göre Maliye Bakanlığı, vergi, resim ve harçları anlaşma yaptığı bankalar vasıtasıyla tahsil etme yetkisi vardır. Harçlar dışında son 15 yıldır tüm vergileri Türkiye'de bulunan bütün bankaların şubelerince tahsili iznini Maliye Bakanlığı vermiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.01.2010
Soru :
Merhaba Üstad. 5510 dan yeni haberimiz oldu(28/01/2010) aylık prim ve hizmet belgesinden %5 lik indirim uygulamasını yapmadık. 2008 den 3 ay ve 2009 un tamamına uygulayabilirmiyiz? Tahakkuk ve ödemeler zamanında yapıdı. Prim borcumuzda yok. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor. Geriye dönük düzeltme bildirgesi versek bu hakdan yararlanabilirmiyiz. Selamlar.

Cevap :
Değerli Meslek Mesnubu İşverenin, Sigorta Prim Hissesinden Beş Puanlık İndirim: Sosyal GüvenlikKurumuna prim borcu bulunmayan özel sektör işverenlerinin çalıştırdıklarısigortalıları için ödeyecekleri sigorta primlerinden beş puanlık kısmınınHazinece karşılanmasına ilişkin prim teşviki uygulaması 1 Ekim 2008 tarihiitibariyle yürürlüğe girmiştir. Budüzenleme ile işverenlerin, sigortalıları için ödeyecekleri Malullük, yaşlılıkve ölüm sigortaları prim oranının 5 puanlık kısmı istihdamı teşvik amacıylaHazinece karşılanacak olup, Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim borcu bulunmayan vekayıt dışı sigortalı çalıştırmayan işverenlerin sigorta prim yükünün beşpuanlık kısmı Hazinece üstlenilmiştir. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 81 incimaddesinde, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezasıile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmaklabirlikte, söz konusu borçların çeşitli kanunlar gereğince yenidenyapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil vetaksitlendirilmiş olması ve yapılandırma veya taksitlendirme işlemleri devamediyor olması kaydıyla, söz konusu indirimden yararlanılabileceğiöngörülmüştür. Bubakımdan, muaccel borçları, 5458 sayılı Kanun gereğince ya da 5510 sayılıKanunun geçici 24 ya da 25 inci maddelerine istinaden yeniden yapılandırılmışya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil vetaksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirmeişlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamınagirmeyen muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ilebunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının da bulunmamasıkaydıyla, 5 puanlık işveren hissesi prim indiriminden faydalanabileceklerdir.Teşvike ilişkin uygulamalar, 13/11/2008 tarihli ve 2008/93 sayılı Genelge ileaçıklanmış İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.01.2010
Soru :
Sn. Danışma kurulu, Firmamız satışlarını artırmak maksadıyla, müşterilerine belli zamanlarda bir miktar bedelsiz mal vermektedir. Bu mallar belge düzeni hk. bilgi verebilir misiniz? Ayrıca bedelsiz verilen bu mallar için muhasebe kaydı nasıl olacaktır? Firma için kanunen kabul edilebilir bir gider midir?

Cevap :
Sayın Tanju, Promosyon olarak teslim edilen mallar için malların emsal bedeline göre fatura düzenlenir ve KDV hesaplanır. Düzenlenen faturanın üzerine promosyondur, bedeli tahsil edilmemiştir ibaresi yazılır. Bu faturayı 760 hesapta giderleştirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2010
Soru :
Sn. Danışma kurulu, Malumunuz 50'nin üzerinde personel çalıştıran işyerlerine bazı ek yükümlülükler gelmektedir. Bu yükümlülükleri şöyle bir toparlayıp bilgi verebilir misiniz? Özellikle de İşletme Belgesi hakkında. İşletme belgesi firmalar için sıkıntılı bir durum mudur? Bazı meslektaşlarımız işletme belgesi almanın işletmeyi daha sıkı bir mercek altına sokmak olarak gördüklerinden dolayı merak etmekteyim. Saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İlgili çalışma bitmek üzeredir ve çok yakında sitemizde yeralacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.01.2010
Soru :
şirket ortaklarının yurt dışına çıkışında belgesiz olarak düşülebilecek gider varmıdır.muhasebe kaydı ve miktarını bildirirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Özdil, Muhasebe ve vergi uygulamalarında hiçbir harcama belgesi olarak kayıtlara intikal edemez. Ancak GVK 40.maddesinin 1.fıkrasının parantez içi hükmüne göre İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.01.2010
Soru :
Büfecilik Yapan bir mükellefimiz akbil satışınada başladı İETT.işletmesinden mutemedi makbuzu verilmekte ve akbil makinesinden gün sonu raporu alınmakta %1,5 oranında komisyon geliri elde edilmekte.akbil'de belge düzeni ve muhasebe kaydı nasıl olacaktır? saygılarımla arz ederim.

Cevap :
Sayın Dumlubunar, Akbil satışları özel matrah şeklinde KDV düzenlemesine tabi olduğundan KDV mükellefi İETT işletmesidir. Akbil satışı yapan bayi alacağı komisyon üzerinden %18 KDV hesaplayarak İETT'den komisyon bedelini tahsil etmesi gerekir. Bayi KDV Beyannamesinde akbil satışlarından elde etmiş olduğu hasılatı KDV Beyannamesinde özel matrah şekline bölümüne bilgi mahiyetinde yazarlar.Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi ile kurumlar vergisi mükellefleri akbil satışından İETT adına tahsil ettikleri tutarları kasa hesabında alt hesap olarak borçlu, 349 Alınan Dİğer Avanslar hesabında alacak kaydederler. Hasılatın İETT'ye ödenmesi halinde de 349 hesap borçlandırılarak Kasa veya Banka Alacaklı olmak üzere kayıt yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.01.2010
Soru :
sevgili üstad satışlarını perakende satış fişi ile belgelendiren çay ocağı bisküvi çikolata gibi şeylerde satmak isterse ödeme kaydedici cihaz almak zorundamıdır.yoksa perakende satış fişi düzenlemeye devam edebilirmi?

Cevap :
Sayın Karaçengel, Çay, meşrubat gibi içecekler dışında bahsettiğiniz ürünlerin satışının yapılması durumunda ödeme kaydedici cihaz almak zorundadırlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.01.2010
Soru :
Merhabalar,vergiden muaf sanatcı(cam ve sermaik yada aydınlatma araçlarına) tasarım ve cizim yapan kişi vergi mükellefi değil istanbul vergi dairesi başkanlığından vergiden muaf belgesi almış.biz bu sanatı vasıflı kişiye tasarım ve cizim ile hizmet işi yaptırdık. Gider pusulası keseceğiz ma 50.000 tl civarı bunda sınır varmı ayrıca bu kişi adına bizim işi yaptıran şirket 2 nolu KDV beyanı vermesi gerekiyormu yanıtınıza teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Aşık, Bahsettiğiniz kişinin GVK 18.maddesinde belirtilen işlerin yapılmasında tanımlanan ressam kavramında ise bu kişiden satın alınacak hizmet için gider pusulası düzenlemek suretiyle ödemelerden %17 gelir vergisi stopajı kesilecek, ayrıca ödenen brüt bedel üzerinden hesaplanacak %18 KDV, 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2010
Soru :
kolay gelsin üstad yeni kurulan ltd.şti. için hiç bir mükellefiyeti olmayan bir vatandaştan 2.el büro mobilyası alınmıştır.bu alımı nasıl belgelendirilecek.şirket gider pusulası mı düzenlemelidir?(şirket henüz vergi numarası almamış dolayısıyla henüz belge bastırmamıştır) yine aynı şirket yine hiçbir mükellefiyeti olmayan ortağına ait mobilyayı da kullanacaktır(ortağın sermaye taahhüdünün tamamı naktidir ayni sermaye taahhüdü yoktur).bu durum nasıl belgelendirilip kaydedilmelidir?

Cevap :
Sayın Uluğ, Öncelikle LTD şirket mükellefiyeti tesis ettirilecek, kullanacağı fatura ve benzeri vesikaları bastıracak. Bastırmış olduğu gider pusulası ile vergi mükellefi olmayan kişiden satın alınan zati eşyalar stopajsız olarak kayda alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2010
Soru :
aynı ortaklara ait iki şirket aynı adreste asıl işveren,taşeron ilişkisiyle iş yapabilir mi?yapabiliyorsa işletme belgesi almak için hangisi bölge çalışmaya müracat etmeli ya da ikisi de müraacat yapmalıdır

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete No 27422 Resmi Gazete Tarihi 04/12/2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/9/2008 tarihli ve 26986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, elli veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerlerini kapsar. (2) Bu Yönetmelik hükümleri; aşağıda sayılan yönetmeliklerin kapsamında yer alan işyerlerine uygulanmaz: a) 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği, b) 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, c) 22/2/2004 tarihli ve 25381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, b) Bölge müdürlüğü: İşyerinin bağlı bulunduğu Bakanlık bölge müdürlüğünü, c) İşletme belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerine, işveren veya işveren vekilinin başvuru ve beyanı üzerine verilen izin belgesini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İşletme belgesi talebi MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan tüm işyerlerine “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatıö düzenlenmeden önce bölge müdürlüğünden işletme belgesi alınması zorunludur. (2) İşletme belgesi almak isteyen işveren veya işveren vekili, EK-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile bölge müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder. (3) Başvuru ve beyan formu esas alınarak başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bölge müdürlüğü tarafından EK-2’de gösterilen işletme belgesi düzenlenerek ilgiliye aynı gün içinde verilir veya gönderilir. İşletme belgesi verilen işyerleri, yine aynı gün ilgili iş teftiş grup başkanlıklarına bildirilir. (4) Beyana göre verilen işletme belgesi müktesep hak doğurmaz. (5) Açıldığında bu Yönetmelik kapsamına girmemekle birlikte, daha sonra Yönetmelik kapsamına giren işyerleri için işletme belgesi alınması zorunludur. Bu durumda işveren veya işveren vekili, bu yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren en çok otuz iş günü içerisinde EK-1’de yer alan başvuru ve beyan formu ile bölge müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder. İşletme belgesinin kesinleşmesi MADDE 6 – (1) İşletme belgesi verilen işyerleri, iş müfettişlerince işletme belgesi talebinden en geç üç ay içerisinde teftiş edilir. İşyerinde yapılan teftişte, iş sağlığı ve güvenliği açısından başvuru ve beyan formunda belirtilen hususlar incelenir. (2) Yapılan incelemede, EK-1’de yer alan asgari güvenlik önlemlerine ilişkin listede belirtilen hususların, ilgili oldukları mevzuata aykırılığının tespit edilmemesi hâlinde, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre verilen işletme belgesi kesinleşir. Aykırılık tespit edilmesi hâlinde, aykırılığın giderilmesi için işveren veya işveren vekiline üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi durumunda işyerinin işletme belgesi iptal edilir. (3) İlk başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde teftiş edilmeyen işyerlerinin işletme belgesi kesinleşir. İşletme belgesinin geçersizliği MADDE 7 – (1) İşletme belgesi aşağıdaki hâllerde geçerliliğini kaybeder. a) İşyerinin taşınması, b) İşyerinin üretim ve faaliyet konusunun değişmesi. (2) İşletme belgesinin geçerliliğini kaybetmesi durumunda işyerine, 5 inci ve 6 ncı maddelere göre yeniden işletme belgesi alınması zorunludur. İşyerinde işveren ve/veya unvan değişikliği MADDE 8 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde işveren ve/veya unvan değişikliğinin tespit edilmesi veya işveren veya işveren vekilince bölge müdürlüğüne değişikliğin bildirilmesi durumunda işyerinin mevcut dosyasında yer alan belge ve bilgiler esas alınarak işletme belgesindeki işveren ve/veya unvan değişikliği yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 9 – (1) 17/12/2004 tarihli ve


 

Tarih : 13.01.2010
Soru :
1961 doğumlu erkek bağkur sigortalısı 04.04.1985 yılında bağkur sigortalısı olmuş bugüne kadar sigortalılığı devam etmektedir.haziran ayında emeklilik için başvuru yapmış fakat bağkur 1993-1996 yıllarında kurucu ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunduğu a.ş'ten dolayı almış olduğumuz yazıda (İ.T.O.'dan alınmış)sigortalılık belgesinde seçimli yapılmış olağan genel kurulunda seçilmeyerek üyeliği son bulduğu için 01.07.1996 tarihinde tescil edilen 01.07.1996 tarihli genel kurul kararı ekinde sunulan hazirun cetvelinde ilgilinin ismine rastlanılmamıştır şeklinde yazmakta olup kesin bir çıkış tarihi belli değil diyerek emeklilik işlemini yapmamıştır. (bu tarihlerde zorunlu bağkurlu olmayı gerektirecek bir faaliyeti yoktur o dönemde bağkur primlerini düzenli ödemiştir.) ne yapması gerekir ? Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İTO da bulunan bu kayıtlara ilişkin çakışan günleriniz ait ödemelerin bulunduğunu yazılı ve açıklayıcı bir dilekçe ile kuruma bildirniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.01.2010
Soru :
İş yerlerinin duvarlarına 1) BU İŞ YERİNDE ASGARİ ÜCRET UYGULANMAKTADIR....... 2) Türkiye İş Kurumu'nun Aylık İŞ GÜCÜ ÇİZELGESİ DETAY LİSTESİ .................................................... Yazı ve belgelerinin asılması zorunlumudur?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SGk md 86 ve SSİyönetmeliği madde 109 a göre asılması gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.01.2010
Soru :
İş yerlerinin duvarlarına 1) BU İŞ YERİNDE ASGARİ ÜCRET UYGULANMAKTADIR....... 2) Türkiye İş Kurumu'nun Aylık İŞ GÜCÜ ÇİZELGESİ DETAY LİSTESİ .................................................... Yazı ve belgelerinin asılması zorunlumudur?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Prim belgeleri ve işyeri kayıtları MADDE 86- İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların; a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını, c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını, gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, ait olduğu ayı takip eden ayın yirmibeşinci gününün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır. İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden, işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur. Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. Kamu idareleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde bu şart aranmaz. Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Sigortalıyı çalıştıran işveren ile alt işveren ve iş görme edimini yerini getirmek üzere sigortalıyı geçici olarak devralan işveren; aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden ziyade işyeri olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorundadır. Fiilen veya işyeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88 inci ve 89 uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır. Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır. Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, bu Kanunda yazılı şartları yerine getirmiş olmasına rağmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından verilmediği veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılır. Bu maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, 102 nci maddeye göre işlem yapılır. Kamu idarelerinde işyerinin özelliği nedeniyle prim belgelerinin farklı sürelerde verilme zamanını belirlemeye, Kurum yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile belgelerin içerik ve şekli, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.01.2010
Soru :
İyi çalışmalar . Kurmuş olduğumuz mali müşavirlik limited şirketimizin konusu açısından serbest meslek icra etmesi ancak tabi olduğu kanun açısından kurumlar vergisine tabi olması nedeni ile mali müşavirlik hizmetinin belgelendirilmesi konusunda tereddüt etmekteyiz.Bu hizmetlere karşılık fatura kesiyoruz.Ancak daha önceki alacaklarımızı tahsil ettiğimiz zaman mı belge düzenlenmeliyiz yoksa KV mükellefi olamamız nedeniyle tahakkuk esasına göre alacağın doğduğu gün mü belge düzenlemeliyiz.Şirketimizin ana konusu mali müşavirlik serbest mesleğidir.Dolayısıyla alacağın tahsil edildiği zaman belge düznelenebileceğini geçerli sayabilecek bir izahat nedeni olabilirmi teşekkürler

Cevap :
Sayın Akın, KV mükellefi olarak mesleki faaliyet icra eden şirketlerin elde etmiş olduğu kazanç kurum ticari kazancıdır. Dolayısıyla sözleşmeli müşterilerinize paranın tahsil edilip edilmemesine bakılmaksızın düzenli olarak her ay fatura kesmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.01.2010
Soru :
Merhaba, psikolojik sorununu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldığı yazıyla belgeleyen (gece vardiyasında çalışması uygundur ibaresi bulunuyor) bir işçiyi, işveren gece vardiyasında yani sağlığına uygun olan koşulda çalıştırmak zorundamıdır? Eğer zorunda ise bu duruma aykırı hareket etmesi halinde işçi iş akdini kendisi fesih ederek kıdem ve ihbar tazminatını işverenden talep edebilirmi?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Devlet Hastanesinden alınan raporda sadece gece vardiyasında çalışması uygunmudur ? yazıyor. Böyle bir durumun olması halinde iş şartları ona göre belirlenecektir. Aksi halde bir tazminat ya da gece istihdamı zorunlu değildir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.12.2009
Soru :
Staj başlama sınavını kazandım ve staj başlatmak için dosyamı hazırlıyorum. Staj onay belgesinde meslek mensubu imzası ve türmob kaşesi isteniyor. MEslek mensubu şirket imza yetkilisi olması durumunda şirket kaşesi basılabilirmi bu bölüme? Teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
SAYIN İLGİLİ MESLEK MENSUBUNUZ ŞİRKETTE BAĞIMLI ÇALIŞIYORSA VE İMZA YETKİLİYSE O TAKTİRDE ŞİRKET KAŞESİ KULLANILMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 28.12.2009
Soru :
Merhaba, 5811 sayılı yasadan yararlandım. sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen 2 tane alt firmeyle ilgili sorun yaşamktayım. Soru 1. Bu iki firmanın haklarında rapor bulunmamakla birlikte tespit yılları bizim alım yaptığımız yıllardan çok sonra... ben 2004 alımyapmışım. tespit yılı 2006 ve 2008 ve bu yıllarda hiçbir alımım mevcut değil.Genel Tebliğin II-3.1. Bölümünde; “Kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayanların mal veya hizmet satın aldığı mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunması halinde; bu mükelleflerden yapılan (haklarında olumsuz tespit bulunanlardan sadece olumsuz tespitin yapıldığı dönemlerdeki) alışlara isabet eden kısma dört kat teminat gösterilmesi veya bu alışlara isabet eden kısmın iade talebinden çıkarılması halinde, kalan kısma ve diğer dönemlere ilişkin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.” denilmektedir. Vergi dairesinde yaşadığım sorun ise bu firmaleıda 5811 sayılı kapsam içinde değerlendirmeleri, buna bağlı olarakta yanı zamanda ihracat istisnası kdv iadesi listemde bulundukları tutar kadarını cezası ile birlikte geri istemektedirler. Bu durumda nasıl bir yol izlememi önerirsiniz. Cevabınız için şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Şanlı, Hakkınızda yapılacak vergi incelemesinde tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalara vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz. Sizin mal ve hizmet satın aldığınız yıllara ilişkin herhangi bir sorun yoksa KDV Beyannamelerini düzeltmenizin gerekli olmadığını düşünüyoruz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2009
Soru :
iyi günler; mükellefimizin eski çalışanlarından bir personeli haklarını alamadığını belirterek çalışma bakanlığı iş teftiş kuruluna şikayetde bulunmuştur.Kurumdan tarafımıza gelen tebligatla işyeri belgeleri istenmiştir. incelemenin yapılacağı tarihe kadar olan sürede personel ie anlaşmaya varılması durumunda müfettişlik bu dosya ile ilişkin nasıl bir prosedür izlemektedir.?şikayet dilekçesi kaldırılmaktamıdır yoksa tüm belgeler incelenecek midir,tutacakları raporları sigorta müdürlüklerine göndermektedirlermi?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlığın kalkması halinde eğer işçi şikayet dilekçesini geri alırsa işlemler durur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.12.2009
Soru :
Sn. Danışma birimi, şöyle bir durum var; Üretici bir firmayız. Üretim yerimizden mamulü bir müşterimiz adına (firmamızın distribütörü) kargo görevlisine teslim ediyoruz. Ancak mal için irsaliye, fatura benzeri bir belge düzenlemiyoruz. Mal müşterimizin irsaliyeli faturası ile başka bir alıcıya gidiyor. Bu meyanda bizim malı kendi açımızdan teslim ettiğimiz müşterimize teslim ettiğimize dair tek evrak kargo görevlisinin bize vermiş olduğu belge ki o belgede de sadece bizden malın teslim alındığı var. Ancak bu belge bağlayıcı mıdır? Şimdi sorum; V.U.K veya diğer vergi mevzuatı açısından malın teslimi ile alakalı bir belgemiz olmadığından her hangibir usul hatası olup olmadığı? (ki bence var.) Ayrıca TTK açısından her hangibir handikap olup olmadığı? (ki bence yine var.Nihayetinde malı bizim müşterimize teslim ettiğimize dair herhangi bir evrak yok elimizde.) Daha sonra kendi faturamızı müşteriye yollamaktayız.

Cevap :
Sayın Tanju, Malın üretim yerinizden kargoya tesliminde müşteriniz adına sevk irsaliyesi düzenlemek zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2009
Soru :
MRB.31 ÇEKEN BİR AYDA 10 GÜN RAPORU OLAN PERSONELİN PRİMİ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE KAÇ GÜN ÜZERİNDEN BİLDİRİLECEKTİR,EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMUNDA KAÇ GÜN BİLDİRİLECEKTİR.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 10 gün istirahatli raporlu 21 gün işçi çalışıyor gösterilmelidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 21.12.2009
Soru :
MRB.31 ÇEKEN BİR AYDA 10 GÜN RAPORU OLAN PERSONELİN PRİMİ AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE KAÇ GÜN ÜZERİNDEN BİLDİRİLECEKTİR,EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMUNDA KAÇ GÜN BİLDİRİLECEKTİR.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 10 gün istirahatli raporlu 21 gün çalışıyor gösterilmelidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.12.2009
Soru :
Üstad Merhaba, Seyahat acentası kurabilmek için 1618 sayılı kanun uyarınca üye olunması zorunlu olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) ödenen yaklaşık 22.500 TL'lik üye giriş aidatının gider olarak mı yoksa bir hak olarak mı değerlendirileceği konusunda tereddüte düştük. Bu bedel bir belge bedeli olmaktan ziyade üye giriş aidatı niteliğindedir ve bir bedel karşılığında başka bir gerçek ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Bu ödenen tutar doğrudar gidere mi atılmalıdır? yoksa amortismana mı tabi tutulmalıdır?

Cevap :
Sayın Aras, Bahsettiğiniz Birliğe ödenen üye giriş aidatı ve yıllık aidatı gider olarak kayıtlarınıza almanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.12.2009
Soru :
merhabalar.2008/03 itibari ile smmm ruhsatımı aldım. smmm ruhsatı olan diğer bir meslek mensubunun tek başına kurmuş olduğu bürosunda sadece kiraya ve masraflara ortak olarak , ortaklık bürosu veya şirketi kurmadan ayrı ayrı vergi kimlik numaraları ve büro tescil belgeleri ile bağımsız faaliyet yürütebilir miyiz.bir başka anlatımla yönetmeliklerde geçen büro edinme zorunluluğu maddeleri kapsamında "..açılan iş yerleri bağımsız büro şeklinde olup başka bir serbestmeslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz .." hükmünde geçen "başka bir serbestmeslek faaliyetinden" kasıt mali müşavirlik dışında kalan avukatlık doktorluk vs.. gibi başka bir serbest meslek faaliyeti midir yoksa mali müşavirlik faaliyeti veya meslek mensubu mudur. sözünü ettiğim ofis han içerisinde tek bir odadan oluşmaktadır..teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Aydoğan, Meslek mensuplarının büroyu ortak kullanmasında bir sakınca yoktur. İfade ettiğiniz gibi başka bir meslek grubundan olması halinde yasaklanmıştır. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 16.12.2009
Soru :
Merhaba, Doğrudan satış ile Türkiye geneline ürün hizmeti sunan firmam üyelerine yaptıkları ciro üzerinden müteakip ay performans primi adı altında banka yoluyla prim ödemektedir. Ödenen primleri 760 hesapta giderleştirip stopajını muhtasar beyannamede 143 nolu madde ile bildiriyorum. Sormak istediğim şu: Bankadan yapılan bu ödemeler gider pusulası ile belgelendirilmek zorunda mı? Çünkü üyelerin İstanbul'da bulunup imzalama imkanı yok. Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Gülgün, Bahsetmiş olduğunuz ciro primini yapan kişiler primi verecek mükellefin bordrosuna kayıtlı olmaksızın kendi başlarına 4077 Sayılı Kanuna göre satış yapmaları halinde aldıkları primler üzerinden GVK 94/10-b maddesine göre %20 gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.Szökonusu fıkra aşağıdaki gibidir. GVK 94/10-b "4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden" Şayet prim alan kişiler prim ödemesi yapan firmanın bordrosuna kayıtlı ise bu primler ücrete ilave edilecektir. Prim alan sözkonusu kişiler gerçek usulde gelir vergisi mükellefi ise primi veren firmaya KDV li fatura düzenleyeceklerdir. Sorunuzda bahsettiğiniz kişilere birinci bölümde bahsettiğimiz şekliyle ödeme yapıyor iseniz ve de stopajını muhtasar beyannamede beyan edip ödüyor iseniz, gider plası düzenlemenize gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.12.2009
Soru :
İyi günler diliyorum. benim sorum. Surp Krıkor Ermeni kilisesi adına (satın aldığı masa örtüsüne) fatura keseceğiz. KDV den muaf mıdır. Klise KDV den muaf olduğuna dair bize muaflık belgesi vermesi gerekirmi? Nası işlem yapmalıyız. Faturada nasıl bir ibare belirtmemiz gerekir. Bilgi vermenizi rica ediyorum. Diğer sorum Ödemesini kişi kendi kredi kartı ile yaparsa faturayı klise adına kesebilirmiyiz. cevabınız için teşekkürler

Cevap :
Sayın Bakıcı, Kiliseye düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplayacaksınız. Faturanın üzerine ödemeyi yapan kredi kartı sahibinin isminin yazılmasında fayda görüyoruz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.12.2009
Soru :
BİREYSEL EMEKLİLİK PRİMLERİNİN ÜCRET BORDROLARINDA NASIL İŞLEM GÖRECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VE VARSA BELGE RİCA EDİYORUM.

Cevap :
Sayın Arı, Bireysel emeklilikle ilgili primler ücret bordrosunda ayrı bir sütunda gösterilerek hesaplanması gerekir. Bireysel emeklilik ve diğer sigorta ödentilerini de içeren personel programcılarından yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.12.2009
Soru :
Şirketimz borsa verileri hazırlamaktadır.dışardan hocalar gelip video kaydı yapılarak ders anlatacaklar.ve internet üzerinden yayınlanacak.gelen hocalar başka yerlerde sigortalı çalışıyorlar.bizde sadece belirli saatlerde ders anlatacaklar.hocalara ücret ödememizi nasıl belgelendireceğiz.kdv.açısından sorumluluğumuz varmı.gider pusulası ile %10 stopaj uygulayıp ödeme yapmamız uygunmudur.teşekürler.iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Doğruyol, Hocalara yapmış olduğunuz ödeme ücret niteliğinde olduğundan ücret bordrosu düzenleyeceksiniz. Bordroda SGK+GV ve DV kesintisi yapılacaktır. Bu ödemeler için gider pusulası ile stopaj uygulaması sözkonusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.12.2009
Soru :
iyi çalışmalar dileğim ile Konu müşterime ait Pert olan araçtaki fatura problemi hakkında. 08,09,2009 Tarihinde sigortalı araç Pert oluyor. 05,11,2009 Tarihinde Sigorta 11200,-TL aracın bedelinin tamamını ödüyor. 05,11,2009 Tarihli sigortaya "sıfır" KDV li fatura tanzim ediliyor. Fatura sureti ve Sigorta tazminatı belgeleri Vergi Dairesine bildirilerek işletmeden araç çekiliyor. 13,11,2009 Tarihli Hurda satış sözleşmesine istinaden araç Noter kanalı ile Vekaleten benim adıma satılıyor. %18 KDV li fatura kesmem talep ediliyor. Soru:1- Fatura kesmem gerekiyormu 2- Fatura kesmem durumumda bu işlemi sigorta tazminatı ile birlikte değerledirerek muhasebe kaydı yapacağım. Ancak Satış işleminde Sigortanın ismi geçmediğinden mali açıdan bu bağımsız bir satış olarak değerlendirilebilirmi o zaman tazminat+satış olmuyormu. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Deliorman, Aktifte kayıtlı aracınız için fatura düzenlemeniz gerekir. Düzenlenecek faturada aracın hurda olması nedeniyle KDV hesaplanmayacaktır. Bu işlemin dışındaki işlemler vergi mevzuatına uygun olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2009
Soru :
2007 yılında vergi denetmenleri tarafından mükellefimizden 2002 yılına ilişkin defterler isteniyor incelenmek üzere. Mükellefimiz 2002 defterlerini sunamıyor çünkü işyerinde çıkan yangın neticesi 2003 yılı ve öncesine ilişkin defterler yanmış..(Bu hususta mükellef ticaret mahkemesinde zayi için tespit davası açmış ancak reddedilmiş..)vergi denetmenlerinin mükellefşirketin 2002 yılına ilişkin incelemesi neticesi düzenlemiş oldukları raporda Vergi Usul Kan'a muhalefettten ceza kesmekle birlikte, SAHTE FATURA düzenlediği tespit edilen bir şahısla ticari ilişkisinin mevcut olduğu ondan aldığı mallara ilişkin bedelin (63.510,04 TL bedel) KDVsini indirim konusu yaptığı vs...Müvekkil şirketin vergi dairesine verdiği Ba Formunda (63.510,04 TL emtia/hizmet bedeli+11.431,807 TL KDV TOPLAM 74.941,20 TL mal ve hizmet alışlarını 18 adet sahte fatura ile belgelendirdiği tespit edilmiş..vs... VUK'a muhalefetten özelusulsüzlük cezası kesilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş..şu an mükellef şirketi temsile yetkili müdür ceza mahkemesinde yargılanıyor. (zamanaşımı da şöz konusu değil...sizce mükellefime bir çıkış noktası olarak ne önerebilirim ?

Cevap :
Sayın Ada, Sorunuzda dile getirmiş olduğunuz prosedür vergi kanunlarına ve diğer mevzuata uygundur. Mükellefe çıkış noktası konusunda yargıya intikal etmiş bir olayda fikir beyan etmemiz söz konusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.12.2009
Soru :
Merhaba, Sigorta acentesi bir şirketin, başka bir sigorta acentesine yaptığı işle ilgili komisyon ödemesi durumunda; -Komisyon ödeyecek olan şirketin "Sigorta Komisyonu Gider Belgesi" düzenlemesi yeterlimidir? -Ödenecek komisyondan stopaj kesintisi yapılmalı mıdır?

Cevap :
Sayın Yılmaz, Yapılan işlem BSMV'ye tabi olmayıp bir hizmet satışıdır. Bu nedenle yapılan teslimin BSMV kapsamından çıkıp KDV kapsamına girdiğini düşünmekteyiz. Yapılan işlem KDV'ye tabi olduğundan bu ilem için fatura düzenlemenzi gerekir.Ancak işlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.11.2009
Soru :
üstandım iyi çalışmalar, sorumuz, kurban bayramı dolayısıyla deri toplayıp fabrikalara gönderen bir mükellef.Deriyi toplarken ki bu derileri sahıs, dernek ve vakıflardan alıyor. alım esnasında düzenleyecegi belge ne olacak(gider pusulasımı yoksa mutahsıl makbuzumu)ham hayvan derisi oldugu için gider pusulasında veya muhtahsılde oran kaç olacak.(alo maliye bu konuda kayıtlı soruma net bir cevap veremedi.acil yardımlarınız bekliyorum.tesekkür eder iyi bayramlar ve çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Kuyucak, Toplanan kurban derileri çiftçiden (müstahsilden) satın alınmadığı için müstahsil makbuzu düzenlenmez. Şahıs, dernek ve vakıflar vergi mükellefi iseler, müşterinize fatura düzenleyecekler. Vergi mükellefi değillerse satın olmuş olduğunuz deriler için gider pusulası düzenleyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.11.2009
Soru :
İyi günler. B formları ile mutabakat yaparken bir mükellefimiz faturalarının taklit edildiğini farkettik. Şekil ve seri numaraları birebir kopyalamışlar. İhracat yapan firmalara mal satıyoruz. Koda girersek bu firmalarla problem yaşayacağız. Taklit edilen belgelerle ilgili izlememiz gereken yol nedir? Koda girersek nasıl çıkarız? Taklit edildiğini düşündüğümüz seriyi vergi dairesinde iptal ettirip yeni seri bastırmamız mantıklı mı?

Cevap :
Sayın Keleş, Tespit etmiş olduğunuz bu hususu vakit geçirmeden bağlı olduğunuz vergi dairesine bildirin, ayrıca faturanızı taklit edenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunun. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.11.2009
Soru :
Merhaba, Bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Staj dosyamı açtırmadan önce, 18.12.2008 tarihinde aldığım Askerlik Durum Belgesine göre, 30.11.2010 tarihine kadar askerlik durumum ertelenmiş gözüküyor. Eylül 2009 tarihinde stajımı başlattım. Askerlik erteleme bitim tarihim 08.09.2010, sevk tarihim 30.11.2010. Bu tarihlerden önce yeniden askerlik durum belgesi almalı mıyım? Öyle ise başvuru için talep ettiğiniz ve şubeden alacağım, Yeni Tarihli Askerlik Durum Belgesi en fazla kaç günlük olmalı? İyi Çalışmalar Dilerim. Saygılarımla, Eren YAMAN

Cevap :
SAYIN EREN YAMAN, ARALIK AYI İÇİNDE ALINMIŞ ASKERLİK DURUM BELGENİZLE EN KISA ZAMANDA ODAMIZA GELMENİZ HALİNDE DURUMUNUZ DEĞERLENDİRİLECEKTİR. ÇÜNKÜ BELGELER GÖRÜLMEDEN BİLGİ VERİLEMEMEKTEDİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 19.11.2009
Soru :
Sayın Üstad merhabalar,Şirket aktifine kayıtlı bir araç pert oldu.Sigorta kasko değerini şirkete ödüyor ve sigortacı aracı trafikten düşürecek.Bu durumda araç şirket aktifinden herhangi bir yere fatura kesmeden ( trafikten düşürülen belge ile ) çıkarılabir mi ? KDV durumu ne olur ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kırtış, KDV 17-4/g maddesi gereği araç hurda olduğundan KDV hesaplanmayacaktır. Sigorta firmasına düzenlenecek faturadaki değer muhasebe kayıtlarındaki değerdir. Düzenleyeceğiniz fatura hurda metal için düzenlenmiş olduğundan KDV Kanunu 17/4-g maddesine göre KDV hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.11.2009
Soru :
Merhabalar Beyaz eşya tamir servis işi yapmakda olan bir kişi araçları için K2 belgesi almak zorundamıdır araçlar sadece tamir servisine çıkmakta ve araçların içinde sadece beyaz eşya tamiri için yedek parça taşımakta 2-Finansal kiralama şeklinde alınan araç ama aracın mülkiyeti hala finansal kiralama şirketinin elinde finansal kiralama şeklinde alınan araçlar içinde K2 belgesini aracı kiralayan kişimi almak zorunda

Cevap :
Sayın Uzun, Konuya ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.11.2009
Soru :
İyi çalışmalar . Kurmuş olduğumuz mali müşavirlik limited şirketimizin konusu açısından serbest meslek icra etmesi ancak tabi olduğu kanun açısından kurumlar vergisine tabi olması nedeni ile mali müşavirlik hizmetinin belgelendirilmesi konusunda tereddüt etmekteyiz.Tahsil esasını mı yoksa tahakkuk esasını mı dikkate almalıyız .

Cevap :
Sayın Akın, Vermiş olduğunuz müşavirlik hizmetlerinden dolayı Limited Şirket olduğunuzdan Kurumlar Vergisine tabi bulunmaktasınız. Hizmetlerinizin düzenli verilmesi (defter tutma sözleşmesi veya sürekli müşavirlik işlemleriniz için) halinde her ay fatura kesmeniz ve bu işlemi gelir kaydetmeniz gerekmektedir. Serbest meslek erbabı olarak Gelir Vergisi mükellefi olmuş olsaydınız ki bu durumda da KDV bakımından makbuzunuzu kesmeniz gerekecekti. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2009
Soru :
Sans oyunları bayiliği yapan bir mükellefimizin KDV mükellefiyeti yok. Dolayısı ile KDV beyannamesi vermiyor. Bu durumda yapmış olduğu giderler için aldığı belgelerdeki KDV ne olacak ? Masrafamı yazmak lazım yoksa KKEG olarak mı kaydetmek gerekiyor açıklarsanız sevinirim. Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Önder, Bahsetmiş olduğunuz müşteriniz KDV Özel Matrah şekline tabi bir işlem yapmaktadır. Dolayısıyla KDV Mükellefiyeti tesis ettirecek, KDV beyannamelerinde teslimlerini özel matrah şekilleri bölümüne yazacak, mal ve hizmet alımları için ödediği KDV'yi de indirilecek KDV bölümüne yazacak. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.11.2009
Soru :
İyi günler. Yeni çıkan Yatırım Teşvik kararı ile ilgili? Müşteriye keseceğimiz yukarıda belirtiğim yeni Yatırım Teşvik yasasına göre KDV siz hangi şartlarda faturaya kesebiliriz. Müşterinin yeni çıkartmış olduğu Yatırım teşvik belgesi yeterlimidir? TŞK

Cevap :
Sayın Yılmaz, Bahsettiğiniz yatırım teşvik kararı ile ilgili KDV istisnası bölümü aşağıdaki gibidir. ".....Yatırımlarda KDV istisnası ile ilgili teşvik mevzuatında önceden de bulunan devlet desteği devam ettirilmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir." Danışma Birimi


 

Tarih : 07.11.2009
Soru :
Gib'na verilen muhtasar beyanname ile Sgk'na verilen Aylık prim ve hizmet belgesi'nin birleştirilmesi ile ilgili bir çalışma ya da takvim varmıdır? varsa nedir?

Cevap :
Sayın Karadeniz Muhtasar Beyanname ile SGK bildiriminin birleştirilmesine ilişkin herhangi bir çalışmanın olup olmadığı konusunda bilgimiz yok. Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'dan bilgi alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.11.2009
Soru :
mükellefim,2005 yılında alım yaptığı bir firmnın sahte ve yanııtıcı belge kullanması nedeni ile bizde koda girdik. koddan nasıl çıkarız.varlık barışından yararlansak veya alımlarımızla ilgili kdv düzeltme beyanı versek koddan çıkabilirmiyiz.teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Biryol, Öncelikle koddan çıkabilmeniz için düzeltme yapmanız veya yapılacak vergi incelemesinin sonucunu beklemelisiniz. Varlık Barışından yararlanarak beyan edilen matrahlar ileride yapılacak vergi incelemesinde çıkacak matrah farkının izahında kullanılır. Konuya ilişkin olarak ilgili vergi dairesinde yapılacak işlem hakkında bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.11.2009
Soru :
İYİ GÜNLER; SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ACENTASI OLAN ŞİRKET KESİLEN KOMİSYON GİDER BELGESİNDE TARİH 10.10.2009 DÖNEMİ : EYLÜL 2009 ŞEKLİNDE DÜZENLENİYOR. BU DURUMDA HANGİ AYIN KAYITLARINA ALACAĞIZ. DÖNEM VE TARİH FARKLI. KURUM GEÇİCİ VERGİ DÜZENLERKEN 3.DÖNEM DE Mİ 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ HESAPLAMASI YAPACAĞIZ. MUHASEBE KAYITLARINDA HANGİ TARİH BAZ ALINACAK. TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
Sayın Uygun, Vergi ve muhasebe uygulamalarında dönemsellik ilkesi esastır. Muhasebeye kaydı yapılan belgelerin üzerinde yazılı olan tarihe göre gelirleştirilir veya giderleştirilir. Ancak, bahsettiğiniz döneme ilişkin (Eylül) gider tahakkuku yapabilirsiniz. (381 hesap) Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2009
Soru :
Apt.Kapıcısının bu ayki e-bildirge,Tahakkuk fişi isteminde Dosya Nosu istenmektedir,Böyle bir numaramız bulunmamaktadır.Bu durumda ne yapmalıyım,istenen belgeler konusunda yardımsı olursanız sevinirim.Syg.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 31.07.2009 tarihinden önce açılan işyerleri için işe giriş bildirgesi Bölge Çalışma Müdürlüğüne verilip dosya numarası alınacaktır. İPC ÇSGB Bölge Müdürlüğünde işyeri tescili yapılmamış ve 17.06.2003 tarihinden sonra kurulmuş tüzel kişiliklere idari para cezası verilmeyerek dosya tescili yapılmakta, gerçek kişilere ise bildirim tarihindeki işçi sayısı üzerinden 4857 sayılı İş Kanunu'nun 3'üncü maddesine muhalefetten aynı kanunun 98'inci maddesi uyarınca, her yıl VUK'nun 298'inci maddesince belirlenen "Yeniden Değerleme Oranı"nda artmış olan idari para cezası (İPC) uygulanarak dosya tescili yapılmaktadır. 01Ağustos 2009 tarihinden sonra SGK'ya verilen ya da bildirilen işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi yeterli olacak ve Bölge Çalışma Müdürlüğü ile İş Kur Müdürlüğüne bildirilmiş sayılacaktır. 01.Ağustos.2009 tarihinden sonra kurulmuş işyerlerine iki hafta içinde posta ile Çalışma Bakanlığı dosya numarası gelmektedir. Ancak Bölge Müdürlüklerince elektronik olarak alınan işyeri bildirgeleri tescil edildikten sonra çıktı alınarak işverenlere bildirim alındı gönderilmeyecektir. İşverenler www.csgb.gov.tr adresinde ilan edilen “bölge müdürlüğü dosya numarası takip sistemi” üzerinden bölge müdürlüğü dosya numaralarını öğreneceklerdir. SGK'ya yapılan bildirimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İş-Kur'a da bildirilmiş sayılabilmesi için, Bölge Çalışma Müdürlüğü işyeri numaralarının tescil edilmesi ve bu numaranın E-Bildirge sistemine kaydedilmesi gerekmektedir Aynı işverene bağlı her bir işyerinin ayrı ayrı tescil edilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir merkez işyeri ve iki de şubesi bulunan işverenlerin işçi çalıştırdıkları işyerlerini ayrı ayrı bildirmeleri gerekmektedir. SGK E-BİLDİRGE UYGULAMASI: SGK İŞVEREN KISMINA GİRİNİZ E-BİLDİRGE TIKLAYINIZ KULLANICI ADI GİRİNİZ SİSTEM ŞİFRESİ GİRİNİZ İŞYERİ ŞİFRESİ GİRİNİZ KULLANICI İŞLEMLER TIKLAYINIZ ÇALIŞMA BAKANLIĞI DOSYA NUMARASI GİRİNİZ EKRANDA BULUNAN ÜÇ KUTUYA BAKANLIĞIN VERDİĞİ NUMARAYI YAZINIZ İyi çalışmalar


 

Tarih : 03.11.2009
Soru :
İthalatlarda KDv matrahını oluşturan tutarlar içinde fatura bedeli dışındaki GÜmrük Vergisi, Damga Vergisi, Yurtdışı-Yurtiçi harcamalar ve Satış komisyon gideri (banka havalesi dışında herhangi bir belge yok) BA-BS formunda gösterilecek mi?

Cevap :
Sayın Kır, İthal edilen malların orjinal faturasında gösterilen tutar Ba formuna yazılacaktır. Diğer giderler ise tutarına göre ayrı ayrı değerlendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.11.2009
Soru :
iyi günler, bir mükellefime 2005 yılı içinde bir firmadan yaptığı alışların firma sehte belge düzenleyenler arasında yer aldığı için çıkartılmasını ve KDV Beyannamelerinin düzeltilmesini istedi benim sorum 1-bu firmam ilgili faturalar için henüz düzeltme istendi inceleme yada defterler istenmedi (yazıda düzeltme yapmazsanız hakkınızda vergi incelemesi yapılabilir diyor) varlık barışından yararlanırsa bu konuda faydası olurmu 2-varlık barışının faydası olmazsa yapılacak düzeltme sadece kdv ile mi ilgili yoksa kurumlarında düzeltilmesi gerekirmi

Cevap :
Sayın Elveren, Mükellefin almış olduğu belgenin ödemesi banka aracılığı ile veya çek ile yapılmışsa düzeltme yapmaksızın yapılacak incelemede kendisini savunur. Varlık Barışı incelemede bulunacak matrahların izahında kullanılacak bir yöntemdir. İncelemede oluşacak matrahın hem KDV hem de Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi incelemelerinde dikkate alınır. Ancak, Varlık Barışından yararlanan mükellefler hakkında VUK 359.maddeye göre hürriyeti bağlayıcı ceza konusunda bir açıklık sözkonusu değildir. Mükellef tercihini düzeltme yönünde de kullanabilir. Yapılacak düzeltmede faturaların çıkartılması sözkonusu olduğundan hem KDV, hem Kurumlar Vergisi (kurum kazancını, kar-zararı etkileyeceğinden) hem de Ba formlarının düzeltilmesi gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2009
Soru :
merhaba ÖNCELİKLE KOLAY GELSİN MAYIS 2008 STAJYERİYİM ODANIZIN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU STAJ BAŞLATMA KURSUNA 09 ARALIK 2006 TARİHİNDE BAŞLADIĞIMDAN 3 AY ERKEN STAJ BİTİRMEKTEYİM.KURS KATILIM BELGEM ODANIZ BÜNYESİNDE DOSYAMDA MEVCUTTUR.TAM OLARAK STAJIM HANGİ TARİHTE NOKTALANACAKTIR LÜTFEN CEVAPLAYIN SAYGILAR

Cevap :
SAYIN SEVİL HATİCE KIZILASI MAYIS 2008 STAJYERLERİNE YAZI GÖNDERİLECEKTİR. BU NEDENLE BAYRAMDAN SONRA LÜTFEN MAİL ATINIZ YADA TELEFONLA YAZI GÖNDERİLİP GÖNDERİLMEDİĞİNİ SORUNUZ. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 30.10.2009
Soru :
smmm sınavı için izlemem gereken video sunumlarından izlemediğim varmı? Bildirirseniz eksiklerimi tamamlarım. Şimdi alınacak smmm belgesi ile önceden alınmış smmm belgesi arasında statü farklılığı varmı? Teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Tayyar KESİK, SM'den SMMM geçiş sınavı için izlemedğiniz video yok . Sınavlarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 27.10.2009
Soru :
İyi çalışmalar, şirketimiz c2 yetki belgesine sahip ulusl.yük taşımacılığı yapmakta, c2 listemize bir sözleşmeli araç kaydettik. Bu araç ile ilgili herhangi bir stopaj ödeyecek miyiz. Acil cevabınızı bekliyorum. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Tetik, Gelir Vergisi mükellefi olmayan kişilerden kiralanan araçlarda gelir vergisi stopajı sözkonusudur. Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olan kişi veya kurumlardan araç kiralanması durumunda aracı kiraya veren kişi veya kurum stopaj yapmaksızın KDV'li fatura düzenlemek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
Merhabalar, Bazen siteyi inceliyorum fakat kendini bilmez bazı meslektaşlarım SM leri SMM geçiş hakkında ileri geri konuş duruyorlar bu komuşmalar Sm meslek mensubu arkadaşlarımızı üzüyor özellikle beni neymiş biz once sene okuduk bu belgeyi aldık da siz hazıra konuyorsunuz gibi dengesiz konuşmalar yapılıyor. Bakın bu işler insanın kendi kendi kendini yetiştirmesine bağlıdır.Biz meslek mensuplarıda 20-25 sene bilfiil bu mesleğin içinde ilgili mevzuatları takip ederek kendi okulumuzu kendimiz okuyarak kendimiz yetiştirmişizdir. Öyle SMM ardaşlar varki Tekdüzen Hesap Planından,Bilançodan Gelir Tablosundan anladıkları yok öyle YMM meslek mesupları üstadlarımız varkı muhasebenin işleyişini ve denetimini bile çözememişler. lütfen bilip bilmeden meslek mensupları hakkında ileri geri konuşmasınlar kendine güvenen varsa girer imtihana hakkıyla verir sınavını o kişilerin okulda okuduklarının 10 katını bizler teorik ve bilimsel çalışmalarımız sonucu zaten almışsızdır. Ama yine saygı duyuyoruz böyle konuşmasınlar Her meslek iyilerde kötülerde vardır.

Cevap :
Sayın Ali FIRAT, Birtakım konularda farklı görüşler olabilir. Tabiyki mesleğimizi icra ederken bilgi ve tecrübenin önemi büyüktür. Mesleğimizi bu bilgi ve tecrübelerimizle icra ederiz. Sınavlarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 25.10.2009
Soru :
MERHABA, BİLİRKİŞİLİK MÜRACATLARI İLE İLGİLİ ŞART OLARAK MÜRACAT EDİLEN BÖLÜMLE İLGİLİ 3 YIL DENEYİM ARANMAKTA. BEN SMMM BELGESİNİ 2009 YILINDA ALMAYA HAK KAZANDIM. KRİTER OLARAK BU SÜRE SMMM BELGESİ ALINDIKTAN SORAKİ TARİHİ Mİ KAPSIYOR. YOKSA DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMA VE DENEYİMLERİM 3 YILIN HESABINDA ESAS ALINIYORMU? MÜRACAT ETME HAKKIM VARMIDIR? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER, ÇALIŞMALARINIZDA KOLAYLIKLAR DİLERİM.

Cevap :
Sayın Süzer, Bilirkişilik müracatınızda 3 yıllık deneyimlilik hesabı SMMM ruhsatı aldığınız tarihten itibaren başlar. Sizin sürenizin hesabını ruhsat tarihinden itibaren hesaplayınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.10.2009
Soru :
MERHABA, HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE SMMM ÜNVANINI ALMAYA HAK KAZANDIM VE ÜYELİK İŞLEMLERİNİ YAPTIRDIM. BÜRO AÇMADAN, PART TİME OLARAK FİRMALARA MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ VERMEM MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?(İLGİLİ BELGELERİN KONTROLÜ BEYANNAME GÖNDERME DANIŞMANLIK VS. ) BÜRO AÇMADAN VERGİ DAİRESİNDEN ŞİFRE ALMAK SURETİYLE BEYANNAME GÖNDERME HAKKIM OLUR MU? BANA BU KONUDA YOL GÖSTERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Süzer, 3568 Sayılı Meslek Mevzuatımıza göre meslek mensuplarımız serbest olarak çalışmaya karar verirlerse, öncelikle vergi dairesine serbest meslek mükellefiyeti tesis ettirirler daha sonra Odamıza müracat ederek Çalışanlar Listesine kaydını yaptırmak suretiyle serbest çalışmaya başlarlar. Yukarıdaki işlemler dışında faaliyet göstermeniz halinde disiplin suçu işlersiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2009
Soru :
Sayın üstadım, eksik gün bildirimi belgeleri hakkındaki sıkıntılar malumunuz,bizimde başımız aynı konu ile uzdarip sgk na sehven 3 gün geç verilen bildirim hakkında yazı yazıldı,hem idari para cezası hemde personelin gerçekten izin kullandığı ve bunun kanıtı dilekçesi sgk na verilmesine rağmen bu günler hakkında ek bildirge istiyorlar, Bu konu hakkında şimdiye kadar bir çok şikayet okudum ve durumun gerçekte çok hakkız bir uygulama olduğuna tüm kalbimle inandım. Sorum 3 aşamada olacak, 1- Ek prim bildirgesi yerine asıl iptal ve yeni asıl verilerek yüksek miktarda alınan idari para cezasından kurtulunabilirmi. 2- Bu konu elimizde belgelerin tam olması ama sgkca sonradan düzenlenen belge kabul edilmesi dolayısıyla işvereni sahtekar yerine konulması sebebiple DAVA konusu yapılamazmı 3 - Bu konu bu kadar haksızlık içerirken sn.Başkan ve odamız bu konuda bir düzeltme yapılabilmesi için bakanlık bünyesinde bir çalışma yapamazmı. Selam ve saygılar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İdarî Para Cezalarına İtiraz İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî para cezası kesinleşir. İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idarî para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 5510/89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilecek. Mahkemeye başvurulması idarî para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idarî para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tâbidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlayacak. İdarî para cezaları hakkında, 5510 sayılı Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.10.2009
Soru :
Mükellefime vergi dairesinden alış yaptığı firmalardan birine ait sahte belge düzenlediğine dair yazı geldi ve ilgili faturaları çıkarıp düzeltme beyanı vermemiz isteniyor fakat alışlarımızın tamammı gerçek olup ödemelerimizin tamamı banka kanalı ile yapılmıştır bu durumu kabullenmeyip itiraz etmek istiyoruz nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. (mümkünse itiraz dilekçesi örneği mail atarsanız sevinirim)

Cevap :
Sayın Yeşilyurt, Düzeltme işleminin yapılmaması halinde vergi dairesi sizi muhtemelen ncelemeye sevk edecektir. İnceleme elemanının düzenleyeceği rapora göre müşteriniz hakkında vergi salınıp ceza kesilmesi durumunda uzlaşma talep edebilirsiniz. Veya vergi mahkemesine 30 gün içinde dava açabilirsiniz. Vergi mahkemelerine açılacak dava dilekçe örnekleri web sayfamızda mevcuttur. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.10.2009
Soru :
Şöyle bir sorum olacak: Mükellefin elinde karşılıksız çıkmış müşteri çekleri var. Bunları hukuki süreci takip ederek acizlik vesikası alındığında karşılık ayırabiliyoruz. Hukuki sürece girmeden borçluya çekilen ihtarname acizlik vesikası yerine geçermi? Çünkü çeki keşide eden kişi ortadan kaybolmuş. Firmasının yerinde hiçbir şey yok. Boşaltmış gitmiş. Çeklerin tahsil imkanı yok. Avukata verilse de tahsili mümkün değil. Boşuna avukata para verilecek. İcra takip işlemi yapmadan çeklerle ilgili karşılık ayırmaya dayanak olacak belgeyi (yani acizlik vesikasını) nasıl düzenleyebiliriz. Çeki keşide eden şirkete, müdürüne ve ortaklarına ayrı ayrı ihtarname ile borcu ödemeye davet yazısı acizlik vesikası yerine geçermi? Teşekkürler, saygılar.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, Bahsettiğiniz olduğunuz uygulama ile ilgili olarak, VUK 322,323 ve 324 . maddelerdeki koşulların hangisine giriyorsa bu madde hükmüne göre işlem yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2009
Soru :
Değerli üstad. 1) Zamanla çalıştırdığı bütün işçileri çıkaran, ve tek başına işletmesini yürüten bir işveren SGK.'na personeli olmadığı dönemle ilgili olarak Aylık prim ve hizmet belgesini vermeyeceğini bildirmiştir. Bu bildirimi yaparken 'Bir daha personel çalıştırana kadar vermeyeceğini, çalıştırmaya başladığı aydan itibaren ise vermeye başlayacağını' yazılı bildirmiştir. bu bildirim ilk ay için mi geçerlidir? Yani sonraki aylarda da ayrı ayrı her ay bildirim yapmak zorundamıdır? yoksa yeniden personel çalıştırmaya başlayacağı zamana kadar geçerlimidir?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşverenlerin Sigortalı Çalıştırmayacağı Hususunu Bildirim Yükümlülüğü Sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak bu yükümlülüğe uyulmamasının yaptırımı bulunmamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.10.2009
Soru :
selamlar odanızda kayıtlı mali müşavirinizin bordrolu çalışanıyım ve çok zor bir durumla karşı karşıyayım benim durumumda da binlerce meslekdaşımız var sanıyorum .. 31/08/2009 tarihinde başka firmaya devir nedeniyle 29 kişi işten ayrıldı. İşten çıkış bildirgesi vermemek için 10 gün içerisinde 29 kişi için aylık prim ve hizmet belgesi verdik. fakat ağustos ayında kanun değişmiş ve hemen hemen bu durumdan hiçbir meslekdaşımızın haberi yok ve İPC na maruz kalacağım söyleniyor. 29*693 TL varın siz hesaplayın. Bu durumdan kurtulmamızın bir yolu yokmudur yahut ceza kesilir mi şimdiden teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ 4-1/a bendi kapsamında sigortalı olanlar ile 5 inci maddede 4-1/a bendi kapsamında sayılanların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihte sona erer ve bu tarih işverenleri tarafından “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” düzenlenmek suretiyle ve e-Sigorta yoluyla sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde Kuruma bildirilir. 01/08/2009 tarihine kadar on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi istenmeyecektir. Ay içinde işten ayrıldığı halde yasal süresi dolmadığı için aylık prim ve hizmet belgesi verilmeyen sigortalılar hakkında yapılacak işlemlerde sigortalı işten ayrılış bildirgesindeki bilgiler esas alınır. Kamu idarelerince; - 4447 sayılı Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel, - Yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan personel, - Dış temsilciliklerde istihdam edilmekte olup temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler, - Dış temsilciliklerde istihdam edilen sözleşmeli personelden uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, hakkında işten ayrılış bildirgesi sigortalılığının sona ermesinden itibaren üç aylık süre içinde işverenler tarafından Kuruma bildirilecektir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesine kaydedilen bilgiler ile ayrıca ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan bilgiler arasında mutabakatsızlık olması halinde aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgiler esas alınacaktır. 5838 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 01/08/2009 tarihinden itibaren on günlük süre içinde verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri hakkında her bir sigortalı için bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. İŞYERİNİN NAKLİ, DEVRİ VE İNTİKALİNİN BİLDİRİLMESİ Sigortalı çalıştırılan bir işyerinin; (a) Faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi halinde nakleden işverence, başka bir işverene devredilmesi halinde devralan işverence; nakil veya devir tarihini takip eden on gün içinde; (b) İşverenin ölümü ile işyerinin mirasçılarına intikali halinde ise mirasçılarınca ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde, işyeri bildirgesi verilir. İşyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde işyeri bildirgesi verilmez, ancak nakil tarihinden itibaren 10 gün içinde durum yeni üniteye bir yazı ile bildirilir. Eski ünitedeki işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneği yeni ünitede açılan dosyaya konulur. Yeni ünite nakil bilgilerine dayanarak bu dosyaya yeni bir işyeri numarası verir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi, bölünmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde ise şirkete yeni ortak alınması durumunda en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde, işverenlerce işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır. İşvereni gerçek kişi olan işyerlerinde, isim değişikliği, tüzel kişi olan işyerlerinde ise ünvan değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmesine gerek olmayıp durumun değişikliğin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin de ekli olduğu bir yazı ile bildirilmesi yeterlidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 03.10.2009
Soru :
Eşi yeni vefat etmiş bayan eşinin 4/a sigortasından dul aylığı bağlatmak istemektedir. Ayrıca ölen eşe ait fındık bahçesinin olduğu tapudaki yerleri de üzerine intikal ettirmek istemektedir. Şimdi dul aylığı bağlanan bayanın üzerine yerler intikal ettirildikten sonra zorunlu tarım bağkurlu mu olması gerekiyor, böyle bir zorunluluk var mı?Eğer böyle bir zorunluluk var ise eşinden bağlanacak olan dul aylığı kesilecekmidir?Böyle bir zorunluluk yoksa veya var ise de bununla ilgili kanun madde ve metnini veya varsa diğer ilgili belgeleri mail olarak gönderebilirmisiniz?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 2926 sayılı kanun tarım sigortalılığı hakkında yasal çerçeveyi çizmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 02.10.2009
Soru :
Merhabalar benim sorum sgk iş görememezlik belgesi girişini yapamıyorum Çalışamamazlık blegesi istiharet başlangıç tarihi 04/05/2009 kabul ediyor istiharat bitiş tarihi (kontrol)31/10/2009 hata diyor ve kaydı şu şekilde yapıyor başlangıç :04.05.2009 işe başlama:30.11.2 Yanıtınız için şimdiden teşekkürler;kolaygelsin

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalılara verilecek olan istirahatlar MADDE 43 – (1) İstirahat raporlarının Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şarttır. Kurumla sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise Kurumla sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur. (2) Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır. (3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olup, işverenleri tarafından yurtdışında görevlendirilen sigortalılar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan ve yürütmekte oldukları iş veya çalışma konuları nedeniyle yurtdışında bulunan sigortalılara ve Kanunun 5 inci maddesi (g) bendi kapsamındaki sigortalılara ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde, Kurumca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca onayı aranmaz. (4) Sigortalıların üçüncü fıkrada belirtilen hâller dışında yurtdışında bulundukları sırada gördükleri tedavi sonucunda aldıkları raporlar için birinci fıkra hükümleri uygulanır. (5) Kurumca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir. (6) İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir. (7) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatlar, örneği Kurumca belirlenecek belgenin doldurulması veya elektronik ortamda düzenlenmesi suretiyle verilir. (8) Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birer nüshası düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigortalının iş yerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgeleri ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir. (9) Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları aynen kabul edilir. (10) Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülke sosyal güvenlik kurumları sigortalılarının, muayene ve tedavileri sonucu düzenlenecek istirahat veya sağlık kurulu raporlarında bu Yönetmelikte belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. Bu raporların, akit ülke sosyal güvenlik kurumlarına intikal ettirilebilmesi için Kuruma verilmesi zorunludur. (11) 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununa tabi personel için verilecek istirahat raporları usul ve esasları, Millî Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Kurumca belirlenir. Geçici iş göremezlik ödeneği MADDE 18- Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalıların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, c) Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için, d) Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanlara hastalıkları halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
01/09/2008 tarihinde SMMM stajımı başlattım.Odanızın kursuna gittim.Üç aylık süreyi stajdan sayılmak üzere kurs bitirme belgemi evraklarımla birlikte odanıza teslim ettim. Yeterlilik stajına ne zaman girebilirim.

Cevap :
Sayın Şükran YAVUZ, Sorunuza daha önce yanıt verilmiştir. İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
01/09/2008 tarihinde SMMM stajımı başlattım.Odanızın kursuna gittim.Üç aylık süreyi stajdan sayılmak üzere kurs bitirme belgemi evraklarımla birlikte teslim odanıza teslim ettim. Yeterlilik stajına ne zaman girebilirim.

Cevap :
Sayın Şükran YAVUZ, Kursa devam süreniz yeterli. Aynı zamanda kursa katıldığınız dönemde staj dosya başvunuzuda yapmışsınız. Kursunuz staj süresinden sayılabilir. Stajınıza ara vermezseniz 01/06/2010 itibariyle stajınız biter ve Temmuz 2010 sınavına girebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 28.09.2009
Soru :
Sn. Danışman ; Avukatlık faaliyeti ile iştigal eden bir mükellef bağış olarak okul yaptırmak istiyor. Okul yaptırmak ve vergi den düşmek için gerekli prosedür nedir. Ayrıca okul yaptırdığımız zaman okul ile ilgili belgeler Avukatın tuttuğu serbest meslek defterine mi işlenecek , bu konu hakkında ayrıntılı bir bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Aras, Gelir Vergisi mükellefleri yıllık beyannamelerinden GVK 89.maddesinde belirtilen indirimleri vergi matrahlarından düşerler. GVK 89.maddesinin 5.fıkrasında okul bağışlarını da içeren detaylı düzenleme mevcuttur. Sözkonusu bağışa ilişkin serbest meslek kazanç defterinde herhangi bir kayıt yapılmaz. Bağışın yapıldığı yılda yıllık gelir vergisi beyannamesinde bağış tutarı indirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.09.2009
Soru :
merhabalar benim sorum şöyle olacak; Ben 2-3 aydır bağımlı olarak bir limited şirkette çalışıyorum. Şirketin defterlerini belgem olduğu için içeriden tutmaktayım. Şirketin 331-Ortaklara borçlar hesabının 50 bin TL nin üzerinde olduğunu gördüm. Bu tutarı 500-Sermaye hesabına aktarmak daha doğru gibime geldi. Bu tutarın sermayeye eklenmesi için ne gibi işlemler yapmam gerektiği hususunda beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Seyhan, Limited şirketlerde ortaklar kurulu kararı alınarak sermaye artırımına karar verilecek. Web sayfamızda da bulunan 2 adet sermaye tespit raporu düzenlenerek ticaret odasına vermeniz gerekmektedir. 1.rapor eski sermayenin ödendiğine ilişkin tespit raporu, 2.rapor da 331 hesabın sermayeye ilavesine ilişkin bir rapordur. Ticaret Odası bu raporların ekinde bunları düzenleyen SMMM ile ilgili Odamızdan alınacak faaliyet belgesini istemektedir. Bağımlı çalışanlar için faaliyet belgesi verilememekte olduğundan Oda Kayıt Belgesi ile tespit raporlarını verdiğinizde problem yaşayabilirsiniz. Bu durumda bağımsız çalışan meslek mensubu tarafından raporların düzenlenmesinde fayda var. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.09.2009
Soru :
İyi günler İSMMMO Danışma Birimi... Çatalca'da 08.09.2009 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle müşavirlik hizmeti verdiğim firmanın fabrika binası sular altında kalmıştır. 1999-2009 tarihleri arasındaki tüm defter ve belgeler ile makinalar çamur içinde kalmıştır. Değer tespiti için vergi dairesi takdir komisyonuna, zayii belgesi içinde asliye ticaret mahkemesine başvurulmuştur. Fabrikaya bilirkişiler gelmiş, zayii olan belgelerle ilgili durum tespiti yapmıştır. Bilgisayarlar su ve çamur içinde olduğu için kullanılamaz durumda olduğu bilirkişice görülmüştür. 2009 yılının Temmuz ayı sonuna kadar ki dönem için elimizde hiçbir veri kalmamıştır. Sadece internetten mevcut şifremle firmanın beyannamelerini görebilmekteyim. Muhasebe kayıtları ile ilgili ne yapmam gerekecek, muhasebe firmada tutuluyordu hangi hesapta ne kadar tutar vardı bilmiyorum. 2009 yılı defteri de su altında kaldığı için yeni yevmiye, defteri kebir ve envanter defterini ne kadar süre içerisinde tasdik ettirmemiz gerekecek. Bilgi vermenizi rica ediyorum. İyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Arslan, Öncelikle size ve müşterinize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Yeni defter tasdikinin mücbir sebepler nedeniyle 1 ay içinde tasdik edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ancak, işlemlerinize esas teşkil etmek üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.09.2009
Soru :
Merhabalar, ben stajıma 2008/OCAK döneminde başladım. şu an eğitim cd'lerine ait tamamlama belgesini aldım ve 2009/7 itibariyle 1.yıl notu ve ssk bordrolarımı teslim ettim. bundan sonra 2010/MART sınavına sınava girebilmek için yapmam gereken işlemler nelerdir?

Cevap :
SAYIN İLGİLİ KONUYLA İLGİLİ OLARAK WEB SAYFAMIZDA STAJ BAŞLIĞI ALTINDA KASIM AYI İÇİNDE AYRINTILI BİLGİ OLACAKTIR. LÜTFEN SİTEDEN TAKİP EDİNİZ.AYRICA STAJINI 01.01.2008 TARİHİNDE BAŞLATMIŞ ADAYLARA TEBLİGAT ADRESİLERİNE SINAVA ÇAĞRI YAZISI GÖNDERİLECEKTİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 17.09.2009
Soru :
bir müşterim interneti kullanarak satış yapmak istiyor.Böyle bir durumda muhasebe organizasyonunu nasıl yapabiliriz.? Daha doğrusu belge düzenini nasıl kurmalıyız ?

Cevap :
Sayın Şenvardar, Elektronik ticaretle ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı yüzyüze yapılan ticaretteki muhasebe kaydından farklı değildir. Tek Düzen Hesap Planı kurallarına göre muhasebe kayıtlarını yapacaksınız. Mal sevki sözkonusu olursa sevk irsaliyesi düzenlenecek, düzenlenen sevk irsaliyesi 7 gün içinde faturaya dönüştürülecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2009
Soru :
iyi çalışmalar.ötv mükellefiyiz.1 sayılı listeye dahil solvent ve türevi mallar satıyoruz.(sanayi sicil belgesine haiz firmalara)2003 yılında başkasından fabrika kiralayıp üretim yapan bir müşteriye(sanayi sicil belgesi yok)mal sattık.bunla ilgili vergi denetmeni raporu doğrultusunda bize ceza kesildi.(tv nin kdv matrahına dahil olduğu için kdv de vergi ziyaına sebebiyetten kdv ödemesi çıkan ilk aydan itibaren gecikme faizi hesaplayarak)Biz de gelen ihbarnameyi tahakkuk edip ödedik.davayı kazanırsak geri alacağız.tahakkuk fişinin özeti şöyle: vergilendirme dönemi:06/2003-06/2003 0015 kdv 9066 yargı harç 3080 vergi ziyaı cezası 1084 gecikme faizi bu tahakkuk fişini nasıl muhabeleştirmeliyiz.şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Erkölencik, Tahakkuk edip ödenen KDV'sini indirilecek KDV (191) hesabına alacaksınız. Diğer giderlerden yargı harcını 770 hesabın altında bir hesap açıp giderleştirebilirsiniz. Vergi ziyaı cezası ve gecikme faizini de kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlarınıza almanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.09.2009
Soru :
Mehaba perakende firmalarının nihai tüketicilere ürün satarken düzenlemiş oldğu faturalara VUK 231. madde gereğince nizam ve şekil şartları gereğince tüketicilerin kimlik bilgilerini (Ad soyad, Vergi numarası, Adres) vermeleri zorunludur. Yalnız bazı müşteriler bu bilgileri vermemekte ve firmamız bu konularda sıkıntı yaşamaktadır. Bazı araştırmalar yaptığımızda "nihai tüketiciye satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır" şeklinde yorumlarla karşılaştık fakat bunun kanuni dayanağını bulamadık. Konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederim.

Cevap :
Sayın Günal, Nihai tüketicilere düzenlenen faturada müşterinin sadece ad-soyadının yazılması yeterlidir. Bahsettiğiniz 231.maddedeki zorunluluklar faturayı alan kişi veya kurumların vergi mükellefi olması halinde vergi kimlik no ve adresinin yazılmasını zorunlu kılar. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.09.2009
Soru :
KONU: ATIK AKÜ (HURDA) ATIK AKÜLERDE GİDER PUSALASI İLE GERİ ALIRKEN STOPAJ VARMI. AKÜÇEV BİZE GİDER PUSULASINI BEDELSİZ GÖSTERİP MÜŞTERİDEN ALINAN HURDA DEĞERİNİ YENİDEN DÜŞEREK YENİ VERİLENİ BU ŞEKİLDE BELGELENDİRMEMİZİ İSTİYOR. ÖRNEĞİN.PARAKENDE MÜŞTERİ GELDİ YENİ AKÜ BEDELİ 75 TL ÇIKAN ATIK AKÜ 25 TL AMA GİD PUS BEDELSİZ GÖSTER YENİ AKÜ FT 50 TL KDV DAHİL KES DİYOR BU DOĞRUMUDUR YOKSA YENİ AKÜYÜ 75.TL DEN KESİP ATIK AKÜYÜDE 25 TL STOPAJSIZ GİD PUSULASI İLE ALIP KALAN TUTARI TAHSİL ETSEK OLMAZMI CEVABINIZA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Ermiş, Gelir veya Kurumlar Vergisine tabi mükellefler hurda akü dahil tüm satışlarında fatura düzenlemek zorundadırlar. Bu mükellefler vergi mükellefi olmayan kişilerden satın almış oldukları hurda aküleri için VUK 234.maddesine göre gider pusulası düzenlerler. Satın aldıkları bedel üzerinden GVK 94/13-b.maddeye göre %2 gelir vergisi tevkifatı yaparlar. Bu tanımlara göre işlemlerinizi yapınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.09.2009
Soru :
öncelikle iyi çalışmalar; silivrideki sel felaketinde işyerleri zarar gören ve belgeleri kayıp olan mükelleflerin izlemesi gereken yollar ve süreleri nelerdir? bu konuyla ilgili vergi dairesinin de çalışması var ancak odanın bu konudaki tavsiyesi nedir bilgilendirirseniz seviniriz.

Cevap :
Sayın Özer, Konuya ilişkin olarak yapılması gereken işlemler prosüdürü web sayfamızda mevcuttur. Yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.09.2009
Soru :
Sayın yetkili, Odamız, Bilirkişi kursları düzenliyordu ve bu kursla birlikte oda üyelerine katılım belgesi veriyordu yakın bir zamanda böyle bir kurs yapmayı düşünüyormusunuz.(Eğer düşünüyorsanız tarih verirseniz sevinirim) Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kemal KOÇUK, Yakın zamanda Bilirkişilik konusunda eğitim düzenlenmesi planlanmamaktadır. Tarih belirlendiğinde Odamızın web sayfasında ilan edilmekte ve üyelerimize özellikle bilgi verilmektedir. Saygılarımızla, İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
Vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılması gereklimidir. Stopaj var ise hangi yıllardan beri konulmuştur.Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünden stopaj yapılmayacağı yönünde alınan belgenin bizim beyanlarımızda delil teşkil edebilirmi. Bu Vakıflar Gen.Müd.nün yazılarına istinaden ödediğimiz kiradan kesinti yaparsak bunu vakıflar kabul etmeyecek, kirayı net kabul etsek bizim aleyhimize olacak, biz beyan etmezsek sonraki yıllarda vergi ziyaı, ağır kusur vs nasıl bir cezayla karşılaşabiliriz. 2004 yılından beri hiç beyan edilmemiş bir kira stopajı ile karşı karşıyayız.Kiracı durumda bulunan üyesi bulunduğum bir Yar.Derneğine yol göstermek için bilgi ve tecrübelerinize ihtiyaç duydum.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Çorukoğlu, 193 Sayılı GVK'nun 94.maddesinin 5/b fıkrasına göre Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 01/01/2004-01/01/2007 tarihleri arasında stopaj % 22, 01/01/2007 Tarihinden itibaren % 20 stopaj yapılacaktır. Verilmeyen Beyannameleri VUK pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
Merhabalar, Otobüs ile uluslararası yolcu taşıyan ve yetki belgesine sahip olan limited şirket yetki belgesi olmayan bir şirketle taşıt kira sözleşmesi yaparak 2 adet otobüsü kendi belgesine yazdırmıştır. Bu araçlarala yapılacak olan yolcu taşımacılığını araçlarını kiraya verecek şirket gerçekleştirecektir. Bu durumda söz konusu olan kiralık araçlar için bilet ve yolcu listesini kim düzenleyecektir kiraya veren şirket taşıma faturasımı kesecektir muhasebe kayıtları nasıl olmalı ve kdv iadesi uygulaması nasıl gerçekleşecektir? acilen cevap bekliyorum. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Mercan, Taşımayı fiilen gerçekleştiren firma yolcu listesini düzenleyecektir. Bilet satış işlemini gerçekleştiren komisyoncu biletleri düzenleyecektir. Alacağı komisyon için fatura düzenleyecektir. Uluslararası yük ve yolcu taşıması işlemi, KDV den istisna edilmiştir. İstisnadan yararlanan mükellefler yurt içinde ödedikleri KDV leri iade hakkı doğuran işlemler olarak KDV Kanununun ilgili tebliğlerine göre KDV iadesi alabilirler. Konuya ilişkin örnekli açıklamalar için web sayfamızın yayınlar bölümünde bulunan E-KDV kitabından yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
Kurumlar vergisi mükellefi olan bir şirketin 2007 ve 2008 yıllarına ait sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı Ba formu ile vergi dairesi tarafından tespit edilmiştir. Tespit edilen rakam 70.000,00.-TL'dır. Bu rakama tekabül eden KDV tutarı ise 12.600.-TL'dır. Sorum şu, Böyle bir durumla karşılaşan mükellef varlık barışı kanunundan yararlanabilir mi? Yararlanırsa ne şekilde yararlanır? Şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Sayın Koç, Varlık Barışı yasasına göre yurt içindeki kayıt dışı paranın bankaya yatırılması halinde %5, yurt dışından getirilecek kayıt dışı paranın bankaya yatırılması halinde %2 vergi ödenir. Varlık Barışından yararlanan mükelleflerin vergi incelemesine başlamamamış olması koşulu ile beyan etmiş oldukları vergi matrahlarını 2004-2005-2006 ve 2007 yıllarına ilişkin vergi incelemelerinde çıkacak matrahlarda izah unsuru olarak kullanılır. Sizin müşteriniz hakkında bu yasadan yararlanma imkanı olmadığını düşünmekteyiz. Çünkü mükellefiniz hakkında vergi incelemesi başlamış ve tespit yapılmıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
sayın üstad,bilindiği gibi 01/08/2009 tarihi itibariyle işçi giriş ve çıkışları sgk ya bildirmek yeterli olmaktadır.Bilhassa işçi çıkışlarında 10 günlük bildirim süremiz içerisinde (örnek işçi 30.08.2009 tarihinde işten çıktı,aylık bildirgeyide 03.09.2009 tarihinde verdik) aylık prim ve hizmet belgesini versek bile,işçi çıkış bildirimini yinede vermelimiyiz,vermezsek tarafımıza ceza kesilirmi?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4-1/a bendi kapsamında sigortalı olanlar ile 5 inci maddede 4-1/a bendi kapsamında sayılanların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihte sona erer ve bu tarih işverenleri tarafından “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” düzenlenmek suretiyle ve e-Sigorta yoluyla sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde Kuruma bildirilir. 01/08/2009 tarihine kadar on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesinin düzenlenmesi istenmeyecektir. Ay içinde işten ayrıldığı halde yasal süresi dolmadığı için aylık prim ve hizmet belgesi verilmeyen sigortalılar hakkında yapılacak işlemlerde sigortalı işten ayrılış bildirgesindeki bilgiler esas alınır. Kamu idarelerince; - 4447 sayılı Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel, - Yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan personel, - Dış temsilciliklerde istihdam edilmekte olup temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler, - Dış temsilciliklerde istihdam edilen sözleşmeli personelden uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, hakkında işten ayrılış bildirgesi sigortalılığının sona ermesinden itibaren üç aylık süre içinde işverenler tarafından Kuruma bildirilecektir. Sigortalı işten ayrılış bildirgesine kaydedilen bilgiler ile ayrıca ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan bilgiler arasında mutabakatsızlık olması halinde aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgiler esas alınacaktır. 5838 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 01/08/2009 tarihinden itibaren on günlük süre içinde verilmeyen sigortalı işten ayrılış bildirgeleri hakkında her bir sigortalı için bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
benim sm belgem var.smmmlik belgesi almak için tekrar sınavlara girmiştim fakat meslek hukuku dersini veremediğimden eski kanuna göre beklemekteydim.şimdi yeni çıkan yönergeye göre durumum nedir?

Cevap :
Sayın İsmailoğlu, E-postanız ilgisi nedeniyle TESMER Başkanlığı'na yölnedirilmiştir. Henüz bu konuda detaylı olarak tarafımıza bilgi verilmemiştir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 02.09.2009
Soru :
limited şirketin 2004 yılında 104.000 tl kdv dahil mal aldığı bir firma kod-1 e girmiş. 15 gün önce vergi denetmenleri firmayı arayarak belgelerini istedi. Varlık barışından yararlanabilirmiyiz. Yararlanabilirsek nasıl bir yol izlemeliyiz. Saygılar

Cevap :
Sayın Yurttabir, Varlık Barışından yararlanabilmeniz için 19 Haziran 2009 tarihinden önce incelemeye başlanılmamış olunması gerekir. Yine de yararlanıp yararlanamayacağınızı vergi denetmeni ile görüşün. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.08.2009
Soru :
Üstadım acil durum 29.04.2008 Tarihinde bir firmamıza parttıme sözleşme ile hafta da 2 gün çalışmak üzere elaman alındı. Sözleşme dilekçe ekinde SSK'ya bildirildi. O dönem SSk bize heray eksik gün bildigesi vermenize gerek yok bu yeterli dedi ama sözlü olarak .Aylıklık bildirgeler verilirken de o çalışanı ayda 9 gün olarak bildirdik. Nedenine de 06 sectik. Bu güne kadar böye geldik. SSk şimdi bize bir yazı gönderdi 2009/6 aylık prim hiz. belgesin de 30 günün altında çalışan sigortalı tespit edilmiştir. Ek bordro verin yoksa resen düzenlenecektir.Denilmektedir. Bu durumda nasıl bir yöntem izlemeliyiz.Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum acilen. Saygılarımla.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Eğer parttime iş sözleşmöesi noter tasdikli sureti ve dilekçeniz elinizde var ise kuruma tebliğ ediniz yok ise resen işlem yapılır ve ipc kesilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.08.2009
Soru :
20/08/2009 tarihinde işten ayrılan bir işçi için işten ayrılış tarihini sehven 20/07/2009 yazdım. temmuz2009 ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde işçi 30 gün üzerinde bildirilmişti. yanlış bildirilen tarih için ne yapmalıyım? ssk yetkileride bize bu konuda bilgi gelmedi deyip bilgi veremiyolar. yardımlarınız için teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçinin 20/08/09 da işten çıkışının sehven 20/07/09 verildiğini belirten bir dilekçe yazmanız yeterli olacaktır. Burada kurum prim kazancı açısından zarara uğramamıştır, işçi de çalışma günü olarak zarara uğramamıştır. ipc kesilmemesi gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.08.2009
Soru :
İYİ GÜNLER 15/07/2009 TARİH VE 27289 SAYILI BAKANLAR KURUL KARARI İLE K.D.V.ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTE BİRİNCİ SINIF LOKANTA RUHSATI YADA İŞLETME BELGESİNE SAHİP OLAN YERLER İBARESİ GEÇMEKTEDİR.BENİM SORUM BELEDİYE YÖNÜNDEN 3.SINIF RUHSATIM VAR İŞLETME BELGEMDE 2.SINIF BENİM UYGULAYACAĞIM KDV ORANIM NE OLACAK KONU İLE İLGİLİ YORUMLARINIZI RİCA EDİYORUM SAYGILARIMLA.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Sizin de bahsettiğiniz gibi belediyeden alınan ruhsatta 1.sınıf yazıyorsa yaptığı tüm hizmetler %18. Sizin durumunuzda değişen bir şey yok. Burada Belediyeden alınan ruhsatta yazan sınıf önemlidir.(Turizm Bakanlığının ruhsatında yazan sınıf değil) 2.-3. yazıyorsa (1.sınıf dışında) eskisi gibi devam edeceksiniz. (İçkilerde %18, kalan kısmı %8) Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2009
Soru :
Numune amacıyla gönderilen malın faturasında, karşı taraf malların bedellerini görmek istiyor. Fakat, mallar numune amacıyla gönderildiği için herhangi bir bedel tahsil edilmiyor. Böyle bir durumda; Faturayı %100 iskonta yaparak kesmekmi mevzuata uygun olur, yoksa normal fatura gibi keserek üzerine "BEDELSİZDİR " ibaresini yazmakmı uygun olur. Bu konuyla ilgili ıspat ifade edecek bir kanun maddesi veya belge varmıdır. Kısa ve Öz Cevaplarsanız çok memnun olurum.

Cevap :
Sayın Toksöz, Numune amaçlı yapılan teslimlerinde fatura tutarlı olarak tanzim edilir.Bedeli tahsil edilmeyeceği için , faturanın altına "Bedeli Tahsil edilmemiştir." ibaresi yazılmak suritiyle söz konusu bedeli giderleştirebilirsiniz.(KDV 50 Seri nolu Gn.Tb.) Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2009
Soru :
İYİ GÜNLER.1-YENİ KURULAN LTD.ŞTİ.ANA SÖZLEŞMEDE ŞUBELER AÇMA,MARKA,PATENT HAKLARI V.B.MADDELER YAZILMADAN BU ŞİRKET ŞUBE AÇIP MARKA PATENT HAKKI ELDE EDEBİLİR Mİ?ORTAKLAR KARARI NOTERDEN TASTİK EDİLMESİ YETERLİMİDİR?YOKSA TİCARET SİCİLDE TESCİL EDİLMESİ GEREKİR Mİ?2-İHRAÇ KAYITLI MAL SATILABİLMESİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİDİR?SANAYİ SİCİL BELGESİ OLMAYIP SADECE TİCARET ODASINA KAYITLIDIR.3-TAAHHÜT EDİLEN 1/4 SERMAYE BANKADAN ÖDENMESİ Mİ GEREKİR?YARDIMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Atasoy, Limited şirketin ana sözleşmesinde değişiklik yapıp iştigal konusu eklemeniz gerekir. İhraç Kayıtlı mal satılması için imalatçı sıfatı olması gerekir.Bunun içinde Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu alınması gerekir.Taahhüt edilen Sermayenin 1/4 'ü 8.0000 TL üstün ise banka aracılığı ile ödenmesi gerekir


 

Tarih : 03.08.2009
Soru :
Sayın danışman,çalıştığım şirket inşaat işi yapıyor.Dolayısıyla ssk tescili yapılmış birçok işyeri var.şirket ltd olup 1995 de kurulmuş.SSK tescilleri yapılmış işyerlerinden bir tanesi için bölge çalışma md.den işyeri tescili yapılmamış.Diğerlerinin bölge çalışma md.tescilleri ve işyeri numaraları var.Bu işyerinin ssk tescil tarihi 2006/12 dir.01.08.2009 tarihinde uygulanmaya başlayan " Aylık prim ve hizmet Belgesi " bildirimleri için gerekli bölge çalışma md.numarasını şu an herhangi bir idari para cezası ödemeden alabilir miyiz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu ÇSGB Bölge Müdürlüğünde işyeri tescili yapılmamış ve 17,06,2003 tarihinden sonra kurulmuş tüzel kişiliklere idari para cezası verilmeyerek dosya tescili yapılmakta gerçek kişilere ise bildirim tarihindeki işçi sayısı üzerinden 4857 sayılı iş kanunun 3. maddesine muhalefetten aynı kanunun 98. maddesi uyarınca işçi başına İdari para cezası uygulanarak dosya tescili yapılmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.07.2009
Soru :
Arkadaşım Belgesini aldıktan sonra hep şirketlerde muhasebe müdürü olarak çalışmış. 10 yılı da doldu. YMM olabilme durumu var mı Var sa ne yapması gerek

Cevap :
Sayın Kurt, TESMER Başkanlığının web sitesinde açıklama şu şekildedir. Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü(SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve Genel İmza Sirküleri, Bu şekilde çalışmalarını tamamlayan meslek mensuplarının çalışmaları YMM de geçen süre olarak değerlendirilmeketdir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 28.07.2009
Soru :
Sayın Üstadım ;GEÇEN GÜN 1 TÜRK 1 TÜRK ASILLI TC VATANDAŞLIĞINDAN AYRILMŞ ALMAN VATANDIŞI ORTAKLARI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU YAPTIK TESCİL OLDU ANCAK VERGİ DAİRESİNE İŞE BAŞLAMA BİLDİRİM FORMUNU DOLDURDUM VERGİ DAİRESİNE GİTTİM SİCİLDE PROBLEM YAŞADIM SİCİLDEKİ HANIEFENDİ YABANCI KÖKENLİ ORTAK İÇİN İKAMETGAH TEZKERESİ VE İMZA SİRKÜLERİ İSTEDİ BİZDEN BENDE KENDİLERİNE ORTAĞIN ALMAN VATANDAŞI OLDUĞUNU TÜRKİYE DE İKAMET ETMEDİĞİNİ BU NEDENLE İKAMETGAH TEZKERESİ ALMAMIZIN MÜMKÜN OLMADĞIINI BELİRTTİM BU BELGELERİ GETİRMEZ İSENİN AÇILIŞ YAPMMAYIZ DİYE BELİRTİLER BU KONUYU MÜDÜR YARDIMCISI İLE DE GÖRÜŞTÜM ODA AYNI ŞEYLERİ SÖYLEDİ BU KODUNA VERGİ DAİRESİ İŞLEM YÖNERGESİ VE BAŞKANLIĞIN TALİMATI VAR DEDİ BEN TABİ Kİ BİLGİLİ ALAMADIM BU KONUDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ NASIL ÇÖZERİZ KONUYU

Cevap :
Sayın Cantürk, Vergi dairesinin uygulamaya yönelik yaptığı işlemin vergi daireleri işlem yönergesine göre uygun olduğunu düşünüyoruz. Konunuzun çözümü için İst.Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Grup Müdürlüğüne müracat ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.07.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız Müşterim olan şirket plastikten ürettiği bazı oto yedek parçalarının basit montajlarını evlerde yaptırmaktadır. Bu durumda 1- Yapılan bu işe karşılık ödenen ücretleri gider pusulası ile belgelendirip % 10 stopaj yapacağız. 2 - İşi yapan ( ödemeyi alan ) kişi bu işi G.V.K-Madde-9 daki esnaf muaflığı kapsamında yapabilir mi? 3 -İşi yapanın Esnaf Muaflığı kapsamında bu işi yapabilir ise herhangi bir kurumdan esnaf Muafiyeti belgesi alması gerekir mi? ve bu konuda bir sınır var mı ? yani yıllık belli bir tutarı geçer ise ise esmaf muaflığı kaybedilir gibi. Saygılar sunarım. ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, Bahsettiğiniz iş koluyla ilgili işçilik yapacak kişilerin GVK 9.maddede belirtilen esnaf muaflığından yararlanması mümkün değildir. Ancak, bu kişilerin yine aynı kanunun 46-47-48.maddelerinde belirtilen basit usulde vergilendirilen mükellefler konumunda düşünülmesi gerekir. Bu maddelere göre basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilerek yapmış oldukları işçiliklere karşı KDV'siz müşterinize fatura düzenlemeleri gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.07.2009
Soru :
Personel işten çıkmak istemiştir. Ancak istifa etmek istediği halde kıdem tazminatı talep etmekte ve işsizlik parası almak istemektedir. Bunun için, işveren tarafından işine son verilmesi şeklinde çıkışının yapılmasını istemektedir. Tabiiki reddettik. DİKKAT:İşçi 08/03/2004 den beri iş yerimizde kesintisiz SSK lıdır. SSK lığı halen devam etmektedir. Ancak İşe girişte herhangi bir iş sözleşmesi hizmet akti yazılı yapılmamıştır, halen böyle bir yazılı belge yoktur. İşçi 20/07/2009 tarihli ihtarname çekmiştir. ihtarnamede 20/07/2009 tarihi itibariyle hizmet akdine işveren tarafından son verildiğini bildirmiştir.(23/07/2009 da halen ssk sı sürüyor işten çıkatmadık) Ayrıca ihtarnamesinde 1) sigortasının geç yapıldığını 2)Asgari ücretten fazla maaş aldığını bankaya asgari ücretin yatıp, farkının elden verildiğini. 3)Fazla mesai yaptırılıp parasının ödenmediğini. 4)Yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve izin paralarının verilmediğini.(Yıllık izin le ilgili hiçbir belge düzenlenmemiş imza alınmamıştır, iddasını yazılı olarak çürütecek belgemiz yoktur) 5)Dini bayramlar dışında çalıştırılıp ücret mesai ücreti verilmediğini. 6)Asgari geçim indirimlerinin ödenmediğini.(haklıdır gerçekten kriz dolayısıyla ödemedik inkar etmiyoruz bu konuda itirazımız yok) idaa etmektedir. Personel 20/07/2009 dahil, işe gelmemektedir. 20/07/2009 - 21/07/2009 - 22/07/2009 tarihlerinde ayrı ayrı 3 eski pers-onelin şahitliğinde işe gelmeme tutanağı tutuldu. 23/07/2009 tarihinde de noterden, personele geçerli mazeret beyanı talebi ve işe davet, aksi durumda bildirimsiz fesih uygulanacağına dair ihtarname çekilmiştir. SORU 1: İşçi, bize neler yapabilir. SORU 2: Kendimizi korumak için neler yapmalıyız. SORU 3: İşe gelmemeye devam ederse İkinci ihtarda bulunmamız gerekirmi. SORU 4: En erken hangi tarihte ve ne hükmünde işine son vermeliyiz. (Not:Yazılı hizmet akdi sözleşmemiz yoktur)

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İŞçinin de sizinde yasal kusurlarınız bulunmaktadır. Konu adli olup hakkınızı heriki tarafta mahkemede arayacağı belli olmaktadır. İşçinin yasal taleplerinin doğruluğunu sizde kabul ediyorsunuz. Buna karşılık edimlerinizi yerine getirmediğiniz gibi hiçbir yasal belgeniz de yok . Şu halde işçi ile anlaşma yoluna gitmeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.07.2009
Soru :
Merhaba, 2009/15200 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA "1. Sınıf lokanta ruhsatı yada işletme belgesine sahip olan yerler denmektedir." Çalıştığım iş yeri herhangi bir sınıfa tabi olmayıp Turizm Bakanlığı Turizm işletme belgesine sahip Lokantadır, sınıfı ve türü kısmında ise : Özel Turizm İşletmesi yazmaktadır. Bu durumda KDV oranımız %8 mi yoksa % 18 olarakmı uygulayacağız. Not : Bakanlar kurulu kararından önce %8 olarak özelge almıştım. Tekrar özelge başvurusundamı bulunayım ? Şimdiden teşekkürler. Hakan ÖZŞAFAK SMMM

Cevap :
Sayın Özşafak, Bahsettiğiniz BKK'ya göre Turizm İşletme Belgesine sahip olduğunuz anlaşılmaktadır. KDV'yi %18 olarak uygulamanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.07.2009
Soru :
İyi günler 15/07/2009 tarih ve 27289 sayılı bakanlar kurul kararı ile K.D.V. oranlarında yapılan değişiklikte, "birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler " ibaresi geçmekte. Bu cümlede ifade edilmek istenen sadece turizm ruhsatlı işyerleri mi ? yoksa belediye veya ilgili kurumlardan 1. sınıf lokanta ruhsatı almış işyerleri mi ? yoksa her ikiside mi kastedilmektedir. Konu ile ilgili yorumlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Karakoca, Belediyelerin vermiş olduğu ruhsatlar 1,2,3. sınıf lokanta ruhsatı şeklindedir. Turizm Bakanlığı ise vermiş olduğu belgelerde sınıf belirtmeksizin turizm işletme ruhsatı vermektedir. KDV uygulamasıyla ilgili yayımlanan BKK'nda belediyelerden 1.sınıf ruhsat alan lokantalar satmış oldukları hizmet için %18 KDV hesaplayacaklardır. Turizm İşletmecilik Belgesi olan lokantalarda KDV %18 uygulanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.07.2009
Soru :
Merhaba, Mali müşavirlik belgesi olmadan muhasebecilik yapan bir kişinin bir müşavirle anlaşarak beyannamelerini onun şifresi ile göndermesinin, belgesini kullandıran müşavir ve yetkisiz iş yapan muhasebeci için yaptırımı varmıdır? Bunu öğrenmişsek ne yapmalıyız. Saygılar

Cevap :
Sayın Öztürk, Yaptırımı vardır. Meslek mensubu yönetimin kararı doğrultusunda gerek görülürse disiplin kuruluna sevk edilir. Meslek mensubu olmayan kişi için ise savcılığa suç duyuru yapılmaktadır. Bu işlemler için ilgili evrakların bir dilekçe ekinde Odamıza verilmesi gerekmektedir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 14.07.2009
Soru :
şirketimizde çalışmakta olan personele kanser tanısı kondu ve malülen emekli olabilmesi için vergider muaf belgesi için bizden bir yazı istedi biz personele herhangi bir sakatlık veya vergi muafiyeti için başvuruda bulunmamıştık personel 2005 yılından beri bu hastalıkla mücadele ediyor. ayın belirli günleri vizite alıp doktora gidiyordu fakat doktor artık çalışamayacağını ve malülen emekti olması gerektiğini söylemiş. biz herhangi bir muafiyet yapmadığımız birine muafiyetlik belgesi alabilirmiyiz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Adres ve Posta Kod: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0312 458 75 02 Fax: 0312 431 59 06 e-posta: tahsis@sgk.gov.tr 1 Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 / 374 30/04/2009 Konu : Maluliyet İşlemleri. G E N E L G E 2009/67 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tahsis mevzuatına ilişkin maddeleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin; maluliyet, yaşlılık, sürekli iş göremezlik halleri ile kontrol muayenelerine ilişkin sevk işlemleri, masrafların karşılanması ve maluliyet durumlarının tespitiyle ilgili olarak Kanunun uygulanmaya başlanmasından sonra karşılaşılan sorunlar ile tereddüt edilen hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. A. SEVK İŞLEMLERİ VE MASRAFLARIN KARŞILANMASI 1- 5510 sayılı Kanunun; 19 uncu maddesi gereğince, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürlerine, 25 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki sigortalıların çalışma gücü veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybına, 28 inci maddesinin; -Beşinci fıkrası gereği, çalışma gücü kaybına, -Yedinci fıkrası gereği, erken yaşlandığına, -Sekizinci fıkrası gereği, emeklilik veya yaşlılık aylığı talebinde bulunan kadın sigortalının malul çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğuna, 20 nci ve 34 üncü maddeleri gereği, malul olmaları nedeniyle ölüm aylığı ve geliri alan çocukların çalışma gücü kaybına, ilişkin tespitlerin yapılması amacıyla 4 (a) ve 4 (b) sigortalıları ve hak sahiplerinin Ek-1 ve Ek-1/A’da belirtilen belgelerle Kuruma müracaat etmeleri halinde sevk işlemleri yapılacaktır. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Adres ve Posta Kod: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0312 458 75 02 Fax: 0312 431 59 06 e-posta: tahsis@sgk.gov.tr 2 2- 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre sigortalıların veya işverenlerin malullük durumunun tespiti için Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk istemesi halinde, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla sigortalıların sevkleri yapılacaktır. 1800 prim gün sayısı şartını yerine getirmeyen sigortalıların sevk işlemlerinin yapılabilmesi için; a) 1800 prim gün koşulunun hizmet borçlanması yapılarak tamamlanması halinde, borçlanma talepleri mutlaka alınacak ancak, borçlanma bedellerinin ödenmesi beklenmeyecektir. b) 4 (b) sigortalılarının 1800 ve daha fazla prim gün sayıları olduğu halde genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, sevk işlemleri prim borçlarını ödemeleri beklenmeden yapılacaktır. Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği şekilde sevk işlemi yapılanların sevk işlemlerine ilişkin her türlü masrafları kendilerince ödenecektir. Söz konusu kimselerin malul sayılmaları ve aylık bağlama işlemi yapılmadan önce prim borçlarını ödemeleri koşuluyla, yaptıkları masraf tutarları sigortalının talep etmesi ve belgelemesi halinde, Kurumun belirlediği miktarla sınırlı olmak üzere taraflarına ödenecektir. Sigortalılıkları devam eden 4 (b) sigortalılarından sevk talebinde bulundukları tarihte; içinde bulunulan ay ile bir önceki ayın prim borçları dışında borçları bulunmayanların, söz konusu dönemlere ilişkin borçları muaccel hale gelmediğinden, bunların sevk işlemleri yapılacak ve masrafları Kurumca karşılanacaktır. 3- Kurumun ilgili sağlık kurulunca sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre malul olup olmadığına karar verilirken, sigortalının ilk defa sigortalı olduğu tarihte malul olup olmadığı da tespit edilmektedir. Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan 4 (b) sigortalılarından ilk defa sigortalı olduğu tarihte bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilenlere, yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için en az 3960 prim gün sayısının bulunması gerektiğinden, söz konusu sigortalılardan ilk defa sigortalı olduğu tarihte malul olması nedeniyle maluliyet talepleri reddedilenlere ilişkin kararların sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine intikali halinde, sigortalının 3960 prim gün sayısının kontrolü yapılmak ve sigortalı bilgilendirilmek kaydıyla çalışma gücü kaybı tespit edilmek üzere ilgili belgeler Maluliyet ve Kurum Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilecektir. 4- 4 (b) sigortalılarının 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre (çalışma gücü kaybı % 60’ın altında olanlar) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk işlemi yapı


 

Tarih : 11.07.2009
Soru :
merhaba, benim sorum uzaktan eğitim sertifikası ile ilgili olacak, yurtdışında yüksek lisans öğrenimimden sonra stajıma başladım. Yüksek lisans yapanların bu uzaktan eğitim sertifikası zorunlu belgeler arasında mı? tşk

Cevap :
Sayın Bekir SAVİ, Malinize Staj Birimizden en kısa sürede yanıt verilecektir. İyi çalışmalar dileriz.


 

Tarih : 10.07.2009
Soru :
Merhaba Sayın Yetkili, Yaklaşık 6 aydır ücretini alamadığım mükellefimin defter ve belgelerini kendisine iade etmek istiyorum. Fakat telefonla ve yüzyüzü defalarca görüşmemize rağmen defterlerini almak istemiyor. Bu durumda defter ve belgeleri bana zarar vermeden nasıl iade ederim. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Albayrak, Önce noterden konuyla ilgili ihtar çekmeniz sonuç alamamanız halinde defterleri ilgili vergi dairesine tutanakla teslim edebilirsiniz. Konuyla ilgili mutlaka Odamızı yazılı olarak bilgi vermeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 26.06.2009
Soru :
iyi günler efendim. YANIMDA STAJINI YAPAN DAVUT GÖKALP mart ayı sınavını kazandı mali müşavir olma hakkını elde etti. Şirkettte bağımlı mali müşavir olarak çalışması için ne yapması gerekiyor. aşağıdaki sorularımızı cevaplayabilir misiniz? 1-gerekli belgeler nelerdir. 2-şirketin bu durum hakkında karar alıp ticaret odasına tescil ettirmesi gerekir mi? 3-Bağımlı olarak çalışmak için odaya ve birliğe üyelik için ödememiz gereken aidatların tutarı ne kadardır, bu aidatlar nelerden oluşmaktadır. SAYGILARIMILA teşekkürler İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Bahadır, Web sitemizde ÜUELİK işlemleri altında bütün bilgiler vardır.Odamıza kayıt sırasında ayrıca detaylı bilgi alabilir. Bağımlı çalışanların yetkisinin ticaret sicilde yayınlanması bizim açımızdan (YMM süreci açısından)zorunlu değildir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 23.06.2009
Soru :
Merhabalar.gelir vergisi olan bir müşterim semt pazarında meyve sebze satmak istiyor.Aldığı mallar faturalı.pazarda satış yaparken düzenlemesi gereken belge perakende satış fişimidir?

Cevap :
Sayın Gürel, Gelir Vergisi mükellefi olan müşteriniz satışlarını fatura ve benzeri vesika olan perakende satış fişini, gerektiğinde de fatura düzenlemesi gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.06.2009
Soru :
Merhaba; vergi mükellefiyeti olmayan kişi, araç kiralamasından dolayı gayri menkul sermaye iradı beyannamesi veriyordu. Ayrıca kiracı sorumlu sıfatıyla kiraya veren adına yıldabir kere kdv2 beyannamesi veriyordu. Vs.vs. Ancak ulaştırma bakanlığınca zorunlu hala getirilen k1, k2 yetki belgelerinin alınması için aracını kiraya verenin esnaf siciline kaydı dolayısıyla vergi mükellefiyeti isteniyor. Bu belgenin olmamasından dolayı trafikte yapılan kontrollerde 5.200,-TL idari para cezası kesiliyor. Ayda 200-300 Tl kazanmayı amaçlayan araç sahibi vergi ve esnaf sicil mükellefiyetiyle, bütün vergi beyannlarına esnaf aidatına ve muhasebeci ücretine maruz kalacak. Eee maliyeninde işi artacak. Gerçi maliye hala konudan bi haber... Konu bizi ilgilendirmez ulaştırma bakanlığını ilgilendirir diyerek şimdilik durumu geçiştiriyor. Ancak hali hazırda uygulamada çok sayıda olmasada traikte kesilen idari para cezaları temmuz itibariye kontroller arttırılarak arttırılacak. ne yapılmalıyız, ne yapılabiliriz? İyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Güneş, Ulaştırma Bakanlığının yapmış olduğu uygulamaya ilişkin konu vergi hukuku dışında olan bir uygulamadır. Konunun çözümü için müşterilerinizin bağlı olduğu Esnaf Odaları veya Ticaret Odası kanalıyla ilgili makamlara iletilmesi gerekir. Taşımacılık faaliyetinden dolayı mükellef sayısının artması ve de meslek mensuplarına iş olanaklarının artması mesleğimizin önemsenmesi için olumlu bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.06.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız başkasından kiralayarak faaliyette bulunduğum büromun bir kısmını bir başka meslektaşıma kiralayacağım. O meslekteşımda kendi adına tek başına serbest meslek yönünden mükellefiyet tesis edecektir. Bu durumda 1 - Alacağım kiraya karşılık hangi belgeyi düzenleyeceğim. S.Meslek makbuzu mu yoksa, fatura mı bastırıp düzenlemem gerekir. 2 - Kiradan stopaj yapılacak mı yoksa sadece KDV mi tabi olacak. 3 - Bu geliri S.Meslek Defterimde faaliyet geliri olarak diğer gelirlerimle birlikte aynı bölümde mi yoksa diğer gelir olarak ayrı sütunda mı göstermem doğru olur. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. SMMM ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, Sorunuz 18.06.2009 da aşağıdaki şekilde yanıtlanmıştır. Lütfen mailinizi kontrol ediniz. Yanıtlanan sorunuz web sayfamızda danışma soru cevap kısmında gelir vergisi ve KDV cevaplanan soruların içerisinde de gözükmektedir. Bilginize, İşyerinizin bir bölümünü bir başkasına kiraya vermeniz halinde elde edilen kazanç GMSİ'dır. Kiracınızın banka vasıtasıyla yapacağı ödemeden %20 GV Stopajı yapacaktır. Sizin fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemenize gerek yoktur. KDV hesaplanması sözkonusu değildir. Elde etmiş olduğunuz bu kira gelirini Yıllık GV Beyannamesine GVK 86.maddedeki şartların oluşması halinde dahil edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.06.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız Faaliyette bulunduğum büromun bir kısmını bir başka meslektaşıma kiralayacağım. O meslekteşımda kendi adına tek başına serbest meslek yönünden mükellefiyet tesis edecektir. Bu durumda 1 - Alacağım kiraya karşılık hangi belgeyi düzenleyeceğim. S.Meslek makbuzu mu yoksa, fatura mı bastırıp düzenlemem gerekir. 2 - Kiradan stopaj yapılacak mı yoksa sadece KDV mi tabi olacak. 3 - Bu geliri S.Meslek Defterimde faaliyet geliri olarak diğer gelirlerimle birlikte aynı bölümde mi yoksa diğer gelir olarak ayrı sütunda mı göstermem doğru olur. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. SMMM ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, İşyerinizin bir bölümünü bir başkasına kiraya vermeniz halinde elde edilen kazanç GMSİ'dır. Kiracınızın banka vasıtasıyla yapacağı ödemeden %20 GV Stopajı yapacaktır. Sizin fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemenize gerek yoktur. KDV hesaplanması sözkonusu değildir. Elde etmiş olduğunuz bu kira gelirini Yıllık GV Beyannamesine GVK 86.maddedeki şartların oluşması halinde dahil edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.06.2009
Soru :
İyi günler, YMM sınavlarına girebilmek için 10 yıl SMMM olarak çalışmış olmak gerekiyor. Sorum şu: Bir iş yerine bağlı SMMM olarak çalışırken, durumu Ticaret Sicil gazetesinde yayınlamak gerekir mi, gerekirse bu gazetede yer alacak yazı ne şekilde olmalıdır? Gerekmezse iş yerinde 10 yıl çalışıldığı belgelense yeterli mi? Konuyla ilgili aydınlatıcı bilgi verirseniz çok memmun olurum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Sayın Nergiz, TESMER Başkanlığı'nın konuyla ilgili cevabı ektedir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü YMM SÜRECİNİZİN BAŞLAMASI İÇİN YETKİ ARANMAMAKTADIR. MUHASEBE BİRİMİNDE SSK’LI OLARAK ÇALIŞMANIZ YETERLİDİR. ÇALIŞMALARINIZ SÜRESİNCE A.Ş DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ, LTD ŞTİ LERDE ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNDEN BULUNMAMANIZ GEREKMEKTEDİR.


 

Tarih : 11.06.2009
Soru :
S.M.M.M. belgesini aldım. SPK da lisanslama sınavlarına girmek istiyorum. Fakat odayla görüşen bir arkadaşım SPK ile ODA arasında SMMM olanların bu sınavlarına girmemesi gerektiği ile ilgili ihtilafa düştüğü ve mahkemelik olduğu ODA nında davayı kazandığını söyledi, dolayısı ile sınava girmenin bir anlamı yok dedi. Doğrumudur?

Cevap :
Sayın Baş, Dava devam etmektedir.Avukatımızın kısa bilgisi ektedir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar HakkındaTebliğde Değişiklikler Yapılmasına Dair Seri VIII No:46 sayılı Tebliğin, Seri VIII No:34 sayılı Tebliğ”in bazı maddelerinde değişiklik yapılması karşısında ilgili hükümlerin iptali talebiyle Türmob tarafından Danıştay 13.Daire Başkanlığı’nda 2006/1947 E. sayılı dava açılmış, ancak dava reddedilmiştir. Karar, Türmob tarafından temyiz edilmiştir.


 

Tarih : 10.06.2009
Soru :
Sayın Yetkili, Ben eylül 2008 SMMM stajyeriyim.Stajım devam ederken Aralık ayında stajıma askerlik nedeniyle ara verdim.30.05.2009 tarihi itibariyle terhis belgemi aldım.Şimdi stajıma aynı firmada devam etmek istiyorum.Hangi belgeleri hazırlamam gerektiği konusunda sizlerden yardım istiyorum.İyi günler...

Cevap :
SAYIN İLGİLİ ASKERLİK SONRASINDA ADAYLARIN BAŞLAYACAKLARI İŞYERİ AYNI YER DAHİ OLSA YENİ İŞYERİ EVRAKLARI OLARAK HAZIRLANMASI GEREKMEKTEDİR. SİTEMİZDE STAJ BAŞLIĞI ALTINDA AYRINTILI BİR ŞEKİLDE HAZIRLANACAK EVRAKLAR ANLATILMIŞTIR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 05.06.2009
Soru :
belli bir bedel karşılıgında internet aracılığı ile kendi banka hesaplarını kullanarak üçüncü kişilerin elektri,su vs gibi ödemelerini yapan bir banka ile anlaşmalı ltd sti iz sadece yaptıgımız hizmet karşılıgında aldığımız tutar için belge düzenlemekteyiz. Fakat kdv beyammanesinde kredi kartlarınız tutmuyor diye mesaj cıkıyor.ilgili vd bilgi verdik sizce bir yanlışlıkmı var şimdiden tşk.

Cevap :
Sayın Demir, Pos cihazı ile yapılan tahsilatlar sizin ilgili dönemdeki satışlarınız ile ilgili ise KDV Beyannamesi 45 nolu satıra bu tutarı yazmanız gerekmektedir. İdareden bilgi istendiğinde size ait olmayan tahsilatlarla ilgili açıklama ve ispat yapmanız durumunda herhangi bir problem çıkmayacağını düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.06.2009
Soru :
Merhaba. Müşavirliğini yaptığımız bir bilgisayar elektronık firmasında (vatan bilg. teknosa gibi(daha kücük olcekli)) kurumsal olduğu gibi perakende yani son kullanıcı müşterilerde var. Ve firmamız ürünlerin garanti sürelerini takip edebilmek icin perakende satışta olsa bu satışı fatura ile belgelendirmekte. Burada goruyoruz ki 120 cari hesaplarda binlerce alt hs oluşmuş. Şimdi ogrenmek istediğim şudur ki bu son kullanıcı perakende müşterilerin bütün hareketleri 120 nin altında tek bir 120...... Perakende Müşteriler HS. takip edilebilirmi. Vatan bilg. muhasebe servisi ile gorüştüm bu şekilde tüm perakende müşterileri tek 120.... alt hs. topladıklarını soylediler. Gorüşünüz nedir. Şimdiden Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Deniz, Sorunuzdan anladığımız kadarıyla 120 hesabı garanti sürelerini takip edebilmek için kullandığınıza göre 120 hesaplarda kişi ismine de ihtiyacınız bulunmaktadır. Ancak 120 hesabın kullanımı Tek Düzen Hesap Planına göre kredili mal satışlarına ilişkin kullanılması gereken bir hesaptır. Ve her müşteri için ayrı ayrı açılması gerekmektedir. Ancak nakit yapılan satışlarda istenirse nakit ödeme kaydından önce cari hesap kullanılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.06.2009
Soru :
Merhaba, işverenin kendisinin günlük yemek giderleri masraf yazılabilir mi? Bu konuda yargı kararı veya mukteza var mı?Bu konudaki görüşünüzü rica ediyorum. Ayrıca 10 ar günlük yapılan mahsupta satışlara ait yevmiye maddesine müşterilerden alına cek girişleride yazıla bılrmı?Yoksa her işlemin mahsubu ayrı ayrı yapılmak zorundamı(Çek girişleri,Çek çıkışları,Satışa ait mahsuplar,alışa ait mahsuplar). Ssklı işciler genelde dışarda yemek yedikleri için fiş olarak belge ibraz etmektedirler.Bunları masraf yazabılır mıyız ? Noter satış sözleşmesi ile alınan 2 .el araçlarda gider pusulası kesilmek zorundamı? Bılgı verısenız sevinirim Cep telefonuna ait kontörü fiş ile alıp kredi kartı ile ilintisinide kurdugumuzda masraf yazılır mı ? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Celep, 1-Yapılan harcamanın şahsi bir harcama olması nedeniyle gider yazılamaz. 2-213 Sayılı VUK 219.maddesinde kayıt nizamını düzenleyen hükümlere göre muhasebedeki yevmiye kayıtları günlük olarak ilgili tarihte işlemlerin mahiyetine göre 10 gün veya 45 gün gecikmeli olarak kayıt yapılır. Yevmiye kayıtlar 10 gün şeklinde gruplanarak kayıt edilemez. Her bir işlem için ayrı ayrı mahsup, tahsil ve tediye fişleri düzenlenmesi gerekir. 3-10 TL'ye kadar gider yazabilirsiniz. 10 TL'nin üzerindeki yemek harcamalarını bordroya dahil ederek brüt ücretine ilave ederek vergilendirmeniz gerekir. 4-Vergi mükellefi olmayan kişilerden noter sözleşmesi ile satın alınan araçlar için gider pusulası düzenlemenize gerek yoktur. Sözkonusu sözleşme araca ilişkin alış belgesidir. 5-İşletmenin aktifinde kayıtlı olan cep telefonuna ilişkin alınan kontörler gider olarak kaydedilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.06.2009
Soru :
sayın Yetkili, İyi günler, Yurt dışı alımlarından kaynaklanan ve fatura düzenlenmemiş kur farkı tutarları BA formlarına dahil edilmeli midir? Eğer edilecekse fatura olmadığından dolayı belge sayısı ne olmalıdır. Görüşlerinize arz ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Sezgin, VUK 381 nolu Genel Tebliğinde ilgili bölüm aşağıdaki gibidir: 4- DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM 4.6. Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri/giderleri de bildirimlere dahil edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.06.2009
Soru :
İyi Günler, Semt pazarlarında perakende olarak parça kumaş satışı yapan işletme defteri tutan gelir v. mükellef şimdiye kadar p.s.fişi ile satışlarını belgelerken, bundan sonra Ö.K.cihazı kullanmak istemektedir. İlgili V.D. Ö.K.cihaz almak için izin belgesi talep ettiğimizde biz pazarlarda satış yapan mükellef Ö.K.cihaz kullanamaz denmektedir. Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Bozkurt, Sorunuz 28.05.2009 tarihinde yanıtlanmıştır. Lütfen e-posta adresinizi kontrol edin ya da we sayfamızda ilgili bölümden cevaplanan sorulardan sorunuzun yanıtını bulabilirsiniz. Bahsettiğiniz müşterinizin basit usulde GV Mükellefi olduğu anlaşılmaktadır. Nihai tüketicilere mal ve hizmet satan gerçek usulde gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. Ancak basit usuldeki gelir vergisi mükellefleri ödeme kaydedici cihazı kullanmaları kendi tercihleri ile oluşur. Kanaatimizce müşteriniz ödeme kaydedici cihaz satın alıp kullanabilir. Vergi dairesinde çözemediğiniz konuyla ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Gelir Müdürlüğüne müracat ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR, SEMT PAZARLARINDA PARÇA KUMAŞ SATAN BİR MÜKELLEF ŞUANA KADAR SATIŞLARINI PERAKENDE SATIŞ FİŞİ İLE BELGELENDİRMEKTE İKEN, BUNDAN BÖYLE ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMAK İSTEMEKTEDİR. BU KONUDA İLGİLİ V.D. DEN Ö.K.C. ALMAK İÇİN İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN MÜRACAAT ETTİK. ANCAK V.D. BİZE Ö.K.C. KULLANAMAYACIĞIMIZI VE P.S.FİŞİ KULLANMAYA DEVAM ETMEMİZİ BİLDİRDİ. SEMT PAZARLARINDA PAZARCILIK YAPAN BU MÜKELLEF Ö.K.C. KULLANAMAZ MI? BU KONUDA BİLGİ VERMENİZİ SAYGIYLA RİCA EDERİYORUM. İYİ GÜNLER

Cevap :
Sayın Bozkurt, Bahsettiğiniz müşterinizin basit usulde GV Mükellefi olduğu anlaşılmaktadır. Nihai tüketicilere mal ve hizmet satan gerçek usulde gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. Ancak basit usuldeki gelir vergisi mükellefleri ödeme kaydedici cihazı kullanmaları kendi tercihleri ile oluşur. Kanaatimizce müşteriniz ödeme kaydedici cihaz satın alıp kullanabilir. Vergi dairesinde çözemediğiniz konuyla ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Gelir Müdürlüğüne müracat ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2009
Soru :
Merhaba! 09.01.2007 tarihinde SM belgemi alarak İSMMMO ya kayıt oldum. Ardında 01.11.2007 tarihinde büro tescilimi yaptırıp fiilen faaliyete başladım. Son yeterlilik sınavında da başarılı olarak SMMM oldum. Odanıza gelerek gerekli işlemleri yaptırdım. Ne zaman bilirkişilik yapabilirim. Çeşitli görüşler ile karşılaştım. Bu konuda bilgi almak istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Şar, Türk yargı sisteminde bilirkişilik için herhangi bir tahsil, ünvan ve kariyere bakılmaksızın her mahkeme başkanı konuyla ilgili "ehli hukuk" olan kişilerden bilirkişi atar. İhtisas sahibi olduğunuz konularla ilgili olarak mahkemelere bizzat müracat ederek bilirkişi olarak atanmanızı talep ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.05.2009
Soru :
1-SMMM Belgem var kullanmıyorum. S.G.M.Derneğine üye olamızda bir sakınca varmıdır. 2-Bu derneğin Odalaşması durumunda hem kendi odamızda veya birliğimizde kayıtlı kalarak , yeni oluşan bu odaya kayıt yaptırabilirmiyiz.(Yani iki odanında üyesi olabilirmiyiz.)

Cevap :
Sayın Yücel, S.G.M.Derneğinin ne olduğunu açıklamamışsınız .Muhtemelen bu dernek, Gümrük müşavirleri derneğidir.Söz konusu meslek grubunun odalaşması halinde, her iki odayada kayıt yaptırabilirsiniz.Ancak,Vergi Dairesine hangi meslek için mükellef olacaksanız o mesleğin odasının çalışanlar kütüğüne kayıt yaptırmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.05.2009
Soru :
İyi Çalışmalar.Orman köylüsün kendi ihtiyacı için orman işletmesinin vermiş olduğu "makta" tabir edilen orman alanından kestiği odunların ihtiyaç fazlasını satmaktadır.Vergi mükellefi tüketici de bu odunları satın almaktadır.Belge düzeninde gider pusulası mı müstahsil makbuzu mu kullanılmalı ve stopaj kesintisi yapılmalımıdır.Çünkü bir görüşe göre bunun zirai mahsul olmadığı ayrıca stopaja tabi olmadığı görüşü mevcut.Sizin görüşünüzü alabilrimiyim.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Akın, 193 Sayılı gelir vergisi kanunun 52. maddesi Zirai kazancın tanımı aşağıdaki gibi yapmıştır. " Madde 52 – (202 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değişen madde) Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır. Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade eder........." Tanımdan da anlaşılacağı üzere elde edilen kazanç ZİRAİ kazançtır. Orman ürününü alan Gelir Veya Kurumlar vergisi mükellefleri alış için Müstahsil Makbuzu düzenleyecekler ve aynı kanunun 94/11.maddesine göre Gelir vergisi stopajı yapacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2009
Soru :
Geçtiğimiz hafta SMMM belge alım işlemlerimi tamamladım. bu hafta da törenle belgemi alacağım. bir an evvel 10 yıllık ymm sürecimi başlatmak istiyorum. bağımlı olarak çalışıyor gözükmek için ne yapmam gerekmektedir. 1-kaşe alma zorunluluğum var mı? 2-ismmmo'ya herhangi bir bildirimde bulunacakmıyım. 3-şirkette imza yetkilisi olduğuma dair karar aldırmam gereklimidir?Gerekli ise imza sirküsü de çıkatmalımıyım? tesmerin bana verdiği cevapta bordrolu gözükme kafidir denilmekte, fakat odadan tereddütlü farklı yanıtlar da gelebilmekte. bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Cevap :
Sayın Tunçok, E-postanız ilgisi nedeniyle TESMER Başkanlığı'na yönlendirişmiştir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 03.05.2009
Soru :
POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyetinde olan doktor, diş hekimi ve veteriner vb. mükelleflerin geçici vergi beyannamelerini hazırlarken ekler bölümünde yer alan fatura bilgilerine pos cihazından çıkan ve serbest meslek makbuzu yerine geçen belgedeki bilgilerin yazılması uygun mudur? Bu belgeler üzerinde matbaa ya da müşterinin vergi kimlik numaraları yer almamaktadır. Yoksa 19/02/2009 tarihli VUK/40 sayılı sirkülerde açıklananlara göre serbest meslek makbuzu mu düzenlenmelidir?

Cevap :
Sayın Saraç, Bahsettiğiniz serbest meslek erbapları mesleki kazançlarını serbest meslek makbuzu ile belgelendirmek zorundadırlar. Ticari kazanç sahipleri fatura kullanırlar. Dolayısıyla serbest meslek erbaplarının Geçici Vergi Beyannamesindeki fatura bilgileri bölümü doldurulmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2009
Soru :
Bir mükellefim A.Ş. yönetim kurulu üyeliği nedeniyle Bağkura 2002 yılında kaydını yaptırmış ancak hiç prim ödememiştir. Bu arada 2007 senesinde SSK girişi yaptırmış ve halen devam etmektedir.2009/17 sayılı genelgedeki 3 no.lu örnek vakaya göre Bağkura müracaat edip Bağkur üyeliğini tamamen sonlandırabilir mi ve bunun için hangi belgeleri ibraz etmesi gerekir? Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 2002 yılında başalatılan ve halen devam etmekte olan Bağkur borçlarınızı ve sürelerinizin silinmesi işlemini yapabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.04.2009
Soru :
Sayın Danışma Kurulu Üyeleri Ben 11/2004 Tarihinde SMMM belgemi aldım ve aynı tarihte vergi kaydı mükellefiyetimi açtırarak faaliyetime başladım.2005 yılında da faaliyetim devam etti ve 2005 yılı sonunda vergi mükellefiyetimi kapatarak,Serbest Muhesebeci İbrahim Doğan Yüzbaşıoğlu firmasında Bağımlı çalıştmaya başladım. 2006 yılı ve 2007 yılı bağımlı çalıştıktan sonra,2008 yılında tekrar mükellefiyetimi açtırdım.Öğrenmek istediğim konu YMM sınavlarına girebilmek için ön koşul olan 10 yıl mali müşavirlik yapma şartına göre 2004 yılı tam yıl olarak sayılacakmı ve bağımlı çalıştığım iki senede kabul edilecekmi,bağımlı çalıştığım firmanın da şahıs firması olduğunu göz önüne alarak soruma vereceğiniz cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yüzbaşıoğlu, İlgisi nedeniyle TESMER Başkanlığı'na yönlendirilmiştir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 21.04.2009
Soru :
Merhaba, 22/09/1997 tarihinde ölümü gerçekleşen, 30049208488 TC.Kimlik nolu, 19024118 ssk sicil nolu, 1974 doğumlu, Bingöl/Kiğı nüfusuna kayıtlı Cengiz ERTEM isimli bir tanıdığım odaya kayıtlı imiş. Fakat ailesi dosyasının hangi aşamada kaldığını bilmemekte, staj hakkını veya belgeyi almaya hak kazanıp kazanmadığını merak etmektedir. Konu ile ilgili olarak adı geçen üyenin dosya durumunun ne aşamada kaldığını öğrenmemiz konusunda yardımlarınızı rica eder, Saygılarımı sunarım.

Cevap :
Sayın Yüksel YAMAÇ, İlgisi nedeniyle Staj birimimiz size en kısa sürede yanıt verecektir. İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 14.04.2009
Soru :
Sayın Yetkili, stajımı 01.01.2008 tarihinde başlattım ve birinci yıl sonunda stajyer değerlendirme formunu odanıza gönderdim. 20.03.2009 tarihinde işyerimden ayrıldım işyeri değişikliğimi yaptım. 01.01.2009-20.03.2009 dönemi için eski işyerimden not almalımıydım yoksa 3 aylık süreden kısa olduğu için almamam doğrumuydu. Öte yandan odanıza SSK hizmet listeleri için 01.01.2009 dönemi ve 20.03.2009 dönemine ilşkin hizmet listesini eski işyerimden mi alıp teslim edeceğim.yada o çalışma dönemini nasıl belgeleyeceğim. teşekkürler

Cevap :
Sayın Evren UĞURDOĞAN, Zaten 1.yılın sonunda notunuzu teslim etmişsiniz. 2.yılda ise 3. ay dolmadan çıktığınız için getirmenize gerek yok. Eski işyerinize ait evraklarınızı yeni işyeri evraklarınızla sunmanız gerekiyor. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 10.04.2009
Soru :
iyi günler; şirket aktifine 1999 yılında 56000 tl bedelle giren mercedes otomobil pert olduğu için satıldı.Noter satış sözleşmesinde kasko bedeli 48260 TL satış beyan bedeli de 23200 TL gösterilmiş MTV ilişiksiz belgesinde de çekme belgeli ruhsat yazıyor faturasını 23200 TL %1 kdv göstererek kestirmeyi düşünüyorum. (2007 den önce aktife girdiği için kdv %1)teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Dumlu, Ticarette esas olan gerçek alım-satım bedelidir. Kasko bedeli ya da noter sözleşmesindeki yazılı bedel dışında fiili bedel sözkonusu ise bu bedel üzerinden işlem yapılmalıdır. Fiili bedel söz konusu değilse, noter sözleşmesindeki satış beyan bedeli esas alınarak fatura düzenlenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2009
Soru :
Üstadım iyi günler diliyorum.Soru:Deri imalatı yapan müşterim Kimyacılardan deri kimyevi maddeleri alıp fabrikasında deri finisajı yapıp bitmiş ayakkabı derisi olarak satmakta.Son zamanlarda ithal edilen kimyevi maddelere ÖTV getirildi.Kimyevi madde aldığımız müşterilerimiz bize diyorlarkı,Kapasite raporu ve sanayi sicilbelgesi ile banka temina mektubu vermeniz lazım ki size kimya satışlarımızı gerçekleştirelim.Yıl sonundan da bir YMM gideceksiniz rapor düzenleyip terkin yaptırmanız gerekecek.Kısacası imalatçı müşterim kimyevi maddeleri yurt içindeki müşterilerden temin ediyor.ÖTV ve bu belirtilen işlemlerle ilgisi nedir, ne değildir anlamış değilim.bildilerinizi bekliyorum teşekkürler.

Cevap :
Sayın Sekman, Bahsetmiş olduğunuz işlemler, ÖTV'ye tabi malların ihraç edilmesi halinde söz konusudur. Aksi takdirde ödemiş olduğunuz özel tüketim vergilerini malın maliyetine ekleyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.04.2009
Soru :
Üstadım.Cevabınız için şimdiden teşekkürler.Tarafıma işyeri açılışı için başvuran bir kişinin şöyle bir sorunu var.Bu kişi öteden beri Amway, Herbalife ,Aloevera ve benzeri firmalara kayıtlı olarak ilgili şirketlerin bitkisel zayıflama,kilo alma ,kilo verme ürünlerinin satışını , ek gelir olarak ,ikametgahından yapan bir vatandaşımızdır.İlgili firmalar bu kişi ve kişileri distribütör olarak tanımlıyor.Bende sorumun ilerleyen bölümlerinde bu kişi ve kişileri distribütör olarak adlandıracağım. Bilindiği üzere ilgili firmaların distribütörü olan bu kişilerin yaptıkları tüm satışların vergilerini firma ödüyor.Sadece ilgili firma distribütör olan kişiye fatura keserek KDV tahsil etmektedirler.Tarafıma başvuran kişi bu ürünleri bundan sonra bir işyeri kiralayarak burada satmak istediğini söyledi.Mal alışlarını firmadan aldığı fatura ile belgeleyip , satışlarını da müşterilerine keseceği fatura ve ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgeleyebilecekti.Buraya kadar sorun yok.Sorun başvuran kişi bu işyerinde 20 ’ye yakın distribütörle beraber faaliyet göstereceğini ifade etmesidir.Sorun alış ve satış dengesini sağlayacak faturaların vergi kanunlarımıza göre muhasebeleştirilmesi. 1)Firma her bir distribütörün primlerini ayrı ayrı hesaplandığı için karışıklık olmaması için ayrı ayrı fatura kesiyor.Firmaya bir işyerinde satış yapılacağı ifade edilip, 20 distribütörün tüm alımları için tek bir distribütöre fatura düzenlenmesi isteğini kabul etmiyor ve tüm alımlar için tek bir fatura kesinlikle düzenlemiyor. 2)Şirket kurmanın imkanı yok.Çünkü firma bu 20 distribütörün isimlerine ayrı ayrı fatura kesiyor.20 ayrı şahsa düzenlenmiş faturaları şirkette kullanamıyoruz.Ayrıca bu 20 distribütör ilerde sayısı çok daha fazlalaşacak. 3)Bir kişinin üzerine şahıs firması kursak geri kalan 19 kişinin alış faturalarını kullanamayacağımızdan 20 kişinin satış rakamını 1 kişinin alış faturası karşılamayacağından çok yüksek KDV ve Gelir Vergisi yükü çıkacak. Nasıl bir yol izleyeceğimizi ve çözüm önerilerinizi bekliyorum.Saygılarımla,

Cevap :
Sayın İbiş, Açmış olduğu mükellefiyet ile ilgili kazancı ticari kazanç olacaktır. Sadece bu ürünleri ya da yanında başka ürünlerin ticaretinin yapılması önemli değildir. Gerçek usulde elde ettiği ticari kazancına bu satışlarını ilave edecek ve beyannamelerini verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2009
Soru :
Sayın Üstadım, mükelleflerim arasında, işyeri aile fertlerine ait olup fiilen kira ödemesi yapmayan, ancak usulen kira stopajı beyan eden, yada hala kirasını (her nedense)bankadan yatırmamakta direnenler var.Bu kira ödemesi belgelenemeyen ve daha sonra da belgesi gelmesi mümkün olmayan kiraları muhtasarada beyan edersem yada etmezsem durum ne olur. Neyin doğru olduğu konusunda tereddüt etmekteyim. Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Pusa, Vergi hukukunda usulen kira ödemesi diye bir kavram söz konusu değildir. Fiilen kira ödemesi varsa, işyerleri için, stopaj kesilip bankadan ödemesi yapılacaktır. Aile efradına işyeri kirası ödenmiyor ise, giderleşecek kira söz konusu değildir. Ancak işyerinin sahibi aile bireyi emsal kira bedeli üzerinden GMSİ Beyannamesi vermek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2009
Soru :
merhaba, Yurt dışına yaptığımız Hizmet satışlarında faturaya karşılık gelen tutara ait Döviz alım belgesi alınması zorunlumudur? Bununla ilgili bir limit varmı? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Söylemez, Vergi hukukuna göre yurt dışına yapılan mal ve hizmet ihracatı sonucunda döviz alım belgesinin (DAB) ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2009
Soru :
...Değerli yetkili; 13.02.1975 doğumlu 01.08.1996 ssk girişli (toplamda 4.500 gün prim)2002 yılında %60 vergi indirim belgesiyle(2.derce engelli) ne zaman emekli olabilirim...(kastedilen yaşlılık aylığıdır..bu sorulan 3.sorudur..sorduğum ne 2022 nolo yasa nede malülüllük aylığıdır.daha önceki sorularıma bu bağlamda cevap verilmiş..belkide ben eksik ifade etmiş olabilirim..)...Yine bu bağlamda (yaşlılık aylığı) 06.08.2003 ve 5510 nolu yasa durumu nereye getirir.. SAYGILAR

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bazen aldığımız verilere göre sorunun bizi nerelere götüreceğini ancak telefonla bağıtlarsak çözümleyebiliyoruz. 5510 sayılı yasanın Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları MADDE 28- Yaşlılık sigortasından sigortalıya sağlanan haklar şunlardır: a) Yaşlılık aylığı bağlanması. b) Toptan ödeme yapılması. (Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) İlk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara; a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır. b) (a) bendinde belirtilen yaş şartı; 1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61, 2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63, 4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64, 5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65, 6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65, 7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65, olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında (a) bendinde belirtilen prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır. Sigortalılar, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan yaş hadlerine 65 yaşını geçmemek üzere üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla da yaşlılık aylığından yararlanabilirler. 1 ********** Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler. ******** Bakanlıkça tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için ikinci fıkrada belirtilen yaş şartı 55 olarak uygulanır. ¹ 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan “yaş hadlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “65 yaşını geçmemek üzere” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.1(1) (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir. (Değişik sekizinci fıkra: 17/4/2008-5754/16 md.) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan, (b) bendinde belirtilen sigortalının sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigortalıların ise istekleri üzerine yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra ilişiklerinin kesilmesi şarttır. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ayrıca, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur. (1) Bu maddenin uygulamasına ilişkin usûl v


 

Tarih : 27.03.2009
Soru :
Soru : ...Değerli yetkili; 13.02.1975 doğumlu 01.08.1996 ssk girişli (toplamda 4.500 gün prim)2002 yılında %60 vergi indirim belgesiyle(2.derce engelli) ne zaman emekli olabilirim...İlginize şimdiden teşekkür... Cevap : Değerli Meslek Mensubu 15 yıl 3600 gün Kalan Yaş : 2 yıl 4 ay Yaklaşık olarak 01.08.2011 de emekli olabilirsiniz. İyi çalışmalar Şeklinde cevap vermişsiniz ama benim öğrenmek istediğim 06.08.2003 tarihinde getirilen kademe sistemi vede yeni 5510 durumu değiştirir mi?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yaptığım hesaplamaya göre 2 yıl 4 ay sonra yaklaşık 01,08,2011 de emekliliğe hak kazanabilirsiniz.. Malûllük sigortasından sağlanan yardımın malûllük aylığı bağlanması olduğu maddede belirtilmiştir. Sigortalıların, malûllük aylığından yararlanabilmesi için aranan koşullar açıklanmıştır. Malul sayılan sigortalıların ayrıca en az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekecektir. Daha önceki SSK mevzuatında toplam olarak 1.800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması koşulu değiştirilerek sigortalıların maluliyet için gereken prim gün sayısı artırılmıştır. Sigortalının malullük durumu, kendisinin veya işverenin talebi üzerine; a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin, b) Varsa ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihteki sağlık durumunu gösteren raporun, c) Erkek sigortalıların askerliğe başlayış ve terhis tarihlerini gösteren askerlik süresine ait belgenin, ç) Varsa sigortalının maluliyete sebep olduğu ileri sürülen hastalığı ile ilgili daha önce başvurulan sağlık hizmeti sunucularından temin edilecek rapor, tıbbi belge ve epikrizlerin, d) Sigortalı hakkında daha önce Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu veya Kurum sağlık kurulunca verilmiş bir karar mevcut ise, bu kararın bir örneği ile dayanağı rapor ve tıbbi belgelerin, Kurum sağlık kurulunca incelenmesi sonucunda tespit edilir. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalılara malullük aylığı bağlanması için yeni bir sağlık raporu istenmeksizin Kurum sağlık kurulunun bu tespitine ilişkin kararı üzerinden işlem yapılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.03.2009
Soru :
değerli meslektaşım : sorum şu, yeni bir mükellefim geldi. taksi durağı işletecek. gerçek usulde veya basit usulde, nasıl mükellefiyet açacağım. gelirini hangi belgelerle tevsik edecek. yani fiş fatura yazarkasa veya dip koçanlı fiş. bilgilerinize şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, Birden fazla taksinin bir durak organizasyonu içinde hizmet vermesinden elde edilen kazanç gerçek usulde ticari kazançtır. Durak işleten mükellef, taksici esnafından tahsil etmiş olduğu gelirler için fatura düzenleyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.03.2009
Soru :
Sayın Üstadım, Aynı zamanda sermaye şirketi olan bir kişi kendi adına, başka bir firmaya karşı taahhütte bulunarak danışmanlık yapıyor ve 2008 yılında bir miktar da avans alıyor.Danışmanlık hizmetini 2009 yılında vermeye başlıyor. Sorum şu: Verilen bu danışmanlık hizmetini(arka arkaya birkaç ay dahi olsa) gider pusulası ile belgelemek mümkün mü? Yoksa serbest meslek makbuzumu düzenlenmeli? İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Teke, Sorunuzda bahsettiğiniz danışmanlık hizmetlerinin serbest meslek kazancı olarak vergilendirilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
Merhaba, Sigorta Acenteleri ve muhasebesel işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki konularda bilgilendirmenizi rica edeceğim; * Sigorta acentesi olan bir firmanın tali acentelere vereceği komisyon karşılığında tali acentelerden fatura talep etmek yerine komisyon gider belgesi düzenlemesi mümkün müdür. Başka bir deyişle, sigorta şirketleri dışında sigorta acenteleri de komisyon gider belgesi düzenleyebilir mi? * Sigorta Acentesinin tasarladığı bir sigorta ürününün, sigorta şirketinin diğer acentelerinin sattığı poliçeleri üzerinden tasarımı yapan harici sigorta acentesine komisyon vermesi durumunda nasıl bir belgelendirme yapılmalıdır? Tasarımcı sigorta acentesi poliçe satışlarında yer almamaktadır. KDV muafiyeti söz konusu mudur? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Bozkurt, 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-e maddesi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile tali acenteler dahil sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri KDV den istisna edilmiştir. Tali acenteler ise BSMV kapsamı dışında olup, bu acentelerin sadece sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri KDV den istisnadır. Yani rolleri sadece sigortalı ile şirket arasında aracılık yapmaktan ibaret olan ve POLİÇE DÜZENLEME YETKİSİ BULUNMAYAN tali acentelerin, bu işlemleri karşılığında aldıkları komisyonlar (primler) KDV den istisnadır. Sigorta aracılık işlemleri dışındaki diğer teslim ve hizmetlerinden KDV nin konusuna girenler, bu vergiye tabi olacaktır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi 86 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliğinde bulabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
değerli büyüklerim sorumu acil cevaplayacağınız ümidi ile iyi çalışmalar diliyorum. gümrükte bekleyen ve ilk defa ithalatını yapacağımız ö.t.v'li 2710.19.85.00.00 tarife sıra nolu sıvı parafin malzemesi aldık. bu ithalatla ilgili prosedür hakkında net bir cevab'a ulaşamadık. biz üretim firması değiliz. ithal edeceğimiz bu ürünü iç pazarda satacağız. dahili işleme belgesi alabilirmiyiz, ayrıca gümrük müdürlüğüne global teminat mektubu vermemiz işimizi kolaylaştırırmı,veya biz bu malın ö.t.v'sini gümrük beyannamesi ile peşin devlete ödesek satıcı firmalara satışını yapacağımız bu mal için ayrıca fatura detayında ö.t.v bedeli belirtmeyip malın maliyetine yedirip fatura'lasak bir sakıncası varmı. son olarak biz bu malın gümrük beyannamesi kapanışını yapmak için satıcı firmalardan y.m.m. raporu alma zorunluluğumuz var (bu malın ne şekilde tüketildiğine dair) kolay gelsin

Cevap :
Sayın Aktaş, ÖTV Gümrük hattında ödenir. ÖTV malın maliyetine ilave edilir. Oluşan yeni maliyet üzerine kar ilave edilmesi şekliyle satışını yaparsınız. Bu aşamadan sonra ÖTV mükellefiyeti söz konusu olmaz. Yurt içinde yapacağınız satışlarda ÖTV'yi faturanızda göstermenize gerek yoktur. Gümrük beyannamesinin kapanışını yapmak için YMM raporu gerekli değildir. Bahsettiğiniz teminat mektubu ile ilgili Gümrük İdaresinden bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
...Değerli yetkili; 13.02.1975 doğumlu 01.08.1996 ssk girişli (toplamda 4.500 gün prim)2002 yılında %60 vergi indirim belgesiyle(2.derce engelli) ne zaman emekli olabilirim...İlginize şimdiden teşekkür...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 15 yıl 3600 gün Kalan Yaş : 2 yıl 4 ay Yaklaşık olarak 01.08.2011 de emekli olabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.03.2009
Soru :
2007 Eylül ayında SMMM Stajımı başlattım. Odanın kursuna gittiğim için staj sürem 2009 Mayıs ayı sonunda sona eriyor. ( Doğrumu ? ) 04.05 Temmuz 2009 Sınavına girebilmem için başvuru tarihiniz 06 Nisan 2009 da sona eriyor. Bu sebeple Mart, Nisan, Mayıs 2009 dönemlerinde staj yaptığımı odaya nasıl ispatlayacağım? Bunlara ek olarak SMMM Stajımı başlattığım zaman odaya verdiğim askerlik tecil belgemde 01.09.2009 a kadar tecilli olduğum belirtiliyor. Temmuz 2009 dönemi SMMM sınavı için tekrar tecilli olduğuma dair belge getirmeme gerek var mı?

Cevap :
SAYIN İLKER İMİR, TARAFINIZA BİLGİ VERİLMİŞTİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 19.03.2009
Soru :
2007 Eylül ayında SMMM Stajımı başlattım. Odanın kursuna gittiğim için staj sürem 2009 Mayıs ayı sonunda sona eriyor. ( Doğrumu ? ) 04.05 Temmuz 2009 Sınavına girebilmem için başvuru tarihiniz 06 Nisan 2009 da sona eriyor. Bu sebeple Mart, Nisan, Mayıs 2009 dönemlerinde staj yaptığımı odaya nasıl ispatlayacağım? Bunlara ek olarak SMMM Stajımı başlattığım zaman odaya verdiğim askerlik tecil belgemde 01.09.2009 a kadar tecilli olduğum belirtiliyor. Temmuz 2009 dönemi SMMM sınavı için tekrar tecilli olduğuma dair belge getirmeme gerek var mı?

Cevap :
SAYIN İLKER İMİR, TARAFINIZA SINAV BAŞVURUSU YAPABİLMENİZ İÇİN YAZI GÖNDERİLMİŞTİR. STAJ SÜRESİ BAŞVURU TARİHİNDEN SONRA BİTECEK ADAYLAR, SINAV TARİHİNE KADAR ÇALIŞACAKLARINA DAİR TAAHÜTNAME VERMEKTEDİRLER. AYRICA ASKERLİKLE İLGİLİ OLARAK DA TERHİS BELGESİ YADA ASKERLİK DURUM BELGESİ (BAKAYA, SEVK VB) KABUL EDİLMEKTEDİR. ÖNEMLİ OLAN STAJ SÜRESİ İÇİNDE ASKERLİK YAPIP YAPMADIĞINIZIN ANLAŞILMASIDIR. İYİ ÇALIŞMALAR STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 17.03.2009
Soru :
iyi günler 16.03.2009 sorduğum soru pek anlaşılmadı sanırım benim sormak istediğim ssk ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde ağustos ta 15 gün ve eylül 1 gün olan aslında SGDP olması gerektiği halde tüm sigorta kollarına tabi olarak gösterdiğimiz prim bildirgesini nasıl düzelteceğiz ve bu düzeltmeden dolayı hangi cezalarla karşılaşacağız.(SGDP giriş bildirgesi vermedik ve giriş olmadığı için çıkış bildirgesi varsa onuda vermemiş olacağız. ayrıca süresinden sonra yapılan ssk iptal bildirgesinde de ceza varmı)

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sorunuzu daha iyi anlayabilmek adına ofisiniz aranmıştır. Ancak size ulaşamadık. Eksik bilgiler var işçi emekli maaşı alıyor mu kurumun yazılı tespiti var mı vb. sorularım var ama anladığım kadarıyla şöyle; Kurum tarafından yapmış olduğunuz bir hata tespit edilmiş ve düzeltme yapmanız istenmiştir. Yapacağınız düzeltmelerinde neler olduğunu bir önceki soru cevap kısmında size belirttim. İptal bildirgesi düzenleyip sgdp li olarak işçiyi tekrar bildirmeniz gerekecektir.Şu halde bir İPC ödemeniz söz konusu değildir.Ancak işçi emkli maaşı alıyorsa kesilebilir ve müfettiş iincelemesi olacaktır. İyi çalışmlar


 

Tarih : 16.03.2009
Soru :
Merhabalar, Son SMMM bitirme sınavını vererek Belge almaya hak kazandım, Halen Bir LTD.Şirkette İmza Yetkili Müdür olarak çalışıyorum ve işyerimin ayrıca bir YMM ile tam tasdik sözleşmesi var. SMMM ruhsatımı aldığımda bu işyerinde belgemi kullanarak bağımlı çalışmaya devam edeceğim. Zaten imza yetkili olduğumdan tekrar bir yetki vermeye (Tic.Sicil ilanı) gerek varmıdır. Varsa Şirket müdürlüğünden istifa edip tekrar mı yetki almam gerekiyor.Saygılar,,

Cevap :
Sayın Arslan, Çalışma usul ve Esaslarına göre ticari şirketlerde şirket müdürü, yönetim kurulu üyesi, şirket ortağı olarak mali müşavirlik hizmeti vermeniz mümkün değildir. Bu nedenle çalışma sürelerinizin yeminlide geçen süre olarak değerlendirilmesi için bir imza yetkisi aranmamakla beraber, imza yetkisi alacaklarında yetkilerinin muhasebe ile ilgili olması gerekmektedir. Yani ticari şirketlerde sigortalı olarak çalışıyor olmak yeterlidir. İyi çalışmalar, saygılar.


 

Tarih : 12.03.2009
Soru :
Gemi Acenteliği yetki belgesi olan şirket'in Türkiye'deki denizcilik şirketlerine (yurtiçine ve yurtdışına çalışan gemiler için)limanlarda vermiş olduğu hizmetler için kesilecek faturalar Kdv li mi yoksa kdv den istisnalı mı kesilecektir.? Teşekkürler. Not: Bu şirketler içinde yetki belgesi olmayanlar var. Kendi gemileri olanlar var.?

Cevap :
Sayın Bakın, KDV Kanunu 13.maddesinin b fıkrasına göre, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV'den istisna edilmiştir. Madde kapsamına uygun olarak istisna belgesi almış olanlar için yapılan hizmetler KDV'den istisnadır. Konuya ilişkin Genel Tebliğleri gözden geçirmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2009
Soru :
faaliyet konusu uluslararası taşımacılık olan bir firma (c-2 belgesi yok) türkiyedeki müşterinin malını yükletip gümrük işlemlerini yaptırıyor.Fakat malı bulgaristana Bulgaristan plakalı araç ile oradaki nakliyeci taşıyor.Bu durumda bizim yurt içindeki firmaya keseceğimiz faturalar kdvsiz mi olucak.Taşımayı bizzat biz yapmıyoruz.Bulgaristandaki nakliyeci taşıyor.Bundan dolayı kdv iadesiyle ilgili dururumuz ne olur.

Cevap :
Sayın Yıldız, Uluslararası nakliye işlemlerinde yurt dışındaki müşterilere yapılan taşıma işlemi KDV'den istisna edilmiştir. Uluslararası nakliye firması olup da yurt içinde yük taşımaları halinde KDV hesaplanması ve tahsil edilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2009
Soru :
Merhaba, bürodaki adres değişikliğini SMMM'nin tarafınıza bildirmesi halinde yanında çalışanın da aynı belgeleri kurumunuza getirme zorunluluğu varmı? Süresi ne kadar? İstanilen belgeler nedir? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Sevil HAZIRCI, Adres değişikliklerinde SSK işe giriş çıkış yapılmışsa SSk evraklarınızı getirmeniz gerekir. Ayrıca SSK bildirgelerde adres değişikliği adresinin görülmesi gerekir. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 04.03.2009
Soru :
İyi çalışmalar, Turizm Sektöründe faaliyet gösteren bir mükellefimin( limited şirket) çalışanları yurt dışında fuar için bulundukları sırada yapmış oldukları belgesiz harcamaları (iş ile ilgili yol, telef., yemek vs..) gider olarak kayıtlara alabilirmiyim.. yurt dışı harcamaları olduğu için götürü olarak giderleştirebilirmiyim.. saygılarımla...

Cevap :
Sayın GVK 40.maddesinin 1.fıkrasının parantez içi hükmüne göre(İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.) yuraıdaki şartların oluşması halinde belgesiz giderler muhasebeye kaydedilebilir. Aksi takdirde bahsettiğiniz giderler belgesiz olması halinde gider olarak defterlere kaydedilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.02.2009
Soru :
sayın yetkili 2008 aralık ayında kesilen özel fatura ile türkiyede ikamaet etmeyenlere mal ihracatı yapıldı bu işlemin döviz alım belgesi 2009 ocak ayında düzenlendi kdv beyannamesinde iade talebi 2008 aralık ayındamı yoksa ocak/2009 dönemindemi talep edilecektir.teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Kanca, Bizim kanaatimiz Ocak 2009 tarihinde iade talebinde bulunabileceğiniz yönündedir. Yine de işlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.02.2009
Soru :
merhaba, stajyer elemanlara ödenen maaşları ve onlara ait yemek giderlerini gider olarak gösterebilirmiyiz, gösterirsek hangi belgelere dayandırmamız lazımdır

Cevap :
Sayın Ata, Stajyer eleman düşüncenizin ne olduğunu bilmiyoruz. 3568 sayılı yasaya göre staj yapan kişi ise, asgari ücretten daha düşük olmamak kaydıyla ücret ödemesi yapmak zorundasınız. Nakdi ve ayni yapılan ücret ödemeleri birleştirilerek bordro düzenlenir. Stajyer, meslek lisesi stajyeri ise GVK 23/12.maddesine göre asgari ücreti aşmayan ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Yemek işyerinde veriliyorsa veya dışardan geliyorsa işletmenin genel giderleri kavramında değerlendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2009
Soru :
Sayın Yetkili, Amortisman süresi dolmadan bozulmak kırılma gibi ( Örn. Diz üstü bilgisyarın düşürülerek kırılması )hurdaya ayrılması nedeni ile kalan amortisanının gider yazılabilir mi? Gider yazılması için takdir komisyonuna başvurmak gereklimidir? Amortisman kayıtlarından çıkarılması için ne tür belgeye ihtiyaç vardır?

Cevap :
Sayın Selvi, Sorunuzdaki örnek olayda sadece tek bilgisayar söz konusu ise takdir komisyonuna gereksinim kalmadan Kurumlar Vergisi Mükellefi iseniz, şirketin karar organınca alınacak bir karar ile ayrılmayan amortismanları giderleştirmek suretiyle hurda işlemi yapabilirsiniz. Alım satıma konu olacak ticari malların değer yitirmesi veya bozulması hallerinde değerin tespitinin takdir komisyonunca yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2009
Soru :
iyi günler, sorum ticari işletmelerdeki hırsızlık olayları ile ilgili. çalınan mallar emniyetin tuttuğu tutanakla tespit edildikten sonra stoklardan düşümünü nasıl yapacağız. kullanacağımız hesaplar ve belge ne olmalı. çalınan malların kdv sini ne yapacağız. devir kdv den düşebilecek miyiz. bir de alınan hasar tazminatını hangi hesaba atabiliriz. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Korkmaz, Çalınan mallara ilişkin daha önce indirmiş olduğunuz KDV'yi ilave edilecek KDV olarak beyan edip ödemeniz gerekmektedir. Tutanaktaki çalınan mal tutarı da KKEG olarak hesaplara intikal ettirilip 153/157 hesap alacaklandırılır.KV beyannamesinde matraha ilave edilir. Alınan hasar tazminatı da 649 hesaba gelir kaydedilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2009
Soru :
2004 yılında işten çıkarmış olduğumuz işçiler fazla mesai ücretlerini alamadıkları iddiası ile bizi mahkemeye verdiler Dava 2007 yılında yargıtayda onandı ve bize yine 2007 yılında teblig edildi.Ancak karşı taraf şirketimize ödeme ile ilgili bu zamana kadar herhangi bir başvuru yapmadı idi... Karşı taraf alacağını 2009/şubat ayında bizden talep etmektedir.(icra ilamları yeni geldi) geriye dönük ssk bildirgelerini nasıl vereceğiz..idari para cezası açısından durum nasıl olacak(örn.40 işçi /personel başı mı yoksa belge başımı?)gecikme zammı hesaplanacak mı ? hesaplanacaksa hangi tarih baz alınacak? ilginiz için teşekkür ederim...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kesinleşen kararlarda ödeme zamanı ve ödenecek kişiler belirtilen bir tebligat alırsınız. Bu tebligata göre ödemenin yapılması gerekir. Alacaklının başvurusunun beklenilmesi gerekmeketedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.02.2009
Soru :
dün bi soru sormuştum onunla ilgili cevap gelmedi. Lütfen yardımcı olurmusunuz. Konu şudur ki; temmuz sınavına hazırlanıyorum eylül 2007 stajyeriyim. yeterlilik kursuna gidiyorum ve temmuz sınavına başvurucam. Fakat askerlik şb. ile telefonda görüştüm yoklama kaçağı gözükütormuşum. Şimdi şubeye gidersem bana sevk verebilirler onun için istenen evraklarda askerlik durum belgesi var onu almasam olmaz mi yada başka bir çaresi varmı ?

Cevap :
Sayın Recep CAN, Sorunuzca cevap verilmiştir. iyi çalışmalar, STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 18.02.2009
Soru :
Merhabalar, SM Belgem ile bağımlı çalışanlar listesinden özel bir grup firmalarında muhasebeden sorumlu imza yetkilisi olarak çalışmaktayım. Grup firmalardan birisine(a.ş.) hissedar olabilirmiyim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Çakırca, İmza yetkili çalıştığınız ve mesleği ifa ettiğiniz şirket dışında, başka şirketlerde imza yetkisi almamak koşulu ile ortak olabilirsiniz. İyi çalışmalar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 17.02.2009
Soru :
Yurtdışına yapılan ihracat bedellerinin tahsilatları ya bankaya hesaba gelir veya yurtdışından müşteri yanında getiriyorsa gümrükte beyan edilir ve o belgeyle bankaya gidilir Döviz alım belgesine bağlanır. Fakat mükellef bunların hiç birini yapmayıp tahsilat makbuzuyla yurt dışı alacağını kapatmışsa muhasebe ve kur farkları açısından nasıl bir işlem yapmak gerekir.

Cevap :
Sayın Keküllü, Mükellefin böyle bir işlem yapmasının yasa ve tebliğlere uygun olmadığı açıktır. Bu nedenle kur farkı hesaplaması nasıl yapılabilir? Dövizin hangi tarihte ve hangi kurla geldiği belli değildir. Yapılması gereken kanunsuz olsa da tahsilat makbuzu tarihini baz alarak muhasebe kayıtlarını yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2009
Soru :
Sayın Danışman.. Şu anda bir şirket müşterim iştigal konusunu değiştirerek "İnternet üzerinden ve/veya mobil ortamda, bireylerin birbirleri ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurabilmeleri için sohbet, arkadaşlık v.b. sosyal ağ siteleri kurulması ve/veya işletilmesi" işi ile iştigal edecektir. Bu iş konusu ile ilgili olarak benim sorularım şu şekilde olacaktır. 1-) Bu arkadaşlık sitesine üye olan kişilerin kredi kartlarından tahsil edilen tutar ne şekilde belgelendirilecek, fatura üyelere tek tek mi kesilecek yoksa muhtelif toplu olarakmı kesilecek? Not: üye olan kişilerin güvenliği açısından sadece e-posta bilgileri olacak 2-) Bu arkadaşlık sitesine yurtdışından da üye alımı yapılacak. Bu durum hizmet ihracı olarakmı değerlendirilecek? 3-) Bu siteye herhangi bir şirket üye olduğunda stopaj açısından yapılması gerekenler nelerdir? şimdiden teşekkür eder... iyi günler dilerim.

Cevap :
Sayın Yener, 1-Faturalar üyelere tek tek kesilecek. Her bir üyenin ad-soyad, mümkünse adres yoksa yer/ilçe/il bilgileri faturada olmalıdır. 2-Yurt dışından üye alımı olsa dahi hizmet Türkiye'de gerçekleştiği için hizmet ihracı olmamaktadır. Fatura+KDV olarak düzenlenmelidir. 3-Şirketin üye olması durumu değiştirmemekte sizin yapmış olduğunuz faaliyet ticari faaliyet olduğundan KDVli fatura kesmeniz yeterlidir. Stopaj söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2009
Soru :
MERHABALAR.İŞLETME HESABINDAKİ BİR MÜKELLEFİM PRATİK ADI ALTINDA KREDİ KARTIYLA KONTÖR SATIŞI YAPMAKTADIR. BANKADA AÇILAN BİR HESABA PARA YATIRMAKTA VE POS CİHAZI İLE KREDİ KARTINDAN KONTÖR YÜKLEME İŞİ YAPMAKTADIR. ANCAK MÜKELLEFİME HERHANGİ BİR KOMİSYON BELGESİ VE FATURA GELMEMEKTE. BU DURUMDA SATICI FİRMANIN TARAFIMIZA MAL BEDELİ (KONTÖR) OLARAK VEYA ARADAKİ KOMİSYON BEDELİ İÇİN FATURA DÜZENLEMESİ GEREKMEZMİ. VEYA KDV BEYANNAMESİNDE MÜKELLEFİN KONTÖR SATIŞINI NE ŞEKİLDE GÖSTERMEM GEREKİR. İLK DEFA KARŞILAŞTIĞIM BİR DURUM. YANIT VERİRSENİZ MEMNUN OLURUM.

Cevap :
Sayın Ak, Müşterinizin kontör satın almış olduğu firmadan fatura alması gerekmektedir. POS cihazı kullanılmak suretiyle yapılan satışlara ilişkin hasılatın KDV Beyannamesinin 45 nolu satırında gösterilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2009
Soru :
MERHABA BEN EYLÜL/2007 DÖNEMİ STAJYERİYİM. TEMMUZ SINAVINA KATILMAK İÇİN YETERLİLİK KURSUNA GİTMEKTEYİM. YALNIZ TEMMUZ SINAVINA GİRMEM İÇİN YAPILACAK BAŞVURU DA ASKERLİK DURUM BELGESİ İSTENMEKTE. ŞUBEYE SORDURUM YOKLAMA KAÇAĞI GÖZÜKÜYORMUŞUM ŞİMDİ ŞUBEYE GİDERSEM BANA SEVK VEREBİLİRLER. BUNUN İÇİN NE YAPMAM LAZIM VE ASKERLİK DURUM BELGESİNİ GETİRMESEM PROBLEM OLURMU.

Cevap :
Sayın Recep CAN, Konuyla ilgili daha önceki sorunuzda cevap verilmiştir. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
merhaba ben eylül 2007 dönemi stajyeriyim. şuan yeterlilik kursuna gidiyorum temmuz sınavına kaılmak için. Yalnız istenen evraklarda askerlik durum belgesi isteniyor. Şuan yoklama kaçağı gözüküyormuşum. şubeye gittiğim an bana sevk verebilirler bunun için ne yapmam gerekiyor veye bu belgeyi getirmesem olmaz mı?

Cevap :
Sayın Recep CAN, Kurumumuz askerlik şubesi işlemleri hakkında sorumlu değildir. Tüm erkek adaylardan staj sonunda askerlik durumu ne ise; (askerlik durum belgesi, Bakaya belgesi yada askerlik terhis belgesi) istenmektedir. Bu nedenle, durumunuzu şubenizle görüşmeniz gerekiyor. iyi çalışmalar, STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
Konu : 21.01.2009 tarihli sorum ve cevabınız. 1-Ben SM değil, SMMM im. 2-Sorumu maalesef anlamamışsınız. Sizin taslağınız, ben de biliyorum ki kanun değil. Elbette değiştirilebilinir, kanuna aykırı olmayan benzer şeyler yazılabilinir.Ama sizin yaptığınız taslakta, yol gösterici olmanız gerekir. 340-346 ve 386 tebliğleri ben de biliyorum.Burada söz konusu olan e-beyanname haricinde olanların ilgili mercilere meslek mensubunca gönderilmeyip mükellef veya temsilcisi tarafından verilmesidir. Meslek mensubu tanzim ettiği belgeyi (e-beyanname ile gidenler hariç) mükellefe verir, göndermek vazifesi değildir. Meslek mensubu ne ofis boy ne de postacı, hatta ne de şirketin yetkili müdürüdür. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Erdoğan, Meslek mensuplarının kuracakları Şirketlerin, yapacakları işler bölümüne yazılması gereken ifadeleri nerelere götürmüşsünüz. Tekrar ediyoruz bu bir görüş ve öneridir. Siz yasa ve tebliğlere uygun istediğiniz gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
Kısmi İstihdam Sözleşmesi ile çalışan bir işçinin süresinde verilen işten ayrılış bildirgesi tam gün olarak bildirildiğinde ve aylık prim ve hizmet belgesi kısmi istihdam sözleşmesine göre beyan edildiğinde ortaya çıkacak uyuşmazlıkta ne tür bir müeyyide uygulanıyor. Teşekkürler....

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşten Ayrılış Bildirgesi İşkura verilmesi gereken bir belge olup SGK na vermiş olduğunuz Kısmi istihdam sözleşmesine göre düzenlemiş olduğunuz eksik gün bildirim formu SGK işçi bildirgesine uyumlu olmak zorundadır. Bu hata sehven yapılmış ise İşkura konu hakkında düzeltmeyi içeren bir dilekçe ile doğru olan İAB formunu düzenlemeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 14.02.2009
Soru :
iyi Günler SMMM belgesiyle Almanyada muhasebecilik yapma olanağı varmıdır..Denklik belgesimi almak gerekir.Şartları nelerdir.Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.Teşekkür ederim..

Cevap :
Sayın Turhan, Konu ile ilgili Almanya'daki meslek örgütü ile görüşebilirsiniz. Bizim ülkemizde yurtdışından alınan ruhsatlar kullanılamıyor, ancak yurtdışındaki bazı ülkelerde fark dersi vb.ile belge almanıza izin veriyorlar. TÜRMOB Uluslararası İlişkilerden de bilgi alabilirsiniz. 0312 232 50 60. www.turmob.org.tr. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 13.02.2009
Soru :
saygılar kolay gelsin.. temmuz ayı yeterlilik sınavı sonucuyla belge almaya hak kazandım. Bir şirkette bağımlı olarak göreve başlayacağım. . İşe başlayacağım şirkettin tüm yasal işlemlerini yani tüm beyannamelerini ve defterlerini ben tutatcağım. Bunun için bir kaç sorum olacak. 1)Meslek kanunda adı geçen "hizmet akdi ile çalışamama" konusunu anlayamadım 2)Bu şirkette çalışmaya başlamadan önce odaya gelip ne tür işlemler yapmam gerekiyor. 3)En az ücretin altında ücret kabul edememek, bağımlı çalışanlar için de geçerlimidir? Yani ssk lı olarak çalışacağım için aylık bordroda herhangibir ücret alt sınırı var mı? 4) Çalışacağım firmanın defterleri bir meslek mensubu tarafından şu an büroda tutuluyor. Ben şirkette işe başladığımda ne gibi prosedür uygulamam gerekiyor ( işverenle sözleşme yapmalı mıyım, şu an ki meslek mensubu ile defterleri devir aldığıma dair bir sözleşme yapmalı mıyım? 5) son sorum; vergi dairesinden internet şifrelerini şirket adına mı almam gerekiyor. cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Kurt, Hizmet akdi ile çalışabilirsiniz bir sorun yok.Kaşe almanız gerekiyor, bunun için bilgi sitemizde var, başvuru yapıyorsunuz ve sadece ilgili şirket için kullanacağınıza dair yazı veriyorsunuz.SSK lı çalıştığınız için ücret tarifesinin sizinle ilgisi yok. Bağımsız çalışanları kapsamaktadır.Şifre şirket adına alınıyor. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 12.02.2009
Soru :
Merhabalar ; Yurtdışından gelen faturalar bazan elimize "ay" geçtikten sonra geliyor. biz de, geçmiş ayın işlemlerini bitirdiğimiz için , bir sonraki ayın başında bu faturayı kayıtlara alıyoruz.Bu ft hizmet faturası ise sorumlu sıfatı ile ödeyeceğimiz kdv de hesaplıyoruz. Benim sorum şu: Bu faturayı kayıtlara alırken belge üzerindeki "kur" dan mı hesaplayacağız, yoksa kayıtlarımıza giriş tarihindeki "kur" u mu dikkate alacağız. (Örn: 25/01 tarihli fatura , ocak ayı kapandığı için 01/02 tarihli işleniyor.kur :25 Ocak mı , 01 Şubat mı ? ) Tabi buna göre KDV tutarı da farklı çıkacaktır. Tşk.

Cevap :
Sayın Coşkun, Belge tarihindeki kurun esas alınması gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.02.2009
Soru :
Merhabalar. Yolcu beraberinde eşya ihracatında iadenin yetki belgesine sahip aracı firma tarafından yapılması durumunda satış işlemini gerçekleştiren firma KDV beyannamesinde satış işlemi sırasında 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki İşlemler (3) ve KDV nin alıcıya intikalinde 43 No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV (5) bölümlerini dolduracak mıdır? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Eren, 43 nolu KDV Genel Tebliği 7/e maddesi kapsamında KDV Beyannamesini doldurmanız gerekir. Uygulamaya ilişkin örnekler için web sayfamızdaki e-KDV kitabından faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.02.2009
Soru :
KDV Kanunun 13/d maddesi kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi olan bir mükellef, mal ve hizmet alımında, alım yaptığı firmalar KDV siz mal alması gerekirken, mal satan firma KDV2li fatura düzenlemiş ve KDV tahsil etmiştir. dolayısıyla mal alan ve KDV kanunun 13/d maddesindeki istisna hakkında yararlanmayan mükellef fazla ve yersiz olarak ödediği KDV yi YMM raporuyla alabilirmi? yasal dayanaklarıyla bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Yaşar, KDV 13/d maddesinde teşvik belgesine bağlı global listede yer alması koşuluyla makine ve teçhizat teslimlerinde (hizmet hariç) KDV tahsil edilmeyecektir. Bu satışlar KDV beyannamesinde istisnalar bölümünde yer alacak, alışta yüklenilen KDV de iade hakkı doğuran işlemler gibi iade alınabilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.02.2009
Soru :
Saygı Değer Üstatlarımız V.U.K.340-346 Genel Tebliğler gereği Limitlerde belirtilen tutarların üzerinde 2sını tüccarlar ve bilanço esasına tabi olan mükellefler her ne şekilde olursa olsalara dahi gayri faal durumda olsalar bile veya ciroları çok düşük veya yok denecek kadar az bile olsalar mutlaka mali müşverirle sözleşme yapmak zorundamıdırlar yoksa gayrif faal durumda ciroları düşük olan bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükellefler defter ve belgelerini kendi içinde kendisi tutuyorsa ebeyanname aracılık sözleşmesi yapıp beyannamelerin sürekli olarak gönderebilirlermi bunda meslek mensubunun bir sorumluluğu varmıdır saygılarımla

Cevap :
Sayın Cantürk Kurumlar vergisi mükelleflerine ve bilanço usulüne tabi mükelleflere ilişkin tüm vergi beyannameleri, defter tutma sözleşmesi yapılması koşuluyla meslek mensupları tarafından elektronik ortamda gönderilebilir. Meslek mensuplarının gönderen konumunda (postacılık vazifesi) sadece işletme esasına göre defter tutan BAZI mükellefler için geçerli bir kuraldır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.02.2009
Soru :
iyi çalışmalar. bir firmamın sadece beyannamelerini göndermekteyim.defter ve belgeleri yeminli mali müşavir denetiminde şirket bünyesinde tutulmaktadır.Beyannameleri hazırlayıp bize gönderiyorlar ve biz sadece e beyan onaylama işlemi yapıyoruz. Beyanname başına almamız gereken asgari ücret ne kadar olmalıdır?.

Cevap :
Sayın Bal, Yaptığınız işlemin yanlış olduğu kanaatindeyiz. YMM gözetim ve denetiminde hazırlanan mali tabloların ve beyannamelerin Yeminli Mali Müşavirin şifresiyle gönderilmesinin daha doğru olduğu kanaatindeyiz. VUK Mük.227. maddeye göre neden sorumlululuk almak istiyorsunuz? 10 TL lik gelir için sorumluluk almanıza değer mi? Danışma Birimi


 

Tarih : 03.02.2009
Soru :
2005 yılı Temmuz dönemi'nde yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayarak SMMMM ünvanını aldım. Özel bir banka'da Kurumsal Pazarlama Yönetmeni-Müdür Yardımcısı- çalışmaya devam ettim, hale n de çalışıyorum. Müdür yardımcısı olduğum için 1.derece-A Grubu- imza yetkim var. SMMMM ünvanını aldıktan sonraki bankadaki çalışmam SMMMM olarak çalışılan süreden (YMM sınavına girmek için 10 yıl bilfiil çalışmış olma şartı bağlamında) sayılabilir mi? 1. derece imza yetkili olduğumu Hizmet Belgesi ve yetkililerin İmza Sirküleri ile belgelemem yeterli olur mu?

Cevap :
Sayın Köse, E-postanızı TESMER Başkanlığı’na yönlendiriyorum. Kolay gelsin, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 03.02.2009
Soru :
İyi günler, Biraz önce sorduğum soruya ilişkin olarak ; Yatırım teşvik belgesine istinaden K.D.V kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanabilirlik yazısı olan mükellefe verdiğimiz gümrük müşavirliği hizmetininde muafiyet kapsamında olup olmadığı konusunda bilgilerinizi rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Tan, KDV Kanunu 13/d bendi gereğince yatırım teşvik belgeli makine ve teçhizat teslimleri KDV'den istisnadır. Gümrük müşavirlik hizmeti, hizmet niteliğinde olduğundan yatırım teşvik kapsamında değildir. Dolayısıyla KDV istisnası söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.01.2009
Soru :
Sorum;SGK Eksik gün bildirim formu verilmesi ve idarece düzenlenecek para cezaları ile ilgilidir. Aralık ayına ait eksik gün bildirim formunu 26 ocak 2009 tarihinde ilgili sgk müdürlüğüne verdiğimde (Eksik Gün nedeni puantaj kayıtları) bana şu yanıtı verdiler; 23 ocak 2009 tarihine kedar eki vermeliydin,resmi bir belgeye dayanmadığı için bunu kabul etmiyoruz,eksik bildirdiğin günleri tamamlamanı istiyoruz ve asgari ücretin 1/8'i çarpı işçi sayısı kadar da İPC keseceğiz dediler. 1.Soru:28 kasım 2008 tarihili 27063 sayılı resmi gazete madde 5 itirazıma dayanak olurmu. 2.Sorum: 2008 yılındaki İPC belge sayısı çarpı asgari ücret iken 2009 yılında işçi sayısı çarpı asgari ücretin 1/8'i.Aralık/2008 dönemine ait bir olay olduğu için 2008 yılı İPC düzenlenebilirmi. İlgili SGK müdürlüğünde müdür yardımcıları dahil konu ile ilgili bütün kişilerle görüştüm.Bana bu konu ve dönem ile ilgili çok maduriyetin olduğunu söylediler.Odamız tarafından yapılan bir şeyler varmı bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu - Eksik gün nedenlerinin ve işten çıkış nedenlerinin bildirilmesi g.1- Eksik gün nedenlerinin bildirilmesi Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Sigortalının eksik çalışma nedenleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 nolu ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup, 01- İstirahat 08- Grev 02- Ücretsiz/aylıksız izin 09- Lokavt 03- Disiplin cezası 10- Genel hayatı etkileyen olaylar 04- Gözaltına alınma 11- Doğal afet 05- Tutukluluk 12- Birden fazla 06- Kısmi istihdam 13- Görevden uzaklaştırma 07- Puantaj kayıtları 14- Diğer eksik gün nedenleri olarak sayılmıştır. Dolayısıyla, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, yukarıda belirtilen nedenlerden sigortalının durumunu açıklayan kod numarası aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilecektir. Diğer taraftan, kamu işyerleri ve toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri hariç olmak üzere, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan belge ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne elden verilmesi veya aynı süre içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri ise, sigortalıların eksik çalışma nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde beyan etmeleri yeterli olup, bu durumu kanıtlayıcı belge ibraz etmeleri zorunlu bulunmamaktadır. Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Kanunun bu hükmüne istinaden, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması halinde, işveren/aracılardan eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesi, 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilecek, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri ilgili ünitece re’sen düzenlenerek, tahakkuk eden primler yine 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile işveren/aracılara bildirilecektir. Dolayısıyla, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya Kurumca geçerli sayılmaması halinde, 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile işveren/aracılardan eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belge değil, sigortalıların eksik bildirilen sürelerine ilişkin ek nitelikteki aylık pim ve hizmet belgelerinin verilmesi istenilecektir. Diğer taraftan, eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelilikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, işveren/aracılarca, ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine, söz konusu belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde (belgelerin noter tasdikli veya resmi nitelikte olması kaydıyla), söz konusu belgelere de itibar edilecektir. Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma vermeyen veya vermelerine rağmen Kurumca geçerli sayılmayan işveren/aracılara gönderilecek olan tebligatlarda, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin hangi sigortalılar için düzenlenmesi gerektiği, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı da belirtilecektir. İşveren/aracılardan istenilecek olan ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesindeki prime esas kazanç tutarının ne kadar olacağı, sigortalının ilgili ayda daha önce Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarının prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunan günlük kazanç tutarının eksik bildirilen gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.01.2009
Soru :
Merhabalar, Pert araba alım satımı yapan bir mükellef; bu araçları hurda belgeli olarak alıp, üzerinde hiçbir işlem yapmadan satıyor. Hurda belgesi olan ve trafikten işlemi yapılan aracın tekrar tamir edilip trafiğe çıkması mümkün bulunmamaktadır. Bu tür araçlar genellikle oto hurdacılarına satılmaktadır. Bu tür hurda belgeli araçları alırken veya satarken KDV oranı ne olacaktı? 3065/17-4/g muafiyet uygulayabilir miyiz. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Öztürk, Bahsettiğiniz konuda alım ve satımda fatura veya gider pusulasında "hurda metal" kavramı olduğu müddetçe KDV'den istisna olduğu anlaşılacaktır. Ancak hurda metallerin hurda olark satılmayıp herhangi bir endüstriyel ürün haline gelmesi nedeniyle %18 KDV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR.SORUMU DAHA ÖNCEDEN DE SORDUM FAKAT YANIT ALAMADIM.TEKRAR ETMEK İSTİYORUM.FAALİYET KONUSU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK OLAN BİR FİRMA KENDİ C2 BELGESİ OLMADIĞI İÇİN C2 BELGESİ FİRMA ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TAŞIMA YAPAPACAKTIR.AKTİFİNDE KAYITLI ARAÇLARIN DIŞINDA 3.ŞAHISLARDAN KİRALADIĞI ARAÇLARLA AYNI ŞEKİLDE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPIP İADE ALABİLİR Mİ?

Cevap :
Sayın Yıldız, Uluslararası taşımacılıkta KDV iadesi alınabilmesi için taşımacılık yapan firmanın tır karnesine sahip olması gerekir. Dışarıdan kiralanan araçlar için uluslararası taşımacılık işlemindeki KDV iadesinin de alınabileceği kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.01.2009
Soru :
iyi çalışmalar. vergi mükellefi olmayan birisinden binek otomobil aldığımızda noterden yapılan satış sözleşmesi taşıtın kayıtlara girmesi için yeterlimi, bu taşıt için gider pusulası veya başka bir belge düzenlemek gerekirmi?

Cevap :
Sayın Katı, Vergi mükellefi olmayanlardan alınan taşıtlar için noterlikte düzenlenen noter satış sözleşmesini kayıtlarınızda esas alarak kullanabilirsiniz. Ayrıca başka bir belge düzenlemenize gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.01.2009
Soru :
Bugün 2009-2 numaralı sirkülerinizle bildirilen Limited Şirket Ana Sözleşmesi 3/a maddesinde “Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyanname ve bildirimleri ile diğer belgelerini düzenlemek, ilgili dairelere elektronik ortamda ve elle düzenleyerek göndermek ve benzeri işleri yapmak,” ibaresi bulunmaktadır. Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No.4) te; VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ bölümünde “ Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir.” denmektedir. Ayrıca ; Gelirler Genel Müdürlüğü 16.12.1998 tarih, B.07.0.GEL.0.32/3205-9-005090 sayılı genelgesi 8, madede “Meslek mensuplarına imzalatılan beyannameler mükellef veya vekili (vekaletnamenin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın) tarafından vergi dairesi işlem yönergesinde belirlenen esaslar uyarınca verilebilecektir.” denmektedir Bu durumda 3/a maddesi (.........“Vergi ve diğer mevzuatlara göre beyanname ve bildirimleri ile diğer belgelerini düzenlemek, ilgili dairelere elektronik ortamda göndermek ve elle düzenlenenleri imzalayarak mükellef veya vekiline vermek...,” şeklinde olmalıdır kanısındayım. Mali müşavir beyannameleri tanzim etmekle sorumludur ancak elektronik posta dışında beyannameleri değişik mercilere vermekle sorumlu olmamalıdır. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Erdoğan, VUK 340-346 Genel tebliğlerinde vergi beyannamelerinin vergi daireleri dışında kullanılması söz konusu olamaz. Başka mercilere (banka ve finans kurumlarına) finansal raporlar verilir. Bahsetmiş olduğunuz sözleşmedeki tanımlamalar bizim önerimizdir. 3568 sayılı Meslek Yasasına aykırı olmamak üzere tümceleri dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.01.2009
Soru :
Merhaba Üstadım; Kurumlar vergisi mükellefi olan ( iktisadi işletme ) S.S. X kooperatifi..Tersane bölgesinde iş yapan değişik firma sahiplerinden oluşan üyeleri var.O bölgede iş yapan firmaların ortak kullandıkları alanların tamir bakım onarım vb. gibi hizmetlerini yapıyor. Soru : Üyelerden toplanan aidatlar için belge düzeni ne ile , gelir kaydı ve KDV durumu nasıl olmalı? Saygılar

Cevap :
Sayın Aydemir, Kurumlar Vergisi mükellefi olan iktisadi işletmelerin üyelerden toplamış olduğu, ismi ne olursa olsun tüm gelirler için KDV'li fatura tanzim edip satış hasılatlarına yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.01.2009
Soru :
BİR MÜKELLEFİMİZ TERCÜME BÜROSU OLARAK FAALİYET GÖSTERİYOR. Tercümelerinin bir bölümünü Yabancı dil bilen vergi mükellefi olmayan kişilere yaptırıyor. Ancak bunlardan belge alamadığı için karı çok yüksek çıkıyor.Bu kişilere gider pusulası kesip stopajını ödeyerek giderleştirmesi kayıtlara alması mümkünmü.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Vergi mükellefi olmayan serbest meslek erbabına yaptırmış olduğunuz (tercüman) iş karşılığı yapmış olduğunuz ödemeden %20 Gelir Vergisi tevkifatı yapmanız gerekir. Ayrıca yapılan ödeme üzerinden %18 KDV hesaplayıp 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeniz ve ödenen KDV'yi de aynı dönem 1 nolu KDV beyannamesi ile indirim konusu yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.01.2009
Soru :
MÜKELEFİM 12.10.2008 YILINDA ÖLDÜ.ÖLÜM TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VARİSLERDEN BİRİNİN ADINA MARKET İŞLETMECİLİĞİNİ DEVAM ETTİRDİK.YIL SONUNA KADAR DEFTER BELGE VE YAZARKASALARINI VARİS TARAFINDA KULANILDI YENİYILDA VARİS ADINA TÜM BELGELERİ DÜZENLEDİK.ANCAK YAZARKASALARDA MALİ HAFIZA DEĞİŞMEDEN MALİ BİLGİLERİ CEĞİŞTİREREK İLGİLİ VERGİ DAİRESİNDE VARİS ADINA YENİ ÖKC LEVHASI ALMAYA GİTTİĞİMİZDE SORUNLA KARŞILAŞTIK.ÖLEN KİŞİ TARAFINDA YA FATURA EDİLECEK YADA GİDER PUSULASI DÜZENLENECEK, AYRICA USULSUZLUK CEZASI KESİLMESİ GEREKİR DENİLMEKTEDİR.İLGİLİ VERGİ DAİRESİDE NET BİR DURUM ORTAYA KOYAMADI...ÇOK ACİL BİR ŞEKİLDE CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.NE ŞEKİLDE OLUR? CEZASI VARMI YOKMU? SAYGILARIMLA

Cevap :
Sayın Turan, GVK 81.maddesine göre mirasçıların işletmenin devamına karar vermeleri halinde herhangi bir vergilemenin söz konusu olmayacağı belirtilmiştir. Yeni yılda mükellefiyet değiştiği için ölen kişinin varisleri tarafından ödeme kaydedici cihazın yeni sahibine fatura edilmesi gerekir. Fatura düzenlenmemesi nedeniyle vergi dairesi, vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2009
Soru :
--İyi günler. SMMM olarak büro faaliyetinde bulunmaktayım. Müşterilerimiz ile ilgili ymm ler tarafından istenen alt inceleme tutanaklarını kargoyla yolladıklarında(şehir içi-dışı) sözkonusu tutanakları doldurup yollamak durumundamıyız, Müşterilerimize ait alış faturalarının fotokopilerini vermek zorundamıyız. Kargo veya faksla istenen bu gibi bilgi ve belgeleri vermekte güvenirlilik acısından endişe etmekteyiz. Bu konuda nasıl davranmalıyız. Ayrıca bu hizmetin ücreti varmı. çünkü bu hizmetler ayrıca bir uğraşı ve zaman gerektirmektedir. saygılarımla, Hüseyin ARSLAN

Cevap :
Sayın Arslan, Tarafınıza sözlü bilgi verilmiştir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 14.01.2009
Soru :
İşçi çıkışlarının sigortaya internetten 10.gün içerisinde veya hiç bildirmemenin cezası nedir.Aysonunda çıkan bir işçi aylık prim ve hizmet belgesinde bildirildi.Aylık prim ve hizmet belgesi 14.01.2009 da onaylandı.iyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usûlü MADDE 100- Kurum, bu Kanun hükümlerine ilişkin yapılan soruşturmalar hakkında Cumhuriyet savcılıklarından, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden bilgi ve belge isteyebilir. Kurum, bu Kanun gereği verilecek her türlü belge veya bilginin internet , elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya yetkilidir. Belge veya bilgileri internet , elektronik ve benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, Kurumun bilgi işlem sistemlerinin herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması sonucu belge ve bilgiyi, bu Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden üçüncü işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi gönderir ve muhteviyatı primleri de aynı sürede Kuruma öder ise bu yükümlülükleri Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş kabul edilir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.01.2009
Soru :
smmm belgemi 15.02.2005 tarihinde aldım ve 4 yıldır yeminli mali müşavirlik şirketinde bodroya dahil denetçi olarak çalışmaktayım. Bu süre ymm stajımdan sayılıyormu.buarada imza yetkimi hiç açtırmadım.iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Birol NUKAN, Denetim şirketlerindeki SSK lı çalışmalar YMM sürecine sayılıyor. Ancak bu konuda daha ayrıntılı bilgi için YMM dosyalarını bizzat inceleyen TESMER staj şefi Gül hanımla görüşmeniz yerinde olacaktır. Alan kodu çevirmeden 4446060/1109 telefondan ulaşabilirsiniz. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 08.01.2009
Soru :
Hizmet ithalinde KDV ve Stopaj sorumluluğu; Pakistanda ürettiğimiz mallara İngiltereden model ve dızay hizmeti almaltayız. Almış olduğumuz hizmet tamamıyle Pakıstanda cereyan ettiği ve faydalanma da pakıstanda gerçekleştiğinden dolayı KDV ve Stopaj sorumluluğu gerektirmediği kanatındeyım Pakıstanda ürettiğimiz mallar ise Transit Ticaret şeklınde Türkıye'ye gırmeden Ingıltereye ihraç ediyoruz. Aracı bankamız ıse Ingıltereden almış olduğumuz hizmet fatura ödememız ıçın yapacağımız transferde tevkıfat yapmak ıster İngiltere ile çifte vergılendırmeyı önleme anlaşması dahılınde olduğunu söyler. Bende kendılerıne Hizmet yurtdışında yapılmakla beraber, bu hızmetten Türkiye'de yararlanılmadığından dolayı Hizmet İthaline girmediğini KDV ve Stopaj sorumluluğumuzun olmadığını belırtsemde kendılerını ıkna edemıyorum bu konu hakkında mukteza vb. belge var ıse benımle paylaşmanızı rica ederim.İyi çalışmalar. Tarkan YURTSEVEN

Cevap :
Sayın Yurtseven, Sorunuzdan anlaşıldığı kadarıyla, hizmetten yararlanma Türkiye dışında olduğu için KDV ve GV Stopaj sorumluluğunuz söz konusu değildir. Sizin de bahsettiğiniz gibi yapmış olduğunuz işlem transit ticarettir. Aracı bankanız tarafından tevkifat yapılmayacağı kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2008
Soru :
Bir müklelfimin 2004 yılında leasing ile aldığı cnc makinasının mülkiyeti 2008 aralıkta mükellefime geçti. Finasman sıkıntısı nedeniyle leasing ile aldığı bu makinayı teşvik belgeli birine kdv siz satabilirmiyiz? teşvik belgesiz olursa satışta kdv oranımız genel oranmı? teşvik belgeli sattığımızda kdv tahsil edemiyeceksek, alım sırasında yüklendiğimiz % 1 kdv için mi iade talebinde bulunacağız, ki buna değmez.Yoksa yüklendiğimiz kdv yi % 18 olarak düşünüp buna göremi iade isteyebiliriz. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Aksöz, Teşvik belgeli müşterilere yapacağınız satış için müşterinizin size ibraz edeceği teşvik belgesi ekinde bulunan globa listede sözkonusu makinenin olup olmadığına bakmanız gerekir. Global listede bu makinenin tanımı yapılmışsa 3065 sayılı KDV Kanunu 13/d maddesine göre KDV siz fatura düzenlenmesi gerekir. Alım sırasında yüklendiğiniz faturanın KDV sini (%1)aynı kanunun 32.maddesine göre iade talep edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2008
Soru :
Sorum 5811 Sayılı varlık barışı kanunu ile ilgili. 12.11.2008 tarihinde bir inşaat firmamla ilgili olarak, vergi denetmeni tarafından gönüllü uyuma davet kapsamında 2007 yılı satışlarımızın düşük olduğu söylenerek defter ve belgelerle gelmemizi aksi taktirde vergi incelemesine başlanılacağını bildiren bir yazı aldık.Görüşmede defter ve belgelerimiz hiç istenmedi, tapu kayıtlarından aldıkları bilgiler neticesinde adet olarak onlarla bizim aramızda farklılık çıktığı için anladığım kadarıyla sorunu bir başka birime devrettiler. 2007 yılı ile ilgili olarak 5811 sayılı kanun kapsamında bir miktar para beyan etsek ve % 5 ile ödesek, çıkacak bir vergi incelemesindeki matrahtan mahsup edebilirmiyiz. hali hazırda defter ve belgelerimiz elimizde, bir vergi incelemesi için hiç bir şekilde bizden alınmadı. Ayrıca kanunun 22.11.2008 de yürülüğe girdiğini ve bizede gönüllü uyum çerçevesinde tabligatın 12.11.2008 de yapıldığını hatırlatmak isterim. Dileğim anayasa mahkemesi tarafından kanunun herkezin eşit yararlabileceği şekilde iptal edilmesi. Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Aksöz, Sorunuzdaki konunun 5811 sayılı yasa kapsamında mütelaa edilemeyeceği kanısındayız. Vergi inceleme elemanının yapmak istemiş olduğu işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2008
Soru :
Sayın meslektaşım aşağıdaki birkaç hususda aydınlatmanızı rica ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Soru -1 Hali hazırada bir şirkette SSK'lı olarak çalışan SMMM belgesine sahip bir kişi (çalıştığı şirkette imza yetkisi kullanmıyor sadece bordrolu çalışan) Burdaki çalışmasına devam ederek kendisininde kurucu ortak olduğu bir limited şirkette 3568 sayılı yasaya göre hizmet verebilir mi mükelleflerinin beyannamelerini imzalaya bilir mi? Soru-2 Yine aynı kişi 3568 göre bagkura mı tabi olmak zorundadır yoksa SSK lılığı devam ettiği için bağkura gerek yok mudur?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1. SSK lı olarak çalıştığı yerde imza yetkisini kullanmayan kişi bağımsız olarak çalışma yaptığı şirkette yetkisini kullanabilir. Burada önemli olan bağımlı mı yoksa bağımsız olarak çalıştığınızdır. 2.Eğer ortak olarak bağımsız çalışmayı tercih etmiş ve odamıza böyle kayıt vermiş ise 4/b çalışanı olması gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.12.2008
Soru :
Değerli meslektaşım size üç sorum olacak cevaplandıracağınız için teşekkür ederim iyi çalışmalar.Sitenin yeni hali çok güzel ve kolay anlaşılır ve yalın görüntülü olmuş verdiğiniz hizmetlerde mükemmel Soru 1-Hali hazırda bir yeminli müşavirlik şirketi bordrosuna kayıtlı bir SSK lı (smmm belgesi var) kişi bu şirketten çıkmadan kendisininde ortak olduğu bir serbest muhasebeci ve mali müşavirlik limited şirketi kurabilir mi? Soru 2 - Eğer kurabiliyorsa SSK lılığı yanar mı bağkurlu mu olması gerekir Soru 3 - Emekliliğine 4 sene kalmış olan bu kişi bagkurlu olursa nerden emekli olur SSK mı BAGKUR mu Soru 4 -Yeminli şirketi ile smmm şirketi aynı adreste faaliyet gösterebilirler mi

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu YMM şirketinde sgk 4/a lı çalışırken Yeni bir SMMM ltd şirketi kurarak 4/b li olarak kurucu ortak olabilir ancak imza yetkisi alamazsınız. SGK 4/a lı çalışırken ortak lursanız sgk 4/a lılığınız kewintiye uğrayıncaya kadar devam eder. Emeklilikte so çalışılan yedi yılın ortalaması alınmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.12.2008
Soru :
işyerleri için yapılan kira ödemelerinin banka ve benzer kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilebilme zorunluluğu getirilmişti.araç kiralamaları için yapılan ödemelerde bu kapsama giriyor mu?

Cevap :
Sayın Özkan, GVK 268 seri no.lu genel tebliğine göre; işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden, - Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, - İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Araç kiralamaları cari hesaba istinaden cari hesap bakiyesi 8.000 YTL ve üzeri ise bankadan yapılması veya çekle ödemenin yapılması gerekmektedir. (Cari hesap bazında çalışılıp küçük miktar tutarlar ödenmeyip bakiye 8.000 YTL ye ulaşmışsa banka ya da çekle ödeme yapılmalıdır.) Danışma Birimi


 

Tarih : 16.12.2008
Soru :
BA-BS Formları İle İlgili. Sebze ve meyve halinde komisyonculuk yapan mükellef, konsinye malı satarken satış faturası tanzim etmekte; ancak kendi komisyonunu müstahsil faturası ile belgelemektedir. Defter kayıtlarında müstahsil faturası işlenmekte; KDV beyannamesinde beyan etmesi gereken gelir sadece komisyon tutarıdır. Bu nedenle, Bs formundaki beyanı ne olmalıdır? Bizi bu konuda bilgilendirmenizi arz ederim.

Cevap :
Sayın Gültekin, Ba-Bs formlarının KDV ile ilişkili olmadığını düşünmekteyiz. Kesmiş ve almış olduğunuz fatura ve benzeri vesikaları limitler göz önünde tutularak Ba-Bs formlarını düzenlemeniz gerekmektedir. Satış ve komisyon faturalarını formlara yazmanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.12.2008
Soru :
Sayın staj yetkilisi, Sınav dosyamı hazırlamaktayım, staj dosyamda eksik belge ve bilgi olup olmadığı hakkında bilgi alabilir miyim. Teşekkür ederim.İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Hakan YAVUZ, Sınava katılmak isteyen adaylarımızın dosyalarında eksik olup olmadığı hakkında Odamızda dosya incelemesi sonucunda bilgi verilmektedir. 22 Aralık 2008 tarihine kadar Odamıza gelmeniz halinde sınav başvurusu yapıp yapamayacağınız hakkında bilgi alabilirsiniz. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 16.12.2008
Soru :
31 ocak 2001 tarihinde işten ayrılmış bir ücretlinin özel gider indirimi için işverene vereceği yıl içinde yapmış olduğu harcamalara ilişkin belgelerin tarihi ocak 2001'mi olmalıdır? Yoksa vergi iadesinin yıllık olarak hesaplanması nedeniyle 2001 yılı içindeki belgeler olabilirmi?

Cevap :
BİR İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMAKTA İKEN BU İŞYERİNDEN AYRILAN BİR DAHA ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞMAYAN ÜCRETLİLER 1 OCAK TARİHİNDEN İŞTEN AYRILDIĞI TARİHE KADAR BİRİKTİRDİĞİ HARCAMA BELGELERİNİ İLGİLİ ESASLAR VE SÜRELER DAHİLİNDE İŞVERENE BİLDİRECEKLERDİR.


 

Tarih : 16.12.2008
Soru :
2 senelık meslek yuksek okulu cıkıslı olarak stajımı tamamladım ve sm ımtıhanını kazandım. Belgemı almıs degılım. Su an ıcın bu belgeyı alabılırmıyım yoksa hakkımı kaybetmısmı oluyorum. Tarafıma gereklı acıklamayı ve bılgıyı verırsenız sevınırım. Saygılarımla

Cevap :
NE ZAMAN KAZANDIĞINIZI SÖYLEMEMİŞSİNİZ.TÜRMOBDAN ALINANCAK BELGE İLE YENİ RUHSAT ÜCRETİNİZİ ÖDERSENİZ RUHSATINIZ TARAFINIZA VERİLECEKTİR.


 

Tarih : 16.12.2008
Soru :
1997 yılında smm stajımı bitirerek sınava girdim ve kazandım.Belge almak için bu güne kadar müracat etmedim.Su an belgemi alabilirmiyim. saygılarımla,

Cevap :
TÜRMOB 'DAN SINAVI KAZANDIĞINIZA DAİR YAZI İLE YENİ RUHSAT BEDELİNİZİ YATIRDIĞINIZDA BELGENİZİ ALABİLİRSİNİZ.


 

Tarih : 12.12.2008
Soru :
SAYIN YETKILILER ULUSLARARASI ANLASMALARA GORE ALMIS OLDUGUMUZ SMMM BELGESI HANGI ULKELERDE GECERLI. BEN OZELLIKLE DUBAI'DE GECERLI OLUP OLMADIGINI SORMAK ISTIYORUM. AYRICA O ULKENIN KANUNLARINA GORE NASIL BELGEMIZI KULLANACAGIMIZI ANLATAN BILGI ISTIYORUM. SAYGILARIMLA, KENAN ÇARDAK

Cevap :
sayın Çardak E-postanızı ilgisi nedeniyle TÜRMOB'a yönlendirdim. iyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 02.12.2008
Soru :
Merhaba, SMMM olarak bir işyerine bağlı olarak mesleğimi sürdürmekteyim. Bağlı çalıştığım işyerinin Vergi Beyannamelerinde SMMM olarak imzamı kullanmaktayım. Ancak ayrıca imza yetkim olduğuna dair bir belgem yoktur (vekaletname hariç). 5786 sayılı yasanın 5. maddesini yorumlayan 2008 / 007520 sayılı 2008/6 no.lu Genelge’de “... Serbest Muhasebeci Mali müşavirlerin bir işyerine bağlı olarak çalışmaları halinde bu işyerinde geçen hizmet süreleri Serbest Muhasebeci Mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilmiştir.” denmektedir. Bu durumda bir işyerinde çalışmayı belgelendirmenin dışında nasıl bir belge ibraz etmemiz gerekmektedir. Saygılarımla, Harun GÖRECİ

Cevap :
Sayın Göreci, Bağımlı çalışna meslek mensuplarının çalışma sürelerini yeminli geçen süre olarak değerlendirilmesi için, imza ytekisi alıp, ticaret sicil gazetesinde yayınlanmalı ve imza sirküleri çıkarılmalıdır. Ticaret sicil gazetesinden yayınlanmamış çalışmalar sayılmamaktadır. Detaylı bilgi için (TESMER)bilgi@tesmer.org.tr ye mail gönderebilirsiniz. İyi çalışmalar, saygılar.


 

Tarih : 30.11.2008
Soru :
Değerli yetkili; 01.08.96 da ilk sigorta girişli olarak 01.08.2002 de ikinci dereceden vergi indirim belgesi aldım(%60)..yeni 5510 a göre emeklilik durumumda bir değişiklik varmı (4700 ssk pirimi mevcut)...veya emekilik şartlarım nedir...teşekkürler...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Malûllük sigortasından sağlanan yardımın malûllük aylığı bağlanması olduğu maddede belirtilmiştir. Sigortalıların, malûllük aylığından yararlanabilmesi için aranan koşullar açıklanmıştır. Malul sayılan sigortalıların ayrıca en az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekecektir. Daha önceki SSK mevzuatında toplam olarak 1.800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması koşulu değiştirilerek sigortalıların maluliyet için gereken prim gün sayısı artırılmıştır. Sigortalının malullük durumu, kendisinin veya işverenin talebi üzerine; a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin, b) Varsa ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihteki sağlık durumunu gösteren raporun, c) Erkek sigortalıların askerliğe başlayış ve terhis tarihlerini gösteren askerlik süresine ait belgenin, ç) Varsa sigortalının maluliyete sebep olduğu ileri sürülen hastalığı ile ilgili daha önce başvurulan sağlık hizmeti sunucularından temin edilecek rapor, tıbbi belge ve epikrizlerin, d) Sigortalı hakkında daha önce Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu veya Kurum sağlık kurulunca verilmiş bir karar mevcut ise, bu kararın bir örneği ile dayanağı rapor ve tıbbi belgelerin, Kurum sağlık kurulunca incelenmesi sonucunda tespit edilir. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalılara malullük aylığı bağlanması için yeni bir sağlık raporu istenmeksizin Kurum sağlık kurulunun bu tespitine ilişkin kararı üzerinden işlem yapılır Sigortalılara bağlanacak malûllük aylıklarının yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıkların hesaplanmasına esas alınan usûlle hesaplanacağı ancak, malûllük kişinin isteği dışında olduğu için prim gün sayısının en az 9000 gün prim ödenmiş gibi kabul edilerek maaş bağlama oranının yükseltilmesi amaçlanmış, sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç olması durumunda tespit edilen aylık bağlama oranının 10 puan artırılacağı belirtilmiştir. Malûllük aylığına esas raporun aylık talep tarihinden önce veya sonra olmasına göre malûllük aylığının ne zaman başlayacağı belirtilmiş, 4/ (c) bendi kapsamında olanların ise görevlerinden ayrıldıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren başlayacağı düzenlenmiştir. Kişilerin çalışamayacağı dikkate alınarak malûllük aylığı bağlandığından, malûllük aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan sigortalının aylıklarının kesileceği, bu durumda olup çalışması sona erenlerin, tekrar aylık almak için müracaat etmeleri durumunda, malûllük aylıklarının yeniden hesaplanacağı, hesaplanan yeni aylık eski aylıktan yüksekse bu aylığın ödeneceği, eski aylık yüksek ise eski aylığın bağlanacağı belirtilmiştir İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.11.2008
Soru :
sevgili üstad raporu 20/10/2008 tarihinde başlayıp 10/11/2008 de biten işçinin ssk dan çalışmamazlık parası alması için internetten düzenlediğimiz vizite kağıdı ve çalışmamazlık belgesinde rapor süresinin tamamını tek seferdemi bildireceğiz yoksa önce 10.aya ait raporlu süreyi bidirip,11.aya ait raporlu süreyi 11.ayın bildirge ve ek8 ini verdikten sonramı bildireceğiz?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Prim bildirgesinin ekiyle yasal açıklaması yapılıp bildirimi yasal geçerlilik süresinde yapılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.11.2008
Soru :
sevgili üstad raporu 20/10/2008 de başlayıp 10/11/2008 de biten işçilerde çalışmama parası alabilmesi için internetten düzenlediğimiz vizite kağıdı ve çalışmamazlık belgesinde rapor süresini toplu olarakmı bildireceğiz yoksa bildirgesini ve ek8 verdiğimiz 10.ayınkini bildirip, 11. aya ait raporlu süreyi 11. ayın bildirge ve ek8 ini verdikten sonramı bidireceğiz?teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Prim bildirgesinin ekiyle yasal açıklaması yapılıp bildirimi yapılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.11.2008
Soru :
işyerini su basmasından alınan sigorta tazminatını 679 hesaptamı göstericeğiz.hasar gören malzemeleri ve demirbaşa ait indirdiğimiz kdv yi tazminatı tahsil ettiğimiz aya ait kdv beyannemesinde (ilave edilecek kdv)bölümünne mi ilave edeceğiz. hasar gören malzemelerin ve demirbaşın çıkışlarını nasıl belgelendirmemiz gerekiyor teşekkürler

Cevap :
Sayın Bakıcı, Malzeme ve demirbaşlara ait indirilecek KDV lerini, sigortadan tazminatı tahsil ettiğiniz aya ilişkin KDV beyannamesinde ilave edilecek KDV kısmına yazacaksınız. Hasar gören malzeme ve demirbaşları muhasebede kayıtlı değeri ile giderleştirip, yıllık beyannamede kanunen kabul edilmeyen gider olarak matraha ilave edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.11.2008
Soru :
Sn.Hocam, Bilanço usulüne tabi gerçek kişi mükellefin önceki yıllarda açılmış olan ve faaliyetleri halen devam eden 3 adet işyeri için Bölge çalışmaya bildirim yapılmamıştır.Bu eksikliği bugün gidermeye çalışmak istiyorum.İstenen belgeler arasında İşyeri Bildirgesi de vermek gerekecek.Bu geç bildirim için ne tür zorluklarla karşılaşırım.Geriye dönük cezalar kesilmektemidir?Teşekkürlerimle,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sorunuz telfonla yanıtlanmıştır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 17.11.2008
Soru :
İyi akşamlar.Ben EYLÜL 2008 tarihi itibariyle stajıma başlamış bulunmaktayım.Fakat 2.11.2008 tarihinden itibaren,yanında çalıştığım meslek mensubundan kaynaklanan sorunlar nedeniyle sigortalı gözükmemekteyim ve şirketten ayrıldım.Bununla ilgili size iletmem gereken belgeler nelerdir?Yardımcı olursanız çokk sevinirim.İş yeri değişikliğinin 15 gün içinde bildirilmesi gerektiğini biliyorum fakat bu işten ayrılma tarihinden itibarenmiydi?

Cevap :
Sayın Yeşim SARIOĞLU, Eylül ayı SSK aylık bildirgeniz çıkmamış ve SSK priminiz ödenmemişse, staj başlama tarihiniz ve staj süreniz konusunda problem çıkabilir.Bu konuyla ilgili olarak görüşmek üzere Odamıza gelmeniz gerekmektedir. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 15.11.2008
Soru :
iyi günler bu soruyu sormama rağmen cevap alamadım.müşavirliğini yağtığımız firmalardan birine bugün işe başladım ve aynı mali müşavirin gözteminde stajıma devam edeceğim tekrar dan faaliyet belgesi almama gerek varmı birde 11.ayın serbest meslek makbuzlarını kesmediğimiz için 10.cu ayı verebileceğim bir problem çıkarmı?Not almama gerek varmı?cevap bekliyorum kolay gelsin

Cevap :
Sayın Ersoy ÇAKIROĞLU, Meslek mensubu aynı da olsa ruhsat fotokopisi dışında aynı evrakları yeniden yeni şirket için düzenlemeniz gerekiyor. Ayrıca 10. ay makbuzu evrak alınması için yeterli olur. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 14.11.2008
Soru :
Pazarcılara ait işletme defterini Seyyar Pazarcılar Odası Genel Sekreterinin düzenlenme veya tasdik yetkisi bulunmakta mıdır? Bu tip bir belgenin resmiyeti bulunmakta mıdır? İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Mahlıçlı, Basit Usuldeki mükellefler işletme defteri tutmaz. Ancak pazarcı 2.sınıf tacir olarak işletme usulüne göre defter tutuyorsa, noterden tasdik ettirmek zorundadır. Basit Usuldeki mükellefler bağlı olduğu esnaf odalarından satın almış oldukları perakende satış fişlerini ve faturalarını kullanabilirler (GVK 46.Md) Danışma Birimi


 

Tarih : 13.11.2008
Soru :
Merhaba; SSK'da Prim gün sayısını tamamlamış ve emekli olmak için yaşının dolmasını bekleyen kişi şirket kurucusu olduğunda Bağ-Kur kapsamına girmekte midir? Bu konuda ne yapmak gereklidir? Bigi ve belge paylaşımızın için teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalılığa ait yaşı beklerken işçinin sgk primi kesintiye uğrar ise 5510 sayılı kanunun 4/b bendi gereğince sigortalı olmaktadır. Primi kesintiye uğratmadan devam etmesi gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.11.2008
Soru :
Eiyi günler şu anda mali müşavirlik bürosunda stajımı yapıyorum ama önümüzdeki hafta müşavirliğini yaptığımız firmalardan bi tanesinde işe başlayacağım yani aynı mali müşavir denetimi aldında devam edeceğim tekrar dan mali müşavirin faaliyet belgesini almam lazımmı ve not almam gerekiyormu mali müşavirden.teşekkürler

Cevap :
Sayın Ersoy ÇAKIROĞLU, Evet almanız gerekiyor. Çünkü meslek mensubu aynı da olsa işe başladığınız yer, ayrı bir şirket. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 12.11.2008
Soru :
itibari hizmet süresi kapsamına dahil olan işyerlerinde önceki yasaya göreye ssk aylık prim ve hizmet belgesini belge çeşidi 03 olarak veriyorduk.yeni yasayla kaldırılan 03 belge çeşidinin yerine hangi türü seçmemiz gerekir.İşyerinde döküm işi yapılmaktadır.11.11.2008 günü meslektaşımız ihsan ceylan 'a verdiğiniz cevap tam açıklayıcı olmadı.Döküm işlerinde çalışan işçileri 03 belge çeşidi olmadığı için 01 Belge çeşidi ilemi vereceğiz.teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 03 koduyla verilmesi gereken itibari hizmet sürelerine ilişkin bildirim 01 koduyla verilecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 11.11.2008
Soru :
iyi çalışmalar hocam, denizcilik firmasında çalışıyorum, gemi çalışanları için aylık prim ve hizmet belgesinde belge türü olarak 2098 sayılı kanun işsizlik dahili seçiyorduk,ancak 5510 sayılı kanunla beraber artık seçemiyoruz. ama hangi belge türünü seçeceğimiz konusunda hiç bir bilgi bulamadım. yardımcı olabilirseniz sevinirim. iyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Fiilî hizmet süresi zammı MADDE 40- (Değişik madde: 17/4/2008– 5754/25. md.) Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. Aşağıdaki bentlerden birden fazlasına dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zammı uygulanır. Kapsamdaki İşler/İşyerleri Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek Gün Sayısı 1) Kurşun ve arsenik işleri 1) Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işlerinde çalışanlar. 2) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırın kurumu, üstübeç artığı ve benzeri maddelerden kurşun üretimi için yapılan izabe işlerinde çalışanlar. 3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle yapılan kurşun alaşımı işlerinde çalışanlar. 60 4) Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar. 90 2) Cam fabrika ve atölyeleri 1) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işlerinde (bu işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik makineli tesisat veya çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar. 2) Eritme işlerinde (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde) çalışanlar. 3) Ateşçilik işlerinde çalışanlar. 4) Üfleme işlerinde (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde) çalışanlar. 5) Basınçla yapılan cam işlerinde (cam tazyiki işleri) çalışanlar. 6) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü işlerinde (potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınmadığı takdirde) çalışanlar. 7) Camı fırın başından alma işlerinde çalışanlar. 8) Yayma fırınlarında düzeltme işlerinde çalışanlar. 9) Traş işlerinde çalışanlar. 10) Asitle hak ve cilalama işlerinde çalışanlar. 11) Basınçlı havayla kum püskürten cihazlarla yapılan işlerde (çalışma ortamındaki tozları sağlık için tehlike oluşturmayacak düzeye indiren havalandırma tesisatı bulunmadığı takdirde) çalışanlar. 12) Pota ve taş odalarında görülen işlerde çalışanlar. 60 3) Cıva üretimi işleri sanayii 1) Cıva izabe fırınlarında görülen işlerde çalışanlar. 2) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen işlerde çalışanlar. 90 4) Çimento fabrikaları 1) İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işlerinde çalışanlar. 2) Otomatik fırınlarda pişirme işlerinde çalışanlar. 3) Klinkeri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koyma işlerinde (otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını önleyici bir düzenleme yapılmadığı takdirde) çalışanlar. 60 5) Kok fabrikalarıyla termik santraller 1) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işlerinde çalışanlar. 2) Kimyasal arıtma işlerinde çalışanlar. 3) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve temizlenmesi işlerinde çalışanlar. 4) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işlerinde çalışanlar. 5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar. 6) Termik santrallerle her çeşit buhar kazanlarının kazan dairesindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işlerinde çalışanlar. 60 6)Alüminyum fabrikaları 1) Alüminyum oksit üretimi işlerinde çalışanlar. 2) Alüminyum bronzu hazırlama işlerinde çalışanlar. 3) Alüminyum madeni üretimi işlerinde çalışanlar. 60 7)Demir ve çelik fabrikaları 1) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire çevrilmesi işleriyle boru fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işlerinde çalışanlar. 2) Çelikhanelerin çelik yapılan fırınlarıyla bunların teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işlerinde çalışanlar. 3) Sıvı haldeki demir ve çeliğin tesisat ve teçhizatla veya mekanik olarak taşınmasına ilişkin işlerde çalışanlar. 4) Sıcak veya sıvı haldeki cürufun taşınması ve işlenmesi işlerinde çalışanlar. 5) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler hariç), fırınlarda, hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen tesisat ve araçlarla görülen işlerle kızgın halde olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve hazırlanması işlerinde çalışanlar. 90 8) Döküm


 

Tarih : 11.11.2008
Soru :
itibari hizmet süresi kapsamına dahil olan işyerlerinde önceki yasaya göreye ssk aylık prim ve hizmet belgesini belge çeşidi 03 olarak veriyorduk.yeni yasayla kaldırılan 03 belge çeşidinin yerine hangi türü seçmemiz gerekir teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 01,10,08 tarih itibariyle kaldırılan 03 belgesi aşağıdaki hususlara göre düzenlenmektedir. İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi MADDE 49-(Değişik madde: 17/4/2008– 5754/29. md.) İtibarî hizmet süresi, bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde bu Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara alınmayan süredir. Sigortalıların aşağıda yazılı görevlerde geçen zamlar hariç, fiilî hizmet sürelerinin her yılı için; a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; 1) Harbi doğuran genel ve kısmî seferberliğe katılanların, harbin ilânından seferberliğin bitim tarihine, 2) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 3) Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanların çarpışma meydana gelmesi halinde, çarpışma süresince veya çarpışma bitmeden dönenler için Türkiye'ye dönüş tarihine, kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin, b) 4 üncü madde gereği sigortalı sayılanlardan bu fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yazılı hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürelerinin, c) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Bu nedenlerle eklenecek itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz. Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibarî hizmet süresi eklenir. Bunlardan bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenir. Her yıl sonunda, sigortalının fiilî hizmet süresine bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri uyarınca eklenen itibarî hizmet süresinin her otuz günü için, yılın son ayında sigortalı adına ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait sigortalı ve işveren prim toplamı kadar ayrıca itibarî hizmet süresi primi işverenden tahsil edilir. Süresinde yatırılmayan tutarlar için 89 uncu madde hükümleri uygulanır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.11.2008
Soru :
itibari hizmet süresi kapsamında daha önce ssk ya aylık prim ve hizmet belgesi çeşidi 03 olarak verdiğimiz kodlar kaldırılmış.şimdi hangi belge çeşidine göre pirm bilgilerimizi tahakkuk ettirmemiz gerekiyor teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi MADDE 49-(Değişik madde: 17/4/2008– 5754/29. md.) İtibarî hizmet süresi, bu Kanuna göre bağlanacak aylıklar ve yapılacak toptan ödemelerin hesabında dikkate alınan ancak hiçbir şekilde bu Kanunla tanınan hakları kazanma bakımından gerekli prim ödeme gün sayısı, yaş ve emeklilik ikramiyesinin hesabında nazara alınmayan süredir. Sigortalıların aşağıda yazılı görevlerde geçen zamlar hariç, fiilî hizmet sürelerinin her yılı için; a) Subay (yedek subay dahil), astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan; 1) Harbi doğuran genel ve kısmî seferberliğe katılanların, harbin ilânından seferberliğin bitim tarihine, 2) Seferberliği gerektiren iç tedip hareketlerine fiilen katılan birliklerde görevli olanların, çarpışmaların başlangıcından seferberliğin sona erdiği tarihe, 3) Harp veya seferberlik ilân edilmeden, Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca, yabancı ülkelere gönderilen Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanların çarpışma meydana gelmesi halinde, çarpışma süresince veya çarpışma bitmeden dönenler için Türkiye'ye dönüş tarihine, kadar geçen tutsaklık süreleri dahil fiilî hizmet sürelerinin, b) 4 üncü madde gereği sigortalı sayılanlardan bu fıkranın (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yazılı hareketlere sivil görevli, er veya erbaş olarak katılanların, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, bu tarihlerden sonra devam eden tutsaklık sürelerinin, c) Harp halinde düşmana tutsak düşen veya düşman tarafından enterne edilen sigortalılardan kanunları gereğince, aylıkları ödenmek suretiyle, sözleşmeli personel hariç olmak üzere kurumları ile ilgileri kesilmeyenlerin, bu durumlarda geçen fiilî hizmet sürelerinin, her yılı için altı ay itibarî hizmet süresi olarak eklenir. Bu nedenlerle eklenecek itibarî hizmet sürelerinin toplamı, üç yıldan fazla olamaz. Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiilî hizmet sürelerinin her yılı için üç ay itibarî hizmet süresi eklenir. Bunlardan bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde gösterilenler için itibarî hizmet süresi zamları ayrıca eklenir. Her yıl sonunda, sigortalının fiilî hizmet süresine bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrası hükümleri uyarınca eklenen itibarî hizmet süresinin her otuz günü için, yılın son ayında sigortalı adına ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ait sigortalı ve işveren prim toplamı kadar ayrıca itibarî hizmet süresi primi işverenden tahsil edilir. Süresinde yatırılmayan tutarlar için 89 uncu madde hükümleri uygulanır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.11.2008
Soru :
Sayın Üstad, Müşterimiz ana faaliyet konusu, her türlü sigortacılık faaliyetlerini acente olarak yapmak ve yurt içi & yurt dışı sigorta şirketlerinin acenteliğini açmak sureti ile seyahat sigortacılığı branşında faaliyet göstermektedir. Firmanın sigorta şirketinden alacağı komisyonlara ilişkin bedeller komisyon gider belgesi karşılığında gelir kaydedilecektir. Bunun yanında tali acentelerden alınacak hizmetler karşılığında ödenecek komisyonlarla ilgili tali acenteler tarafından firmaya KDV siz fatura düzenlenmesi mümkün müdür ya da; i) ne tür belgeler düzenlenmelidir ii) katma değer vergisi hususunda istisna söz konusu mudur? Saygılarımızla, E.Zafer Bozkurt

Cevap :
Sayın Bozkurt, 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-e maddesi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ile tali acenteler dahil sigorta acente ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri KDV den istisna edilmiştir. Tali acenteler ise BSMV kapsamı dışında olup, bu acentelerin sadece sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri KDV den istisnadır. Yani rolleri sadece sigortalı ile şirket arasında aracılık yapmaktan ibaret olan ve poliçe düzenleme yetkisi bulunmayan tali acentelerin, bu işlemleri karşılığında aldıkları komisyonlar (primler) KDV den istisnadır. Sigorta aracılık işlemleri dışındaki diğer teslim ve hizmetlerinden KDV nin konusuna girenler, bu vergiye tabi olacaktır. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi 86 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliğinde bulabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.10.2008
Soru :
iyi günler; sigorta aracılık hizmetleri veren bir acenta ltd şirketi 1-form ba ve bs formunu düzenlerken ana şirket tarafından kesilen komisyon gider belgelerini form bs ile bildirecekmi? 2- tali acentalara düzenlemiş bulunduğu komisyon gider belgelerini de form ba ekleyecek mi

Cevap :
Sayın Uygun, VUK 381 sıra no.lu Genel Tebliğinde; "....Bankalar, Katılım Bankaları, Portföy Yönetim Şirketleri; Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini form Bs ile bildirmelrine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça form Ba şle bildirilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak bu kurumlar faturalı olarak mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde form Ba ile bildirmek zorundadırlar." der. Sigorta şirketleri tarafından tapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2008
Soru :
28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 109. maddesinin 1. fıkrasında " ...... örneği Ek-9, Ek-9-A ve Ek-9-A-1’de bulunan aylık prim ve hizmet belgesini ve yine örneği Ek-9-B, Ek-9-B-1’de bulunan aylık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesini, Kurumca çıkarılacak tebliğde belirtilen süre içinde Kuruma vermekle; sigortalıyı çalıştırmaya son verdiği veya sigortalının işten çıkması durumlarında, sigortalının işten ayrıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde durumu ilgili üniteye bildirmekle yükümlüdür." denmektedir. Bu 15 günlük süre ile ilgili bildirim nasıl (dilekçe vb.) yapılacaktır?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Belirtmiş olduğunuz 28.08.2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazetenin ekinde belgeler kısmında Ek-9, Ek-9-A ve Ek-9-A-1’de bulunan aylık prim ve hizmet belgesini ve yine örneği Ek-9-B, Ek-9-B-1’de bulunan aylık fiilî hizmet süresi zammı prim belgesini,elden posta ve e-posta ile göndferilmesi zorunludur, denilmektedir. Ayrıca detaylı bilgi odamızın web sayfasında sosyal güvenlik mevzuatı ikonunun altında aşağıda belirtilen sayı ve tarihli tebliğin içinde bulunmaktadır. 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ iyi çalışmalar


 

Tarih : 28.10.2008
Soru :
İyi çalışmalar dilerim 2008/kasım döneminde yeterlilik sınavım var ve askere çağrı belgem geldi büyük bir ihtimal Aralık ayında gideceğim sınavımda bütün dersleri veremeyecek olursan askerdeyken bir sonraki sınavlara katılabilmem için prosedür nedir ? ve askerde geçen süre içindeki zamanda sınav haklarımda bir kayıp oluyor mu bu konuda bana yardımcı olmanızı rica ederim

Cevap :
SAyın Serkan KAHRIMAN, Tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilmiştir. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 28.10.2008
Soru :
İyi çalışmalar dilerim 2008/kasım döneminde yeterlilik sınavım var ve askere çağrı belgem geldi büyük bir ihtimal Aralık ayında gideceğim sınavımda bütün dersleri veremeyecek olursan askerdeyken bir sonraki sınavlara katılabilmem için prosedür nedir ? ve askerde geçen süre içindeki zamanda sınav haklarımda bir kayıp oluyor mu bu konuda bana yardımcı olmanızı rica ederim

Cevap :
Sayın Serkan KAHRIMAN, Askerlik mücbir sebeptir. Bu nedenle askere gitmeden önce bildirimde bulunursanız, sınav haklarınız bu süreç içinde dondurulur. Ancak askerdeyken sınavlara katılmak isterseniz. Askerlik süreniz mücbir sebep olmaktan çıkar. iyi çalışmalar, STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 28.10.2008
Soru :
İyi çalışmalar dilerim 2008/kasım döneminde yeterlilik sınavım var ve askere çağrı belgem geldi büyük bir ihtimal Aralık ayında gideceğim sınavımda bütün dersleri veremeyecek olursan askerdeyken bir sonraki sınavlara katılabilmem için prosedür nedir ? ve askerde geçen süre içindeki zamanda sınav haklarımda bir kayıp oluyor mu bu konuda bana yardımcı olmanızı rica ederim

Cevap :
Sayın Serkan KAHRIMAN, Askerlik mücbir sebeptir. Katılmadığınız sınav haklarınız terhis belgenizi sunmanız halinde saklı kalır. Askere gitmeden gideceğinize dair dilekçe vermeniz halinde haklarınız dondurulacaktır. Ancak askerdeyken sınava katılırsanız, askerlik süresi mücbir sebep olmaktan çıkar. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 25.10.2008
Soru :
YURTDIŞI SEYAHAT HARCAMA BELGELERİNİN (FATURA,FİŞ V.S.)BA FORMLARINDA BEYAN EDİLİP EDİLMEYECEĞİ VE AYRICA BASİT USULE TABİ ESNAFTAN YAPILAN İŞLEMLERLE İLGİLİ ALINAN BELGELERİN BA FORMUNDA BEYAN EDİLİP EDİLMEYECEĞİ KONUSUNDA BİLGİ VERİLMESNİ RİCA EDERİM.

Cevap :
Sayın Kapdan, Yurtdışı seyehat harcama belgeleri mal veya hizmet alım ya da satımına ilişkin ise bu formlarda bildirilecektir. Türkiye'de mükellef olmayanlardan yapılan alımlar için satıcının vergi kimlik numarası "1111111111" olarak kodlanacak, Türkiye'de mükellef olmayanlara yapılan satışlar için alıcının vergi kimlik numarası "2222222222" olarak kodlanacaktır. Basit usule tabi mükelleflerden alınan mal ve hizmetlere ilişkin belgeler Ba formlarında bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2008
Soru :
İyi çalışmalar dileğimle Konu:Serbest meslek erbabı kişi alacaklısı olduğu gelir vergisi mükellefinden alacağını icra yolu ile periyodik halde icra yolu icra dairesine yatırılarak tahsil etmektedir. Soru: -Tahsil edilen alacağın Belge düzeni nasıl olacak, - Periyodik olarak tahsil edilen alacağın Kdv, stopaj, Gelir vergisi karşısındaki durumu karşısında nasıl bir yol izleyeceğiz.

Cevap :
Sayın Deliorman, İcra dairesinden tahsilat yapıldığı tarihde Serbest Meslek Makbuzu düzenlenir.Gelir vergisi tevkifat yapılır.KDV hesaplanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2008
Soru :
'muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu ibaresi ile ' imza sirkülerinde yer almakta olan lisans mezunu kişinin staj yapmadan belge sınavına girebilir mi?

Cevap :
Sayın Ekrem AKDEMİR, Yeni Yasa gereği artık geriye dönük imza yetkileri kabul edilmemektedir. Bu nedenle, staja başlama değerlendirmesine katılmanız ve staj yapmanız gerekiyor. İmza yetkiniz devam ediyorsa stajınızı staja başlama sınavını kazandıktan sonra imza yetkilisi olarak yapabilirsiniz. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 21.10.2008
Soru :
Merhaba, Seyahat acenteliği işi yapmakta olan bir mükellefimizin yurt dışı hizmet satışları konusunda kesmiş olduğu faturaların KDV'limi KDV siz mi olucağı konusunda tereddütlerimiz var, konuyu kısaca özetliyecek olursam, Yurtdışında ikamet eden bir yabancı müşterimizi, yurt dışında faaliyet göstermekte olan Yabancı bir seyehat acentası vasıtasıyla Yunan adalarına göndermekteyiz, müşterimizin Yurt dışındaki seyehati sırasında yapmış olduğu harcamalar konaklama, transfer, uçak bilete vs.gibi bedeller yurt dışındaki seyehat acentası tarafından karşılanmakta ve bize EUro cinsinden fatura edilmekte, bu faturayıda bizde müşterimize üzerine belli bir kar ekliyerek yansıtmaktayız. Tereddütte kaldığımız konu bu fatura bedelinin tamamı KDV sinden istisna mıdır yoksa tamamını KDV ekliyerekmi kesmeliyiz? fatura bedellerinin döviz karşılığı tahsilini belgelemekte sıkıntı yaşadığımız için fatura tutarının KDV li kesilmesi gerektiğini düşünmekteyiz bu konuda acil olarak bilgilendirirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap :
Sayın Kuzu, Bahsettiğiniz konunun Hizmet ihracı olduğu kanaatindeyiz.KDV Kanununun 12.maddesine göre KDV tahsil etmemeniz gerekir.Ancak Konunuzun yasal bir cevabı ve icrası için İstanbul Vergi Dairesinden mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.10.2008
Soru :
merhaba, soruma verilen cevabı anlayamadım. Bahsettiğim kişi çok büyük bir şirkette muhasebe departmanında bir bölüm şefi. Bu görevi yapan bir kişi SMMM mesleğini ifa etmiş sayılıyormu? Belgesini kullanarak şirkette herhangi bir yetkisi yok. Teşekkürler.. "Sevil Hazırcı Soru : Merhaba, Benim sorum, YMM olmak için bi SMMM'nin 10 yıl mali müşavirlik bürosu olması gerekiyor. Peki, büyük bir şirkette VEKALETLE imza yetkisi olan bir kişi bu yetkiyi 10 yıl kullandığı halde YMM sınavlarına katılmaya hak kazanıyor mu? Teşekkürler Cevap : Sayın Hazırcı, 3568 Sayılı meslek yasasında yapılan değişikliğe göre Şirketlerin bordrosunda kayıtlı olup, 10 yıl süreyle SMMM mesleğini ifa edenler 10.yılın sonunda YMM sınavına girebileceklerdir.(3568 Sayılı Kanun 9.Md. Kanunun son hali web sayfamızda mevcuttur.) Danışma Birimi "

Cevap :
Sayın Hazırcı, Ticari şirketlerde çalışna SMMM lerin, çalışma sürelerinin YMM de geçen süre olarak değerlendirilebilmesi için; imza yetkisinin ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış olması ve imza sirkülerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir. TESMER Başkanlığı Muhasebe Müdürü yada Mali İşler Müdürü sıfatıyla çalışanların sürelerini değerlendirmektedir. Bu konudaki başvuruları TESMER Başkanlığı değerlendirdiğinden, ben yine de e-postanızı TESMER Başkanlığı'na da yönlendirdim. Size oradan da yanıt gelecektir. İyi çalışmalar, saygılarımızla. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 11.10.2008
Soru :
ÜSTADIM SAYGILARIMLA. 5510 SAYILI YENİ KANUNA GÖRE BİLİNDİĞİ ÜZERE DÜZENLEMEMİZ GEREKEN YENİ BİR BELGE DAHA ORTAYA ÇIKTI. YAYINLANAN YÖNETMELİKTE SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BELGESİ İŞÇİ ÇIKIŞLARINDA 10 İÇİNDE KURUMA e-SİGORTA İLE VERİLİR DİYOR.SORUM ŞU ÜSTADIM, ŞUANDA E-BİLDİRGE'DE BÖYLE BİR BÖLÜM BULUNMUYOR EKİM AYININ BAŞINDAN BERİ BAŞLANAN UYGULAMAYI NASIL YAPACAĞIZ KAĞIT OTAMINDA MI VERECEĞİZ YOKSA E SİGORTA DA YENİ BİR GÜNCELLEMEYLE VEREBİLECEĞİZ. BİLGİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu elden ilgili kuruma vermeniz gerekmektedir. Şöyleki ; Sigortalı işten ayrılış bildirgesi MADDE 26 – (1) Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-5-A’da bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır. (2) Sigortalı işten ayrılış bildirgesine kaydedilen bilgiler, ayrıca ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde de gösterilir. Aylık prim ve hizmet belgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgesi arasındaki mutabakatsızlık, işverenle yapılacak yazışma sonucunda giderilir. (3) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan sigortalı işten ayrılış bildirgesini kâğıt ortamında verenler için, sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi iki nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, diğeri ilgili üniteye gönderilir. Sigortalıya, sigortalılığının sona erdiği ilgili ünite tarafından yazı ile bildirilir. (4) Yasal süresi dolmadığı için henüz Kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortalı çalışmalarının Kurumca bilinmesini gerektiren diğer hâllerde de bu madde gereğince işlem yapılır. Ancak, on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmez. (5) Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (c) bendine göre sigortalı sayılanlardan, yer değiştirme suretiyle bir kurumdan diğer bir kuruma nakledilenler hakkında sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile gerekli bildirimler yapılır. Bu sigortalıların, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması taleplerinde emekliye sevk onayı, ölüm tahsis taleplerinde ise sigortalı işten ayrılış bildirgesi gönderilmesi yeterlidir. (6) Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenlerin sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimler üç aylık süre içinde yapılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.10.2008
Soru :
Sn.Hocam, Temmuz 2008 ayına ait EK-8 formunu eki ile beraber süresinden sonra vermiş bulunmaktayız.Sosyal Güvenlik ... Merkezinden gelen yazıda ,eksik bildirilen gün sayısı kadar ek mahiyetinde aylık prim ve hizmet belgesi hazırlayıp,Prim Tahakkuk Hizmet Servisine intikal ettirmemiz isteniyor.Sorum; 1-Bu istenen ek belgeler kağıt ortamında mı hazırlanıyor.Bunun evrakına nereden ulaşırım. 2-Bu belgeye istinaden maaş bordrosu düzenlenmeyeceğini düşünüyorum.Doğru mudur? 3-Fark Tahakkuku nedeniyle ödeme yaparken gecikme cezası tahakkuk eder mi? Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SİGORTALILARIN EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU EK:8 BELGENİN Ait Olduğu Yıl Ay Sayfa No 0 0 0 - - İşverenin, Aracının veya Sigortalıyı Sevir Alanın Adı Soyadı / Ünvanı İŞYERİ SİCİL NO M İŞ KOLU KODU ÜNİTE KODU İŞYERİ SIRA NUMARASI İL KODU İLÇE KODU KONTROL NUMARASI ARACI KODU YENİ ESKİ - İşyerinin Adresi …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………. Semt : ………………… İlçe: …….………..… Şehir : …………………..… Posta Kodu : ……………. - Sıra No SİGORTALININ Değerlendirme Sonucu Sigorta Sicil No Adı-Soyadı Prime Esas Günlük Kazancı Eksik Bildirilen Gün Sayısı Eksik Bildirilme Nedeni 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. SAYFA TOPLAMI - BEYAN VE TAAHHÜTLER ……… sayfadan ibaret bu belgede yazılı bilgilerin işyeri defter ve kayıtlarına uygun olduğunu beyan ve kabul ederiz. …… / …… / ………. İŞVERENİN-ARACININ SİGORTALIYI DEVİR ALANIN ADI-SOYADI MÜHÜR veya KAŞESİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ADI-SOYADI MÜHÜR veya KAŞESİ - BELGENİN ÜNİTE KAYIT İŞLEMLERİ ..….. sayfadan ibaret, iki nüsha düzenlenmiş olan bu formun birinci nüshası, …………..……………….…………. Sigorta İl / Sigorta Müdürlüğünce …… adet eki ile …….. / …... / ……… tarihinde elden teslim alınmıştır / posta ile gönderilmiştir. İkinci nüshası, Ünitece, giriş tarih ve sayısı verildikten sonra, alındı belgesi yerine geçmek üzere işverene / aracıya iade edilmiştir. Belgenin Alındığı Tarih : …….. / …….. /………… Sayı : Teslim Alanın Adı ve Soyadı : …………………………………….. Görevi : …………………………………….. İmzası : NOT : Bu Forma; İlişkin olduğu ay içinde (30) günden az çalışan süreleri kanıtlayan belgelerin aslı veya tasdikli fotokopileri eklenecektir. 2. Maş bordrosunda eksik gün sayısı belirtilecek buna göre ücret hesabı yapılacaktır. 3.Eğer kuruma mesnetsiz eksik gün bildirmiş iseniz fark tahakkuk eder ve gecikme cezası uygulanır. İyi çalışmalar.


 

Tarih : 02.10.2008
Soru :
MERHABA ; 1-YENİ SGK KAPSAMINDA SİGORTALI İŞE GİRİŞLERDE 4/A SİGORTALILAR İÇİN HANGİ KURUMLARA VE NEKADAR SÜREDE GİRİŞ BİLDİRGESİNİ VERMEMİZ GEREKİYOR. ( SSK - BÖLGE ÇALIŞMA - İŞKUR ) ? 2-İŞÇİ ÇIKIŞLARINDADA HANGİ KURUMLARA (SSK - İŞKUR - BÖLGE ÇALIŞMA ) VE NE KADAR SÜREDE BİLDİRİM YAPMAK ZORUNDAYIZ. 3-BİLDİRİMDE BULUNMAMANIN İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI ? 4-İŞKUR İŞ GÜCÜ ÇİZELGESİ VE SSK AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ KURUMA VERME SÜRELERİNİ BİLDİRİRMİSİNİZ. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4/ a kapsamında olup istisnalar dışında çalışmaya başlamadan 1 gün önce SGK na bildirilmelidir. Ek 1 le çalışma Bakanlığına bildirilmelidir. Eğer 10 işçiyi aşan işçi sayısı var ise Aylık İşgücü çizelgesiyle İşkura bildirilmelidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.09.2008
Soru :
Merhaba,Devlet Teşvikli Yurtdışı fuarlara katılmaktayız.Fuar katılım paylarına ait ödemelerimizi, fuara araclık eden itkib ve ege ihr.birliklerinin hesaplarına banka kanalıyla yapıyoruz. Sıkıntımız şu, ne itkib nede ege ihr.birliği vergi mükellefi olmadığı için doğal olarak tarafımıza fuar katılım bedelleri için fatura kesmiyor. Denetim firmamız,elimizdeki banka havale dekonlarının, fatura ve fatura yerine geçen bir belge olmadığını bu haliyle bu tür harcamaların gider yazılamacayacağı belirtiyor. Devlet teşvikli, sözleşmesi yapılmış,sözleşmeye ait damga vergisi ödenmiş , ödemeleri banka kanalıyla yapılmış fuarlara katılıyoruz ama gider yazmıyoruz. Banka Dekontları, sözleşmeler ve Tarafımıza teşvik kapsamında iade edilen tutarlara ait ödemelerin tevsik edici belge nitelğinde olduğunu düşünüyorum. yardımcı olursanız sevinirim. kolay gelsin.

Cevap :
Sayın Acar, Yurtdışı fuar katılım bedelini dekontlara istinaden gider yazacağınız kanaatindeyiz. Ticari işlemlerde her zaman fatura olmayabilir.Bahsettiğiniz kurumlar Dış Ticaret Müsteşarlığı denetiminde kurumlar olup, bu birliklerin kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri olmaları nedeniyle,düzenledikleri belgeler gider belgesi olarak değerlendirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2008
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR HOCAM, bağ kur kapsamında sigortalı olan birisi hizmet akdi ile bir işyerinde çalışmak istiyor.ssk ya bildirmemiz yada aylık prim ve hizmet belgesine dahil etmemiz gerekirmi acaba yoksa sadece ücretinden gelir vergisi ve damga vergisi keserekmi ücret bordrosumu düzenlemeliyiz. teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bağkur kapsamında sosyal güvenliği sağlanan kişinin sosyal sigortalar kapsamında bir işte çalışması halinde sizinde belirttiğiniz gigi ücretinden gelir vergisi ve damga vergisi keserek ücret bordrosu düzenlemeniz gerekecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 23.09.2008
Soru :
Merhabalar; ticaret lisesi mezunuyum ve sm belgesine sahibim. Daha önce odamızdan gelen maille smmm olabilmek için başlatılacak zorunlu eğitimden bahsediliyordu. Eğitimler ne zaman ,hangi şartlarda olacak.Konuyla ilgili tekrar detaylı bilgi rica ediyorum.İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yıldız, Özel sınava ilişkin bir yönetmelik yayınlanacak, ancak bu yönetmelik TÜRMOB Genel Kurulundan sonra (20.10.2008) yayınlanacak. Dolayısıyla şuan için sınavın şekli vb. ile ilgili bir bilgi gelmedi. İyi çalışmalar, saygılarımızla. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 19.09.2008
Soru :
İYİ GÜNLER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.01.08.2008 TARİH VE 2008-73 NOLU GENELGE İLE ÇIKAN İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ NEDENİ İLE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN TEŞVİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLARINDAN BİRİDE 01.01.2008-30.06.2008 DÖNEMİNDE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE KAYITLI OLMAMAK OLARAK BELİRTİLİYOR.01.01.2008-30.06.3008 TARİHLERİNDE İSTEĞE BAĞLI SSK KAPSAMINDA HİZMETİ GÖRÜLEN BİRİ İŞE ALINIRSA BU TEŞVİKTEN YARARLANDIRILIR MI? ACİL CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İsteğe bağlı sigortadan faydalanan kişinin hizmet belgfesinde görülmesi mümkün olamayacağından bu kişi 2008-73 teki özellikleri de taşıyorsa işe alındığında teşvikten yararlandırılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.09.2008
Soru :
Mrb. Ben 2004 yılında stajımı baslattım. A grubu sınavlarında basarızı oldum ve 1 sene bekledıkten sonra kasım dönemınde son hakkımı kullanıp sınava gireceğim. Eger bu sınavda basarılı olursam B grubu sınavına ne zaman gireceğim. Birde bu yenı cıkan yasaya göre bizim durumumuz ne olacak. Ticaret Lisesi Mezunları A-B-C gurubu sınavlarında basarılı olup SM belgesini alacakmı yoksa baska haklarmı tanınacaktır. Tşkler.İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Hatice KURT ARSLAN Son hakkınız olan A grubu sınavda başarılı olmanız halinde,B grubu sınava ticaret lisesi mezunu olmanız halinde 4 yıllık staj sürenizi doldurmuş olmanız, ön lisans mezunu olmanız halinde ise 2 yıllık staj sürenizi doldurmanız gerekiyor. Yeni Yasaya göre mevcut SM stajları devam eden adayların hakları aynen devam etmektedir. 26 Temmuz 2008 tarihinden sonra SM başvuruları alınmayacaktır. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 16.09.2008
Soru :
kolay gelsin. 28.02.2009 tarihinde 6 yıllık staj süremi doldurup c sınavına girmeye hak kazanacağım. c sınavı ile ilgili dosyamı ne zaman odaya teslim edip hangi tarihte sınava girebilir? ikinci sorum şu anda askerlik tecilim bitmiş ve bakaya durumundayım. bu durum c sınavına girmeme engel mi? (c sınavı ile ilgili dosya için gerekli olan askerlik durum belgesi temin ediyorum. ayrıyetten aöf okuyorum. 2009 haziranda bir terslik olmassa lisans diplomamı alacağım.) TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Mesut FİDAN, 2009 yılı sınav takvimi henüz belli değildir. Bu yıl kasım ayı sonunda belli olacaktır. Başvuru için belirtilen tarihler arasında Odamıza gelerek başvuru yapmanız gerekmektedir. Hangi evrakların hazırlanacağı ve tüm bilgiler sitemizde staj-sınav başlığı altında bulunmaktadır.Askerlik durumunuz sizinle ilgili bir konu olup, bakaya kalmanız sınava katılmanıza engel değildir. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 12.09.2008
Soru :
Merhaba, stajım Ocak 2007'de başladı.Ağustos 2007'deki iş değişikliği nedeniyle 8 aylık staj değerleme notumu odanıza teslim etmiştim.Yeni iş yerimde stajım devam ediyor ve bir yıl doldu.1 yıl için staj değerleme notu almam gerekiyor mu,yoksa stajımı tamamlayacağım Aralık 2008'de 16 aylık staj değerleme notu belgesi almam yeterli midir? Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Dilek ACAR, 1. yılın sonunda getirmeniz daha iyi olur. Ancak sizin de yazdığınız gibi Aralık 2008 de staj bitim tarihini takiben de alabilirsiniz. Adayların bu konuda problem yaşamaması için (işten ayrılma, meslek mensubu vefatı vb) istenilen evrakların zamanında alınmasında fayda bulunmaktadır. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 12.09.2008
Soru :
Benim sormak istediğim soru şu 01.07.2008 tarihi itibari ile belirtilen şartları sağlaması koşulu ile yeni işe aldığımız ek istihdamı sağlayan işçilerin işveren payını devletin karşılaması hususu ile ilgili olarak sigortalı tarafından aranan şartlardan biri 01.01.2008 - 30.06.2008 tarihleri arası işe alınan kişinin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer almamış olması gerekiyor burdan kasıt çalışacağı şirket değil yani başka bir şirketdede olsa bu tarihler arasında sigortalı olmaması gerekiyor diye anladım sanırım böyle bu husustan emin olmak istiyorum.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Doğru değerlendirmişsiniz. Konuya ilişkin ayrıntıyı da aşağıda bilginize sunuyorum: İşverenlerin, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe almış oldukları sigortalıların 1/1/2008 ila 30/6/2008 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadıklarını, Kurumumuz WEB sitesinden (http://www.sgk.gov.tr adresinden) “Çalışan”, seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla, sigorta sicil numarasını girerek tespit etmeleri gerekmektedir. İşe alınan sigortalının, sigorta sicil numarası bilinemiyor ise, öncelikle “Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti” seçeneğinden, sigortalının TC Kimlik numarasını girmek suretiyle sigorta sicil numarasını tespit etmeleri, ardından “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla sorgulama yapmaları icap etmektedir. “Sigortalılık Tescil Kaydı” seçeneği vasıtasıyla yapılan sorgulamalar sonucunda, sigorta sicil numarasının bulunmadığının anlaşılması halinde, “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla sorgulama yapılması mümkün olamayacağından, Kurum kayıtlarında aksine bir tespit olmadığı takdirde sigortalının 1/1/2008 ila 30/6/2008 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmadığı kabul edilecektir. “Hizmet Hesabı” seçeneği vasıtasıyla yapılacak olan sorgulamalar sonucunda, 2008/1 ila 2008/6 ncı aylara ilişkin prim ödeme gün sayısına rastlanılması veya aynı dönemde sigortalının çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin gibi) ay içinde fiili çalışmasının bulunmamasına rağmen, gün ve kazanç bölümünün 0 (sıfır) olması halinde, bu nitelikteki kayıtları bulunan sigortalılardan dolayı sözkonusu teşvik hükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacaktır İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.09.2008
Soru :
iyi çalışmalar diliyorum.. bir mükellefim 1980 yılından beri esnaf odasına kayıtlı olduğu halde bağkura prim affından yararlanmak ve mükellefimin emekli olabilmesi için başvurduğumuzda 1981 ve daha önceki yıllara ait olan esnaf ve sanatkarlar odası kayıtlarının geçerli olmadığını (1981 yılınıda geçerli saymıyorlar) ancak 1982 ve sonraki yılların bağkur sigortalılığını belgelemek için geçerli olacağını öne sürdüler.buna dayanak olarakta 1991 yılında çıkmış bir kanun olduğunu ileri sürüyorlar.böyle bir uygulama yerindemidir. teşekkürler...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bağkurda geçen sürelerin değerlendirilmesi konusunda kurumun yaptığı açıklama doğrudur. İyi çalışmalar.


 

Tarih : 08.09.2008
Soru :
Merhaba, Yayınevimiz bir yazarın hayatını belgesel yapan bir firmaya sponsor olmuştur. kültür bakanlığının bu sponsorluğu desteklediğine dair bir yazısıda mevcuttur. biz bu sponsorluk bedelini vergiden mahsup edebiliyormuyuz eğer öyle ise bu işlem nasıl olmaktadır. cevabınızı bekliyor , iyi günler diliyorum

Cevap :
Sayın Yeşilel, Yapmış olduğunuz sponsorluk harcaması(sizin deyiminiz ile) Vergi Kanunlarına göre ;Firmanızın ticari hayatını idame ettiren veya satışınızı artıran bir işlem olup olmadığına bakılacaktır.Eğer bu koşullar var ise Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilecektir. Gerçek anlamda Sponsorluk müesesesi Gençlik ve Spor Genel müdürlüğünce yayımlanan yönetmelik çerçevesinde yapılan harcamalardır.Piyasa uygulamasında her şeyin sponsorluk olduğu düşünülmektedir. Vergi Matrahlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunun 40.md ve Kurumlar Vergisi Kanunun 8.maddelerndeki indirimler gider olarak kabul edilmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.09.2008
Soru :
Müşavirliğini yaptığım firma yurt dışına hizmet faturası düzenliyor.Faturayı kdv siz kesiyoruz.Biraz tereddütteyim.Faturayı kestiğim firma yurt dışında.Faturayı döviz olarak kesip döviz olarak tahsil etmekteyım.gelir kaynağım ise Türkiye deki armatörlerin gemilerine malzeme satışını sağlamamdan dolayı kaynaklanan gelirlerdir..Bu gemiler bazıları yerli bazıları yabancı bayraklıdır.Konu içeriği olarak komisyonun dogmasına baglı sebebler yurt içi armatörleri ama gemilerin bazıları yerli bazıları yabancı.. Bu konu ile ilgili olarak tarafıma bilgi ve belge(özelge sirküler vs) sunarsanız sevinirim.Selamlar ...

Cevap :
Sayın Kaya, KDV Kanuna göre Hizmet ihracının koşulları; 1-Hizmetin Yurtdışındaki müşteriye verilmesi, 2-Hizmetten yurtdışında yararlanılması ile söz konusu olur. Hizmetin Türkiyede yerli veya yabancıya verilmesi önemli değildir.Hizmet Türkiyede veriliyorsa KDV tahsil edilmesi gerekir. Ancak Denizcilik işlerini düzenleyen KDV 13/b fıkrası kapsamında iseniz istisnadan yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.09.2008
Soru :
Merhaba; A şirketi ticari ilişkisi olmıyan B şirketine, X bankasında bulunan gayrinakdi kredisine istinaden B şirketi lehine Y bankasına muhatap olarak TEMİNAT MEKTUBU verebilirmi? 1-Bir nevi finans (hatır)teminat mektubu olarak verilecek belge her iki şirketçe muhasebeleştirilebilirmi? 2-A şirketi mevcut teminat mektubu için doğacak gider ve komisyonları B şirketina faturalıyabilirmi? 3-Bu hususta transfer fiyatlandırması ile ilgili bir bağlantı, her iki şirket için doğacakmı? Teşekkür ederim.

Cevap :
Ssyın Üzümlü, Hatır olarak teminat mektubu verilmesi sözkonusu değildir. Ticari ilişki sözkonusu olmaksızın teminat mektubu verilmesi durumlarında Merkez Bankası faiz oranı dikkate alınarak faiz kesmeniz gerekmektedir. Teminat mektubu komisyonu ve banka tarafından size uygulanacak faiz giderlerini diğer firmaya fatura kesmek suretiyle yansıtabilirsiniz. Burada transfer fiyatlandırması söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.08.2008
Soru :
İyi günler, personelin iş kazası hastane masraflarını işveren karşılamıştır. Yapılan masraflar, fatura belgeleri karşılığı, şirketin grup ferdi kaza sigortasından, özel sigorta şirketince ilgili firmaya ödenmiştir. Sorum şu? Elimizdeki özel hastane faturalarını, gider kaydı yapabilir miyiz.Ücret olarak değerlendirip gv.kesintisi yapmamız mı gerekir. Sigortadan gelen ödemeyi de zaten gelir kaydediyoruz, masrafları ücret kabul edersek tekrar bir vergi ödemiş olmaz mıyız. Kayıtlarımıza nasıl yansıtmamız gerekir. İlginize teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Cevap :
Sayın Beceren, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesi uyarınca yapılan sağlık giderleri ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.08.2008
Soru :
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ve 5303 Sayılı Kanun ile Onaylanan Çerçeve Anlaşma Hükümleri Çerçevesinde düzenlenen Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikasına sahip olan bir firma 2000 YTL na kadar olan alımlarında bu belgeyi karşı tarafa ibraz ederek KDV siz alımlarda buluna biliyor fakat ilgili sertifikanın altında "2.000 YTL’nın altında yapılan alımlarda, tedarikçi ile sözleşme yapma şartı ve yararlanıcı kurum onayı aranmaksızın, doğrudan bu belgenin ibrazı ile KDV istisnası uygulanır" şeklinde bir not düşülmüş, 2000 YTL üzerinde ki alımlarda KDV ödenip daha sonra vergi dairesinden geri mi alnıyor yoksa sözleşme hazırlanıp bu şözleşmeye istinaden KDV ödenmiyormu ve bu sözleşmeninin içreği neler içermeleri ?

Cevap :
Sayın Acar, İade doğuran işlemler olması nedeniyle iade işlemleri için Türkiye Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde 3 adet genel tebliğ mevcuttur. Birimimizin düşüncesi KDV nin ödenip, iade işleminin yapılmasıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.08.2008
Soru :
Müşavirliğini yaptığım bir mükellefim bağkur pirimi yatırmaktayken.Başka bir işyerinde 1/8/2008 tar.itibaren ssk lı olarak çalışmaya başlamış bulunmaktadır.Vergi mükellefiyeti de devam etmektedir.Bağkura müracat ettiginde, şifai olarak ssk'lı olarak çalışamıyacağı ve ssk primi yatırılamayacağı söylenmiştir.Bu konuda yazılı bir belge talep etmemize rağmen tarafımıza belge verilmemektedir.Bu durumda hangi kuruma prim yatırılması gerkmektedir? Bağkur primi yatırması gerekirse ssk'lı olarak çalıştıran işverenin ssk primi yatırmaması için nasıl bir beyanda bulunması gerekeçektir? İyi çalışmalar dilerim.Saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bağkur kapsamında sosyal güvenliği süregelen kişi aynı zamanda ssk lı olarak çalışamaz diye birşey yoktur. Bu sahsın emeklilik hesaplamaları yapılırken çakışan primlerden bağkur çalışması esas alındığından bağkur primleri ve günleri esas alınarak emekliliği hesaplanacaktır. Bununla ilgili belge ilgili kurumun yaşlılık malüllük vd. nedenlerle emekliliğe hak kazanışına göre ilgili emeklilik hesabında mevcut bulunmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.08.2008
Soru :
merhaba, 22/08/2008 tarihinde işkurla ilgili soru sormuştum agustos sonuna kadar aylık işgücü çizelgelerin verilmesi durumunda ceza kesilmeyeceğini söylemiştiniz bununla ilgili herhangi bir belge varmı . birde hiçbir meslek mensubunun bu bildirimleri vermediğini duyuyorum ve soruyorum kımse bildirimde bulunmuyor duyuru şeklinde ana sayfaya yazı yazsanız herkesin bilgilenmesi açısından iyi olacağını düşünüyorum kımse cezayla maruz kalmaması açısından teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 10 ve daha yukarı işçi istihdam eden işyerinin doldurup her ay Kurumumuza düzenli gönderdiği çizelgedir. Yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlar. Toplu işten çıkarmaların, işyeri kapanmalarının ve istihdamı zorunlu olanların takip edilmesine yardımcı olur. Aylık işgücü çizelgesi İşkur ‘da yeni online siteme geçilmesi üzerine artık bir işçi dahi çalıştırılsa sisteme kayıtlı olunmasını gerekli kılmaktadır. Kurum işçi çıkışlarında işsizlik ödeneği almak üzere gelen işçinin işyeri kaydının olmadığını tespit ederse ilgili işyerine uyarı yazısı gönderir. İlgili SSK müdürlüğünden mutabakat yazısını da aldıktan sonra uyarıya rağmen kayıtlı olmayan işyeri varsa buna idari para cezası uygulanır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.08.2008
Soru :
istihdamı teşvik kapsamında işe başlayan sigortalıların aylık prim ve hizmet belgesini verebileceğimiz bir linki e-bilirgede bulamadım. nasıl bildireceğimiz hususunda bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İsmmmodasının web sayfasında bulunan 2008-73 sayılı genelge ile kapsamına Ağustos/2008 tarihli Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde uygulamaya ilişkin düzenlemenin detayını görebilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.08.2008
Soru :
iyi günler... ben 21/06/2008 tarihi itibariyle s.m.m.m staj başlatma sınavını kazanmış bulunmaktayım. Ancak stajımı 01/2009 tarihi itibariyle başlatmak istiyorum.Yinede okuduğum kadarıyla zorunlu eğitim sertifikası ve kazandı belgesini odanıza teslim etmem gerekiyor.Acaba bunlar dışında bir işlem yapmam gerekiyormu? bu evrakların teslimi için ne zamana kadar vaktim olur? Ayrıca biraz geç farketmiş olmamla beraber doğum tarihim 06.09.1978 olması gerekirken 16.09.1978 olarak kaydedilmiş.Bunun düzeltilmesi için ne yapabilirim.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Remzu Serdar KURDAL, STaja başlama değerlendirmesinde başarılı olan adaylara staj başlatma evraklarını içeren yazı gönderilmiş ve zorunlu eğitimlerimizde de bu konu anlatılmıştı. Söz konusu evrakların tümü sitemizde staj-sınav başlığı altında ayrıntılı bir şekilde bulunmaktadır. Ayrıca Eylül ayında staj başlatmamanız halinde staj süreniz 3 yıl olacaktır. Düzeltmek istediğiniz doğum tarihinizi Odamıza geldiğinizde hatırlatmanız ve kimliğiniz görülmesi halinde düzeltilecektir. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 19.08.2008
Soru :
Merhaba ben mayıs 2008 döneminde stajımı başlattım.İşyeri adres değişikliğiyle ilgili SSK dilekçesini odaya teslim ettim.SSK adres değişikliğiyle ilgili başka belge getirmeme gerek var mı?(Adres değişikliği ile ilgili Ticaret Sicil gazetesini getirmiştim)Teşekkür ederim. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Canan DURDU, SSK müdürlüğünün değişikliği yapıp yamadığını kontrol etmeli ve SSk larınızda yapılan düzenlemeden sonra ilgili SSK bildirgesini de odamıza getirmeniz gerekiyor. Çünkü SSK lar bu düzenlemeleri dilekçe verilmesine rağman çok geç yapabilmekteler. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 06.08.2008
Soru :
Ocak/1999 döneminda Mali Müşavirlik Belgesini almaya hak kazandım. Mart/2009 tarihinde yapılacak olan Yeminli Mali müşavirlik sınavına girmeye hak kazanıp kazanamadığımı öğrenmek istiyorum. Sınava gireceğim döneme göre odanız tarafından düzenlenen kurslara iştirak etmek istediğim gibi çalışma planı yapmak istiyorum. Ayrıca, şirketlerde bağımlı çalışan meslek mensubu arkadaşlarımız yeni meslek yasasının 5. maddesi ile yeniden düzenlenen 3568 sayılı yasanın 9. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen hükmüne istinaden hizmet sözleşmesi ile çalıştıkları şirkette geçen çalışma sürelerinin yeminli mali müşavirlik staj süresinden sayılıp sayılamadığı hususlarda soru sormaktadırlar. İlgili maddeyi incelediğimde yararlanacakları anlamını çıkarıyorum. İstanbul SMMM Odasının görüşüde bu yöndemi. Yukarıda belirttiğim iki ayrı hususla ilgili açıklayıcı bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla, Sinan DÖLCÜ - SMMM - İstanbul Delegesi

Cevap :
Sayın Dölcü, Konuyla ilgili arşivden çıkarılacak dosyanız üzerinden bilgi verilmesi gerektiğinden size bugün telefonla döneceğiz. Bağımlı çalışan meslek mensupları ile ilgili uygulama yeni düzenlemede tarif edildiği gibidir, bu konuda zaten Odamız ve TÜRMOB görüşü yayınlandığı gibidir ve bu şekilde düzenleme yapılması için çaba gösterilmiştir. Bilgilerinize, saygılarımla. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 06.08.2008
Soru :
iyigünler kolaygelsin benim sorum eylül-2008 de stajım bitiyor. ve yeterlilik sınavı için evraklarımı hazırlıyorum. sitenizde vergi dairesine onaylatılan belgenin bağkurdan onaylatılması isteniyor. ama bağkur kaydım olmadığına dair belge veremeyeceğini artık internetten verildiğini bildirdi. internet çıktısı kabul olurmu, sgk.gov.tr adresinde yönergeleri izleyip çıkarmaya çalıştım ama belgeyi çıkarmayı başaramadım. bana yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap :
Vergi Dairesinden mükellefiyetiniz olup olmadığına dair yazı almak şartı ile internetten Bağ-Kur yazınızı alabilirsiniz. İyi çalışmalar, saygılarımızla.


 

Tarih : 05.08.2008
Soru :
Eczacı G.V.mükellefi..blanço üsülüne tabi mükelelfim vefat etti..iki mirasçısı var..birisi diğerine muvafakatname verdi..birisi mükelelfiyete devam edecek..defter ve belgelelri dönem sonuna kadar kulalnabilirlermi..yazarkasayı mali hafızayı değiştirmden kulanmaya devasm edbilirlermi..stokları devralmaları faturaylamı gider makbuzuzylamı olacak..mevcuk kdv yi indiirm konus yapabilecekelrmi...kolaylıklar diliyorum..

Cevap :
Sayın Ülker, Gelir Vergisi mükelleflerinin Vefatı halinde mirascıların ,mevcut işe devam etmeleri halinde ilgili Vergi dairesine mürcaat ederek yeni mükellefiyet tesis ettirirler,Yeni defter tasdik ettirip,Bilançoyu Aktifi ve pasifi ile devir aldıkları için fatura düzenlenmez KDV hesaplanmaz.Yazar kasa Sıfırlanıp yeniden proğramlanır. Yeni mükellefiyet ile Vergisel yükümlülükler başlar. Devreden KDV yeni mükellefiyette kullanılır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2008
Soru :
iyi günler 30.06.2008 tarihinde tebliğ ile vergi dairesi tarafından 15 gün süre içinde belgelerimiz talep edilmiştir. Benim sorum bu süre mali tatil nedeniyle en son hangi tarih te sona erecektir.Acilen cevaplamanızı rica ederim.

Cevap :
Sayın Güner, 2008 yılı mali tatil süresi 28/07/2008 Tarihinde sona ermiştir. Sizin defter ve belgeleri ibraz süreniz 15/07/2008 olmasına rağmen mali tatil süresine göre defter ve belgelerinizi 28/07/2008 tarine kadar ibraz etmeniz gerekmektedir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.07.2008
Soru :
Sigorta Acentelerine Tali Acentelik Sözleşmesi İle Bağlı Olarak Çalışan Tali Acentelere Ödenen Komisyon Bedellerinde Belge Düzeni ile ilgili bir sorum olacak Sigorta Acente veya Brokerlerinin Tali acentelerine ve Tali Acente olmadığı halde Ticari olarak Sigorta ilişkileri sebebiyle belli dönemlerde komisyon ödediği müşterilerine bu Komisyon ödemelerine vermesi gereken belgeleri açıklayabilirmisiniz, yeni tebliği okudum fakat bazı detaylarda hata yapmamak için yardımınızı rica ediyorum Saygılarımla Mithat Dinçer

Cevap :
Sayın Dinçer, 26.07.2008 tarih ve 26948 Sayıl Resmi Gazete de yayımlanan 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ'in (e) bölümü aşağıda dır. Söz Konusu Bölümde de açıklandığı üzere VUK 243 ve 246 Seri nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre işlem yapmanız gerekir. ".....e) Sigorta İşlemlerinde Belge Düzeni Bilindiği üzere, sigorta işlemleri dolayısıyla sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından düzenlenecek belgelere ilişkin açıklamalar 243 ve 246 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer almaktadır. Buna göre, sigorta acenteleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedelleri için sigorta şirketlerince sadece sigorta komisyon gider belgesi düzenlenmesi gerekmekte olup ayrıca acentelerce söz konusu bedeller için fatura düzenlenmeyecektir. Diğer taraftan, sigorta şirketlerinin sigortacılık faaliyeti dışında kalan diğer işlemleri için fatura düzenleneceği tabiidir. 5766 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin 1/8/2008 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte sigorta işlemlerine ilişkin primler üzerinden hesaplanan vergilerin sigorta şirketlerince beyan edilerek ödenmesi ve prim tutarlarına sigorta aracılarının bu işlemler dolayısıyla alacağı komisyonların dahil olması, belge düzeninin değişmesini gerektirmemektedir. Bu nedenle, sigorta şirketlerince sigorta aracılarına ödenecek komisyonlar için sigorta komisyon gider belgesi uygulamasına devam edilecektir. " Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.07.2008
Soru :
Size sorum 1Temmuz 2008de yürürlüğe giren İstihdam yasası olarak bilinen yasadan kimlerin yararlanabileceği konusunda ne yapmamız gerektiğidir. Şirketimizde 64 kişi çalışmakta ve devamlı olarak personel alımı yapılmakta, bu kanun her işletmeyimi yoksa Teşvik belgesi vs. alan işletmelerimi kapsıyor,vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim, Saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5763 sayılı kanunla getirilen bazı önemli teşvikler 5763 sayılı kanunla, istihdamı teşvikle ilgili çok önemli hükümler getirildi. İşte önemli hükümlerden bazıları; . Eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu kaldırıldı İş Kanunu'na göre, aynı ilde toplam 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde yüzde 3 özürlü, yüzde 2 terör mağduru ve yüzde 1 oranında eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu vardı. 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la yapılan düzenlemeye göre; işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 3 özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde 4 özürlü ve yüzde 2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü olacak. Diğer bir deyişle, özel sektör işyerlerinde eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu kaldırılmış oldu. Diğer bir deyişle, aynı ilde toplam 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde yüzde 3 özürlü işçi çalıştıracak. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanacak. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınacak. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülecek. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülecek. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınacak. . 500'den fazla işçi çalıştıranlar spor tesisi yaptırmayacak Memur ve işçi sayısı 500'den fazla olan kuruluş ve fabrikalar, öncelikle kendi personeline beden eğitimi ve spor yaptırmak için spor tesisleri yapmaya ve antrenör tutmaya mecbur tutulmuş, bu yükümlülüğe uymayan işverenlere her işçi ve memur için, o tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin üçte biri tutarındaki bir cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştı. İşte istihdamı teşvik amacıyla, fazla işçi çalıştıran işverenler üzerindeki önemli sıkıntılardan birisi olan 500'den fazla işçi çalıştıranların spor tesisi de yaptırma zorunluluğu kaldırılmış oldu. . 18-29 yaş erkek ve her yaştaki kadın işçi istihdamında destek 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile kadınların istihdamını teşvik amacıyla uygulanan prim indirimi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Bu kapsamda; yeni işe alınan kadınlar ile 18-29 yaş arasındaki gençlere ait SSK primleri, 5 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Buna göre, kadınlar ve gençlerin, işverene ait sigorta priminin; 1. yıl için yüzde 100'ü, 2. yıl için yüzde 80'i, 3. yıl için yüzde 60'ı, 4. yıl için yüzde 40'ı, 5. yıl için yüzde 20'si İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. İşveren payına ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilmesi için, sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı payına isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın süresinde ödenmiş olması koşulu aranacak. Özel sektör işyerlerinde bu teşvike konu erkek işçilerin 18-29 yaşları arasında olması yetmeyecek, kadın da olsa erkek de olsa 01.07.2008 tarihinden önceki son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, son altı ayda herhangi bir işte çalışmamış olmaları ve yine 01.07.2008 tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak, 01.07.2009 tarihine kadar yeni işe alınmış ve fiilen çalıştırılmış olmaları aranacak. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.07.2008
Soru :
Öncelikle İyi Günler diliyorum.Muhasebesini tuttuğumuz bir firma gemilerin çeşitli paraçlarına bakım ve onarım hizmeti veriyor.Müşteri ile yapmış oldukları anlaşmalarına istinaden bakımı yapılacak parçaları limandan alıp işyerine kendileri götürebiliyorlar.Yalnız aldıkları malzemelere ait gemi tarafından bir irsaliye alma şansları olmuyor.Bu durumda geçici bir irsaliye düzenlenmesi sözkonusu olabilir mi yada bunun için herhangi başka bir belge düzenleyebilirler mi? Saygılarımla,İyi Çalışmalar

Cevap :
Geminin sorumlu şahıslarının imzaladığı teslim tutanağı eşliğinde kendi irsaliyenizi düzenlemeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.07.2008
Soru :
ocak 2007 de stajımı başlattım.yeterlilik kursuna gidiyorum ve kasım da ki yeterlilik sınavına başvuruda bulunucam stajımı şirkette yapıyorum. 2008 ait değerlendirme notumu başlangıc tarihi 01.01.2008 bitiş tarihi ne olucak ../../2008 ben belgeyi 15 agustosa 2008 kadar teslim edicem.teşekkürler.

Cevap :
30.09.2008 olması gerekiyor. iyi çalışmalar, saygılarımızla.


 

Tarih : 23.07.2008
Soru :
Sigorta Acenteliği ve Brokerliği firmalarının en son Katma Değer Vergisi kanun ve tebliğ değişikliklerinden sonra yapması gerekli işlemlerle ilgili bazı sorularım olacak kısaca maddelerle sormak istiyorum, cevaplarsanız çok memnun olurum 1)BSMV mükellefiyetimizi kesinlikle sona erdirmemiz gerekiyor mu? Eğer gerekiyorsa ne zaman sona erdirmemiz gerekir? 2)KDV mükellefiyetimiz başladığı takdirde şirketimiz için gerekli olan diğer hizmet,Demirbaş(otomobil,Masa,Bilgisayar vb.) ve malzeme(Kırtasiye,Bilgi işlem,Personel Yemek ve iaşe gideri vb.) alımlarında ne yapılacak, KDV muhasebe uygulama konuları pek açık değil 3)Sigorta Acentelerinin kendi Tali ve alt acentelerine verdiği komisyonlarda kestiği Komisyon belgelerinde BSMV yerine KDV mi yazılacak? ve diğer bir hususta Brokerlik firmaları Sigorta Danışmanlığı yaptığı müşterilerine kendi kestiği komisyon belgelerinde nasıl bir uygulama yapacak? bu konularda yardımınız için şimdiden teşekkür ediyorum İyi çalışmalar

Cevap :
1- 5766 Sayılı Kanun ile 01 Ağustos 2008 itibariyle BSMV mükellefiyetiniz sona ermektedir.

2- Bu işlemlerin KDV'sini KDVK'nun 30/a'ncı maddesine göre gidere veya maliyete kaydedebilirsiniz.

3- 5766 sayılı Kanun ve 110 no'lu KDV GT'ne göre, tali ve alt acentelere verilen komisyonlarda KDV hesaplanmayacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.07.2008
Soru :
demet hanım merhaba; daha öncede bu konu hakkında sorular sorulmuş ancak nlayamadığım birkaç nokta olduğundan sorumu yenilemek istiyorum. 8 mart 2008 tarihli staja başlama sınavını kazandım. 2 yıl içinde stajımı başlatma hakkım var, ancak 10 gün önce gönderilen evrakta daha önce ( sınava hazırlanırken odanıza teslim ettiğim) tarafınıza teslim ettiğim fakat kişisel evrak kısmında istenen belger bulunmakta.( staj dosya bedeli,nüfus cüzdanı örneği vs..) staja bşlamadım ve 2009 öneminde başlamayı düşünüyorum. bu evrakları tekrar tarafınıza 25 temmuza kadar getirmem gerekiyor mu?yada sadece gönderimiş olan staj başma evrak bilgi formunda yazan zorunlu eğitim sertifikası ve sınav kazandı belgesini fakslamam yeterlimidir? konu hakkında bilgilerinizi rica ederim, iyi çalışmalar

Cevap :
Kişisel evraklar yeniden gelmiyor ve istenmiyor. Kazandı belgeniz ve sertifikanız yeterlidir. İyi çalışmalar, saygılarımızla.


 

Tarih : 22.07.2008
Soru :
Merhaba, Bir personelimiz doğum sonrası 6 aylık ücretsiz izin hakkını kullandı. İzin süresi 24.09.2008 tarhinde bitecek. Hem şirketimizin hemde personelin ihtiyacı olması nedeniyle 01.08.2008-30.11.2008 arasında part time olarak çalışmasına karar verildi. Yani personel ücretsiz izin hakkının bir kısmından feragat etti ve sonrasında da bir müddet part time çalışmayı kabul etti. 30.11.2008 den sonra ise full time olarak çalışmaya devam edecek. Bu durumda kısmi süreli sözleşme ek-8 vb. gibi belge düzenini nasıl yapmalıyız. Halen devam eden belirsiz süreli sözleşmesinin tekrar full time çalışmaya başladığında aynen devam etmesinin bir yolu var mıdır? Şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Varolan iş sözleşmenizi sonlandırıp ya da yeni bir madde ekleyip part time çalışma zaman aralığını belirten bir madde ekleyip yenileyebilirsiniz. Böylelikle bu zaman aralığı bittiğinde yine full time çalışmayta devam edeceği hem belirtilmiş olur hemde tekrar tekrar sözleşme yapmak zorunda kalmazsınız. İyi çalışmalar


 

Tarih : 17.07.2008
Soru :
1998 yılında maltepe ticaret lisesinden mezun oldum ve mezun olduktan sonra serbest muhasebecinin yanında çalışmaya başladım. çalışmam devam ediyor. sm stajimi başlatmam için ne yapmam gerekiyor. ayrıca ticaret lisesi mezunlarının 6 yıllık staj süresi karşılığında mali müşavirlik belgesine hak kazandığı hahkında bir bilgiya ulaştım. bu bilgi hakkında beni aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkür ederim.

Cevap :
26.07.2008 tarih ve 26948 sayı ile resmi gazetede yayınlanan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereğince, Serbest Muhasebecilik başvuruları alınmayacaktır. Ağustos 2008 döneminden başlamak üzere Ticaret Lisesi ve Önlisans mezunu olup dosya açtırmak isteyen adayların başvuruları yasa gereği alınmayacaktır. Bu nedenle başvuru için en az lisans mezunu olmak şartı aranmaktadır. İyi çalışmalar.Saygılarımızla.


 

Tarih : 16.07.2008
Soru :
DEĞERLİ MESLEKTAŞIM, SERBEST MESLEK SAHİPLERİNİN FAALİYETLERİNİ ŞİRKET OLARAK YÜRÜTMESİ DURUMUNDA (LTD.ŞTİ.) ÖRNEĞİN İSTİSNA KAPSAMINA GİREN BİR FAALİYET ORTAYA KOYDUĞUNDA NASIL VERGİLENDİRİLECEK? DAHA DA AÇARSAK SANATÇI FAALİYETLERİNİ ŞİRKET OLARAK YÜRÜTMEKTEDİR. (BURADA YASAL BİR SAKINCA VARMI?) REKLAM MÜZİĞİ YAPMAK VE İSİMİNİ BAZI ÜRÜNLERDE BELİRLİ SÜRE KULLANILMAK ÜZERE BAŞKA BİR ŞİRKETE DEVRETME KONUSUNDA SÖZLEŞME YAPILDI. BU DURUMLARDA VERGİLENDİRME NASIL OLACAKTIR? İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİP FATURA DÜZENLEMEYECEKMİYİZ. VEYA SÖZLEŞME YAPTIĞIMIZ FİRMA GİDER PUSULASIYLA MI BELGELEYECEK?

Cevap :
GVK'nun 18'nci maddesine göre istisnanın kapsamı mükellef, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitler ve bunların kanuni mirasçılarıdır. Ltd. şirket bunlardan hiçbirine girmemektedir.

Ltd. sti.'in serbest meslek faaliyeti icra etmesi durumunda elde ettiği gelir, serbest meslek kazancı değil ticari kazançtır. Bu gelirin hesaplanmasında, KVK ve GVK'nun ticari kazanca ilişkin hükümleri esas alınacaktır.

Bundan dolayı, ltd.şti.'nin GVK'nun 18'nci maddesi kapsamında elde ettiği gelirin GVK'nun SMK hükümleri doğrultusunda değil, GVK ve KVK'nun ticari kazanca ilişkin hükümleri kapsamında vergilendirilmesi gerekmektedir. Şirket, elde ettiği her türlü geliri fatura ile belgeleyecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.07.2008
Soru :
Merhaba,Mayıs/2008 de SMMM stajımı başlatmış bulunaktayım.31/07/2008 tarihinde askere gideceğim.stajımı hangi tarih aralığında dondurmam gerekir ve odaya vermem gereken belgeler nelerdir. 2.sorum kasım da yatırmam gereken aidatım askerlik nedeniyle ertelenirmi. ilginize teşekürler.

Cevap :
Sayın Volkan ÖZKAN, Askere gitmeden önce konuyla ilgili dilekçe vermeniz yeterli olacaktır. Askerlik mücbir nedendir bu nedenle tüm haklarınız askerlik dönüşü terhis belgenizi bildirmeniz halinde aynen devam edecektir. Askerlik sonrası yasal ara verme sürecinizde 3 aydır. iyi çalışmalar staj müdürlüğü


 

Tarih : 07.07.2008
Soru :
İş Kur'a verilmesi gereken belgelerden İAB nin 15 gün içerisinde verilmemesinin 1 asgari ücret cezası olduğunu biliyorum. Bunun dışındaki, işyeri Bildirimi ve işgücü çizelgelerinin, İş-Kur tarafından süre verilerek istenmeleri ve bu süre zarfında bildirilmemeleri halinde cezayi yaptırıma tabi tutulduğunu biliyorum. Bilgilerimi tamalayacak bilgi verirseniz sevinirim. Teşkkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İSMMMO ana sayfasında kayan yazı kısmında işkura verilmesi gereken belgeler başlığı altında konunun tüm ayrıntılarını yazmış bulunmaktayım. Konu ile bilgilerinize... İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.07.2008
Soru :
İYİ GÜNLER,ACABA STAJ YAPTIĞIMIZA İLİŞKİN ODADAN BİR BELGE ALABİLİYORMUYUZ BUNU TEMİN EDEBİLMEK İÇİN NE YAPMAMIZ GEREKİYOR TEŞEKKÜRLER...

Cevap :
Sayın Cemal Gökhan TUN, Staj yaptığnıza dair Odamızdan yazı alabirsiniz. Bunun için Odamıza gelerek kurum isminin belirtildiği bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. iyi çalışmalar staj müdürlüğü


 

Tarih : 24.06.2008
Soru :
merhaba iyi çalışmalar mart 2008 smm yeterlilik sınavına girdim ve kazandım turmob tan sınav sonuç belgesi gelmedi onu beklememe gerek varmı odadan gelen yazıda bi takım ücretlerin olduğu söyleniyor ayrıca turmob tan gelecek sınav sonuç belgesinde de bi takım ücretler yazacakmış ruhsat ücreti ve kimlik ücreti bu ne kadardır ? sonuç belgesi gelmedende başvurabilirmiyim

Cevap :
Sayın Hakan KESKİN, Bahsettiğiniz konu artık üye işlerini ilgilendirmektedir. Üye işlerinden bilgi almanız daha doğru olacaktır. Ancak TÜRMOB yazısının bir örneğinin Odamıza ulaşmış olması sonrasında ilgili ücretleri banka kanalıyla yada taksitlendirme yaparak Odamıza ödeyebilirsiniz. Elinizdeki evraklarınızıda tamamlamayı unutmayınız. iyi çalışmalar staj müdürlüğü


 

Tarih : 24.06.2008
Soru :
Sayın Yetkili, Bir mükellefim kırtasiyeden fatura koçanı almak suretiyle notere onaylatmış ve kullanmaya başlamıştır. fakat işlerinin iyi gitmemesi üzerine firmasını kapatma kararı almıştır. gerekli kapama evrakları hazırlanıp vergi dairesine gönderildiğinde V.Memurları tarafından fatura koçanı kontrol edildiğinde sıralama numaralarında hata olduğu arada ft kopartılmadığı tespit edilmiştir.Örnek 1-12 den sonra numara 18 den devam ediyor ve 50 sayfa olarak tamamlanıyor son kalan 5 nüsha fatura koçanı fazla diye noter tarafından yırtılıyor. Noterden bir yazı evrak getirinki bu hata için gerekli kapanış işleminiz yapılsın denilmiştir. Fakat Noter herhangi bir belge vermemektedir. Vergi dairesinden kapanış işleminin yapılabilmesi için ne yapılabilir bu konuda bilginizi rica ediyorum. Saygılar İyi çalışmalar

Cevap :
Koparılan 5 nüsha koçanın sonundaki nüshalar ise bu nüshaların noter tarafından koparıldığı iddiasının ispatlanması ve gerekçesinin açıklanması gerekmektedir. Aksi takdirde mükellefin, şüpheli mükelleflerin listelendiği Kod'a kaydedilme ihtimali bulunmaktadır. Faaliyetin gerçekten durdurulduğu sonucunu doğuran karilenerin yoklama memurunun tespitiyle açıkça ortaya konulması durumunda, ilgili memurun insiyatifiyle kapanış mümkün olabilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.06.2008
Soru :
selamlar sorumu acil cvp lar iseniz sevinirim. a firması dahilde işlem belgesi ile kdv ödemeden emtia ithal etmekte ve bu emtialar üzerinde ufak değişiklikler yaparakbu emtiaları b firmasına satmakta. b firması ise a firmasının aracı kurumu olarak dahilde işleme kapsamındaki emtiaları yurtdışına ihraç etmekte. burada 1- a firması b firmasına fatura keser iken kdv tasil edecekmi (emtialar yurt dışından kdv siz alınmakta fakat daha sonra emtialar üzerinde kdv li çeşitli işlemler yapılmakta)2- a firması bu işlemleri kdv bey. hangi sutunda gösterecek

Cevap :
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin yurt içi alımları düzenleyen 7. maddesine göre; dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri yurt içinden temin edilebilecektir. Belge kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, Tebliğ’in uygulaması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilecektir. Ancak belge kapsamında yurt içinden temin edilen eşya için Tebliğ’in ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz kullanım oranına ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır. İkincil işlem görmüş ürün, ithal edilen eş-yanın işlenmesi sonucunda elde edilen asıl ürün dışındaki ürünlerdir. Örneğin bulgur yapmak üzere ithal edilen buğdayın işlenmesi sonucu elde edilen bulgur asıl işlem görmüş ürün, bu işleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkan kepek ise ikincil işlem görmüş ürün olmaktadır. Dahilde işleme rejiminin normal işleyişinde ikincil işlem görmüş ürünün, gümrük idaresi gözetiminde imha edilmesi, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithali hallerinde ihracatın gerçekleşme şartı aranmayacaktır, ancak alımın yurt içinden yapılması halinde bu eşya zaten Türkiye Gümrük Bölgesi’nde ya elde edilmesindeki kriterler bakımından veya ithal muamelesine tabi tutulmakla serbest dolaşımda bulunan eşya statüsünü haiz olduğundan, bu eşyanın işlenmesi sonucunda elde olunan ikincil işlem görmüş eşyada serbest dolaşımda olacağından bu gibi eşyanın, yukarıda belirtilen gümrüğe terk, imha serbest dolaşıma sokulması gibi işlemlere tabi tutulmasına da gerek kalmayacaktır. Aynı zamanda alımlar yurt içinden yapıldığı zaman dahilde işleme rejiminin önemli bir ayağı olan döviz kullanım oranı ile ilgili hükümleri de uygulanmayacaktır. İhracatın ülke ekonomisinin yararına olarak geliştirilmesi amacıyla tesis edilmiş bir rejim olan dahilde işleme rejimi, ithal edilen eşyanın işlenmesi sonucunda belli bir katma değer ilavesini şart koşmuş ve bunu gerçekleştirecek araç olarak da döviz kullanım oranını tasarlamıştır. Buna göre döviz kullanım oranı CİF ithalat tutarının FOB ihracat tutarına oranıdır. Bazı istisnalar dışında bu oranın % 80’i geçmemesi gerekmektedir. Ancak alımların yurt içinden yapılması durumunda, bu alımların değeri döviz kullanım oranı hesabında dikkate alınmayacaktır.

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içi alımın belge süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belge süresi ise, 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 3. maddesinde, dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat ve/veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönem olarak tanımlanmıştır. Yine Tebliğ’in 20. maddesine göre dahilde işleme izin belgesinin süresi sektörüne göre azami 12 ay olacaktır, bunun yanında maddede yer alan bazı istisnai işlemlerde süre 12 aydan fazla olarak tespit edilebilecektir. Ancak, işlem görmüş ürünün ihracının gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, süresi sona erse dahi dahilde işleme izin belgesi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Şeker Kurumu’nca tespit edilen şeker fabrikalarından ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nden belge süresinden sonra da yurt içi alım yapılabilecektir.

Önceden ihracatın gerçekleştiğinin belgelenmesi kaydıyla, belge kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Şeker Kurumu’ndan veya Toprak Mahsulleri Ofisi’nden yurt içi alımın yapılmasına imkan bulunmaması halinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin uygun görüşünün olması kaydıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce, bu durumun tespitinden itibaren belgeye azami 6 ay ek süre verilmek suretiyle ithalat yapılmasına izin verilebilecektir.

YURT İÇİ ALIMLARDA KDV TECİL VE TERKİNİ

Dahilde İşleme Rejimi uygulaması içinde yurt içi alımlarda KDV tecil ve terkini ile ilgili uygulamaların temeli 4369 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’na eklenen, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17. maddesidir. Bu maddeye göre; dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31.12.2008 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış, bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen sürelerin esas alınacağı, ihracatın şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan verginin vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği de hüküm altına alınmıştır. Kanun’un, Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye istinaden, hali hazırda yürürlükte bulunan ve kendisinden önce bazı kısıtlamalar getiren Kararları yürürlükten


 

Tarih : 23.06.2008
Soru :
Vergi mükellefi olmayan kişilerden özel araç kiralaması karşılığında yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapıldığı gibi sorumlu sıfatıyla kdv ödemesi de söz konusu olduğunu bilmekteyiz.Bu konuda daha önceki soruların cevapların da açıklamaları okuduk.Ancak sorumlu sıfatıyla ödemek zorunda olduğumuz bu kdv yi iki nolu kdv beyanı ile beyan ederken bir nolu kdv de indirim konusu yapmaktayız.Bu durumda vergi mükellefi olmayan kişilerden özel araç kiralaması karşılığında yapılan ödemelerin nasıl belgelenmesi gerektiği hakkında bilgi isteyecektim. Her tür ödeme şeklinde Gider Pusulası düzenlenmesi gerekli ; Ödemenin banka yolu ile yapılması halinde banka dekontunun yeterli olduğu ; Ödemenin Tediye makbuzu ile yapılması halinde tediye makbuzu üzerinde kesilen sorumlu sıfatıyla gelir vergisi kesintisini ve sorumlu sıfatıyla ödenmesi gereken kdv yi belirterek açıklama yapılması seçeneklerini de değerlendirerek bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla.

Cevap :
Her ödeme için gider pusulası düzenlenmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.06.2008
Soru :
Öncelikle bu zor görevi sabırla yerine getirdiğiniz için teşekkürler.Kişi 01.01.1987 yılından bu güne ziraatle uğraşmaktadır.Bağkura tescilini ise 2003 yılında yaptırmıştır.Kişi geçmiş çalışmışlığını ispatlayabilirse bu durumu bağkura belgeleyebilirse geçmişi borçlanabilirmi.Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışan Sigortalıların Tescili ile İlgili İşlemler, Başvurma ve Uymak Zorunda Oldukları Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalılar Kanununa göre sigortalı sayılanların tescili ile ilgili işlemleri, başvurma ve uymak zorunda oldukları usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik 2926 sayılı Kanun kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlardan sigortalı sayılanları kapsar. Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; Bağ-Kur veya Kurum: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunu, İl Müdürlüğü: Bağ-Kur İl Müdürlüklerini, Kanun: 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununu, Sigortalı: 2926 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kimseleri, Sosyal Güvenlik Kuruluşları: T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarını, Tarımsal Faaliyette Bulunanlar: Kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mülkünde, kamuya mahsus mahallerde ekim, dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar ve yetiştiriciler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunanları, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Başvurma, Uygulama Usul ve Esasları Başvurma Madde 5 — Sigortalı sayılanların kayıt ve tescilleri, Kurumca hazırlanan ve sigortalı tarafından usulüne uygun doldurularak imzalanan ve tarımsal faaliyetin yapıldığı mahaldeki köy veya mahalle muhtarına onaylattırılan "2926 sayılı Kanuna Göre Bağ-Kur’a Giriş Bildirgesi"nin ilgili il müdürlüğüne elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi suretiyle yapılır. Yeniden başvurma Madde 6 — Sigortalılık niteliğini kaybedenlerden yeniden Kanun kapsamına girenler, sigortalılıklarını başlatmak için Kurumca hazırlanan "2926 sayılı Kanuna Göre Bağ-Kur Sigortalılık Belgesi"nin sigortalı tarafından ilgili kuruluşlara onaylattırıp, imzalanarak ilgili il müdürlüğüne elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi suretiyle yapılır. Başvurma süresi Madde 7 — Kanun kapsamına girenler, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurmak zorundadırlar. Üç aylık başvurma süresinin hesabında, giriş bildirgesi veya yeniden sigortalılık belgesi Kuruma elden verilmiş ise verildiği, normal posta ile gönderilmiş ise Kurum kayıtlarına intikal ettiği, iadeli taahhütlü olarak gönderilmiş ise postaya verildiği tarih sigortalılığın veya yeniden sigortalılığın başlangıcı olarak esas alınır. Başvurma süresi olan üç ay içerisinde kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülükleri, kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar. Sigortalılığın başlangıcı Madde 8 — Kanun kapsamına girenlerden; a) İlk defa Kanun kapsamına girenlerin; 1) Onsekiz yaşını dolduranların, onsekiz yaşını doldurdukları tarihi takip eden yılbaşından itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptıranların yılbaşından, 2) Onsekiz yaşından büyük olanlardan kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptıranların kapsama girdikleri tarihten, 3) Kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayanların kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden ay başından, itibaren sigortalılıkları başlatılır. b) Yeniden Kanun kapsamına girenlerin, 1) Kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptıranların kapsama girdikleri tarihten, 2) Kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma kayıt ve tescilini yaptırmayanların kayıt ve tescil edildikleri tarihi takip eden aybaşından, itibaren sigortalılıkları başlatılır. Prim ödemelerine göre tescil ve sigortalılık başlangıcı Madde 9 — İlk defa veya yeniden


 

Tarih : 17.06.2008
Soru :
iyi günler iyi çalışmalar bir firmamızın çalışanı sağlık kuruluşuna giderek 05.06.2008 tarihinde analık durumu ile ilgili işgörmezlik belgesi alıyor.Belgede 32 haftalık gebedir 5 hafta daha çalışabilir 5 haftalık doğum öncesi izninin doğum sonuna aktarılması uygundur ibaresi yazmaktadır.Bu durumda çalışan sigortalının doğum anına kadar çalışabilir durumu ortaya çıkıyor.ssk ya eksik günlerini nasıl bildireceğim.hamileliğin son dönemine kadar bu kişiyi çalışıyor göstermem sakınca yaratır mı? acil cevaplarsanız sevinirim.teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4857 sayıl İş kanununda konu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Analık halinde çalışma ve süt izni MADDE 74. - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.06.2008
Soru :
Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.Bir mükellefimiz Türkiyenin çeşitli yerlerinde yerli ve yabancı turistlere konaklamaya hazır evleri kiraya verecek.Bu evler kısa süreli turizm amaçlı olarak kiraya verilmiş evler olacak.Fakat mükellefimizin turizm işletme belgesi yok. Bu evler kiraya verildiğinde fatura üzerinde uygulanacak kdv oranı %18 veya %8 midir.%8 kdv uygulanması için Turizm işletme belgesimi olması gerekir.

Cevap :
KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı BKK'na göre, %8 oranında KDV hesaplamanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.06.2008
Soru :
Merhaba, 3065 sayılı kanun/13F (Ulusal Güvenlik) maddesi uyarınca yapılan teslimlerde K.D.V iadesi istenebilmesi için; 1-Gerekli belgeler nelerdir. 2-İlgili dönem KDV beyanında devreden kdv yok ise yinede iade istenebilirmi? 3-İade talep edilmesi ile ilgili belirli bir süre varmıdır? Vereceğiniz bilgilerden dolayı şimdiden teşekkür eder, Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
93 no'lu KDV GT'de konu ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.06.2008
Soru :
DEMET SEZMİŞ HANIM'IN DİKKATİNE; 1997 DE SSK EMEKLİSİ OLDUM.1999 DA LTD ŞİRKET ORTAĞI OLDUM,2006 ARALIKTA HİSSEMİ DEVRETTİM, 2007 OCAK DÖNEMİNDE SMMM STAJIMI BAŞLATTIM.SSK EMEKLİSİ OLARAK ,LTD ORTAĞI OLMAM SEBEBİYLE, ADIMA ÖDENMEMİŞ VE BİRİKMİŞ SGDP ÇIKACAĞINI ÖĞRENDİM.BAĞKURA KAYDIM YOK. STAJIM 2008 ARALIK SONU BİTİYOR.YETERLİLİK SINAVINA GİREBİLMEM İÇİN BAĞKUR MÜHÜRLÜ BELGEYİ ALMAMAM, VERGİ DAİRESİ BELGESİNİ KABUL ETMENİZ MÜMKÜN MÜ? YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER ,SAYGILAR SUNARIM

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Ortaklık yapmış olduğunuz döneme ait sgdp borçlarınızın staj için verilecek olan belge mahiyetinde bir engel teşkil etmemektedir. Vergi dairesinden alacağınız belge tarafımızca kabul edilecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.06.2008
Soru :
ltd şirketimizin çalışanı yok.ihaleye girebilmemiz için ssk dan ilişiksizlik belgesi nasıl alınmakta

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği (Seri No:10) RESMİ GAZETE NO :22067 RESMİ GAZETE TARİHİ :30.9.1994 Kurumdan ilişiksizlik belgesi almak isteyen işverenler için, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler tarafından yapılacak incelemeler ve düzenlenecek roporlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur. 1)İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 4.9.1992 günlü ve 21335 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ uyarınca kullanma izin belgesi almak isteyen işverenler ve 506 sayılı Kanunun 83. maddesinde sayılan kuruluşlardan aldığı işi bitirdikten sonra teminat iadesi almak isteyen işverenler tarafından, Kuruma prim borcu bulunmadığını gösterir ilişiksizlik belgesi alınması sırasında, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirlerce yapılması Öngörülen inceleme ve rapor düzenleme işlemi, 5 seri no.lu "Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliğinin" Resmî Gazetede yayımlandığı 2.7.1994 tarihinden sonra bu amaçla ilgili meslek mensubuna başvuran her işveren için yapılabilecektir. Ancak; Söz konusu Tebliğin (IV) ana başlığının 11. maddesinde sözü edilen kıyaslama işlemiş yalnızca, 8.12.1993 tarihinden sonra biten işlerde uygulanacaktır. Noksansız geçici kabulden veya kesin kabulden sonra işçi çalıştırılması söz konusu olmadığından, ihaleli işlerde noksansız geçici kabul veya kesin kabul tarihi işin bitim tarihi sayılacaktır. 1,1.1994 tarihinden önce bitmiş Özel bina inşaatları ile yine bu tarihten önce noksansız geçici veya kesin kabulü yapılmış ihaleli işlerde ise, yukarıda sözü edilen karşılaştırma işlemi yapılmayacak, yukarıda sözü edilen (5) Sıra No.lu Tebliğde yer alan diğer koşulların yerine getirilmiş olması kaydıyla ilişiksizlik belgesi raporu düzenlenebilecektir. 2) Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarının hesaplanması sırasında, ilişik tablodaki (Ek: 1) asgarî işçilik oranları; İhaleli işlerde işverene (müteahhite) Ödenen toplam istihkak tutarına (%5 stopaj dahil), diğer bina inşaatlarında ise binanın inşaat ruhsatında kayıtlı yüzölçümü ile birim maliyet bedelini gösterir tablodaki (Ek: 2) o işe uygun metrekare maliyet bedelinin çarpımı sonucu bulunacak yaklaşık maliyet bedeline aynen uygulanacaktır. Aşağıda ayrıca açıklandığı şekilde, işveren kayıtlarında bulunan faturalı işçilikler raporda ayrıca belirtilecek, Kurum uygulaması dolayısıyla dosya memurunun yaptığının aksine, bu oranların %2 eksiltilmesi yoluna gidilmeyecektir. -2- Bu Tebliğin eki olan ve asgarî işçilik oranları ile birim maliyet bedellerini gösteren tablolarda (Ek: 1,2) yer olmayan işler içinse, tablolardaki o işe en yakın işe ilişkin asgarî işçilik oranı veya birim maliyet bedelleri esas alınacaktır. İhale konusu işin, yalnızca İşçilikle ilgili olması ve müteahhite malzemesiz verilmesi durumunda, toplam istihkak tutarından % 25 kâr payı düşülecek ve % 75 asgarî işçilik oranı uygulanacaktır. İşin birden fazla konuyu kapsıyor olması durumunda ise asgarî işçilik oranı veya birim maliyet bedeli tablolardaki karşılığı en yüksek olan iş konusuna ilişkin rakamlar esas alınarak uygulanacaktır. Tabloda yer almayan ve tablolardaki hangi işe daha yakın olduğu saptanamayan işlere ilişkin işçilik ücreti oranları ise, incelemeyi yapan meslek mensuplarınca Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne sorularak öğrenilecektir. 3) Özel bina inşaatlarının yaklaşık maliyet bedelinin bulunmasında yararlanılacak olan ve bu Tebliğin ekinde yer alan birim maliyet bedelini gösterir tablolar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan 1989 ilâ 1994 yılları rakamlarını içermekte olup, sonraki yıllar için de aynı Bakanlıkça yayımlanan birim maliyetler kullanılacaktır. Başladığı yıl içinde bitirilmiş yapılarda o yılda, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş olan yapılarda ise bitirildiği yıldan önceki yılda geçerli olan metrekare maliyet bedeli esas alınacaktır. İnşaatın başladığı ve bittiği tarihin Kurum veya işveren tarafından bir belge ile kesin olarak belirlenemediği durumlarda, inşaat ruhsat tarihi işin başlama, kullanma izin belgesi için Belediyeye başvuru tarihi de işin bitim tarihi sayılacaktır. 4) Bu şekilde hesaplanacak olan sigorta primine esas kazançlar tutarı (işçilikler), o iş dolayısıyla Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar tutarından fazla ise, durum açıklanarak ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin rapor düzenlenecektir. 5) Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgari İşçilik tutarından ez olmağı durumunda,işveren kayıtlarında yer alan; a) Hangi Kurum ünitesinde, hangi sicil numarası ile tescilli olduğu da belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yapan 506 sayılı Kanun kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,


 

Tarih : 02.06.2008
Soru :
Demet Hanım ;merhaba Ben 2007 Ocak ayından beri staj yapıyorum, 2008 aralık sonunda stajım bitecek. 1997 SSK emeklisiyim,1999 da kurulan ltd şirkette 25/100 ortaktım ,aralık 2006 da hissemi bir diğer ortağa devredip, ocak 2007 de stajımı başlattım, bu arada (ssk emeklisi) ltd ortaklarının ödemesi gereken SGDprimimin hiç ödenmediğini öğrendim,sorularımı cevaplamanızı rica ediyorum .Teşekkür eder , saygılar sunarım. 1-Staj bittiğinde ,Staj yeterlilik sınavına katılabilmem için isteyeceğiniz,bağkurla ile ilgili belgede çıkabilecek ; sgdp borcu sınava katılmamı engeller mi? 2-Yeni çıkan yasa ile prim borçlarımı yapılandırmalı mıyım? 2-sınava girmek için mutlaka bu bağkur belgesi gerekli mi 3-sgdprim borçlarımı taksitlendirirsem ,taksitli(bitmemiş)borçu gösterir belgeyi staj merkezi kabul eder mi?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Ortaklık yaptığınız döneme ait sgdp primi borçlarınızı ödemeniz gerekmektedir. Bağkur ve ssk prim affına ilişkin Oda Başkanımızın sitemizin web sayfası kayan yazı kısmında tüm detayları içeren yazısı bulunmaktadır. SBağkur ile bağınız stajdan önce ise borçlanma talebi ile sınava girişiniz kabul edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.05.2008
Soru :
Sayın yetkili;26/05/2008 tarihinde yayımlanan 5763 sayılı kan.da madde:20 ile 4447 sayılı kanuna geç.7nci madde eklenmiştir.Geçici maddenin 'bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak' ifadesinden kasdedilen nedir?Bunun işçi istihdamı ile (işveren hissesinin belirli yıllarda belirli oranlarla)işsizlik sigorta fonundan karşılanması ile ilgisi nedir.Bir örnekle açıklayabilirmisiniz?saygılar sunuyorum.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5763 sayılı yasa ile madde 20 ile 4447 sayılı kanuna eklenen geçici 7 madde açık bir şekilde ifadeye sahip şöyle ki; MADDE 20 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir. "GEÇİCİ MADDE 7 – 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanlar ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin; a) Birinci yıl için yüzde yüzü, b) İkinci yıl için yüzde sekseni, c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı, d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı, e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Bu madde hükümleri; a) 1/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işyerleri hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlama olarak değerlendirilmez. b) Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu işyerleri hakkında uygulanmaz. c) Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmaz. d) 506 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında bir yıl süreyle uygulanmaz. e) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım konulu işyerlerine yönelik işyerleri hakkında uygulanmaz. f) Kamu idareleri işyerleri hakkında uygulanmaz. g) 506 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan diğer ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yararlanmakta olan işverenler; aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destek unsurundan yararlanamaz. Bu durumda, işverenlerin tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir." İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.05.2008
Soru :
SMMM Stajımı askerlik nedeniyle tecil ettirmiştim.Askerliğim 16 Mayıs itibariyle sona erdi. Şu anda Antalyada çalışmak üzere iş arıyorum .Askerliğim bittiğine dair askerlik terhis belgemin fotokopisini Antalya Mali müşavirler odasına ibraz etsem olurmu veya buradan size faks çekmem yeterli olurmu.Dosyamın, stajımın iş bulana kadar İstanbul odanızda kalmasını istiyorum. Saygılarımla

Cevap :
Nakil yaptırmadan Antalya Odasına evrak vermeniz mümkün değildir. Askerden geldikten sonra 3 ay içinde staja başlamanız ve terhis belgenizi bir dilekçe ile Odamıza göndermeniz gerekmektedir. Tarayıp mail gönderebilirsiniz. Kolay gelsin. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 25.05.2008
Soru :
Firmamız özel inşaat kapsamında olan binayı kendi personeli ile tamamlamış(firmanın faaliyet konusuda ana sözleşmede montaj ve inşaat işleri bulunmaktadır) ancak bunun için ayrıca bir özel inşaat işyeri tescil ettirmemiştir ve şimdi iskan ruhsatı için belediyeye başvurduğunda ssk ilişiksizlik belgesi istenmektedir firma bu inşaatı yapan personel için yaptığı ödemelerle bunu gerçekleştirebilirmi. teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği (Seri No:10) RESMİ GAZETE NO :22067 RESMİ GAZETE TARİHİ :30.9.1994 Kurumdan ilişiksizlik belgesi almak isteyen işverenler için, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirler tarafından yapılacak incelemeler ve düzenlenecek roporlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gereksinim duyulmuştur. 1)İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanarak 4.9.1992 günlü ve 21335 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tebliğ uyarınca kullanma izin belgesi almak isteyen işverenler ve 506 sayılı Kanunun 83. maddesinde sayılan kuruluşlardan aldığı işi bitirdikten sonra teminat iadesi almak isteyen işverenler tarafından, Kuruma prim borcu bulunmadığını gösterir ilişiksizlik belgesi alınması sırasında, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirlerce yapılması Öngörülen inceleme ve rapor düzenleme işlemi, 5 seri no.lu "Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliğinin" Resmî Gazetede yayımlandığı 2.7.1994 tarihinden sonra bu amaçla ilgili meslek mensubuna başvuran her işveren için yapılabilecektir. Ancak; Söz konusu Tebliğin (IV) ana başlığının 11. maddesinde sözü edilen kıyaslama işlemiş yalnızca, 8.12.1993 tarihinden sonra biten işlerde uygulanacaktır. Noksansız geçici kabulden veya kesin kabulden sonra işçi çalıştırılması söz konusu olmadığından, ihaleli işlerde noksansız geçici kabul veya kesin kabul tarihi işin bitim tarihi sayılacaktır. 1,1.1994 tarihinden önce bitmiş Özel bina inşaatları ile yine bu tarihten önce noksansız geçici veya kesin kabulü yapılmış ihaleli işlerde ise, yukarıda sözü edilen karşılaştırma işlemi yapılmayacak, yukarıda sözü edilen (5) Sıra No.lu Tebliğde yer alan diğer koşulların yerine getirilmiş olması kaydıyla ilişiksizlik belgesi raporu düzenlenebilecektir. 2) Kuruma bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarının hesaplanması sırasında, ilişik tablodaki (Ek: 1) asgarî işçilik oranları; İhaleli işlerde işverene (müteahhite) Ödenen toplam istihkak tutarına (%5 stopaj dahil), diğer bina inşaatlarında ise binanın inşaat ruhsatında kayıtlı yüzölçümü ile birim maliyet bedelini gösterir tablodaki (Ek: 2) o işe uygun metrekare maliyet bedelinin çarpımı sonucu bulunacak yaklaşık maliyet bedeline aynen uygulanacaktır. Aşağıda ayrıca açıklandığı şekilde, işveren kayıtlarında bulunan faturalı işçilikler raporda ayrıca belirtilecek, Kurum uygulaması dolayısıyla dosya memurunun yaptığının aksine, bu oranların %2 eksiltilmesi yoluna gidilmeyecektir. -2- Bu Tebliğin eki olan ve asgarî işçilik oranları ile birim maliyet bedellerini gösteren tablolarda (Ek: 1,2) yer olmayan işler içinse, tablolardaki o işe en yakın işe ilişkin asgarî işçilik oranı veya birim maliyet bedelleri esas alınacaktır. İhale konusu işin, yalnızca İşçilikle ilgili olması ve müteahhite malzemesiz verilmesi durumunda, toplam istihkak tutarından % 25 kâr payı düşülecek ve % 75 asgarî işçilik oranı uygulanacaktır. İşin birden fazla konuyu kapsıyor olması durumunda ise asgarî işçilik oranı veya birim maliyet bedeli tablolardaki karşılığı en yüksek olan iş konusuna ilişkin rakamlar esas alınarak uygulanacaktır. Tabloda yer almayan ve tablolardaki hangi işe daha yakın olduğu saptanamayan işlere ilişkin işçilik ücreti oranları ise, incelemeyi yapan meslek mensuplarınca Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne sorularak öğrenilecektir. 3) Özel bina inşaatlarının yaklaşık maliyet bedelinin bulunmasında yararlanılacak olan ve bu Tebliğin ekinde yer alan birim maliyet bedelini gösterir tablolar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan 1989 ilâ 1994 yılları rakamlarını içermekte olup, sonraki yıllar için de aynı Bakanlıkça yayımlanan birim maliyetler kullanılacaktır. Başladığı yıl içinde bitirilmiş yapılarda o yılda, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş olan yapılarda ise bitirildiği yıldan önceki yılda geçerli olan metrekare maliyet bedeli esas alınacaktır. İnşaatın başladığı ve bittiği tarihin Kurum veya işveren tarafından bir belge ile kesin olarak belirlenemediği durumlarda, inşaat ruhsat tarihi işin başlama, kullanma izin belgesi için Belediyeye başvuru tarihi de işin bitim tarihi sayılacaktır. 4) Bu şekilde hesaplanacak olan sigorta primine esas kazançlar tutarı (işçilikler), o iş dolayısıyla Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar tutarından fazla ise, durum açıklanarak ilişiksizlik belgesi verilebileceğine ilişkin rapor düzenlenecektir. 5) Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazançlar toplamının, hesaplanan asgari İşçilik tutarından ez olmağı durumunda,işveren kayıtlarında yer alan; a) Hangi Kurum ünitesinde, hangi sicil numarası ile tescilli olduğu da belirtilmek kaydıyla, işin bazı bölümlerini yapan 506 sayılı Kanun kapsamındaki diğer işverenlerden alınmış faturalara dayanılarak yapılan malzemeli işçilik ödemeleri,


 

Tarih : 22.05.2008
Soru :
mrb, benim sorum belge düzeniyle ilgili olacak. Noterlerle çalışan Bir bilgisayar firması yazıcı toner doldurma işine bir firmanın satış bayisi olarak başladı.İşi yapacak olan ana bayi bizden doldurulmak veya arızalı parçası varsa değişip o şekilde doldurulacak olan boş kartuşlar için ft.istemekte. Ancak noterler ft.ve irsaliye kullanmadıkları için biz onlardan kartuşu aldığımızı nasıl belgeleyip stoklarımızda gösterip ana bayiye faturalandıracağız?Yanıtınız için şimdiden tşk.

Cevap :
Ana firmanın ve bayinin boş kartuşları faturalandırmadan konsinye mallar olarak nazım hesaplarda veya stok hesaplarının alt hesabında konsinye stoklara kaydederek muhasebeleştirmeleri uygun olacaktır. Diğer bir alternatif, teslimlerin bayi tarafından gider pusulasıyla stok hesaplarına kaydedilmesi ve fatura ile ana firmaya gönderilmesi ve fatura ile geri alınmasıdır. Ancak, müşteriye teslim esnasında düzenlenen faturanın tutarı kartuş+hizmet bedeli olması gerekmektedir..

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.05.2008
Soru :
Üstadım cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Benim sorum çok kısa Değişik sorularda bu konu sorulmuş, fakat bir karmaşa var gibi. Bir de ben sormak istedin konu net olarak ortaya çıkması için Bir A.Ş. de bağımlı olarak çalışıyor ve imza yetkimi kullanıyorum. Odaya bilgi verdim ve mührümü aldım. Bunu dışında imzaladığım beyannameler (veya internet üzerinden verdiğim beyannameler) ve tastik ettiğim vergi levhası için vergi dairesine veya odaya veya başkaca her hangi bir yere bilgi veya belge vermem gerekiyor mu? Tekrar çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Gülpınar, Bağımlı çalıştığınız işyeri için bilgi verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Genel İdare Müdürlüğü uye@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 22.05.2008
Soru :
İyi Günler. Sigorta Acentası olan şirketlerin gelirleri gider belgesi ile belgelendirilmektedir.Bu gider belgeleri BS formuna yazılacakmıdır? Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Bs formuna yazılması gerektiğini düşünüyoruz.
 

Tarih : 17.05.2008
Soru :
İyi Çalışmalar, Sorum BA ve Bs Formları hk. Sigorta Acenteleri almış oldukları mal ve hizmet bedelini KDV dahil tutarını defterine yazmaktadır. BA formuna KDV hariçmi yoksa dahilmi yazılacak. 2- Sigorta Acenteleri elde etmiş olduğu geliri Komisyon gider belgesi ile tevsik ediyor. Fatura kesme durumu yok. Komisyon gelirlerini BS formuna ilave edeceklermi. TŞK.

Cevap :
"http://64.233.183.104/search?q=cache:f14q1rj7aBQJ:www.adanavdb.gov.tr/muktezaekleme/vuk/vuk/muk103.htm+ba%2Bbs+sigorta+acentesi&hl=tr&ct=clnk&cd=10&gl=tr" adresinden konuyla ilgili bir Özelge'ye bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.05.2008
Soru :
Merhaba; Eylül ayında stajımı başlatmayı düşünüyorum. Şu an yüksek lisans eğitimim devam ediyor. Temmuz 2008'de en geç Eylül 2008'de mezun oluyorum. Staj süremin 1 seneye inmesi için mezuniyet belgesiyle mi size başvurmalıyım? Yoksa stajımı başlattıktan sonra mezun olursam mezuniyet belgemi getirdiğim takdirde yine süre 1 seneye iner mi? Kısaca başvuru yaptığım zamanki öğretim durumumu ileride değişirse değişiklikler göz önüne alınabilir mi? Teşekkür ederim,Saygılarımla, iyi çalışmala

Cevap :
Staj sırasında yükseklisans mezunu olursanız ve Odamıza noter onaylı diplomanızı sunarsanız staj süreniz 1 yıla indirilmektedir. iyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 16.05.2008
Soru :
Sayın Üstad, Çalıştığım şirketin yatırım teşvik belgesi var ve 2008 yılı sonunda yatırım teşvik uygulaması sona eriyor bildiğim kadarıyla, Sorum şudur;2008 yılı sonuna kadar yatırım teşvikten dolayı mahsup ettiğimiz miktarın tamamını bu döneme ait kazançlardan indiremediğimiz takdirde olası kalan miktarın 2009 kazançlarından indirime konu olup olmayacağı hakkında bilgi vermenizi istirham ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Yatırım indirimi uygulamasında 2008 son yıldır. 2009 da mahsup yapılmayacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.05.2008
Soru :
İyi günler. Cep telefonu satışı yapan mükellefim, nihai tüketicilerden 2.el cep telefonu alıyor. Gider pusulası ile mi belgelendireceğiz? Stopaj oranı kaçtır?

Cevap :
Gider pusulası düzenleyin ancak stopaj hesaplamayın.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.05.2008
Soru :
1-İnternet ortamında yazılım bilişim ve reklam hizmeti veren bir A.Ş var Bunun 2 ortağı faaliyet konularında tebliğ sunmak ve konferanslara katılmak üzere Amerika'ya gidip geldiler. Yapmış oldukları masrafların her birine belge aldılar. Bunlarla ilgili masrafları nasol kaydederim. 2 nolu kdv beyanı vermeme gerek varmı. 2-Halde sbze meyve komisyonculuğu yapan bir ltd şirket müşterim İstanbul'da sebzecilik yapan ve ürettikleri sebzeleri kendisine vermesi koşuluyla 15 köylüye toplam 25,000 YTL lik tohum alıp vermiştir. Bu alışı nasıl muhasebeleştireceğim. Köylüden para almamıştır. Saygılarımla Yusuf Altay Smmm

Cevap :
1- Yapılan harcamaları doğrudan gider kaydedebilirsiniz. 2 no'lu KDV beyanı vermenize gerek bulunmamaktadır.

2- Teslim edilen tohumları, üreticilerin ürünleri teslimine kadar avans olarak muhasebeleştirebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.05.2008
Soru :
iyi çalışmalar. Bir yakınım 1986-1992 yılları arasında S.Arabistan'da çalışmış.1992 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapmış.Elimizde T.C RİYAD BÜYÜKELÇİLİĞİ tarafından verilen borçlanma belgesi var. Bu belge ile ilgili süreleri borçlanarak ödeyebilir mi? Veya bu kişinin emekliliğine yaklaşık olarak 1200 gün var sadece gerekli süreyi borçlanabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Elçilik tarafından verilen borçlanma belgesi ile belirtilen sürelerle borçlanarak ödeme yapabilirler. İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.05.2008
Soru :
SELDA HANIM MERHABA SEVİL HATİCE KIZILASLAN 2006 SON DÖNEM STAJ BAŞLATMA ŞİRİNEVLER HAFTA SONU KATILIM BELGEMİ KAYBETTİM.SİZLE GÖRÜŞMÜŞTÜM.VE KAYBETTİĞİME DAİR DİLEKÇE BIRAKTIM.3 AY STAJ SÜRESİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUM.KATILIM BELGEMİ DÜZENLENMESİNİ RİCA EDİYORUM.BİRDE DÜZENLENİNCE KİMLİĞİMLE BİRLİKTE BİR YAKINIMI GÖNDEREBİLİRMİYİM.İŞLERİMİN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE GELMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUM.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.KURSA KATILIM BELGEM DÜZENLENİRSE ÇOK SEVİNİCEM.ALAKANIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Odamıza gelerek Selda Hanım'dan alabilirsiniz...


 

Tarih : 12.05.2008
Soru :
MERHABA DEMET HANIM LÜTFEN ARZ ETTİĞİM KONUDA BANA YARDIMCI OLUN ÇÜNKÜ ÇOK KARIŞTIM.STAJIMI BAŞLATTIM.EVRAKLARIMI GEÇEN HAFTA TESLİM EDERKEN KURSA KATILIP KATILMADIĞIMI SORDULAR 2006 SON DÖNEM STAJA BAŞLATMA KURSUNA KATILDIM.FAKAT KATILIM BELGEMİ BULAMADIM.EĞİTİM BİRİMİNE SOR DEDİLER.SELDA HANIMLA GÖRÜŞTÜM.DİLEKÇE DOLDURDUM.KATILIM BELGEMİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ADINA.EKRANDAKURSA KATILDIĞIMA DAİR İSMİM GÖZÜKÜYOR.STAJ SÜREMDEN 3 AY DÜŞME HAKKKINA DÖNEM OLARAK UYGUNMUŞUM.AMA KATILIM BELGEMİ KAYBETTİM.ŞUAN STAJ DOSYAMDA 3 AY STAJ SÜRESİNDEN DÜŞME GÖZÜKÜYOR MU.NE YAPABİLİRİM.LÜTFEN BANA YARDIMCI OLUN.İLGİ ALAKANIZA ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDER KOLAYLIKLAR DİLERİM.

Cevap :
Sorun değil, siz erken başvuru yapmak istediğiniz dönem biz Oda olarak gereğini yapacağız. Önemli olan sizin sınav için ilgili dönemde başvuru yapmanızdır. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 07.05.2008
Soru :
Merhaba, Gümrük beyannamesi üzerinde intaç tarihi açık ve net 31,08,2006 fakat, VEDOP'tan alınan bilgiye göre sistemde 01,09,2006 bu tür farklılık durumlarında hangi tarih KDV iadesi açısından esas alınmalıdır.Belge üzerindeki tarih esas değilmidir? Vergi Dairesi ile bir uyuşmazlık yaşıyorum. Cevabınız için teşekkürler. İyi çalışmalar

Cevap :
İntaç tarihinden ziyade fiilen gerçekleştiği tarih esas alınmalıdır. VEDOP sisteminin kayıtlarını düzeltmeniz çok zor olacağından VEDOP tarihini esas almanızı tavsiye ederiz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.05.2008
Soru :
Firmamız Irak'a ihracat yapmaktadır. Irak'ta bankacılık sistemi olmadığı için ihracat bedellerimiz tahsilatı elden (efektif) olmaktadır. Bu bedeller için Döviz Beyan Tutanağı düzenlenmektedir. Ayrıca bankadan döviz alım belgesi düzenlenerek para Türk Lirasına dönüştürülmektedir. 2008/13186 sayılı Karar ile değiştirilen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 8 inci maddesi ile ihracat bedellerinin yurda getirilerek Türk Lirasına dönüştürülme zorunluluğuna son verilmiştir. Ancak elden getirilen bu bedeller için Döviz Beyan Tutanağı (DBT) düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi belirtebilirmisiniz. Saygılarımla.

Cevap :
Bankacılık sisteminin olmadığı ülkelerden ihracat bedelinin getirilmesi sırasında gümrük kapılarında döviz beyan tutanağı (döviz dekleresi) düzenlettirilmesi gerekir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.05.2008
Soru :
Şirketimiz devlete ait Anadolu teknik ve Meslek lisesinden meslek edindirme kursu hizmeti almıştır.Şirket bu hizmet karşılığında Müdür , Müdür yardımcısı Okul aile birliği başkanı,ve öğretmenlerin imzasının bulunduğu ücret çizelgesini mühürleyip imzalayarak tarafımıza göndermiştir.Belgede şirketimize ait kısa ünvan dışında bir bilgi bulunmamaktadır. Bu belgeyi gider yazabilir miyiz? kanunen kabul edilmeyen gider olarak mı dikkate almak gerekir?

Cevap :
GVK'nun 28'nci maddesine bakınız. Diğer taraftan, belgede şirketinize ait bilgilerin tamamlanmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.04.2008
Soru :
TC uyruklu bir arkadaşım Londra'da yazılım işi ile faaliyet gösteren bir limited şirkete sahip. Bu arkadaşım aynı faaliyet konusu ile ilgili olarak Türkiye'de de bir yazılım şirketi kurmak istiyor. Bu durumda; 1) Vergi ve diğer açılardan elde edeceği teşvikler var mıdır? 2) Vergi mevzuatı ve katlanacağı masraflar açısından yeni bir şirket kurması mı yoksa ofis açması mı daha yerinde olur? 3) Şirket kurulumu ya da ofis açılması nasıl gerçekleşecektir? (hazırlanacak belgeler ve başvurulacak kurumlar vb.) Saygılarımla.

Cevap :
1- Yatırım teşvikleri hakkındaki bilgiyi "http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/yatirimtesvik_mevzuat.htm" adresinde bulabilirsiniz.

2- Bu konunun tam olarak yorumlanabilmesi için, İngiltere-Türkiye Vergi Anlaşmasına, KVK'nun 30 ve diğer maddelerine bakmak gerekmektedir.

3- "http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/dyyk_uygyonetmelik.htm" ve "http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/ypersonel_mev.htm" adreslerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.04.2008
Soru :
SAYIN İLGİLİ; BEN 1970 YILI DOĞUMLUYUM. EVLENDİKTEN SONRA ALMANYA 'YA GİTMEK ZORUNDA KALDIM. ANCAK TÜRKİYE'DE 15.01.1986 YILINDA SİGORTALI (SSK) OLUP TOPLAM 290 GÜN ÇALIŞARAK PRİM ÖDEDİM. ALMANYA 'DA İSE TÜRK VATANDAŞI OLARAK 7 YIL ÇALIŞTIM. SİZE SORMAK İSTEDİĞİM KONU ŞU: EMEKLİ OLMAK İÇİN ALMANYA'DA ÖDEDİĞİM SİGORTA PRİMLERİMİ BELGELEMEK SURETİYE BURADAKİ SİGORTA GÜNLERİMLE TOPLATARAK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİNİ EMEKLİ OLMAMA YETECEK KADAR TOPLUCA ÖDEYEREK (VEYA BAŞKA BİR ÇÖZÜM VAR İSE) EMEKLİ OLABİLİR MİYİM.? YADA EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN NE GİBİ İŞLEM YAPMALIYIM. BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yurtdılşı hizmetleriniz ile Türkiye 'de bulunan hizmetlerinin birleştirmesini yapıp emekliliğinize kalan gün sayınıza göre bir tercihte bulunmanız gerekmektedir. Özlük bilgilerinize göre bu sorunuza daha doğru cevap vermemiz mümkün görünmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.04.2008
Soru :
MERHABA BÜRODA STAJIMI BAŞLATICAM.MESLEK MENSUBU MALİ MÜŞAVİRİMİN FAALİYET BELGESİNİ EVRAK TESLİMİ SIRASINDA ODADA KENDİM ÇIKARABİLİRMİYİM BİRDE STAJI BAŞLATMAK İÇİN EVRAKLARIMI BAŞKA BİRİ GETİRSE OLUR MU.CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.KOLAY GELSİN.TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Faaliyet belgesini sizin alabileceğinize dair dilekçe yazar, imzalar ve kaşelerse siz alabilirsiniz. Eksiksiz ise evrakları başkası teslim edebilir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ stajqismmmo.org.tr


 

Tarih : 11.04.2008
Soru :
MERHABA STAJ BİRİMİ ÖNCELİKLE İLGİ VE ALAKANIZA TEŞEKKÜR EDERİM.BEN 2006 ARALIK TESMER STAJ BAŞLAMA KURSUNA GİTTİM.MAYIS 2008 STAJIMI BAŞALATICAM.4 AY STAJ SÜRESİNDEN YARARLANABİLİRMİYİM.BİRDE KURS KATILIM BELGEMİ BULAMIYORUM.STAJ SÜREMDEN DÜŞER Mİ?LÜTFEN YARDIMCI OLUN.TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Kurslar 3 ay stajdan sayılıyor. Sizinki de sayılır. Mayıs 2008 de stajınıza başlayacaksanız 2010/1.dönem SMMM sınavına başvuru yapmanız halinde gereği yapılır. katılım belgesi vb.ile ilgili Odamız işlem yapmaktadır. iyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 09.04.2008
Soru :
sorum; Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilen Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formlar hakkında olacaktır. Ek-1 Peşin fiyat anlaşması ilişkin raporla ilgili olduğundan ve anlaşma 01.01.2008 tarihinden sonra yapılabildiğine göre verilmeyecektir Ek-3 ise Yalnızca Büyük mükellefler vergi dairesi mükelleflerince verilecektir. Ek-2 İse Tüm mükellefler tarafından beyanname ekinde verilecekmidir ? yoksa 1 seri nolu tebliğin "7. Mükelleflerden istenecek Belgeler" bölümündeki açıklamalar uyarınca Her hangi bir inceleme veya idarece istendiğinde verilmek üzere hazırmı tutulacaktır ?

Cevap :
Tebliğ'de yapılan açıklamalar doğrultusunda ilişkili kişilerle yaptığınız işlemleri raporlayınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.04.2008
Soru :
Merhabalar, Bilanço usulüne tabi bir ticari işletme, lokantacılık ve terzilik faaliyeti yürütmektedir. Terzilik faaliyetini yürüttüğü adreste ayrıca çevirmenlik işi de yapmak istemektedir. Çevirmenlik işi ile ilgili her hangi bir ruhsat veya yetki belgesi söz konusu değildir ve bu işi için ayrıca bir büro vb. bir yer kiralamayacaktır. Bu noktada, Mükellefin lokantacılık ve terzilik faaliyetinin yanında gerçekleştireceği çevirmenlik ( tercümanlık ) faaliyeti, serbest meslek faaliyeti olarak mı değerlendirilmeli, ticari faaliyet olarak mı? Eğer serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerekiyor ise bilanço usülüne tabi olup yevmiye defteri tutan bu mükellef için ayrıca serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirilmeli midir? Teşekkürler,

Cevap :
Varolan ticari faaliyetinin bir parçası olarak değerlendirip, aynı defter üzerinden ticari kazanç usullerine göre işlem yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.04.2008
Soru :
İYİ GÜNLER.BİR İNŞAAT FİRMASI MÜŞTERİMİZ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPMAKTADIR.BİR ARSA İÇİNDEKİ BİNA YIKILARAK İKİ BİNA HALİNE GETİRİLCEKTİR.İNŞAAT SIRASINDA SÖZLEŞMEMİZ GEREĞİ ARSA SAHİBİ OLAN İKİ KİŞİYE KİRA YARDIMI YAPILACAKTIR.BU KİRA YARDIMINI NASIL MUHASEBELELEŞTİRİCEM(ELİMDE SADECE MAL SAHİBİNE KESİLEN TEDİYE MAKBUZU VAR AYRICA BAŞKA BİR BELGEYE GEREK VARMI).STOPAJ KESİNTİSİ YAPICAM MI.BU KONUYLA İLGİLİ BİR SİRKÜLER YADA GENELGE VARMI.

Cevap :
Ödemeleri, işin sonunda teslim alınan katlar için yapılan avanslar olarak muhasebeleştirebilirsiniz.

İSMMMO DANIMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.04.2008
Soru :
Merhaba, Yurtdisindaki bir firmaya fason iş yapmak istiyoruz. Oradan gelecek malzemeler bize ne sekilde gelmeli. Dahilde isleme belgemiz yok. Bu is belki bir ya da iki kez yapılacak. Surekli degil. O yuzden bu isi nasıl yapacagiz diye arastiriyoruz. Ozetle yurtdısından gelecek malzemeler icin nasil bir yol izlemeliyiz? Yurtdışından gelecek malzemeler burada monte edilip tekrar yurtdısına geri gonderilecek. Normal ithalat ve ihracat gibi mi gormeliyiz? Tesekkurler...

Cevap :
Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi olmadığınız taktirde sorudaki kapsamda ülkeye giren mal için normal ithalat ve ihracat işleminin yapılması ve bu işlemlere ilişkin maliyetlere katlanılması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.03.2008
Soru :
Kermes amaçlı okul aile birliğine giyim eşyası verdik.İrsaliye düzenledik ve teslim ettiğimize dair imza aldık. 1-irsaliyeden hareketle sadece envanterden bu ürünü düşerek stok hareketimi belgelemek yeterli olabilirmi? 2-Bedelsiz fatura kesecekmiyim? 3-Maliyet bedelini gidere yazabilirmiyim?

Cevap :
50 no'lu KDV GT'de önerilen şekilde işlem yapılabileceğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.03.2008
Soru :
Ben yetki belgemi 2004 yılında aldım, fakat ofis açmadım, ymm sınavlarına girebilmek için gerekli olan 10 yıllık süreden sayılan başka bir durum sözkonusu olabilirmi?

Cevap :
Mesleki faaliyeti fiilen icra ettiğinizi gösteren bir delil (örneğin: Muhasebe birimini yönettiğinize ilişkin ticaret siciline tescilli imza yetkisi..v.b.) 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınabilir. Ayrıca YMM odasında danışınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.03.2008
Soru :
Demet Hnm merhaba; 2006 Mayıs stajyeriyim.19/20 Temmuz sınav başvurusu için aşağıda eksik olan evraklarım yazılı sizinde staj dosyamdan kontrol edip eksik evraklar ile ilgili bilgi vermeniz mümkünmü?Teşekkürler •Sınav dosyası satın alınacak •Yeni tarihli ikametgah, •Yeni tarihli Resmi Kurumdan alınmış sabıkasızlık belgesi. •Staja başlama tarihi baz alınarak, SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamı. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir. (Eksik olan aylar 2008/Ocak, Şubat ) •Başvuru sırasında Mart+Nisan dönemi SSK aylık bildirge çıkmamış olacağından, sınav tarihine kadar sigortalı çalışacağınıza dair taahhütname. •2. yıl için meslek mensubun dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir •Sosyal Sigortalar Kurumundan (SSK) alınmış gün dökümü (internet çıktısı kabul edilmemektedir). •Emekli Sandığı ve Bağ-Kur dan kaydınız olmadığına dair yazı. (internet çıktısı kabul edilmemektedir) •Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun düzenlediği serbest meslek makbuzlarının ocak ve şubat ayına ait fotokopileri.

Cevap :
Size gönderdiğimiz yazıda ve sitemizde belirttiğimiz gibi genel evraklar yazmaktadır. Ancak dosyanız hakkındaki detaylı bilgiyi Odamıza bizzat gelerek almanız gerekmektedir. Yaklaşık 800 kişiye yazı gönderildi, herkesin dosyasındaki eksiği farklıdır, bu nedenle Odadan bilgi almanız gerekiyor. Kolay gelsin, başarılar. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 24.03.2008
Soru :
MERHABA.. KASIM 2007 SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVINDA STAJ BAŞLATMA HAKKINI KAZANDIM. 01.12.2007 TARİHİ İTİBARİ İLE ASKERLİK VAZİFEM BAŞLADIĞI İÇİN, STAJIMI ASKERLİK GÖREVİM BİTTİKTEN SONRA YAPACAĞIMI İSMMMO'NA DİLEKÇE İLE BİLDİRMİŞTİM. FAKAT EV ADRESİME GÖNDERMİŞ OLDUĞUNUZ YAZIDA 31.03.2008 TARİHİNDE KADAR STAJ İLE İLGİLİ BELGELERİ GÖNDERMEMİ, AKSİ TAKDİRDE STAJ BAŞLATMA HAKKIMIN İPTAL OLACAĞINI BELİRTMİŞSİNİZ. BU DURUMDA YENİ BİR DİLEKÇE YAZMAMA GEREK VAR MI? BU KONU HAKKINDA TARAFIMA MAİL OLARAK BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ?. TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sözkonusu yazıda staj evrakı eksik olanların evrakları istenmektedir. Askere giden vb.içinde ayrıca bilgi verilmiştir. Askerden gelince terhis belgeniz ile Odamıza başvuru yapmanız ve kazandı belgeniz ile zorunlu eğitim sertifikanızı öncelikle teslim etmeniz geremektedir. Şuan bir şey yapmanıza gerek yok. İyi tezkereler STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 23.03.2008
Soru :
BEN GENEL KURUL YAPILDIĞINDA KOMİSER ÜCRETİNİN STOPAJ VE DAMGA VERGİSİ TABİ OLDUĞUNU BİLİYORUM,DİĞER MESLEKTAŞIM HAYIR DİYO MAKBUZ BELGESİ İLE GİDER YAZILABİLİR DİYOR,SİZİN GÖRÜŞÜNÜZ ACİL BEKLİYORUM. TEŞEKKÜRLER

Cevap :
TTK'nun 274 üncü maddesi uyarınca komiserlere yapılan ödemeler şirketler tarafından Ticaret Müdürlüklerinin açtırdıkları resmi banka hesaplarına yatırılmakta ve bilahare görevi yapan personele ödenmektedir. Komiser ücretini Bakanlık değil şirketler ödemekte olup gelir vergisi de şirket tarafından yatırılmaktadır. Yapılan bu ödeme bordro ile belgelenmeli ve hesaplanacak gelir vergisi stopajı ile damga vergisinin, muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.03.2008
Soru :
ACİL,LİMİTED ŞİRKET OLARAK BELEDİYE YA AİT BİR BİLBOARDI KİRALADIK.BİZİM BELEDİYE YATIRMIŞ OLDUĞUMUZ PARA KARŞILIĞINDA ''.......BELEDİYESİ TAHSİLATINA MAHSUS MAKUZDUR''BELGE ALINDI. KDV UYGULAMASI İLGİLİ DURUMU AÇIKLARSANIZ SEVİNİRİM.SAYGILARIMLA

Cevap :
Belediye Gelirleri Kanunu'nun 15'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.03.2008
Soru :
öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. Sorum ihraç kayıtlı satışlarda tecil terkin uygulaması ile ilgili. İhraç kayıtlı satış yapılmadan ödce kapasite raporu alınmış ancak sanayi sicil belgesine başvurusu yok. Bu durumda iadeyi alabilmemiz için ne tavsiye edebilirsiniz. Teşekkürler

Cevap :
Konuyla ilgili, "http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/kdv/ornek34.htm" ve "http://www.adanadefterdarligi.gov.tr/muktezaekleme/kdv/kdv2004/muk981.htm" adresinden ilgili Özelgelere bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.03.2008
Soru :
ÇOK AMA ÇOK ACİL CEVAP BEKLİYORUM. ŞUAN YURTDIŞINDA BULUNUYORUM VE SAĞLIK PROBLEMLERİM NEDENİYLE MÜRACAAT ETMİŞ BULUNDUĞUM TEMMUZ 2008 SMMM SINAVLARINA KATILAMAYACAĞIM SINAV HAKKIMIN DONDURULMASI İÇİN NE YAPMALIYIM VE HANGİ BELGELERLE NEREYE MÜRACAAT ETMELİYİM SAYGILARIMLA.

Cevap :
E-postanız ilgisi nedeniyle TESMER Başkanlığı'na gönderilmiştir. Size yanıt verecekler. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 18.03.2008
Soru :
Merhaba; 2006 mayıs stajyeriyim, normal şartlarda stajım 30.04.08 de son bulacağından sınavla ilgili belgelerimi hazırlamam için tarafıma bir yazı geldi. Ancak iş yeri değişikliğimden dolayı 45 gün ara verdim, doğumdan dolayı da yasal izinlerimi kullandığım için stajım uzadı.bana gelen yazı için şimdi yapmam gereken bir şey var mı? hesapladığım kadarıyla eylülde stajım bitecek.Sorup teyit etmek istediğim stajım tam olarak ne zaman bitecek ve sanırım bu sınav için gerekli belge yazısı bana tekrar gönderilmeyecek.onun için bu belgeleri ne zamana kadar hazırlayıp odaya getirmem gerekecek? yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Sınav tarihinden önce 720 günlük staj sürenizin tamamlanması halinde başvuru yapabilirsiniz, kabaca Haziran ortası tamamlanması öngörülüyor, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında Odamıza gelirseniz dosyanız üzerinden detaylı bilgi alabilir ve gereğini yapabilirsiniz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 17.03.2008
Soru :
Merhaba Demet Hn. Ben 01/05/2007 stajeriyim.Odanın düzenlemiş olduğu 2007/Aralık dönemindeki yeterlik kursuna katıldım ve belgemi aldım.Sınava 2009/01 döneminde girebilmem için kursa katılım belgemi size nezaman ulaştırmam gerekiyor.İyi Çalışmalar

Cevap :
2009/1.sınav başvuru döneminde teslim etmeniz yeterlidir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 13.03.2008
Soru :
merhaba hocam. kafe ve restorantlarda kullanılan adisyonlar ve kesilecek gelir belgeleri ile ilgili bir tebliğ veya bir yasal açıklma bulamadım. gerekli açıklamarı bulabileceğim tebliğ veya sirkü belirtirseniz sevinirim. teşkr ederim.

Cevap :
185, 200, 298, 299 no'lu VUK GT'lerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.03.2008
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR.FİRMA BEYAZ EŞYA ALIM SATIMI YAPMAKTA İRSALİYELİ FATURA KULLANMAKTADIR.SATILAN MAL MÜŞT.TALEBİ ZERİNE DAHA SONRA TESLİM EDİLECEKTİR.ÖDEME KREDİ KARTIYLA TEK SEFERDE ÖDENDİĞİNDEN BELGE DÜZENLEMEK GEREKMEKTEDİR.MÜŞTERİYE BU DURUMDA DAHA SONRA TESLİM EDİLECEK OLAN MALA İLİŞKİN BELGE KONUSUNDA TEREDDÜT ETMEKTEYİZ.İRS.FATURA OLDUĞUNDAN KRD.KARTININ ÇEKİLDİĞİ TARİH BELGE TARİHİ OLACAK ANCAK TESLİM TARİHİ FARKLI OLACAĞINDAN SEVKİYAT ESNASINDA TARİH VE İRSLYL.FATURA TARİHİ TUTMAYACAKTIR.GÖRÜŞÜNÜZ NE OLABİLİR.TEŞEKKÜR EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Cevap :
Bu tür durumlar için ayrıca irsaliyesiz fatura ve irsaliye bastırıp kullanmanız uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.03.2008
Soru :
Merhabalar, Ben SMMM stajyeriyim,özel bir şirkette bağımlı çalışıyorum.Şirketmizin yedi tane grup şirketi var.Bütün şirketlerin defterlerini tutmam için büro açmam gerekir mi,şu durumda sadece sigortalı gözüktüğüm şirketin defterlerni mi tutabilirim?Tabi belgemi aldıktan sonra.. Teşekkür ederim.

Cevap :
Bağımlı çalışırken bütün şirketlerin defterlerini tutabilir ancak sadece tek bir şirketin beyannamesini imzalayabilirsiniz. Diğer şirketlerin beyannamelerini imzalayabilmek için bağımsız büro açmanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.03.2008
Soru :
Merhaba sayın üstadım, bir mükellefim 1994 yılına kadar bağkur primi ödemiş,1995 yılından sonra da ssk primi ödeyerek toplam 5000 gün doldurarak ssk dan emekli olmaya hak kazanıp 01 şubat 2008 de emekliliğe müracat etmiştir.Emekli maaşı bağlanmadan veya emekliliğe hak ettiniz belgesi gelmeden ; 07 mart 2008 tarihinde ticari faaliye başlayacak mükellefiyet olacaktır.Bu durumda zorunlu bağkurluluğa girer mi veya emekliliği iptal gibi sorunlarla karşılaşır mı? ACİL cevabınızı bekler,bilgilerinize tşk ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Emeklilik başvurusu yapan kişiye emeklilik işlemlerine başladığında kurum tarafından emekliliğe hak kazandınız ve şu kadar tazminat almaya hak kazandınız diye bir belge düzenleyip verirler. Bu resmi belge aldıktan sonra maaşın bağlanması ve hesaplanması işlemlerine geçilir. Siz bu tip belge aldı iseniz ya da emekliliğinize yasal olarak bir engel olmadığı tarafınıza bildirilmiş ise başkaca bir işe yeni başlamanızda bir sorun çıkmayacaktır. Ayrıca artık emekli olduğunuz için hangi sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışma başlattı iseniz o kuruma sgdp ödemeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.03.2008
Soru :
merhaba,benim sorum yurtdışına bilg.paket programı satışında KDV nin hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında. yurtdışında bulunan bir şirkete türkiyedeki bir bilg.yazılımı firmasından muhasebe paket programı satılıyor. Bu durumda fatura keserken ve bilg.programı ihraç edilirken kdv hesaplanır mı? veya belge düzeni ne şekilde olmalıdır. vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
KDVK'nun 11 ve 12'nci maddeleri uyarınca ihracatın gerçekleştiğini ve KDV hesaplanmaması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.02.2008
Soru :
Sayın Hocam, Aşağıdaki sorularıma çok acil yanıt verirseniz çok mutlu olurum... 1)4857 sy. yasanın 3. maddesinde işverenlere getirilen işyerini bildirme yükümlülüğü, 4884 sayılı yasayla bu maddenin son fıkrasına yapılan ek ile "ancak, şirketlerin tescil kayıtları ise ticaret sicili memurluklarının gönderdiği belgeler üzerinden yapılır. Bu belgeler ilgili ticaret sicil memurluğunca bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine gönderilir" hükmü getirilmiştir. Bu durumda kuruluşta işyeri bildirgesini ÇSGB ilgili bölge müdürlüğüne bildirmeyen işveren şirket hakkında ceza uygulanabilir mi? 2)İkinci sorum ise; yukarıda bahsi geçen yasa değişikliği 2003 yılında yapılmış olmakla 2003 yılından önce kurulan bir işveren şirketçe kuruma işyerini bildirme yükümlülüğü yerine getirilmemişse ceza uygulanabilir mi? (Yani şu anda meri yasa mı uygulanır yoksa o tarihteki meri yasa üzerinden mi uygulama yapılır) 3)Son sorum ise; bölge çalışma müdürlüğünce uygulanacak cezalarda zamanaşımı var mıdır? (1997 yılında kuruln bir şirket ticaret siciline ve SSK'ya işyerini bildirmiş olmasına rağmen bölge çalışma müdürlüğüne bildirmediği için 2008 tarihi itibariyle -aradan 11 yıl geçtikten sonra- ceza uygulanması mümkün müdür?)

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşyerini bildirme MADDE 3. - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Alt işveren, bu sıfatla mal veya hizmet üretimi için meydana getirdiği kendi işyeri için birinci fıkra hükmüne göre bildirim yapmakla yükümlüdür. İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık MADDE 98. - Bu Kanunun 3 üncü maddesindeki işyeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için elli milyon lira para cezası verilir. Bu para cezasının kesinleşmesinden sonra bildirim yükümlülüğüne aykırılığın sürmesi halinde takip eden her ay için aynı miktar ceza uygulanır. 2. sorunuzun yukarıda açıklaması mevcut 3. sorunuzun cevabı eğer zaman aşımını kesen bir tebliğ almamış iseniz 10 yıldır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.02.2008
Soru :
iyi çalışmalar. Kek kalıbı ve saklama kabı yapan bir müsterimiz yaptığı mamüllerin tanıtımı için tv de program yapan bir aşçı ile anlaştı yapılan anlaşma sonucu yapılan programda bizim kablarımız kullanılacak ve ilgili kişinin internet adresinde ürünlerimize yer verilecek fuarlarımıza katılıp şov yapacak. İlgili kişinin gelir vergisi mükellefiyeti yok yapılan işlemi Gelir vergisi 18. madde kapsımında değerlendirip %17 stopaj ödeyeceğiz. Belgelendirmek içinde Gider pusulası düzenleyip Sorumlu sıfatıyla 2 nolu kdv ödeyeceğiz. Yapmış olduğumuz uygulama için sizin görüşünüz ne olur.

Cevap :
Yapılan işlem GVK'nun 18'nci maddesi kapsamında değildir. Yapılan ödemeleri bordro ile belgeleyerek işlem yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.02.2008
Soru :
mrb demet hanım.bürolarda gözetim altında yapılan satjda tek kişi stajonay belgesi almaya gerk varmıdır. birden fazla kişi smmm stajı yapabilirmi

Cevap :
Hayır gerek yok, bürolarda sınırlama yoktur. Evrak listesinden bakabilirsiniz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 22.02.2008
Soru :
Pos cihazlarıyla yapılan satışlarda belge düzenlenmediği takdirde hangi V.U.K. kanunu hükümleri uygulanır. İyi çalışmalar.

Cevap :
VUK'nun 30,341,344 ve 353'ncü maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.02.2008
Soru :
Sn. Yetkili, kolay gelsin. 05/01/2008 Tarihinde yayımlanan 379 sıra no'lu V.U.K.nu genel Tebliğine istinaden Perakende Kuyumculuk ( sadece alım-satım.) ticareti yapan işyerleri de yeni belge düzenine ( EK-1 , 2 ) uyacaklar mı.? Yoksa bu tebliğ sadece toptan ve/veya imalat yapan Kıymetli maden alım satımı yapan müesseseleri mi ilgilendirmektedir.? Saygılar.

Cevap :
Sayın Arabacıoğlu, 22.09.2006 tarih ve 26297 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TPK Hk.32 Nolu karar için yürürlüğe giren 2006/32-32 sayılı tebliğe göre Sadece "Yetkili Müesse " ler yeni belge düzenine tabi olacaklardır.Piyasadaki kuyumcu ve sarraflar eskiden olduğu gibi yini Fatura ,Yazarkasa ve Gider pulası düzenleyeceklerdir. Bilgilerinize rica olunur Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2008
Soru :
İyi çalışmalar. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. Sorum şu;Samsun Bafra ilçesinde yıllar önce tütün çiftçiliği yapmakta idi ancak çiftçi bağkurlusu olmadı. Tekel idaresi tütün alımlarını yaparken çiftçilerin adına düzenlediği belgeler var. Tekel idaresinden bu belgelerin temin edilmesi durumunda. İlgili dönemler için çiftçi bağkurlusu olabilme veya bu dönemleri borçlanma durumu olabilir mi?.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu konu ile ilgili esaslar aşağıda yasada düzenlenmiştir... ... 2925 SA YI11 TARIM İŞCİLERI . SOSYAL SIGORTALAR KANUNUNUN . UYGULANMASINA DAIR YONETMELIK BIRINCI BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2925 saylı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılar ile ilgili işlemleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca hazırlanan bu yönetmelik, anılan Kanun kapsamına giren sigortalılarln başvurma ve uyma zorunda olduklarl usul ve esasları, tescille ilgili işlemleri, sigortalılığın başlangıcı, devamı, sona ermesi, primlerin hesaplanması, ödenmesi, tahsili ve bu Kanunun diğer hükümlerinin uygulama usul ve esaslarını kapsar. Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; a) Sigortalı : 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı sayılan kimseleri, b) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişileri, c) İşveren vekili : İşveren adına ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseleri, d) İşyeri : Sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri, e) Süreksiz iş : Nitelikleri bakımından en çok 30 işgünü süren işleri, f) Gelir : Sigortalıya ve hak sahiplerine, işkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasından yapılan tahsise bağlı ödemeyi, g) Aylık : Sigortalıya veya hak sahiplerine Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından yapılan tahsise bağlı ödemeyi, h) Hak sahibi : Sigortalının veya 2925 sayılı Tarım işçileri, Sosyal Sigortalar Kanununa göre aylık veya gelir almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş ve çocuklarını, i) Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu, j) Sosyal güvenlik kuruluşları : T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıkları, k) Katsayı : Her yıl Bütçe Kanunu ile tesbit edilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayıyı, ı)İş kazası : Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ve iş ile ilgili olarak meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olayı, m) Meslek Hastalığı : Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığıl geçici veya sü- rekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini, ifade eder. Sigortalı sayılanlar Madde 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında sosyal güvenlik kanunları kapsamı dışında olanlarla, bu kanunlara göre malüllük emeklilik (yaşlılık) aylığı, sürekli tam işgöremezlik geliri almayanlardan; süreksiz olarak tarım işlerinde hizmet akdiyle çalışanlardan istekte bulunanlar sigortalı saylırlar. Sigortalı sayılmayanlar Madde 5- Bu yönetmeliğin uygulanmasında; a) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre ilk defa prim ödemesi gerektiği tarihte 18 yaşını doldurmamış olanlar, b) Sosyal güvenlik kuruluşlarına prim veya kesenek ödemekte olanlar, c), Dul. yetim aylığı veya Kurumdan geçici veya sürekli kısmi işgöremezlik geliri alanlar hariç, sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik (yaşlılık) veya malüllük aylığı ile sürekli tam işgöremezlik geliri almakta olanlar, aylık veya gelir bağlanmasl için talepte bulunmuş olanlar, d) 1/7/1976 tarih ve 2022 sayılı 65 yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlar, sigortalı sayılmazlar, Sigortalılığın başlangıcı Madde 6- Bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen sigortalı sayılanlardan yazılı istekte bulunanlar, istek tarihini izleyen aybaşından itibaren sigortalı sayılırlar. İKİNCİ BÖLÜM ve Başvuru ve Tescil Madde 7- 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olmak isteyenler, iki nüsha olarak ve nufüs hüviyet cüzdanına göre doldurup imzalayacakları, örneği Kurumca hazırlanan «Tarım İşlerinde Hizmet Akdi ile Süreksiz Olarak Çalışanlara Ait İstek ve Tescil Belgesi» ile kanuni ikametgahlarının bulunduğu yeri çevresine alan Kurumun Bölge veya Şube Müdürlüğüne başvururlar. Bu belge sigortalı olma isteğini de kapsayacak şekilde düzenlendiğinden, dilekçe ekinde verilmesi zorunlu değildir. Bu kimselerin tescili, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların tesciline ilişkin usul ve esaslara göre yapılır. Sigortalılığı bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen şartların oluşması ile sona erenler, tekrar sigortalı olmak istediklerinde; dolduracakları bir nüsha istek ve tescil belgesi ile yine kanuni ikametgahlarının bulunduğu yeri çevresine alan Kurumun Bölge veya Şube Müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin © fıkrası uyarınca sigortalılığı kesintiye uğrayanlar, diğer sosyal güvenlik kuruluşları ile ilişkilerinin kesildiği tarihi izleyen aybaşı


 

Tarih : 18.02.2008
Soru :
Demet merhaba, 10/01/08 de stajı tamamlayıp,tüm evraklarımı teslim ettim.İşyerimiYurtdışı merkezli bir firmanın satın almasında dolayı 29/02/2008 tarihinde bende dahil olmak üzere işten çıkaracak. Sınav listeleri açıklana kadar ssk olmak gerektiğinden ne yapmam gerekiyor. sorun olur mu ?işden çıkışımı odaya belgeyle bildirmeme gerek var mı? teşekkürler,iyi çalışmalar

Cevap :
Staj süreniz tamamlanmış ve stajınızda bir sorun yoksa ayrılabilirsiniz. Listeler sınav tarihinden 10 gün önce açıklanacaktır. Bu nedenle TESMER Başkanlığı'ndan rica ederseniz size dosyanızla ilgili bilgi verebilirler sanırım. 0312 4755300. Başarılar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 14.02.2008
Soru :
Sn.Yetkili, bir meslektaşımızın sorduğu ve sizin de yanıtlamış olduğunuz soruyu kendi açımdan tekrar sormak istedim. Bağımlı olarak çalışmakta ve beyannameleri imzalamaktayım. Şimdiki durumda e-beyannameleri gondermekteyim. YMM'imiz yıl sonu raporlarında ismimi zikretmekte. Ancak tescil edilmiş imza yetkim yok. Bu durumda YMM sınavına girebilme hakkım olabilecek mi? Bilgilerinizi rica ederim. saygılarımla, 06.12.2007 17:25 İlker Menderes Soru : Merhaba, SMMM ruhsatımı aldığım günden beri bağımlı olarak çalışmaktayım. Çalıştığım şirketlerde Muhasebe Müdürü olarak muhasebenin fiilen sevk ve idaresinden sorumlu olarak çalıştım. Bu çalışmalarım YMM lik için bekleme süresi olan 10 yıllık süreden sayılıyor mu? Teşekkür ederim. Cevap : Mesleğinizi fiilen yapmış olmanız ve bunu ispatlayacak belgelere sahip olmanız durumunda 10 yıllık süre sonunda YMM sınavına girme hakkı elde edeceğinizi düşünüyoruz. İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ

Cevap :
Bizim yorumumuza göre, 10 yıllık süreyi 3568 Sayılı Yasa kapsamında mesleki faaliyetle geçirdiğiniz için sınavı kazanmanız koşuluyla YMM olabilmeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.02.2008
Soru :
sayın üstadlar; pazarcılık işi ile uğraşan emekli birinin bu iş ile ilgili malları pazara taşımak için 1977 model kamyonet kullanıyor.bu araç için K2 belgesi almalımıdır.birde K2 belgesinde yaş istisnası varmıdır teşekkürler

Cevap :
09.09.2005 tarih 25931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13’üncü maddesinin (a) bendine göre, 25.02.2008'e kadar, gerçek ve tüzel kişi ticari işletmelerin, sadece şehir içi eşya taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtları için alacakları K2 yetki belgesi için 751 YTL ödemeleri gerekmektedir.

Yurtiçi eşya taşımacılığı yapmak üzere K türü yetki belgesi alan/alacak olan gerçek ve tüzel kişilerin taşıt belgelerine kayıtlı/kaydedilecek taşıtları için 01.01.2009 tarihine kadar yaş şartı aranmayacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.02.2008
Soru :
İyi çalışmalar hocam. Sormak istediğim bir kaç soru var; Bir dizi çekiyoruz yönetmenimizin vergi mükellefiyeti yok ve anlaşmamız bölüm başına ücret. Soru-1-) Gider Pusulası ile yönetmenimize vermiş olduğumuz bölüm başı ödememizi belgeliyoruz.Fakat buradaki gelir vergisi kesintisi telif'e girip %17 mi yoksa serbest meslek kazanclarındaki %20'lik bir oranda mı kesinti uygulayacağız. Soru-2-) Ayrıca gider pusulasındaki brüt ücret üzerinden %18 KDV'yi KDV-2 beyannamesi ile ödeyip KDV-1'deki indirime ilave ediyoruz. Bu yaptığımız uygulama doğrumudur. Soru-3-) Yönetmenimizin vergi mükellefi olmaması yönetmenimiz için sorun olur mu? Çünkü süreklilik arz serbest meslek işlerinde mükellef olması gerekir diye biliyorum. Şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
"http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2004/gelv_2004/gv_74.htm" adresinden konuyla ilgili bir Özelge'ye bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.01.2008
Soru :
serbest muhasebeci belgesine sahibim. İş faaliyetim yok.Mükellef adına işletme defteri tutabilirmiyim? E-beyanname şifresi alabilirmiyim? veya o işyerin de 15 gün kendimi skklı gösterip o defteri tuta bilirmiyim(aile defteri)

Cevap :
Bağımsız büro işletmeniz veya sürekli bağımlı çalışan olmanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.01.2008
Soru :
Yurtdışında kurulu bir sigorta şirketi ve temsilcileri Türkiye'de bir limited şirket kuruyor. Bu şirket Türkiye'de bulunan X Sigorta Şirketinin acentesi (Acente A Limited Şirketi) olarak faaliyet gösterecektir. Acente A Limited Şirketi, tali acentelik sözleşmeleri yapacak ve tahsilatları takip edecektir. Acente A Limited Şirketi, X Sigorta Şirketinden Komisyon Gider Belgesi alacak ve BSMV ödeyecektir. Acente A Limited Şirketi, Tali Acentelere ödediği komisyonlar için de tali acentelerden fatura alacaktır. Soru 1: Tali Acentelerin keseceği bu faturalar KDV ye tabi midir? Ayrıca Acente A Limited Şirketi, Tali acentelerden gelen faturaları ödeyebilmek için Yurtdışı Sigorta Şirketinden para alacaktır. Soru 2: Yurtdışından gelen bu para karşılığı fatura kesilecek mi, eğer kesilecekse KDV ye tabi midir? ve Acente A Limited Şirketinin KDV mükellefiyetinin olması gerekli midir? Saygın desteğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
KDVK'nun 17/4-e'nci maddesi uyarınca, tali acentelerin düzenlediği faturalarda KDV hesaplamamaları gerektiğini, A tipi acente olan ltd.şti.'nin 2005/1 no'lu BSMV İç Genelgesine göre, ana şirkete düzenlediği poliçeler için yaptığı tahsilatları dikkate alarak BSMV hesaplaması ve ödemesi gerektiğini, ancak yurt dışından gelen paralar için düzenlediği faturalar için KDV veya BSMV hesaplamaması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.01.2008
Soru :
05.01.2008 tarih v.u.k.nun 379 no'lu tebliğde kıymetli maden alım satım belgesini düzenleme zorunluluğu getirilmiş olup, uygulamada kimlerin ne şekilde uygulanacağı konusunda tam bir açıklama yapılmamış olup, bu uygulamayı imalatçı, toptancı ve perakendeci hepsimi yoksa bir kısmı uygulayacağı konusunda bilgilendirirseniz memnun olurum. saygılarımla

Cevap :
279 no'lu VUK GT kapsamına yukarıda belirttiğiniz tüm işletmeler değil Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 No'lu tebliğ kapsamındaki Yetkili Müesseseler girmektedir. Tebliğde yetkili müesseselerin kimler olduğu ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

"http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/kambiyo/ymt.doc" adresinden tebliğe ulabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.01.2008
Soru :
merhaba.uluslararası taşımacılık yapan ve 1 aracı olan (A) firması c2 yetki belgesi sahibi (B) firmasıyla Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre aralarında taşıma sözleşmesi yapmışlardır.Sözleşmede,taraflar Karayolları Taşıma yönetmeliğine göre müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Uluslararası taşımacılık faaliyeti tam istisna kapsamındadır.Bu durumda,araç sahibi (A) firması iade talebinde bulunabilir mi? Evrak akışının nasıl olması gerekir.Prosüdür hakkında bilgi vermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Gerek taşıma işini yaptıran firmaya karşı muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna kapsamına dahil edildiğinden, her iki faaliyet de vergiye tabi olmayacaktır.

1- Uluslararası Taşımacılığın Belgelendirilmesi

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda uluslararası taşımacılık faaliyetinin ispatı için yapılması gereken işlemler ve ibrazı gereken belgeler konusunda herhangi bir düzenleme öngörmemiş, bu konuda usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı’nı yetkili kılmıştır.

Maliye Bakanlığı, uluslararası taşımacılığın kanıtlanması için, ibrazı gereken belgeler konusunda esas itibariyle Gümrükler İdaresinin uygulamasını esas almıştır. Kanaatimce bu yöntem çok isabetli olmuştur. Çünkü bu uygulama mükelleflere ek bir işlem yükü getirmemektedir. Diğer taraftan işlemin gerçekleşmesi için önemli olan Gümrük İdaresinin ikili veya çok taraflı anlaşmalar sonucunda belirlenen belgelerdir.

Aşağıda kara, deniz ve demiryoluyla gerçekleşen uluslararası taşımacılık fa-aliyetinin tevsiki için. muhtelif katma değer vergisi genel tebliğleri ile istenilen belgeler belirtilecektir. Burada üzerinde durmak istediğim husus, Gümrük İdaresince bu bağlamda mevcut belgeler yerine yeni belgeler ihdas edilmesi halinde bu belgelerin de kabul edilmesinin mümkün olduğudur.

a- Kara Taşımacılığı

Uluslararası kara taşımacılığı faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin, bu faaliyetlerini prensip olarak transit beyannamesi ile tevsik etmeleri gerekir. Transit beyannamesinin düzenlenmediği hallerde kara manifestosu gümrük noter veya Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nin Tır işlemlerini yapmakla görevlendirdiği ticaret ve sanayi odalarınca tasdik edilmiş olan tır karneleriyle tevsik edilebilir.

b-Hava ve Deniz Taşımacılığı

Hava ve deniz yolu ile yapılan uluslararası taşımacılığın bu taşıma işlemlerinde kullanılan asıl manifesto ve Türkçe manifesto ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

2- Katma Değer Vergisinin İadesi

a- Nakden İade

Uluslararası taşımacılık faaliyetinden doğan ve vergilendirme dönemleri itibarıyla 1 milyar TL’yi aşmayan iade talepleri yukarda belirtilen belgelerin ibrazı halinde iade işlemi yapılacaktır. Bu miktarı aşan iade talepleri ise, aşan kısmı kadar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 10. maddesinde belirtilen cinsten teminat gösterilmesi, teminat gösterilmemesi halinde ise, YMM tasdik raporu veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

b- Mahsuben İade

Taşımacılık istisnasından doğan KDV iadeleri hak sahibi mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal ya da hizmet satın aldıkları kişilerin vergi borçlarına, ithalat sırasında tahakkuk ettirilen vergilere veya SSK prim borçlarına, istenilen belgelerin ibrazı şartıyla teminat ve inceleme raporu aranılmadan mahsup işlemi yapılır.

KDVK'nun 96/6,91/H, 28/B, 25/E, 24/B no'lu Genel Tebliğlerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.01.2008
Soru :
MERHABALAR: Yemek üretimi yapan bir firma okul öğrencilerine verilmek üzere, Şifai olarak okul aile birliği ile menü, yemek bedelinde anlaşarak, okul idaresinin göstermiş olduğu mekanı kendi personeli ve malzemeleriyle yemekhane haline getiriyor. Öğrencilere aylık günlerin yazılı olduğu şirket tarafından bastırılan kart veriliyor, her gün kart üzerinde işaretleme yapılarak yemek verilmektedir. Yemeği yemese dahi öğrenci o ayki ücreti ödemek zorundadır. Buna göre belge hareket ve düzeni nasıl olmalıdır? -Her okul İlave işyerimidir, VD. bildirmine gerek varmıdır? -Yazar kasa kullanılması gerekirmi(parakende satışmıdır)? -İrsaliye, fatura veya yazarkasa arasındaki bağlantı nasıl olmalıdır? -Fatura veya fiş aybaşında mı kesilmeli, 7 günde bir veya günlük mü kesilmeli? Uygulama hakkındaki görüşlerinizi rica ederim. Saygılarımla.

Cevap :
1- Okullarda yemek imalatı varsa veya mekanlar sürekli tahsis edilmiş ise şube olarak tescilinin gerektiğini düşünüyoruz.

2- Perakende satış yoksa ve aylık ücret ödeme söz konusu olduğundan yazar kasa kullanılmasına gerek yoktur.

3- Fatura veya fişlerin aylık olarak düzenlenmesi uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.01.2008
Soru :
Merhaba; Mayıs 06 smmm stajyeriyim, 04.06.07 de doğum iznine ayrıldım 14.09.07 tarihine kadar yasal doğum iznindeydim. çalıştığım şirket bu iznim esnasında stajımın devam edeceğini ve bu sürenin stajdan sayılacağını söylemişti bana. Ancak danışma ve sorulan sorular kısmında durumu neredeyse benimle özdeş olan bir stajyerin sorusu üzerine doğum izninin stajdan sayılamayacğını yeni öğrendim. ayrıca bu süre zarfında iş yeri değişikliğim oldu ve staja 45 gün ara verdim. ben 2008/2. dönem temmuz sınavlarına yetişebilir miyim acaba diye düşünürken 3. döneme ancak yetişebilecek gibi duruyorum.doğum iznim stajdan sayılmıyor değil mi?kesin sorup teyit etmek istedim. iş yeri değişikliği ile ilgili teslim etmem gereken eksik evrakım vardı, odaya onları getirirken bu doğum izni ile ilgili belgeyi/belgeleri de getirmeyi düşündüm de...doğum izni ile ilgili odaya getirilmesi gereken belge/ler nelerdir?(ssk ya son 3 haftaya kadar çalışabilirlik belgesi ve doğum iznimib başlayıp bittiğini gösterir işgörmezlik belgesi vermiştim. eğer oda için de o belgeelr gerkli ise onların aslını ssk ya verdiğim için evrakın fotokopileri de yeterli olacak mıdır sizin için?)bilgilendirirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar

Cevap :
Doğum izni stajdan sayılmamaktadır. İzin sırasında staj durdurulmaktadır. Ne kadar doğum izni kullandıysanız stajınız okadar süre uzatılmaktadır. SSK raporlarının fotokopilerini diğer evraklar ile birlikte Odamıza teslim etmeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 15.01.2008
Soru :
Merhabalar sayın hocam; Benim sorum: Hariçte işleme izin belgesi kapsamında serbest bölgeye geçici olarak ihraç etmiş olduğumuz ürünlerle ilgili. Malumunuz bu ürünleri bölgeye resmi fatura ve gçb ile göndermekteyiz fakat sadece işlem görmek üzere gönderdiğimiz için bir bedel almıyoruz. belge kapsamındaki bu kestiğim faturayı muhasebe kayıtlarıma intikal ettirmem gerekirmi? Gekerirse nasıl bir uygulama yapılmalıdır? Teşekkürler

Cevap :
Konuya ilişkin, "http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/54MaliCozum/17%20-%2054%20%C4%B0SMA%C4%B0L%20HAKKI%20G%C3%9CNE%C5%9E.doc" adresinde Mali Çözüm dergisinde yayınlanmış bir makaleye bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.01.2008
Soru :
Üstadım cevabınız ve bu kadar uzun bir soru sorduğumdan sabrınız için şimdiden teşekkürler.Bakır ve bakır alaşımları döküm işi iştigal eden bir fabrikanın muhasebesini tutmaktayım.Bu fabrika yaklaşık 15 yıldır bu faaliyetini sürdürmektedir. Fabrikada yapılan iş Sosyal Sigortalar kanununda belirtilen Ağır ve tehlikeli iş sınıfına girmektedir. Firma kurulduğu günden bu güne kadar olan tüm Aylık sigorta primleri bildirgelerini Tehlike sınıfı 5 , prim oranı % 3,5 ve Aylık hizmet bildirgelerini 1 numaralı belge türünden , Tehlike sınıfı 5 ve prim oranı % 3,5 olarak kuruma yasal süresinde vermiş bulunmaktayız. Fakat Anayasa mahkemesine yapılan bir itiraz sonucu 506 sayılı "Sosyal Sigortalar Kanunu"nun Ek 5 inci maddesinde yapılan bir değişikle Ağır ve tehlikeli iş sınıfına giren işyerlerinde çalışan işçilerin 27/03/2007 tarihinden sonra itibari hizmet kapsamında değerlendirileceğini , bu işçilerle alakalı Aylık hizmet bildirgelerinin 3 numaralı belge türünden verileceğini, prim hesaplarının % 9 sigortalı hissesi, % 13 işveren hissesi olmak üzere % 22 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası üzerinden hesaplanacağını, 2007/03 ayından günümüze kadar olan bildirgelerin iptal ve asıl olarak düzeltilip 30.11.2007 tarihinde kadar cezasız kuruma verileceğini öğrenmiş bulunmaktayım.İş yoğunluğu nedeni ile mevzuattaki bu değişikliği takip edemedim.Şu an yaptığım araştırmada kafam iyice karıştı, sebebi, uygulamanın 27/03/2007 itibari ile değiştiği belirtilmekte fakat daha önceki uygulamanın nasıl olduğu belirtilmemektedir.Benim anladığım kadarıyla uygulama her iş kolundaki tüm işçiler için aynı idi tüm işçilere Aylık hizmet bildirgelerinde 1 numaralı belge türünden verilmesi gerekiyordu fakat Azotlu gübre ve şeker sanayinde çalışan işçiler için yapılan itiraz neticesinde 27/03/2007 den sonra uygulama tamamen değişti gibi. aşağıdaki soruların cevaplarını sizden rica ediyorum. 1)Bu uygulama 2007/03 döneminden sonrası için mi geçerli ? 2)2007/03 döneminden önceki bildirimler nasıl olması gerekirdi ? 2007/03 döneminden önce kuruma verilen Aylık sigorta primleri bildirgelerinde Ağır ve tehlikeli iş sınıfına giren işçileri diğer işçilerden ayıran bir sütuna rastlayamadım. 2007/03 döneminden önce kuruma verilen Aylık hizmet bildirgelerinde 1 numaralı belge türünden başka Ağır ve tehlikeli iş sınıfına giren işçilerle alakalı başka bir bildirim yapmam gerekirmiydi ? 3)2007/03 dönemi ile–2007/12 dönemi arası ne gibi bir işlem yapmam gerekir,yapılmazsa herhangi bir müeyyidesi varmıdır? 4)01.01.2008 den sonra nasıl bir uygulama yapmam gerekir, 3 numaralı belge türünden mi vermem gerekmektedir.? 5)Şayet 01.01.2008 den sonra 3 numaralı belge türünden verirsek bundan önce bu türden verilmemiş, bundan sonra verilemez gibi bir problemle karşılaşabilirmiyiz? 6) Bildirgede bu tür işçileri gösterebilmemiz için 16 yaşından büyük Ağır ve tehlikeli iş sınıfına giren işçilerle alakalı resmi bir kurumdan tespit yapılması gereklimidir ? Saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 506 SAYILI KANUNUN EK 5 İNCİ MADDESİNİN IV NUMARALI BENDİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 18/8/2007 tarihli ve 26617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 506 sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesi iptal edilmiş olup, 5 inci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "5 - Anayasa Mahkemesi kararı gereğince itibari hizmet süresi kapsamına giren ancak tebliğin yayımlandığı 2007/Ağustos ayı sonuna kadar "1" nolu belge türü ile Kuruma bildirilen sigortalılar için kağıt ortamında iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi, bunun yerine ise yine kağıt ortamında "3" numaralı belge türünden asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilecektir. Anayasa Mahkemesi kararına istinaden itibari hizmet süresi kapsamına giren çalışmalara ilişkin 2007/Mart ila 2007/Temmuz dönemi aylarına ait olmak üzere "3" numaralı belge türünden düzeltme amacıyla verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, en geç 30/11/2007 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek fark primlerin de bu süre içinde ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. Anılan sürede primlerin ödenmemesi halinde ise 30/11/2007 tarihini takip eden ilk günden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır." Tebliğ olunur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.12.2007
Soru :
iyi çalışmalar! ÖNCELİKLE YENİ YILINIZ KUTLARIM! Bir çok meslekdaşımıza sıkıntı yaratan SCR belgesiyle ilgili bilgi almak istiyorum. Mükelleflerimizin bilançosunda kayıtlı taşıtları bulunmaktadır. Bu taşıtları sadece kendi iştigal konusu ile ilgili mallarını (kumaş. iplik vb.) müşterilerine götürmek için kullanmaktadırlar. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği incelediğimizde SCR-4 belgesini sadece Yurtiçiç eşya ve kargo taşıyan sürücülerin alması gerektiğini belirtmekte ve kısa bir cümle ile açıklamıştır. Gerek yönetmelikte gerekse gerekli tel. aramamıza rağmen açıklayıcı cevaplar alamadık. Mükelleflerimizin müşterilerine sattığı malı onlara aracımızla götürüp getirmemiz yutriçi eşya - kargo taşımacılığı olan SCR-4 belgesi niteliğine girer mi girmez mi?

Cevap :
Firmaların, Kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla, bulundukları il sınırları dahilinde yapılan eşya (yük) taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içinde yapılan şehir içi eşya (yük) taşımalarında kullanılan ve toplam yüklü ağırlığı 3.5 tonu geçmeyen taşıtlarla yapılan taşımalar için 25.02.2008 tarihine kadar yetki belgesi şartı aranmayacaktır. (Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Md. 13 - 09.09.2005 tarih 25931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.12.2007
Soru :
Konu:YMM olmanın şartları ile ilgili SMMM belgesi sahibiyim. Özel bir şirkette mali işler müdür olarak çalışmaktayım. İmza sirkülerinde yer alan imza yetkim var. Yetkilerim şirketin ticari faaliyetlerinin yürütlmesi ile ilgili. Yani banka işlemler, delet kurumları ile ilgili işlemler, işçi alma ve çıkarma gibi konuları içermekte. Bu şirkette bu imza yetkisi ile çalışdıgım süre YMM staj süresinden sayılırmı?

Cevap :
Mali İşler Müdürü olarak çalışıyorsanız ve ticaret sicil gazetesinde bu şekilde yayınlanmış ise sayılır. Evraklarınız görüldükten sonra değerlendirme yapılmaktadır. İyi çalışmalar, saygılarımızla. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 08.12.2007
Soru :
Merhaba, Giyim satış mağazası açacak olan bir müşterim Stok takibi ve diğer başka sebeplerden dolayı satışlarının tamamını fatura ile belgelemek istiyor.Bunun için gerekli bilgisayar program ve donanımı hazır.Hiç bir zaman Y.kasa fişi kesmeyecek. Bu durumda Y.Kasa alma zorunluluğu olurmu.

Cevap :
31 ve 48 mo'lu 3100 Sayılı Kanun Teliğlerine bakıldığında, Tebliğler kapsamındaki özelliklere sahip ve Maliye Bakanlığından onaylı olan ve fatura düzenlenen makinanın hem fatura hem yazar kasa fişi düzenler tarzda programlanması durumunda ayrıca bir yazarkasa kullanılmasına ihtiyaç bulunmadığını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.12.2007
Soru :
iyi çalışmalar ; üstadım ikiyıl önce gayri faal olan iki şirketin defter ve belgelerini tasfiye işlemlerini yapmak için ofisime getirildi. Ancak firma sahiplerine bir süre sonra ulaşamadım ve iki yıldırda hiç bir beyanname vermedim. Bu defter ve belgeleri nereye teslim edebilirim. (Adreslerine ulaşamamaktayım) şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Defterlerin, şahısların bilinen adreslerine noter onayıyla tesliminin mümkün olduğunu düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.12.2007
Soru :
Sayın İlgili, Dernege bağlı iktisadi işletme kuruluşu yapılıyor. Dernek, kendisi ile aynı binada faaliyet gösterecek iktisadi kuruluşa yapmış oldugu masrafları yansıtmak istiyor.Dernek, fatura kesemedigi için masraf yansıtması (iktisadi kuruluşa) nasıl yapılabilir? İktisadi kuruluş bu yansıtma belgesini gider olarak kullanabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap :
Derneğin standart olarak düzenlediği makbuzla belgelenerek yansıtma yapılabileceğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.12.2007
Soru :
merhabalar. kasım 2007 staj başlatma sınavını kazandım ve ocak 2008 de stajımı başlatmak istiyorum. çalıştığım şirkette bodrolu olarak çalışan mali ve idari işler müdürümüz SMMM belgesine sahiptir. fakat TURMOB kaşesinin olmadığını söyledi. öncelikle TURMOB kaşesinin maliyeti nedir? ayrıca YMM denetimine tabi olduğumuz için YMM nin onaylayacağı bir staj durumumuz var mıdır?

Cevap :
Meslek mensubu bağımlı çalıştığından zorunluluk yoktur. Bundenle staj yapabilirsiniz, sorun olmaz. İyi çalışmalar, saygılarımızla. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 04.12.2007
Soru :
Merhabalar 10 Kasım 2007 tarihinde yapılan staj başlatma sınavını kazandım. 2006/Ağutos-Kasım Tesmerin hazırlamış olduğu kursa katılmıştım. Almış olduğum kursa katılım belgesinin staj süreme etki edip etmediğini öğrenmek istiyorum.

Cevap :
09.11.2006 tarihinden sonra düzenlenen kurslar stajdan sayılmaktadır. Bu nedenle değerlendirme kapsamında değildir. İyi çalışmalar, saygılarımızla. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 03.12.2007
Soru :
İyi günler.. Stajım bu yıl bittiğinden C gurubu staj bitirme sınavına ilk defa 2008/Mart döneminde gireceğim.. C gurubu için Dosya dağıtımı başladımı ve dosya içeriği olan Askerlik, Sabıka vs. belgeleri Aralık ayı tarihli olarak almamızda bir sakınca varmıdır. İyi çalışmalar dileğiyle..

Cevap :
Başvuru işlemleri başladı, sitemizde detaylı bilgi var. 17.12.2007 tarihine kadar başvuru yapmanız gerekiyor, başarılar dileriz. Saygılarımızla. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr C GRUBU BİTİRME DEĞERLENDİRMESİNE İLK DEFA KATILACAK ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR Arşivden çıkarılacak staj dosyanızın incelenmesi için, staja başladıktan sonra getirmeniz gereken bütün evrakların daha önceden gelmiş olması gerekmektedir. C Grubu sınava katılmak için staj dosyanızı tamamlamanız gerekir. BÜTÜN ADAYLARIN ORTAK GETİRMESİ GEREKEN EVRAKLAR • Yeni tarihli ikametgah, yeni tarihli Resmi Kuruma alınmış sabıkasızlık belgesi. (sabıka kaydı olanların mahkeme kararının fotokopisini eklemesi gerekmektedir, sitemizde örneği vardır) • Staja başlama tarihi baz alınarak, SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamı. Düzenli olarak getirenler sadece eksik olan ayları getireceklerdir. • Başvuru sırasında Kasım+Aralık dönemi SSK aylık bildirge çıkmamış olacağından, sınav tarihine kadar sigortalı çalışacağınıza dair taahhütname (örneği sitemizde matbu formların altındadır). Eksik olan SSK bildirgeleri sınavdan önce tamamlanacaktır. • Birden fazla meslek mensubundan staj için onay aldıysanız, her birinin dolduracağı staj değerlendirme formunu, kapalı zarf içinde teslim etmeniz gerekmektedir (3 aydan az çalışılan işyerlerinden, meslek mensubunun değerlendirme formu alınmaz). • Sosyal Sigortalar Kurumundan (SSK) alınmış gün dökümü (internet çıktısı kabul edilmemektedir ). • Uzaktan Sürekli Eğitim Sertifikası ( www.tesmer.org.tradresinden alınacaktır) Sertifikasını getirmeyenlerin sınava başvuru yapması mümkün değildir. Başvuru sırasında teslim edilmesi zorunludur. • Emekli Sandığı ve Bağ-Kur dan kaydınız olmadığına dair yazı. (internet çıktısı kabul edilmemektedir) • Erkek stajyerler için askerlik durum belgesi veya askerliğini yapanlardan terhis belgesi. • Staja devam ederken işyeri değişikliği yaptıysanız, gerekli evrakları getirmeniz gerekmektedir. (İşyeri değişikliği evrak listesini Kurumumuzdan veya internet sitemizden alabilirsiniz) • İşyeri değişikliklerinde meslek mensuplarına ait faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi ve matbu evraklardan staj onay belgesi, tek kişi staj yazısı gibi evrakların başvuru sırasında veya yapılan her iş değişikliğinde verilmiş olması gerekmektedir. Eksik olan evrakların getirilmesi gerekmektedir ŞİRKETLERDE DENETİM ALTINDA STAJ YAPANLAR • Staja başlama tarihine göre, meslek mensubunun firma ile yapmış olduğu sözleşme (her yıla ait) ve düzenlenen fatura/serbest meslek makbuzlarının fotokopilerinin tamamı. Sözleşmelerin arkalı-önlü fotokopisinin çekilmiş, okunaklı, hangi dönemi kapsadığının belirtilmiş ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir. Makbuz/Faturaların, hangi aylar için düzenlendiğinin ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir. • Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösteriri ticaret sicil gazetesi. • İmza sirküleri ile vergi levhasının fotokopisi. • Staj yaptığınız şirket, sözleşmesini SMMM/YMM Ltd/A.Ş olan şirketlerle yapmışsa, son ticaret sicil gazetesi ve SMMM veya YMM şirketinin imza sirküleri fotokopileri. • İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen). • Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı. ŞİRKETLERDE GÖZETİM (MESLEK MENSUBU BAĞIMLI) ALTINDA STAJ YAPANLAR • Staja başlama tarihi baz alınarak, meslek mensubunun SSK aylık bildirge fotokopilerinin tamamı. Meslek mensubu emekli ise sosyal güvenlik destekleme prim bordrolarının fotokopileri gelmelidir. • Staj dönemini kapsayan, şirket ortaklarını ve şirket merkezini gösterir son ticaret sicil gazeteleri. Adres değişikliği varsa, adres değişikliğinin gösteriri ticaret sicil gazetesi. • Vergi Levhası fotokopisi. • Meslek mensubunun muhasebe müdürü/mali işler müdürü olarak çalıştığına dair işyerinden yazı ve yetkilerini gösterir ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri veya yetkisiyle ilgili vekaletname. • İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen). • Yabancı şirketlerde çalışanlardan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Türkiye Kuruluşu ile ilgili yazı. BÜROLARDA STAJ YAPANLAR • SMMM/YMM şirketlerinde çalışanlardan (A.Ş/Ltd) şirketin son ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri. • İlave olarak, bütün adayların getirmesi gereken ortak evraklar (yukarıda belirtilen). ÖNEMLİ NOT : Başvuru için gereken bütün matbu evraklar, formlar, staj değerlendirme formu, ..vb. www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden temin edilebilir. Evraklarını düzenli getiren adaylar, sadece eksik evraklarını getireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde ek evraklar istenebilir . Sınav tarihi : Aralık ilk haftası ilan edilecektir. Son Başvuru tarihi : 17 Aral


 

Tarih : 02.12.2007
Soru :
Hurda ambalaj atıkları toplama işi yapmakta olan şirketimizin atıkları, esnaf muaflığından faydalanan veya vergi mükellefi olanlardan tedariki esnasında uyulması gereken usul ve belge düzeni hakkında güncel bilgi alabilecğim bir kaynak tavsiye edebilirmisiniz? saygılarımla.

Cevap :
GVK'nun 9 ve 94/13'ncü ve VUK'nun 234'ncü ve KDVK'nun 17/4-a'ncı maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.11.2007
Soru :
26.10.2007 taihinde 10.000 usd ihracat gerçekleştirdik.yurtdışındaki müşterimiz 01.11.2007 tarihinde istanbula gelip 10.000 usd ihracat bedelini şirket merkezinde ödemede bulundu.biz de 10000 usd'yi döviz kasasına koyduk.şimdi 8000 ytl sınırı yurtdışındaki müşterimiz içinde geçerli mi?geçerliyse döviz bürosunda alacağımız döviz alım belgesi ile kayıtlamıza intikal ettirebilir miyiz.Teşekkürler

Cevap :
323 no'lu VUK GT'in 1 no'lu bölümüne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.11.2007
Soru :
MERHABA,İYİ ÇALAIŞMALAR. SAYIN STAJ MÜDÜRÜM , BEN ŞUAN İTİBARİYLE STAJ GÖRDÜĞÜM İŞYERİNİ DEĞİŞTİRİP YENİ BİR İŞ YEREİNE ALDIRACAĞIM STAJIMI. FAKAT YENİ GİRECEĞİM İŞYERİNİN MERKEZ ADRESİYLE İLGİLİ BİR PROBLEM MEVCUT: SİGORTA HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ ADRESİ İLE İŞ YERİNİN MERKEZ ADRESİ ARASINDA SADECE NO FARKI VAR.AYRICA BUNUNLA İLGİLİ SİGORTAYA DÜZELTME DİLEKÇESİ VERİLMİŞ AMA İŞLEM GÖRMEMİŞ HENÜZ.NE YAPMAM GEREKİYOR BU DURUMDA? ACABA BELGELERİMİ GETİRİRKEN DİLEKÇENİN ÖRNEĞİNİ DE GETİRSEM BU SORUNU GİDERMEYE YETERLİ OLUR MU? SAYGILARIMLA.

Cevap :
Dilekçe örneği gelmek zorunda, ancak SSK nın dilekçeye istinaden düzeltme yapmış olması gerekir. Mutlaka takip edip SSK dan düzelttirmek, gerekirse ikinci dilekçeyi vermek gerekiyor. Aksi halde stajda sorun olur. İyi çalışmalar, saygılarımla. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 23.11.2007
Soru :
STAJ BAŞLATMAK İÇİN EVRAKLARIMI TESLİM EDERKEN STAJ ONAY BELGESİNDE TÜRMOB KAŞESİ OLMADIĞINI SONRA TAMAMLAMAM SÖYLENMİŞTİ . 03/09/07 TARİHİNDE GÖNDERİLEN STAJ BAŞLAMA EVRAK BİLGİ FORMUNA GÖRE EKSİK EVRAĞIM YOK. STAJ ONAY BELGESİNİ TÜRMOB KAŞELİ OLARAK GETİRMEME GEREK VAR MI? YARDIMLARINIZDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDERM. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Eksik olduğu size daha önce iletildiyse lütfen getiriniz. İyi çalışmalar, saygılarımızla. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 23.11.2007
Soru :
HAYIRLI GÜNLER, LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI,ŞİRKETTEKİ HİSSESİNİ YAZILI DEĞERİNDEN ÇOK YÜKSEK BİR TUTARA BELGELİ OLARAK DEVRETTİĞİNİ VARSAYARSAK,BU DURUMDA DEVİR ERDEN ORTAĞIN ŞAHSİ OLARAK VERGİLENDİRİLMESİ HAKKINDA(DEĞER ARTIŞI V.S)BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. SAYGILARIMLA,

Cevap :
Sitemizin "Pratik Bilgiler/2007 Mali Rehberi" bölümünde konuyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.11.2007
Soru :
Derneğimiz, 2860 sayılı yardım toplama kanununa uygun olarak ve belirli yerlere kutu koymak suretiyle yardım toplayacaktır. Bu durumda; a) Kutulardan çıkan parayı belgelemek için derneğin bağış makbuzlarını mı kullanacağız yoksa ayrı bir makbuz mu bastırmalıyız? b) Muhasebe kayıtlarını nasıl yapmalıyım? Gelir ve giderleri hangi hesaplara kaydetmeliyim? Bu derneğin bünyesin de mi olmalı? Şimdiden teşekküler.

Cevap :
25070 sayılı, 5 Nisan 2003 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe Hesap Kayıtlarıyla İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" e bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.11.2007
Soru :
Merhaba.Haziran/2007 de yapılna staja başlama sınavını kazandım ve sınav sonuç belgemi evdeki bilgisayarıma kaydettim.İstediğim an çıktı alabileceğimi düşündüğümden o an için bi çıktısını almamıştım.fakat bilgisayarım göçtü ve sınav sonuç belgeme bi daha ulaşamadım. eylülde stajımı başlatmak için belgelerimi hazırlarken sınav sonuç belgelerinin sistemden kaldırıldığını farkettim,sadece puanın görüntülenebildiği bi sınav sonuç belgesi yeterli olur mu acaba? Teşekkürler...

Cevap :
Olur. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 21.11.2007
Soru :
İYİ GÜNLER HOCAM, FİRMA SAHİBİ YANINDA ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLERİNE HER SENE VEYA HER 2(İKİ) YILDA BİR KIDEM TAZMİNATLARINI ÖDEMEK İSTİYOR.ÖRNEĞİN YANINDA ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİYE 10 YILLIK TAZMİNAT ÖDEYİP MADDİ YÖNDEN GÖZÜNE VE CEBİNE FAZLA PARA GÖZÜKMEMESİ İÇİN HER YIL VEYAHUT 2 - 3 YILDA BİR İŞÇİLERİNE KIDEM TAZMİNATINI ÖDEMEK İSTİYOR. İŞÇİLERİN SİGORTA GÜNLERİ 30 GÜN OLUP, İŞÇİ GİRİŞ VE ÇIKIŞI YAPILMAYACAKTIR. İŞÇİ 5 SENE SONRA İŞVEREN TARAFINDAN ÇIKARTILDIĞINDA KALAN SADECE ALMADIĞI KISMI ZAMAN Kİ TAZMİNATINI MI ALACAK VEYA İLK GİRDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIP ŞİMDİYE KADAR ALDIKLARI DÜŞÜLÜP KALAN BAKİYE Yİ Mİ TAHSİL EDECEK İŞVERENDEN. MUHASEBE KAYIT VE BELGELERİNE GİDER OLARAK YAZABİLECEKMİYİZ.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçinin kıdem tazminatının esasları aşağıdaki gibi yasaya uygun olarak ifade edilmiştir. Bu hususları dikkate alarak hareket etmeniz gerekmektedir. Kıdem tazminatı:[1] Madde 14 - (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983-2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 1. (Değişik : 22/05/2003-4857/Geçici md.1) İşveren tarafından bu Kanunun 24 üncü maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2. (Değişik : 22/05/2003-4857/Geçici md.1) İşçi tarafından bu Kanunun 25 inci maddesi uyarınca, 3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, 4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla; 5. (Değişik : 25/8/1999- 4447/45 md.) 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı kanunun geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleriyle işten ayrılmaları nedeniyle, Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. (Değişik fıkralar: 17/10/1980-2320/1 md.): İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden itibaren [2] işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel [3] işyeri devir olmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur. İşçinin birinci bendin 4 üncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz. T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir. Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz. Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz. Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan kurumları kapsar. Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez. Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. (Değişik: 9/8/2002-4773/3. md. 22/05/2003-4857/Geçici md.1) 13 üncü maddesinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdî ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim geci


 

Tarih : 20.11.2007
Soru :
iyi çalışmalar diliyorum..bağımsız çalışan sm olarak sorunlu bir şekilde iş ilişkimizi bitirdiğimiz anonim şirket'in yetkilisi başka bir meslek mensubuyla sözleşme yapmadığını söyleyerek defterleri bizzat kendisi teslim almak istiyor.ama firmanın başka bir meslek mensubuyla anlaştığını da biliyorum.bu durumda devir teslim tutanağını A.Ş.nin yetkilisi veya hissedarlarından herhangi birisine imzalatmam yeterli olabilirmi.ayrıca yüz yüze gelmek dahi istemediğimden defter ve belgelerini kargo ile gördersem sorun teşkiledermi..

Cevap :
İşletme sorumlusunun diğer mali müşavirle sözleşmesini resmi olarak fesh etmesi ve tüm defter ve belgeleri imzalı liste ekinde şahsen teslim alması uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.11.2007
Soru :
İyi günler , 2007 Haziran dönemi staj başlatma sınavını kazandım fakat stajımı henüz başlatmadım tarafıma staj dosyamdaki kişisel evraklarımdan eksik olan belgelerle ilgili bir yazı geldi, 30 Kasım 2007 tarihine kadar tamamlanması gerekiyormuş, adli sicil kaydımı dosya açtırırken vermiştim tekrar yeni tarihli mi isteniyor ve staj başlatma için hangi döneme kadar vaktim var ? şimdiden teşekkürler hayırlı çalışmalar

Cevap :
Adli sicil kaydı RESMİ KURUMA alınmış olarak yeniden verilmelidir. İlk staj başvuru dönemi 1-10 Ocak 2008 tarihleri arasındadır. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 14.11.2007
Soru :
18.03.1996 yılınta staj a başlatım yazılılara girdim son yazılıya memleketim trabzonta annemin rahatsızlığı nedeniyle giremedim.Nekatar müracaat ettiysem hakkım geri alınmatı bankaya harçı yatırmış olmama rağmen bir müttet girmemeyi kararlaştırtım.Ben halan o yıllartaki çalıştığım şirketin muhasebe müdürüyim belge almam için ne yapmalıyım beni aydınlatırsanız memnun olurum. saygılar.

Cevap :
Sınava yeniden başvuru yapabilirsiniz. Gereken evraklar ektedir. Ancak öncelikle Ankara TESMER Başkanlığı ile (alan kodu çevirmeden 444 60 60) görüşüp dosyanız hakkında bilgi alabilirsiniz. İyi çalışmalar, saygılarımla. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr C GRUBU SINAVINA MÜRACAATTA BULUNACAK OLAN; SMMM'DEN HAKKI VE YILI DOLANLAR İLE 2 YILLIK BEKLEME SONRASI TEKRAR SINAVA MÜRACAAT EDECEK OLAN ADAYLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLARI; 1- SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ 2- YENİ TARİHLİ SAVCILIK BELGESİ 3- YENİ TARİHLİ İKAMETGAH BELGESİ 4- BANKA DEKONTU (SINAV HARCI) 5- DİPLOMA FOTOKOPİSİ


 

Tarih : 12.11.2007
Soru :
iyi günler, sigortacılık işi yapan bir ltd geliri olan komisyon gider belgelerini hangi hesap koduna işlemelidir. teşeekürler

Cevap :
600 no'lu hesaba kaydedebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.11.2007
Soru :
Merhaba Demet Hanım, 01/2006 dönemi stajeriyim.Sene sonunda stajım bitiyor.E-use Cd lerimin tamamını bitirip,tamamlama belgemi aldım.Kasım/2006 tarihinde evlilik sebebiyle soyadım Girenitlioğlu iken Çınar olarak değişti.Odaya da dilekçe ekinde bildirdim.Odada Çınar olarak gözükyor.Ancak tamamlama belgemde Önceki soyadım olan Girenitlioğlu olarak gözüküyor.Yeterlillik sınavı için dosya incelemesinde problem olur mu? Teşekküreder,iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sorun olmaz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 08.11.2007
Soru :
şans oyunları bayiliği yapmakta olan bit bir limited şirket mükellefimin elde ettiği komisyon gelirleri 1 haftalık raporlar la belgeleniyor bu belgeler üzerinde komisyon tutarı üzerinden direk % 20 gelir vergisi kesintisi yapılıyor. benim sormak istediğim benim bu komisyon gelirini tekrar gelir matrahı olarak muhasebeleştirip tekrar % 20 vergilendirmem gerekirmi konuyla ilgili bilgi almak istiyorum

Cevap :
Vergi kesintisi dahil brüt tutarı matrah olarak dikkate almanız, kesilen verginin hesaplanan vergiden mahsubundan sonra ödenecek veya iade edilecek vergiye ulaşmanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.11.2007
Soru :
öncelikle kolay gelsin benim sorum şu: işe giriş bildirgesi verdik daha sonra hizmet belgesini vermeye gittiğimizde numaranın kapalı olduğu söylendi ve işyeri bildirgesini tekrar vermemiz gerektiğini söylediler tabii bu durumda idari para cezası kesecekler cevap olarak da eski numaraların silindiği oysa bizim işyerimiz halen faaliyette neyapmamız gerekir sizce

Cevap :
Değerli Meslek mensubu Sigortalı işe giriş belgesinde işyeri numarası bulunmaktadır. Bu belge nizami olarak düzenlenmiş ise sizde yeni düzenleme ile ilgili bir tebligat almamış iseniz haksızlığa uğradığınız şu halde adli yollara başvurabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.11.2007
Soru :
Sn. Üstad, firma çalışanlarından biri işten ayrıldıktan sonra bölge çaşlışmaya tazminatlarını almadığına dair şikayette bulunmuştur. Sözkonusu çalışan 1988-1999 yıllarında çalışıp ayrıldıktan sonra 2004 yılında tekrar işe girmiş ve 2007 de işten ayrılmıştır. Öncelikle 1988-1999 yılları arası için tazminat talep etme hakkı var mıdır? (1999-2004 arası 5 yıl boşluk var) ikinci husus ise bölge çalışma yolladığı yazı ile 1988-2007 arası defter ve belge istemiştir. Defter istemede zaman aşımı süresi nedir? Yani 1988 - 1997 arası defterleri istenebilir mi? Bu arayı ibraz etmezsek ne olur? Saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Zamanaşımını kesilmesinin söz konusu olduğu hallerden biride işçinin haklarının düzenlenmiş olduğu sosyal güvenlik haklarıdır. Bu açıdan bakıldığında müfettişin defter ve belgeleri isteme ve inceleme yetkisi bulunmaktadır. İyi çalışmalar..


 

Tarih : 06.11.2007
Soru :
Merhaba.Bir şirketimizin 2005 yılı defterleri maliye tarafından incelenmiş sahte belge kullandığı tesbit edilmiş. sahte belge kullanılan aylar için ek kdv beyannamesi verin demişler mükellefe. Mükellefte tamam demiş. Maliye ek kdv beyanlarını mükellef düzenlemiş gibi düzenleyip tahakkuk kesmişler. Bu işteki kar oranını sormuşlar, mükellef %10 diyince ek kurumlarda düzenlemiş tahakkuk etmişler. Burada mükellefe ağır bir vergi yükü çıkmış. Mükellef bu durumda vergi mahkemesinde dava açabilir mi? düzenlenen tutanakta beyanları mükellefin derdiği yazmaktadır ve bu tutanak karşılıklı imzalanmıştır.

Cevap :
Ek beyanname verdiği için yargı yolunun kapalı olduğunu düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.11.2007
Soru :
hastane tarafından bir çalışana iki aylık iş görmezlik belgesi verilmiş iki ay sonunda tekrar kontrole çağrılmıştır.Biz bu çalışan ile ilgili neler yapabiliriz.ssk primlerini ödememizin sakıncası varmı.yada işlem olarak neler yapmalıyız.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK DEVRESİNDE ÖDENEN ÜCRETLERİN PRİME TABİ TUTULMA USUL VE ESASLARI Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici işgöremezlik ödeneği (4) alan sigortalıların işyerinde eylemli olarak çalışmamalarına ve işverene herhangi bir katkı sağlamamalarına karşın, özellikle yaşlılık aylığı haklarının korunması gibi salt sosyal gaye ile prim ödeme durumlarının devamı istenebilmektedir. Bu isteğin gerçekleşmesi, geçici iş göremezlik durumunda bulunan sigortalılara rızaen (atıfet olarak) ücret ödemekle mümkün olmaktadır. İşverenler, hastalık sigortası kapsamında dinlenme raporlu sigortalıların prim ödeme halinin devamını sağlamak bakımından “örtülü tercihle” karşi karşiya bulunmaktadirlar. Işverenlerin, anilan sigortalilarin prim ödeme halinin devamindan yana olmalari durumunda bu sigortalilara ücret ödemeleri, prim ödeme halinin devamindan yana olmamalari durumunda ise herhangi bir ücret ödenmemeleri gerekmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici iş göremezlik ödenegi alan sigortalilara, işyerinde fiili çalişmalari bulunmamasina karşin, işyeri iç yönetmeligi, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesi geregi veya rizaen (atifet kabilinden) ödenen ücretlerin, sigortalinin çaliştigi zamanlarda oldugu gibi 506 sayili Yasanin 77. maddesi (a) fikrasi kapsaminda degerlendirilerek tüm sigorta kollari yönünden sigorta primine tabi tutulmasi gerekmektedir. (5) Sosyal Sigortalar Kurumunun konu hakkindaki uygulamalari yasa veya yönetmelik hükmü ile degil, “Kurumumuzdan geçici iş göremezlik ödenegi alan sigortalilara istirahatli bulunduklari devrede işverenlerce ödenen geçici iş göremezlik ödenegi ile o devredeki kazanç arasindaki fark ücretlerin veya bu devrede Kurumumuzca ödenen geçici iş göremezlik ödenegi nazara alinmadan ödenen tam ücretlerin bundan böyle Tüzük, Yönetmelik, Toplu Sözleşme gibi genel düzenleyici tasarruflara dayanarak veya işverence atifet kabilinden ödenmiş olmasina bakilmaksizin 506 sayili Kanunun 77. maddesinin (a) fikrasi kapsaminda mütalâ edilerek prime tâbi tutulmasi, bu fark ücretlerin prime esas asgari günlük kazancin altinda kalmasi halinde 506 sayılı Kanunun 78. maddesi geregince prime esas asgari günlük kazana iblag edilmek suretiyle iş kazalari ve meslek hastaliklari sigortasi primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulmasi ve bu primlerin ilişkin oldugu sürenin, aylik sigorta primleri bildirgeleri ile dört aylik sigorta primleri bordrolarinda gün sayisi olarak gösterilmesi gerekmektedir” yönünde düzenleme içeren Genelge (6) ile yönlendirilmektedir. Geçici iş göremezlik ödenegi alan sigortalilara ücret ödemek isteyen işverenlerce benimsen yöntem yönünden sigorta primine tabi olacak tutarin ayrica belirlenmesinde yarar bulunmaktadir. Geçici iş göremezlik ödenegi üzerinde durulmaksizin sigortaliya normal zamanda verilen aylik ücretinin ödenmesi ve geçici iş göremezlik ödeneginin işverene iadesi sonucunda sigortalilara normal zamanda geçerli olan ücretin ödenmesi durumlarinda, sigortaliya ödenen ücretin tamami 506 sayili Yasa’nın 77. maddesi (a) fıkrası kapsamında değerlendirildiğinden, sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı da dikkate alınarak tüm sigorta kolları yönünden prime tabi tutulması gerekmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalıya işverence, geçici iş göremezlik ödeneği ile normal zamanda aldığı aylık ücret arasındaki farkın ödenmesi durumunda, ödenen fark tutar, 506 sayılı Yasanın 77. maddesi (a) fıkrası kapsamında değerlendirildiğinden, tüm sigorta kolları primine tabi tutulması gerekmektedir. Sigortalıya işverence ödenen fark tutarın prime esas kazanç tabanı altında kalması durumunda sigorta primi, prime esas kazanç tabanı (alt sınır) dikkate alınarak prime tabi tutulması gerekmektedir. Sigorta primine tabi tutulan bu ödemelerin ilişkin olduğu sürelerin Aylık Prim ve Hizmet Belgesine çalışma gün sayısı olarak da yansıtılması gerekmektedir. Ancak, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalıya uzun süren tedavi süresi boyunca, işverence yüksek sayılacak tutarda ücret ödenmiş olduğunun saptanması durumunda, sigortalının belirtilen sürede işyerinde çalışılıp çalışılmadığı ve dolayısıyla hekim tavsiyelerine uygun davranılıp davranılmadığı yönünden Kurumca soruşturma yapılabildiği de göz önünde tutulmalıdır. (7) V. ÇALIŞABİLİR KARARI OLMADAN DİNLENME RAPORLU SİGORTALILARA İŞBAŞI YAPTIRILMAMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE MÜEYYİDELER Sosyal sigorta kapsamında hastalığı nedeniyle iş göremez durumda olan sigortalılara belirli şartlarla geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneği, dinlenme raporuna dayanarak ve sigortalının işinde çalışamadığı günlerdeki gelir kaybının telafi edilmesi amacıyla verildiğinden, dinlenme raporunun süresince sigortalının işyerinde fiilen çalışmaması gerekmektedir. Sigortalıların aldıkları istirahat raporlarını işyerine vermeyerek Kurumdan geçici iş göremezlik ödeneği almaya başladıkları halde bir yandan da işverenden ücretlerini almaya devem etmeleri


 

Tarih : 05.11.2007
Soru :
Staj dönemi içinde saglık sorunum sebebiyle 6 günlük rapor kullanmak zorunda kaldım.Bu sebeple raporlu olduğum ayın ssk'sı iş yerimce eksik yatırıldı.Bu durum staj süresine olumsuz etki edermi ayrıca rapor belgesini odaya teslim etmelimiyim? İyi çalışmalar.

Cevap :
Sorun olmaz. Dilekçe ekinde raporu getiriniz lütfen. 6 gün stajınız uzatılacaktır. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 31.10.2007
Soru :
Merhaba, mart 2008 SMMM Yeterlilik sınavına katılacağım. bağkur ve emekli sandığından kaydımın olmadığına daire belgemi 2007 kasım ayı ilk haftasında almam bir sorun yaratırmı? teşekkürler.

Cevap :
Kasım ayının son haftası başvurular alınmaya başlanacaktır. Sizde son hafta alabilirsiniz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 26.10.2007
Soru :
merhabalar stajımı eylül ayında başlattım.sınavı kazandım belgem eksikmiş ve bugun mail yoluyla sıtenıze gonderdım.mailin size ulasıp ulasmadıgını ve baska eksık olup olmadıgı konusunda gerı donersenız sevınırım. kolay gelsın

Cevap :
Lütfen e-postanızı staj@ismmmo.org.tr ye gönderiniz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 24.10.2007
Soru :
İYİ GÜNLER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.BİR MEKELLEFİMİZ TÜRKİYEDE YERLEŞİK GSM ŞİRKETLERİNİN ALTYAPISINI KULLANARAK BELİRLİ TELEFON HATLARINI(SICAK SAATLER) SÖZLEŞMELİ OLARAK SATIN ALARAK BU HATLARI TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ÇEŞİTLİ BAYANLARA GÖNDEREREK TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPTIRMAKTADIR.ŞİRKETİMİZ BU BAYANLARA AYLIK OLARAK YAPTIKLARI DAKİKA GÖRÜŞMESİ ÜZERİNDEN ÜCRET ÖDEMEKTEDİR.BAYANLARA ÖDEDİĞİMİZ BU ÜCRETLERİ GİDER PUSULASI İLE BELGELEMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ.BU DOĞRUMUDUR.BAYANLAR EVLERİNDEN BU GÖRÜŞMELERİ YAPTIKLARI İÇİN ONLAR AÇISINDAN GELİR VERGİSİ NASIL OLACAKTIR.BU KİŞİLER HER AY DÜZENLİ OLARAK ÇALIŞTIKLARİ VE AYLIK YAPTIKLARI GÖRÜŞME ÜZERİNDEN 1000-1500 YTL ARASINDA GELİR ELDE ETTİKLERİNE GÖRE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİYETLERİ NASIL OLACAKTIR.ŞİRKETİMİZLE HERHANGİ BİR SÖZLEŞME YAPMADAN BU HİZMETİ VERMEKTEDİRLER.ACİL CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Şahıslara yapılan ödemeleri ücret olarak değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyoruz.
İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.10.2007
Soru :
üstadım. bir kurye ve dağıtım hizmeti vermekte olan ltd.şt. var. motorsiklet ve araçlar günlük iki üç defa akaryakıt almaktadırlar. belgelendirme şekli fiş olaraktır. ay sonnuda yaklaşık 1500-2000 adet akaryakıt fişi ne ulaşmaktadır. bu fişleri yevmiye defterine tek tek işlemek yerine ongün ongün veya farklı bir şekilde işleyebilirmiyiz. teşekkür ederim.

Cevap :
Tek tek işlemeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.10.2007
Soru :
İyi Günler Yeni kurdugumuz bir ltd.şti.ortaklarına ait binek araç mevcuttur.Bu aracın şirkete devri için noter satış sözleşmesi yeterlimidir ? Bedel olarak kasko bedeli alınacaktır dogru mudur ? Ayrıca bir belgeye veya vergı diaresine bildirim zorunlulugumuz var mıdır? Ayrıca 2.sınıf veya 1.sınıf tacirlerde elektrik su telefon faturalarının varlıgı gider yazılmasına yeterlimidir yoksa özellikle ödenmesi gider yazılması için gerekli midir ? Saygılarımla,

Cevap :
1- Emsal bedel üzerinden satış işlemi yapılmalıdır. Noter sözleşmesi belge olarak yeterlidir. Envantere kaydedilen binek otoyu vergi dairesine bildiriniz.

2- Elektrik ve su faturalarının ödendiğinde gider yazılabileceğine ilişkin çeşitli yargı kararları bulunmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.09.2007
Soru :
Merhaba; Gerek Kurumlar gerekse Katma Değer Vergilerinden istisna belgesi bulunan İkitsadi İşletmemiz Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde yabancı bir kuruluştan almış olduğu fonlar ile söz konusu yabancı kuruluşa sunmuş olduğu bütçe dahilinde yem bitkisi, arıcılık üniteleri (petek, ana arı vs) gibi mal alımlarında bulunmaktadır. Temin edilen mallar, yine bütçe dahilinde kırsal programın uygulandığı yörelerde gerek bedelsiz ve gerekse %50 bedel ile üreticilere (köylülere)dağıtılmaktadır. Bugüne kadar ki uygulamalarda dağıtılan bu mallara ilişkin tutanaklar düzenlenip stoklardan çıkış yapılarak muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Yani, İktisadi işletmenin KDV ve Kurumlar Vergisi istisna belgesi olduğundan dağıtılan stoklara ilişkin satış faturaları düzenlenmemiştir. Yapılan bu dağıtımlar (yardım ve bağışlar) için satış faturasının düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda görüş ve önerilerinizi rica ederim. Bilgi ve belge paylaşımınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Özcan ÇAĞLAR

Cevap :
206 no'lu VUK GT'in 1. bendinde, “Fatura veya perakende satış fişi kullanan, kurumlar vergisinden muaf kurumlar da; bu belgeleri anlaşmalı matbaalarda bastırarak veya noterlere onaylatarak kullanacaklar.” 3. bendinde ise “…kurumlar vergisinden muaf kurumların, belgelerini basacak olan matbaa işletmecileri sözkonusu belgelere vergi numarasının altına parantez içinde matbaa baskısı ile “kurumlar vergisinden muaftır” şerhi koyacaklardır. Noterlere onaylattırılacak bu tür belgelere ise sözkonusu şerh noter onayından önce mükelleflerce kaşe ile basılacaktır.” hükümleri yer almıştır.

Buna göre; sözkonusu şirketin “vergiden muaftır” ibareli fatura düzenlemesi ve işlemlerinde bu belgelerin kullanması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.09.2007
Soru :
Cevabınıza önceden teşekkür ederim. İso belgelerinin alınmasına ilişkin hizmet veren şirketlere fatura karşılığı ödenen belge bedelleri ve diğer giderler toplamı kayıtlara gider olarak mı kaydedilmeli yoksa, amortismana tabi iktisadi kıymet olarak kabul edilip amortisman tablosundaki 55 sırada kayıtlı grup içinde mi kabul edilmeli ?

Cevap :
Bize göre, söz konusu hizmetin danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilmesi, amortisman yoluyla giderleştirmemesi ve bir defada giderleştirilmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.09.2007
Soru :
Merhabalar Demet Hanım; benim sorum eylül 2007 staj başlatma dosyamı odaya teslim ettim ancak, staj onay belgesi turmob mühürlü olmadığı için tekrar getirmem söylendi, bende odaya gelen bir arkadaşla gönderdim, fakat dilekçe ekinde evrak istenmiş, dilekçe olmadan yetkili arkadaşa teslim etmiş, rica etsem staj onay belgemin kabul edilip edilmediği hakkında bilgi verebilirmisiniz; ayrıca biz stajyerlere mail adresi veriliyormuş bu konuda bilgi alabilirmiyim. şimdiden teşekkürler... iyi çalışmalar...

Cevap :
Evrakınız gelmiş ve işleme alınmıştır. e-posta adresi için bilgiislem@ismmmo.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ stajqismmmo.org.tr


 

Tarih : 21.09.2007
Soru :
Anonim Şirketimizde bağımlı olarak çalışan avukatımızı İstanbul Barosu Sağlık Hukuk Komisyonu Meslekiçi Eğitim Seminerine yollayacağız. Seminer ücreti karşılığında bize fatura, dernek gelir makbuzu gibi belge verilemeyeceği söylendi. Seminer ücretini banka hesaplarına ödediğimde bunu eğitim gideri olarak yazabilir miyim?

Cevap :
Belgelendirilmemiş bir harcamanın vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak indirimi mümkün değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.09.2007
Soru :
İyi günler,ben en son yapılan 7-8 Temmuz 2007 deki Smmm yeterlilikte son hakkımda başarısız oldum.Şimdi 17 Kasım 2007 deki C Grubu sınavına katılmak istiyorum.Bunun için aşağıda belirteceğim evraklarla birlikte dilekçe ekinde en geç 26 Ekim 2007 ye kadar odaya başvurmam yeterlimi? varsa eksiklerimi lütfen bildirirmisiniz!Hazırlayacağım Evraklarım: 1-)C Grubu Başvuru Dilekçesi 2-) Sınav bed.Dekontu 3-) Yeni Tarihli Savcılık Belgesi 4-)Diploma Fotokopisi 5-)Yeni tarihli İkametgah

Cevap :
Yeterlidir. Başarılar. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 18.09.2007
Soru :
İyi günler.Firmamızın gece vardiyasında çalışan personeli yol masraflarını toplu olarak 850 YTL(kdv dahil) 'lik TAKSİ PERAKENDE SATIŞ FİŞİ alarak ibraz ettiler.Bu rakam Perakende satış fişi kesme üst sınırının üstünde olduğundan, bu belge personel giderini gösterir belge olarak ve de Kdv ayırarak kayıtlara alınabilir mi?Teşekkürler

Cevap :
Personel toplu taşıma sözleşmesi söz konusu ise taksi de olsa, dönemsel olarak belge düzenlenmesi mümkündür. Aksi taktirde her taşıma işlemi için ayrı fiş düzenlemesi uygun olacaktır.

Fatura düzenleme sınırının üstündeki tutarlar için fiş düzenlenmemesi gerekmektedir. Aksi taktirde belge hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.09.2007
Soru :
slm üstadım, teşvik belgesine sahip bir firmaya jenaratör satacağız, ancak teşvik belgesindeki bedel 15.000.-ytl.dir, bizim mallarımızın bedeli ise 21.000.-ytl tutuyor. Teşvik belgesindeki rakamı aşmış bulunuyoruz, bu şekilde fatura düzenleyebilirmiyiz? teşvik belgesinde bulunan rakamın yüzde kaçı kadar fazlası kesilebilir? saygılar, iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
"http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/kdv/1181.htm" adresinden konuyla ilgili bir Özelge'ye bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.09.2007
Soru :
merhaba demet hanım benim staj dosyamda staj onay belgem ve ssk işe girişim eksik.ssk işe girişte adres farklı olduğu için ssk dan düzelttirme gerekiyor o da 2 haftayı alıyor ben size staj onay belgemi kargo ile yollayıp ssk işe girişi de düzeltme olunca yollasam olur mu?17 eylüle kadar ssk yı getirmesem değişiklik olduğunda yollamamda bi problem olur mu?treşekkür ederim

Cevap :
Evraklarınızı teslim etmişiniz ve eksikler belirtilmiş. Lütfen eksik ev rakların tümünü 24.09.2007 tarihine kadar getiriniz. Kolay gelsin. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 08.09.2007
Soru :
merhabalar iyi çalışmalar.askerlik durum belgemi kasım 2006 da almıştım.ve askerlik yönünden belgemde 30/11/2007 ye kadar askerlik işlemleri yönünden bir sakınca olmadığı yazıyor. yani yeni belge almama gerek var mı?bu belgeyi size dilekçemle sunsam yeterlimi? yeni bir belge almak malum uzun sürüyor bilgilendirirseniz sevinirim.iyi çalışmalar..

Cevap :
Gerek yok. Mevcut evrakı kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ stajismmmo.org.tr


 

Tarih : 08.09.2007
Soru :
Benim bir yakınım Emekli saymandır. Saymanlar sınavsız veya sınavlı mali müşavirlik belgesi alabilirler mi. onlarla ilgili prosedür nasıldır. NOT: Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre Döner Sermaye Saymanlığını yapmıştır. Kurumda birinci derece imza yetkisi vardı.

Cevap :
Sınavlı yada sınavsız ruhsat almaları mümkün değildir. Çünkü çalışmaları 3568 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmemektedir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 05.09.2007
Soru :
Sayın Danışma Kurulu; ithalat yapan bir limited şirket 2005 ve 2006 yıllarından yapmış olduğu ithalat tutarlarını ilgili yurtdışı firmaya ödemiş olmasına rağmen şirketin cari hesaplarında firmaya borçlu gözükmektedir. Ödeme evraklarının birçoğu kayıp.Yurtdışı firmayla herhangi bir ithilaf yoktur. Buna mükabil şirketin kasa hesabı şişkinlik vermektedir. Bu durumda yurtdışı firmayla,mutabakat,borçlarından ibra veya herhangi bir hukuki belgeyle cari hesabı gerçek durumuna getirmemizin Ticaret Kanunu,GVK,VUK açısından sakıncaları neler olabilir.Saygılarımla,

Cevap :
Kasa hesabındaki şişkinliği, ödemeyi kanıtlayan bir belge ile düzeltmeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.09.2007
Soru :
Sn.Hocam; Vergi Usul Kanunun 256 ve 257.maddelerine istinaden mükelleften vergi dairesince istenen defter ve belgeleri vergi dairesine son gün ibraz edemedik ve iadeli tahhütlü olarak postaya verdik. Vergi dairesinin defter ve belgeleri hiç verilmemiş yada zamanında verilmemiş gibi işlem yapması mümkünmü? Teşekkür ederim.

Cevap :
İadeli taahhütlü olarak gönderdiğiniz günün son teslim gününe denk gelmesi halinde zamanında teslim ettiğiniz anlamına geldiğini düşünüyoruz. Sorun çıkmaması için ilgili denetim birimine durumu açıklayınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.08.2007
Soru :
Merhaba Demet Hn.ben Eylül/2007 stajyeriyim.Odaya teslim etmemiz gerekli olan evraklardan faaaliyet belgesini alabilmem için yanında staj yaptığım meslek mensubum bana faaliyet belgesi için bir yazı verdi.Evraklarımı pazartesi getiricem o günün tarihinin olmasımı gerekir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Hayır, sorun olmaz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 29.08.2007
Soru :
Staja başlama evrak listesinde yer alan şirket faliyet belgesinin aslını mı yoksa fotokopisini getirme mecburiyetim var.Bu konuda beni aydınlatmanızı rica eder bu vesile ile iyi çalışmalar dilerim . Saygılarımla;

Cevap :
Formlarda belirtildiği gibi faaliyet belgesi aslı gelecektir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 28.08.2007
Soru :
merhaba, ben kasım ayında yapılacak olan m.m. tamamlama sınavına girmek istiyorum. Ancak s.m. belgemle bağımlı çalıştığım biryer veya kendime ait bürom yok. benim sorum y.m.m. sınavlarında olduğu gibi belirli bir süre s.m. olarak çalışma zorunluluğu var mı? yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.saygılar.

Cevap :
SM ruhsatınız var ve lisans mezunu iseniz, SMMM sınavlarına katılmak istiyorsanız bağımlı yada bağımsız çalışmak zorunda değilsiniz. Bekleme süresi de yoktur. İstenen evraklar sitemizdedir, ekte gönderiyorum. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr SERBEST MUHASEBECİ (SM) OLUP SMMM SINAVLARINA KATILMAK İSTEYENLERİN İŞLEMLERİ 1-Odamızdan sınav dosyası satın almanız gerekmektedir. Bedeli 50 YTL'dir. 2-Noter onaylı veya muhtarlıktan nüfus cüzdanı örneği 3-İkametgah belgesi 4-Noter onaylı lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (3568 sayılı Yasa kapsamında işletme, muhasebe..vb bölümleri ) 5-Adli sicil belgesi formu görmek için tıklayınız. (sabıka kaydı olanlardan, mahkeme karar fotokopisi) (Matbu formda, RESMİ KURUM ibaresi bulunması zorunludur.) 6-Faaliyet belgesi (Serbest çalışanlardan) 7-Oda Sicil Belgesi (Bağımlı çalışanlardan) 8-Ruhsat fotokopisi 9-Vergi dairesinden mükellefiyet başlangıç ve devamına belirten, vergi kaçakçılığından ceza almadığınıza dair yazı(Serbest çalışanlardan) 10-3 adet resim 11-Sınav bedeli dekontu, 385 YTL, TESMER in hesabına yatırılacaktır. Hesap numaraları; İş Bankası Dikmen Şb./Ankara Hesap No: 487 255 veya Oyakbank Ulus Şb./Ankara Hesap No: 361 0591 hesabına yatırabilirsiniz . Uyarı : Yukarıdaki hesap numaraları KAMPANYA hesabı olduğu için ; sınav bedelleri sadece banka şubelerine bizzat giderek yatırılacaktır. İnternet üzerinden yapılan havale ve EFT işlemi kabul edilmeyecektir. Hesaplar masrafsızdır havale bedeli ödenmeyecektir SINAV TAKVİMİ sınav başvuru tarihi ve SM'den SMMM'ye geçiş sınav tarihlerini görmek için tıklayınız. Tek Ders 55.-YTL Yeni Başvurular (Bütün Dersler) 385.-YTL İş Bankası Dikmen Şb./Ankara Hesap No: 487 255 Oyakbank Ulus Şb./Ankara Hesap No: 361 0591 Daha önce sınava katılan meslek mensupları başvurularını internet üzerinden yapacaklardır. www.tesmer.org.tr adresinden başvuru yapılmaktadır. Uyarı : Yukarıdaki hesap numaraları KAMPANYA hesabı olduğu için ; sınav bedelleri sadece banka şubelerine bizzat giderek yatırılacaktır. İnternet üzerinden yapılan havale ve EFT işlemi kabul edilmeyecektir. Hesaplar masrafsızdır havale bedeli ödenmeyecektir.


 

Tarih : 27.08.2007
Soru :
Eylül/2007 döneminde denetim altında stajımı başlatmak istiyorum.İşe giriş tarihim ise 24.07.2007 dir.Odanıza teslim etmem gereken evraklardan biri olan "Meslek mensubunun fimamıza kestiği serbest meslek makbuzu olarak Ağustos dönemine ait olanı getirmem yeterli midir?Yoksa işe giriş dönemine de ait olan makbuzu da tarafınıza ibraz etmek zorundamıyım?diğer bir sorum ise şu:"Tek kişi staj belgesi" başlıklı evrakta metin içinde nokta nokta olarak boş bırakılan tarih kısmına işe giriş tarihimiz mi yoksa resmi staj başlama tarihi olan 01.09.2007 tarihimi yazılacak? Hayırlı çalışmalar dilerim.

Cevap :
Ağustos makbuzu olur, staja başlama tarihi yazılacaktır. İyi çalışmalar. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 23.08.2007
Soru :
ACIL.VINÇ ALIM SATIMI VE KİRALAMASI İŞİ YAPAN A VE B LİMİTED ŞİRKETLERİ VAR SERMAYELERİ A NIN 5 YTL B NIN 30 YTL . A ŞİRKETİ SATIN ALMAK İSTEDİĞİ PRES MAKİNASI İÇİN YETERLİ PARASI YOK VE B ŞİRKETİNDEN PRES MAKİNESİ SATILINCA SATIŞ KARININ YÜZDE 50 KARINI B ŞİKETİNE ÖDEMEK KARŞILIĞINDA BORC PARA ALIYOR.A ŞİRKETİ PRESİ BU SAYEDE 10 YTL YE ALIP 20 YTL YE SATIYOR.A FİRMASI ELDE ETMİŞ OLDUĞU KARIN YÜZDE 50 SİNİ YANİ 5 LİRAYI B ŞİRKETİNE VERİYOR(TOPLAM 15 YTL VERİYOR ANA PARAYLA).5YTL LİK KAR PAYINI B FİRMASI NASIL BELGELENDİREBİLİR.B FİRMASININ ÖRNEK 5+ KDV ŞEKLİNDE FATURA DÜZENLEMESİ VE ACIKLAMASINA KAR PAYI VEYA HİZMET BEDELİ ŞEKLİNDE YAZILMASI YETERLİMİDİR.

Cevap :
B firması 5+KDV şeklinde fatura düzenlemeli ve açıklamasında hizmet bedeli yazmalıdır.

Anaparayı da borç verme ve borcun ödenmesi olarak muhasebeleştirmelidir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.08.2007
Soru :
Soru : Merhaba; 2007 Mayısda stajımı başlattım. Askerlik tecil, için bu ay içerisinde odaya başvurmayı düşünüyorum.Askerlik şubesinden alınan muhtemel celp dönemimi gösteren belgenin Temmuz 2007 tarihinde alınmış olması bir sorun teşkil edermi, yoksa yeni belge almam gerekiyor mu? Saygılarımla ; Cevap : Yaratır. İlgi evrak ile işlem yapmamız mümkün değildir. Şuan siz bakaya kalmış durumdasınız. Bize başvurduğunuzda celp dönemimim ileriki bir celp dönemini göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle tecil talebinde bulunamazsınız. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr Yanlış anlaşıldım herhalde.Celp dönemim Kasım 2007.Evrak tarihim Temmuz 2007.bu evrakla başvurabilirmiyim yoksa tekrar yeni tarihli evrak almam gerekiyor mu ? Saygılarımla;

Cevap :
Celp dönemi Kasım ise sorun olmaz, hemen evraklarınızı hazırlayıp getirin işleminizi yapalım. İyi çalışmalar Demet Sezmiş Staj Müdürü


 

Tarih : 21.08.2007
Soru :
Merhaba; 2007 Mayısda stajımı başlattım. Askerlik tecil, için bu ay içerisinde odaya başvurmayı düşünüyorum.Askerlik şubesinden alınan muhtemel celp dönemimi gösteren belgenin Temmuz 2007 tarihinde alınmış olması bir sorun teşkil edermi, yoksa yeni belge almam gerekiyor mu? Saygılarımla ;

Cevap :
Yaratır. İlgi evrak ile işlem yapmamız mümkün değildir. Şuan siz bakaya kalmış durumdasınız. Bize başvurduğunuzda celp dönemimim ileriki bir celp dönemini göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle tecil talebinde bulunamazsınız. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 19.08.2007
Soru :
Sayın Demet hanım büroda staj başlatacağım çeşitli forumlarda okuduklarıma göre ismmmo ya staj evrak teslim için gelirken sınav sonuç belgesi, emekli sandığı ve bağkura kayıt olup olmaması, sabıka kayıdının yeni tarihli olması, ikametgah ve fotoğraf ayrıca isteniyormu aydınlatırsanız sevınırım çalışmalarınızda başarılar

Cevap :
İstenen evrakların listesi ,sitemizdedir. Size ayrıca yazı ile de gönderilmiştir. Sitemizde istenen evrakların dışında bir evraka gerek yok. Lütfen siteden listeyi kontrol ediniz. Yukarıda saydığınız bazı evraklar istenmiyor. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 17.08.2007
Soru :
sayın Demet Hanım; Çalıştığım şirketin adresi belediye tafarfından yapılan numarataj işlemleri sonucu sokak adresimiz değişmiş olup gerekli işlemleri yaptırdım. vergi dairesi ve sicile adres kayıtlarımızı son haliyle düzeltirdik. Yeni Vergi levhamızı tasdikli aldım ama adres nakli olmadığı için sicil bunun için ticaret sicil gazatesi vermiyor onun yerine aldığımız faaliyet belgesini evrakların arasına eklesem yeterlimi dir? Birde aynı işlemi sigortaya bildireceğim. Sigorta eğer bu işlemleri staj döneminden sonra kayıtlarına geçerse onlardan alacağım adres düzenlemesine dair dilekçe yeterli olurmu?

Cevap :
SSK ya verilen düzeltme dilekçesini ve faaliyet belgesini evraklarınız ile bize getirmeniz gerekmektedir. Daha sonra da değişikliği gösteren ticaret sicil gazetesi gelmelidir. Geldiğinizde evrakarınız kontrol edilir ve size evraklar üzerinden detaylı bilgi verilir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 17.08.2007
Soru :
MERHABA, YURT İÇİNDE BULUNAN BİR MÜŞTERİMİZE FATURA KESİCEM.ONLARIN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ BULUNUYOR. BEN BUNLARA KDV'Lİ Mİ KDV'SİZ Mİ FATURA KESİCEM? FATURAYA NOT OLARAK BİR İBARE YAZMAM GEREKİYOR MU ? KDV DEN İSTİSNA GİBİ..

Cevap :
Sizin hizmet tesliminiz için düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanması gerekmektedir. İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.08.2007
Soru :
SAYIN DEMET hanım stajımı 01 09 2007 tarihi ile başlatacağım tarafıma gönderilen evrak teslim listesinde kişisel evraklarım tam olup büroda staj yapacağım istenen formlar büroda staj belgeleri olup bilgi alınacak kişilerden çalıştığım smmm olabilirmi ayrıca e-use ne zaman kayıt yapmalıyım vede tarafımıza ismmmo ücretsiz yayınları gönderilecekmi tsk çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Onay veren meslek mensubunun dışında bir meslek mensubu olması gerekiyor. USE ile ilgili TESMER in sitesinden (www.tesmer.org.tr) bilgi alabilirsiniz. İlgili zamanda size gönderi yapılacaktır. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 16.08.2007
Soru :
Bir günlük zorunlu eğitim sonucunda aldığımız belgeyi ve odanın staj başlatma kursuna gitmemiz sonucu aldığımız katılım belgesini evraklarımızı teslim ederken getirmemiz gerekiyomu.Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Evet. iyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 15.08.2007
Soru :
Sayın Yetkili, Kasap olarak faaliyetini sürdüren bir mükellef, Köylerden canlı hayvan alıp bunu canlı veya kesip tezgahında satmak istiyor. Ancak köylerden alacağı canlı hayvanları için köylülerden her hangi belge alamamaktadır. Biz bu canlı hayvanları gider pusulası ile almalıyız. Gider pusulası ile alır isek stopaj kesintisi yapmalıyız veya başka bir yöntemi varmıdır. Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum.İyi çalışmalar. Saygılar.

Cevap :
Canlı hayvanların doğrudan köylüden alınması söz konusu olduğundan müstahsil makbuzu düzenleyip tevkifat hesaplamanız uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.08.2007
Soru :
10/06/2007 tarihinde emekli bir işçiyi işe girişini, normal işçi olarak elden sskya verdik, haziran ve temmuz dönemi sskya verdiğimiz bordroda normal işçiymiş gibi kesinti yaptık, 1-acaba temmuz ayı iptal bildirgesi vererek emekli işçi için sgdp bordrosu yapabilirmiyiz.Ssk'ya matbuu bir belge doldurup vermelimiyiz,maaşı şu an kesilmedi ama: hem maaşı devam etsin, hemde sgdp yatıracağız diye veya işten çıkış yapıp, doğrusu olan sgdp tabi notu düşerek tekrar giriş bildirgesimi vermeliyiz. Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz, İyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Emekli olan işçinin emekli sicil numarası kayıtlı olan yeni girişini yaopmanızı tavsiye edebilirim. İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.08.2007
Soru :
mrblar MART/2007 den itibaren stajer olarak çalıştığım işyerinin`;belediye tarafından yapılan numarataj çalışması sonucunda MAHALLE İSMİ VE KAPI NUMARASI değişmiştir.Fiili bir işyeri nakli yoktur.BU değişikliğin TİCARET KANUNUNA göre tescilini TİCARET ODASI zorunlu tutmadı.Bu nedenle Ticaret Gazetesinde ilanı yapılmadı.Adres değişikliğini TİCARET ODASINDAN alınan FAALİYET BELGESİ İLE tarafınıza ibraz etmemizde stajımın geçerliliği açısından bir sorun yaşanır mı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler,,

Cevap :
Belediye yazısı ve faaliyet belgesini getirin, kontrol yaparız, sorun olmayabilir. SSK ya da bildirim yapılmalıdır. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 09.08.2007
Soru :
staj başlatma sınavını kazanmış buluyorum.staj başlatma evrakları arasında tarafınızdan istenen 'şirket merkezini gösterir en son ticaret sicil gazetesi fotokopisi'çalıştığım firmada mevcut.lakin en son gazetede yayınlanan karar 2005 yılına ait ve adres değişikliğini gösteren bir karar.bunun dosyama koymam stajımla ilgili bir sıkıntı yaratabilir mi?ticaret sicilinde alacagım yeni tarihli bir faaliyet belgesi buradan doğabilecek sıkıntıyı giderebilir mi?

Cevap :
Sorun olmaz, yazdığınız gibi evraklarınızı getiriniz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 08.08.2007
Soru :
soru: istanbul merkezli bir tekstil şirketimiz var kalkınmada öncelikli yöre olan adıyaman organize sanayi bölgesinde araziye bir fabrika kuruyor bu fabrika kuruluşu ile ilgili tuğla,toprak,harfiyat,prefabrik,nakliye vs..gibi bedeli 2007 yılı için ilk altı ayda 180,000-ytl civarında masraf yapılmış yatırım 14,07,2004 tarihinde yatırım teşvik belgesi ile devam ediyor. öğrenmek istedğim yapılan masrafları direk giderleştirilebilirmiyiz yoksa giderleştirilmez ve 258 yapılmakta olan yatırımlara aktarılıp fabrika tamamlanınca 252 binalar hesabına devir mi edilir giderleştirmeden.

Cevap :
258 no'lu hesaba kaydedip fabrika tamamlanınca 252 binalar hesabına devir edilir ve amortisman yoluyla giderleştirilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.08.2007
Soru :
İYİ GÜNLER. BEN BİR KONUDA SORU SORACAKTIM. SMMM STAJIM BİTTİ. SMMM YETERLİLİK SINAVLARINA GİRDİM. BİR ŞİRKETTE MUHASEBECİ OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM. EĞER SMMM BELGESİNİ ALIRSAM MEVCUT ŞİRKETTE SMMM OLARAK ÇALIŞABİLİRMİYİM. BİZİM FİRMANIN 3 ŞİRKETTEN OLUŞMAKTADIR. EĞER SMMM OLURSAM BU DEFTERLERİ BENİM TUTMAMI İSTEDİLER. BU 3 FİRMAYI DA MEVCUT ŞİRKETTE ÇALIŞARAK TUTABİLİRMİYİM. BU DURUM MESLEK KANUNU AÇISINDAN BİR SIKINTI YARATIRMI. BU SORUYU YANITLARSANIZ ÇOK SEVİNİRİM. İYİ GÜNLER DİLER ÇALIŞMANIZDA BAŞARILAR DİLERİM.

Cevap :
Bağımlı çalışan meslek mensupları çalıştıkları işletmelerin defterini tutabilirler ancak sadece tek bir şirketin beyannamelerini imzalayabilirler.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.08.2007
Soru :
Stajımı 1 ağustos tarihinde başlatıcam fakat şuan 2007 kasım ayına kadar tecilli oldumu gösteren bi belgeyi geçen sene mezun oldumda askerlik şubesinden almıştım.Şimdi size evrakları teslim ederken o belgeyi getirmem yeterlimi yada tekrar mı şubeye gitmem gerekiyor.Çünkü sitenizdeki maktu formda yeni tarihli demişsiniz.Ben şimdi şubeye gitsem tekrar kasıma kadar tecilli oldumu gösteren bi belge verecekler,değişen bişey olmayacak yani.Bi sorumda diplamamı tekrar mı onaylatmam gerekiyo notere tecil işlemleri için.Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Kasım ayına kadar tecilli görünüyor ve bir değişiklik olmadıysa elinizdeki evrak yeterli, noter onaylı diploma gelecek. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 02.08.2007
Soru :
Sayın Demet Hanım; Dunkü zorunlu eğitim toplantısında Sirketlerde bagımlı calisan smmm veya ymm ruhsatlarına sahip kisilerin genel müdür yardımcısı sıfatiyla ticaret sicilinde ilan olmussalar yanlarinda yapilan stajin gecersiz olacagini dile getirilmistiniz bunu dogru olup olmadigini yanlis anlamadigimi bilmek istiyor ve denetim firması tarafında hizmet almaktayız bu denetim firmasında hizmet veren ymm ait faliyet belgesini yeminli mali musavirler odasından mı almam gerekmektedir ayrıca denetim sozlesmesi yıllık olarak yapılmakta yıl sonun da yeni yapılacak sozlesmeyi odamıza ibra etme zorunlulugum bulunmaktamıdır.Vereceginiz cevaplar icin simdiden tesekkur eder bu vesile ile iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla

Cevap :
Bağımlı çalışna meslek mensuplarının muhasebe ile igili bir ünvanla çalışmaları istenmektedir. Muhasebeden sorumlu müdür yardımcısı vb. ünvanlar geçerlidir. Denetim altında staj yapacaksanız bu konuda yapmanız gereken bir işlem yok. YMM nin faaliyet belgesi YMM Odasından alınacak. Evet her yıl yeni sözleşme getirilecektir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 31.07.2007
Soru :
İyi çalışmalar.Mükelefimiz Ukrayna'ya yaptığı ihracat bedelini,firmaya ulaşamadıkları için hiç tahsil edememiştir.120 nolu hesabta duran yüksek meblağı(43,000 ytl) nasıl kapatabilirim.Elimizde olayı kanıtlayacak bir belge de olmadığından değersiz alacak olarak gider kaydedemeyeceğimi ve K.K.E.G.olarak kayıtlara almam gerektiğini düşünüyorum.Yapacağım işlem doğru mudur?

Cevap :
VUK'nun 322-324'ncü maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.07.2007
Soru :
Merhabalar. 23Haziran 2007 tarihinde yapılan sataja başlama sınavını kazandım. Şu an bir limited sirkette muhasebe müdürü olarak çalışmaktayım. Müdürlüğü mayıs ayında ticaret siciline tescil ettirdik. Genel Müdürümüz Bağımlı Çalışan ve Serbest Muhasebeci belgeli olduğu için defterlerimizi kendi bünyemizde tutmaktayız beyannamelerimizi imzalamaktayız. Üniversite Mezunuyum.Şu an Stajımı Muhasebe müdürü olarak 6/b maddesine göre yapmam benim için avantajlı olurmu. 6/b maddesinden faydalanmak istemezsem Şirket olarak bir mali müşavirle anlaşma yapmamız durumunda sözleşme konusunun yıllık sürekli danışmanlık olması Denetim altında staj yapmam için yeterli olurmu. Saygılarımla...

Cevap :
Şua aşamada sizin için avantaj sağlayan bir durum yok. 6/b nin gerçek amacı, geçmişte bu tür çalışmaları olan ve stajdan saydırmak isteyen adaylar içindir. Gözetim yada denetim altında staja başlayabilirsiniz. Zorunlu Eğitimde detaylı bilgi alabilirsiniz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 27.07.2007
Soru :
merhaba.Odanın göndermiş olduğu staja başlama evrak bilgi formunda 1 günlük zorunlu eğitime katılım belgesinin eksik olduğu bildirilmiş olup bu evrağı tarayıp mail olarak gönderilebileceği belirtilmiş.Mail olarak gönderdiğim Katılım Belgesi nin size ulaşıp ulaşmadığını öğrenebilir miyim?

Cevap :
Lütfen tarayıp staj@ismmmo.org.tr adresine gönderiniz. Size bilgi veriliyor. iyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 26.07.2007
Soru :
25,07,07 de sorduğum soruya istinaden: Sayın Hocam; VUK. mük.227 maddeye göre düzenlediğimiz beyannamelerde bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı meslektaşlarımızın sorumlu olduğunu biliyorum. Fakat önümüze gelen bir faturanın SMİYB olup olmadığını çok bariz değilse bilme şansımız yok. Düne kadar kod listelerini bile meslek mensubu olarak göremiyorduk. Türmobun bizlere şifre vererek bu kod listelerine ulaştırması yeni bir olay ve çoğu meslek mensubu arkadaşlarımız da bilmiyor. Ama örneğin 2007 takvim yılı ile ilgili olarak bir firma 2008, 2009 ... sonraki yıllarda kod listesine giriyor. dolayısı ile faturayı işlediğimiz dönemde sağlam görünen bir firma ileriki yıllarda bu dönemle ilgili koda girebiliyor. Bununla ilgili kanunlarda bir düzenleme yok ama prensip olarak odanın bu konuyla ilgili meslek mensubunun kendisini koruması için yapılması gerekenler konusunda nasıl bir tavsiyesi olabilir. Bu mükellefin işini ben yapmasam bir başka meslektaş illa ki yapacak. Pastanın dilimlerinin küçüldüğü bir dönemde defter almamak gibi bir lüksümüz de yok. Firmaya Sen koddasın senin işini yapamam deyip kabul etmemekse en sağlamı bunu önceki yıllarda çok yaptık. Böyle devam etmemizmidir doğru olan. teşekkürler, iyi çalışmalar

Cevap :
Objektif ölçülerde mesleki özen ve titizliğin yerine getirilmesine rağmen farkedilemeyecek riskler için meslek mensubunun sorumluluğunun aranmaması gerekmektedir. Özen ve titizliğin ispatı her olay bazında tek tek çözüme kavuşturulur. Hizmeti veren meslek mensubu özen gösterdiğinde kolaylıkla görebileceği hususlarla karşılaştığında sorumlu olacaktır.

Meslek mensubu açısından önemli olan, şirketin geçmişte kodda bulunması değildir. Şirket, bu koda girmesine yol açan fiillere devam ediyor iken meslek mensubu bunu fark edebilir durumda ise VUK'nun mük.227'nci maddesi gereğinde sorumluluğu vardır ve 360'ncı madde uyarınca ilgili suça iştirak ettiği de ileri sürülebilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.07.2007
Soru :
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ İLE PARSEL TAHSİS BELGESİ ALINDI.SÖZLEŞME GEREĞİNCE BU PARSEL ÜZERİNDE BİNA YAPIP İŞÇİ ÇALIŞTIRILIRSA BELLİ BİR SÜRE SONRA BU ARSA İÇİN TAPU VERİLECEKTİR. BİZİM AKLIMIZA TAKILAN NOKTA BU İŞ İÇİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE 10.000 YTL ÖDEME YAPTILDI VE 5 YIL BOYUNCA TAKSİTLER HALİNDE ÖDEMEYE DEVAM EDİLECEK BUNDAN DOLAYI İLGİLİ ARSAYI BU BELGEYLE ARSAYI BİLANÇONUN AKTİFİNDE GÖSTEREBİLİRMİYİZ MUHASEBE KAYDI NASIL OLUR İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM

Cevap :
Arsayı sözleşmede yer alan bedel üzerinden nazım hesaplara kaydetmeniz ve yapılan anapara ödemelerini borç ödemesi olarak ve faizi de finansman gideri olarak muhasebeleştirmeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.07.2007
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR, İNTERNETTEN YAPILAN ABONELİKLERDE (ÖRNEĞİN 1 AYLIK DERGİ ABONELİK BEDELİ 5 YTL. GİBİ) ELDE EDİLEN HASILATLAR KREDİ KARTI HS.NA AKTARILIYORSA VE ÜYE SAYISI 1 AY İÇİN FAZLA OLURSA(MESALA 10.000 ÜYE) BU DURUMDA DÜZENLENECEK FATURA, FİŞ, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ VS.NE OLABİLİR.MANTIKLI OLAN NEDİR.AYRICA DÜZENLENEN BELGELER ÜYELERE NE ŞEKİLDE ULAŞTIRILMALIDIR.(ÜYELİK BEDELİ SADECE 5 YTL.OLDUĞU İÇİN)TÜM SATIŞLARA MUHTELİF MÜŞTERİLER ŞEKLİNDE AYLIK BİR FATURA DÜZENLENEBİLİRMİ? İVEDİLİKLE CEVABINIZI BEKLER SAYGILAR SUNARIM.

Cevap :
"http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/usul2006/5081.htm" adresinden konuyla ilgili bir Özelge'ye bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.07.2007
Soru :
iyi çalışmalar, çalışmalarında dolayı yılın büyük bir bölümünü G.kore, çin , japonya ve singapurda geçiren müşterimiz burda almış olduğu harcamalara ait belgeleri gider kayıtedebilmemiz için her hangi bir tercüme ,konsolosluk veya herhangi bir birimden onay işlemi yapmamıza gerek varmı.

Cevap :
Belgeleri tercüme ettirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.07.2007
Soru :
Merhaba, şu an staj yaptığım büronun adresinin değişmesi durumunda ne gibi belgeler gerekiyor. Daha önce verdiğim işe giriş bildirgesininde değişmesi, yeni adresle verilmesi gerekiyor mu? İyi çalışmalar.

Cevap :
Sitemizde konuyla ilgili detaylı bilgi vardır. Ekte gönderiyoruz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr İşyeri Adres Naklinde (Ticari Şirketler ve SMMM ve YMMM şirketlerinde Getirilecek Evraklar (Bürolarda) Adres Naklinde Getirilecek Evraklar : * Bürolarda adres değişikliklerinde yoklama fişi fotokopisi * SSK'ya ve Vergi dairesine adres nakli gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 10.07.2007
Soru :
Merhaba, ben staja başlama sınavını kazandım ama ağustosta askere alınıyorum bunun için durumunu anlatan belge ve kazandı belgenizle odaya müracat edebilirsiniz demiştiniz ancak odaya gittiğimde bana silüsünü getirmeniz gerektiği sölendi malumunuz silüsü askere gitmeden hemen önce veriyolar zaman olarak bu bi sorun yaratırmı veya silüsün yerine odaya verebileceğim başka bi evrak varmı. Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap :
Silüsü sonra da gönderebilirsiniz, sorun olmaz. İyi tezkereler. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 04.07.2007
Soru :
Merhabalar.Benim sorum yeterlilik sınavları ile ilgili olacak. sınava basvuru icin istenen belgeler arasinda bir taahhütname var. Örneğin 01.05.2006'da stajı başlayan bir kişinin 01.05.2008'e kadar sigortalı olarak çalışması stajı için yeterli olur mu veya iki yıl süresi dolmuş olmasına rağmen sınav listelerinin kesinleşeceği tarihe kadar (tahminen haziran sonu veya temmuz başı)çalışma zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Cevap :
Stajın süre açısından tamamlanması, sınava katılmak için yeterli değildir. Herhangi bir nedenle uygunusz vb. durum olmamalıdır. Başvuru sırasında son 2 ayın SSK aylık bildirgeleri sunulamadığından taahhütname istenmektedir. Dosyalar TESMER tarafından onaylandıktan sonra sınav başvurusu kabul edilmektedir. Bir sorun yoksa çalışma zorunluluğu yoktur. Durumunuzla ilgili Odamıza geldiğinizde, dosyanız üzerinden ayrıntılı bilgi verilir. İyi çalışmalar. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 04.07.2007
Soru :
maliyeden 15.06.2007 tarıhlı defter ve belgeleri inceleme yazısını teblığ aldık.15 gunluk sure bıttıkten sonra ek süre aldık ve o da 12.temmuzda bıtecek.3 temmuz 20 temmuz arası mali tatıl olduğuna gore bız ıstenen defterlerı mali tatılden sonra ıncelemeye sokabılırmıyız. 2) yevmıye defterımız arkalı onlu 400 sayfa ama dokulecek sayfa sayımız 1000 ne yapmamız gerek. sorularımıza vermıs olduğunuz cevaplar için çok teşekkur eder kolaylıklar dılerız.

Cevap :
Aramalı incelemeler hariç, mali tatil döneminde mükellefin defter belgelerinin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.06.2007
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR.7 TEMMUZ SMMM SINAVLARINA GİRECEĞİM.AMA SINAV LİSTELERİ HALA AÇIKLANMADI.SINAV İÇİN HERHANGİ BİR BELGE GÖNDERİLECEKMİ ACABA.TEŞEKKÜREDERİM

Cevap :
www.tesmer.org.te adresinde ilan edilmiştir. Bir belge gönderilmiyor, siteden bilgi alabilirsiniz. Başarılar. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 27.06.2007
Soru :
Slm..İşyeri değişikliği için staj onay belgesi nette var mı? Bu konuda mail atarsanız sevinirim.SAygılarımla

Cevap :
Sitemizde her türlü matbu form vardır. Kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 26.06.2007
Soru :
Merhaba, Benim sorum şu: Firmamız marin sektöründe yat imali(taşeron olarak) ve malzeme satışı yapmaktadır. 12.ayda yurtdışındaki bir A firması yapımına B firması ile başladığı teknesinin bitirilmemış olmasından dolayı bitirilemeyen işlerin tamamı için firma ortağımızla anlaşmışlardır. Firmamız hem işçilik (kendisi ve diğer taşeronlarla) hem de malzeme satışı yapacaktır.İş devam etmektedir. İşin bitiminde fatura kesilecektir ama teknenin sahibi B firmasıdır ve KDV kanunun 13/a maddesine göre muafiyet belgesine sahiptir. Tekne yapımı aşamasında ödemeler A firmasının yurtdışındaki hesabından firmamıza gelmiştir. Faturayı B firmasına kesmemiz durumunda KDV den muaf olacaktır fakat B firması tekneyi ihraç edeceğinden ve ödemeler yurtdışından direkt bizim firmaya geldiği için sorun çıkartmaktadırlar. Bu sorunu nasıl aşabiliriz? Başka bir çözüm olarak firmamız faturayı A firmasına kesmek istemektedir. Faturayı A firmasına kesersek KDV siz kesilmesi gerektiğini fakat ihracat yapılması gerektiğini biliyoruz. Ama tekne dediğim gibi B firmasına ait. Bu aşamada neler yapabiliriz? Hangi çözüm daha doğru olur? İyi çalışmalar dileğiyle.

Cevap :
Elinizde A firmasının B firması adına ödeme yapacağına dair B firması ile A firması arasında imzalanmış bir anlaşma, protokol v.b.varsa B firmasına fatura düzenlemenizin bir sorun taşımayacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.06.2007
Soru :
Değerli üstatlarım soruma vereceğinizi yanıt için teşekkür ve saygılarımı arz ederek başlamak istiyorum. 2006 dönemi için Mahsuben KDV iadesi talebinde bulunan bir mükellefim için kdv servisi talebe istinaden yapmış olduğu inceleme sonucunda smiyb kullanma ve düzenleme koduna girmiş mükelleflerden alınan belgelerin 2006 yılındaki kdv beyanlarından terkinini ve kdv beyanlarının düzeltilerek yeniden verilmesini istedi.Bu işlemler yerine ketirilerek 04/2007 dönemine kadar düzeltme beyanları verildi.Çıkan ödenecek KDV lerle ilgili 1 kat vergi ziya ı cezaları kesildi Soru1)-Düzeltme beyanlarında kkeg edilmeyen gider durumuna düşen giderlerin 2006 yılına ait verilen gv beyanındada(matraha ilave olacak şekilde) düzeltilerek verilmesi (inceleme sonrası ek beyan) gerektiğini düşünmekteyim;bu durum karşısında idarece mükellefin düzeltme beyanında oluşan gv matrahına karşı keseceği ceza vergi ziya ı cezasımı yoksa kaçakçılık suçu maddelerinemi dayandırılılacak ? Bu kesilecek cezalar için uzlaşma yolu mümkün olacakmı ?

Cevap :
VUK'nun 371'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.06.2007
Soru :
Merhaba, ben işyeri değişikliği ile ilgili gerekli evrakları teslim ettim. Aynı işyerine giriş yapan bazı arkadaşlarda sözkonusu evrakları teslim etmek istediğinde, SSK'da yazan adresle Sicil Gazetesindeki adresin uyşmadığını öne sürüp belgelerini almamışlar. Bana bu konuda birşey sorulmadı. Evraklarım teslim alındı. Sorun şu ki SSK tahakkuğunda yer alan adres, Sicil gazetesi ile birebir uyuşmuyor. Ama uyşmazlık sadece bina numarası ile ilgili(SSK tahakkuğunda bina numarası yazılmamış) - Öncelikle, benim evraklarım teslim alındı fakat ilerde herhangi bir sorun yaşayabilir miyim? Eğer bir sorun yaşanacaksa nasıl düzeltebilirim?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Adres bilgilerinizi düzeltip ticaret odasından tescil ve ilan ettirdikten sora ssk ya belgenizi getirio gerekl düzelmeyi yapmalarını istemeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.06.2007
Soru :
Öncelikle selamlar, işlerinizde kolaylıklar diliyorum. Muhasebe işlemleri yaptığımız bir firmada çalışan işçilerin çıkışı 30,04,2007 de yapıldı nisan ayıyla ilgili ücretler 30,04,2007 de ödendi ve işçilerin çıkışı ek2 belgesinde, ssk aylık hizmet belgesinde gösterildi. ancak mayıs ayı içerisinde ihbar, kıdem, kullanılmayan izin ücretleride hesap edilip kesintiliri yapıldıktan sonra mayıs tarihli bir ibraname ile işçilere ödenmeye başlandı Kişilerin kullanılmayan yıllık izin ücretlerinden yapılın ssk kesintilerini ssk ya nasıl bildireceğiz. bunu nisan ayı bildirgesinde bildirmedik. bunu mayıs ayı bildirgesinde bir kerede nasıl bildirebiliriz. Sevgiler&Saygılar Hasan Tandoğan

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yıllık izinlerin döneminde kullanılması esastır. Yıllık ücretli iznin kullanılmadan hizmet akdinin feshedilmesi halinde bu süreye ait ücretin 4857/59.maddesi uyarınca işçiye ödenmesi gerekmektedir. Bu şekilde ödenen izin ücretinin sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı da göz önünde bulundurulmak suretiyle ödendiği ayın sigorta primine dahil edilerek SSK na bildirilmesi gerekecektir. Ek düzeltme bildirgesi vermeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.06.2007
Soru :
MERHABA.ÇELİŞKİLİ CEVAPLARINIZ KAFAMI İYİCE KARIŞTIRDI.Sigortalı çalışan biri sonradan muhasebeci belgesi alıp Büro açtığında Sigortalılığı devammı eder yoksa sigortadan çıkıp bağkur yaptırmak zorundamıdır? Bu soru için farklı tarihlerde farklı cevaplar var.Örneğin 27.04.07 tarihinde ard arda iki mesajç Lütfen bu soruma net bir cevap yazarmısınız .Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SMMM olarak büro açan bir kişinin bağkurlu olması gerekmektedir. Öncesinde sigortalılığı olsa dahi kişinin bağımlı (SSK lı) bağımsız (bağkur lu ) olmak üzere iki alternatifi bulunmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.06.2007
Soru :
R2 belgesi ile ilgili zamanında hazırlanması gereken yıllık faliyet ile ilgili raporun zamanında hazırlanmaması sonucunda bir cezaya muhatap olduk.bu cezayı havale yolu ile kendilerine ödedik.bunu gider olarak normal giderlerimize yazabilirmiyiz.

Cevap :
GVK'nun 40/3'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.06.2007
Soru :
Sayın Oda Yönetimi; 2008 uygulanması beklenen Basel2 ile ilgili olarak meslek mensuplarının görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? Hangi meslek mensupları(sm,smmm,ymm?) hangi koşullarda bu işlemleri yapabilecektir. Yani sertifika, ruhsat vs. her hangibir belge aranacak mı? Bu konularda odanın bir eğitim takvimi varmı?

Cevap :
"www.spk.gov.tr" adresinden bilgi edinebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.06.2007
Soru :
İSTANBULDA M PLAKALI HATTI İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI(DOLMUŞ)OLARAK FAALİYETE BULUNAN GERÇEK USULDE MÜKELLEF OLAN BİRİ M PLAKA(HATTINI) VE ARACINI BİRİNE NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE SATIYOR; 1- M PLAKA İÇİN FATURA KESİP KDV HESAPLAYACAKMIYIZ)? 2-YADA NASIL BELGELENDİRİP VERGİLENDİRMELİYİZ? CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Fatura düzenlenip KDV hesaplaması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.06.2007
Soru :
Yatırım teşvik belgesine sahip şirket,yurtdışından temin edilecek makina ve teçhizat listesinde görülen makinayı yurtiçindeki bir firmadan alıyor. 1)KDV istisnasından yararlanılırmı,(Faturada KDV.istisnası uygulandı) 2)Yararlanamazsa;istisnaya tabi tutulan KDV.beyan yükümlülüğü alıcı ve satıcı firmalardan hangisine aittir.

Cevap :
Yurt içinden alınan bir makina için ithalat istisnasının uygulanmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz(KDVK'nun 16'cı maddesi). Dolayısıyla, KDV'ni satan şirket hesaplayıp beyan edecek ve alan şirket indirim konusu yapacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.06.2007
Soru :
Merhaba,Mart 2007 dönemi staja başlama sınavını kazandım.Stajımı Eylül ayında başlatacağım.Mayısın onsekizi dolmadan önce kazandı belgemi ve eğitim sertifikamı odaya bıraktım.Eylül staj Başlatma dönemine kadar bırakmam gereken başka evrak olup olmadığını öğrenmek istiyorum.Teşekkür ederim.

Cevap :
Getirmeniz gereken bir evrak yok. işe girince Eylül dönemi evraklarınızı teslim etmeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 05.06.2007
Soru :
İYİ GÜNLER İYİ ÇALIŞMALAR .MALİ MÜŞAVİR BELGEM VAR. SERBEST MUHASEBECİNİN YANINDA SSK'LI OLARAK ÇALIŞIYORUM VERGİ DAİRESİNE KENDİ ÜZERİME TESCİL YAPTIRSAM BAĞKURLU OLMASAM OLUR MU ?SSK 'YA DEVAM ETMEK İSTİYORUM.V.DAİRESİNE TESCİL YAPTIRMADAN MALİ MÜŞAVİRLİK BELGESİNİ KULLANMAK (SERMAYE ARTTIRIM RPORU DÜZENLEMEK VE MÜHÜR ALMAK GİBİ)MÜMKÜN DEĞİLMİDİR.TCEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kendi nam ve hesabına açacağınız smmm bürosu için bağlı olacağınız sosyal güvenlik kurumu bağkur dur. Büro açmadan da belge düzenleme ve mühür kullanma yetkiniz bulunmamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.05.2007
Soru :
sayın danışman firmalarımızdan bazıları kendi araçları ile mallarını müşterilere taşımakta ve kandi araçları ile mallarını satıcı firmalardan alarak işyerlerine getirmektedirler.bu işyerleri karayolu taşıma kanununa göre sürücülerine mesleki yeterlilik belgesi (SRC)alma zorunluluğu olup,olamdığının bildirilmesini rica eder çalışmalarınızda başarılar dilerim

Cevap :
"http://www.kugm.gov.tr/dosyalar/diger/y22.doc" adresinden bilgiye ulabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.05.2007
Soru :
2003/9 aydan beri stajerim uzaktan eğitim sertifikası benden isteniyormu hangi döneme ait aylık bildirgelerim eksik ve son olarak askerlikle ilgili bir müracaatım yok kaçak pozisyonundayım ama belgeyi alıp sonra askere gitmek istiyorum odaya müracaat etsem tecil için faydası olurmu teşekkür ederim

Cevap :
Odamız stajyeri iseniz, size bilgi verilebilmesi için T.C.kimlik numaranızı yazmanız gerekmektedir. Lütfen staj@ismmmo.org.tr adresine gönderiniz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 27.05.2007
Soru :
Sayın İlgili, Bir film yapım şirketi var.Bu şirket Ltd.şirketi. Yaptığı filmler uzun metrajlı filmler. Belgesel içerikli veya ülkeyi tanıtıcı amaçlı DEĞİL. Sonuçta kar amacı güdülüyor. Herhangi başka bir şirketten sponsorluk geliri elde etse, sponsor olan şirket sponsorluk altında ödediği tutarı %100 gider gösterebiliyor ise peki bu film yapım şirketi aldığı gelir üzerinden vergiye tabi olcak mı? Ayrıca bu şirket kültür bakanlığından geri ödemeli teşvik almaya hak kazandı. Geri ödemeli olduğu için aldığı teşvikin muhasebe kaydı ne şekilde olur.İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Şirket, alınan sponsorluk bedelini gelir kaydetmelidir.

Geri ödemeli nakit teşviklerini, alınan kredilerin izlendiği hesap grubu içinde muhasebeleştirebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.05.2007
Soru :
Değerli meslektaşlarım,sorum şu şekilde firma 2006 yılında yaptığı ihracatla ilgili iade talebinde bulunmuş ve vergi dairesi incelemesinde mal alım faturalarının ihracat faturalarından muhtelif olarak 10-15 gün sonra kesildiği tespit edilmiş fakat aynı ay içerisinde dolayısıyla vergi kaybı yok ve vergi dairesi şimdi belge düzeninine uyulmadığı gerekçesiyle yani 7 gün içerisinde mal alım faturalarının alınmadığı fatura edilmediği gerekçesiyle özel usulsuzluk(herbir faturanın %10 )cezası kesileceğini bildirmiş,bu konuda sizin görüşlerinizi almak istiyorum saygılarımla YAVUZ AYDIN

Cevap :
VUK'nun 231/5 ve 353'ncü maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.05.2007
Soru :
Öncelikle teşekkür ederim. 3 ortaklı bir limited şirket ecza deposu faliyetiyle uğraşmaktadır. 1.Ortak SSK emeklisi 2.ve 3. Ortak ise Bağkura kayıtlıdır. Bu ortaklar şirkette bir fiil çalışmaktadırlar ancak kar dağıtımı yapılmamakta onun yerine emsal değerine uygun ücret almaktadırlar. 1-Bu ortaklara ödenen ücretler vergi dilimine göre GV kesintisi yapmak gerekirmi? 2-Ortaklara ödenen ücretler gider kaydedilebilirmi? 3-Bu ortakların şirket faaliyetiyle ilgili olan harcamaları belgelendirmek suretiyle gider kaydedilebilirmi? 4-Bu harcamaların bir kısmı ş.içi ulaşım olduğu için belge tedarik etmek mümkün değil bu sebeple masraf listelerine işlenmek suretiyle gider kaydedilirmi?

Cevap :
1- Ortaklara ödenen ücretler üzerinden vergi kesintisi yapılmalıdır.

2- Ortaklara ödenen ücretler gider kaydedilebilir.

3- Ortakların şirket faaliyetiyle ilgili olan harcamaları belgelendirmek suretiyle gider kaydedilebilir.

4-Şehir içi ulaşım olduğu için belge tedarik etmek mümkün değilse, makul tutarlarda masraf listelerine işlenmek suretiyle gider kaydedilebilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.05.2007
Soru :
İyi çalışmalar mükellefim bilançoya tabi fert firması toptan kağıt alım satım yapmakta.Vergi dairesi mükellefimin alış yaptığı 3 firma ile ilgili olarak 2005 yılı için(alış yaptığı firmalar sahtecilikten kod yemiş)düzeltme kdv beyannameleri istemekte.Mükellefim bu firmalarla aracı şahıs yoluyla iş yaptığını ve karşı firmaların böyle olduğunu bilmediğini söylüyor.Neticede Düzeltme vermedik.Vergi dairesi 2005 defterlerini ve belgeleri istedi.Nasıl bir yol izlememizi tavsiye edersiniz.Mahkeme yolu vb.

Cevap :
Satıcı firmalarınız hakkında, satışların doğru olmadığına ilişkin bir tespit ve rapor varsa, sizden istenildiği gibi düzeltme beyannamesi yoluyla işlem yaparak cezai risklerden kurtulmanızın uygun olacağını düşünüyoruz.

Ancak, sadece satıcıların kodda oldukları için size böyle bir yol önerilmişse ve siz alışlarının ve faturalarınızın doğruluğundan ve incelemenin diğer işlemlerinizi de kapsamayacağından eminseniz, soruda belirttiğiniz anlamda bir yolu tercih etmeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.05.2007
Soru :
merhaba ben stajımı mali müşavir yanında başlatıyorum.ssk daki adres ile faaliyet belgesindeki adresin tutması yeterlimi yoksa vergi levhasındaki adres ile aynı adres mi olmalı dilekçemi hangi koşula göre ssk ya sunmalıyım? teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu sorununuz anladığım kadarıyla işyeri adreslerinizin kurumlara bildirilenlerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor. Faaliyet belgesindeki adres Vergi levhasındaki adresle aynı olmalıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.05.2007
Soru :
Yatırım Teşvik Belgesi olan şirketlerin Yatırım amacıyla kullanacağı krediler için vereceği ipoteklerde Damga Vergisi istisnası devam etmektemidir?

Cevap :
"http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=3675" adresinden konuyla ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.05.2007
Soru :
Merhaba.9 mayısta staja başlama evraklarımı teslim ettim.Yalnız vergi levhasındaki adres ile faaliyet belgesindeki adreste farklılıklar var.Cadde ismi ve bina numarası farklı.kat ve daire no doğrudur.Vergi levhası tasdiklenince yeni adres gelecek diye eksik evrak listesine alındı.Bunun için ben 2008 yılınımı bekleyeceğim.Yeni adresi nasıl bildireceğim?Teşekürler...

Cevap :
Son adres ile SSK adresleriniz aynı ise bir sorun olmaz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 09.05.2007
Soru :
İYİ GÜNLER DİLERİM. 2005/MAYIS DÖNEMİ STAJERİYİM. STAJIM 1 MAYIS 2007 DEĞİLDE 15 HAZİRAN 2007 TARİHİNDE BİTİYOR. STAJ DOSYAM İNCELENDİ VE HİÇ BİR PROBLEM OLMADIĞI EVRAKLARIM TAM OLDUĞU SÖYLENDİ. 07.07.2007 SMMM YETERLİLİK SINAVINA BU DURUMDA GİREBİLECEKMİYİM. TESMER İNCELEMESİ DE GEREKİYORMU. HAZİRAN 2007 AYLIK HİZMET BELGESİNİ TEMMUZ AYINDA GETİRMEMDE SAKINCA VARMI.

Cevap :
Sınav listeleri henüz kesinleşmedi. Sınavdan 15 gün önce netleşiyor. Ancak önümüzdeki hafta arasanız TESMER den bilgi almaya çalışırız. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 09.05.2007
Soru :
İyi çalışmalar. Benim 2003/3.dönem SM stajım başladı.2005 yılının 8.ayında çalıştığım şirket adres değişikliği yaptı.Bende tic.sic.gazetesini getirdim.Benden o zaman başka evraklar istenmedi.Fakat şimdi meslek mensubuna ait makbuzları getirdiğimde benden staj degerlendirme formu staj onay belgesi vs.istendi. Ben odanın sayfasından adres değişikliğinde istenen belgeler olarak " 8. İşyeri Adres Naklinde (Ticari Şirketler / SMMM / YMMM şirketlerinde Getirilecek Evraklar 1. İşyeri değişikliklerinde adres nakli ticaret sicil gazetesi fotokopisi. 2. SSK'ya ve Vergi dairesine adres nakli gerçekleştirildiğine dair verilen dilekçenin bir örneğinin Odamıza getirilmesi gerekmektedir." bu yazıyı okudugumdan sadece bunları getirdim.Lütfen tekrar neler getirmem gerektiğini söyleyebilirmisiniz.Tesekkür ederim.

Cevap :
Dosyanıza bakılıp size bilgi verilecektir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 30.04.2007
Soru :
Merhaba, 01.01-26.04.2007 tarihleri arasında denetimi altında bulunduğum mali müşavir ile ilişiğim kesilmiştir. Odaya en kısa zamanda belgelerimle birlikte işten ayrılışımı bildireceğim.Ancakbu tarihler arasında staj değerlendirme notu almam gerekiyor mu?

Cevap :
3 aydan fazla çalışılan her işyerinden meslek mensubu değerlendirme notu alınması zorunludur. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 21.04.2007
Soru :
Merhabalar,1 ay önce sözleşme yaparak çalışmaya başladığım firmayla 20.04.2007 tarihinde sözleşmeyi fesh ettiğime dair yazı bıraktım.Sormak istediğim şu elimde resmi bir belge yok.Herhangi bir olmsuzlukla karşılaşmamak için ne yapabilirim. Saygılar,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sözleşmeler tarafların bir araya gelmesiyle fesholunur. Eğer anlaşmazlık var ve taraflar bir araya gelemiyorsa bu işlem noter aracılığıyla bildimli olabilir. Sözleşmenizin amir hükümlerini bilmediğimiz için deneme süresi içinde kalan bu süre çalışmanın bir tazminat doğurmayacağını söyleyebiliriz. Yine de feshin geçerli bir sebebe dayanması ve geçerli olabilmesi için resmi makamlardan ihbarnamenin gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi çalışmalar


 

Tarih : 21.04.2007
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR, ÜSTAD; 2001 TAKVİM YILINA AİT BANKA POSLARINDAN GELEN BİR HAVALENENİN DÜZENLENMEDİĞİ İDDİA EDİLEREK ŞİRKETİMİZ ADINA; 2001 YILINA KURUMLAR VERGİSİ, FON PAYI VE K.D.V. TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK EDİLEREK ADIMIZA VERGİ VE VERGİ ZİYAI CEZASI KESİLMİŞTİR. 2001 TAKVİM YILINDA ŞİRKETİMİZ ADINA SALINAN CEZADAN ŞİRKETİMİZ HABERDAR OLMAMIŞTIR. NE DEFTER VE BELGELERİMİZ ÜZERİNDE BİR İNCELEME YAPILMIŞ NEDE ŞİRKETİMİZİN BİLGİSİNE BAŞ VURULMUŞTUR. AYRICA 2001 T.YILINA AİT BİR VERGİ 2007 T. YILI ŞİRKETİMİZE TEBLİĞ EDİLMİŞTİR. v.u.k. 6. KISIM 2. BÖLÜM 114. MADDE ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ ŞÖYLEDİR."vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zaman aşımına uğrar" denilmektedir. SORU : 1 - Zaman aşımı süresi 5 yıl olduğu fakat takdir komisyonunda takdir komisyonunun verecegi takdir kararının süresi ne kadardır. Takdir komisyonunda karar ne kadar bekler. 2- 2002 yılı yevmiye defterinin arkasının yazılması nasıl bir usulsüzlük cezası doğurur. bunun için nasıl bir yol çizmemeiz gerekir. teşekkürler

Cevap :
1- Taktir komisyonuna başvurmak zamanaşımını durdurmaktadır. Taktir Komisyonunun kararını yıllarca geciktirmesinin hukuka uygun olmadığı ortadadır.

2- Sayfanın bitmesinden dolayı yevmiye defterinin arkasının yazdırılması I. derece usulsüzlük cezasını gerektirir. Ancak uygulamada cezalandırma yapılmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.04.2007
Soru :
İyi Çalışmalar Soru: 3201 Sayılı yasanın AMAÇ VE KAPSAM başlıklı 1. maddesi hak. Müşterim Libyaya işçi olarak gidiyor Halen BağKur lu olan müşterim -09,04,1980-07,09,1981 arası fili çalışması süresini Libya Hizmet belgesi ile belgeliyerek Borçlanma talebinde bulundu ve ödedi. -07,09,1981 Tarihinden dönüş tarihine kadar geçen sürenin 3201 Sayılı yasanın ilgili maddesi gereği bir yıllık kısmını borçlanma talep ettik Bağkur ERKEK işçinin hizmet aralarında ve sonundaki boşta geçen süreyi borçlanmamızı kabul etmedi. Ben kanunu yanlışmı yorumluyorum. Borçlanabilirmiyim. Cevabınız için teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 3201 sayılı yasa : ...... 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda herbirinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ve yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, 2 nci maddede belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim, kesenek ve karşılık ödenmemiş olması ve istekleri halinde bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir. ..... Kurumdan red kararının gerekçesini istemenizi tavsiye edebilirim. İyi çalışmalar


 

Tarih : 17.04.2007
Soru :
öncelikle iyi günler..01/01/2003 tarihi itibariyle SM stajyeriyim.31/12/2003 tarihine kadar SMMM yanında stajımı yaptım ve daha sonrada 2004 yılı sonuna kadar da SM belgelinin yanında yaptım ve 2005 yılından bu yanada aynı SM olan kişiyle onun belgesi altında SM stajyeri olarak 1 şirkette bordolu olarak her ikimizde çalışmaktayız. sorum şu: SM belgeli olan kişi 2007 yılı itibariyle SMMM oldu.bende B sınavına girdim.sonuç beklemekteyim. 1- bu kişinin (2001 yılı sm belgesi)SMMM belgesi SM belgesini aldığı tarihmi olacak yani geriye dönük SM olduğu belgedeki tarihmi? bu benim SMMM staja başlama sınavını kazanırsam ki stajdan sayılacak süreyi etkileyecek mi? ben SM nin mi yoksa SMMM yanında stajyer sayılmış olucam o dönemlerde ? 2- SM Stajımı SMMM stajına bu kişinin yanında çevirebilirmiyim? 3- SMMM staja başlama değerlendirmesine başvurduğum takdirde SM den olan diğer haklarım sanırım kazanıncaya diğer sınavı kazanıncaya kadar yanmayacak (süreleri içersinde) 4- eğer SM haklarımı devam ettiririp birde SMMM staja başlamaya girip kazanırsam.. benim hangi dönem esas alarak SMMM stajımın başlangıç süresi belirlenecek.. TEŞEKKÜRLER..uzun oldu kusura bakmayın

Cevap :
Detaylı açıklama sitemizdedir. Ekte gönderiyorum. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr SM Stajını SMMM Stajına Çevirmek İsteyen Adayların Dikkatine 2-Staja Başlama Değerlendirmesini Ticaret Lisesi veya Önlisans mezunu olarak kazanmış ve stajı devam eden Adayların uygulaması, Bu durumda olan adaylar ticaret lisesi veya önlisans mezunu olarak sınavı kazanmış ve stajını başlatmış olan adaylardır. Öğrenim durumlarını değişmesi sonucu staj tipini SMMM stajına çevirmek isterlerse uygulama şu şekildedir. -Noter onaylı lisans (4 yıllık) diplomasını veya geçici mezuniyet belgesinin bir dilekçe ekinde Odasına teslim etmeli ve talebini belirtmelidir. -Lisans mezunu olarak yeniden staja başlama değerlendirmesine başvuru yapması gerekmektedir. Dosyanın 3 yıllık süresi, lisans mezunu olarak ilk başvuru yaptığı staja başlama döneminden itibaren başlamaktadır. -Staja Başlama Sınavına devam ederken, SM stajını kesintiye uğratmamalı, katılmakla zorunlu olduğu ara dönem sınavlarına süresi içerisinde devam etmelidir . Staja başlama sınavına devam ederken örneğin, A Grubu sınav haklarının tamamını kullanıp başarısız olursa adayın dosyası iptal edilecektir. Aday yeniden yeni dosya açtırarak lisans mezunu olarak başvuru yapabilir. 3-Lisans mezunu olarak staja başlama değerlendirmesini kazanan adayların stajları SMMM stajına şu şekilde çevrilecektir. -SM stajına SMMM veya YMM yanında veya onların denetim/gözetimi altında devam ederken sınavı kazandığı takdirde, lisans diploma tarihinden itibaren SM stajı SMMM stajına çevrilecektir. -SM stajına SM yanında veya onların denetim/gözetimi altında devam ederken sınavı kazandığı takdirde, SMMM staj koşullarını sağladığı staja başlama döneminden başlatılacaktır.


 

Tarih : 10.04.2007
Soru :
İyi Çalışmalar. Mal ithalatı yapan bir firmamız,yurt dışından ithal ettiği malları temin etmek için yurtdışınaki bir firmaya (bu malların bulunması alınması, temini için) komisyon ödemektedir. bu ödenen komisyon yurtdışı fatura ile belgelendirilmekte ve ücreti de ödenmektedir. bu komisyon hizmeti, hizmet ithalatı kabul edilip sorumlu sıfatı ile KDV ödenmesini gerektirir mi. Yani KDV stopajı yapılacak mı?

Cevap :
Bize göre, hizmet ithalatı kabul edilmesi ve sorumlu sıfatı ile KDV ödenmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.04.2007
Soru :
LİMİTE ŞİRKET ORTAĞI VE PAZARLAMA ELEMANI YURTDIŞINDA FUARA KATILMAK İÇİN GİTTİLER VE BU ZÜYARET 15 GÜN SÜRDÜ.GERİ DÖNÜŞLERİNDE YTL KARŞILIĞI 9000 YTL KARŞILIĞINDA MASRAF FİŞİ,YOL YEMEK KONAKLAMA VB.GİDERLERİ GÖSTEREN BELGE SUNDULAR.VERİLEN BU BELGELERE DAYANARAK YURDIŞI KONAKLAMA GİDERİ DİYE MUHASEBELEŞTİREBİLİRMİYİM YA DA HARCIRAH TAHAKKUKU MU YAPMAM DAHA DOĞRU OLUR, HARCIRAH TAHAKKUKU YAPARSAM NE KADARINA KADAR MASRAF YAZI NE KADAR GELİR VERGİSİ HESAPLAMAM GEREKİR.NOT:ŞİRKET ORTAĞI 2346 YTL BRÜT,PAZARLAMA ELEMANI 750 YTL BRÜT MAAŞ ALMAKTADIR ZİYARET İTALYAYA YAPILMIŞTIR.ŞİMDİDİEN TEŞEKÜRLER

Cevap :
GVK'nun 24'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.04.2007
Soru :
ihraç bedellerinden muhabir bankalar belli komisyonlar kesmekte ve yurtiçindeki bankamıza da kesintiden sonra kalan miktar düşmektedir.dolayısıyla komisyonla ilgili elimizde herhangibir belge ulaşmamaktadır.sözkonusu komisyon giderini belgelendirilemeyen giderler kapsamında düşünerek giderleştirmek mümkünmüdür?K.K.E.G.olarak mı düşünmek gerekir?saygılar sunarım...

Cevap :
Banka ekstresinde bu kesintiler gözükecektir. Ekstre açıklamasına göre indirim yapabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.04.2007
Soru :
İyi çalışmalar hocam; Merkezi yurtdışında olan bir Yabancı şirket Türkiyede kaç şekilde faaliyet gösterebilir yani Türkiye pazarına direkt kendisi veya Türkiyedeki bir firma-kişi aracılığı ile kaç şekilde girebilir ve bunların ayrı ayrı vergisel boyutu nasıl olur? Bununla ilgili her türlü bilgi, belge, makale vs.veriye ihtiyacım var. Teşekkürler Teşekkürler, İyi çalışmalar

Cevap :
1- "http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/ybs_mevzuat.htm" adresinden konuyu araştırınız.

2- "http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/cifteverulkeler?OpenPage" adresinden ilgili ülke ile Türkiye arasındaki vergi anlaşmasına bakınız.

3- GVK'nun 3-7'nci ve KVK'nun 3,23,30'ncu maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.03.2007
Soru :
Merhaba, öncelikle teşekkür ederim. 1-Devlet kurumlarına sözleşme ile yapılan satışların tahsilatı banka yoluyla yapılıyor. Ancak kurum damga vergisini yapacağı ödemeden kesip havaleyi öyle yapıyor. Bir de havale masrafı ödemenin içinden yapılıyor. Haliyle firmanın yaptığı tahsilat ile düzenlediği fatura arasında belgesiz farklar oluşuyor. KVK açısından bu tür giderler KKEG olarakmı değerlendirmek gerekir yoksa, en azından DV kanun gereği ödendiğinden gider olarak değerlendirilebilir mi? Teşekkür ederim

Cevap :
İlgili ödemeleri gider olarak kaydedebileceğinizi düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.03.2007
Soru :
merhaba sorum 1-A SINIFI SİGORTA ACENTESİ OLAN VE BİRİNCİ SINIF MÜKELLEFİMLE İLGİLİ OLARAK BA FORMU VERMEM GEREKLİ FAKAT BS FORMUNUDA VERECEKMİYİM. (BİLDİĞİNİZ GİBİ BUNLARADA İLGİLİ SİGORTA FİRMASI AY SONLARINDA NE KADAR POLİÇE YAPMIŞLARSA "SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ" DÜZENLİYOR.) ACİL OLARAK CEVAPLARSANIZ İYİ OLUR. ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER.

Cevap :
Sigorta komisyon gider belgeleri tutarlarını Bs formuna dahil etmenize gerek bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.03.2007
Soru :
1-Avans ödemesi tamamlanmış olup çeşitli nedenlerde belgesi alınamayan(faturalanamayan)makine yatırımının belgesiz olarak kayda alınmasımümkün mü? 2-Temlik işlemiyle faturalamak doğrumu?Saygılar sunarım...

Cevap :
1- Belgesiz kayıt mümkün değildir.

2- Temlik işleminin mahiyetini açık olarak yazınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.03.2007
Soru :
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA ÖTV Lİ DERİ İTHALATI YAPIP ÖZEL FATURA İLE İHRACATINI GERCEKLEŞTİRMEKTEYİZ. ANCAK ÖTV KANUNUNA BAKTIĞIMIZDA 5.MADDESİ İHRACAT İSTİSNASINDAN BAHSETMEKTE YİNE ÖTV KANUNUNUN 7,7MADDESİ DİĞER İSTİNALAR KISMINDA DAHİLDE İŞLEMEDEN BAHSETMEKTEDİR. ANCAK YİNE ÖTV KANUNU 1 NOLU TEBLİĞE BAKTIĞIMIZDA 5.1.1 NOLU MADDESİ ÖTV Lİ MALLARIN İHRACAT TESLİMLERİNİ SAYMIŞ ANCAK GÇB DEN BAHSETMEKTEDİR.ÖZEL FATURALI İHRACATLARA İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YOKTUR.SAYIN ÜSTADLARIM BU ŞEKİLDE DAHİLDE İŞLEME KAPSAMINDA ÖTV Lİ DERİ İTHAL EDİP BUNU MAMÜL HALE GETİRİP ÖZEL FATURA İLE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN DURUMU YUKARIDA AÇIKLADIĞIM SORUNLAR IŞIĞINDA ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU NEDİR. TEŞEKKÜRLER TEL :0505 311 46 42

Cevap :
Türkiyede sınır ticareti ve yolcu beraberinde ihracat ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu ihracat teslimlerinde doğal olarak GÇB düzenlenmemekte özel faturalarla satış ve ihracat işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu durumda özel fatura ile yapılan aynı satış işlemi KDV açısından ihracat sayılıp KDV iadesi yapılmakta ancak ÖTV açısından ihracat sayılmayıp iadesi yapılmamaktadır. Bunun tek nedeni de GÇB düzenlenmemiş olmasıdır. Gerekçesi ise, kanunda olmamasına rağmen tebliğde GÇB aranacağına ilişkin bir tanım yapılmasıdır.

Konunun Yargıya taşınması durumunda değerlendirmenin farklı olma ihtimali bulunmaktadır.

"http://www.istanbulymmo.org.tr/iymmo/DOSYALAR/MaliPlatform/26.%20turkiyede%20ikamet%20etmeyen%20yolculara%20teslim%20edilen%20mallara%20ait%20ozel%20tuketim%20vergisinin%20iadesi.pdf" adresinden konuyla ilgili bir dökümana bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.03.2007
Soru :
İyi çalışmalar. 2000 yılında sm belgemi aldım şu anda smmm yanında çalışmaktayım bu işimden ayrılarak ortakları aynı iki şirketin yetkili bağımlı muhasebecisi olarak çalışmaya başlayacağım bu şirketlerde beyannameleri imzalama durumum nasıl olacak. Bu konunda bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap :
Bağımlı muhasebeci olarak sadece bir şirketin beyannamelerini imzalamanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.03.2007
Soru :
Stajımı mayıs2007 dönemine başlatmak üzere belgelerimi topluyorum.Ancak stajdan sayılan durumlarla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum.Yabancı dil kurslarında gecen sürelerin 6 aya kadar staj süresi olarak sayılması durumu devam ediyor mu?Devam ediyorsa bununla ilgili detaylı bilgiyi nasıl alabilirim. Geçerliliği olan veya anlaşmalı dil kursları var mı ve dil kurslarının taşıması gereken bazı nitelikler var mı,cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap :
Yabancı dil kursları stajdan sayılmamaktadır. TESMER Başkanlığı sadece staja başlama değerlendirmesi ve SMMM bitirme sınavlarının lurslarını stajdan saymaktadır. Bilgilerinize STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 21.03.2007
Soru :
Öncelikle saygılarımı sunuyorum.İnşaat firması olarak, Tacıkıstan konsolosluğu Ankara binası yapımı işi için ilk hakediş faturamızı kdv siz olarak kestik.Diplomatik istisna kapsamına gidiği için kdv iadesi ile ilgili takip sürecinde YMM raparo ile iade alacağının nasıl işleyiceği konusunda" ayrıca 01/01/2007 yayımlanan kdv istisna belgesi ile ilgili olarak, konsolosluktan sadece inşaat işi yapımı ile ilgili bir belge almak gerekirmi ?bilgi verebilirseniz memnun olurum, saygılar...

Cevap :
Gerekli belgelerden birisi, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca diplomatik istisnadan faydalanacak olanların hangi tür alımlarının KDV’nden istisna olduğunu belirten yazıdır.

Ayrıca,

1- Diplomatik istisna kapsamında yapılan satış faturası fotokopisi veya listesi.
2- Yüklenilen KDV listesi.
3- Dilekçe.

Gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.03.2007
Soru :
benim iki sorum olacak smmm bitirme sınavlarına başvulurken noter onaylı nüfus cüzdan örneği isyeniyormuş ama bu internet siteniz de yazmıyor. isteniyormu? bir de staja başlama sınavına başvulurken mezunuyet belgesiyle başvurmuştum bitirme sınavı için benden diplomanın noter onaylı örneği istenecekmi? iyi çalışmalar

Cevap :
İstenen belgeler dışında başka bir evrak istenmiyor. Sitemizde yazanları getirmeniz yeterli. Daha önce noter onaylı nüfus cüzdanı ve diplomanızı verdiyseniz yeniden istenmiyor. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 19.03.2007
Soru :
Staja başlama sınavını kazanmış bir SMMM adayının kaç iş günü içinde sonuç belgesini ve diğer gerekli evrakları odanıza teslim etmesi gereklidir. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. Dilek ASLAN

Cevap :
Konu ile ilgili sitemizde ayrıntılı duyuru yapılmıştır.18.05.2007 son evrak teslim tarihidir. www.ismmmo.org.trİyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 16.03.2007
Soru :
Vergi mükellefi olmayan bilgisayar programcılarının yazılımlarını satışta belgelemesi nasıl olabilir?Devamlı bu faaliyette bulunursa(yılda birden fazla)mükellef olması zorunlumudur?Teşekkür ederim.

Cevap :
İlgili şahsın serbest meslek kazanç mükellefiyeti açtırması ve GVK'nun 18'nci madde kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.03.2007
Soru :
Merhaba; Avrupa Birliği Projleri yürüten Vakıflarda, ilgili proje gelir ve giderlerinin muhasebe kayıtlarının yıllara sari olarak takip edilmesinin ve proje bitiminde ilgili gelir ve gider hesaplarına virman yapılmasının Vergi Yasaları ile Vakıflar Mevzuatı açısından bir sakıncası var mıdır? Yürütülen projeler ya 1 (bir) yıldan fazla sürmekte ya da sözleşmeler yıl ortasında imzalanmakta ve bir sonraki takvim yılına sirayet etmektedir. Proje Giderlerinin kesinleşmesi ve dolayısıyla projeye ilişkin hibe edilecek finansman tutarının belrilenmesi AB tarafından proje bitiminde gerçekleştirilmektedir. Proje ile ilgili fonun belirli bir miktarı avans olarak proje başlangıcında yapılan sözleşmeye göre gelmektedir. Yürütülen AB Projesine ilişkin tüm hesapların tam anlamıyla bir bütün olarak görebilmek açısından muhasebe işlemlerine ait kayıtlatını yıllara sari (taahhüt) işlerinde olduğu gibi yapmamızın bir sakıncası olabilir mi? Bilgi ve belge paylaşımlarınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Özcan ÇAĞLAR

Cevap :
Yürütülen projeler 1 yılı aştığından yıllara sari iş çerçevesinde muhasebeleştirebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.03.2007
Soru :
merhabalar. 7-8 nisan 2007de smmm yeterlilik sınavına gireceğim. dstaj dosyası tamamlama listesinde askerlik durum belgesi getirilmesi yazıyor. benim askerlik tecilimi ismmm odası yapmıştı 01.05.2007 tarihine kadar tecilim var askerlik şubesinden nasıl yazı alacağım bilgi verirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar.

Cevap :
Tecil bizim tarafımızdan yapıldıysa bir evraka gerek yok. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 14.03.2007
Soru :
eylül/2005 dönemi stajyeriyim.7-8 temmuz 2007 sınavına girmek için hızlandırılmış kursa kayıt yaptırdım.kurs bitiş tarihi 1 nisan sınav başvuru tarihi en son 3 nisan.sabıkasızlık belgesi,ikametgah senedi,bağ-kur ve emekli sandığı kayıtlarındaki tarih sınav dosyasıyla aynı tarihi(gün,ay) taşımak zorunda mıdır?bu belgeleri bugün alırsam bu belgelerde bir sakatlık olur mu?

Cevap :
Hiç bir sorun olmaz. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 14.03.2007
Soru :
iyi çalışmalar.sorum vergi indirimi ile ilgili.255 no lu GVK.GT.ni inceledim ama soruma cevap bulamadım. vergi indiriminden faydalanmak isteyen bir çalışanımız bize 2006 yılına ait belgelerini teslim etmiştir.Ancak henüz mahsup işlemi yapılmadan (2007 Mart ayının başında) işten ayrılmış ve halen bir işte ücretli olarak çalışmamaktadır.Bu durumda biz eski işveren olarak ne yapmalıyız?

Cevap :
Mart ayında vereceğiniz muhtasar beyannamede şahsın ücret stopajından düştüğünüz stopajı mahsup ve iade konusu yapabilirsiniz. Kalan alacağın iadesinin mükellefi olduğunuz vergi dairesi tarafından yerine getirilmesi uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.03.2007
Soru :
ÜSTADIM MUHASEBE BELGELERİNİ 10GÜN 10GÜNİŞLEM YAPIYORUZ.BU UYGULAMADA BİR DEĞİŞİKLİK OLDUMU OLDU İSE HANGİ TARİHEN İTİBAREN.

Cevap :
VUK'nun 219'ncu maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.03.2007
Soru :
İyi günler. 2005 takvim yılında 18/02 -31/03 tarihleri arasında mükellefiyet kaydı olan bir mükellefime 2006 yılı eylül ayında verilmesi gereken BA ve BS formlarını zamanında vermediğinden dolayı 1290.-YTL. özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. Ancak ceza V.U.K.'nun 355. maddesine göre kesilmiştir. Bu maddenin son paragrafında ceza kesilebilmesi için vergi dairesinin yazı ile bilgi ve belge istemesi gerektiği açıkça belirtilmektedir. Vergi dairesi bize BA ve BS formlarını vermemiz konusunda herhangi bir yazı yazmamıştır. Bu konudaki görüşlerinizi alabilirmiyim. Bu maddeye göre dava açmayı düşünüyorum.

Cevap :
Bize göre, mükellefiyet kaydı silinen gerçek ve tüzel şahıslara, hiç bir şekilde bildirim mükellefiyeti yüklenemiyeceği gibi ceza kesilmesi de mümkün değildir. Yapılan işlemin hiç bir hukuki gerekçesi bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.03.2007
Soru :
11 kasım 2006 tarihinde düzenlenen staj başlama değerlendirmesinde başarılı olup stajer olmaya hak kazandım. Fakat vatani görevimi yapmak için 12 Aralık 2006 tarihinde silah altına alındım. Odanıza bununla ilgili bütün evrakları teslim ettim. Odanızca tarafıma, terhis belgesi ile gelip stajımı başlatmam söylendi. Dolayısıyla herhangi bir meslek mensubunun yanında veya gözetiminde staj başlatmadım. Fakat 27/2/2007 tarihli ve 2962 sayılı bir dilekçenizle tarafıma bağzı evraklarımın eksik olduğu ve bunu 30 mart 2007 tarihine kadar tamamlamam söyleniyor. Anladığım kadarıyla bu evraklarda fiilen staja başladıktan sonra getirmem gereken evraklar.Oysa ben henuz bir yerde staja başlamadım iki yıl olan sınavdan sonra staja başlama hakkımı kullanıyorum. Bu konuda beni acil olarak bilgilendirmenizi rica ediyorum ona göre izin hakkımı kullanacağım saygılarımla.

Cevap :
Yazıda askere giden yada stajını başlatmayanların 2 yıl içerisinde başlatması gerekfiği ifade edilmiştir. Staja bu süre içerisinde ne zaman isterseniz ozaman başlayabilirsiniz. İlgi yazıda dosyanızdaki eksikler belirtilmiştir. Kişisel evraklarınız ile sınav kazandı ve bir günlük zorunlu eğitim sertifikanız dosyanızda eksik değilse vir sorun yoktur. İşe girdiğinizde odamıza bildirmeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 09.03.2007
Soru :
Slm , Çalışmalarınızda başarılar diliyorum şimdiden teşekürler... Yeni belgemi alıp büro açtım , ve ilk günden sorunlu bir durum bana geldi. 2005 marta açılmış bir BASİT usule tabi bir mükellef ,terziler odası kayıt parası yüksek olduğu için kayıt olmayıp parakende satış fişi almamış , kendiside noterden bastırmamış 2006 yılının şubat ayında beyanname vermemiş , 2007 şubatta da vermemiş , 2005 ve 2006 yılı vergi levhasını tastik etmemiş, sorular: 1-Basit usule tabi bu mükellef terziler odasına değilde ticaret odasına şimdi kayıt yapabilirmi , ceza yermi 2-Parakende satış fişini noterde tastik edebilir mi 2005 ve 2006 yılını 3-Mükellef vergi levhasını tastik etmediği için maliyeden usulsüzlük cezası yemiş cevablarınız için şimdiden teşekürler...

Cevap :
Ticaret Odası’na kaydın mümkün olduğunu düşünüyoruz. VUK’nun 352 ve 355’nci maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.03.2007
Soru :
Dernekler mevzuatı madde 72'de '' Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler'' denmektedir. Bu çerçevede üyelerine mikro kredi veren bir yardım sandığının, vermiş olduğu bu mikro krediler nedeniyle elde edeceği ''katkı payı ve gecikme zamlarından'' adı altındaki gelirlerinin Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi karşısındaki durumu nedir? Bilgi ve belge paylaşımınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Özcan Çağlar

Cevap :
Maliye Bakanlığı'nın bu konudaki görüşü özet olarak "kar amacı güdülmese dahi sadece masrafların karşılanması amacıyla da olsa hizmetten yararlananlardan bedel alınması durumunda dernek veya vakfa bağlı bir iktisadi işletme oluşacağından kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi gerekmektedir" şeklindedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.03.2007
Soru :
MAYIS 2005'DE STAJERLİĞİM BAŞLADI. ANCAK 15 HAZİRAN 2007'DE STAJIM BİTİYOR. 1,5 AYLIK İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI BOŞLUĞUM OLDU. O BOŞLUĞU SMMM YETERLİLİK KURSUNA KATILARAK DOLDURMAK İSTİYORUM. KURSLAR 3 AY STAJDAN SAYILIYOR. KURSUN BU ANLAMDA BANA FAYDASI OLURMU. AYRICA BEN SINAV LİSTELERİ ASILANA KADAR ÇALIŞMAM GEREKİYOR. BUNU ÖĞRENDİM. O ZAMAN 15 HAZİRAN'A KADAR OLAN AYLIK HİZMET BELGESİ VE MALİ MÜŞAVİR MAKBUZ FOTOKOPİLERİNİ GETİRMEM Mİ GEREKİYOR. BANA BU KONUDA BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNECEĞİM.

Cevap :
Evet, sınav listeleri ilan edilene kadar devam etmeniz gerekiyor. Eksik olan ilgili evrakları da getirmelisiniz. Kursa başvuru yapabilirsiniz. 2007 sınav takvimi sitededir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 05.03.2007
Soru :
Sayın Üstadım, Bir Mükellefimin şöyle bir sorusuna muhatap oldum uygulamayı bilen arkadaşlarımın yardımcı olmasını rica ediyorum. İştigal Konusu ; 1-A.Ş Bilgisayar Ticareti yapmak. 2-A.Ş. Aynı Zamanda Bilgisayar Teknik Servis ve Tamirat da yapmaktadır. Teknik Servis ve Tamirat işi yaparken Nihai Tüketicilerden kendisine bırakılmış (Bedel Karşılığı) veya muhtelif yollarla eline ulaşmış olan bozuk, modası geçmiş, ikinci el laptopları parçalayarak Bu bütün hurdaların içinden çıkmakta olan sağlam parçaları kullanmaktadır. Sorunumuz şu Belgesiz olarak elde bulunmakta olan bu hurdaların sağlam parçalarını nasıl belgeleyebiliriz. Stoğa girişini nasıl yapabiliriz. Çünkü ; Bu hurdalardan çıkan sağlam parçalar tamir ve serviste kullanılmakta ve parçalar fatura edilmek istenmekte. Katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, esenlikler dilerim Saygılarımla. İbrahim CAN

Cevap :
Gider pusulası ile belgelemeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.03.2007
Soru :
Merhaba, İşveren sendika muhasebesi ile ilgili güncel ve detaylı mevzuat bilgilerine (kayıt ve belge düzeni, beyan ve bildirimler v.b.) nasıl ulaşabilirim. Sendikalar Kanunu ve Tüzüğünden başka kaynak bulamadım. Saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sendikalar Kanunu İşlemleri ve Yönetmeliği bu konunun kaynaklarıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.02.2007
Soru :
merhaba. ben 2005/mayıs dönemi stajımı başlattım işyeri değişiklikleri oldu ve 1 ay uzatmalı olarak yani 2007/mayıs sonu stajım bitiyor.tesmerin kursuna gitmeyi düşünüyordum.kurs nisanda başlıycak sanırım.h.içi grubu olucam.yalnız sayfanızda yaptığınız duyuruya göre kurslar stajdan sayılacakmış.kurs haziranda biterse evraklar arasına bitirme sertifikası nasıl koyulacak.sertifikayı sınav başvurusu anında değilde sınavdan önce verilme şansımız yokmu.anladığım kadarıyla son başvuruya yetişmesi için aralık kursuna başlamış olsaydık 3 ay sonunda sertifika alırdık.ama bu uygulamayı çok yalnış buluyorum.09.11.2006 tar.çıkıpta bir çok insanı mağdur ettiğini görüyorum.sınavdan önce 5 ay önce kim kursa başlayabilirdi ki?en azından kursa kayıt yaptırdığımızı belgelesek bu yeterli olmaz mı?işten ona göre çıkma durumumuz olursa sınavımıza daha rahat hazırlanırdık.birde stajım mayıs sonu bitince sınav başvurusu sırasınsa mart,nisan,mayıs hizm.bild.ve mk.daha sonra yani haziranda getirebilirmiyiz. sınav dosyası almaya geldiğimizde dosya bedeli ödemesi yapacağız.peki internetten önceden sınav başv. bulunup o matbu evrağıda yanımızda getirecekmiyiz?başka bir şey gereklimi?

Cevap :
01.05.2005 stajyerinden isteyenler bir önceki dönem bu haktan yararlanıp erken sınava girdiler. Sizin normal olarak katılmanız gereken sınav 2007/2.dönemdir. Şu nokta kursa gelseniz bile erken sınava katılma olanağınız ne yazıkki yok.Çünkü Ocak ayında başvurular bitti ve adaylar Mart ayında sınava katılabilecekler. Uygulama TESMER tarafından ilan edilmiş olup, kursa katılma konusunda bir zorunluluk yoktur. TESMER Başkanlığı başvuru sırasında kursun bitmiş olması şartını getirdiğinden erken dönem kursa katılmak zorunluluğu doğmuştur. Eğitim Birimi, kursların dönemlerine ilişkin bir çalışma yapmayı planlıyor ancak her koşulda 2 yada 2.5 ay önce kursların bitirilmesi gerekmektedir. Sınava başvuru konusunda sitemizde detaylı açıklama var. Orada bakabilirsiniz. İyi çalışmalar. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 26.02.2007
Soru :
İyi günler Bilanço esasına göre defter tutan ve KDV. mükellefi olmayan sigorta aracılık hizmeti yapan bir mükellef ba-bs formu verecekmi? verecek ise sigorta şirketinin düzenleyip tarafımıza verdiği bizim için gelir unsuru olan fakat bizim fatura düzenlemediğimiz "sigorta komisyon gider belgesi"ni "ba" olarakmı veya "bs" olarakmı düzenleyip vermemiz gerekir.

Cevap :
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 30.000 YTL’nı aşan mal ve hizmet alım ve satım işlemleri için ba ve bs formları vermeleri gerekmektedir. 362 no’lu VUK GT’de sadece sigorta şirketi bildirim kapsamı dışındadır, acenteler kapsama dahil edilmiştir. Sigorta komisyonu belgesi hizmet geliri mahiyetinde olduğundan bildirime dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.02.2007
Soru :
Merhaba, Geçmiş yıllardaki uygulama farklılıklarından dolayı netlik kazandırmak istediğim bir konu var. Ba Bs Bildirim formlarındaki Belge sayısı kolonuna yazılacak adetler bölümüne, nakli yekünlü faturalar için nasıl bir uygulama olması gerekiyor. Nakli yekünlü faturalar, örneğin beş sayfadan oluşuyorsa, bir adet mi yazılmalı, yoksa beş mi olmalı. Bununla ilgili yayımlanmış herhangibir özelge mevcut mudur ? Yardımlarınız için işmdiden teşekkürler.

Cevap :
Nakli yekünlü faturaların tek fatura olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.02.2007
Soru :
İyi Çalışmalar Dilerim, Seminerlere konuşmacı olarak çağırdığımız profersörlere verdiğimiz ücreti nasıl belgelendirebiliriz ve de bunlara yapılan ödemelerden yapılacak kesinti oranı nedir? Teşekkür Ederim.

Cevap :
Bordro düzenlenmesi ve yapılan ödemeler üzerinden GVK'nun 94/1 ve 103,104'ncü maddeleri uyarınca kesinti yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.02.2007
Soru :
AŞAĞIDAKİ YAZIDAN GÖRÜLECEĞİ ÜZERE ŞUBE AÇILIŞLARI TESCİLE GEREK YOK DENİLMEKTEDİR. BU KONU İLE İLGİLİ BÖYLE BİR UYGULAMA VARMIDIR.??? TEŞEKKÜR EDERİM Daha fazla bilgi için: http://www.ismmmd.org.tr/?page=c_detail&c_id=357 tıklayınız. İlave İşyerleri İçin Tescile Gerek Yok İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Usul Müdürlüğü 22/11/2006 tarih ve 9639 sayılı yazıları ile Derneğimiz Başkanı Abdülaziz URAL'ın 20/07/2006 tarihli dilekçesine istinaden ilave işyerleri için ticaret tesciline gerek olmadığını duyurdu. "İlgide kayıtlı dilekçenizden, Kurumlar Vergisine tabi mükelleflerin şube açılışı için vergi dairelerine başvurmaları halinde şube açılışına dair ticaret siciline tescil belgesi ve ticaret sicil gazetesinin aranılıp aranılmayacağı, şube niteliği taşımayan ilave işyerlerinde tescil belgesi ile ticaret siciline müracaatına ait belgenin aranıp aranılmayacağı, merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan mükelleflerin aynı sınırlar içinde açtıkları şubeler için de tescil belgesi ile ticaret siciline müracaatına ait belgenin aranılıp aranılmayacağı konusunda bilgi istenildiği anlaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yazışma yapılmış olup, alınan 10.11.2006 tarih ve 87674 sayılı yazıda; "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 159'uncu maddesinde; "Aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında vukua gelen artış veya azalışları mükellefler vergi dairelerine bildirmeye, mecburdurlar." hükmü bulunmakta ve aynı Kanunun 168'inci maddesinde de, değişiklik bildirimlerinin bildirecek olayın vukuu tarihinden itibaren bir ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılacağı belirtilmektedir. Ayrıca, anılan kanunda ticari işletmelere ait şubelerin ticaret siciline tescil edilmesine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, mükelleflerin mükellefiyeti devam ederken bu iş nevine dahil işyeri sayısında bir artış söz konusu olduğunda, değişiklik bildirimi olarak mütalaa, edilerek bir ay içinde ilgili vergi dairesi'ne bildirilmesi ve bu bildirimi alan vergi dairesince de mükellefiyetin tesis edilmesi gerekmektedir. Buna göre farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması durumu nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde; gerçek kişilerde konu ile ilgili yazılı bildirimin tüzel kişilerde de ilave işyeri açılması ile ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneğinin vergi dairesine verilmesi yeterli görülmektedir." denilmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim. Alim SAYILGAN Başkan a. Grup Müdür V."

Cevap :
Ticaret Sicil Nizamnamesinin 52-59'ncu maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.02.2007
Soru :
iyi günler.15.02.2006 tarihinde kursların stajdan sayılmasıyla ilgili yönerge kabul edildi.zamanlama açısından bakarsanız 2005/9 eylül satjyerleri bu kapsamdan faydalanamayacak.Başvuru sırasında tamamlama belgesi istenmekte.Ama açıklanan tarih itibariyle bizlere tanınan bir şey olmadığı kanaatindeyim.Çünkü ilan edilen zaman bizim açımızdan uygun bir zamanlama değil.Bizden öncekiler ve sonrakiler bu haktan faydalanabilecek ama bizlere verilen bilgilerin net olmamasından dolayı bizler faydalanamayacağız.Şimdi bizlere tavsiyeniz nedir?eğer kesin olarak temmuzdaki sınava alınamayacaksak 25 kasımda yeterlilik sınavlarına katılacaksak sanırım en mantıklısı sınavdan önceki ilk kursa yazılmak olacak.Şuan yazılacağımızın kursun bize bir faydası sanırım olmayacak diye düşünüyorum.Umarım Tesmer bizim bu sıkıntılarımızı anlar ve bir çözüm yolu bulur.iyi çalışmalar diliyoruz.

Cevap :
Herkes bu haktan yararlanıyor. Sitemizde gerekli açıklama vardır. Başarılar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 15.02.2007
Soru :
mrb,benim uluslararası yük taşıma isiyle ugrasan gelir vergisi mükellefim var ve aracında kendisi calısmakta. yurtdısındaki belgelendiremedigi giderlerini ne sekilde belgelendirip gider yazabilirim. iyi calısmalar

Cevap :
GVK'nun 40/1'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.02.2007
Soru :
ben eylül 2005 s.m.m.m. stajyeriyim , kurs sürelerinin stajdan sayılmasına ilişkin uygulamayı anlayamıyorum . yeterlilik sınavlarına başvuru yapılırken kurs bitirme belgesinin dosyada bulunması gerektiğini söylüyorsunuz. fakat bunu nasıl yapabiliriz ki kursların başvuru tarihleri belli ve bitiş tarihleri de belli hiç bir stajyerin de sınava 3 ay bitecek olan bir kursa başlaması beklenemez uygun olan kursu bitirip taze bilgilerle sınava girmektir bence ve bu hak bizim elimizden neden alınıyor bunu anlayamıyorum

Cevap :
Talepleriniz Ankara TESMER e iletildi. Ancak başvuru sırasında kursun mutlaka bitirilmiş olması istenmektedir. Bu nedenle Oda olarak Eğitim Birimimiz kursların dönemlerine ilişkin bir çalışma başlatmıştır. Sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ancak her koşulda sınavdan 2 ay önce kursların tamamlanması gerekmektedir ki, sınava başvuru yapmanız mümkün olsun. Çalışma tamamlanınca sitemizde ilan edilecektir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 14.02.2007
Soru :
kolay gelsin selamlar.mükellefimin işe başlama tarihi 16/01/2007.yazarkasa izin belgesinin alındığı tarih 19/01/2007.yazarkasa (2.el)alış faturasının tarihi ve yazarkasa kullanımına başladığı tarih 14/02/2007 (tam 30.gün).G.O.Paşa v.d.tarafından mükellefime yazarkasa izin belgesini aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yazarkasa almadığından 139,00 ytl usulsüzlük cezası kesildi.3100 sayılı yasanın 27 sıra numaralı tebliğinde işe başlama tarihinden itibaren 30 gün ve yazarkasa alış faturasının tarihinden itibaren 15 gün içinde ökc levhasını almak gerekir diyor.ama izin belgesiyle ilgili bir düzenleme göremedim.sizin bu konudaki görüşünüz nedir.vergi dairesinin tutumu doğru mu? saygılarımla..

Cevap :
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 36 Seri No.lu Genel Tebliğde, yeni işe başlayan mükelleflerìn ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetlerinin, işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (51 Seri No.lu Genel Tebliğe göre kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içerisinde başlayacağı, 27 Seri No.lu Genel Tebliğin 1. bölümünde ise, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse kendi istekleri ile ödeme kaydedici cihaz alan mükelleflerin, aldıkları cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren on beş gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı alacakları açıklanmıştır.

Konuya ilişkin 51 sonrası Genel Tebliğlere de bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.02.2007
Soru :
Sayın Danışmanım, anonim şirkete bir gayri menkul ( daire ) alınacak ve banka borcu bitince de ortaklardan birine satılacak. Sorum ; bu işlemlerde K D V var mı, ve varsa ben bunları nasıl belgeleyeceğim. Cevabınıza şimdiden teşekkürler ve sağlıklı günler dilerim.

Cevap :
KDVK'nun 1/1'nci maddesi uyarınca, A.Ş.'te ait bir gayrimenkulün satış işleminde KDV hesaplanacaktır. GM alışı, ticari, mesleki veya zirai anlamda vergi mükellefi olan bir kişiden yapılmakta ise KDV hesaplanması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.02.2007
Soru :
1- İhracatta götürü gider için muhasebe kaydı gereklimidir. Gerekli değilse bu tutarı nereye yazmam gerekir.Bu güne kadar hiç yurtdışı belgeli yada belgesiz harcamam olmamıştır.Ama yıl sonunda kar yüksek çıktığı için bu yıl götürü gider hakkından yararlanmak istiyorum. Ne yapmam gerekir. 2-Ltd şirket ortakları için bağkur ödenmiştir. Gider yazılabilirmi. Yazılırsa hangi kanuna göre gider yazılır.Bu konuda herhangi bir tereddüt varmıdır.

Cevap :
1-Tekdüzen Muhasebe Sistemi ticari kazancın tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle mali tablolarda ve hesap planında vergi kanunları uyarınca ticari kazançtan indirimi kabul edilmeyen giderlerin muhasebeleştirme usulüne ilişkin olarak bir belirleme yapılmamıştır.

Buna göre, işletmenin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan belgesiz giderlerin de Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda “690 Dönem Kâr-Zarar Hesabı”na aktarılması gerekir. Belgesi temin edilemeyen giderlerin 194 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanacak götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen Muhasebe Sistemi’ne göre belirlenen ticari kâra ilave edilecektir.

2- Ortakların Bağ-Kur ödemelerinin gider kaydı mümkün değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.02.2007
Soru :
Merhaba Hocam, 3568 sayılı meslek kanunumuzun 45.maddesinde SMMMlerin bir işveren ile hizmet akdi ile çalışamayacağını yazıyor.bu madde ile ilgili kendi durumumu gösterip bu konuda bir soru soracağım.Ben bir şirkette SMMM denetiminde staj yapıyorum.staj bittikten sonra bu şirketten ayrılmayı düşünmüyorum ve işverenim bana müşavirlik işini benim yapmam yönünde taahütte bulunuyor.Stajım bittikten ve SMMM olmaya hak kazandıktan sonra şirketimin müşavirliğini yapabilmem için bu şirketten ayrılıp kendim için büromu açmalıyım.Yada ssk lı olarak bu şirkette çalışmaya devam edip beyannameleri imzalayıp müşavirlik hizmeti yapabilirmiyim.Bu konuda kafamda soru işaretini oluşturan durum ise eleman arayan işverenlerim SMMM belgeli olanları tercih etmesi.

Cevap :
SMMM olmaya hak kazandıktan sonra, SSK'lı olarak bu şirkette çalışmaya devam ederseniz, sadece bu şirketin beyannamelerini imzalamanız(başka bir şirkete mümkün değil) mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.01.2007
Soru :
merhaba üstadım, benim uluslararası taşımacılık yapan gerçek gelir elde eden bir mükellefim var. kendisi 2. sınıf tüccar olup aracında da kendi çalışıyor. buna ben yurtdışına çıktığı zaman harcırah ayırıp gider yazabilirmiyim, yazarsamda nasıl bir işlem yapıp belgelendirebilirim. beni bilgilendirebilirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler kolay gelsin

Cevap :
Harcirah hesaplaması, ücretli çalışanlar açısından uygulanmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.01.2007
Soru :
İyi çalışmalar Çin'den ithal amaçlı aldığımız malın Türkiye sınırlarına girmeden direk Çin'den Kazakistan'a ihracat yapılması istenmektedir.Çin'de şubemiz bulunmamaktadır.İthalatın bedeli Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde banka yoluyla peşin olarak ödenmiştir. 1-Çin'den,malların Türkiye sınırları içerisine girmeden Kazakistan'a satışını yapabilirmiyiz? 2-Vergi ve muhasebe uygulamaları açısından ner tür belgeler gereklidir? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Transit ticaret işlemlerine ilişkin verdiğimiz cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.01.2007
Soru :
bir mükellefin kiralamış olduğu büroyu kullanırken başka biri mükellefinde aynı büroyu kullanmasına izin veriyor ve kiralamış oldğu büronun bir odasını kiraya veriyor.Sorum bürosunu kiraya veren mükellefin,kiralamış olduğu yerin bir odasını kiraya vermesi sebebi ile elde ettiği kira gelirini nasıl belgelendireceği ve stopaj ve kdv yönünden nasıl ele alacağımız dır? şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar.

Cevap :
1- Kira sözleşmesi yapacak,

2- Kiralama hizmeti için SM makbuzu düzenleyecek ancak GVK'nun 94/2-a uyarınca değil, 94/5-a uyarınca stopaj hesaplayacak ve

3- KDVK'nun 1/3-f'nci maddesi uyarınca KDV hesaplayacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.01.2007
Soru :
iyi çalışmalar defterini tututuğumuz ltd.şti. boya badana ve tamirat için vergi mükellefi olmayan bir şahısa iş yaptırdı bu şahısa ödenen ücret için gider pusulası kesmek gerekirmi kesilirse stopaj yapılacakmı kesilmeyecekse ne şekilde belgelendirebiliriz.

Cevap :
Vergi mükellefi olmayan bir şahsa iş yaptırılması durumunda, gider pusulası düzenleme ve stopaj hesaplama mecburiyeti bulunmamaktadır.

GVK'nun 9, 94/13'ncü ve VUK'nun 234'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.01.2007
Soru :
Merhaba, Ben bir şirkette muhasebe departmanında çalışıyorum. Smmm belgemi aldım. Çalıştığım Firma yeni bir şirket kurdu, ve bu firmada benim smmm olarak bulunmamı ve beyannameleri imzalamamı istiyor. Firmanın merkez ve imalat olmak üzere iki ayrı yeri var. Merkez Beykoz'da İmalat Bakırköy'de. Ssk'dan işe girişleri ve e-bildirgeleri vermek amacıyla, işçilerin çalıştığı Bakırköy ssk'dan internet şifresi aldık. Merkezde çalışanımız yok. Benim bu firmanın imza yetkili smmm'si olabilmem için, imalatın bulunduğu yani Bakırköy ssk'ya verilecek e-bildirgede sigortalı gözükmem yeterlimidir? Yoksa merkezde mi sigortalı olmalıyım. Ayrıca bu firmanın imza yetkili smmm'si olabilmem için ne yapmam gerekiyor. Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Çalışmakta olduğunuz işyerinizin bağlı bulunduğu ssk da sigortalı gözükmeniz gerekmektedir. Eğer imalatın bulunduğu bölgede çalışıyor iseniz o bölgede bulunan ssk da sigortalı olmanız gerekmektedir. Sorunuzun meslek mevzuatı ile ilgili kısmı ilgili birimimizce açıklamnacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.12.2006
Soru :
ihracat yapan firmamız 2006 takvim yılı defteri vergi dairesi müdürü tarafından 15.11.2006 tarihinde nisan 2006 tarihinden sonra yevmiye defterinin yazılmadığına dair tutanak tuttu. bu durumda mayıs 2006 dan sonra yaptığımız ihracattan (özel faturayla) doğan KDV iadesi alacaklarımıza ait KDV iade raporumuzu vergi dairesi kabul etmedi. Bu durumda yapılacak işlemler nelerdir? Yapılan görüşmelerde vergi dairesi mayıs- ekim döneminde yapmış olduğumuz mal alışlarını kasım ayında kaydedip bu dönemde iade talebimizin yapılması gerektiğini söyledi.(Ama Döviz alım Belgeleri süresi içerisinde bozulmuş) bu durumda kasım döneminde iade talep edilmesi durumunda özel fatura sınırını çok aşacağız. Bu şekilde yapılması durumunda KDV iadesi alacağımızda sorun olur mu? Teşekkür ederim

Cevap :
Yasal defterlere kaydedilmeyen işlemlere ilişkin KDV iadelerinin yapılması mümkün değildir. Ancak, işlemlerin yıl aşılmadan defterlere kaydedilmesi durumunda, KDV ve gider indirimi mümkündür. Bu aşamadan sonra iade talep edebilirsiniz.

Kanımızca, dönem kaymasından dolayı teminatsız ve raporsuz iade sınırının aşılması durumunda teminat ve rapor yoluyla iade talep edebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.12.2006
Soru :
4857 sayılı kanunun 46. maddesinin (hafta tatili ücreti) c bendine göre Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, Çalışılmış günler gibi hesaba katıldığı kanunda belirtilmiştir. Ancak, Bir hafta süre ile işyerine gelmeyen ve bunu doktordan aldığı istirahat raporu ile belgelen işçi bir haftalık ücretini ssk’dan mı yoksa işverenden mi alır? Ve ücret bordosunda nasıl gösterilir?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 37. maddesinde: Hastalık sebebiyle geçici iş göremezliğe uğrayan sigortalılardan geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş bulunan ve sigortalılık niteliği devam edenlere, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere (sigortalılara, SSK tarafından ilk iki gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir) her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 89. maddesi gereğince, iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının sağlık tesislerine yatırılmak yahut bakımı kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoluyla tedavi ettirildiği takdirde, 78 ve 88. maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavi ettirildiğinde ise üçte ikisidir. Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra SSK tarafından verilmektedir. Sigortalıların istirahat süresince SSK'ya bildirilip bildirilmeyeceği veya istirahat süresince ücretinin ödenip ödenmeyeceği konusunda tereddütler olduğu görülmektedir. Sigortalıların istirahatlı olmalarından dolayı çalışamadıkları sürede, hastalıkta ilk iki günden sonraki süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmekte olup işverenlerin ayrıca ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yani, işverenler, hem istirahat ücreti verilmeyen ilk iki gün için, hem de iki günden sonraki istirahat süresi için işçilere herhangi bir ücret vermek zorunda değildir. Zaten işçilerin istirahat süresince işyerinde çalışmaları da yasaktır. İşverenin istemesi halinde (herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen) çalışma karşılığı olmaksızın atıfet kabilinden (iyilik olsun diye) ücret ödemek istemesi halinde, hem ücretin hem de günlerin SSK'ya bildirilmesi gerekmektedir. Ancak, hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için, öncelikle geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde, sigortalı olarak çalıştığı bir veya birkaç işte, en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması ve kurumca tayin ve tespit olunan hekim ve sağlık kurullarından dinlenme raporu alınmış olması şarttır. Geçici işgöremezlik ödenekleri esas itibariyle sigortalının kendisine ödenmekle birlikte, sigortalıların geçici işgöremezlik ödeneklerini almak üzere SSK'ya başvurmalarının, işgücü ve zaman kaybına yol açması nedeniyle ilgili sigorta il/sigorta müdürlüğü ile işveren arasında mutabakata varılması halinde 506/89. madde hükmüne istinaden, istirahatli bırakılan sigortalılara ait geçici iş göremezlik ödenekleri Sosyal Sigortalar Kurumu adına işveren tarafından ödenmekte, yapılan ödemelere ait istirahat belgeleri, muayyen aralıklarla, sigortalının sicil numarası, adı soyadı, istirahat süresi ve verilen ödeneğin miktarını gösteren, işveren tarafından tasdikli liste ekinde kuruma ibraz edildiğinde, kurum, 506 sayılı kanuna uygun olarak verilen ödenekleri belgelerine dayanarak işverene ödeyecektir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 48. maddesinde, "işçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir" hükmü getirilmiştir. ygulamada sanki, bu durumun bir zorunluluk olarak dikkate alındığı görülmektedir. Geçici iş göremezlik ile ilgili 1475 sayılı kanunun 44. maddesi aynen korunmuştur. Buradaki ikinci fıkra, yeni ihdas edilmiş bir düzenleme olup bu fıkrada aylık ücretli işçilerin, hastalık nedeniyle çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aldıkları geçici iş göremezlik ödeneğinin asıl ücretlerinden düşük olması halinde, işyerinden, ücretini tam olarak alabilecekleri ve aradaki farkın, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aldıkları paradan mahsup edilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu yasal düzenleme, hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilebilmesi noktasında işverene bir takdir yetkisi vermektedir. Yoksa yasal bir zorunluluk söz konusu değildir. 5073 sayılı yasanın 8. maddesi ile 506 sayılı kanunun 37. maddesine eklenen fıkra ile yersiz veya haksız olarak geçici iş göremezlik ödeneği aldığı tespit edilenlerin, yersiz veya haksız surette aldıkları geçici iş göremezlik ödeneğini üç katı olarak SSK'ya iade etmek zorunda oldukları hükme bağlanmıştır. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, hastalık halinde sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için, a) Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olması, b) Sigortalılık niteliğinin yitiri


 

Tarih : 25.12.2006
Soru :
bir kardeşim askere gitmeden önce staj başlatma dosyası açtırıp, staj başlatma sınavına girdi fakat kazanamadı.Giderken dosyanın kapanmayacağı askerlik dönüşü teskereyle başvurunca sınava girebileceğim söylendi.şu anda da askerliği bitirmiş durumda ve marttaki sınava girmek istiyor. teskere,tesmer başvuru formu ve dekont dışında getirmesi gereken bi belgeye gerek varmı onu öğrenmek istiyorum.bilgi vermenizi rica ediyorum.Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Cevap :
başka belgeye gerek yok. Geldiğinde ayrıntılı bilgi alabilir. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 21.12.2006
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR, BİR İŞYERİNDE ÇALIŞAN BİR İŞÇİ BİR HAFTA SÜRE İLE RAHATSIZLIĞI NEDENİ İLE İŞE GELMİYOR VE BUNU DOKTOR RAPORU İLE'DE BELGELİYOR. 1) BU İŞÇİ BİR HAFTALIK ÜCRETİNİ İŞVERENDEN ALABİLİR Mİ ALAMAZ MI? BENCE 4857 KANUNU 46 MADDESİNİN C BENDİNE GÖRE ALABİLİR. 2) EĞER ÜCRETİNİ İŞVERENDEN ALAMAZ DİYORSANIZ İLGİLİ İŞÇİ İÇİN EKSİK GÜN BİLDİRİM FORMU DÜZENLEYİP İLGİLİ RAPORUDA EKLEYİP SSK BEYAN ETMEMİZ VE ÜCRET BODROSUNDA DA İSTİRAHLİ GÖSTERMEMİZ UYGUN BULUNACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM. KONU İLE İLGİLİ YARDIMLARINIZI TALEP EDEYORUM. İYİ GÜNLER HAFTA TATİLİ ÜCRETİ (3. Bölüm / Ücret) MADDE 46. - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Şu kadar ki; a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır. Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapmış olduğunuz uygulama ve vermiş olduğunuz karar doğrudur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.12.2006
Soru :
Merhabalar, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınmış ve KDV istisnasından yararlanmış makinelerin (Belge kapandıktan sonra)3'üncü kişilere satışında KDV tahakkuk ettirilir mi? KDV yüklenmediği için belge tarih ve numarası belirtilerek KDV istisnasına atfen KDV tahakkuk ettirilmeden mi fatura edilir. İyi çalışmalar.

Cevap :
Önce KDV istisnasından yararlanmış makinelerin daha sonra istisna konusu olmayan bir olaydan kaynaklanan teslimleri KDV'ne tabi olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.12.2006
Soru :
Sezeryanla doğum faturası vergi iadesinde geçerli belge midir?Teşekkür ederim...

Cevap :
"http://archive.ismmmo.org.tr/docs/ya/2006VergiIndirimi.pdf" adresinden konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.12.2006
Soru :
Sayın Yetkili, Bir konuda yardımınızı rica ediyorum. Bir Mükellefim Özel Ft. İle Yolcu Beraberinde imal ettiği ürünleri ihraç ediyor. yıl sonu itibariyle ihraç ettiği toplam bedel üzerinden belli bir oranda gider yazma hakkımız varmı bu konu hakkında makale vs bir belge varsa yardımlarınızı rica ediyorum. Şimdiden Teşekkür ederim. Saygılar Pınar Öztürk SMMM

Cevap :
Konunun 40/1’nci madde kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.12.2006
Soru :
İyi günler, SMMM stajyeriyim.Adli Sicil belgesi teslim etmemiz gerekiyormuş.Ancak herhangi bir tarih belirtilmemiş ne zaman kadar teslim etmemiz gerekiyor ayrıca yerimin uzaklığı nedeniyle belgeyi faxla bildirmem mümkün müdür yoksa aslını elden mi teslim etmeliyim? Teşekkürler..

Cevap :
Yanlış anlamışınız, sözkonusu belge staj başlagıcında yada bitiminde sınavalara başvuru aşamasında istenmektedir. Stajı devam eden adaylardan istenmiyor. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 24.11.2006
Soru :
08.07.2006 tarihindeki yeterlilik sınavını kazanarak smmm oldum.Şirkette bağımlı olarak çalışıyorum.Ymm sürem ile ilgili tesmere yazılı olarak gönderdiğim soruya yazılı olarak şu cevap geldi."sayın meslek mensubu Yasada tarif edilen serbest çalışmak ancak TÜRMOB Yönetim kurulu bağımlı çalışan SMMM lerinde aynı işi yapmaları nedeniyle yetkilerini belgelemeleri halinde 10 yıllık süre sonunda YMM sınavına almaktadır. Ancak Maliye Bakanlığı tarafından bağımlı çalışmaları nedeniyle YMM belgesi almış olanlar dava edilmektedir. Bağımlı çalışanlardan istenen yetki; muhasebenin sevk ve idare edilmesinden birinci derece sorumlu muhasebe müdürü, mali işler müdürü vb. ünvanla SSK’lı çalışanlardan yetkilerini ticaret sicil gazetesinde yayınlatan ve imza sirküleri çıkaranlar,(yayınlandığı tarihten itibaren)". Bağımlı çalışarak Ymm olupta maliye bakanlığı tarafından ruhsatı alınan smmm ler varmıdır? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Meslek Mensubu, Eylül döneminde YMM sınavına başvuranlardan imza yetkili olan yada SMMM/YMM şirketlerinde bağınlı çalışanların başvuruları kabul edilmiştir. Maliye Bakanlığı'nın açtığı davaların bir ksımı sonuçlanmış bir kısmı devam etmektedir. Geçmişte sınavı kazanan adaylar var ancak Maliye Bakanlığı mühür vermemekte ve sınavın iptaline ilişkin dava açmaktadır. Bu konudaki bilgileri Ankara TESMER den alabilirsiniz. Saygılarımızla, STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr Ankara TESMER, 444 60 60 (Alan kodu çevirmden) yada bilgi@tesmer.org.tr den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.


 

Tarih : 24.11.2006
Soru :
30/10/2006 tarihinde çorum ilinde tekstille iştigal eden bir şirket kurduk ve 16/11/2006 tarihinde 31 adet işçi sigortaya kaydetmiş bulunmaktayız.çorum ilinde işyerimiz olduğundan teşvikten yararlanmak istiyoruz.teşvikten yararlanabilmek için hangi belgelerle ve hangi kurumlara başvurmamız gerekmektedir.yardımcı olursanız memnun olacağız.iyi çalışmalar saygılarımla.

Cevap :
http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/tum_metin.pdf adresinden ayrıntılı ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.11.2006
Soru :
ACİL.... 2001 hayat standardında izah nedenleri içerisinde 4605 sayılı kanunla gelir vergisi kanununa eklen geçici 58.maddenin 5 nolu bendinde ''Mükellefler kendilerine eşlerine ve çocuklarına ait ve üzerinden vergisi ödenen gelirlerin (hamiline yazılı menkul kıymetlerden elde edilen gelirler hariç) ile kendilerine ve eşlerine ait emekli mamülüyet dul ve yetim aylığı bulunduğunu belgeledikleri taktirde bu gelirler hayat standardı esasına göre kazancın tespitinde izah nedeni gelir olarak dikkate alınır'' denilmektedir. Bu nedenle EVLİ OLMAYAN 18 YAŞINDAN BÜYÜK oğluna ait ücret geliri izah nedeni olarak kabul edilirmi? (indirim konusu yapılabilirmi?)

Cevap :
Vergi Kanunlarında çocuk tabiri, TMK'nun 11'nci maddesi uyarınca, 18 yaşını doldurmamış çocukları kapsamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.11.2006
Soru :
MERHABA ; MÜKELLEFİM OLAN DERNEK BİR PROJE YARIŞMASI YAPMIŞ BULUNMAKTADIR.BU YARIŞMA SONUCUNDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ DAĞITILACAKTIR.AYRICA JÜRİ ÜYELERİNE DE 1.000 ER YTL ÜCRET VERİLECEKTİR.JÜRİ ÜYELERİNE VE YARIŞMACILARA DAĞITILACAK ÜCRET VE ÖDÜLLERİN BELGELENDİRMESİNİ NASIL YAPACAĞIM ? VERASET İNTİKAL VERGİSİ KESİNTİSİ YAPACAK MIYIM ? TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Verilen ödülü bağış ve yardım olarak muhasebeleştirmeniz uygun olacaktır. Bağış ve yardımların muhasebeleştirilmesine ilişkin verdiğimiz cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.10.2006
Soru :
MÜKELLEF KENDİ ADINA FABRİKA YAPIYOR YAPILAN YATIRIMLARIN GEÇİCİ VERGİ VE KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN İNDİRİMİ NASIL YAPILACAK? TEŞVİK BELGESİ YOK.YATIRIM 2006 MART AYINDA BAŞLADI.

Cevap :
Yatırım indirimi uygulaması sona ermiştir. Yapılan harcamaları mahiyetine göre gidere veya "258-Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabına kaydetmeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.10.2006
Soru :
müşavirliğini yaptığım bir firma merkez bankasından ihale ile bir iş alıyor 2005 temmuz 2006 temmuz arasında işi bitiriyor. merkez bankası teminat mektubunun iadesi için ssk'dan ilişiksiz belgesi istiyor. SSK da ilişiksiz belgesi için 2005 ve 2006 defter ve belgeleri istiyor a) 8.12.2004 tarih ve 25664 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre raporu ben düzenleyebilirmiyim. b)ilgili sigorta denetmeni mali müşavirin raporuna göre biz ilişiksiz belgesi veremeyiz diyor. Kanunen ben de ilişksiz belgesi veremeyeceğime göre ne yapmamı önerirsiniz teşekkürler fethi şahin

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliği (Seri No:12) RESMİ GAZETE NO :22214 RESMİ GAZETE TARİHİ :26.2.1995 Kurumdan ilişiksizlik belgesi almak isteyen işverenler için serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce yapılacak incelemeler ve düzenlenecek raporlar konusunda ortaya çıkan bazı duraksamaları gidermek ve yürütülecek işlemlerde gözönünde bulundurulması gereken diğer esasları açıklamak üzere bu tebliğ düzenlenmiştir. 1) Yapımı biten ve belediyelerden iskân ruhsatı alınmak üzere Kurumca ilişiksizlik belgesi düzenlenmesi gereken özel bina inşaatlarında; Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamının, binanın (ruhsatında kayıtlı alanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yayımlanan birim maliyet bedelinin çarpımı sonucu bulunacak) yaklaşık maliyet bedeline, Kurumca yayımlanan asgari işçilik oranlarının uygulanması yoluyla hesaplanan asgari işçilik tutarından fazla olması durumunda, ilişiksizlik belgesi, işverenin Kuruma borcunun da bulunmaması kaydıyla, herhangi bir kayıt incelemesi raporu aranmaksızın Kurumca hemen verilebilmektedir. İhale konusu işlerde teminat iadesi için Kurumdan ilişiksizlik belgesi alınmak istendiğinde ise, Kurumabildirilen prime esas kazançlar toplamı bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarından fazla olsa bile, Kurumca, ilişiksizlik belgesi mutlaka bir kayıt inceleme raporuna dayanılarak verilmekte idi. Bu konuda uygulama birliği sağlamak ve işlemleri kolaylaştırarak hızlandırmak üzere, bundan böyle ihale konusu işlerde de; Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamının, müteahhite ödenen toplam istihkak tutarına, Kurumca yayımlanmış olan asgari işçilik oranlarının uygulanması sonucu bulunacak asgari işçilik tutarından fazla olması durumunda, ilişiksizlik belgesi, işverenin Kuruma borcunun da bulunmaması kaydıyla, herhangi bir kayıt incelemesi raporu aranmaksızın Kurumca, hemen verilebilecektir. Bu açıdan, işin bitiş tarihi ne olursa olsun, yürütülecek işlemlerde bir ayrıcalık bulunmamaktadır. Bilindiği gibi; Söz konusu işlerin bazı bölümleri başka işverenlere, aynı işyeri dosyasından kuruma işçilik bildirilmek "suretiyle veya Kuruma kendi işyerinden işçilik bildirilerek taşeron tarafından müteahhite işçilik içeren fatura verilmek suretiyle yaptırılabilmektedir. Bu bakımdan, dosya memurunca yapılan ilk değerlendirme aşamasında, işverenin defter ve belgelerinin dosya memurunca incelenmesi söz konusu olmadığından, herhangi bir şekilde Kuruma ayrı dosyadan işçilik bildirilmiş olan yada bu iş için işçilik bildirilmemesi gereken başka işyerlerine ilişkin olası işçilik ödemeleri (başka bir söyleyişle faturalı işçilikler) dolayısıyla yukarıda sözü edilen asgari işçilik oranları 2 puan eksiltilerek uygulanmakta idi. Ancak,daha objektif olunabilmesi açısından, ilk değerlendirme aşamasında bu oranların 2 puan eksiltilerek uygulanması1 yerine %25 eksiltilerek uygulanması uygun ./.. -2- görülmüştür. Bu arada ,söz konusu eksiltmenin, yalnızca rapor düzenlenmeksizin (dosya memurunca) yapılan İlk değerlendirme aşamasında gözönünde bulundurulacağı, rapor düzenleme aşamasında böyle bir eksiltmeye gidilmeyeceği ve Kuruma bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının olası Faturalı işçilikler yerine gerçek faturalı işçiliklere güre hesaplanacağı gözden ırak tutulmamalıdır. Bu durumda, (5) ve (10) Seri No'lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı Genel Tebliğinde sözü edilen ilişiksizlik belgesi raporunun, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ilk değerlendirme aşamasında hesaplanacak olan asgari işçilik tutarının altında işçilik bildirilmesi söz konusu olan ve yapılacak kayıt incelemesi sonucunda yeterli işçilik bildirildiği saptanabilecek işler için düzenlenmesi gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Öte yandan; Yapılacak değerlendirmeler sırasında yalnızca rapor tarihinden önce Kuruma verilmiş (faaliyet dönemine ilişkin) aylık sigorta primleri bildirgelerinde kayıtlı1 sigorta primlerine :esas kazanç tutarlarının gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Aylık bildirgeye dayanmadan Kuruma yapılan ödemeler kıyaslama işlemi sırasında gözönünde bulundurulamayacağından ve yasal süre geçtikten sonra Kuruma verilen bildirge ve bordrolar için idari para cezası uygulanması gerektiğinden, prim belgelerinin yasal süre içerisinde verilmesine özen gösterilmelidir. 2) Kuruma bildirilen işçilik tutarı ile bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarının kıyaslanması işleminin 1.1.1994 tarihinden sonra biten işlere uygulanması sırasında, bu tarihten sonraki dönem için belirlenen matrah (Kuruma bildirilmesi gereken sigorta primlerine esas kazançlar veya işçilik tutarı) ve bildirilen işçilik (Kuruma verilen aylık bildirgelerde kayı


 

Tarih : 26.10.2006
Soru :
iyi çalışmalar, Ben 2005 yılında SMMM belgemi aldım. Firmada SSK lı olarak çalışıyorum. Çalıştığım sürenin YMM ten sayılabilmesi için imza yetkisi ile ilgili bi yazı ile ticaret sicil de ilan edilerek ilgili sürenin başlayacağını duydum. Acaba bu metni nerden bulabilirim.Yardımcı olursanız sevinirim. En kısa zamanda ticaret sicilde ilan ettirmek istiyorum. Zahmetleriniz için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Konuya ilişkin bir metin yok, ancak Yasa ve Yönetmelikte tarif edilen imza yetkisi şu şekildedir. "Bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri staj süreleri sayılmaktadır. Çalıştıkları müessesede bu şartlarla sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını Ticaret Sicili Gazetesi, imza sirküleri, SSK işe giriş bildirgesi ve dört aylık dönem bordrosu ile mali denetimden sorumlu olunduğuna ilişkin belge ile belgelendirirler. Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir" İyi çalışmalar.Aynı zamanda e-postanızı TESMER Başkanlığına gönderiyorum. Ayrıntılı bilgi verirler. STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 13.10.2006
Soru :
Merhabalar, benim sorum vergi dairesinden bir uygulama ile ilgili.Kendi müşavirlik şirketimizi kurduk ve 11 gün önce (2 ekimde) tescil edildi.Vergi dairesine evraklar hala gelmemiş ve v.dairesi bütün evrakların aslını tekrar istiyor fotokopi ile mükellefiyet tesis etmem diyor.Bu hem maddi bir külfet olduğu için hem de yasal olarak (ticaret sicil memr.yapacağı için)bildirim mecburiyetimin olmadığını düşünüyor ve bu hakkımı kullanmak istiyorum.Bütün belgelerin asıllarını v.dairesine verip bldirimde bulunacaksam 4884 s.k. 12.maddenin bir anlamı kalır mı?Evrakların tic.sic.den gelmesini beklersem; eylül ayında kiralanan işyeri için damga verg.beyanm.süresini kaçırırım.Cevabınız için teşekkür ediyorum.

Cevap :
Ticaret Odasının bürokratik işlemlerindeki gecikmelerden kaynaklanan riskleri elden takip ederek aşmanızı öneririz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.10.2006
Soru :
İYİ GÜNLER.. A VE B SİGORTA ACENTALARI KENDİ ARALARINDA ANLAŞARAK BİR BİRLERİNE KOMİSYON KARŞILIĞI MÜŞTERİ GETİRİYORLARR.VE A VE B SİGORTA ACENTALARI BİRBİRLERİNDEN ALDIKLARI KOMİSYONLARI NE İLE BELGELENDİRMELİDİRLER. ACELE BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİMM..

Cevap :
Sigorta acentelerinden (A) tipi acenteler poliçe tanzimine yetkili olup, BSMV mükellefidir. Dolayısıyla, bu acentelerin yaptığı tüm işlemler BSMV’nin kapsamında olup, KDV’den istisnadır.

(B) tipi acenteler diğer bir ifade ile tali acenteler ise BSMV’nin kapsamı dışında olup, bu acentelerin sadece sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri KDV’den istisnadır.

Bu çerçevede, tali acentelerin sigorta aracılık işlemleri dışındaki diğer teslim ve hizmetlerinden KDV’nin konusuna girenler, bu vergiye tabi olacaktır.

Kanımızca, (A) ve (B) tipi acentenin sigorta aracılık hizmeti için birbirlerine müşteri getirmesi sonucu aldığı komisyon bedelleri faaliyet tanımlarının kapsamına girmektedir. Bundan dolayı, KDVK’nun 17/4-e’nci maddesi gereğince KDV istisnası kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.10.2006
Soru :
SAYGIDEĞER HOCAM ; Örtülü Sermaye uygulaması ile ilgili tereddüt ettiğimiz aşağıdaki hususlarda yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Tuzla tersanelerinde gemi inşa ediyoruz. Kayıtlı sermayemiz 100.000,00 YTL. Dir. Yatırımın toplam maliyeti 14.000.000,00 Usd. Olup, Teşvik Belgesinde öngörülen özkaynak tutarı 5.500.000,00 Usd.dir. Şirket özsermaye ihtiyacını Sermaye Arttırımı yapmak yerine sıklıkla uygulandığı gibi Şirket Ortak larından borç almak sureti ile karşılayacaktır. Bu borçlanma için faiz ödenmeyecek , geri ödemeler Usd. 'olarak yapılacaktır. Faiz alınması sözkonusu olmayacağına göre bu durumda ; 1. Örtülü Sermaye şartları doğacak mıdır ? 2. Faiz ödenmediği halde dönem sonunda muhasebe kayıtlarında nasıl tahakkuk yapılacaktır ? ( Zira kasadan bir para çıkmayacaktır.) 3. Aleyhte çıkacak kur farklarını Yatırımın maliyeti ile ilişkilendirebilir miyiz ? Bu bağlamda lehte doğan kur farklarını da 334.sayılı V.U.K. 334 NOLU Genel Tebliğine göre yatırımın maliyetinden indirebilir miyiz ? Teşekkür eder , saygılar sunarım. smmm ayten kara

Cevap :
1- Örtülü sermaye uygulamasında emsal borç/sermaye oranı esas alınmalıdır. Emsaline oranlar bariz farklılık söz konusu olursa örtülü sermaye veya örtülü kazanç eleştirisi her zaman mümkündür.

2- Örtülü sermaye olarak değerlendirilmeyen faiz ve kur farkları ile ilgili soruda açıkladığınız gibi muhasebeleştirme yapabilirsiniz.

KVK'nun 12 ve 13'ncü maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.09.2006
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR SORUM ŞU OLACAK. AÇIK DETERJAN ÜRETEN GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN BİR MÜŞTERİM VAR YANINDA BİR İŞÇİ ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK SANAYİ ODASININ EN AZ BİR İŞÇ ÇALIŞTIRAN VE ÜRETİM YAPAN FİRMALARIN SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMASI ZORUNLUDUR KURALINA GÖRE BİZİMDE SANAYİ SİCİL ALMAMIZ GEREKİYORMU SANAYİ SİCİL BELGESİ ALMAK İÇİN TİCARET ODASINA KAYIT YAPTIRIP KAPASİTE RAPORUDA ALMAMIZ GEREKİR OZAMAN BUDA ÇOK MASRAFLI OLUYOR SİZCE NE YAPMALIYIZ SORUMA AYRINTILI CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM

Cevap :
İstanbul Sanayi Odası'nın 0212 2522900/5 no'lu telefondan bilgi alabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.09.2006
Soru :
Hocam merhaba, halen bağımlı çalışmaktayım ve smmm belgem var.Aynı durumda emekli bir arkadaşımla SMMM Ltd.Şti. kurmak istiyoruz.Bu SMMM Ltd.Şti.nde kurucu ortak olup şirket müdürlüğü yaparken şimdiki işyerime bağlı ssklı olarak çalışmaya devam edebilirmiyim ? Devam edersem çalışılan süre YMM için gerekli süreden sayılır mı? Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SSK kapsamında çalışmanız kesintiye uğrayıncaya kadar Bağkur kapsamına girmemektesiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.09.2006
Soru :
sayın üstadım.bir mükellefimin.Vergi dairesine kayıt yapmadan önce lamış olduğu binek otosu var.(2002 yılında) Şimdi iş yeri açılışı yaptı.Binek otoyu işletmeye nasıl ve hangi belge ile alabiliriz.Ve amaortisman ayırabilirmiyiz.Çok teşekkür ederim.

Cevap :
Herhangi bir satınalma işlemi söz konusu olmadığından sadece aracın mükellefe ait olduğunu gösteren ruhsata dayanarak, VUK'nun 267'nci maddesine göre hesaplanan emsal bedel üzerinden envantere kaydetmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.09.2006
Soru :
Hocam Merhaba, ben smmm belgesi aldım ve şu anda bağımlı olarak çalışıyorum.Yine belgesi olan sskdan emekli ve bağımlı çalışan bir arkadaşla mali müşavirlik ltd. şirketi kuruyoruz. 1-Ben ssk kaydımı kesintiye uğratmadan şirket üzerine almak istiyorum.Bağkurda problem olur mu? 2- Arkadaşımın kaydında bir değişiklik yapması gerekiyor mu ?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SSK çalışması devam ederken bağkur kapsamında bir işe başlayan kşişinin sosyal güvenliği ssk sı kesintiye uğrayıncaya kadar bağkur kapsamına girmemektedir. Emekli olan kişinin yeniden çalışmasının bağkur kapsamında bir iş olması ise bağkur 12. gelir basamağının % 10 nu oranında prim ksintisi yapılmasını gerekli kılmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.09.2006
Soru :
Selam Üstadım, Harcırah ile ilgili 14.09.06 tarihindeki cevabınızdan belgesiz olarak personele yapılan harcırah ödemesinin gider kaydedilemeyeceği anlamını çıkardrım. doğrumudur ?

Cevap :
1- Seyahat ve ikamet giderlerinin indirim konusu yapılabilmesi için, VUK gereğince geçerli belgelere dayanması gerekir.

2- Belgeye dayanmayan ve GVK'nun 24'ncü madde ye göre hesaplanan ödemelerin vergiden istisna ücret olarak değerlendirilerek indirime konu olması mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.09.2006
Soru :
B FORMLARINDA BELGELERİN TOPLAM ADEDİ YAZILIRKEN NAKLİ YEKÜNLÜ FATURALAR BİR ADET Mİ YAZILACAK YOKSA KAÇ ADETSE O MU YAZILACAK. TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Bir nüshayı aşacak miktarda düzenlenen faturaların tek fatura olarak yazılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.09.2006
Soru :
1997 yılında smmm belgesini aldım.1998 yılında büro açılışı yaptım.2000 yılında büromu kapattım.bağımlı olarak sigortalı çalıştım.2002 yılında tekrar büro açılışı yaptım.halen devam ediyorum. bağ-kura borçalrım için taksitlendirmede bulundum.4 ay primlerimi ödedim.sağlık karnesi çıkarmak için fatih ilçesi bağkura başvurdum.bana 1997 yılından itibaren basamak yükseltme farkını faizi ile birlikte alacaklarını bu tutarında 1.660,00ytl tuttuğunu söylediler.bu tutarı yatırmazsanız sağlık karnesini vermeyeceklerini söylediler.sorum şu 5458/yasa kapsamında aftan yararlanarak 4 ay prim ödediğim halde sağlık karnesi vermemeleri yasal mı ikinci sorum basamak farkları hangi kanuna göre almaktadır.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Basamak farklarının taksitlendirme kapsamına dahil edip ödemelerini yapıyor iseniz size sağlık karnesinin verilmesi gerekmektedir.Acak taksitlendirme ile ilgili boçlarınızın % 25 ini ve cari prim borçlarınızı ödemiş olmanız gerekmektedir. İyi çalışmalar..


 

Tarih : 13.09.2006
Soru :
iyi günler; Yurt dışı seyahatine çıkan işverene veya işçiye(iş seyahati), verilen harcırahı gider belgesi olamadan gider yazabilirmiyiz , yazabilirsek bu tutarın azami sınırı nedir. Almış olduğumuz döviz alım belgesi yeterli olur mu? yurt dışına çıktığını kanıtlayacak bir evrakla kayıt altına alabilirmiyiz. teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
GVK’nun 24. maddesinin 2 numaralı bendinde; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından ödenecek gündelikler, aynı aylık seviyesindeki Devlet memuruna verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki farkın ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinde, Devlet memurlarında değişik sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu nedenle, Devlet memurlarının sınıflandırılmasında hangi Devlet memurunun ücretiyle kıyaslanacağı, ayrıca aynı derecelerde olmasına rağmen, farklı ücret ödemelerinin olması ve farklı ücret ödemeleri nedeniyle de, kıyaslamanın yapılamaması dolayısıyla, harcırah gündeliğinin istisna edilmesine ilişkin kıyaslamada, Devletçe verilen en yüksek tutarının esas alınması gerekecektir.

Öte yandan, Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarı ifadesinden ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak çalıştırılan ve en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarı’na ödenen gündelik tutarının anlaşılması icap eder.

İşverenler tarafından, hizmet erbabına geçici görevle görevlendirilmeleri ve bu görevleri nedeniyle, yeme ve yatma giderleri karşılığında aynı olarak ödeme yapılması durumunda, (başka bir ifade ile harcamaların belgelendirilmesi durumunda) yeme ve yatma giderlerine karşılık olarak ödenen harcırah gündeliklerinin, Devlet memuruna verilen harcırah gündeliği ile herhangi bir şekilde kıyaslama yapılmaksızın tamamının gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Ancak, Harcırah Kanunu’na tabi olmayan personele fiili yemek ve yatmak giderleri dışında ayrıca gündelik de ödendiği takdirde, bu gündeliklerin tamamının ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması gerekecektir.

Öte yandan, fiili yemek ve yatmak giderlerinin bu şekilde tamamının vergiden istisna edilebilmesi için; söz konusu giderlerin yapıldığının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan belgelerle tevsik edilmesi gerekecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.09.2006
Soru :
07.09.2006 tarihinde sorduğum soruya veriğiniz cevap için teşekkür ederim. Şüphelerimi giderdiniz.Ama bir konu var ki; oda yabancı bandralı geminin ispat zorunluluğu ya da belgelendirilmesi,bu konuda isim yeterlimi yoksa başka bir uygulama söz konusumudur.Teşekkür ederim.

Cevap :
Ödemeleri nakden alıyorsanız geminin resmi olarak düzenleyeceği evraka dayandırarak tahsilat yapmanız gerekmektedir. Banka kanalıyla tahsilat söz konusu ise, hesabınıza yabancı bir ülkeden havale yapılmış olmasının ispat açısından yeterli olduğunu düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.09.2006
Soru :
Merhaba,benim sorum B formları ile ilgili. V.U.K.nun 362 nolu tebliği inceledim fakat soruma cevap bulamadım.Sorum şu, bedelsiz olarak düzenlenen faturaların belge sayısında dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddüte düştün ve bu konuda bilgi almak istiyorum.Cevap verirseniz sevinirim.İyi çalışmalar....

Cevap :
Ba ve Bs formları, alış satış tutarı en az 30.000 YTL olan ve bilanço usulüne göre defter tutanlar tarafından doldurulacaktır. 30.000 YTL ‘nin üstünde alım ve satımı olmayanlar formları doldurmayacak, sadece kimlik bilgilerini yazacak ve boş olarak vereceklerdir.

Form doldurulurken 1 YTL'nın altında kalan tutarlar dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile, kuruş bilgileri bildirimlerde gösterilmeyecektir. Bundan dolayı, bedelsiz faturaların listelenmesinin gerekli olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.09.2006
Soru :
elimdeki demirbaşlardan satmak istediklerim oluyor..bunları nasıl belgelendiirebilrim..serbest meslek makbuzu ile sadece kdv hesaplayıp..stopaj hesaplamadan belgelendirebilrmiyim..

Cevap :
Soruda açıkladığınız gibi belgelendirmeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.09.2006
Soru :
KEŞAN ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜNDE 2002 ŞUBAT AYINDAN BERİ 1.DERECEDE İMZA YETKİLİ MUHASİP OLARAK ÇALIŞMAKTAYIM.SMMM STAJ SÜREMDEN SAYILIP SAYILMAYACAĞI YADA SINAVSIZ SEKİZ YILI DOLDURDUĞUM ZAMAN SMMM BELGESİNİ ALIP ALAMAYACAĞIM HUSUSUNDA TARAFIMA BİLGİ VERİLMESİNİ ARZ EDERİM.

Cevap :
Çalışmalarınızın 3568 sayılı Yasanın 6/b kapsamında stajdan sayılması mümkün değildir. Ayrıca sınavsız belge verilmemektedir. Yasada tarif edilen çalışmalar dışındaki kişiler sınav ve staj şartlarını yerine getirmek zorundadırlar. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 31.08.2006
Soru :
merhaba.sorum şu olacak;stajyer değerlendirme belgesinde yer alan staj onayının başlangıç ve bitiş tarihiyle ilgili.Benim stajım 1.9.2005 te meslek mensubunun yanında başladı.Staj onay tarihim 1.9.2005 bitiş tarihim ise 1.9.2007 mi olacak? Buraya atılması gereken tarih ne olacak? şimdiden teşekkür ederim. İyi Çalışmalar...

Cevap :
2 yıl aynı meslek mensubunun yanında çalıştıysanız ve daha önce almadıysanız evet o şekilde yazılacak. Normal olarak her yıl için alınması gerekmektedir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 28.08.2006
Soru :
Selam Üstadım, Bilgisayar parçası satışı yapan bir müşterim herhangi bir kişiden, 2.el notebook alışı yapıyor.. Bunu karşı taraf esnaf muaflığı belgesine sahip değilse, hangi belgeyle alacak ve GV ve kdv hesaplayacakmı ?

Cevap :
Vergi mükellefi olmayan kişiden alınan notebook alışlarında GV kesintisi veya KDV hesaplanması söz konusu değildir. Alışı Gider pusulasıyla belgelendirmeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.08.2006
Soru :
Sizi tekrar sorumlarımla yoruyorum. Kusura bakmayınız sayın üstadım. 1993 yılında SMMM belgesini aldım. Bir anomim şirketin hissedarı idim. Ve yönetim kurulu üyesi değildim. Bana muhasebenin sevk ve idaresini münferiden yetkili ve tek imzalı olarak bana verdiler. Bu müddet içinde SSK olarak çalıştım. Şirket 1997 yılında tasfiye'ye girdi. Ve kapandı. Elimizde tüm belgeler mevcut. Daha sonra kurulan bir limited şirketinin ortağı olarak her konuda yetkili kılındım. Ve yine muhasebenin sevk ve idaresinde çalıştım. Emekliliğe hak kazandığımdan SSK olarak çalışmadım. Ve daha sonra SMMM olarak büro açtım 1,5 yıl sonra kapattım. Yine 2 yıl aradan sonra yine büro açtım ve halen faaliyetime devam ediyorum. Şimdi soruma gelince; Ben Yeminli Mali Müşavir olmak için yukarda saydığım geçmişimden müddet olarak faydalanabilir miyim ? Tüm bu çalışmalar toplam olarak değerlendirilir mi ? Vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Saygılarımla. SMMM Erdoğan Gök

Cevap :
Yeminli Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavları için; 3568 sayılı Yasanın 9/a maddesi gereği 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Buna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olanlardan, belgeyi aldığı tarihten itibaren çalışmış olduğu süreler değerlendirme kapsamına girmektedir. -Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak Bağımlı çalışanlardan; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik şirketlerinde ve bürolarında SSK’lı olarak çalışmış oldukları süreler, -Firmalarda çalışanlardan; muhasebenin sevk ve idare edilmesinden birinci derece sorumlu muhasebe müdürü, mali işler müdürü vb. ünvanla SSK’lı çalışanlardan yetkilerini ticaret sicil gazetesinde yayınlatan ve imza sirküleri çıkaranlar,(yayınlandığı tarihten itibaren) İşletmelerde yetkilerini sunamayan sadece SSK’lı olarak çalışan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bu kapsamda değerlendirilmemektedir. -Bağımsız çalışanlardan vergi kaydı, aranmaktadır. Evraklara bakmadan değerlendirme yapmak mümkün değildir.Evraklarınızı getirmeniz durumunda bakarız.İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 25.08.2006
Soru :
şirketimizin faaliyet konusu kumanyacılıktır.Uluslararası sefer yapan gemilere yapılan kumanya teslimleri konusunda tereddütler yaşamaktayız. Kumanya teslimlerinin KDV 'den istisna olması KDVK 11. MD ihracat istisnası kapsamında olmasında kaynaklanıyor. İstisna ile ilgili tevsik edici belge Gümrük Beyannamesi olmak ile birlikte Kumanya Teslimlerinde Kumanya Listesi ile de gümrük işlemleri yapılabileceği ve Kumanya Listesinin tevsik edici belge sayılacağı belirtilmiştir. Bazı müşterilerimiz Ulsulararası sefer yapmaları dolayısı (eğer gemi ye kumanya teslimi gümrük sahası dışında açıkta yapılacak ise )ile Kumanya Listesi ile Gümrükte herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmadan kendilerine KDV'siz fatura kesebileceğimizi bildirdiler. Beyanname açmadan veya Kumanya Listesi ile gümrükte işlem yapılmadan KDV'siz fatura kesebilirmiyiz. İlginiz için şimdiden teşekkürler Saygılar

Cevap :
Uluslararası sefer yapan gemilere kumanya teslimleri için kesilen faturaların KDV’den istisna olarak kesilebilmesi için gümrükte ekstra bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.08.2006
Soru :
Dolduracağımız Form B'lerde vergi mükellefi olmayan birinden kiralanan işyeri için ödenen kira bedelinin beyanı nasıl olacaktır; kira bedelleri banka hesabına yatırıldığı için alınan bir belge yok, ayrıca bildireceğimiz tutar mal sahibine ödenen net tutar mı, stopaj kesilmeden önceki brüt tutarmı olacak? Saygılarımla, Yusuf Rıhtım

Cevap :
Vergi Kimlik numarası bölümüne potansiyel vergi numarasını yazınız ve banka kanalından yapılan ödemeleri net tutar olarak değerlendiriniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.08.2006
Soru :
Kooperatifimizde Soysal Güvenlik Destekleme Primi ödenerek çalıştırılan Avukatımızın Mahkeme ilamına göre alacaklı taraf avukatına ödenmesina karar verilen ve avukatlık kanunun 164-166. maddeleri gereğince avukata ödenmesi zorunlu olan,yargılama giderinin bir unsuru niteliğindeki vekalet ücretinin ödemesinin belgelnedirilmesi ve ödemesi nasıl yapılmalıdır. Yanıtınız için teşekkür ederim

Cevap :
Maliye Bakanlığı, dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin serbest meslek kazancı niteliğinde olduğu, vekalet ücretlerinin serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde sorumlularca gelir vergisi tevkifatı yapılması, avukatların ise aldıkları bu ücretler için serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerektiği görüşündedir.

Adı geçen Bakanlık, Türkiye Barolar Birliği’ne verdiği bir Özelge’de;

“Dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin serbest meslek kazancı niteliğinde olduğu, vekalet ücretlerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 ve 66. maddelerine göre serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. uyarınca sorumlularca gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerektiği”

şeklinde idari görüş bildirmiştir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.08.2006
Soru :
SAYIN,HOCAM ŞİRKETİMİZ 2005 YILINDA-2008 YILINA KADAR GEÇELİ OLAN TEŞVİK BELGESİ ALMIŞTIR BUNUNLA İLGİLİ OLARAK 2006 YILINDA MAKİNA ALIMI YAPMIŞTIR.BUNUNLA İLGİLİ YATIRIM İND.YARARLANABİLİRMİYİM? BAZI YORUMLARDA 2006 YILINDA KALKTI İNDİREMEZSİNİZ DENİLİYOR.BU YÜZDEN TERETTÜDE DÜŞTÜM. SAYGILARIMLA

Cevap :
GVK'nun geçici 69'ncu maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.08.2006
Soru :
mrb 1.Bir inşaat firması kendi ortağına ait arsayı alıyor ve ltd şirket bu arsaya inşaata başlıyor şirketin adresi ve arsanın adresi aynı caddede ama sokakları farklı ltd şirket ssk ya ruhsat ile müracat ediyor ve ssk yeni bir sicil numarası vermiyor.İnşaatta çalışanlarda ltd şirket in sicil numarasından işlem görmekte bu durum yanlışmıdır yoksa aynı caddede olduğundan şirketin ssk sicil nosundan işlem görebilir mi? 2.ssk da inşaat borcu yoktur kapanış işlemleri nasıl yapılıyor ssk bizden ne tür belgeler istiyor. cevaplandırırsanız çok sevinirim iyi çalışmalar ebru kavak

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kurum Aynı adreste faaliyet gösterecek olan şirkete doğal olarak farklı bir numara vermemiştir. Ancak şirketin faaliyet konusu içinde inşaat işleri yapabilmesi ile ilgi hükümler bulunması gerekmektedir. Ayrıca SSK borç yoktur uygulaması ile ilgili tebliğ ekte sunulmuştur. İyi çalışmalar TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TARAFINDAN İŞVERENLERE BORCU YOKTUR BELGELERİNİN İNTERNET ORTAMINDA VERİLMESİ (E-BORCU YOKTUR UYGULAMASI) HAKKINDA TEBLİĞ Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlığını taşıyan 10 uncu maddesi ile; “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan” isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu Kanun hükmü uyarınca, gerçek veya tüzel kişi olan işverenler tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden “borcu yoktur belgesi” talep edilmesi halinde, işverenlerin ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığının tespiti amacıyla Türkiye çapında sorgulama yapılmaktadır. 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun “Çeşitli Hükümler” başlıklı ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “İşlemlerin Elektronik Ortamda Yapılması” başlıklı 21 inci maddelerinde; “Kurumca belirlenecek iletişim araçları esas olmak üzere, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemlerinin internet ve her türlü elektronik ve bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabileceği, internet, elektronik ve benzeri ortamda bilgi ve belge alınıp verilebileceği, elektronik veya bilgi işlem ortamında yapılanlar dahil her türlü işlemlerin ve arşivlenen bilgilerin tespit ve tevsikinde Kurum kayıtlarının esas alınacağı, bu bilgi ve belgelerin adli ve idari merciler nezdinde geçerli sayılacağı ve arşivleme konularına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği” öngörülmüştür. Buna göre, gerek işverenlerin borcu yoktur belgesine ilişkin taleplerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanması, gerek Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinin bu konudaki iş yoğunluğunun azaltılması, gerekse e-Devlet uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla “Sanal Sigorta ve e-Bildirge Uygulaması” kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından “e-Borcu Yoktur Projesi” geliştirilmiştir. I - e-Borcu Yoktur Uygulaması: e-borcu yoktur uygulaması, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre işyeri tescil edilmiş ve bu işyerlerinden dolayı e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi almış olan işverenlere, vergi kimlik numaraları anahtar olarak kullanılmak suretiyle Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gidilmesine, müdürlükler arasında yazışma yapılmasına gerek kalmadan Sosyal Sigortalar Kurumuna ait www.ssk.gov.tr adresinden borcu yoktur belgelerini istenilen gün ve saatte internet üzerinden alabilmelerine imkan sağlamaktadır. e-borcu yoktur uygulaması kapsamında, Kurum bilgi işlem programları tarafından elektronik ortamda üretilecek olan belge ile gerçek veya tüzel kişi olan işverenler, Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri uyarınca ihalelere katılabilecekler, ihaleli bir işi üstlenmişler ise hakedişlerini alabilecekler veya ihale konusu olmayan işlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları sözleşme veya protokoller gereği verdikleri hizmetlerin karşılığı olan ödemelerini yada aracı (taşeron) olarak faaliyette bulundukları işlerde asıl işverenden olan alacaklarını alabileceklerdir. II - Başvuru: e-borcu yoktur uygulamasından faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi işverenler, Kurum web sitesinde yayımlanmış olan “e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi” ve “e-Borcu Yoktur Başvuru Formlarını” eksiksiz ve gerçeğe uygun olarak doldurduktan sonra Kurumda tescilli işyerlerinin bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine vermek suretiyle başvuruda bulunacaklardır. e-borcu yoktur başvurularının Kurum tarafından incelenmesi sonucunda, aktivasyon işlemi yapılan işverenler, işyerlerine ait e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanarak internet üzerinden borcu yoktur belgelerini alabileceklerdir. Öte yandan, e-borcu yoktur uygulamasından faydalanmak için tescilli işyerlerinin bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerinden herhangi birine başvuruda bulunan ve başvurulan işyeri sicil numarası üzerinden e-borcu yoktur aktivasyon işlemi yapılan işverenlerin, başvuru formlarında gerçek kişi işverenler için “3)ADINIZA SSK’DA KAYITLI DİĞER İŞYERLERİ”, tüzel kişi işverenler için “2) AYNI TÜZEL KİŞİLİK ÜNVANI İLE SSK’DA TESCİLLİ İŞYERLERİNİZ” bölümünde beyan ettikleri işyerlerinin aktivasyon işlemleri de otomatik olarak yapılacağından, bu işyerleri için ayrıca e-borcu yoktur başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle, gerçek veya tüzel kişi olan işverenler, e-borcu yoktur uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulundukları işyeriyle birl


 

Tarih : 19.07.2006
Soru :
İş veren tarafından SSk kurumunua verilen ve onaylatılan belgelere ait primler ödenmemiş ise çalışan personelin emekliliği halinde bu ödenmeyen primlere ait bir sorumluluğu varmıdır. Emekliliğini etkilermi Teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla M.Güven Özcan SMMM İstanbul

Cevap :
Değerli meslek Mensubu Prim borcunun sorumluluğu işverene aittir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 11.07.2006
Soru :
MERHABALAR ÜSTAD, BENİM SORUM ŞU: HAMİLE BİR İŞÇİMİZ DOĞUMDAN ÖNCE 2 VE DOĞUMDAN SONRA 2 AY OLMAK ÜZERE İZNE AYRILDI. BUNU BİLDİRGEDE NASIL GÖSTERMELİYİM. SSK YA EK BİR BELGE VERMEM GEREKİYOR MU? BU İŞÇİNİN SSK DAN ALACAĞI İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN TUTARI NE OLACAK? CEVABINIZ İÇİN ÇOK TŞK.EDERİM.

Cevap :
Değerli meslek mensubu Analık halinde çalışma ve süt izni MADDE 74. - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Geçici iş göremezlik ödeneğinin hesaplanması: Madde 89 - (Değişik : 20/06/1987 – 3395 / 9 md.) İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının sağlık tesislerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca sağlanarak kaplıca veya içmelere gönderilmek yoluyla tedavi ettirildiği takdirde, 78 ve 88 inci maddeler gereğince hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavi ettirildiğinde ise üçte ikisidir. Sürekli iş göremezlik geliri almakta olan sigortalı aynı arıza veya meslek hastalığı dolayısıyla yeniden tedavi edilir ve yazılı istekte bulunursa, sürekli iş göremezlik gelirine esas tutulan kazanca göre hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile üç aylık sürekli iş göremezlik gelirinin doksanda biri arasındaki fark, kendisine her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir. Geçici iş göremezlik ödenekleri haftalık olarak ve işledikten sonra Kurumca verilir. Kurumdan doğrudan doğruya alınmasında güçlük bulunursa, bu ödenek, Kurumun talimatı uyarınca, işveren tarafından Kurum hesabına sigortalıya verilir. Kurum, bu kanuna uygun olarak verilen ödenekleri belgelerine dayanarak işverene öder. Sigortalı kadının analığında verilecek günlük ödenek kazancının üçte ikisidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.07.2006
Soru :
Merhaba, şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve ortağı olan, aynı zamanda şirkkette bordrolu olarak çalışan genel müdürümüzün, yurtdışında işle ilgili katıldığı toplantı yemeklerinde ödediği ücretlere istinaden alınan ve fatura vb. belgelerde gösterilen bahşişleri, oradaki tabiri ile tip leri kurum kazancından gider olarak indirmek mümkün müdür? Teşekkürederim şimdiden, iyi çalışmalar...

Cevap :
GVK’nun 24’ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.07.2006
Soru :
merhabalar, Bilançoya tabi işletmelerde alıcılar hesabında tahsilatlardan sonra kalan tahsili zorlaşan veya imkansız olan bakiyelere karşılık gideri ayırıp kapatabilirmiyiz. Mahkeme belgelerine gerek olmayacak kadar az olanlarda belli bir sınır varmıdır. ? İyi çalışmalar.

Cevap :
VUK'nun 322,323 ve 324'ncü maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.07.2006
Soru :
Merhaba; müşavirliğini yaptığım firma Uzakdoğu ülkelerinden mobilya ve aksesuarı ithal ederek, Türkiye'deki mağazasında satmaktadır. 17.07.2006 tarihinde uygulamaya girecek Gözetim Belgesi uygulaması çerçevesinde ithal ettiği ürünün alış fiyatı ne olursa olsun 7,00.-USD/Kg. üzerinden gümrük vergisi ve KDV'yi ithalat sırasında ödemek zorunda kalacaktır. Ancak ithal ettiği ürünlerin çoğu Gümrük İdaresi'nin tespit ettiği bu birim fiyatın altında kalmaktadır. Örneğin 22000 Kg. ağırlığındaki ürünlerin maliyet bedeli 30.000-USD iken 154.000-USD üzerinden KDV ödemek zorunda kalacak ve bu KDV tutarını beyanname üzerinde indirim konusu yapacaktır. Oysa sözkonusu malların yurtiçindeki satış bedeli 60.000-USD olarak öngörülmektedir. Bu durumda firma üzerinde çok yüksek tutarlı ve sürekli artan bir KDV devri kalacaktır. Ayrıca Kurumlar vergisi uygulamasında ürnlerin maliyeti gümrükte emsal olarak kabul edilen ancak fiilen gerçek olmayan 154.000-USD olarak dikkate alınırsa firma ürünlerin satışında ciddi tutarlarda zarar etmiş gibi görünecektir. Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Malım maliyetini gümrükte tespit edilen değer üzerinden değil, fatura bedeli üzerinden muhasebeleştirmeniz ve gümrük idaresi tarafından belirlenmiş ek değeri nazım hesaplarda göstermeniz uygun olacaktır. İthalde ödenen KDV'ni indirim konusu yapabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.06.2006
Soru :
Yanımızda çalışan bir eleman düz lise mezunu. Açık öğretim muhasebe bölümü 3. sınıfa geçti. Ön lisans d.ploması alabiliyor. Serbest muhasebeci belgesi için staj yapabilirmi. İleride okul bittiğinde mali müşavirlik belgesine müracat ettiğinde tekrar staj yapması gerekecekmi? Şu anda staja başlayıp, serbest muhasebeci belgesi için müracatın bir avantajı var mı? şimdiden teşekkür eder çalışmalrınızda başarılar dilerim.

Cevap :
SM stajına başvuru yapabilmek için önlisans diplomasını almak zorundadır. Okuldan yazı..vb.kabul edilmiyor. Diplomasını aldıktan sonra başvurusunu yapıp gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra staja başlayabilir. Staj sırasında lisans diplomasını alırsa ve stajını SMMM stajına çevirmek isterse yeniden lisans mezunu olarak staja başlama sınavına katılmak ve geçmek durumundadır. Başarılı olması halinde lisans diploma tarihinden stajı SMMM stajına çevrilir, eski yaptığı staj sayılmaz. Stajını SMMM stajına çevirmek istemezse, SM stajını bitirir ve sınavlarda başarılı olup önce SM ruhsatını alır daha sonra da lisansıda bitirdiğinden doğrudan SMMM sınavlarına katılabilir. İyi çalışmalar STAJ BİRİMİ staj@ismmmmo.org.tr


 

Tarih : 15.06.2006
Soru :
İyi Çalışmalar; Sorum Yatırım İndirimi ile ilgili olacak, 24.04.2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgesinin süresi 27.02.2006 tarihinde doldu. Ancak bu tarihten önce açılan akreditif ile ilgili makina ithali yatırım teşvik belgesinin bitiş tarihinden itibaren 4 ay içerisinde yapılamayacaktır. 4 aylık süre aşıldığı taktirde KDV ve Gümrük Vergisi istisnası dezavantajı dışında Kurumlar Vergisi açısından durum nedir? İktisadi bütünlük arzedip arzetmediğine göre) Teşekkürler.

Cevap :
GVK’nun geçici 69/a’ncı maddesine göre, 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

Sizin açınızdan kritik nokta, belgenin bitiş tarihinden itibaren 4 ay içinde yapılmayacak yatırımın, teşvik belgesi kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesidir. Şayet belge kapsamından çıkan bir harcama ise, maddeye göre yatırım indiriminden yararlanamayacaktır.

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 10/6/2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Karar Uygulamasına İlişkin 2002/1 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2004/1 Sayılı Tebliğ” e göre , teşvik belgesi kapsamındaki makin ve techizatın ithalatının yatırım süresi içerisinde sonuçlandırılamaması durumunda, yatırım süresi içerisinde Kambiyo Mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli ödenmiş yatırım mallarının ithaline, yatırım süresi bitiş tarihini izleyen 4 ay içersinde doğrudan gümrük idareleri tarafından izin verilir.

Bu uygulamadan yararlanılamadığı taktirde, yatırım indirimi hakkınızın bulunmadığını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.06.2006
Soru :
iyi günler konu:İhalali işlerde ilişkisizlik raporu düzenlenme yetkisinin kullanılamayacağı haller nedir. Açıklama:2006 yılı müşavirlik sözleşmesi olan bir mükellefimle 2006 öncesi ve benim müşavirlik sözleşmesi yapmadığım dönemlerle ilgili ssk ilişkisizlik belgesi için rapor düzenlemek için sözleşme yapabilirmiyim.Yoksa bir başka meslektaşımın bu raporu hazırlaması daha doğrumu olur.Bu tip raporları SSK kurumna verdik herhangi bir sorun yaşarmıyız. Teşşekürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İlgili mevzuat ektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine bu belgenin verilmesinde; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme zammı tutarı ile idari para cezalarının uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alması gereken ve Kurumda müstakilen tescil edilmiş olan ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerini kapsar. Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen; a) Kanun: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununu, b) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu, c) Ünite: Sosyal Sigortalar Kurumunun Sigorta İl ve Sigorta Müdürlüklerini, d) İdare: İhale veya emanet yoluyla iş yaptıranları ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları, e) Sigortalı: Bir hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan kimseleri, f) İşveren: Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi, g) Aracı: Bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde işverenden iş alan ve kendi adına sigortalı çalıştıran üçüncü kişiyi, h) İşyeri: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanmasında, bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen sigortalıların işlerini yaptıkları yerleri, i) Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğince ruhsat verilmiş çalışanlar kütüğüne kayıtlı serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirleri, j) İhale Konusu İş: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar tarafından ihale veya emanet suretiyle yaptırılan her türlü işi, k) Özel Bina İnşaatı: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yaptırılan bina inşaatlarını, l) Asgari İşçilik Oranı: Kurum bünyesinde oluşturulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca ihale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri için yapılacak incelemede dikkate alınacak oranı, m) İnceleme: İhale konusu işler ile özel bina inşaatı işyerlerinden dolayı işyeri kayıtlarının incelenmesini, n) İlişiksizlik Belgesi: İhale konusu işler ve özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda işverenin Kuruma borcunun bulunmaması kaydıyla ilgili makama verilmek üzere Ünitece düzenlenen soğuk damgalı belgeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İnceleme Yapılması ve Rapor Düzenlenmesi İnceleme Yapılması Madde 5 — İnceleme aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır; a) İhale konusu işlerde ; İşin kesin kabulünün ya da geçici kabulünün noksansız yapıldığı tarihten sonra ve işverene ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi (KDV) hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dahil, toplam istihkak tutarına işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır. Şu kadar ki, işin sözleşmesinde çalıştırılacak işçi sayısı belli ise, öncelikle bu işçilerin sigortalılık niteliği, ücretlerinin işyeri kayıtlarına usulüne uygun olarak intikal ettirilip ettirilmediği, ayrıca bunların prime esas kazançları ile prim ödeme gün sayılarının Kuruma eksiksiz bildirilmiş olup olmadığı tespit edilir. Bu tespit sonucunda düzenlenecek raporda, sözleşmede çalıştırılması öngörülen işçi sayısı nazara alınarak, işyeri kayıtlarından çalıştırıldığı tespit edilen işçiler ile ücretlerine aylar itibariyle yer verilir. İdarece, işverene ödemelerin döviz şeklinde yapılması halinde, döviz tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek işlem yapılır. İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve her bir işin asgari işçilik oranının bilinmesi halinde, inceleme, işverenin bu husustaki yazılı isteği Kuruma ayrıca dilekçe ile bildirmek kaydıyla, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı dikkate alınarak yapılabilir. b) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan özel bina inşaatı işyerlerinde; Bina maliyetine işin asgari işçilik oranı uygulanmak suretiyle yapılır. Bina maliyeti, ruhsatnamesinde yazılı bulunan yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı


 

Tarih : 09.06.2006
Soru :
ÜSTADIM, TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN PLAKA SAHİBİ MÜŞTERİLERİMİZİN BENZİN İSTASYONLARINDAN ALMIŞ OLDUĞU FİŞLERDE SADECE PLAKA MEVCUT. MÜŞTERİ ADI SOYADI, VERGİ DAİRESİ, VERGİ NUMARASI MEVCUT DEĞİL. BU BELGELERİ GİDER OLARAK İŞLEMEMİZDE, K.D.V. Nİ DÜŞMEMİZDE HERHANGİ BİR SAKINCA VARMIDIR. yOKSA ADLARINA KESİLMİŞ VERGİ DAİRESİ VE NUMARALARININ BELİRTİLDİĞİ FATURAMI ALMALARI GEREKİR. SAYGILAR.

Cevap :
GVK'nun 40/5'nci maddesinde belirtilen (Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan) taşıtların benzin giderlerinin ve KDV'lerinin indirimi(KDVK 29'ncu madde) mümkündür.

Buna göre, plakası fişte yer alan taşıtlar işletmenin envanterine dahil veya kiralanmış ise benzin giderleri ve KDV'leri indirilebilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.06.2006
Soru :
kumaş artığı ticareti yapan mükellefime bu işi yapabilmesi için bir belge alması gerektiğini söylemişler böyle bir belge varmı varsa bu belgehangi kurumdan alınacak...

Cevap :
Sorunuzu ayrıntılı yazınız...

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.06.2006
Soru :
Öncelikle İyi Çalışmalar dilerim. Bursa ili MUstafa Kemal paşa ilçesinde 50 dönümlük bir arazi 20 yıllığına belediyeden kiralarak A.Ş statüsünde hayvancılık firması kurulmuş ve inşaat faaliyetine başlanmıştır. ancak şu an itibariyle ruhsat alınmamıştır. Yatırım teşvik belgesi aldığımızda Ruhsat için ödenecek harçlardan muafiyetimiz olabilirmi? Firma da şuan için ihracat düşünülmemektedir. Yatırım süresi sonunda yatırımın tamamının bitirilmesi zorunluluğu varmıdır? Teşekkür ederim.

Cevap :
“http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/yatirimtesvik_mevzuat.htm” adresinden arama yapınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.05.2006
Soru :
YENİ YÖNETİME BAŞARILAR. SİZLERE DE KOLAY GELSİN. FİRMAMIZ İMALATÇI-İHRACATÇIDIR.DAHİLDE İŞLEM İZİN BELGESİNE İSTİNADEN İHRACAT YAPTIK. YÜKLENDİĞİMİZ KDV LERİ MAHSUBEN İADE ALABLİRMİYİZ. YMM RAPORU GEREKLİMİDİR. İADE TALEBİNDE BULUNMASAK, YÜKLENDİĞİMİZ KDVLERİ YMM RAPORU OLMADAN İNDİRİM KONUSU YAPABİLİRMİYİZ

Cevap :
Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen yurt içi teslimlerde KDV tecil ve terkini ile ilgili olarak, açıklamalar 83 ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer almaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.05.2006
Soru :
Rami Gıda Sitesinde bulunan firmaların kira sözleşmeleri olmadan kurulan derneğe ödeme yapmalarının sebebi, belediyenin ecrimisil bedeli olarak dernekten toplu aldığı paraya karşılıktır. Derneğin kestiği makbuzda hissemize düşen ecrimisil ve ortak gider karşılığı ödemeler yazılmakta ve dernek alındı belgesi ile toplanmaktadır. Derneğe ödenen ecrimisil bedeli üzerinden %22 stopaj yapılmalımı. Derneğe makbuz ile ödenen Ortak gider katılım payı kanunen kabule edilen gidermidir. Teşekkür ederim.

Cevap :
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 74. maddesine istinaden çıkarılan Devlete ait taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde Ecrimisil; bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminat, Fuzuli Şagil ise; kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zilyedliğini eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseler olarak tanımlanmıştır.

Ecrimisil yine kullanım karşılığı olarak alınan kiradan farklılık gösterir. Şöyle ki;

- Hazine taşınmaz malları açısından kural, kira suretiyle idaredir. Oysa Ecrimisil bir idare şekli değildir.
- Kira karşılıklı rızaya ve sözleşmeye dayanan bir işlemdir. Ecrimisil ise mal sahibinin rızası olmadan malın işgal edilmesi halinde istenen tazminattır. Yani tarafların karşılıklı rızasına dayanan ve sözleşmeye bağlanan bir işlem değildir.
- Kira bedeli taşınmaz malın gelecekteki kullanım bedeline karşılık olarak alınır. Ecrimisilise geçmişteki kullanım karşılığı talep edilen bir tazminattır.
- Kira alacakları, zamanında ödenmediği takdirde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir. Zamanında ödenmeyen ecrimisil alacakları ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilir.
- Kira nedeniyle taraflar arasında çıkan ihtilafların çözüm mercii adli yargı iken ecrimisilde idari yargıdır.

Bütün bu açıklamalar doğrultusunda, ecrimisilin GVK’nun 70’nci madde kapsamındaki ödemeleren birisi olmamasından dolayı 94/5’nci madde uyarınca stopaj hesaplanmaması gerektiğini düşünüyoruz.

GVK’nun 40/1’nci maddesine göre, derneğin ödediği ecrimisillerin size düşen payının karşılığı olarak yaptığınız ödemeler, işinizin idamesi için gerekli olduğundan gider olarak indirilmesi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.05.2006
Soru :
sigorta acentelerinin muhasebe kayıtlarında kestikleri poliçeleri muhasebeleştirmeleri gerekirmi?Yoksa sadece aldıkları komisyon belgeleri ve işletme faaliyetleri için yaptıkları harcamalarının muhasebeleştirilmesi yeterlimidir.

Cevap :
Poliçeleri nazım hesaplarda muhasebeleştirmenizin uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.05.2006
Soru :
A.Ş.!nin geçmiş yıl karlarını Genel Kurulda Karar alıp Ortaklara dağıtmak istiyoruz.Hesapladığımız Tevkifat Tutaarı ile Hesaplanan Fonu Muhtasar Beyannamenin hangi sutununda göstereceğiz. Ve bununla ilgili olarak Ortaklara verilmesi gereken bir belge varmı. Şimdiden Teşekkür ederim. Pınar ÖZTÜRK/SMMM

Cevap :
İlgili ödemenin kodu "061" dir. "Kurumlarca Dağıtılan GVK'nun 75.mad.1,2 ve 3. maddelerinde sayılan kar payları (GVK'nun 94/6-b/i)" açıklamasının olduğu satıra kay payı ödemesini kaydedin.

Fon uygulaması uzun zaman önce kalkmıştır.

Yapılan ödemeler için tediye makbuzunu kullanabilir veya banka kanalından ödeme yapabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.05.2006
Soru :
BİR MÜKELLEFİM BAĞKUR SİGORTALILIK DURUMU ŞÖYLEDİR.1997 SENESİNDE İLK DEFA TARIM BAĞKUR'UNA KAYIT YAPTIRMIŞTIR.DAHA SONRA 2003 YILINDA İŞYERİ AÇARAK VERGİ DAİRESİNE KAYIT YAPTIRMIŞ VE DURUMU İB FORMUNU TASDİKLETEREK BAĞKURA BİLDİRMİŞTİR.DOLAYISIYLA TARIM BAĞKURUNDAN NORMAL BAĞKURA GEÇMİŞ OLDU.ANCAK BU MÜKELLEFİM 1980 YILINDA GÖTÜRÜ VERGİ TABİ OLARAK İŞYERİ AÇMIŞ VE 1 YIL FAALİYETTE BULUNUP İŞYERİNİ KAPATMIŞTIR.BU DURMDA 1980 YILINDAKİ VERGİ DAİRESİ KAYDININ BELGELİYEREK BAĞKUR BAŞLANGICINI 1980 YILINA ÇAKABLİR Mİ?EĞER BAŞLANGICIMI 1980 NE ÇEKEBİLİRSE O DÖNEMDEN ODA KAYDI OLMASI VE HALENDE ODA KAYDININ DEVAM ETMESİ KOŞULUYLA MÜKELLEF OLMADIĞI DÖNEMLERİ DE BAĞKUR SİGORTALISI OLARAK DİKKATE ALDIRABİLİRMİYİZ?TEŞEKKÜR EDERİZ.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bağkur kaydı olmayıp hiçbir ödeme yapmayanların bağkur terkinini yapmaktadır. 4.10.2000 öncesi için bağkurun kayıt almasına ve işlem yapmasına imkan bulunmamakta ancak yine de bağkur dan görüş isteyiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.05.2006
Soru :
HOCAM İYİ GÜNLER FASON DİKİM VS NAKIŞ BASKI GİBİ ALIM FATURALARIMIZI HANGİ HESAPTA İZLEMEMİZ UYGUN OLUR. BİRDE DAHİLDE İŞLEM İZİN BELGELİ İPLİK İTHALİ YAPTIK.BU İPLİĞİ DIŞARIDA FASON YAPTIRARAK (ÖRME,BOYAMA,DİKİM)İHRAÇ EDEBİLİRMİYİZ.TARAFIMIZIN KAPASİTE RAPORU OLMADAN ACİL CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM SAYGILARIMLA

Cevap :
1- Fason imalat tutarlarını ilgili malın maliyetine eklemeniz gerekmektedir.

2- Dahilde işleme izin belgesi sahibi olmanız için kapasite raporu gerekmektedir. Bu belgeye sahip olan imalatçıların bu kapsamdaki teslimleri için ürettikleri ürünlerin temel imalat dışındaki işlemlerinin fason yaptırılması kanımızca mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.05.2006
Soru :
19/07/203 tarih ve 25173 sayılı resmi gazete yayınlanan 4925 sayılı karayolu taşıma kanununa göre 5 yıllık yetki belgesi alan bilanço üsülüne göre defter tutan Gelir vergisi mükellefi belge bedelinin tamamını gider yazabilirmi yoksa 5 yıla bölüp 280 hesaptamı takip edicek

Cevap :
İlgili belge, karayollarında taşımacılık yapma lisansı mahiyetindedir. Bize göre, bu tür lisans harcamalarını “260-Haklar” hesabında muhasebeleştirip amortisman vasıtasıyla giderleştirmeniz uygun olur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.05.2006
Soru :
ŞİRKETİMİZ ADINA KAYITLI ARAÇLAR İÇİN ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA ÖDEDİDİĞİMİZ YETKİ BELGESİ MASRAFLARININ TAMAMININ GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN DURUMU NEDİR

Cevap :
Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca gerekli olan belgelere ödenen ücretler, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için zorunlu olduğundan, bu tür giderlerin GVK’nun 40/1’nci maddesi uyarınca indirimi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.05.2006
Soru :
iyi çalışmalar diliyorum. mükellefim e-ticaret yapmaktadır ve mükellefiyet tesis ettirilmiştir. internet yoluyla edindigi siparişlerini kargo ile müşterilerine ulaştırmaktadır. web sitesindeki satın al modülünde alıcıya ait adı-soyadı,adresi, vergi dairesi ve vergi sicil numrası bilgileri sorulmaktadır. Ancak bir çok alıcı bu bilgileri boş bırakmaktadır. Ayrıca bilgilerin doğru olduğundanda emin olamamaktayız. VUK.nun 231/6 maddesi gereği usulsüz belge düzenlemiş oluyoruz. Bu konu ile ilgili öneri ve bilgilerinizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim.

Cevap :
1- Satın al modülünde alıcıya ait adı-soyadı,adresi, vergi dairesi ve vergi sicil numarası bilgileri girilmeden sipariş işleminin tamamlanmaması şeklinde bir düzenleme yapmalısınız. Düzenlediğiniz faturada mutlaka bu bilgiler yer almalıdır.

2- Kredi kartı kimlik bilgileri ile şahsın kimlik bilgileri arasında çok belirgin bir uyumsuzluk yoksa, bilgilerin doğruluğundan sorumluluğunuzun söz konusu olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.04.2006
Soru :
sayın yetkili.. öncelikle ilginize teşekkür ederim.daha önce sorduğum bir soruya verdiğiniz yanıt(sanırım teknik bir nedenle)tarafıma ulaşmadığı için yeniden yazmak ihtiyacı duydum.şöyleki: şirket ortağı(bağkurlu)olan bir kişi,bu statüsü devam ediyorken, bir başka şirkette ücretli çalışmaya başladığında ssk lı olamayacağına göre,bu kişinin ücretli çalıştığı yerdeki ücret gelirini nasıl belgeleyeceğiz.bu yerdeki gelirini ve kesintilerini nasıl muhasebeleştireceğiz..iyi çalışmalar..

Cevap :
Bordro düzenleyeceksiniz.

SSK kesintisi yerine SGTP hesaplayacaksınız. Normal ücret ödemelerinin muhasebeleştirilmesi ile aynı şekilde kayıtlara alacaksınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.04.2006
Soru :
İyi günler Firmamız Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracaat ve ihraç kaydıyla satışları mevcuttur. Ocak/2006 ve Şubat/2006 ihraç kaydıyla satışlarımız mevcuttur. Bu mallar 10.04.2006 tarihi itibariye tüm evrakları gelmiştir ama 98 nolu tebliğle sanki DİİB belgesine ait YMM raporu olmadan tüm evrakları teslim ettiğimiz halde (yüklenilen kdv,indirilecek kdv listeleri,ihracaat evraklar ve ihraç kaydına ait evrakları) diger vergi borçlarımızdan mahsup talebinde bulunamayız mı? ayrıca iade edilecek rakamı Mart/2006 kdv nin 90 ve 91 nolu satırlarına ilave edemeyiz mi?

Cevap :
Dahilde işleme rejimi kapsamında gerçekleştirilen yurt içi teslimlerde KDV tecil ve terkini ile ilgili olarak, açıklamalar 83 ve 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer almaktadır. 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne göre; tecil terkin sistemi çerçevesinde işlem yapılabilmesi için alıcıların katma değer vergisi mükellefi olmaları ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile bu Karara ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliğlerine uygun Dahilde İşleme veya Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen geçici kabul izin belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu belgelerden birine sahip olan katma değer vergisi mükellefleri, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesinde hükme bağlanan tecil terkin sisteminden yararlanarak mal satın alabileceklerdir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine mal teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilemeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Maddede ihraç süresi ile ilgili bir kısıtlama vardır buna göre bu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi gerekmektedir. İhracatın bu şekilde gerçekleşmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunacaktır. İhracat bu şartlarda gerçekleşmediği takdirde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacaktır. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil olunacaktır.

Dahilde işleme izin belgesi veya geçici kabul belgesi sahibi olan mükellefler, tecil terkin sistemi kapsamında işlem yapılmasını istemeleri halinde, bu belgelerden hangisine sahipse, hesaplanan verginin kendilerinden tahsil edilmemesini isteyecekler, satıcılar ise talep edilen malın, belgedeki cins ve miktara uygun olup olmadığını daha önce satın alınan miktarları da göz önünde bulundurarak belirleyecekler ve düzenleyecekleri faturada toplam bedel üzerinden hesaplanan KDV’yi alıcılardan tahsil etmeyeceklerdir. Ayrıca dahilde işleme izin belgesinin ithal edilecek mallarla ilgili bölümü teslim edilen malla ilgili olarak doldurulacak ve satıcılar tarafından imzalanıp kaşe basılacaktır.

Bu şekilde tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar için düzenlenen faturaya, “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17. maddesi hükmü gereğince katma değer vergisi tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılacaktır. Bu kapsamda yapılan teslimler için KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi uygulamasına ilişkin Genel Tebliğlerde yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Ham veya yardımcı madde satıcıları tarafından bu dönemde verilecek beyannameye alıcılar tarafından onaylanarak verilen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin bir fotokopisi eklenecektir. İhracatçıya bu kapsamda teslim yapan imalatçılar ise beyannameye, ihracatçı tarafından şerh düşülen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin fotokopisini ekleyeceklerdir. Bu kapsamda öngörülen esaslara uygun olarak hareket eden satıcıların tecil edilen veya iade edilen vergisi, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde satıcılardan değil alıcılardan aranacaktır.

Bununla birlikte 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ne göre; 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin yayımlandığı tarihten 95 Seri No.lu Tebliğ’in yayımlandığı tarihe kadar, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yurt içi alımlar nedeniyle, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesinde açıklanan imalatçılar tarafından ihracatçılara mal teslimindeki tecil terkin uygulamasından, satıcının imalatçı olup olmamasına bakılmaksızın yararlanmasına izin verilecek, ancak 95 Seri No.lu Tebliğ’in yayımlanmasından itibaren; KDV Kanunu’nun 17/1. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların aynı Kanun’un geçici 17. maddesi kapsamında yapacakları teslimlerde, imalatçı olma şartı aranmayacak, diğer mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde ise tecil terkin uygulanabilmesi için, imalatçı olma şartı aranacaktır.

KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesinde belirtilen tecil terkin uygulaması ile; geçici 17. maddede belirtilen tecil-terkin uygulamasının bazı farklılıkları mevcuttur. Bunlardan birisi ihraç süreleri ile ilgili farklılıktır. 11/1-c maddesinde imalatçılar tarafından kendilerine mal teslim edilen ihracatçılar, bunu kendilerine teslimin yapıldığı ayı takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç etmek mecburiyetindedirler. Ancak geçici 17. maddede yer alan hükme göre; maddenin uygulanmasında, Kanun’un 11/1-c maddesinde belirtilen sürenin yerine bu rejimlerle öngörülen süre esas alınacaktır. Bu durumda normalde 12


 

Tarih : 24.04.2006
Soru :
MERHABA, ÇALIŞMAKTA OLDUĞUM ŞİRKET İŞÇİLERİNDEN BİRİ 24/03/2006-23/04/2006 TARİHLERİ ARASINDA İŞ GÖREMEZLİK BELGESİ ALMIŞTIR ANCAK RAPOR BİZE GEÇ ULAŞTIRILDIĞINDAN MART DÖNEMİ BORDROSUNDA İSTİRAHATLİ GÖSTERİLMEMİŞTİR. NİSAN AYINA İSABET EDEN İSTİRAHAT GÜNÜNÜ BORDRODA GÖSTEREBİLİRMİYİM. NE GİBİ BİR İŞLEM YAPMALIYIM? AYRICA İŞÇİ SSK DAN PARA TALEP ETMEK İSTİYOR. VERECEĞİNİZ CEVAP İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Meslek Mensubu Geçici iş göremezlik belgesi ait olduğu tarihlerde muteberdir. İşe gelmeyen işçinin nedeni tarafınızca sorgulanıp ona göre ssk nın ekleri yapılmalıydı. İşe gelmeme nedeninin elinize geç ulaşmasını nasıl belgeleyeceğiniz değil yapılan işlemlerdeki eksikliği sorgulamanız gerekmektedir. Mart ayına ait bir istirahati nisan ayında gösteremezsiniz. İyi çalışmalar.


 

Tarih : 23.04.2006
Soru :
ÜSTADIM VAKTİNİZİ ALDIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM AMA SİZLERDEN BAŞKA BİLGİ ALABİLECEĞİMİZ BİR KURUM DA YOK. 1-)ÖNCEDEN BAŞKA BİR ŞEHİRDE SMMM OLAN BİR ARKADAŞIM İSTANBULDA BÜRO AÇTI ANCAK HENÜZ FAALİYET BELGESİNİ ALAMADIĞI İÇİNDE VERGİ DAİRESİ İNTERNET ŞİFRESİ VERMİYOR. İNTERNETTEN VERMESİ GEREKEN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİ BENİM ŞİFREMLE VEREBİLİRMİYİM, HERHANGİ BİR SORUMLULUĞUM OLURMU, KARŞILIĞINDA ALMAM GEREKEN ÜCRET NEDİR. 2-) 2006/1-3 KDV BEYANNAMELERİNİ VERDİĞİM MÜKELLEFİM 4'ÜNCÜ VE SONRAKİ AYLARI İÇİN BAŞKA BİR MUHASEBECİ İLE ANLAŞTI. BÖYLE BİR DURUMDA MAYISTA VERİLECEK 2006/1-3 GEÇİCİ VERGİSİNİ KABUL EDİYORSA DİĞER MUHASEBECİ VEREBİLİR Mİ, YOKSA KABUL ETSE BİLE BEN Mİ VERMEK ZORUNDAYIM. TEŞEKKÜRLER

Cevap :
1- Aracı sıfatıyla beyannameleri sizin vermeniz mümkündür. Aracı sıfatı ile beyanname gönderenler için “Asgari Ücret Tarifesinde” ayrı bir ücret bölümü yoktur. Beyanname imzalayanlarla ilgili bölümü emsal alabilirsiniz.

2- Her iki muhasebecinin de vermesi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.04.2006
Soru :
sayın hocam herşeyden önce verdiğiniz bilgilerden dolayı sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Uluslararası transit taşımacılık yapan yabancı sermayeli bir şirketin mali müşavirliğini yapmaktayım. şirketin aktifine kayıtlı tır ve benzeri ağır vasıta bulunmamaktadır. Bu sebeble L1 ve L2 belgesi almıyorlar. Taşeronlara mal taşıtıyorlar veya yurtdışı grup şirketinden taşeronlarla anlaşma yaparak işlemlerini gerçekleştiriyorlar.Benim size sorum L1 ve L2 belgeleri olmadan yurtdışına taşıttığımız mallar için KDV muhafiyetimiz varmı. Faturalarımızı Kdv siz kesmemizin Kdv kanunu açısından mahsuru söz konusumu. Acil olarak cevap verirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar. teşekkürler...

Cevap :
KDVK’nun 14’ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.04.2006
Soru :
Selam ihsan bey. V.U.K.nun 272 sıra nolu tebliği uyarınca vergi levhalarını tastik etmek istiyorum.. sorum şudur. 01-01-2006 yılında büro tescil belgemi aldım ve faliyete başladım.. 2006 yılında aldığım defterler. 01-01-2006 itibariyle sorumluluğuma girdi ve imzamı atmaktayım.. 2005 yılını başka bir muhasebeci meslektaşımızın yürüttüğü bir defterde. ben şuan 2006 nisan ayında 2005 yılı levhasını tasdik edebilirmiyim. Çünkü pisayada bununla ilgili bi sıkıntı mevcuttur eski meslek mensubunu bulup imzalatmak zor. Vergi daireleride meslek mensubu imzalasın diyerek sıkıntı yaratmaktadırlar. Bilgilerinize sunarım. Şimdiden teşekkür ederim cevabınız için. Saygılarımla..

Cevap :
Sizin imzalamanız mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.04.2006
Soru :
56479 sayılı kanunla yatırım indirimi ile ilgili yapılan değişikte 1.1.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili yatırım indirimine 31.1.2005 tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre hesaplanan yatırım indiriminin 2008 yılına kadar (dahil) oluşan kazançlardan indiriminin mümkün olduğu hükmü bulunmaktadır. 19.12.2006 tarihli yatırım teşvik belgem bulunmaktadır. Bu belge kapsamında sadece 2005 yılında 22.12.2005 tarihinde 4.000 YTL’lik alımım oldu. 2006 Mart ayında ithal ettiğim 2 adet Enjeksiyon makinesi bedeline mahsuben 1.12.2005 tarihinde 25.000 $ transfer yaptım. Bu yapılan demirbaş alımı ve enjeksiyon makinesi alımı için ödenen 25.000 $’lık avans transferi bizim yatırıma başladığımıza delalet eder mi, teşvik belgesi kapsamında yaptığımız yatırımlar için yatırım indiriminden faydalanabilirmiyiz? Saygılarımla, Yusuf Rıhtım

Cevap :
GVK’nun geç.69’ncu maddesi uyarınca, mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.

Buna göre, 22.12.2005 tarihindeki 4.000 YTL’lik alımınız ile iktisadi ve teknik bütünlük arzetmek koşuluyla yaptığınız harcamaları 2008 yılına kadar indirebilirsiniz. Yapılan harcamalar için avas tutarını değil fiili olarak alımını yaptığınız tutarı esas almalısınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.04.2006
Soru :
İyi çalişmalar 28.08.2001 ve 06.02.2003 tarihli iki adet Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında makina almış bulunmaktayız.İki belgenin de tamamlama vizesi yapılmış olup yatırım indiriminin de tamamı kullanılmıştır.Ekonomik nedenlerden dolayı artık üretim yapılmayacaktır.Bu şartlarda 5 yılını doldurmayan makinaların satışı yapılabilir mi?Teşekkürler

Cevap :
“http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/tum_metin.pdf” adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz ( 2002/4367 sayılı Karar’ın 17’nci maddesine bakınız).

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.04.2006
Soru :
iyi çalışmalar kar dağıtımı hangi ayda yapılması zorunludur.kar dağıtım tablosunu vergi dairesine verecekmiyiz. stopajı hangi beyannamede gösterilmesi gerekir.beyanname ile birlikte herhangi bir belge v.dairesine verilecekmi.

Cevap :
1- Kar dağıtımını belli bir ayda yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

2- Stopajı kar dağıtımının yapıldığı dönemin muhtasar beyannamesi ile beyan etmeniz gerekmektedir.

3- Kar dağıtım tablosu, kar dağıtımının yapılması durumunda, Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde verilebilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.04.2006
Soru :
Tekrar Merhabalar Dün sorduğum soru ile ilgili olarak aşağıdaki yanıtı aldım ama galiba tam olarak ne öğrenmek istediğimi ifade edemediğimi düşünüyorum. benim öğrenmek istediğim istediğim 2006-2007-2008 yıllarında yatırım İndirimi Uygulamasının devam edip etmediği değil 1/1/1998 öncesi alınmış Yatırım teşvik belgelerine istinaden yapılan harcamalarımın bu harcamaları takip eden 3 yıl boyuncamı yoksa sınırsız olarak bu güne kadarmı yeniden değerlemeye tabi tutulacağı hususu ve bunun yasal dayanağı idi.2005 Yılı Kurumlar vergisi beyannamesinde 99. satıra yazacağım rakamla ilgili tereddütüm var. Soru : Merhabalar 1995 Yılında ve 1997 Yılında alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden 1997-1998-1999-2000 yıllarında Yatırım harcamalarımız var. Yatırım İndirimi uygulamasında bu harcamalar için 3 Yıl mı?yoksa sınırsız -31/12/2005' e kadarmı? yeniden değerleme yapacağız. Cevap : "http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=5919" adresinden, 5479 Sayılı Kanun ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliğe bakınız. İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ

Cevap :
1997,1998,1999,2003 yıllarındaki yatırım harcamalarınızı 1/12/2005' e kadar TEFE oranında artırabilirsiniz (3 yıllık bulunmamaktadır). Ayrıca kalan yatırım indirimi tutarını 2006,2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından TEFE oranında değer artışı yaparak indirebilmeniz de mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.04.2006
Soru :
Muhasebesini tuttuğum Ltd.Şti. Bilgisayar programlarının yasal kullanımı olmaması nedeni ile B.S.A Firmasının yasal takibi neticesinde Sulh sözleşmesine istinaden 20.000 USD Lisans bedeli ödedi. Ödeme firmanın avukatına sözleşmeye istinaden banka yoluyla transfer edildi. bu işlemle ilgili olarak ödenen bu bedeli yasal defterlerime ne şekilde kayıt altına almam gerekir. sözleşmeye istinaden damga vergisini süresinde vergi dairesine ödedim. Bedeli bir gider hesabına Kanunen kabul edilen gider olarak yazabilirmiyim, yoksa kanunen kabul edilmeyen bir gidermidir. Belge olarak banka transfer dekontum var. Teşekkür ederim.

Cevap :
GVK’nun 40/3’ncü maddesi uyarınca, yasal kullanım olmaması yüzünden gerçekleşen tazminat anlamındaki ödemeleri gider olarak indirmeniz mümkündür.

Lisans bedelini ise hak olarak kaydedip VUK’nun 313’nci maddesine göre amortismana tabi tutmanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ