tim

Danışmanlara Sorulmuş Sorular


Tarih : 20.04.2011
Soru :
kat karşılığı inşaat işi ile iştigal eden firmamızda arsa sahibi adına kesilen yapı denetim faturasını kdv ve vergi mevzuatı açısından kayıtlarımıza nasıl alabiliriz. Sigortalı personel çalıştıran işverende personel her ay ücretsiz izin kullanıyor. kuruma her ay eksik gün bildirilmesinde sıkıntı olurmu. tşk ederim.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Vergi ve muhasebe uygulamalarında müşteriniz adına (inşaat işi yapan) düzenlenmeyen faturaları giderleştiremezsiniz. SGK verilen eksik gün bildirimlerin aynı işçi için ücretsiz izin süresi 2 yılı geçmemelidir. Farklı işçiler için yapılan bildirimlerin de sürekli olması incelemeye esas durum teşkil etmektedir. İyi çalışmalar Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2011
Soru :
Selam Üstad; 255 ortaklı bir A.Ş. te Yönetim Kurulu ve Denetçiler kendi ortaklarımızdan. 1996dan beri faaliyette bir şirket. Genel md. ve yardımcılarıda yönetim kurulu üyelerinden seçiliyor ve bunların hepsi SSK dan emekli kişiler. Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Md. ve yardımcısı olarak çalışanları sigortalı olarak (SGDP %31,50 ödeyerek) çalıştırıyoruz. Denetçiler ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinden ise sadece Gelir ve Damga Vergisi keserek huzur haklarını ödüyoruz. 5510 Sayılı Yasa gereği A.Ş. ortağı YK üyelerinin emekli maaşlarından %15 SGDP kesintisi yapılması gerektiğini anlıyoruz. Ancak YK üyesi olan ve 2008 ekim ayından sonra gn.md.yard. olarak göreve başlayan (ücretli) ortağımıza 4/a yapamayacağız gibi anlıyoruz. O halde biz bu kişilere sadece diğer denetçiler gibi gelir ve damga vergisi kesintisi yaparak mı ödeme yapacağız? 5510 öncesi 4/a girişi yaptıklarımız aynen devam mı edecek?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4/a işçisi olarak beyan edilenlerin SGDP ödemeleri işveren tarafından ortak sıfatı taşıyan 4/b lilerin ise maaşlarından SGDP kesintisi yapılacak ayrıca verilen ücretler içinde gelir ve damga vergisi kesintisi yapılacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.04.2011
Soru :
kolay gelsin üstad özel sektördeki bir şirkete ait bir inşaatın yapımını üstlenecek olan bir müteahhit "iş sahibi olan şirketle herhangi bir sözleşme yapmayıp işin bitiminde müteahhitlik hizmet bedeli diye cüzi bir fatura kesmek ve de sgk açılışının iş sahibi adına yapılmasını istiyorum" demektedir.böyle bir uygulamanın olamayacağını,bu işin tipik bir yıllara sari inşaat ve onarım işi dolayısıyla da özel vergileme rejimine (yıllara sari inş.onarım işleri vergileme prosedürüne) tabi olduğunu ve iş sahibi ile bir sözleşme düzenlenmesi gerektiğini düşünmekteyim.uygulanması gereken prosedürün ne olması gerektiği konusunda bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşyeri bildirgesi ekinde Kuruma verilmesi gereken ve zorunlu olan belgeler şunlardır: a) İhale konusu işler için : 1- İhale konusu işe ait sözleşme fotokopisi veya işin üstlenildiğini gösterir idarenin yazısını, 2- Yerleşim belgesi, (Belediye işyeri açma izin belgesi fotokopisi,) 3- Ticaret Sicili Gazetesi, 4- Ticaret Odası Kayıt Sureti, 5- Vergi levhası fotokopisi, 6- Şirketin imza sirküleri, 7- Adi ortaklıklarda, noter onaylı ortaklık sözleşmesini, 8- Kapıcılık işyerinde, kat maliklerinin isim, adres ve T. C. kimlik numaralarını gösterir listesi, 9- Şirket Müdürünün İkamet ve Nüfus Cüzdan Sureti, 10- Tutmak zorunda olduğu defterin türünü gösteren resmi nitelikteki belgeler, 11- Muhasebeci oda kayıt sureti. b) Özel Bina İnşaatları için : 1- Belediyeden alınacak İnşaat Ruhsatı, 2- İnşaat sahibi ise arsa tapu fotokopisi, 3- İnşaat başkasına ait ise arsa sahibi ile yapılan noter tasdikli inşaat sözleşmesi 4- Yukarıda (a) bendinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddelerinde yazılı bulunan belgeler. c) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır. d) Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır. e- İşverenden iş alan alt işverenler, (Taşeronlar) işçi çalıştırmaya başlamadan önce işyeri bildirgesi ekinde bulunan belgeleri Kuruma elden veya posta yoluyla göndermek zorundadır. Alt işverenlerin işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü ise bulunmamaktadır. İnşaat, tarım ve balıkçılık işyerlerinde ise işe giriş bildirgeleri sigortalı çalıştırılmaya başlandığı gün verilebilecektir. f- İhale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurumca ayrı ayrı sicil numarası verilebilir. g- Tek ihale ile birden çok işin yapılması hâlinde istihkaklarının bir ödenmesi ve teminatlarının tek olması şartıyla, işe ilk başlanılan yeri çevresine alan ünitece tek sicil numarası verilebilir. Aynı anda birden fazla ünitede işe başlanılması hâlinde, hangi ünitede tek sicil numarası alınacağını işveren belirler. İlgisi bulunan ünitelere yazılı olarak bilgi verir. h- Yeni getirilen bir uygulamaya göre, aynı işveren tarafından yaptırılan ve birden fazla yapı ruhsatı bulunan özel bina inşaatı işyerlerinde, parsellerinin bitişik ya da yakın olması ve sigortalıların birbirine karışması şartıyla inşaatların tek sicil numarasında yürütülmesine ünitece izin verilebilecektir. (5510/11 SSİY: 29- 31 Md) ı) Aynı Müdürlük bölgesinde olmak ve yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait işyerlerinin, tehlike sınıflarının en yükseği veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırılmak suretiyle ünitelerce, farklı ünite bölgesinde olanların ise Genel Müdürlükçe tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilir. i) Aynı işverenlere ait olup, aynı işkolunda bulunan birden fazla kara veya deniz yahut hava ulaştırma araçlarına tek sicil numarası verilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.04.2011
Soru :
Sn. İlgili, Meslek stajı hakkında iki sorum olacak. Birincisi; bir stajyer, eşinin ortağı olduğu (imza yetkilisi değil) smmm şirketinde staj yapabilir mi? İkincisi; Uyum eğitimi sonucu SMMM olan meslektaşların yanında smmm stajı yapılabilir mi?

Cevap :
Sayın Neşat TANJU Eşinizin ortağı olduğu SMMM şirketinde ve uyum eğitimi sonucundan SMMM olan meslek mensuplarının yanında staj yapabilirsiniz. Staj Müdürlüğü


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
Şirket Kurucu ortağı Aş.de Bağ-Kurlu (4/b) olarak devam etmekte, 2008 den önce bağ-Kur kaydı yapılmıştır. Bu ortak yönetim kurulu üyesi değildir. SGK.lı olarak şirkette giriş yapıla bilir mi.? Saygılar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı kanun md 53 e göre kendi işyerinde 4/a kapsamında çalıştırılamazlar 4/b sigortalısını iş sözleşmesi ile istihdam eden işverenler, bu işçilerini Kurum’a işe giriş bildirgesi ve APHB (Aylık Prim ve Hizmet Belgesi) ile 4/a sigortalısı olarak bildirmeleri gerekecektir. Bu şekilde çalışan 4/b sigortalıları hakkında e-sigorta işe giriş sistemindeki “istisnaî durum bildirimi” ile 4/a sigortalısı olarak 01.03.2011 işe başlama tarihli işe giriş bildirgesi verilecek ve takip eden ayda da APHB verilerek primleri tutarının ödenmesi gerekecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
Merhabalar, Ben kat karşılığı yapılan inşaatlarda arsa sahibine faturayı ne zaman kesmemiz gerekiyor? (inşaat bitiminde mi, yoksa arsa sahibi kendine ait faturayı sattığında mı?) Bir de fatura keserken daire fiyatına V.U.K. 267.maddesine istinaden %5 ekleyerek mi faturalandırıyoruz? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Güneri, Kat karşılığı inşaat yapan müteahhit arsa sahibine inşaatın bitirilip kullanıma hazır olduğu tarihte veya yapılan sözleşmede iş bitim tarihi belirtilmişse o tarihte fatura düzenlenecektir. Düzenlenecek fatura VUK 267.maddedeki emsal bedeli sıralamasına göre tanzim olunacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
Merhabalar sorum içiçn ayırdığınınz zaman ve emeğiniz içiçn şimdiden teşekkür ederim. 19.10.2010 tarihinde kurduğumuz bir Limited Şirketimiz var. Sermayesi 1.000.000-TL dir. Sermayenin 1/4 ü 250.000-TL ödenmiş 3/4 ü 750.000-TL ödenmemiştir. Şirket ortakları nakit olarak geri kalan sermayeyi ödemekte sıkıntı çekmektedir. Kalan sermaye taahhüdü vadeli çekler veya senetler yapmak istiyor. Çek ve senetle sermaye ödemesi yapılabilir mi? Şirket bununla ilgili bir karar alabilir mi? Çek veya senet vadesinde ödenmez ise şirket açısından ne gibi sıkıntılar çıkabilir ve sermaye ödemesi hiç yapılmamış mı sayılır? Saygılarımla!

Cevap :
Sayın Şen, Ortaklar taahhüt ettikleri sermayeleri nakit, çek, senet olarak ödeyebilirler. Ancak, ödenmeyen çek ve senetler için şirket icrayi takip yapıp tahsil etmek zorundadır. Ayrıca, Taahhüt edilen sermayenin tamamının ödenmemesinin tek zorlayıcı durumu yeni bir sermaye artırımına gidilememesidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
iyi çalışmalar, daha önce yaptığım bir araştırmada finansal kiralama yolu ile alınan binek otomobillerde kdv 1600 cc kadar %25 1600 cc den fazla olanlarda %40 olarak uygulanır diye birşey kalmıştı ama aklımda bu uygulama aynı şekilde devam ediyormu. birde finansal kiralama bitiminde taşıtın satışında kdv ne kadar uygulanması gerekir.

Cevap :
Sayın İşbilen, Bahsettiğiniz tarih 2003 öncesine ilişkindir. 30 Aralık 2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/13033 Bakanlar Kurulu Kararı ile finansal kiralama işlemleri için geçerli olan indirimli KDV oranı uygulamasına son verilmek suretiyle, yatırımcılar açısından söz konusu vergisel avantaj ortadan kaldırılmıştır. Buna göre 30.12.2007 tarihinden sonra imzalanacak olan finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında, finansal kiralamaya konu edilen mallar için aynı tarihten itibaren özel bir oran yerine, finansal kiralama işlemine konu olan malın tabi olduğu KDV oranı kullanılacaktır. Başka bir deyişle, 30.12.2007 tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmelerine konu olan malların, finansal kiralama şirketlerine teslimi veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan malın tabi olduğu KDV oranı esas alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
iyi günler sorum şu serbes meslek faaliyetinde bulunan şahız firmaları sıfır binek araç aldıkları zaman faturada belirtilen özel tüketim vergisini ve kdv sini o aya ait gider yazabilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Özen, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri satın almış oldukları ve işte kullanacakları binek otomobillerine ilişkin ödemiş oldukları KDV leri indirim konusu yapamazlar. Sözkonusu KDV yi maliyet veya gider unsuru yapabilirler (KDV 30.madde). Diğer taraftan satın almış oldukları araca ilişkin faturada gözüken ÖTV'yi de gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alırlar. (VUK 270.madde) Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2011
Soru :
Değerli üstadım; Emekli biri ücretli olarak işyerimizde çalışmaya başlayacaktır. Bu işçinin maaşından kesinti olurmu. Kesinti oluyorsa part-time çalışması durumunda kesinti tıutarı değişirmi. Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Ücretli olarak çalışan hakkında SGDP ödemesi yapılır. Maaştan kesinti olmamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.04.2011
Soru :
şirketimize satılmak üzere, vergi mükellefi olmayan bir şahıstan mal alımında bulunduk. vergi tevkifatı olması gerektiğini düşünüyorum. kısaca bilgi vermenizi rica ederim. teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Kütük, Mal almış olduğunuz vergi mükellefi olmayan kişi GVK 9. maddede sayılan esnaf muaflığından yararlanan kişi ise GVK 94/13. maddede belirtilen oranda Gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Aksi durumda stopajsız gider pusulası düzenlenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2011
Soru :
Emekli sandığından Albay emeklisi biri emekli maaşı 3.000 tl ve AŞ Yönetim kurulu üyesi olarak 2006-2011 döneminde Destek primi kaydı yaptırmadı.Bunun Destek prim borcu ne kadardır.Ve şu anda ayda kaç lira destek primi ödemesi gerekir

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Emekli olup da 4/b kapsamında çalışanların 01.10.2008 yılından itibaren maaşlarından bu yıl için %15 kesilmektedir. 2010 için %14 2009 yılı için %13 2008 yılı için %12 kesilmesi gerekmektedir. Buna göre maaşınız üzerinden hesaplamnızı yapmalısınız. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.04.2011
Soru :
Şirketimiz vergi mükellefi olmayan kişlerden almış olduğu arsa için gider pusulası düzenlemesi gerekirmi yokma tapuyla kayıtlarımıza almamız yeterlimidir.

Cevap :
Sayın Ekiz, Tapu senedi, Devletin kurumu tarafından düzenlenmiş bir yasal belgedir. Bizce bu belgeye göre kayıt yapabilirsiniz .Ancak Vergi idaresi ayrıca Gider pusulasının da düzenlenmesi gerektiği yönünüde görüş vermektedir. Şayet Gider pusulası düzenler iseniz stopaj olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
Soru : Limited şirket bünyesinde bizzat mesai harcayan şirket ortağı müdüre (4/b sigortalısıdır) her ay huzur hakkı adı altında 2.000 tl ücret ödenmesi halinde; 1- 4/a ya göre prime tabi midir? (4/b li iken aynı zamanda 4/a ya göre prim istenir mi?) 2- 4/b ye göre primi 2.000 tl üzerinden mi yatırmak zorundadır? Cevap : Değerli Meslek Mensubu Şirket ortaklarına ortaklar kurulu veya yönetim kurulu toplantılarına katılmaları karşılığında huzur hakkı ödenmesi durumunda, bu ödemeler ücret sayılıyor. Ve yapılan bu ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1. maddesi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, söz konusu ödemelerin yapıldığı dönemlerle sınırlı olmak kaydıyla, hesaplanacak asgari geçim indiriminin uygulanması mümkün bulunmaktadır. İyi çalışmalar Sayın danışman, Gelir vergisi açısından problem yok. Zaten bununla ilgili soru da yok. Sosyal güvenlik mevzuatı açısından çekincelerim bulunmaktadır. 1)- 4/a ya göre prime tabi midir? (4/b li iken aynı zamanda 4/a ya göre prim istenir mi?) 2)- 4/b ye göre primi 2.000 tl üzerinden mi yatırmak zorundadır?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Size verilen cevapta anlatılmak istenen 4/b mükellefiyeti olan kişinin 6111 / 33 madde gereğince 4/ alılığa geçiş hakkında bir dilekçesi yok ise aldığı huzur hakkının üzerinden sadece gelir ve damga vergisi ödeneceğidir. 4/b priminin hesaplamasında ise 5510 sayılı kanunun ile; a) Prime esas kazançların hesabında; ................ 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir. a) Aylık prime esas kazanç, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenir. b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
Emekli sandığından emekli olmuş bir doktor yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirkette 1 Ekim 2008 tarihinin öncesinden itibaren sigortalı (sgdp) olarak gösterilmektedir. Bu durumda 4-b kapsamında sigortalılığı sözkonusu olup maaaşından kesinti yapılması gerekir mi? Ayrıca bu doktorun ortağı olmadığı bir hastanede de çalışması durumunda orada da sigortalı(sgdp) olması zorunlu mudur?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Anonim Şirket ortaklarının yönetim kurulu üyesi olanlarının 01.10.2008 tarihinden itibaren 6 ay içinde sigortalılıklarının devamı hakkında yazılı talepte bulunmaları gerekmekteydi. Şu halde bu dilekçeye göre 4/a ya da 4/b li oluşunuz hakkında bilgi veriniz. Eğer 4/a lı oldu iseniz adınıza işveren sgdp ödeyecektir. 4/b liliğiniz devam ediyor ise maaşınızdan kesinti yapılması gerekmektedir. her iki duruma göre de ikinci kere sgdp kesintisi ya da ödemesi söz konusu olamayacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
selamlar, benim sorunum şu; 2003 yılında çıkan 619 sayılı KHK nin geçici 1 mad. ile 4956 sayılı kanunu geçici 18 maddesile geçmiş dönemlerin belgelemek kaydıyle borçlanılarak kayıt ve tescili yapılan bağ-kur sigortalısının ,tescil işlemi yapılmış borçlanma işlemi taksitlendirilmiş ödemeler devam ederken mükellef ödemeyi aksatmış.halende pirimleri ödemeğe devam etmektedir.borçlanılan kısımlar kurum tarafın dan sigortalı sayılmamaktadır. 6111 sayılı kanun la 619 s.KHK ve 4956 s.kan.geç.18 mad.ile iptal edilen hak mahrumiyetimi tekrar ihya edebilrmiyiz.yani 6111 sayılı kanun da istifade edebilirmiyiz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4/b primlerinin ihyası konusunda; Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları 5763 sayılı Kanuna göre 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya 5797 sayılı Kanuna göre geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan Yapılandırmaları oniki taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların; - Yapılandırmaları yirmidört taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların; 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları anılan Kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınarak ihya edilecek Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra bu borçları için 6111 Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler, anılan Kanun hükümlerine göre mahsup edilir. İhya veya mahsup işlemleri sonucunda süresi içinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının tamamının, ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar her ay için DİBS aylık ortalama faiz oranına bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte bu maddeye göre yapılan başvuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde ilgili Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılacak. Belirtilen bu ödeme yükümlülüklerinin söz konusu üç aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 05.04.2011
Soru :
Merkezi İstanbulda bulunan AŞ. şirketimizin yurtdışında (Hollandada)açmış olduğu Hollanda şubesi ile ilgili olarak TÜRKİYEDE yapmamız gereken bildirim ve işlemlerle ilgili kısaca bilgi verirseniz sevinirim iyi günler..

Cevap :
Sayın Acar, Yurt dışında şube açtığınızı şubenin açılış tarihinden itibaren 1 ay içinde bağlı olduğunuz vergi dairesine bilgi vermeniz gerekir. Ayrıca da ticaret siciline de şube tescil işleminin yaptırılması gerektiği kanaatindeyiz. Ticaret siciline ilişkin işleminiz için ilgili kurumdan bilgi edinmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2011
Soru :
Mrhb Mükellefim 22.03.2011 tarihinde şube işyeri açıyor şubede 7 işçi çalışıyor e bu işçiler ssklı olarak ihalae işinde çalışıyorlar.iş bitimi 03.04.2011. bizde bu sigortalıları 04.04.2011 tarihinde ssk lı olarak şubemizde işçi gösterdik.30.03.2011 tarihinde işe girişleri yapıldı.vergi dairesinden yoklama memurları geldi 31.03.2011 tarihinde biz kendilerine 7 işçinin ad soyad ve tc kimlik bilgilerini verdik.Yoklama fişinde 7 işçi çalışıyor diye yazmışlar.Düzeltmek istedik fakat vergi dairesinden yoklama fişinin merkez gittiğini ve kimde olduklarını bilmediklerini söyledir.Bu durumda sgk dan bize ceza gelirmi tsk.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşe girişleri geç yapmış olduğunuz için tarafınıza ipc gelecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
MESLEK MENSUBU OLARAK FALİYETİM DEVAM ETMEKTEDİR. BAĞKURA KAYITLIYIM BAĞKUR ŞARTLARINA GÖRE 3 YIL(ÜÇ YIL) GEÇ EMEKLİ OLACAĞIM ÜÇ YIL AYRIETEN BAĞKUR PRİMİ ÖDEYECEĞİM YENİ TORBA YASAYLA BÜROMUN FALİYETİ DEVAM EDERKEN 4A( SİGORTALI) OLARAK ÇALIŞIRSAM BAĞKUR KAPANIŞINI YAPABİLİRMİYİM MESLEK YASAMIZA GÖRE BU İŞLEMİ YAPABİLİRMİYİM. TEŞEKKÜR EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM SAYGILAR.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Konuyu 3568 sayılı yasa kapsamında değerlendirdiğimizde; 1) 3568 Sayılı yasanın 1’nci maddesi olan Amaç kısmında “Bu Kanun’un amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, (*) (5786 Sayılı Kanunun 1. maddesiyle ibare çıkartılmıştır. Yürürlük 26 /07/2008) "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik" ve "Yeminli Mali Müşavirlik" meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir.” Demektedir. Bu maddeden bu mesleğin tarafsız ve bağımsız bir şekilde yapılması anlamı çıkmaktadır ki; zaten de öyledir. 2) Yine 3568 Sayılı Yasanın 45’nci maddesi Yasaklar bölümünde; “Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu ünvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu ünvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar. Yeminli mali müşavirler, eşi (boşanmış dahi olsa) usul ve fürundan biri ve 3. dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebecilerin ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler. Bilirkişilik, tasfiye memuru, hayri ve ilan kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevleri meslekle bağdaşmayan işler sayılmaz. Birden çok meslek mensubu çalışmalarını; serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde, yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.” Diyerek, oda çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensuplarının hizmet akdi ile çalışamayacağı ve ticari faaliyette bulunamayacağını belirterek, hangi işlerin meslekle bağdaşacağını da belirtmiştir. Buradan şu akla gelebilir: Kanunun 2’nci maddesinde yazılı işleri yürütmek amacıyla bir işverene bağlı olarak çalışamaz denmekte, dolayısıyla bunun dışındaki bir işte hizmet akdi ile çalışabilir mi acaba; Ama madde bütünüyle okunduğunda bu anlam çıkmıyor. Eğer 2’nci maddenin dışında bir işte hizmet akdi ile çalışma mümkün olsaydı, bağımsız mesleki faaliyetin yanında ticari faaliyette bulunmanın da bir sakıncası olmazdı. Zira ticari faaliyet en azından bağımlı çalışmaktan daha bağımsız olmayı gerektirmektedir. Birde maddede meslek mensubunun faaliyeti ile bağdaşan işleri saymakla, kanun koyucu mesleğin bağımsız ve tarafsızlığına ciddi önem vermektedir. 3) Yine 3568 Sayılı Yasanın 30’ncu maddesindeki “Oktaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunma” başlıklı bölümün © şıkkında, “Kanunda belirtilen kendi faaliyet konuları dışında başka işlerle uğraşamazlar” şeklindeki hüküm ile Mali Müşavirlik faaliyetinin başka işlerle karıştırılmadan muvazaadan ari bir şekilde objektif bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. 4) Son olarak; Çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 44’ncü maddesi “Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.” Şeklindeki hükmü ile, net bir şekilde hizmet akdi ile çalışılamayacağını açıklamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
MERHABA , ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİ HİSSESİNİN YÜZDE 37 SİNİ DİLEDİĞİ KİŞİYE DEVREDEBİLİR ŞEKLİNDE İŞLEM YAPTIRMAK İSTİYORUZ NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ? KARAR ALIP HİSSE SENEDİ BASTIRIP BUNU PAY DEFTERİNE KAYDETMEKLE DOĞRU BİR İŞLEM YAPMIŞ OLURMUYUM?

Cevap :
Sayın Gözümoğlu, A.Ş lerde hisse sahipleri hisselerini istedikleri kişiye satabilirler. 1)- Hisse Senedi Olmadığı Durumlarda: Anonim şirketlerde, hisse senedinin ihraç (çıkartılmadığı) edilmediği durumlarda, “hisse devri” işleminin nasıl yapılacağı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce ticaret sicil memurluklarına gönderilen 18 Aralık 1998 Tarih ve TSM-001-251 sayılı genelgesi ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Anonim şirketlerde; nama veya hamiline hisse senedi ihraç edilmediği durumlarda; • İmzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile, • Devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının, noter tasdikli örneğinin; ticaret sicil memurluklarına verilmesi gerekiyor. Aksi halde, yapılan işlemler hukuken geçersiz olur. Ortak olmayan bir kişi yönetim kuruluna seçilebilir. Ancak seçildikten sonra kendisine hisse devri yapılması gerekiyor. Ticaret sicili memurluğunun ise yönetim kurulu üyesi olan ortağın, hissedar olduğuna dair devir sözleşmesini aldıktan sonra, durumu tescil ve ilan etmesi gerekiyor. Aksi halde, ticaret sicili de ayrıca sorumlu ve suçlu olur. HİSSE SENEDİ veya GEÇİCİ İLMÜHABER OLMADIĞI DURUMLARDA VERGİLENDİRME: Anonim şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın, bundan doğan kazanç “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulur. (GVK Mük. Md. 80/4). Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeli endekslemeye tabi tutulur ve elde edilen kazançtan istisna düşülür. 2) Hisse Senedi İhraç Edildiği Durumlarda: Türk Ticaret Kanunu'nun 415 ve 416. Maddelerine göre, a. Hamiline Yazılı Senetler: Madde 415- Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak TESLİM ile hüküm ifade eder. b. Nama Yazılı Senetler: Madde 416- Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir. Devir ciro edilmiş senedin (ya da geçici ilmühaberin) DEVRALANA TESLİMİ ile olur. Şu kadar ki; devir, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.” Türk Ticaret Kanunu'nun 417. Maddesine göre de hisse senedini teslim alan kişi, bunu pay defterine kayıt ettirdiğinde “ortak sıfatına haiz” olabiliyor. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların, şirketin vergi ve sigorta borçları nedeniyle sorumlulukları yoktur. Yönetim kurulu üyesi ortakları ise, anonim şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacaklarından dolayı, şahsi mal varlıkları ile sorumlular (6183 Sayılı Kanun Mükerrer Md.35). HİSSE SENEDİ veya GEÇİCİ İLMÜHABER OLDUĞU DURUMLARDA VERGİLENDİRME: Hisse Senedi Bastırılmışsa: İki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin, elden çıkartılmasından doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi değildir. Geçici İlmühaber Bastırılmışsa: İlmühaberler de hisse senedi olarak kabul ediliyor (Bkz. Türk Ticaret Kanunu Md. 411 ve 232 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Bu nedenle, ilmühaberlerin elden çıkartılması da hisse senetlerinin elden çıkartılması gibi değerlendirilecektir. (Geçici ilmühaber örneği için ilgili sayfaya bakınız.) İMKB de işlem gören A.Ş. hisselerinin Gerçek Kişilerce alım-satımından elde edilen kazançlar Yıllık Gelir Vergisi beyanına ve Gelir Vergisi stopajına da tabi değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
İyi çalışmalar, Müşavirlik yaptığım firmanın Mayıs 2010 dönemine ait yaptığı alımlardan bir firma ile ilgilli problemler var Alım yapılan firmaya ait 2 ihtimalli durum olabilir. 1-Koda girmiş, hakkında tespit yapılmış . 2-Beyannameye ilgili faturayı dahil etmeyi unutmuş Bu durumu düzeltmek için ne yapmak gerekiyor şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yurdugür, Beyannameye dahil edilmeyen gelirleri düzeltmeniz gerekir veya aldığınız faturanın sahte veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız aynı şekilde bu faturayı kayıtlarınızdan çıkartıp düzeltme beyannamesi vermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.03.2011
Soru :
üretim konusu plastik eşya üretim ve satımı olan ltd.şti. mal sevkiyatı için kullandığı aracın satışı için keseceği faturada, borçlandıracağı hesap 127 Diğer Ticari Alacaklar mı yoksa 136 Diğer Çeşitli Alacaklar hesap mı olması uygundur?

Cevap :
Sayın Arslan, Bahsettiğiniz araç ticari araç ise 127 hesaba, binek otomobil hükmünde bir araç ise 136 hesaba kaydetmeniz uygun olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2011
Soru :
iyi gunler, benim sorum tasfiyediki şirketimizin kesin mizan bildirimi ile ilgili olacak; 20/01/2010 tarihinde tasfiyeye girmiş olan şirketimizin kesin mizan bildirimini nasıl yapacagız? 01/01-20/01 2010 dönemi ve 21/01-31/12 2010 dönemi olmak uzere iki tane ayrı kesin mizan bildirimi mi ? yoksa tek bir tane bildirim mi ? simdiden tesekkur ederim kolay gelsin iyi calismalar.

Cevap :
Sayın Erden, Tasfiyeye giriş dönemi ve 1.Tasfiye dönemi farklı dönemler olduğu için kesin mizan bildirimlerini ayrı ayrı vermeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2011
Soru :
İyi günler GV. mükellefim ticari taksi işletmecisi 30/06/2010 da araç ve plakasını sattı.düşeceğim giderlerinden oğlunun 2010 yılı eğitim gideri faturası bulunmaktadır.bu faturanın tutarının 6 aylık dönemimi yoksa 1 yıllık tutarı olan rakam mı düşülecek ayrıca ödediği bağkur primleride 6 aylık mı yoksa 2010 yılının tamamımı gider düşülecek.

Cevap :
Sayın Erol, GVK 89.maddesinin 2.fıkrasına göre gelir vergisi mükelleflerinin gelirinin %10 unu aşmaması koşuluyla ve de madde metnindeki diğer şartların yerine getirilmesi ile kendisinin, eşinin ve küçük çocuklarının eğitim ve sağlık giderleri yıllık beyannameden indirilir. Yıllık beyannameden indirilecek bu giderler için 6 aylık, 1 yıllık gibi sınırlama sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.03.2011
Soru :
şirketimizin aktifinde kayıtlı bulunan arsa kat karşılığı müteahhit bir firmaya veya şahısa devrettiğimizde ve tapusu da devrolan bu arsa için fatura kesme zorunluluğumuz nedir? kesme sorumluluğumuz var ise kdv oranı ne olmalıdır? bu konuda bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Aktifinizde kayıtlı olan arsayı kat karşılığı devretmeniz veya satmanız halinde %18 KDV hesaplayarak fatura kesmek zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.03.2011
Soru :
SAYIN ÜSTADIM, ŞİRKET ORTAĞI HİSSE DEVRİ İLE ŞİRKETTEN AYRILDIKTAN SONRA , ORTAKLAR KARARINA BİR MADDE DAHA EKLEYİP DIŞARIDAN İMZA YETKİLİSİ OLARAK ATAYIP TESCİL İLAN ETTİKTEN SONRA; 1- BU AYRILAN ESKİ ORATAĞI DIŞARDAN İMZA YETKİLİ OLARAK ATADIĞIMIZ İÇİN ŞİRKETTE SGK LI YAPMALIMIYIZ. 2- BU AYRILAN ORTAK ŞİRKETİMİZDE SGK LI OLARAK ÇALIŞABİLİRMİ.? 3- BU ORTAĞIN DAHA ÖNCEDEN 20 YILLIK İMZA SİRKÜLERİ VAR.TEKRARDAN BU KARAR İÇİN NOTERDEN İMZA SİRKÜLERİ ÇIKARMALIYIZ.?ESKİ İMZA YETKİSİ GEÇERLİ OLUP DEVAM EDERMİ.?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1- BU AYRILAN ESKİ ORATAĞI DIŞARDAN İMZA YETKİLİ OLARAK ATADIĞIMIZ İÇİN ŞİRKETTE SGK LI YAPMALIMIYIZ. şirket ortağı olmayan ve dışarıdan şirket müdürü olarak atanan kişinin 4/a (SSK) sigortalısı sayılarak 4/a kapsamında sigorta primlerinin ödenmesi gereklidir. 2- BU AYRILAN ORTAK ŞİRKETİMİZDE SGK LI OLARAK ÇALIŞABİLİRMİ.? cevap 1 le aynı 3- BU ORTAĞIN DAHA ÖNCEDEN 20 YILLIK İMZA SİRKÜLERİ vAR.TEKRARDAN BU KARAR İÇİN NOTERDEN İMZA SİRKÜLERİ ÇIKARMALIYIZ.?ESKİ İMZA YETKİSİ GEÇERLİ OLUP DEVAM EDERMİ.? Şirket adı altında kaç yıl süreyle yetkili kıldığınıza göre süre değişecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.03.2011
Soru :
İyi günler. SMMM Ltd. Şti. olarak faaliyet göstermekteyiz.Ortaklarımızdan biri A.Ş'de yönetim kurulu üyesi olmadan imza yetkilisi olabilir mi? Olamaz ise SMMM Ltd.şirket ortaklığından ayrılmadan sadece ortak olup müdürlük görevine son versek A.Ş ‘de imza yetkilisi olabilir mi?

Cevap :
Sayın Akdağ, SMMM LTD şirket ortakları anonim şirket ve limited şirketlere ortak olabilirler. Ancak, ortak oldukları LTD şirketlerde müdür, A.Ş lerde yönetim kurulu üyesi olamazlar. SMMM LTD şirketinde imza yetkisi olmadan ortak olan meslek mensubu herhangi bir ticari şirkette müdür veya yönetim kurulu üyesi olabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
Kurumlar vergisinden muaf yapı kooperatifimiz, kendine ait olan yerini site yönetimine kiralamak istiyor.Yapı kooperatifi fatura kesip bu faturada kdv ve stopajı gösterecek mi? Bu durum yapı kooperatifinin muaflığını bozar, kurumlar,kdv,geçici vergilerden mükellefiyet doğarmı? Site yönetiminin de stopaj mükellefiyeti hariç başka yapması gereken bildirim var mı? Teşekkür ediyorum.

Cevap :
Sayın Yakın, Yapı Kooperatifi sahibi olmuş olduğu bağımsız bölümleri kiralaması halinde elde edilen kazanç kurum kazancı olacaktır. KDV ve stopaj gösterecektir. Ancak, yapı kooperatifinin kira geliri dışında geliri olmaması koşuluyla geçici ve yıllık beyanname vermeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
Şubat 2011 tarihinde sözleşme imzaladığım yeni müşterimin Eylül 2009 'da aynı vergi dairesi sınırlarında adres değişikliği olmuş ancak adres değişikliği vergi dairesine bildirilmemiş, beyannameler eski adresle düzenlenmeye devam edilmiş. Muhtasar beyannameleri eski kira bedeliyle ve eski mal sahibi ile verilmeye devam edilmiş. Eylül 2010 tarihinde vergi dairesince yapılan denetimde adres değişikliği ve de kira bedeli ile ilgili tutanak tutulmuş. Bu sorunu çözmek için nasıl bir yol izlemem daha doğru olur? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öğten, Vergi dairesine adres değişikliği bildirimini yapıp, muhtasar beyannamelerde de düzeltme yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
merhaba.VUK 403 nolu tebliliğine göre nisan sonuna kadar bildirilmesi gereken kesin mizan bildiriminde hesap planında boş bırakılan hesaplara yer verilmemiş.örneğin 39.DİĞER LISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR hesap grubunda yer alan 394.395.396.397 hesapları boş.biz 394 hesaplanan özel tüketim vergisini 394 hesapta gösteriyoruz.bunu kesin mizan bildiriminde nasıl göstermeliyiz.teşekkürler..

Cevap :
Sayın Erkölencik, Tek düzen hesap planındaki boş hesapları uygulayıcılar kendi istedikleri şekilde kullanamazlar. Boş hesapların tanımlanması Maliye Bakanlığı tarafından genel tebliğler ile yapılır. Dolayısıyla kesin mizan kayıtlarında sizin kullanmış olduğunuz hesabı yazamazsınız, mizanınızdaki hesapları Tek Düzen Hesap Planına göre düzeltmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2011
Soru :
Merhabalar Yapı denetim firması şirketimize ocak/2011 ayına ait Tevkifatlı fatura kesti fatura elime geç ulaştığından ocak ayına KDV2 beyannamesinde beyan edemedik şimdi ocak ayına KDV2 beyannamesi versem kanuni süresinden sonra verildiğinden vergi dairesi ceza kesermi KDV1 beyannamesi süresinden sonra verildiği zaman verilen ceza gibi teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, Ocak 2011 dönemine ilişkin 2 nolu KDV beyannamesini e-beyanname sisteminden özel onay bölümünde pişmanlık kutucuğunu işaretlemek suretiyle verebilirsiniz. Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere VUK Mük 355.maddesine göre özel usulsüzlük cezası ayrıca kesilir. Ancak, Ocak 2011 dönemine ilişkin 2 nolu KDV Beyannamesi süresi içinde verilmiş olsaydı bu beyanname düzeltme beyannamesi olacağından Mük 355.maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2011
Soru :
Merhabalar, 1- Telefon santralleri, uydu ve kablo sistemleri kuran bir firmayı Hizmet Üretim İşletmesi olarak değerlendirdiğimizde, İlk madde malzeme alışlarını 150 hesaba kayıt ettikten sonra sarf ettiği malzemeleri 3 aylık dönemlerde740 hesaba aktarmamız doğru bir kayıtmıdır? 2- 10 yıldan beri 7/B seçeneğini kullanan bir firmayı 7/A seçeneğine geçirmenin bir sakıncası var mıdır? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Savaş, Sorunuzun 1.bölümünde bahsettiğiniz 740 hesaba aktarma işleminiz doğrudur. 7/B den 7/A ya dönem başlarında istendiği takdirde geçilebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2011
Soru :
iyi çalışmalar. değerli odamız çalışanları sorum şu şekilde eurobond alış miktarı 580.000 usd alış tarihindeki kur 1,40 bu alış 01.01.2006 öncesi satışı 680.000 usd satış kuru 1,48 alış tarihindeki üfe 100,66 satış tarihindeki üfe 175,46 bu verilere göre eurobond alış maliyetimiz satışı aşmaktadır. bu durumda gelir beyanı yönünden yapmamız gereken nedir?

Cevap :
EUROBONDLARIN FAİZ GELİRLERİ A- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLANLAR Eurobondlardan elde edilen faiz tutarı ihraç tarihine bağlı olmaksızın 2010 yılında da 22.000 TL’yi aşmadığı sürece beyan edilmeyecek. Aşması durumunda, tamamı beyan edilecek. B- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAYANLAR Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler, dar mükellef sayılıyorlar. Dar mükelleflerin elde ettiği Eurobond faiz geliri, Türkiye’de tevkif (vergi kesintisi) yoluyla vergilendirilmiş kabul edildiğinden, faiz geliri tutarı ne olursa olsun, beyan edilmeyecek. EUROBOND ALIM-SATIM KAZANCI A- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLANLAR 1) 1 Ocak 2006’dan Önce İhraç Edilen Eurobondlar a- Eurobondun alımında ödenen dövizin, alış tarihindeki TL karşılığı bulunacak. b- Bulunan bedel ÜFE endeksindeki artış oranına göre endekslemeye tabi tutulmak suretiyle, maliyet bedeli bulunacak. c- Satışında elde edilen dövizin, satış tarihindeki TL karşılığı bulunacak. d- Endeksleme yolu ile yükseltilen maliyet bedeli ile satış tutarı arasındaki fark TL olarak bulunacak. e- Aradaki farktan 2010 yılı için de 18.000 TL istisna düşülecek. f- Kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecek. 2) 01.01.2006’dan Sonra İhraç Edilen Eurobondlar 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen Eurobondlardan alım satım kazancı elde edilmesi durumunda, bu kazanca herhangi bir istisna uygulanmayacak. Maliyet bedeli endekslemesi yapıldıktan sonra, bulunacak kazancın 2010 yılında 1.090 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecek. Ayrıca, endekslemenin yapılabilmesi için, artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekecek. B- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAYANLAR Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler (dar mükellefler) eurobondun ihraç tarihi ne olursa olsun, alım-satım kazancını beyan etmeyecekler. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2011
Soru :
Vereceğiniz cevap için peşin teşekkürler, Sorum şu: Bir bayan kocası emekli sandığı emeklisi iken öldü.Çocuksuz dul eşi ölen kocasından ne oranda aylık alır Bu dul kalan bayanın da ayrıca kendi ölü babasıda bağ kur emeklisi idi Şimdi babasının maaşındanda ayrıca yetim maaşı alabilirmi

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Vefat eden devlet memuruna bağlanmış olan veya 5434 sayılı Kanuna göre hesaplanacak olan aylıkların (Not: Aylık oranları dul veya yetim sayısının bir kişi olması halinde %50’sini, iki kişi olması halinde %80’ini, üç kişi olması halinde ise %100’ünü geçmemektedir.); - Dul karı ve koca için %50’si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine %75’i, Emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylığı alan veya iştirakçi olan dul eşe ise %50 oranında dul aylığı olarak bağlanmaktadır. Burada emekli aylığı alan veya iştirakçi olan ifadesi yalnızca Emekli Sandığından aylık alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışmayı kastetmekte olup, dul eşin SSK.lı Bağ-Kur’lu çalışması ya da buralardan aylık alması halinde dahi eşinden alacağı aylık oranı % 75 olmaktadır. - Çocuklarla ana veya babanın her biri için %25’i - Bir dul karı veya kocası ile bir yetimi bulunması halinde, dul karı veya kocaya %60, yetimine %30, - Ölenin önceki eşinden olan çocukları ile, hem anadan hem babadan yetim olan veya af kanunlarına göre tescil edilmiş bulunan çocuklarına %30, olmaktadır. Bu açıklamamızdan sonra aylık oranları; 1- Yalnızca eş olması halinde % 75, 2- Yalnızca eş var ancak eş Emekli Sandığından kendi aylığını alıyor olması veya devlet memuru olarak çalışıyor olması durumunda ise % 50, 3- Bir eş 1 yetim olması halinde; eş % 60, yetim % 30, 4- Bir eş 2 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er, 5- Bir eş 3 yetim olması halinde; eş % 50, her bir yetim için % 25’er, ancak yüzde yüzü geçemeyeceği için tutarın paylaştırılması gerekmektedir. 6- Tek yetim olması halinde % 50 7- İki yetim olması halinde % 40’ar olmak üzere toplamda % 80, 8- Üç yetim olması halinde 1/3 er oranında toplamda % 100 9- Dört yetim olması halinde ¼’er oranında toplamda % 100 Bu şekilde paylaşım dul ve yetim sayısı arttıkça belirtilen şekilde paylaştırılmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 17.03.2011
Soru :
matrah,stok ve kasa artırımlarında birbirini etkileyen durumlar olacağı kanaatindeyim. stok düzeltmesi SMM-STMM gibi kavramları dolaylı yoldan etkileyeceğinden kurum veya gelir vergi matrahını da artırmamız gerekmeyecek mi?KDV düzeltmesi aynı şekilde satışları veya alışları etkileyip gelir ve kurumlar vergisini etkileyecektir. kanun artırım yapılan konuda denetimden vazgeçileceğini söylemekte. kdv artırımı yaptık kanun bizleri kurumlar vergisi açısından denetlediğinde nasıl bir sorun yaşarız. aynı şekilde diğer olasılıklarda olabilir. ikinci olarak mükelleflerimizin temel korkusu yıllık veya dört yıllık düzeltmeleri yaptık o dönemler için denetimden kurtulduk idare nezdinde gelecek dönemler için potansiyel suçlu durumuna düşülmesi hakkında yorumunuz nedir.

Cevap :
Sayın Binici, Gelir veya Kurumlar Vergisi matrah artırımı yapanların KDV Matrah artırımı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak matrah artırımı yapılan vergi çeşidi için tarhiyat yapılmaz. Ancak KDV Matrah artırımında bazı koşullarda gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı yapılması zorunludur. Örneğin; KDV Artırımında bulunulacak yıl içindeki dönemlere ilişkin KDV Beyannamelerinin tamamını vermemiş, ancak üçten fazla beyanname vermiş olanların gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. KDV Artırımında bulunulacak yıl içindeki dönemlere ilişkin olarak hiç KDV Beyannamesi vermemiş olan veya en fazla iki dönem KDV Beyannamesi vermiş olan mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. KDV Artırımında bulunulacak yıl içindeki dönemlere ilişkin 1 nolu KDV Beyannamelerinde Hesaplanan KDV Bulunmayan veya hesaplanan KDV Beyanları sadece tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlere ilişkin olan mükelleflerin de gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. Konuya ilişkin daha detaylı bilgiyi web sayfamızda bulunan kitap ve diğer yayınlardan edinebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2011
Soru :
Değerli meslekdağım. Öncelikle verdiğiniz emek için teşekkürler. Bilindiği üzere bazı kurum ve kuruluşlar özel sandıkları bulunmakta ve çalışan personeli sgk ya tabi olmadan çalışarak buradan emekli olmaktadır. Sorum şu. böyle bir kuruluştan emekli olan bir kimse emekli olduktan sonra kendi adına bir limited şirket kurmuş ve faaliyetini sürdürmektedir. konu bana sorulduğunda kendisinin aski adı ile bağkur a kayıt olması gerektiğini belirttim. ve 6111 den faydalanabileceğinide ifade ettim. ancak 2005,2006 yıllarında ozamanki adı ile SSK ya müracaat etmiş ve yetkili müdür yardımcısı sizler bizede kayıtlı değilsiniz neyinizi kaydedeceğim diyerek kayıt etmemiştir. şimdi bu kişi ne yapmalı. teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı SS ve GSSK Geçici Madde:14’te göre SGDP ile ilgili bir düzenlemeye gidilmiştir. Burada tıpkı Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarından nasıl kaynağından kesinti yapılıyorsa,aynı uygulama Bağ-Kur dışından emekli olanlar içinde uygulama kapsamına alındı.SSK,Emekli Sandığı,Borsa ve Banka Sandıklarından emekli olanlarında emekli maaşlarından SGDP kesintisi yapılmaya başlandı. 1.10.2008 tarihinden önce Bağ-Kur dışında diğer kurumlardan emekli olanlarda SGDP Bağ-Kur Kanunu gereğince 12.Basamağın %10 oranında yıl boyunca uygulanırken,aynı uygulama 01.10.2008 tarihi için %12 SGDP kesintisi yapılır.Her yıl 1 puan artarak 2009 için %13,2010 için %14,2011 için %15 olarak sabitlenmiştir.Artık SGDP ödeme oranı hem Bağ-Kur hem de Bağ-Kur dışından emekli olanlar için SGDP ödeme %15 oranın da olacaktır. Ancak kesilecek olan bu tutar, 4-1(b )sigortalılarıyla ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacaktır. Sosyal güvenlik destek primine tâbi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.03.2011
Soru :
atlamış olabilirim arastırdım fakat bulamadım. Tasfiyesine baslamış olan AŞ ( yönetim kurulu üyesi ) veya LTD lerde tasfiye memuru olsun olmasın. Tasfiye basladıktan sonra bag-kur kayıt mecburiyeti devam ediyormu ? Kurum resen kayıt yaptı ise bu kayıt iptal edilebilirmi? Tasfiye baslamadan once SSK lı olarak hizmet akdi yapıldı ise tasfiye baslandıgında bağ kur luluk iptal olabilirmi ? bilgilendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ederim ( mail adresime olurse memnun olurum)

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Madde 0025: Sigortalılığın başlangıç ve bitiş tarihi (02.08.2003 tarih ve 25187 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4956 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle başlığı ile birlikte değişen ve 08.08.2001 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) Bu Kanunun 24 üncü maddesine göre sigortalı sayılanlardan gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları ise Esnaf ve Sanatkar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıtlı olmak şartıyla talep tarihinden itibaren başlatılır. Bu suretle sigortalı olanların hak ve yükümlülükleri sigortalı sayıldıkları tarihte başlar. Bu Kanuna tabi sigortalılık; a-) Gelir vergisi mükellefi olanların, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri, b-) Gelir vergisinden muaf olanların, Esnaf ve Sanatkar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki üye kayıtlarının silindiği, c-) Şirketlerle ilgisi kalmayanların, çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği, Tarihten itibaren, d-) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya başlayanların, emekli keseneği kesilmeye başladığı, e-) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, iflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı, f-) 2108 sayılı Kanuna göre 1479 sayılı Kanun kapsamına giren köy ve mahalle muhtarlarından; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı, g-) Gelir vergisinden muaf olan, ancak Esnaf ve Sanatkarlar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden Bağ-Kur sigortalısı olanlardan bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı, Tarihten bir gün önce, Sona erer. Sigortalılığı sona erenler sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.03.2011
Soru :
Merhaba, Mükellefim x firmasına hakediş faturası kesmiş fakat sgk dosyası açılmamış bunun herhangi yaptırımı var mı?Ayrıca 31,12,10 tarinde(iş bitimi) aynı firmaya sgk dosyası açılmış olmasına rağmen fatura kesilirken hakediş faturası değilde normal fatura(firmaya giden malzeme)kesilmiş.Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından sorun olur mu?Teşekkürler,iyi çalışmalar...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması G E N E L G E 2008 -88 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 31/5/2006 tarihli, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması başlıklı 90 ıncı maddesinin, Birinci fıkrasında, “Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.” İkinci fıkrasında, “İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. Kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir. İşverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hakedişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder.” Üçüncü fıkrasında, “Hakedişlerin mahsubu ve ödenmesi ile teminatların prim ve idari para cezası borçlarına karşılık tutulmasına ilişkin işlemlerin usûl ve esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.” Beşinci fıkrasında,“Bu maddede belirtilen yükümlülükler yerine getirilmeden hakediş ödenmesi, kesin teminatın iade edilmesi ………veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi hallerinde, ilgililer hakkında genel hükümlere göre idarî ve cezaî işlem yapılır.” Kurumca verilecek idarî para cezaları başlıklı 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ise, “……… 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. ………” hükümleri yer almaktadır. Anılan Kanunun 90’ıncı maddesinin uygulamasına ilişkin olarak, 29/9/2008 tarihli, 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin; İhalelerin bildirilmesi başlıklı 5 inci maddesinde, “(1) İdareler, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların tebligat adreslerini sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden onbeş gün içinde ilgili üniteye bildirmek zorundadır. İhale konusu iş, piyasadan hazır halde alınıp satılan malın temini ise bu işler idare tarafından Kuruma bildirilmez. (2) İlgili ünite, bu bildirimin kayıtlarına intikal tarihini takip eden onbeş gün içinde işyeri sicil numarasını ve işyerine ilişkin gerekli diğer bilgileri ihaleyi yapan idareye bildirir. İdare bu bilgiler ile kendi kayıtlarındaki bilgilerin örtüşmemesi halinde durumu, bilginin kendisine ulaştığı tarihten itibaren onbeş gün içinde üniteye bildirir.” ____________________________________________________________________________________ Süleyman Sırrı Sok. No: 7 06437 Sıhhiye/Ankara Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr Tel: (0312) 458 72 70 Faks: (0312) 431 57 34 e-posta :primtahsilat@sgk.gov.tr 2 Hakedişten kesinti ve mahsup başlıklı 6 ncı maddesinde, “(1) İdarece işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenir. (2) İdare, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup olmadığını, üniteden yazı ile sorar. Ünitece, işverenin ve varsa alt işverenlerinin muaccel borcunun bulunmadığı hususu idareye bir aylık süre içinde yazı ile bildirilir. Yazı ile bildirilmediği sürece, idare tarafından işverene hakediş ödenmez. (3) İdare, yaptığı ihaleler sonucunda işverene ödeyeceği her hakediş ödemesinden önce işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapabilmek için Kuruma yetki başvurusunda bulunabilir. Kurumca bu başvurunun uygun görülmesi halinde idarece, işverene yapılacak her hakediş ödemesinden önce elektronik ortamda işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapılır. İşveren ve varsa alt işverenlerin Kuruma borcu yoksa ayrıca Kuruma yazı ile sorulmaksızın hakediş ödemesi yapılır.” (4) İşveren ve varsa alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılara


 

Tarih : 14.03.2011
Soru :
değerli üstad,, 01 mart'ta sözleşmelerimi yaparak internet üzerinden bildirdim. mesleki sözleşmelerim için damga vergisi ödeyebilmem için damga vergisi mükellefiyeti açtırdım ve e-beyan olarak vereceğim. Bu beyanı 23 nisan akşamına kadar vereceğim. Takip eden aylarda D.V. beyanı boş olarak verecekmiyim ? yoksa mükellefiyetimi iptal mi ettirmem gerekir. UYGULAMAM DOĞRU MU ? ÇOK TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, Sürekli Damga vergisi sürekli mükellefiyeti açtıranlar, işlem olmayan aylar için beyanname VERİLMEYECEKTİR. Beyanname verilmeyeceğine ilişkin dilekçe de verilmeyecektir. Damga Vergisi mükellefiyetinizi kapattırmayın. Sürekli açık kalmasının bir sakıncası yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2011
Soru :
Şirket ortağımız olan ve Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketimizde görev yapan yöneticimiz, Şirketimizde halen 5510/4.a sigortalısıdır. (şirkete ortak olarak girdiğinde sigortası ara vermeksizin devam etmekteydi ve bu giriş tarihi 01.10.2008 den önceydi). Bu kişiyi, bugün itibariyle işten çıkartıp, Yarın itibariyle, ara vermeksizin, yine grubumuza bağlı ve yine bu kişinin de ortak olduğu farklı bir şirketimize işe giriş işlemini yaparsak, 5510/4.a sigortalısı olarak devam edebilirmi ?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.03.2011
Soru :
Yeni kurduğumuz eğitim ve danışmanlık firmasından, eğitim hizmeti verdik ve bu hizmeti verdiğimiz firmaya, faturasını kestik. Eğitmen'e (kendisi üniversitede öğretim görevlisidir) bu eğitim için ödeme yapacağız. Bu ödeme ne şekilde yapılmalı ve uygulanacak tevkifat oranı hakkında bilgi verirmisiniz ?

Cevap :
Sayın Durmuş, Eğitmene ödeyeceğiniz bedel ücret kapsamındadır. Bordro düzenleyerek muhasebe kayıtlarınızda giderleştireceksiniz. Hesaplanacak vergi GVK 103.maddesinin ilk dilimi olan %15 oranından başlayacaktır. Damga vergisini de hesaplamayı unutmayınız.(Eğitmen için ikinci işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir.) Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Patoloji Laboratuvarı hizmeti vermek üzere işyeri açmak istiyoruz. Mükellefiyetimiz gerçek kişi işletme defterine mi, serbest meslek erbabımı olarak serbest meslek defterinemi tabi olacaktır, iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Bigeçarslan, Patoloji bir tıp hizmeti olması nedeniyle serbest meslek mükellefiyeti tesis ettirip serbest meslek kazanç defteri tutulması gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Merhaba , GVK 89. maddesinde gelirden yapılacak indirimlerde Eğitim ve Sağlık harcamaları beyan edilen gelirin % 10'u . Benim sormak istediğim sadece eğitim veya sadece sağlık olursa indirim oranı yine de % 10 mu dur?.Yasada bunu açıkça ifade eden bir oran göremedim. İyi çalışmalar ,

Cevap :
Sayın Caymaz, Beyan edilen gelirin %10 u kadar eğitim ve sağlık harcamalarını indirim konusu yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
İyi çalışmalar.. Benim iki sorum olacak. Mükellefimiz 31 Mart 2010 tarihinde Arsa sahibi A şahsı ile " Taşınmaz mal satış vaadi ve kat karşılığı İnşaat Sözleşmesi" ni noterden onaylatmışlardır. Belediyeden İnşaat Ruhsatı ise 31 Ocak 2011 tarihinde alınmıştır. Yapı Ruhsatında, Yapı Sahibi olarak Arsa sahibi A şahsı, Müteahhit olarak ise mükellefimiz görünmektedir. Noterden yapılan sözleşmede, Belediye ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara ait her türlü vergi, harç,yapı denetim masrafları vb. bütün giderler müteahhit tarafından karşılanır şartı konulmuştur. Birinci sorum, 31 Mart 2010 tarihinde yapılan noter sözleşmesine istinaden, 31 Ocak 2011 tarihine kadar yapılan tüm giderler Arsa sahibi A adına düzenlenmiştir. Mükellefimizin vergi dairesi açılış tarihi 03.12.2010 yılıdır. Müteahhit olan mükellefimiz bu giderleri kendi defter kayıtlarında gösterebilir mi ? İkinci sorum, Noterden yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden, noter tarafından alınan binde 8,25 oranındaki damga vergisi haricinde vergi dairesine tekrar sözleşmeden dolayı bir damga vergisi ödeyecekmiyiz. Şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Sayın Koç, Başkasınin adına (Mal Sahibi) düzenlenen belgeleri müteahhit giderleştiremez ancak KKEG olarak kayıtlara alır. Sözleşme ile ilgili Damga vergisini noter aracılığı ile ödemiş iseniz tekrar ödeme yapılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2011
Soru :
31.01.2011 tarihinde serbest meslek faaliyetime son verdim. 01.02.2011 tarihinde 4/a lı olarak bir işyerinde çalışmaya başladım... 04.02.2011 tarihinde kurulan smmm. ltd şirketine ortak oldum... kurulan smmm. ltd. şirketinde 4/a lı olarak çalışabilirmiyim...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Eğer bağımlı çalışanlar kütüğüne kayıtlı kalır ve çalışrsanız 4/a bağımsız çalışanlar kütüğüne kayıtlı olur ve çalışırsanız 4/b li olursunuz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 05.03.2011
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Gerçek usulde gelir vergisine tabi mükellef, iş yerinde kullanmadığı ve vergi dairesine kaydettirmediği binek otomobilini 2010 yılı içerisinde satmıştır. Elde tutulma süresi 4 yıldan azdır. Satış karı, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek midir? Gayrimenkul sermaye iradında kira geliri olarak, özel araç kira geliri bulunduğu için, Gayrimenkul satış karının beyanında özel aracın bulunup bulunmadığı konusunda tereddüt ettim. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar gelir vergisi kanununun konusuna girmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.03.2011
Soru :
Sayın yetkili. Bayan Mükellefim aşağıda ki konuda bilgi istemektedir. Saygılarımla... "Doğum tarihim; 03.07.1947 10.02.1968 yılında Almanya'ya gittim.9 yıl çalıştım. Almanya doğumlu 4 çocuğum var.1977 yılında kesin dönüş yaptım. Almanya'dan tüm sigorta pirimleri aldım. Türkiye'den emekli olabilmem için ne yapmam gerekli? Torba yasada emekli olabilmem için kolaylık sağlayacak kanunlar va rmı?"

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yurt dışından kesin dönüş yapıp yurtdışı borçlanması yapması gerekmektedir. 6111 sayılı yasa borçların yapılandırılmasıyla ilgilidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 04.03.2011
Soru :
Sayın hocam,sorum dernekler mevzuatı ile ilgili olacak ..danışma seçeneklerinde olmadığı için bu bölümü tercih ettim. 5253 saylılı dernekler kanunun 10.maddesine istinaden ,Dernek tüzüğünde açıkca yer almasa bile ,bir dernek amaç ve konusu aynı olan başka bir vakfa bağış yapabilirmi .yapamazsa gerekçeleri nelerdir

Cevap :
Sayın Dede, Sorunuzun yanıtı için İlçelerde bulunan dernekler bölümünden bilgi almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.03.2011
Soru :
İyi günler, e-beyanname gönderme yetkisi alıp tüm beyannamelerini kendilerinin almış oldukları e-beyanname gönderme şifresi ile beyan eden ve aralarında zarar beyan eden de olan ayrıca yıllık serbest meslek kazancı 2.000.000 TL de olan avukat müşterilerimiz de var.Bu avukat müşteriler ile aramızda sadece Mesleki Sözleşmeler mevcuttur.403 nolu tebliğ ile getirilen zorunluluklar karşısında bu avukat müşterilerimiz için nasıl bir uygulama yapmamız gerekiyor.Bu güne kadar tüm beyanlar meslek mensubu olarak bizim şifremiz ile değil kendilerinin vergi dairesinden almış oldukları e-beyan gönderme şifreleri ile yapıldı.Yine aynı uygulamaya devam etmemiz durumunda yani tüm beyannameleri kendilerinin almış oldukları şifreler ile beyan etmemiz durumunda sistem buna acaba izin verecekmidir?Bu konuda nasıl bir yok izlememiz gerektiği konusunda bilgilerinizi rica ediyoruz.Bu arada Mali Müşavirlik şirketimiz 2 ortaklı Limited Şirkettir.Teşekkürler,

Cevap :
Sayın Cebiroğlu, Vergi dairesinden kendisi şifre alan avukatlar kendi beyannamelerini göndermeleri halinde SMMM ler 405 nolu tebliğ ile ilgili bildirimde bulunmayacaklar. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2011
Soru :
2009 da sgk borçları için mükellefin talebi üzerine tecil taksitlendirme ödemeleri halen devam etmekte olup 05.03.2011 bir taksit daha ödenecektir. Tecil taksitlendirme yapılan borçların kalan taksitleri için yaniden yapılandırmadan faydalanılabilirmi ?(bu taksitlerin 2008 de yapılan yapılandırma ile bir ilişkisi yoktur)teşekkürler. Bu soruyla ilgili cevabı web sitesindeki açıklamalarda göremediğim için yönelttim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SGK’ya olan borçları 5510 sayılı Kanunun Geçici 24. veya Geçici 25.maddeleri uyarınca yeniden yapılandırıldığı halde, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan, -Yapılandırmaları on iki taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı dörtten fazla olmayanların; -Yapılandırmaları yirmi dört taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı sekizden fazla olmayanların Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yazılı olarak başvurmaları halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmaları anılan kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan başvuru tarihi ve taksitlendirme süresi dikkate alınarak ihya edilecektir. Yeniden yapılandırma anlaşmaları ihya edilen borçluların, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü ve geçici 25 inci maddeleri kapsamına giren borçları için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapmış oldukları ödemeler, anılan yapılandırma kanunu hükümlerine göre mahsup edilecek. İhya veya mahsup işlemleri sonucunda süresi içinde ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit tutarlarının tamamının, ödeme süresinin sona erdiği tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen DİBS aylık ortalama faiz oranına bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte bu maddeye göre yapılan başvuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi halinde ilgili kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. ödeme yükümlülüklerinin söz konusu üç aylık süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yapılandırma hakkı kaybedilir ve yapılandırma işlemleri iptal edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
İyi çalışmalar Sorum V.U.K. 405 genel tebliğ ile ilgili, müşterim olan mükellef 28.01.2011 tarihinde işyerini kapatmıştır. Söz konusu mükellef ile yaptığım sözleşmeyi ilgili tebliğ gereğince sisteme kaydettim. Ancak müşterimin işyerini kapatmış olması nedeni ile söz konusu sözleşme süresi bitmiş (fesh veya iptal olmuş) olarak da sisteme girilecek midir? Söz konusu mükellefe ait verilmesi gereken 01-03/2011 muhtasar, 01-03/2011 geçici vergi ve 2011 gelir vergisi beyannameleri bulunmaktadır.Sistem süresi bitmiş olarak giriş yapıldığı zaman mükellefe ait beyanname verilemeyeceği eğer beyanname verilmesi gerekirse yeni sözleşme girişi yapılması gerektiği yönünde bir uyarı vermektedir. Bu durumda ne yapılması gerekmektedir?

Cevap :
Sayın Top, 2011 yılı içinde işyerini kapatmış müşteriniz için 405 Nolu VUK Genel Tebliğine göre e sözleşme bilgi girişlerini yapmalısınız. Vergi beyannamelerine ilişkin sorumluluğunuz bittiği dönemde sözleşmeyi iptal etmenizin doğru olduğu kanaatindeyiz. Aksi halde beyannamelerini gönderemezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
Sayın Yetkili; Serbset Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'nin şirket ortağı ve müdürü olarak serbest meslek faaliyetimi sürdürmekteyken, ayrıca, herhangi bir mükellefin beyannamelerini göndermemek, muhasebesini tutmamak ve serbest muhasebeci mali müşavir olarak her hangi bir tasdik yapmamak kaydıyla, sadece danışmanlık olarak vergi mükellefiyeti açtırabilir miyim? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Mert, 3568 sayılı meslek yasasına göre SMMM LTD.ŞTİ ortağı olduğuz müddetçe bahsettiğiniz mükellefiyeti açamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
sayın stadlar ; şirketimizin aktifinde TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE kayıtlı bulunan kimyasal yakıt taşıyan tankerimizi yurt dışında yerleşik bir yabancı firmaya tıme charter kiraya vermek istiyoruz. bu kiralama işinde tahsil kira için keseceğimiz faturada kdv hesaplayacakmıyız. teşekkür ederiz,İYİ GÜNLER

Cevap :
Sayın Aşar, Bahsettiğiniz geminin kiralanmasında KDV hesaplanacağı kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.02.2011
Soru :
İyiGünler şirketimizin 502 hesabında bulunan sermaye düzeltmesi olumlu farklar 2010 yılında sermayeye ilave edilmiştir. Şirket 2011 yılında tasfiyeye girecek.Tasfiye sonucu sermayeye ilave edilen 502 hesaptaki bu olumlu farklar herhangi bir vergiye tabimidir?

Cevap :
Sayın Ak, Sermayeye ilave edilen 502 sermaye düzeltmesi olumlu farklarının tasfiye sonunda dağıtılması kar dağıtımı olarak kabul göreceğinden kurumlar vergisi ve stopaj hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2011
Soru :
A.Ş. yönetim kurulu üyesi olan kişi yönetimden 19/02/1997 tarihinde ayrılıyor. Daha sonra vergi dairesi 1997 yılına kaçakçılık cezası kesiyor. Ceza dönemi bir takvim yılı olduğundan bölünemeyeceği gerekçesiyle tamamı talep ediliyor. 5766 sayılı yasanın 4.maddesine baktığımda müteselsilen sorumluluktan dolayı yapılacak işlem olmadığı sonucunu çıkartıyorum. Bu durumda dava yolu kapanmış gözüküyor. Müteselsil sorumluluk nedeniyle cezanın tamamının talep edilmesi yerindemidir?

Cevap :
Sayın Sarıahmet, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesinde 5766 sayılı kanunun 4. maddesinde yapılan değişiklik ile bahsettiğiniz borcun müteselsilen sorumluluk kapsamında olduğunu düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2011
Soru :
Şirketimizin A.B.D.'de katıldığı ihtisas fuarında aldığı hizmet için tarafımıza kesilen faturaya ülkemizde sorumlu sıfatıyla kdv beyannamesi vermemiz ve kurumlar vergisi açısından stopaj uygulamamız gerekir mi?

Cevap :
Sayın Arslan, Hizmetten yararlanma yurt dışında gerçekleştiği için sorumlu sıfatıyla KDV ve stopaj sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.02.2011
Soru :
Merhaba.. Firma çeşitli konularda eğitimler vermektedir. Bazen vergi mükellefi olmayan kişilerden kurs, seminer gibi hizmetler alınmaktadır.1- bu kişilere yapılan ödemeleri gider pusulası düzenleyebilirmiyiz, stopajı kaçtır? 2- bu kişilerin üniversitelerde ya da ilköğretimde görevli olmaları fark edermi? 3-bu kişilerin bu işlemden dolayı vergi mükellefi olma sınırı nedir?

Cevap :
Sayın Ölüç, Sorunuzda bahsettiğiniz kişiler için gider pusulası düzenlenmez. Eğitim veren bu şahısların almış oldukları paralar ücret kapsamında değerlendirildiğinden bordro düzenlemeniz gerekir. Bu kişilerin üniversitelerde ya da ilköğretim kurumlarında görevli olmaları durumu değiştirmez. İkinci işveren olarak sizin bordro düzenlemeniz gerekir. Kişi diğer kurumlarda bordrolu olsa dahi gelir vergisi hesaplaması tarifenin 1.diliminden başlayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.02.2011
Soru :
sayın igili şirketmiz ünvanı amaçö konusunda mobilya otomotiv dir. amaç konuda oto alım satım kiralama servis açma gibi maddeler mevcut bu şirketimiz binek oto aldı 19 adet bu otomobilleri 153 ticari mal olarak kayıtlara alıp %18 den sıfır araba bunlar sonra satrarken %18 den satabilirmiyim.%1 olması gerekir mi?

Cevap :
Sayın Ulucak, Satın almış olduğunuz araçları işletmede kullanmayıp satmak gayesiyle bilançoda 153 hesaba kaydetmeniz halinde alış faturasındaki KDV yi indirim konusu yapabilirsiniz. Sözkonusu araçların satışında da %18 KDV hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2011
Soru :
merhaba.X.AŞ İNDE bordrolu olarak çalışıyorum.(17 02 2011 itibariyle hala çalışmaktayım)Y LTD şti grup firması.yönetim 2011 yılı için Y LTD için tam tasdik yapılmamasına bugün karar verecek.yapılmazsa ben bağımlı smm olarak imza atabilir miyim.geç mi kaldık bu iş için.sonuçta X A.Ş den çıkışım yapılıp Y LTD e girişimin yapılması gerek.bu da şubat ayı olacağı için herhangi bir problem olur mu.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erkölencik, Y Limited firması için şifresi yoksa, 340 nolu VUK Genel Tebliğ ekinde bulunan 1 nolu sözleşme ile vergi dairesinden şirket adına şifre alınır. Odamızdan alacağınız Oda Kayıt Belgesi ile vergi dairesine şifre müracatında bulunabilirsiniz. Beyannamelerin düzenleneceği dönem firmanın personeli olarak çalışmanızın sorun teşkil etmeyeceği kanaatindeyiz. Firmanızın önceden alınmış şifresi var ise herhangi bir bildirimde bulunmanıza gerek olmaksızın beyannamelerini düzenleyen kısmına kendi bilgilerinizi yazarak göndermenizde sakınca bulunmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2011
Soru :
Merhaba Bir AŞ'te istanbul bir şube açılışı yaptım.Yönetim Kurulu kararını Noterden tasdik ettirip vergi dairesinden de yoklaması yapıldı.açılışı tamamlandı.Bu arada bu şubeyi tescil ettirmedim.Tescili zorunlumu?ettirmesem yaptırımı ne olabilir?

Cevap :
Sayın Çeliker, Anonim şirketlerde firma ile ilgili (faaliyet konusu, adres, ünvan değişikliği...gibi) sözleşme değişiklikleri ve diğer kararların tescili ticaret sicilinde zorunludur. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.02.2011
Soru :
Merhaba, Anonim Şirketlerde emekli yönetim kurulu üyelerinin emekli maaşlarından %15'lik kesinti yapıldığı doğru mu? Ayrıca yine emekli yönetim kurulu üyeleri 4b sigortalı yapılmalı mı? İyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4/b Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, .... Dolayısıyla maaşlarından bu yıl ve bundan sonrası için %15 SGDP kesintisi yapılacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.02.2011
Soru :
Merhaba, Anonim Şirketlerde emekli yönetim kurulu üyelerinin emekli maaşlarından %15'lik kesinti yapıldığı doğru mu? Ayrıca yine emekli yönetim kurulu üyeleri 4b sigortalı yapılmalı mı? İyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4/b ..... Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, .... Dolayısıyla maaşlarından bu yıl ve bundan sonrası için %15 SGDP kesintisi yapılacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.02.2011
Soru :
Merhaba; 1 Nolu ÖTV mükellefi olan bir müşterim. EK-22 Belgesiyle %5 indirimli teminatla 2710.19.99.00.22 GTİP numaralı Lıght Neutral Base Oıl SN150 ithal etmiştir. İthalatta EK-14 Taahhütname Belgesi vermiş ve 3811.21.00.90.00 GTİP numaralı Akışkanlığı Düzenleyici Müztahzar imal edeceğini taahhüt etmiştir. Firmanın üretmeyi taahhüt ettiği ürün 1 Sayılı Liste dışındadır ve Ötv ye tabi değildir. Firma ithalatı Kasım-Aralık 2010 aylarında gerçekleştirmiş ve Ocak-2011 de üretimi tamamlayarak satışını gerçekleştirmiştir. Bu durumda 1.Nolu ÖTV Beyannamesinde bu ürünlerin bildirimi nasıl olmalıdır.

Cevap :
Sayın Bulut, Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza alarak işlemlerinizi yapmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2011
Soru :
merhaba..şirketimizin ürün dağıtan araçlarından biri bir şahısa çarparak yaralanmasına neden oldu.durumu sigorta şirketimize bildirdik.sigorta şirketi tedavi masraflarının kazaya uğrayan kişi adına kesilmesini istedi.tedavi marafları şirketimiz adına değil.bu faturaları şirketimiz kayıtlarına işleyebilirmiyiz.kdv sini ne yapmamız gerekir.tşk

Cevap :
Sayın Çukadar, Tedavi giderlerini sigortanın ödemesi ve faturanın da hasta kişi adına düzenlenmesi doğru bir uygulamadır. Bahsettiğiniz faturanın firma kayıtlarına alınması yanlış olur. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.02.2011
Soru :
merhaba.sorum ttk 333.md ile ilgili.Madde 333 - Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı takdirde idare meclisi azalarına her toplantı günü için bir ücret verilir. Ücret miktarı esas mukavelede tayin edilmemişse umumi heyetçe tayin olunur.Peki genel kurul bu yetkisini yönetim kuruluna devredebilir mi.yani herseferinde genel kurul yerine kendi yönetim kurulu olarak toplanıp üye veya başkan ücretlerini tespit edebilir mi.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erkölencik, A.Ş lerde huzur hakları genel kurulda tespit edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.02.2011
Soru :
Merhaba, 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 01.08.2010 tarihinden önce özel bir firmaya bağlı ücret bodrosuna dahil çalışmaktaydım. yasa yürürlüğe girdikten sonraki 2009 yılında kendi şirketimi kurup, bu şirketimde hiç ara vermeden girişimi ortağı olduğum bu şirkete yaptım. şuana kadarda her ay kendi şirketimin ücret bodrosuna dahil 4a kapsamında sigorta pirimlerimi ödedim. bilindiği üzre şirket ortaklarının 4b kapsamında prim ödemesi gerekmektedir. anca öteden gelen sigortalılığı varsa ara vermeden 4a sigortalılığı devam edebilir. Aksini söyleyenlerde var. a) bu konu ile ilgili bilgilendirmenizi b) şirketin kurulduğu günden itibaren 4b li olmam gerekiyor ise bugüne kadar 4a kapsamında ödenen primlerin ne olacağı, c) bu şekilde devam edip edemeyeceğim, hususlarında bilgilerinizi arz ederim. iyi çalışmalar...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalılık hallerinin birleşmesi MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır. Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir. (Değişik fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 04.02.2011
Soru :
Merhaba, Şirketimizde bazı kişiler emekli olarak SGDP ödeyerek çalıştırıyoruz. Bazı Kişilerde emekli olup çalışmak istemesine rağmen Taleplerini karşılıyamıyoruz. ilerde Sigortalı şikayet ederse emsal teşkil eder mi? Saygılarıla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Ekonomik şartlarınızın elvermemesi hali ile sigortasız işçi çalıştırmanın da tespiti halinde İPC kesilmesi durumu ve SPEK a dair bildirimin verilmesi istenecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 04.02.2011
Soru :
REVİZE Malulen emeklilikte sigortalılık Malülen emekli olan bir kişi Serbest Meslek sahibi olarak gelir vergisi mükellefi olursa sigortalı olması ve SGDP ödemesi gerekir mi, Veya Yönetim Kurulu üyesi olan malulen emekli bir kişinin SGDP ödemesai gerekir mi, Saygılar, Yılmaz BAğ

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı Kanun’un malûllük aylığının kesilmesine ilişkin 27. maddesinde, malûllük aylığının, sigortalının 5510 sayılı Kanun’a göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlamaları, veya kontrol muayenesi sonucu malûllük durumunun ortadan kalkması, hallerinde kesileceği öngörülmüştür. 5510 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinde, Kanun’un yürürlük tarihinden önce 1479 ve 2926 sayılı Kanunların mülga hükümlerine göre aylık bağlananlar ile 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce sevk talebinde bulunanların aylıklarının kesilmesi ve yeniden bağlanmasında Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 5510 sayılı Kanun’un geçici 14. maddesinde, bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malûllüğü, malûllük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği hüküm altına alınmıştır. Kanun hükmü doğrultusunda malûlen emekli olan sigortalıların SGDP’ye tabi çalışmalarında belirleyici olan üç ana unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki aylığın 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce bağlanması ve aylığın bağlandığı sigortalılık niteliğidir. İkincisi aylığın 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra bağlanmış olması, üçüncüsü ise sigortalılığın 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra başlamasıdır. A- MALÛLLÜK AYLIĞININ 1 EKİM 2008 TARİHİNDEN ÖNCE BAĞLANMASI 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden önce malûllük aylığı bağlananların yeniden çalışmaya başlamaları halinde malûllük aylığına esas sigortalılık türüne göre ya malûllük aylığı kesilmekte ya da haklarında SGDP hükümleri uygulanmaktadır. 1- 506 Sayılı Kanun Kapsamında Malûllük Aylığı Almakta İken 1 Ekim 2008 Tarihinden Sonra Çalışmaya Başlayanlar (Eski SSK Emeklileri) - Malûlen emekli aylığı alan kişi 4/a kapsamında sigortalı olursa aylığı kesilecek, prime esas kazançları üzerinden tüm sigorta kollarına tabi prim alınacaktır. Diğer bir ifade ile 4/a sigortalılık türünden malûllük aylığı alanların SGDP’ye tabi çalışması mümkün değildir. - 4/b kapsamında sigortalı olursa malûllük aylığı kesilmeyecek, tarımsal faaliyette bulunanlar ve muhtarlar hariç malûllük aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Prim oranı 2008 yılı için % 12, 2009 için % 13, 2010 yılı için % 14 ve 2011 ve sonraki yıllar için % 15 olarak uygulanacaktır. - 4/c kapsamında sigortalı olursa aylıkları kesilmeyecektir. 2- 1479 Sayılı Kanun Kapsamında Malûllük Aylığı Almakta İken 01.10.2008 Tarihinden Sonra Çalışmaya Başlayanlar (Eski Bağ-Kur Emeklileri) - Malûlen emekli aylığı alan kişi 4/a kapsamında sigortalı olursa, prime esas kazançları üzerinden işverenleri tarafından %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Dolayısıyla 4/b sigortalılık türünden 1479 sayılı Kanun kapsamında malûllük aylığı bağlanan sigortalıların 4/a sigortalısı olarak SGDP’ye tabi çalışmaları mümkündür. - 4/b kapsamında sigortalı olursa, malûllük aylığı kesilmeyecek ve herhangi bir prim alınmayacaktır. Bunlar SGK’ya prim ödemeksizin ticari faaliyette bulunabilecek, şirket ortağı olabilecek ve malûllük aylıklarını da kesintisiz alabileceklerdir. - 4/c kapsamında sigortalı olursa aylıkları kesilmeyecektir. 3- 2926 Sayılı Kanun Kapsamında Malûllük Aylığı Almakta İken 1 Ekim 2008 Tarihinden Sonra Çalışmaya Başlayanlar (Eski Tarım Bağ-Kur Emeklileri) - 2926 sayılı Kanun kapsamında malûllük aylığı bağlanan kişiler 4/a kapsamında sigortalı olursa, prime esas kazançları üzerinden işverenleri tarafından %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Malûllük aylıklarını kesintisiz alabileceklerdir. - 4/b kapsamında sigortalı olursa malûllük aylığı kesilmeyecek, tarımsal faaliyette bulunanlar ve muhtarlar hariç ticari faaliyette bulunanların malûllük aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. - 4/c kapsamında sigortalı olursa aylıkları kesilmeyecektir. 4- 2925 Sayılı Kanun Kapsamında Malûllük Aylığı Almakta İken 1 Ekim 2008 Tarihinden Sonra Çalışmaya Başlayanlar (Eski Tarım SSK Emeklileri) - 2925 sayılı Kanun kapsamında malûllük aylığı bağlanan kişiler 4/a kapsamında sigortalı olursa malûllük aylıkları kesilecek, prime esas kazançları üzerinden tüm sigorta kollarına tabi prim alınacaktır. - 4/b kapsamında sigortalı olursa malûllük aylıkları kesilmeyecek ancak tarımsal faaliyette bulunanlar ve muhtarlar hariç ticari faaliyette bulunanların malûllük aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilecektir - 4/c kapsamında sigortalı olursa aylıkları kesilmeyecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 04.02.2011
Soru :
Merhaba danışma birimi,Anonim şirket yeni bir hissedar alıcak ve bu hissedar yönetim kurulu üyesi olucak mevcut hissedarlar hisselerini satıcaklar, devir sözleşmesini noterden tastik ettirip ticaret sicilden geçirilmesimi gerekiyor yoksa sadece pay defterine yazsak yeterlimi.cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özqek, Sorunuzun yanıtı için Web sayfamızda bulunan 2011 Yılı Mali Rehberimizin A.Ş lerde hisse devirleri bölümünü inceleyiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.02.2011
Soru :
işbankası emeklisi olan babasından yetim aylığı alan kız cocuğu üzerine kayıtlı i iki parça arsa satışından dolayı (arsalar 5yıldır üzerine kayıtlı) yetim aylığının kesileceği söylenmiş.bu konuda bilgi verebilirmisiniz.teşekkur ederim

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yetim maaşı alan kız çocuklarının maaşı, ancak evlenmeleri yada kurum iştirakçisi olmaları halinde kesilmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.02.2011
Soru :
Merhaba,iki sorum olacak müsadenizle;birincisi işten çıkartılan personelimiz,işe iade istemiyle şirketimizi dava etmiş ve davayı kazanmıştır. Bundan ötürü ödenecek tazminat ve ücretleri gider olarak yazabilirmiyiz.ikinci sorum; geçmiş dönemlere ait ek aylık sigorta bildirimi verilerek tahakkuk etmiş ve ödemiş olduğumuz prim tutarlarını gider olarak yazabilirmiyiz. Cevabınız için şimdiden teşekkür eder,iyi günler dilerim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Ödenen tazminatların gider yazılarak ticari kazançtan indirilebilmesi için tazminatın işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama veya kanun emrine dayanması şarttır. Ödendikleri dönemde primler gider olarak yazılabilecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 31.01.2011
Soru :
Üretim İşletmesi, dışarıya fason verdiği işler için gelen fason işçilik faturasını hangi hesaba atmalıdır? Üretim maliyetlerine yansıması açısından baktığımızda 720 ve 730 nolu hesaplara atılacağı kesinlik kazanmaktadır ama bunlardan hangisinin doğru olduğu konusunda bana yardımcı olabilir misiniz?

Cevap :
Sayın Taştan, Dışarıya yaptırmış olduğunuz fason işlerinizi tutarlarını muhasebe kayıtlarında 730 hesapta takip etmeniz uygundur. 720 hesap, belli bir mamul veya hizmetin üretim maliyetine doğrudan doğruya yüklenebilen, firma bünyesindeki işçilik giderlerini kapsar. Bu giderler hangi mamul veya mamul grubu için harcandığı izlenebilen ve herhangi bir dağıtım anahtarına gerek duymadan işçi başına düşen, çalışma süresi ölçülebilen işçilik giderlerinden oluşur. Örneğin, imalatta çalışan işçilerinizin ücret giderlerini 720 hesapta takip etmelisiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.01.2011
Soru :
Muhsebesini tuttuğum 2 adet Ltd.Şti. Ortaklar yönetim kurulu Aynı iki ortaktan oluşmaktadır. Hem ortak hemde sorumlu Müdür olan bu ortaklara Ücret Ödemesi Yapmaktayım, Sormak istediğim Gelir vergisi tarifesi olarak Ücret Gelir vergisi tarifesini kulanmaktayım ancak Gelir Vergisi Matrahı olarak Aylık Her şirkette kesilen Gelir Vergisi Matrahını Ayrı ayrımı düşünmem gerekiyor yoksa Kesinti her ay toplayarakmı Gelir Vergis Küm.Mat. Hesaplamam gerekiyor. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Sipahi, Ücret bordrolarında vergi matrahı kümülatif olarak toplanarak GVK 103.maddedeki dilimlere isabet eden tutar üzerinden vergi hesaplanır. Vergi dilimleri her firmada ilk dilimden başlamak suretiyle artan oranlı olarak yıl sonuna kadar uygulanacaktır. GVK 86.maddesine göre birden sonraki işverenden elde edilen ücret gelirlerinin toplamı GV tarifesinin 2.dilimindeki rakamı aşması halinde yıllık gelir vergisi verme yükümlülüğü de ortaya çıkabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.01.2011
Soru :
Sayın Danışmanlar.Mobilya imalatı yapan müşterim,işyerinde üç tane stajer meslek lisesi öğrencisi çalıştırmaktadır.Bu stajerlerle ilgili öğrenim gördüğü okul ile gerekli sözleşme yapılmıştır.Asgari ücretin yarısı olan ücreti ödemekteyiz.Bu ödeme ile ilgili ücret bordrosu tanzim edilecekmi.Bu kişilerin SGK.ile sorumlulukları Milli Eğitim Bkn.nca yerine getirilmektedir.Bizim her hangi bir sorumluluğumuz varmı.İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sizinde belirttiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından stajerlerin sosyal güvenliği sağlanmakta ve sosyal güvenliğe ait işlemleri Kurum tarfından yapılmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.01.2011
Soru :
Selamlar, bir tüzel kişiden il sınırları dışında arsa ve bina satın aldık, şirketimiz, satın aldığı bu gayrimenkulde henüz herhangi bir iş yapmaya başlamadı önce tadilat aşaması olacak daha sonra fabrika binası olarak kullanılacak. şu aşamada merkezimizin bulunduğu vergi dairesine ve veya satın aldığımız binanın bulunduğu yer vergi dairesine bildirim yapmamız gerekiyormu? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karabacak, Mükelleflerin aktiflerine kaydettikleri değerleri vergi dairesine bildirmek zorunluluğu yoktur. Bahsettiğiniz G.menkulü kiralamanız veya şube gibi kullanmanız halinde vergi dairesine bilgi veriniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.01.2011
Soru :
MÜKELLEFİMİZ, EĞİTİME %100 DESTEK KAPSAMINDA KDV'SİZ ALDIĞI EĞİTİM ARAÇLARINI YİNE KDV'SİZ FATURA İLE OKULA VERDİ. KDV'SİZ ALDIĞIMIZ VE KDV'SİZ SATTIĞIMIZ BU EĞİTİM ARAÇLARI İÇİN ÖDENEN TUTARLAR VE BEDELSİZ TUTARLAR BS VE FORM BA İLE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN TUTARLARININ ÜZERİNDE. BU TUTARLARI FORM BS VE FORM BA İLE BEYAN EDİLMELİ Mİ? ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİM ARAÇLARINI GERÇEK USULDE MÜKELLEF OLAN BİR ŞİRKETTEN ALDIK. BU EĞTİM ARAÇLARINI OKULA BAĞIŞLADIK.İSTİSNA BELGESİNİ OKUL ALMIŞTI. 2.SORUMUZ İSE BU KDV SİZ ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİM ARAÇLARINI HANGİ HESAPTA GÖSTERMELİYİZ.SATIŞ İSE HANGİ HESAPTA GÖSTERİLMELİ. YIL SONUNDA KURUMLAR VERGİSİNDE VEYA GEÇİCİ VERGİDE İNDİRİMLER DE İNDİRİLEBİLİR Mİ? TEŞEKKÜR EDERİZ.

Cevap :
Sayın Karagöz, Bilanço esasına göre Defter tutan mükellefler limitlerin aşılması halinde KDV hariç tutarlı faturalarını ba bs formlarına yazmak zorundadırlar. Bedelsiz fatura olmaz. Faturada olması gereken rakamlar yazılır, şayet bedeli tahsil edilmeyecekse "İş bu faturanın bedeli tahsil edilmemiştir" bilgi notu yazılır.Bağış ve yardımlar Ticari kazancın tespitinde giderleştirilir, Geçici vergi beyannamesinde ve yıllık beyannamede önce KKEG olarak matraha ilave edilir.Daha sonda KV Kanunun 10. maddedeki şartların yerine getirilmesi ile yapılan bağış ve yardım. KV.Matrahından indirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.01.2011
Soru :
Koparatiflere kesilen yapı denetim hizmet bedelinde kdv oranı ve tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hakında bilgi almak istiyorum. saygılarımla,

Cevap :
Sayın Aydın, KDV Tevkifatına ilişkin detaylı liste Web sayfamızda mevzuat/Pratik bilgiler /Vergi bölümüde mevcuttur, yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2011
Soru :
Değerli üstadlarımız, Ben SGK inşaat işyeri açılışı ve Asgari işçilik ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yardımcı olursanız memnun olurum. Mükellef bir şirketimin Hidroelektrik Santral Lisansı var. Baraj inşaatı yapacak. İnşaatı müteaahitler yapacak. Bizim şirketin inşaatta sadece birkaç kişi kontrol mühendisi olacak. Müteahitlerle sözleşmeler imzalandı.İnşaat başlıyor. Fakat bizim henüz inşaat sahasında çalışanımız yok. Soru1: Biz SGK'da ana dosya açıp Müteahhitler bizim dosya altındamı dosya açacak? Yoksa Müteaahitler kendileri SGK İşyeri dosyasımı açacak? Soru2: Baraj inşaatlarının asgari işçilik ölçümlemesi nasıl yapılıyor? Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun “Asgari işçilik uygulaması” başlıklı 85 inci maddesinde; “İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır. Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir.” denilmektedir. SGK müdürlükleri; yukarıdaki açıklamalar neticesinde asgari işçilik den dolayı fark pirimi hesaplamaktadır. SGK tarafından hesaplanan fark primleri hiçbir fiili ödemeye tabi olmadan, SGK müdürlüklerine ödenmektedir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 119.maddesinin 3.fıkrası; “Ünitece ihale konusu işlerde yapılan araştırma sonucunda bu Yönetmeliğin 117 nci maddesine göre tespit edilen ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlarca yapılan özel nitelikteki inşaat işyerlerinde ise bu Yönetmeliğin 118 inci maddesi uyarınca hesaplanan prim tutarı, aksine bir tespit olmaması hâlinde, faaliyet süresinin son ayına mal edilerek tahakkuk ettirilmek suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek üzere işverene tebliğ olunur. İşverence borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılması istenilmeyeceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi hâlinde, borç kesinleşir ve işlemler sonuçlandırılır. Kesinleşen fark prime esas kazanç tutarları Gelir İdaresi Başkanlığının ilgili birimine bildirilir.” Gereğince SGK müdürlüklerince ilgili vergi dairelerine bildirmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.01.2011
Soru :
üstad vergi dairesine sıfır alınan araç bildirimi için 2 ay sonra bilgi dilekçesi(.. plakalı aracı ticari faaliyetimde kullanacağım..) verdik. ancak daire süreyi geçirmişsiniz,ceza keseceğiz diyor. bu tür bilgi verme dilekçeleri de cezaya konu olabiliyor mu? ne yapılabilir?

Cevap :
Sayın Boralı, 213 Sayılı VUK bildirimle ilgili yükümlülüklerine göre vergi mükellefleri işletmelerinde kullanacakları araçlarla ilgili bilgiyi vergi dairesine 1 ay içinde vermek zorundadırlar. Verilmemesi halinde VUK 352.maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası kesilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.01.2011
Soru :
12.2010'da kurulan AŞ'de yönetim kurulu üyesi olmayan kurucu ortak herhangi bir sosyal güvenlik çatısı altında sigortalı değildir. Bu kurucu ortak AŞ'de fiilen çalışacaktır. Bu ortak kurucusu bulunduğu kendi şirketinde hizmet akdiyle 4 a kapsamında sigortalı olarak çalışabilir mi?İyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı SSGSS Kanunun 53. maddesi konu hakındaki yasal düzenlemeyi göstermektedir. Sigortalılık hallerinin birleşmesi MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır. Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir. (Değişik fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.01.2011
Soru :
İyi çalışmalar dilerim.Portföy Yönetim şirketleri BMV tabi olduklarından KDV mükellefiyeti açtırılmadı .Portföy yönetim şirketine alınan gider veya demirbaş faturalarındaki KDV'leri maliyete eklememiz doğru mudur? Bu konu ile ilgili herhangi bir tebliğ,mukteza veya özelge bulamadım. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sarıpınarlı, KDV Kanunu 30/b maddesine göre indirilemeyecek KDV leri gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlara alabilirsiniz. Vergi idaresi, Kanun'un 30. maddesi gereği indirilemeyecek olan KDV'nin, aynı Kanun'un 58. maddesine göre Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunları açısından safî kazancın tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı görü­şündedir. Ancak, "işin mahiyeti"nden ne anlaşılması gerektiğine açıklık getirilmemiştir. İndirilemeyecek KDV'nin hangi durumlarda maliyete intikal ettirileceği, hangi durumlarda doğrudan gider yazılacağı konusunda bir karar verilebilmesi için, "işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağı" ifadesinin açıklığa kavuşturulması gerekir. Mal ve hizmet bedelinin Gelir ve Kurumlar Vergileri Kanunları gereğince, safi kazancın tespitinde doğrudan indirilecek gider olarak dikkate alınabildiği hallerde, indirilemeyecek KDV'nin de gider olarak yazılması, mal bedelinin doğrudan gider olarak değil, Vergi Usul Kanunu'na göre amortismana tabi tutularak itfa edildiği ya da maliyete ilavesi zorunlu olduğu durumlarda ise, indirilemeyecek KDV'nin de maliyet unsuru olarak değerlendirilip mal bedeline dahil edilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi ya da maliyet olarak kayıtlarda değerlenmesi şeklinde anlaşılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.01.2011
Soru :
merhabalar,2010 yılında satın almış oldugumuz 2 katlı kargir bir binayı ltd sti mizin aktifine kayıt yaptık.6 ay sora bu binayı satmaya karar verdik şirketimiz bu satışta fatura kesip kdv yönündeki durumu % nasıl olucak şimdiden tşk.

Cevap :
Sayın Demir, Bahsettiğiniz binanın kullanış amacı ve metrekaresi KDV uygulamasında önemlidir. Bina işyeri olarak tescilli ise hesaplanacak KDV oranı %18, konut olarak tescilli ise 150 metrekarenin altında olması halinde uygulanacak KDV oranı %1, üstünde olması halinde uygulanacak KDV oranı %18 dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.01.2011
Soru :
Bangladeşten mal ithalatı yapan bir firmayız.İthal ettiğimiz bu malların üretim takibini bangladeşteki bir firmaya komisyon karşılığı yaptırıyoruz. üretim takibi yapan firma bize verdiği hizmetten dolayı usd faturasını kesip gönderdi. Soru 1-) Biz bu usd tutarı fatura tarihindeki T.C.M.B.Alış Kurunu dikkate alıp Kdv Matrahını bulacağız ve Matrahın üzerinden Kdv hesaplayacağız . Bu kdv yi 1 nolu kdv beyannamesi ile indirilecek listesine alıp 2 nolu kdv beyannamesi ile ödeyeceğiz doğrumudur ? 2-Mal ithalatının tabi olduğu kdv oranı % 8 ise Bangladeşteki hizmet alımımıza ilişkin Kdv yi %8 olarak mı indirilecek listemize alacağız yoksa hizmet işlemi olduğu için % 18 olarak mı listemize alacağız. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Birinci sorunuzdaki işlem doğrudur, Hizmet ithalindeki KDV bahsettiğiniz şekilde yapılacaktır. Hizmet ithallerinde uygulanacak KDV nispeti %18 dir. Mal ithalindeki nisbetin %8 olması hizmet ithalindeki KDV oranını düşürmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.01.2011
Soru :
üstat saygılar.26/08/2010 da şirketimiz aktifine kayıtlı binek aracı sattık.çıkan kar için 549 özel fonlarda araç fonu ayırdık.(549 özel fonlar:44.554,46 TL)Yine 14/12/2010 da 160.917,30 TL maliyetli bir binek araç aldık.amortismanı azalan bakiyeler ve kıst amortisman uygularsak(5363,91 TL) 2010 yılı amortisman kaydı 549 özel fonlar 5363,91 borç/ 257 birikmiş amort 5363,91 alacak olmalı değil mi?teşekkürler

Cevap :
Sayın Erkölencik, Yapmış olduğunuz muhasebe kaydı doğrudur. Hesaplanan amortisman tutarı 549 hesaptan düşülecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.01.2011
Soru :
29.12.2008 tarihinde sıfır km. araç satın aldım. 01.10.2009 tarihinde serbest meslek faaliyetime başladım. 05.10.2009 tarihinde araç ruhsat fotokopisi ile vergi dairesine aracı kendi işimde kullanacağıma dair bildirimde bulundum. bugüne kadar tüm yakıt ve bakım giderlerini serbest meslek defterime kaydettim. sorum şu; 1-aracın bedeli 2008-2009 yılları ayrılmayan amortismanları dikkate almayarak , 2010 dan itibaren amortisman ayırabilirmiyim. aracı ileri tarihte sattığım takdirde fatura kesmek zorundamıyım. 2-araca hiç amortisman ayırmasam dahi vergi dairesine bildirimde bulunduğum için sattığım takdirde fatura kesmek zorundamıyım. teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öz, Binek otomobillerin faydalı ömürleri 5 yıl olup her yıl için uygulanacak amortisman oranı %20 dir. Aktifleştirdiğiniz tarih olan 2009 yılı için amortisman ayırmamış iseniz, ayrılmayan amortismanı giderleştiremezsiniz. 2010 dan itibaren araç bedelinin geri kalan %80 lik kısmı için amortisman ayırabilirsiniz. İşte kullanacağınız aracı satmanız halinde fatura yerine geçecek serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundasınız. (KDV li ve stopajsız) Danışma Birimi


 

Tarih : 11.01.2011
Soru :
Mehaba, eğitim hizmeti veren serbest meslek mükellefimin yurt dışı eğitimleri için harcirah uygulayabilirmiyim. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özkartal, Yurt içi ve yurt dışı harcırah uygulaması yapılabilmesi için harcırah alacak kişinin bordrolu çalışan olması veya şirketlerde huzur hakkı alması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.01.2011
Soru :
Sayın Yetkili Çalıştığım firmada genel kurul yapmak istiyoruz fakat yönetim kurulunun üyelikleri son olarak olarak 17.07.2010 tarihi itibariyle sona erdi şirketimizin genel kurul yapabilmesi için izlemesi gereken yol nedir ve 2009-2010 yıllarına ait genel kurul yapılmadı her iki genel kurulu aynı anda yapabilirmiyiz?

Cevap :
Sayın Çetin, Anonim şirketlerde yönetim kurulunun temsil ve ilzam yetkisinin sona ermesine rağmen yıllık olağan genel kurullar yapılmamış ise öncelikle tüm ortaklar notere müracaat ederek ortaklıklarının ve ticari hayatının devam ettiğine ilişkin bir taahhüt belgesi imza ederler. Bu belgeyle Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilerek şirket organının seçimi için genel kurul tarihi alınır. Genel kurulda şirketin yönetim kurulu seçilir. Seçilen yeni yönetim kurulu genel kurulu yapılmamış yıl veya yılların birlikte yapılmasını sağlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.01.2011
Soru :
Sayın Üstad Lisanslı harita ve kadastro mühendislerinin ve bürolarının tutumakla yükümlü oldukları defter ve belge düzeni hakkında sorum olacak. Kanaatimce lisanslı harita ve kadastro mühendisleri serbest meslek kazanç defteri tutmak ve gelirlerinide serbest meslek makbuzu ile belgelendirmek zorundalar. Yanılıyor muyum acaba? İlginiz için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Aydın, Bahsettiğiniz mühendisin gelir vergisi mükellefi olup, elde edeceği kazanç tipi, serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek erbapları serbest meslek kazanç defteri tutarlar. Serbest meslek makbuzu düzenlerler. Satmış oldukları hizmeti gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yaparlarsa %20 stopajlı ve %18 KDV li makbuz düzenlerler. Vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere yapılan hizmet tesliminde ise stopaj sözkonusu olmayıp %18 KDV li makbuz düzenlerler. Mühendislik işini şirket olarak yaparlarsa gelir vergisi stopajı sözkonusu olmayıp düzenlenecek faturada %18 KDV hesaplanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.01.2011
Soru :
2008 yılında A.Ş.yönetim kurulu üyeliği nedeniyle mecburi 4b sigortalısı olan kişi o tarihte aylık 4000,tl kazanç bildirmiş ve primler bu tutar üzerinden ödenmiştir.Daha sonra A.Ş. Yönetimkurulu üyeliğinden 2010 yılında ayrılmış ve posta yoluyla İsteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmuştur.talep ekine kazanç bildirim formu koyulmamıştır.Kurum 4000 tl kazanç üzerinden prim tahakkuk ettirmiştir.İsteğe Bağlı sigortalılık işlemleri yönetmeliği gerekçe gösterilerek arafımızdan itiraz edilmiş asgari ücret üzerinden prim salınması gerektiği ifade edilmiştir.Ancak kurum bunu reddetmiştir.İtirazımızda haklımıyız İyi çalışmalar dileğiyle şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İsteğe Bağlı statüsüne geçerken yapacağınız ödemeyi belirtmeniz gerekir. Ancak Kurum böyle ödemesini belirtmeyenleri koşul olarak asgariye bağlamaktadır. Şu halde itirazınız haklı olup konunun reddi hakkında mesned isteyiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.01.2011
Soru :
Odanıza kayıtlı serbest muhasebeciyim.Mali Müşavirlik sınavına girmek istiyorum.İlgili kanunda 6 aylık bir başvuru süresi var.Bu süre içinde diplomamın tastikli suretini odaya vermiştim.Sınav için başvuru yapabilir miyim? Sınava girme hakkım varsa,kaç defa girebileceğim? Saygılar.

Cevap :
Sayın Keskin, SM den SMMM özel sınavlarına başvuru yapabilirsiniz. 2011 sınav takvimi www.tesmer.org.tr adresinde ilan edilmiştir. 24 ocak 2011 tarihine kadar başvurunuzu internet üzeriden yapıp daha sonra evrakları Odamıza vermeniz gerekmektedir.Aşağıda ilgili linki bulabilirsiniz. Başarılar, saygılarımızla. Genel İdare Müdürlüğü http://mue.tesmer.org.tr/


 

Tarih : 10.01.2011
Soru :
İstanbul'da satış ve pazarlama faaliyettinde bulunan şirketimiz üretim yapmak üzere izmit'te fabrika kurmak istiyor.Sormak istediğim yeni kurululacak fabrika için defter tastiki gerekir mi yoksa merkez üzerinden tastik edilen defterleri kullana bilirmiyiz.Ayrıca fabrikada çalışılacak personelin vergi kesintileri istanbuldaki merkezin bağlı olduğu vergidairesine mi yoksa izmitte fabrikanın bulunduğu yerdeki vergi dairesine mi bildirmemiz gerekir.iyi günler..

Cevap :
Sayın Acar, Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri merkezden başka şube, işyeri, fabrika açmaları halinde ek bir defter tutma zorunluluğu yoktur. Ancak, şubenin hesaplarının detaylı görülebilmesi için dilerse mükellefler yardımcı defter olarak tutabilirler. İşçilere ait maaş ödemeleri İzmitteki banka şubelerinden yapılması halinde fabrikaya ait muhtasar beyanname İzmmitteki vergi dairesine verilir. Maaş ödemeleri İstanbulda bir banka şubesinden yapılırsa muhtasar beyanname, kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine merkez ve fabrika birleştirilerek verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.01.2011
Soru :
iyi günler sgk işyeri kapanış dilekçelerinin verilme süresi değiştimi 15 gün olarak devam ediyor mu? tşk eder iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu kapanış işlemleri sgk 15 gün İyi çalışmalar


 

Tarih : 04.01.2011
Soru :
Tuzla serbest bölgesinde yurt dışından cnc makinaları ithal ediyor ve serbest bölgeden satışını yapıyoruz.Şirketimiz kollektif şirket olarak faaliyet göstermektedir.Şirket ortaklarımız geçmiş yıl karlarından hisseleri oranında dağıtım yapmak istiyorlar.Kar dağıtımı stopaja tabi mi yoksa uygulama ne yönde olacak.Bilgilendirirseniz memnun olurum.

Cevap :
Sayın Taşbaşı, Kollektif şirketlerin ortaklara dağıttığı karlardan stopaj sözkonusu değildir. Ortakların elde ettiği kazanç ticari kazançtır. Kar dağıtımının serbest bölgede veya normal bölgelerde olması bu kuralı değiştirmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.12.2010
Soru :
Merhabalar, danışmak istediğim konu Kooperatiflerle ilgili. sınırlı sorumlu X yapı kooperatifi diye 1989 yılında kurulmuş bir kooperatif kurulduğu tarihlerde kurumlar beyannamesi verilmiş fakat daha sonra bu güne kadar beyannameleri verilmemiş. Gayri faal bir kooperatif. kısaca kooperatif hakkında bilgi vermek istiyorum size. 96 kişilik üyesi olan , arsa kooperatif üstüne kayıtlı değil her bir ortağın kendi adına kayıtlı fakat tapuları mevcut değil zaten mahkemelik durumdalar tapu alamıyorlar birleşip kooperatif kurulmasının da sebebi anladığım kadarıyla birlikte hareket ederek sahip oldukları arsa dönümlerinin tapularını alabilmek. Dava 11 yıldır sürüyor.Kooperatifin çalışanı yok.sadece düzenli olarak genel kurul toplantıları yapılıyor.yönetim kurulu veya herhangi birine maaş veya başka bir ödeme sözkonusu değil kooperatifler kanununu okudum fakat bu konu ile ilgili bir şey göremedim. sizden ricam hangi durumlarda kooperatiflerde kurumlar vergisi verilmez

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, KVK 4(1)-k hükmündeki şartlara göre kurumlar vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceğini incelemeniz gerekir. Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 Sayılı KVK Genel Tebliğinde detaylı açıklama bulunmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.12.2010
Soru :
tesisat işi yapan bir müşterim, bir binanın yangın tesisatını yapmıştır.Bina sahibi tamamlayamadığı işçiliği firmaya yüklemek istemektedir.(Başlangıçta bu konuşulmadığı halde) Sözleşme bedeli 250.000, TL olup firma çalıştırdığı tüm personeli zaten ilgili yerde sigortalı göstermiştir.(İşin başlangıcı 12/11/2010, bitimi ise 31/12/2010 dur.)Ancak bina sahibi 17.000,TL gibi bir işçilikten sözetmekte olup, yangın tesisatını yapan firmanın işçiliği ancak 6-7 bin TL tutmaktadır. 1-Bu istem haklı mıdır? 2-Yangın tesisatının asgari işçilik oranı (listede bulamadım)kaçtır. 3-Hesaplamayı nasıl yapmalıyım.

Cevap :
Değerli Meslek Menusbu 16/311 ek genelge gereği 2003 yılından önce başlayıp, 2004 veya daha sonraki yıllarda bitirilen binaların maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yapılan uygulamalar dikkate alınarak, ayrı ayrı hesaplanacak, bu suretle bulunan iki ayrı birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamasının alınması ve binanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. 2-Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli esas alınarak hesaplanacaktır. 3-Yapımına 2003 den sonra başlanan inşaatlarda, başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında, o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alınacaktır. Ayrıca; 12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27579 TEBLİĞ http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/05/20100512-12.htm Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞ İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.12.2010
Soru :
Merhabalar üstadım.Ücretli öğretmen olarak ssk lı çalışan bir kişi babasının anonim şirketine yönetim kurulu üyesi seçildi.ssk sı devam ettiği için 4/b ye geçiş yapmadık.Fakat kasım ayında ssk sını 11 gün yatırmışlar.Bu kişi kasım ayından itibaren 4/b li mi olacak.Eğer öyle olacaksa kasım ayından itibaren ödenen ssk ların işçi primlerini ssk dan iademi alıcaz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalılık hallerinin birleşmesi MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır. Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir. (Değişik fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
Vergi mükellefi olmayan Bay (A), X ltd.şti. ne diyor ki; Benim bir arsam var. Sana 150.000 TL vereyim bu arsaya 4 katlı bina (1 dükkan, 3 daire) yap ve bana teslim et. 150.000 Haricinde hiçbir şeye karışmam. 1-X ltd açısından bu iş, hizmet kapsamında değerlendirilip yapılacak inşaat giderlerini hizmet üretim maliyeti olarak mı kaydedilecektir. 2-X ltd aldığı 150.000 Tl yi avans hesabında mı izlemesi gerekir? 3-X ltd faturayı teslim tarihinde ve %18 kdv oranında düzenlemesi dışında yükümlülüğü olacak mıdır? (stopaj vs.) 4-Bay (A) vergi mükellefiyeti açması gerekir mi? (ihtiyaç fazlası daire ve dükkan yaptırması etken midir? 5-Bay (A) için vergi mükellefiyeti açılacaksa ticari kazanç kapsamında KDV, Muhtasar, Geçici ve Gelir Vergisi mükellefiyetlikleri mi açılacaktır. 6-150.000 tl için stopaj uygulanacak mı? Oran kaçtır? 7-Bay (A) inşaat bittikten sonra mükellefiyetini hemen kapatabilir mi? 8-Kapanış esnasında söz konusu dükkan ve daireler için hangi şekilde, kime ve yüzde kaçlık KDV oranı ile fatura düzenlemesi gerekir. 9-Konuyla ilgili özellik arz eden başka işler varsa ayrıca yazarsanız çok sevinirim. Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Ayazoğlu, 1-LTD şirketin yapmış olduğu hizmettir. 2-Alınan para avans olarak kayıtlara alınacaktır. 3-Hizmetin tesliminde %18 KDV li fatura düzenlenecektir. 4-Örnekteki A kişisi daire ve dükkanları sattığı zaman ve adetlere göre gerçek usulde gelir vergisi ticari kazanç mükellefiyeti veya değer artış kazancı yönünde mükellefiyet tesis ettirip yıllık beyanname verecektir. Tüm bu konuları detaylı bir şekilde içeren yayımlanmış inşaat muhasebesi ve vergilendirilmesine ilişkin kaynaklardan yararlanmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPAN LİMİTED ŞİRKET MÜKELLEFLERİNİN YAPI DENETİM FİRMASINA YAPTIRDIĞI İŞ NEDENİYLE YAPI DENETİM FİRMASI ARSA SAHİBİ ADINA FATURA DÜZENLEMEKTEDİR. BU FATURAYI LİMİTED ŞİRKET OALARAK MUHASEBELEŞTİREBİLİRMİYİZ. KDV'SİNİ İNDİRİM KONUSU YAPABİLİRMİYİZ BA-BS FORMUNA BEYAN EDİLECEK MİDİR?

Cevap :
Sayın Aydın, Bahsettiğiniz belgeler arsa sahibi adına düzenlendiğinden müteahhit firma kayıtlarına bu tutarları gider olarak işleyemez. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre ticari kazancın tespitinde giderleştirme işlemleri için kullanılacak fatura ve benzeri vesikaların mükellef adına düzenlenmesi gerekir. Şayet inşaat firması bu ödemeyi yaparsa bu işlem KKEG olarak dikkate alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
ingilizce eğitim veren firmamızda kredi kartı ile taksitli çekim yaptığımızda bazı öğrenciler faturayı toplu değil ay ay taksit bazında istemekte??sorun olurmu olursa ne yapmalıyız???mailorder çekimler 108 hesaptamı izlenmeli

Cevap :
Sayın Dal, Eğitim ve öğretim hizmetlerinde faturayı aylar itibari ile bölebilirsiniz. K.kartı ile yapılan satışları (Mail orderlı sistem dahil) 108 hesapta takip etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
yabancı dil eğitimi veren bir mükellefimizde eğitim iadelerinde gider pusulası keserek stopaj ödüyoruz.yaptığımız işlem doğrumudur??

Cevap :
Sayın Dal, Hizmetin iadesi olmaz. Dolayısıyla yaptığınız uygulama doğru değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
Sayın üstadım,birkaç soru sormak istiyorum.(farklı yorumlar olduğundan tereddüt yaşıyorum) 1-İki diş hekimi bir araya gelerek adi ortaklık kurdular.Ben de defter olarak adi ortaklık adına serbest meslek defteri yaptırdım yine ortaklık adına serbest meslek makbuzu bastırdm.Burada yanlış yaptığım bir uygulama varmı?(Alında kafamı karıştıran gelir vergisindeki ''bilanço esasına göre tutulan defter serbest meslek defteri sayılır hükmü'' kafamı biraz karıştırdı.Acaba bilanço mu tasdik ettimeliyim diye düşünüyorum.Bu konuda ki yorumlarını rica ediyorum. 2-Yine diş hekimi ve avukatlar gibi serbest meslek erbabı müşterilerimizin defterlerini a4'e tasdik ettirebilrimiyiz.

Cevap :
Sayın Küçük, Serbest Meslek Erbapları kendi aralarında kurdukları adi ortaklak için S.M.Kazaç defteri tasdik ettiriler ve S.M.Makbuzu düzenlerler. Sizin yapmış olduğunuz işlem doğrudur. SM Kazanç defteri günü gününe tutulmak ve işyerinde olması gereken bir defter olduğu için A-4 boyutunda bastırılmasının yanlış olduğu kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
merhaba.Kat karşılığı inşaat yapan bir şahıs firmam kat karşılığı inşaata başladı.tapu harçları, belediye harçları, mühendislik ücretleri, yapı denetim giderleri hep tapu sahipleri adına belgeler düzebnlenmiş. bu giderleri müteahhit ödemekte fakat belgelerde adı geçmemektedir. bu giderler büyük rakamlara ulaşmaktadır. inşaat maliyetinde büyük rol oynamaktadır. Bu giderleri inşaat maliyetine ekleyebilirmiyiz. gider olarak kayıtlarımıza alabilirmiyiz. kanun maddeleri ile açıklamalı bilgi verirseniz mükellefe sunacağım. iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Özdemir, Bahsettiğiniz belgeler mal sahibi adına düzenlendiğinden müteahhit firma kayıtlarına bu tutarları gider olarak işleyemez. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre ticari kazancın tespitinde giderleştirme işlemleri için kullanılacak fatura ve benzeri vesikaların mükellef adına düzenlenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
merhabalar,dernek olarak yönetim kurulu ve denetim kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı dağıtmak istiyoruz.huzur hakkı için gelir vergisi ve damga vergisi oranlarını neye göre belirliyoruz.bu oranlar sabit mi?nereden bakmalıyız.cevabınız için şimdiden teşekkürler.iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Şengül, Huzur hakları dernek, vakıf veya ticari şirketlerde GVK 61.maddesine göre ücret kapsamındadır. Ücretlerin vergilendirilmesi ise GVK 94 ve 103.maddesine göre yapılır. Düzenlenecek huzur hakkı bordrosunda gelir vergisi stopajı ve damga vergisi hesaplanacaktır. Kişinin konumuna göre huzur hakkının sürekli verilmesi halinde SGK kesintisi de yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
Sayın Üstad, Sorumuz özel iletişim vergisi ile ilgilidir. Firma, gerekli izinler alınarak elektronik haberleşme hizmetleri sağlamak, şebeke erişim noktası kurmak ve işletmek, ortak yerleşim hizmetleri, irtibat noktası hizmetleri, yönetimli yönlendirme hizmetleri, denkleştirme hizmetleri, sunucu kiralama hizmetleri ve her türlü benzeri hizmet alanlarında faaliyet göstermektedir. Firmanın bir veri merkezi bulunmakta ve burada serverlar (sunucular) yerleştirilmiştir. Firma, Türk Telekom ve Superonline gibi servis sağlayıcıların altyapısını kullanarak bu hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerin bir kısmının Özel İletişim Vergisine tabi olduğu muhakkaktır. Hizmetlerin ÖİV kapsamında olup olmadığının ayrımı konusunda nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında yönlendirmenizi rica ederiz. Saygılarımızla, E.Zafer Bozkurt

Cevap :
Sayın Bozkurt, Bahsettiğiniz hizmetin ÖİV kapsamında olduğu kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2010
Soru :
Merhaba:Bir limited şirketimin 2005-2006-2007 yılı karlarının dağıtımını yapacağım. 1- karar almam gerekiyor mu. 2- Yedek akçe ayıracak mıyım. 3- hangi yevmiye kayıtlarını yapmam gerekiyor. 4- hangi stopaj beyanımda göstereceğim. 5- hangi kodu kullanacağım ve yüzde kaç vergi hesaplayacağım. mükellefin stopaj beyanı üçer aylık dönemlerde. kısacası işlemi ilk defa yapacağımdan detaylı bilgi istiyorum. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, Kar dağıtımı yapacak firmalar limited şirket ise ortaklar kurulu kararı alırlar. Birinci tertip yasal yedek ayrılması zorunlu olduğundan yedek akçe ayrıldıktan sonraki kar ortaklara dağıtılacaktır. 570 hesap borç, 360 alacak, 331 hesap alacaklı olarak yevmiye maddesi yapılır. Kar dağıtımı ile ilgili %15 stopaj hesaplanarak muhtasar beyanname ile beyan edilir. Muhtasar beyannameniz üç aylık ise dönemi geldiğinde beyan edilir. Kar dağıtımı yapılanlar Muhtasar beyannamede 61-62 veya 65 numaralı kodlardan hangisine giriyorsa o kod kullanılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2010
Soru :
Merhaba, Bağımlı çalıştığım şirket serbest bölgede üretim yapmak üzere yer kiralamak istiyor. Serbest bölgedeki bu yeri şirket şubesi olarak değil de, ortaklardan biri adına şahıs firması olarak açmayı düşünüyoruz. S.Bölgelerde üretim yapan firmalar çalıştırdıkları personeli için gelir vergisi istisnası var. Aynı istisna elde ettiği kazanç üzerinden yıllık gelir gelir vergisi beyanına tabimidir. Bununla ilgili öneri ve görüşleriniz nelerdir. Paylaşırsanız sevinirim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Koyuncu, Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunanların, bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.12.2010
Soru :
merhabalar,okul öncesi eğitim veren özel bir anaokulu gelir vergisi kanunda yer alan ''eğitim öğretim kazançları istisnasından yararlanmak istiyor.yeni faaliyete başlayan ve şahsa ait anaokulunun gelir vergisindeki istisnadan yararlanmaya hakkı var mı?cevabınız için teşekkürler.iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Sancar, Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar. Madde metninden de anlaşılacağı üzere gelir vergisi mükellefleri de bu istisnadan faydalanabilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.12.2010
Soru :
iyi akşamlar,şirketimiz bir derneğe bağışta bulunmuştur.Fakat bu dernek kamu yararına bir dernek statüsünde değildir.yapılan bu bağışın kurumlar ve kdv karşısında ki durumu nedir?Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sancar, Yapmış olduğunuz bu bağış mal cinsinde ise, fatura düzenleyerek KDV hesaplayacaksınız. Bağış yaptığınız dernek kamuya yararlı olmadığı için bağış miktarını KKEG olarak kaydetmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.12.2010
Soru :
İyi çalışmalar. Şirket kasasındaki parayı eritmek amacı ile içinde bulunulan yılın Kar ından Ortaklara Kar payı vs. adı adı altında Stopajı yatırılmak üzere kar dağıtımı yapılmasında mevzuat yönünden bir engel varmı.(Ortaklara verilse Faiz oranı yüksek+şirkete kar getirecek vergi yükü var),denetimlerde Ortağa verilen paraya kar dağıtımı muamelesi yapıldığı söyleniyor ben rastlamadım ama sayet öyle ise kar ı bu yıldan dağıtmanın sakıncası yok gibi görünüyor bu konuda bilgi alırsam sevinirim. Emeklerinize teşekkürler,Saygılarımla

Cevap :
Sayın Limited şirketlerde kar payınını dağıtılması için ortaklar kurulu kararı, anonim şirketlerde kar payının dağıtılması genel kurul kararı ile olur. Dağıtılmamış geçmiş yıl karlarının ne kadarlık kısmının hangi tarihte dağıtılacağı sözkonusu kararlarda belirtilir. Kar dağıtımında herhangi bir endeksleme sözkonusu olmaz. Kasa fazlalığının giderilmesinin kar dağıtımı ile ilgisi yoktur. Kasa fazlalığının nedeni işletmede kayıt dışı işlemlerin olması ve giderlerin belgelendirilmemesinden kaynaklanır. Özellikle ücret ödemelerinde fiili ücret ile kayıtlardaki ücretin değişkenliği sebep olabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.12.2010
Soru :
merhaba bir yapı denetim şirketi bize yapı denetim hizmet bedeli(1/2 tevkifatlı)fatura kesti.biz bir anonim şirketiz.kafama takılan şu:91 nolu kdv tebliğinde tevkifat yapacak kuruluşlar arasında sermaye şirketlerini göremedim.yapı denetim şirketinin kestiği bu fatura doğru mudur.yoksa normal %18 üzerinden hesaplayıp mı düzenlemesi gerekirdi faturayı.bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Erkölencik, Yapı denetim firmasının yapmış olduğu işlem doğrudur. Bu işlem KDV 91 Nolu Genel Tebliğe göre değil, 93 ve 99 nolu KDV Genel Tebliğine göre yapılmıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2010
Soru :
Merhaba, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofisi olan 2 ayrı meslek mensubu, bir limited şirket statüsünde şirket kurup ortak olabilirler mi? veya bir denetim şirketine serbest meslek faaliyeti devam ettiği halde ortak olabilir mi?

Cevap :
Sayın Çolak, Mesleki faaliyetlerini serbest olarak (gelir vergisi mükellefi olarak) sürdüren meslek mensupları limited şirket veya anonim şirket ortağı olabilirler. Ancak, limited şirkette müdür, anonim şirkette yönetim kurulu üyesi/imza yetkilisi olamazlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2010
Soru :
Kurumlar vergisi mükellefi olan firmamız organik sebze ve meyve üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda müstahsil makbuzu ile organik sebze ve meyve alıp satmaktadır. Firmamız ürünlerini organik ürün pazarında kendisi satmakta aynı zamanda pazarda başka birine satış yapması için ürün vermekte ve marketlere ürün vermektedir. Bu satışlarında hangi kdv oranını kullanmamız gerekir. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Gürgen, KDV 1 Sayılı Listede %1 orana tabi olan mallar, 2 Sayılı Listede ise %8 orana tabi mallar belirtilmiştir. Sözkonusu listelere sizlere gönderilen 2010 yılı Mali Rehberinden veya web sayfamızda yayımlanan Mali Rehberden ulaşabilirsiniz. Listelerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere bazı sebzelerin %1'e bazı sebzelerin ise %8 e tabi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sizdeki ürünlere göre listeleri tetkik etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.12.2010
Soru :
İyi günler diliyorum. 01/10/2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalılar 4/b kapsamına geçtiği için doğum borçlanması yapılmadığı cevabını verdiniz. teşekkürler. bu bayanın işe giriş tarihi 01/07/1981, 1964 doğumlu Emeklilik yaşını doldurmuş fiili çalışmadan 1182 gün 1999/3 ayından 2008/09 ayına kadar ssk dan isteğe bağlı prim ödemesi 1740 gün. 2008/10 ayından 2010/9 ayına kadar 720 gün toplam 3642 gün prim ödemesi var. 5000 günü tamamlaması için bu durumda doğum borçlanması yapabilirmi. Bağ-kur dan emekli olmak istemiyor. İsteğe bağlı olarak Bağkur a kaç gün prim ödese emekliliği bağkur a geçmez.Bilgi vermenizi rica ediyorum. Eğer doğum borçlanması yapamıyorsa kalan gün sayısını fiili çalışarak 4/a kapsamında tamamlıyacak. Eşinden dul - Babasından yetim maaşı alıyor. fiili çalıştığı zaman bu maaşı kesilirmi. En kısa zamanda Emekli olabilmesi için ne yapmalı, teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Çalışması halinde kesilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.12.2010
Soru :
merhabalar..üstadım.4 gün önce işle ilgili sıkıntımı bildirmiştim.toplu işçi çıkışında bulunmamak için sorumu tekrarlıyorum..işimiz 17.01.2011 de biticek çalışanları 30 kişi 17.01 de işin sona ermesi kodu ile çıkarırsak toplu çıkış bildiriminde bulunmak gerekmez değil mi?daha önce 31.12.2010 da iş yüzde 95 biticek bu tarihte çıkarırsak bildirmek zorundasınız demiştiniz.teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı İş kanunu MADDE 29. - İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. İşyerinde çalışan işçi sayısı: a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin, b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur. Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir. Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur. İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır. Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.12.2010
Soru :
Sayın Yetkili Kızım için ödemiş olduğum eğitim giderlerini fatura ,fiş vs.ile yıllık gelir vergisi byn nımda kazancımın %10 lık kısmını eğitim gideri olarak indirim konusu yapabileceğimi biliyorum fakat tereddütte kaldığım şu okul benim adıms keseceği faturayı eşimin sdıns kesmiş bu durumda bu faturadaki bedeli eğitim gideri olarak düşebilirmiyim bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olacağım şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin Pınar EROL

Cevap :
Sayın Erol, Sözkonusu faturada ilgili eğitim kurumu kızınızın adını da ilave ederse yıllık beyannamede düşülebileceği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.12.2010
Soru :
selam.Bilanço usulüne göre defter tutmakta olan bir gelir Vergisi mükellefim 30 yaşındaki oğlu için özel bir eğitim firmasına 11.000+880=11.880-tl fatura karşılığı eğitim bedeli ödemiş.Bu eğitim bedelini hangi şartlarda indirim konusu yapabiliriz. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, GVK 89/2.maddesindeki şartların oluşması halinde 18 yaşından küçük çocuklara ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları indirimi yapılabilir. Madde metninin incelenmesinde de görüleceği üzere bu indirim gelir vergisi mükellefinin yıllık gelirinin %10 unu aşmaması gerekir. Ayrıca madde metninde geçen küçük çocuk kavramı da 18 yaşından küçük olanları kapsamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.11.2010
Soru :
İyi Çalışmalar Bir konu hakkında yardımlarınıza ihticayım var yardımcı olursanız sevinirim. Şirketimizde istihdam ettiğimiz personelden kısım müdürlerinin brüt maaşları 5.000 TL' nin üzerindedir. V.U.K.' 396 sıra nolu tebliğine göre; Ba formunda bunları göstermemize gerek var mı ? Eğer var ise hangi rakamı göstereceğiz? (Brüt, Gelir Vergisi Matrahı, Net)

Cevap :
Sayın Engin, Ba formuna tutarı ne olursa olsun ücret giderleri yazılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.11.2010
Soru :
merhabalar biz spor merkezi faaliyetinde bulunan bir ltd şirketiz fiili olarak kuruluşumuz aralık 2009 da başlattık ve mart 2010 da satış faaliyetimize başladık fakat biz bu tesisi kaba inşaat olarak aldığımızdan dolayı üyelerimize daha hizmet vermedik ama satışlarımızın büyük çoğunluğu kredi kartlı olduğundan dolayı faturalandırdık haliyle giderlerimizde özel maliyet olduğu için aktifleştiremedik ve vergi yükü doğdu şimdi burada benim sorum acaba şirket olarak yanlış bir yolmu izledik bunun bir istisnası varmıdır kolaylıklar dilerim şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın İnal, Sunmuş olduğunuz hizmet belli ayları kapsıyor ise örneğin 6 aylık veya 1 yıllık gibi. Bu durumda gelir tahakkuku yapılarak hizmetin gerçekleştiği aylar itibariyle gelir hesaplarına virman yapılır. Satılan hizmet maliyeti de bu aylara göre hesaplanır. Faturanın düzenlendiği tarih itibariyle KDV hesaplanması doğru bir uygulamadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.11.2010
Soru :
merhaba,limited şirkete yönetim kurulu üyeleri dışından müdür olarak atanan ssk dan emekli bir kişi şirkette sgdp ödenerek çalışmaktadır .Bu kişi ortaklardan birinin hisselerini devralıp şirkete ortak olması durumunda sgdp'li olarak gösterilmeye devammı edecek yoksa çıkışı yapılıp sgdp'nin maaşından kesilmesi için sgk'ya başvurumu yapılacak.teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçi çıkışı yapılıp 4/b li sgdp ödemesi maaşından kesinti yoluyla tahsil edilecektir. iyi çalışmalar


 

Tarih : 29.11.2010
Soru :
iyi çalışmalar,bir mükellefim kat karşılığı yapmış inşaatı ekim ayında bitirdi.ancak bitim izni ve iskan için henüz bir başvuru yapmadı.başvuru tarihinde sgk inşaatın bitim tarihi olarak başvuru tarihini mi yoksa fiili bitiş tarihini mi dikkate alır? ayrıca ssk dosyası hala açık sgk fiili tarihi dikkate alırsa yatırılan primlerde asgari işçilik açısından sıkıntı olur mu? ilginize şimdiden teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Asgari İşçilik uygulamasına esas inşaata başlama tarihi, kural olarak inşaatta çalışan işçinin, Kanuna göre hizmet akdiyle çalışmaya başladığı tarihtir. Kanunun 2’nci maddesinde sayılan ve sigortalı niteliği taşıyan işçileri özel bina inşaatında çalıştıran işverenin, inşaatın bulunduğu çevredeki Sosyal Sigortalar Müdürlüğüne işyeri bildirgesi vermesi gerekmektedir. İnşaata başlama tarihi, işyeri bildirgesinde kayıtlı olan nitelik tarihidir. İşyeri bildirgesinin verilmediği durumlarda aksine bir tespit ya da belge yoksa inşaata başlama tarihi ruhsat tarihidir. İşveren tarafından inşaatın bitimine müteakip bir aylık süre içinde inşaatın bittiğinin Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmesi durumunda, aksi Kurumca ispat edilmediği sürece işverenin beyanında belirttiği tarih asgari işçilik uygulamasına esas inşaatın bitiş tarihidir. İnşaatın bitirildiğinin bir aylık süre dışında Kuruma bildirilmesi halinde aksi işverence ispatlanmadığı sürece dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihi inşaatın bitirildiği tarih olarak mütalaa olunur. Aksi bir tespit veya kanaate ulaşılması halinde işverenlerden, inşaatın başlama ve bitiş tarihlerinin kanıtlanması istenir. İşverenin ibraz ettiği belgeler ile Kurumun yazışma yapmak suretiyle elde edebileceği, şantiye elektrik sözleşmesi, belediye başkanlığınca tanzim edilen temel vizesi, her türlü tutanak, yapı denetim firma raporu gibi somut belgeler ile sosyal güvenlik kontrol memurları tarafından elde edilen bilgi, belge ya da bulguya göre inşaatın başlangıç tarihi yeniden saptanır. Saptanan yeni tarih, inşaatın kanun kapsamına girdiği tarihten önceki bir tarih ise inşaatın başlama tarihi geriye çekilir. Bu durum, geriye götürülen tarihte, inşaatta en az bir sigortalı çalıştığına karine teşkil ettiğinden, 5 yıllık zaman aşımı süresi geçmemiş ise, (işyeri bildirgesinin, sigortalı işe giriş bildirgesinin ve aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde Kuruma verilmemesi) idari para cezası (İPC) uygulandıktan sonra ön değerlendirme sonuçlandırılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.11.2010
Soru :
İyi günler diliyorum 11 Daireli bir apartmanda kapıcılık yapan kişi için apartman yönetimi vergi dairesine Gelir Vergisi mükellefiyeti açtırmak zorundamı. Ayrıca gelir vergisi mükellefi olmayan kişilere yapılan ödemelerde Banka dekontuna yapılan giderle ilgili bilgi yazılması ve ödeme yapılan kişinin bilgilerinin bulunması yeterlimidir. Yoksa gider pusulası bastırılmalımıdır. Yapılan bu gider stopajı varmıdır. teşekkürler

Cevap :
Sayın Bakıcı, GVK 23/6. maddesine göre apartmanda görev yapan kapıcılara ödenen ücretler gelir vergisi ve damga vergisinden istisna edilmiştir. Apartman yönetimlerinde gider pusulası bastırılma veya onaylanma zorunluluğu yoktur. Vergi mükellefi olmayan kişilere apartman yönetiminin ödeme yapması durumunda gelir vergisi stopajı yapılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.11.2010
Soru :
Sayın Yetkili iyi çalışmalar dilerim.. Müşavirliğini yaptığım bir müşterim , Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi'ne bağlı işyerine ek olarak,boş olarak tuttuğu ve ticaret sicilinde şube olarak kaydettirdiği,5 metre karşısındaki dükkanı da kapasite artışı nedeniyle üretim yeri haline getirmek istiyor.SGK İşlemleri Yönetmeliği'ne göre aynı işverene bağlı ve aynı merkezin sorumluluğundaki işyerleri talep halinde tek sicil numarasında toplanabiliyor.Buna göre, yeni kurulacak üretim yeri için ayrıca işyeri tescili yaptırıp ardından eski numara altında toplamak için dilekçe mi vermeliyiz yoksa sadece tek dilekçe ekinde burayı da işyerimize eklediğimizi bildirmemiz yeterli olur mu?İlginiz ve yardımınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla Refik Loç

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Aynı ünite bölgesinde olmak ve yazılı olarak talep edilmek kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait işyerlerinin, tehlike sınıflarının en yükseği veya tehlike sınıfları aynı olanlar gruplandırmak suretiyle ünitecelerce, farklı ünite bölgesinde olanların ise Genel Müsdürlükçe tek dosyada veya birden fazla dosyada işlem görmesine izin verilebilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 23.11.2010
Soru :
sayın ilgili inşaat şirketimiz var.müteahhitlik yapıyoruz.yapı denetim firması ruhsat sahibi olan firmaya fatura kesiyor.ruhsat sahibi ile aramızdaki sözleşmemizde yapı denetim işlemlerinin bizim yani müteahhit tarafından karşılanağı maddesi var. kararsız kaldım cezalık bi durum çıkmaması açısndan bilgi alabilirmiyim. bu ruhsat sahibine düzenlenen faturaları inşaat maliyete ataıp kdv sini indirim konusu yapabilirmiyiz.yapı denetim şirketinde kdv oranı nedir.%1 den düzenlemiş ruhsaat sahibi kooperatife doğrumudur tevkifat olmalımı ,?2 konu hakkında bilgi labailirmiyim. teşekkürler

Cevap :
Sayın Ulucak, Gelir ve Kurumlar Vergisi kazancın tespitinde yapılan giderler vergi mükellefi adına düzenlenmiş fatura ve benzeri vesikalara göre yapılır. Özel anlaşmalar bu kuralı bozamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2010
Soru :
Merhabalar, Sigorta Acentası olarak hizmet veren bir şirketimiz Afganistan'a ve yurt içinde hizmet veren Öğrencilere burs veren bir derneğe Kurban bağışında bulunacak. Sormak istediğim acaba kurban bağışı sebebiyle makbuz karşılığı yapılacak ödemeler sebebiyle bağışı gider olarak kayıt edebilirmiyiz? gider kaydı yapabilirsek tamamını mı? yoksa kurum kazancımızın % 5 lik kısmını mı gider yazabiliriz.? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, Bahsettiğiniz kurban bağışı kurum kazancının %5 i ile sınırlıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2010
Soru :
Sn. İlgili, Şirketimiz kurumlar vergisi mükellefi olup, kiralama amacı ile gayrimenkul satın almıştır. Bu gayrimenkullarden kira geliri elde etmekteyiz. sorum şudur ki: Söz konusu gayrimenkullere amortisman ayırmamız doğru mudur? Teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Ayaz, Şirketlerin aktiflerinde bulunan iktisadi kıymetler amortisman yoluyla giderleştirilir veya itfa edilirler. Sizin de aktifinize almış olduğunuz gayrimenkul için amortisman ayırmanız doğru bir uygulamadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2010
Soru :
1.11 tarihli Türmob Bağımsız Denetim Merkezi tebliğinin 2.geçici md.belirtilen SPK’dan yetki alma hakkına sahip meslek mensupları için bu Tebliğde belirtilen “Bağımsız Denetim Lisanslama Eğitim ve Sınavı” şartı aranmaz denilmekte 6.11.2010 tarihinde yapılacak Spk Bağımsız Denetleme Lisansı sınavına 01.10.2010da müracat ettim. Durumum ne olacak 06 kasım sınavına kazansam dahi Türmob sınavınada girmem gerekecekmi?Teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun Sorunuzu Konu ile ilgili olan ve tebliğin uygulayıcısi TÜRMOB'a iletiniz Danışma Birmi


 

Tarih : 04.11.2010
Soru :
İyigünler. Öncelikle yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Benim Gayrimenkul alımı ile ilgili sorum olacak. Bir adi ortaklığımız var, avukatlık şirketi. %50 paylara sahip iki ortağı var. Ortaklar Adi ortaklıktan elde ettikleri gelirden gayrimenkul alıp yatırım yapmak isterler. Bu gayrimenkulü 2 ortak %50 payla ortak aldıklarında, şirketin aktifine kaydettimiz takdirde %18 kdv yi indirim konusu yapabiliyor muyuz?.

Cevap :
Sayın Parlak, Vergi mükellefi şahıs firmasında gerekse tüzel kişiliklerde satın alınan amortismana tabi iktisadi kıymetler, taşınmazlar ve bu gibi değerler için ödenen KDV ler indirim konusu yapılabilir. Sözkonusu değerlerin satılması halinde de KDV tahsil edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2010
Soru :
Merhaba İşletme defterini tutuğum mükellefim ile 01.11.2010 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sözleşmeyi fesh ettik Ekim makbuzunu kestim bu durumda Ekim ayı Kdv beyannamesini benim göndermem de bir sakınca varmıdır? yoksa karşı taraf mı göndermeli İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Özgüven, Ekim ayına ait beyannameyi sizin göndermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.11.2010
Soru :
Sn.Danışman, Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin sigortaları diğer şirketlerinden 30 gün olarak 4B kapsamında ödenmektedir. Bu durumda şirketimizdeki fiili çalışmalarından dolayı (huzur hakkı değil) tahakkuk ettirdiğimiz ücretlerinden SGK primi kesmemiz gerekirmi? Saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAĞI BULUNDUKLARI ŞİRKETLERDEN ÜCRET ALMALARI 1. GENEL AÇIKLAMA : Bilindiği üzere eskiden birçok şirket ortağı, hissedarı olduğu şirket için bilfiil yönetici olarak bedenen çalıştığı halde, kendi şirketinden bu hizmeti karşılığında ücret almayı aklına getirmemekteydi. Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler sonucunda, stopaja tabi tutulmuş ücretlerin, bunların yıllık tutarı ne olursa olsun ve birden fazla işverenden alınmış olsa bile yıllık gelir vergisi beyannamesine dâhil edilmemesi esası getirilmiş, böylelikle nihai vergi konumuna gelen stopaj oranlarının (ücret gelirlerine mahsus gelir vergisi tarifesinin) de düşürülmesi sonucunda, şirket ortaklarının ortağı bulundukları şirketlerden ücret alması cazip hale gelmiştir. Kurumlar üzerinden kazanılmış paralardan alınan vergilerin giderek ağırlaşması da bu cazibeyi artırmıştır. Böylelikle birçok şirket ortağı hissedarı bulunduğu şirkete bedenen verdiği hizmetin bedelini, düşük vergili olarak ücret şeklinde alma eğilimi göstermiştir. Halen geçerli mevzuata göre kurum üzerinden sağlanan kazançlardaki vergi yükü %65’lere varırken, kazancın ücret şeklinde olması vergi yükünü %40 seviyelerine kadar, hatta daha aşağıya düşürebilmektedir. Halen Maliye Bakanlığı gündeminde olan yeni vergi kanunu tasarısı ile, kurumlar üzerinden sağlanan kazançlardaki vergi yükünün %45 civarına indirilecek oluşu ve birden fazla işverenden ücret alanların belli şartlarla bu ücretleri beyan etmelerinin öngörülmesi bu uçurumu nispeten azaltacak olmakla birlikte, en azından ücretlere ilişkin tarifedeki beş puanlık düşüklük, ortağı olduğu şirket için fiilen çalışan kişileri bu hizmetleri için hak ettikleri ücreti almaya sevk edecektir. Cari yıl içerisinde ortakların geçimlerini sağlamak amacıyla şirketlerinden çekmiş oldukları paralar da cari hesap ve faizlendirme problemi yaratmakta, bu problem de ortakları şirketlerinden ücret almaya sevk etmektedir. Bu nedenle, gerçek kişilerin, ortağı bulundukları şirketlerden ücret alıp alamayacakları ve hangi şartlarla hangi seviyede ücret alabilecekleri yönündeki sorular devam etmektedir. Bu yazımız bahsi geçen soruları cevaplandırmak amacı ile hazırlanmıştır. Bilindiği gibi ücret, bazen zaman esasına dayalı bir para, bazen belli bir miktar prim, komisyon veya vekâlet ücreti ve bazen de emek karşılığında kârdan pay alınması şeklinde tezahür edebilir. Borçlar Kanunumuzun 3/3. maddesinde hizmet akdi, işçinin muayyen veya gayrimuayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibinin de ona, karşılığında ücret vermeyi taahhüt ettiği bir akit olarak tarif edilmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu’nun 1’inci maddesinde yer alan, bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye de işveren denileceğine ilişkin hükmün öngördüğü hizmet akdi ve ücret tarifi de aynıdır. Bu tariflere göre, hizmet akdinden ve ücretten söz edebilmek için, işverene tâbi ve onun işyerine bağlı olarak çalışan bir işçinin (hizmet erbabının) mevcudiyeti şarttır. Böyle olduğu ve bir kimse hem işveren ve hem de işçi olamıyacağı cihetle, iş sahibinin kendi işletmesine verdiği hizmet karşılığında ücret alması söz konusu olamaz. Gerçekten ticarî kazanç, sermaye ve emeğe dayalı bir organizasyon sonucu doğar. Teşebbüs sahibinin emeği, bu organizasyonun bir unsuru olup, karşılığı ücret değil ticarî kazançtır. İşletme sahibinden maksat, işletmenin kazancından pay alan ve işletme faaliyetinden üçüncü şahıslara karşı her türlü aktifi ile sınırsız bir biçimde sorumlu olan kimsedir. Böyle olduğu içindir ki kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları da, bu şirketlerin kendi ortaklarından ayrı bir tüzel kişiliği bulunmasına rağmen ister Kanuna, ister şirket sözleşmesine ve ister se ortaklar kurulu kararına göre şirkette yöneticilik görevi üstlensinler, işçi (hizmet erbabı) sayılamaz ve ücret alamazlar. Hernekadar TTK’nun 144’üncü maddesinde genel olarak ve ayrıca ayni Kanun’un 170 ve 247. maddelerinde, kollektif ve adî komandit şirketlerle ilgili olarak, ortakların şirket mukavelesi gereğince hakettikleri ücreti alabilecekleri belirtilmişse de, bundan maksat Borçlar Kanunu ve İş Kanununun öngördüğü anlamda ücret değil kârdan hizmet karşılığı alınan ilâve bir paydır. Dolayısiyle de ücret değil kâr payı niteliği taşır. Buna karşılık, ortaklarından ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduktan başka, ortaklarının sorumluluğu şirkete koydukları sermaye ile sınırlı olan anonim ve limited şirketlerin ortaklarının, bu şirketlerde hizmet erbabı (işçi) olarak çalışmaları prensip itibariyle mümkündür. 1479 sayılı BAĞ-KUR Kanunu’nun 24 üncü maddesinde, herhangibir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, tüccar, sanayici, mühendis vb. gibi ticarî ve meslekî kazancı dolayısiyle gerçek veya götürü usulde GV mükellefi olanların ve kollektif şirket ortağı, adî komandit şirket kom


 

Tarih : 01.11.2010
Soru :
Personel taşıma işine başlıyacak gelir vergisi mükellefi Minübüs tipi aracı Bir şahıstan almıştır. Fatura 27/10/2010 tarihinde mükellefime kesilmiş ve ruhsat çıkartılmıştır.Vergi dairesine gelir vergisi için 02/11/2010 tarihinde başvurucam Defteri 02/11/2010 tastik ettim ve dilekçeyi vergi dairesine verdim. 1- Mükellefiyet başlangıç tarihi fatura tarihinde olacağı için Araç Alım faturasını KDV indirim konusu yapabilirmiyim. 2- Mükellef Aracı ile personel taşıyacağı için İşyeri Adresi ne olacak her hangi bir ofisi yok ev adresi işyeri adresi olacaksa ikametgahı için ödenen kirasında her hangi bir stopaj yapmaya gerek varmı Ev kendine aitse tapusunu daireye ibraz etmemize gerek varmı. 3- mükellefim ssk işçi olarak bir şirkette çalışıyor ve çalışmaya devam edecek bu mükellefiyetinden dolayı bağkur kaydı yapmasına gerek varmı yoksa ssk devam ettikçe ara vermeden devam ettirebilirmi. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Sipahi, 1-Mükellefiyetinizin tesis tarihinden önceki aylara ilişkin alış faturası ve benzeri vesikalardaki KDV leri indirim konusu yapamazsınız. 2-Taşıma işi yapan mükellefin işyeri mevcut değilse işyeri adresi olarak ikamet etmiş olduğu evi gösterebilir. Ev kiralanmış ise kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılır. 3-(Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.11.2010
Soru :
Merhabalar, Okul öncesi eğitim kurumlarında özellikle devlet okulu anasınıflarının gelir vergisi ve katma değer vergisi kanunu açısından mükellefiyet durumları hakkında veya ilgili başka özel hükümler konusunda bilgi alabilirmiyim. İyi çalışmalar dilerim, saygılar...

Cevap :
Sayın Pekmez, Öncelikle MEB bağlı devlet okullarının vergi ve muhasebe uygulamalarıya ilişkisi yoktur. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan özel okulların elde ettikleri kazançlar GVK 20, KVK 5-(1)ı madde hükümlerine göre faaliyete başladıkları yıldan itibaren kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.11.2010
Soru :
Bir Firmaya verilmiş" Eğitime %100 Destek Projesi " kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilmiş KDV istisna Belgesi alt listesinde buzdolabı, elektrik süpürgesi vs yazılı. Bilgisayar ve yazılım dışındaki okullara yapılan teslimlere KDV istisnası uygulanabilir mi?

Cevap :
Sayın Karadayı, KDV Kanunu 17/2(b) hükmüne göre genel ve katma bütçeli idarelere, kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi KDV den istisna edilmiştir. Bahsettiğiniz kuruma yapılan teslimlerden herhangi bir bedel alınmıyorsa KDV hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.10.2010
Soru :
Sayın Danışman Emekli Sandığından Babası nedeniyle yetim aylığı alan bir bayan,Bir Dükkan açmak istiyor.Esnaf erbabı olacağı için haliyle Bağkurlu olacak,Bu yüzden Babasından aldığı yetim aylığı kesilirmi Teşekkür Ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Emekli Sandığı iştirakçisinin kız çocuğu evli değilse Emekli Sandığı iştirakçisi veya emeklisi değil ise ana-babasından yetim aylığı alabiliyor. Emekli Sandığı yetiminin memuriyet dışındaki (SSK'lı veya Bağ-Kur'lu ) çalışmaları yetim aylığı almasına engel olmuyor. Memurun yetim erkek çocuğu okumuyorlarsa 18 yaşını, ortaöğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yükseköğrenim görüyorsa 25 yaşını dolduruncaya kadar yetim aylığı alabiliyor. Memurun ölümü tarihinde, iyileştirilmesi imkansız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tespit edilen çocuklarına muhtaç olmaları şartıyla ölüm tarihindeki yaşları ne olursa olsun ölüm tarihini izleyen ay başından, sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri anlaşılanlara kendileri veya veli, veyahut vasileri tarafından sandığa müracaat tarihlerini takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır. Aylık almakta iken malul-muhtaç kapsamına girdikleri anlaşılanların aylıkları, yaşları dolayısıyla aylıklarının kesilmesi gereken tarihte kesilmeyerek ödenmeye devam edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.10.2010
Soru :
merhaba ; ben yıl sonunda yaz döneminde işe alınan üniversite stajyerleri ile yıl icinde, egitim döneminde işe alınan lise 4. sınıf ögrenci stajyerlerinin ( haftanın 3 gunu çalışan ) maaşını sormak istiyorum. 1 - bu ögrencilere brut asgarı ücretin 1/3 ü kadar mı yoksa net asgarı ücretin 1/3 ü kadar mı maaş veriliyor? 2 - bir de bu stajyerlere ASGARI GECIM INDIRIMI veriliyor mu ? AGI veriliyorsa , tam olarak mı veriliyor yoksa o da 1/3 oranın da mı veriliyor ? kolay gelsin

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, 01.10.2008 öncesinde sigortalı olamıyorlardı. 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için sigorta primi öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir. Prim oranı, prime esas kazanç alt sınırının % 1’idir. Prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınacaktır. Tekrarlamak gerekirse, bu kapsamdaki öğrenciler için işyerleri herhangi bir bildirimde bulunmayacak, tüm yükümlülükler ilgili üniversite tarafından yerine getirilecektir. Ayrıca, işverenler işyerlerinde staj yapan öğrencilerin uğrayacakları iş kazalarından sorumlu olabileceklerinden dolayı iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasına dikkat edilmelidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.10.2010
Soru :
iyi günler mahkeme kararıyla tasfiyey giren a.ş faaliyetsiz şirketimiz için mahkemeden tasfiye sonu kararı almak için son tarihli kati bilanço istendi mahkemeden nasıl bir bilanço vermeliyiz karar veremedik.aktif yok pasif yok diye bilanço mu vermemiz mi gerekir?teşekkürler

Cevap :
Sayın Özen, İşletmenizin tasfiye sonundaki fiili bilançosu ne ise bu bilanço mahkemeye verilecektir. Aktif yok pasif yok kavramlı bilançolar şirketin ticaret siciline kaydı silinmesi esnasında ticaret siciline verilen bilgidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2010
Soru :
Merhabalar; 1-3 aylık muhtasar beyannamesi verilmesi aşamasında herhangi bir vergi kesintimiz olmadığında boş beyannameyi sistem almıyor. bununla ilgili her defasında vegi dairesine dilekçe vermeye gerek varmıdır.?Bununla ilgili yasal prosedür nedir. 2-Yine işci çalışmıyorsa SGK ya her ay dilekçe vermeye gerek varmıdır.?Bununla ilgili yasal prosedür nedr? Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Kaya, E Beyanname programında beyan edilecek gelirim yok seçeneğini işaretlerseniz sistem beyannameyi kabul edecektir. Daha detaylı bilgi için e beyanname ile ilgili 444 0 435 nolu telefondan düzenleme ile ilgili destek alabilirsiniz. 2. SGK kapsamında işçi çalıştırmadığınızı bir dilekçe ile kuruma bildirmeniz gerekir. Bu dilekçede ne kadar süre ile çalıştırmayacağınızı da yazıp her ay dilekçe vermekten kurtulabilirsiniz. Ayrıca 2 yıl işlem görmeyen dosyalar da resen işlemden kaldırılmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2010
Soru :
merhabalar, 2010 yılı başında bu sene emekli olacaklar veya işten ayrılabilecekler için cari dönemin başında kıdem tazminatı karşılığı ayırdık. 770 genel yönetim gideri hs borç 372 kıdem tazminatı karşılığı hesabına alacak kaydı yaptım şimdi sormak istediğim size yıl sonuna kadar tazminat ödemeleri ile ilgili bir şey olmadığı taktirde dönem sonu olarak 689 hesaba borç 770 hesaba alacak kaydı mı yapmalıyım , aynı zamanda 372 hesabıda borçlandırıp 472 nolu hesaba alacak kaydetmelimiyim( öğretim görevlisi sami karacanın bir yazısında yıl tamamlandığında ödemesi gerçekleşmeyen ve karşılık ayrılan tazminatlar yıl sonunda KKEGider olarak yılık kazanca ilave edilir. diye belirtmiş)yaptığım ve yapacağım işlem sizce doğrumudur veya nasıl olmalı ???

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, Vergi hukukuna göre kıdem tazminatı tutarı fiilen ödenmeden giderleştirilemez. Bahsettiğiniz şekilde karşılık ayrılmak suretiyle işlem yapılmış ise, öncelikle geçici vergi dönemlerinde daha sonra yıllık beyannamede giderleştirilen tutarlar KKEG olarak beyannameye ilave edilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2010
Soru :
Merhaba, Şirketimiz otomotiv yan sanayinde faliyet göstermektedir. Kalıp satışı için sözleşme yaptığımız bir firma kalıp yapımı tamamlanmadan yaptığımız sözleşmede anlaşılan tutar kadar kendilerine fatura kesmemizi istiyor. Fakat kalıp yapımı henüz tamamlanmadı. (tamamlandığı zaman kalıp firmamızda kalacak ve o firma için seri üretimde malzeme basacak). Üretimi tamamlanmadığından dolayı maliyetini bilemediğimiz (fatura kestikten sonra bu ürün üzerine maliyet rakamı gelmeye devam edecek kalıbın yapımı üç ay sonra bitmiş olacak) bu satış faturasının kaydını ve bunun maliyeti ile ilgili kaydı nasıl yapacağız.

Cevap :
Sayın Polat, Bahsettiğiniz kalıbın tamamlanmadan fatura edilmesi sözkonusu olamaz. Dolayısıyla maliyeti bilinmeyen emtianın faturasının düzenlenmesi yanlış olur. Tahsil ettiğiniz paraları sipariş avansı olarak kaydetmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2010
Soru :
iyi günler Muhasebe işlerini yürüttüğüm danışmanlık ve yöneticik eğitimi işleri ile uğraşan bir ltd.şirket Yurtdışındaki bir firmadan Türkiyede Yöneticilik eğitimi almaktadır.Firma A.B.D.firmasıdır.Bize gelen fatura üzerinden KDV ve Stopaj hesaplanmalımıdır. Vereceğiniz yanıt için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kapdan, Yurt dışı merkezli firma hizmeti Türkiye'de veriyor ise sözkonusu firmanın dar mükellef olarak Türkiye'de vergilendirilmesi gerekir. Türkiyede düzenlenecek faturada hizmet bedeli ve KDV hesaplanacaktır. Ancak, bahsettiğiniz ABD firması Türkiyede dar mükellef olmayıp hizmeti Türkiyede vermesi ve faturayı ABD de düzenlemesi halinde fatura bedeli üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanacak ve 2 nolu KDV ile beyan edilip ödenecektir. Gelir vergisi stopajına gelince ABD ile ikili vergi anlaşmalarına bakıp oran tespiti yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2010
Soru :
Şirketimizde çalışan işçi kıdem tazminatına hak kazandığına dair SSK Müdürlüğünden yazı getirmiş ve kıdem tazminatı ödenmiştir.SSK Çıkışı yapılmış ertesi günü aynı şirkette SSK girişi yapılmıştır.Sorumuz,uygulanacak vergi kesinti oranı ilk dilim %15 denmi yoksa ayrıldığı tarihteki vergi matrahındaki vergi dilimindenmi kesintisi yapılacaktır.

Cevap :
Sayın Çilesiz, Çalışan ücretlinin bir takvim yılı içerisinden birden fazla işverenle çalışması durumunda vergilendirme ilk dilimden başlar. Ancak sizin sorunuzda bahsettiğiniz gibi aynı işverende çalışmaya başladığından kaldığı vergi diliminden devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2010
Soru :
merhaba. kat karşılığı inşaatlarda toprak sahibi adına kesilen yapı denetimi faturalarını gider yazabilir miyiz. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kendi adlarına veya ünvanlarına kesilmemiş fatura ve benzeri vesikaları kendi hesaplarına gider olarak kaydedemezler. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.10.2010
Soru :
Merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Çözemediğim bir konu hakkında yardımınızı rica ediyorum. Çin'de şirketimiz adına ithalatlarımızı ve oradaki işlemirimizi takip edilsi diye ofis tuttuk ve 2 çin vatandaşı eleman tahsis ettik. T.T.K. V.U.K. ve S.G.K VE diğer mevzuatlar hakkında nasıl hareket etmemiz gerekiyor ve neler yapmalıyız bu konu hakkında acil bizleri bilgilendiriseniz çok memnun olurum . yiyi çalışmalar dileğimle. İlyas Aktaş

Cevap :
Sayın Aktaş, Ofisinizin çinli çalışanlarının kanunların mülkiliği prensibi gereği çin yasalarına göre istihdam edilmeleri gerekecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.10.2010
Soru :
Merhabalar, 2 ortaklı şirketimiz 2008 ve 2009 yıllarını kar ile kapatmıştır. 11/2009 döneminde şirkete 3. bir kişi daha ortak olarak katılmış olup hisse devri gerçekleşmiştir. 2008 yılı karımızı dağıtırken hesaplamalarımızı 3 ortak için mi yapacağız yoksa 2 ortak için mi? Eğer 2 ortak için ise, 2009 yılı için 3. ortağa kıst kar dağıtımı mı yapmalıyız? Teşekkürler,

Cevap :
Sayın Ateş, Sermaye şirketlerinde kar dağıtımı esnasında mevcut ortakların sermaye nispetlerine göre dağıtım yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.10.2010
Soru :
İYİ GÜNLER BENİM SORUM BETON SANTRALLERİ İLE İLGİLİ.SANTRALDE KULLANILAN MAKİNA BAŞKA BİR FİRMADAN KİRALANMIŞ VE KİRA BEDELİ OLARAK 1 TL TUTARINDA FORMALİTEDEN FATURA KESİLMİŞ,GERÇEKTE BİR BEDEL ÖDENMİYOR ,YİNE BETON İÇİN MALZEME ALINAN BİR FİRMA KENDİ MAKİNASINI FİRMALA ANLAŞMASI SÜRDÜĞÜ SÜRECE DURMASI İÇİN BETON SANTRALİNE VERİYOR,MAKİNA İÇİN AYRICA BİR BEDEL ÖDENMİYOR KİRA V.B.BEDELSİZ OLARAK EMANET VERİLEN BU MAKİNA İÇİN BETON SANTRALİ NASIL BİR KAYIT YAPMASI GEREKİR,YADA SADECE FİRMA İLE ARALARINDA BİR SÖZLEŞME YAPARAK İŞ BİTİMİNDE GERİ ALINACAĞINA DAİR GİDERLERİNİ KENDİ KAYITLARINA İŞLEYEBİLİR Mİ?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER,İYİ ÇALIŞMALAR...

Cevap :
Sayın Gönç, Ticari işlemlerde vergi hukukunda sembolik kira bedeli gibi bir kavram olmaz. Kiralama bedelsi yapılsa bile emsal bedeli üzerinden fatura düzenlenip KDV hesaplanması gerekir. Satıcının kira bedelini almaktan imtina etmesi vergilendirmeyi yok saymaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.10.2010
Soru :
İyi günler Sayın hocam yapmış olduğu erken doğum sonucunda ikiz doğan çocuklarını doğum sırasında kaybeden ssk'ya tabii olarak çalışan kadının bu durum karşısında ücretli izin de dahil olmak üzere herhangi bir yasal hakkı varmıdır bu konuda bilgi rica etmiştim.İyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Öncelikle hastamıza çok geçmiş olsun ve başı sağolsun demek istiyorum. Çalışan hamile bir kadının doğum öncesinde ve sonrasında sekizer hafta süre ile toplam onaltı hafta ücretsiz izin alma hakkı bulunuyor. İkiz veya daha fazla gebelik halinde doğum öncesi izin on hafta kullanılabiliyor. Ücretsiz doğum izni işverenin yetkisinde olmayıp hamile işçinin haber vermesi yeterli bulunuyor. Hekim raporu hamile kadın işçinin doğum öncesi iznini daha az süre ile kullanıp eksik kullandığı bu süreleri doğum sonrası iznine ilave etmek istediği durumlarda gerekiyor. Sigortalı kadının talebi ve hekimin de uygun görmesi durumunda doğum öncesi iznini doğuma üç hafta kalıncaya kadar erteleyebiliyor ve iznin kullanılamayan en fazla beş haftalık kısmı doğum sonrasına eklenebiliyor. Ancak doğumun hesaplanan tarihe göre daha erken gerçekleştiği durumlarda kullanılmayan doğum öncesi izin süreleri doğum sonrası izne ilave edilemeyerek yanmış oluyor. Hamile kadın işçinin kullandığı doğum öncesi veya sonrası izin süreleri İş Kanunu’nda öngörülen sürelerden daha uzun sürmüş ise fazla olan bu süreler için kurum hekiminden rapor alınması zorunlu bulunuyor. Şu halde kullanmadığı yıllık ücretli izinleri ya da rapora göre geçici iş göremezlik ödeneği alarak çalışma durumunun devamını tavsiye edebilirim. İyi çalışmalar İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.10.2010
Soru :
Merhaba mükellefim olan gıda firmasında, çoğunlukla (1-5 gün arası)yevmiyeli işçi çalıştırılmaktadır. ama denetimlerde bu kişiler sigortalı olmadığı için ceza kesilebilmekte. bunula ilgili ne yapabileceğimiz hakkında bilgi verirseniz memnun olurum. teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bu işçilerle çağrı üzerine iş sözleşmesi ya da part time iş sözleşmesi yaparak puantaj usulüne göre sigortalama yapabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.10.2010
Soru :
Sayın Yetkili, Çalışmış olduğum şirketim 3 yıldır irtibat ofisi şeklinde çalışıyordu. Bu dönem içerisinde şirket şovrumuna koymak için bazı makina ve ekipmanları sıfır bedelli fatura ile ana firmamızın bayisi olan bir firma aracılığı ile gümrük maliyetleri ve kdv'si ödenerek bütün mallar millileştirilmiştir. Şu anda türkiyede %100 ana firmanın ortağı olduğu bir şirket kuruldu ve bu makina ve ekipmanları bu şirketin stoğuna almak istiyorlar. Bayi stok kayıtlarına sadece gümrük masraflarını alarak kaydetmiş. Ana firmamız gerçek maliyetini bize fatura etmek istiyor. Bu ürünler nasıl stoğumuza alınabilir. Bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Malın mülkiyeti yeni bir şirkete devir ediliyor ise emsal bedelden fatura düzenlenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.10.2010
Soru :
Sayın danışma birimi Metin Beye: ihraç kayıtlı satışla ilgili kur farkı kdv ile ilgili çok kısa sürede cevap verdiniz çok teşekkür ederim. Sayın hocam ben ihraç kayıtlı satış yapan İmalatçı mükelefin müşaviriyim. Yani yurtiçindeki müşterime dövize endeksli ihraç kayıtlı satış yaptım. Yurtiçindeki müşterimden tahsilat yaptıktan sonra lehime olumlu kur farkı oluşmuştur. Bu durumda kdv hesaplanırmı bunu sormak istemiştim. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Beyazal, Dövize endeksli satışlarda lehte veya alehte kur farrı için KDV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.10.2010
Soru :
Değerli danışmanlar.Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Basın Yayın Pazarlama ile iştigal eden bir Ltd.Şti. mükellefim var.Bu firma, "Özel Etüd Eğitim Merkezi "olarak faaliyetini sürdürmek üzere MEB' na müracaat etti.İzin bekliyor. Şu anda da iki öğrencisi mevcut.Firma aynı zamanda da yaklaşık 3 yıldır internet sitesinde okul öncesi ve orta öğretimi kapsayacak şekilde yine MEB müfredatını uygulayarak ücretsiz eğitim variyor.Bir taraftan da firma adına eğitim ve eğitim dışı konularda kitap basıp, pazarlıyor, fuarlara katılıyor. Sorum şu: Bu firmanın başta KDV olarak durumu nedir? MEB'dan izin almış bir Özel Eğitim Etüd Merkezi, faaliyeti dolayısıyla özel eğitim kurumlarına sağlanan vergi istisnasından yararlanabilir mi? Özel Etüd Eğitim Merkezi, Ücretsiz eğitim ve Kitap basımı ve pazarlaması, başta KDV oranları olmak üzere,vergisel açıdan kendi başına ayrı bir konu olarak mı ele alınacaktır? Bu konuda beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım.

Cevap :
Sayın Hergünlü, MEB dan izin alınmadığı müddetce uygulanacak KDV oranı %18 dir. Ücretsiz eğitim ve kitap basım-pazarlama işlemleri için KDV uygulaması konu bakımından ayrı ayrı değerlendirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.10.2010
Soru :
şirketimiz bir inşaat şirketi ile kat karşılığı anlaşarak aktife kayıtlı arsasını konut ve işyerine çevirerek müteahhitle birlikte bu dükkan ve konutların satışını gerçekleştirmekte- dir. Hasılat şirketimiz ve müteahhit arasında paylaşılmaktadır. Sormak istediğim iki husus var. 1- Aktife kayıtlı arsa karşılığında dükkan ve konut elde ettiğimize göre devredeceğimiz arsanın değeri deftere kayıtlı olan değermi? belediye rayiç değerimi? yoksa teslim alınacak konut ve dükkanların emsal değerimi? olacak. 2- Müteahhit arsa payı karşılığı inşa ettiği daire ve işyerlerini genel orana göremi? yoksa 150m2'ye kadar %1, 150m2 üstü konut ve ticari bölümleri %18 kdv hesaplayıp fatura edecektir.

Cevap :
Sayın Erkan, 1-Emsal değer olacaktır. 2-150 metrekarenin altındaki konut teslimlerinde KDV %1, 150 metrekarenin üzerindeki konut ve metrekare ölçümü olmaksızın işyerleri teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %18 dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.10.2010
Soru :
Merhaba mali müşavirlik yapatığım firmada zeytin üretimi yapılmaktadır. Firmada 3 kişi sigortalı çalışmkatadır. Çoğu zaman yevmiyeli işçi çalıştırılmaktadır. soyal güvenlik kurumu tarafından ceza almamız açısından neler yapabiliriz. Çünkü aralıklarla işyerinde denetlemeler olmaktadır.2-3 günlük sigorta mı yaptırmak gerekir. mesela gider pusulası düzanlemek yeterli olur mu? teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bu işçiler için gider pusulasının düzenlenmesi yerine patr time iş sözleşmesi yapılması ya da puantaja dayalı çağrı üzerine yapılan iş sözleşmesi yapılması mümkündür. İyi çalışmalar


 

Tarih : 11.10.2010
Soru :
Merhabalar Ltd.Şti şirket ortağı özel üniversitede eğitim görmekte üniversiteden yüklüce bir eğitim faturası aldı bu fatura şirket adına gider yazılabilirmi (Fatura şirket adına kesilse bile)teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, Vakıf (özel) üniversitelerinden alınan fatura şirket adına da kişi adına da kesilse kurum veya gelir vergisi kazancının tespitinde giderleştirilemez, kanunen kabul edilmeyen giderdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2010
Soru :
İstanbul ili dahilinde 8 şumemiz mevcut. Her bir şubemizin ayrı ssk dosya nosu var. Şubelerimizde toplam çalışan işçi sayımız 50 kişiyi geçmekte.Özürlü çalıştırma yükümlülüğümüzde İşverene bağlı aynı il sınırı içindeki işyerlerinde çalışan toplam sigortalı sayısı baz alınarak hesap yapılmakta. İş Hekimi bulundurma yükümlülüğü 50 kişiden fazla işçi çalışan işyerlerini kapsamakta.Şube bazında çalışan işçi sayımız 50 kişi altında kaldığına göre İl bazında toplam çalışan sayımız 50 kişiyi geçtiği gerekçesiyle İş Hekimi bulundurma mecburiyetimiz var mı? Teşekkürler........

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Gerek özürlü çalıştırma zorunluluğunda gerekse de işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğunda hesaplama yapılırken işyeri dosya bazında değerlendirilmektedir. Ayni il sınırları içinde aynı işverene bağlı tek dosya da işlem görmesi sebebiyle hesaplamanız yapılacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.10.2010
Soru :
İyi Günler, bir mükellefim şu şekilde adi ortaklık kurmak istiyor. Adi ortaklığın faaliyet konusu aile danışmanlığı olacak. Ortaklardan birisi bu danışmanlık konusunda eğitim almış ve kendisi danışmanlık hizmeti verecek. Diğer ortak ise müşteri bulma ve sermaye açısından katkıda bulunacak. Bunlar adi ortaklık olarak mükellefiyet tesis ettirebilir miler? Ettirebilirlerse fiilen kendisi çalışacak olan danışmanlık hizmeti veren kişi serbest meslek kapsamına, diğeri ise işletme defteri kapsamına mı girer? Bunların mükellefiyetleri nasıl olacak ve hangi defterleri tasdik ettirecekler?

Cevap :
Sayın Gedik, Bahsettiğiniz iş kolunun emtia ticaretiyle ilgil olmadığı anlaşılmaktadır. Yapılan iş bir hizmet işi olması sebebiyle mükellefiyet sistemi serbest meslek kazancı olarak tescil ettirilecektir. KDV ve Muhtasar için ortaklık numarası alınacak, geçici vergi dönemlerinde her ortak hissesi oranında geçici vergi beyanında bulunacak, kesilen gelir vergisi stopajı ortağın hissesi oranınca mahsup edilecek, aynı şekilde her ortak hissesi oranınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir. Tutulacak defter serbest meslek kazanç defteri olacaktır. Düzenlenecek serbest meslek makbuzunda her iki ortağın isimleri de mevcut olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2010
Soru :
Merhaba, Bizim bir işletme de Nisan 2010 da açıldı. Demirbaş kayıtları açılırken Makina ve Genel yönetim demirbaşları olarak 2 farlı demirbaş hesabı açılmıştır. Hesaplarda bir hata oluşmuş hesaplar otomotik virman yapılıyor bu 2 hesaptan genel yönetim olanı gider olmuş fakat makinalar gidere yansıtılmamıştır. Yani hesap özetinde yer almamıştır.Şimdi makina amortismanları 3. dönemde gider yazılabilirmi ? Ya sa nasıl bir çözüm yolu önerirsiniz . teşekkürler ... iyi çalışmalar kolay gesin...

Cevap :
Sayın Selçuk, Takvim yılı aşılmadığı müddetçe ayrılmayan amortismanlar 31.12 tarihine kadar ayrılıp giderleştirilebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2010
Soru :
Sayın yetkili, Bir şirketde Bağımlı olarak SM.olarak 2004 yılından beri çalışıyorum Mali Müşavirlik İmtihanlarına girebilmek için daha önce dilekçe vermiştim ama başvuruda bulunmadım bu arada 4 yıllık okuluda bitirdim ben daha önce başvurduğum SM.'den Mali müşavirliği geciş sınavlarınamı girmem gerekiyor yoksa 4 yıllık bir okulu bitirdiğim için başka bir statüyemi tabi oluyorum bilgi verebilirmisiniz Teşekkürler

Cevap :
Sayın Özen, Girmeniz gereken sınav Özel SM den SMMM sınavı. Üniversite mezunu yada değil bu sınavlara katılmaktadırlar. 2010-3.dönem başvuruları 11-22 Ekim 2010 tarihlerinde başlamaktadır. Sitemizde duyurusu vardır. Başarılar dileriz, saygılarımızla. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 08.10.2010
Soru :
Merhaba, Bir şirketde bağımlı olarak çalışıyorum iki sorum olacak 1-)Basketbolcu yetiştirmek için bir Spor Kulübü Derneği Kuruyoruz bu Dernekte Yönetim Kurulu üyesi (Sayman) olarak görev yapabilirmiyim sadece 3 ayda bir kira ödemesinden dolayı Stopaj beyannamesi verilecek bu beyannamenin altına imza atabilirmiyim (para karşılığı değil)veya başkan'mı beyannameyi imzalayacak ? Musasebeci tutacak mali güce sahip değiliz. 2-)Derneğin Yıllık brüt geliri nekadarı geçerse İşletme hesabı defteri yerine diğer defterleri tutmamız gerekecek birde işletme hesabı defterini her sene onaylatıyormuyuz yıl sonlarında veya başka bir zaman vergi dairesine vermemiz gereken bir beyanname varmı Teşekkürler

Cevap :
Sayın Özen, Dernekte sayman olarak görev yapabilirsiniz. Muhtasar beyannameyi sizin şifrenizle gönderebilir, bedelini almasanız dahi asgari ücret tarifesine göre beyanname başına asgari 10 TL+KDV makbuz düzenlemek zorundasınız. Derneğin tutmuş olduğu işletme defterinden bilanço usulüne geçmek için VUK sınıf değiştirme hadleri dikkate alınır. Defterler her yıl için tastik ettirilir. Vergi dairesine vermeniz gereken yıllık beyanname yoktur. Ancak dernekler kanununa göre dernekler masasına vermeniz gereken beyan vardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2010
Soru :
Sayın İlgili, 1- Önceden bir mail göndermiştim ; Meslek mensuplarının, tereddüt ettiği/danışmak istediği durumlarda, görüşmesi gereken "tüm kamu kurum/birimlerinin, adı, iletişim tel. v.b. bilgileri içeren bir listenin odamız tarafından hazırlanıp, web sitesine konması faydalı olur düşüncesindeyim. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir liste/kaynak yok. 2- SGK uygulamaları ile ilgili (E-bildirge işlemleri, web sitesindeki sorunlar v.b.) "170" hattını arıyoruz, genelde ya meşgul ya da cevap veren yok. SGK merk. aradığımızda her zaman tatmin edici bilgi alamıyoruz. İletişim/destek konusunda, odamızın SGK ile görüşmeleri bizlere çok katkı sağlar düşüncesindeyim. Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında odamıza web sitesinden soru cevap ve telefonla sorularınız cevaplanmaktadır. Bunun dışında yine aynı hattan sorun çözülemezse ilgili birim tarafınıza bildirilmektedir. Görüşleriniz için çok teşekkür ederiz.Bizler için yönlendirici olmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.09.2010
Soru :
Marmaris Muğla Ticaret siciline kayıtlı bulunan limitet şirketimiz 1.10.2010 tarihinde tasfiyeye girmiştir.Tasfiye işlemlerini İstanbul adresinde devam etmek istiyoruz. 1.Nakil kararı İst.Ticaret siciline tescil ettirilecek mi? 2.İst.Zincirlikuyu vergi dairesine bildirilerek yeni sicil numarası alnacak mı? 3.Tescil tarihi itibariyle yeni kanuni defterler tasdik ettirilecek mi?

Cevap :
Sayın Cenar, Şirketin nakliyle ilgili karar İstanbul Ticaret Siciline tescili yapılacaktır. Muğladaki vergi dairesinde kapanış işlemi yapılacak, İstanbuldaki Vergi Dairesinde de açılış işlemi yaptırılacaktır. Tasfiyenin başladığı tarihte tasdik ettirilen defter hesap dönemi sonuna kadar kullanılacak, yeni hesap döneminde İstanbuldaki noterde defterler tasdik ettirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.09.2010
Soru :
Babasından (Emekli sandığı)DUL YETİM AYLIĞI alan bir BAYAN mükellefim LTD şti den % 10 hisse alacaktır.Yetim aylığı kesilirmi veya SGDP ödenmesi gerekirmi.Teşekkürlerimle

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kız çocuklarının aylıkları, sigortalı işe girmeleri halinde kesilir. İşten ayrılmaları halinde talep edilirse tekrar aylık bağlanır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.09.2010
Soru :
merhaba bugün tarafınıza emeklilik ile ilgili bir soru yöneltmiştim sanırım eşimin doğum tarihini yazmayı unuttum 20.04.1975 dikkate alırsanız sevinirim. tekrar iyi çaışmalar dilerim. İlyas Aktaş

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Eşinizin emeklilik hizmet süresinin tamamlanmadığını belirtmişsiniz. Bu hizmet süresini hangi kurumda çalışarak doldurmayı planlamaktasınız. 2829 sayılı kanun gereğince hizmetlerin birleştirilmesi haklkında kanuna göre bu sürelerinizin değerlendirilmesi gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.09.2010
Soru :
üstat iyi çalışmalar.yenileme fonu ayırmak için alınan yönetim kurulu kararının noterden geçirilmesi zorunlu mudur? teşekkürler..

Cevap :
Sayın Erkölencik, Yenileme fonuna ilişkin alınacak yönetim kurulu kararının noterden geçirilme zorunluluğu yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.09.2010
Soru :
İyi Günler Muhasebe hizmetlerini yürüttüğüm bir limited şirket KKTC de faaliyet gösteren bir firmanın personeline Türkiyede yöneticilik eğitimi vermektedir.Verilen bu hizmet hizmet ihracı istisnası kapsamındamı değerlendirilmeli yoksa düzenleyeceğimiz faturada KDV hesaplanmalımıdır. Vereceğiniz yanıt için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Kapdan, Hizmeti Türkiye'de vermiş olduğunuzdan yapılan iş hizmet ihracı sayılmamaktadır. Dolayısıyla, KDV istisnası uygulanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.09.2010
Soru :
iyi günler. Ana faaliyet konusu gayrimenkul olan limited şirketin arsası kamulaştırılmış olup 2006 yılında mahkeme kararı ile kamulaştırma bedeli belirlenip arsa belediyeye tapu tescili diye karar verilmiştir.belediye bu bedele itiraz etmiş fakat 2010 yılında kamulaştırma bedelini ödemiştir. Üstadım bu işlem daha öncede ifade ettiğiniz gibi kdv tabidir.Benim sormak istediğim soru ise 1-kdv iç iskonto yöntemi ile yoksa dış iskonto yönetimi ile diğer bir değişyle kdv bedelin içindemi yoksa eklenecekmidir. 2-belediye arsanın tabusunu hala üzerine almamıştır.(arsa bedeli daha tamamlanmamış).fatura kesim tarihi tapu teslim tarihimi yoksa hangi tarih olmalıdır. ivedi olarak yardımcı olursanız sevinirim. saygılar

Cevap :
Sayın Yabacı, Fatura tarihi arsa bedelinin tahsil edilip tapunun düzenlendiği tarih olacaktır. KDV nin iç yüzde mi dış yüzde mi olduğu konusu alıcı veya kamulaştırmayı yapan daire ile varılacak mutabakata göre oluşur. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2010
Soru :
Sayın Yetkili; Mali Müşavirliğini yaptığım İnşaat firması kat karşılığı inşaat işi yapmaktadır:Kat karşılığı yapılan sözleşmede yapı denetim bedelinin müteahhit firma tarafından ödeneceğine dair madde konmuştur.Yapı denetim sözleşmesi arsa sahibi ile yapı denetim firması arasında yapılmakta.Dolayısıyla,arsa sahibi adına düzenlenen faturaların müteahhit firma tarafından ödenmesi halinde İstanbul Vergi Dairesinin 2010/24 no lu tamiminde müteahhit firmanın yaptığı ödemelerin gider olarak kayd ediemeyeceği belirtilmiştir.Arsa sahibine kesilen fatura karşılığını biz ödediğimiz de nasıl giderleştiririz?KDV'yi gider veya indirim konusu yapabilirmiyiz? Saygılarımla;

Cevap :
Sayın Başar, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının görüşü vergi hukukuna uygundur. GVK 40-KVK 13.maddesine göre ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler tanımlanmıştır. Bu giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikaların vergi mükellefleri adına düzenlenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2010
Soru :
MERHABA. BİR LİMİTED ŞİRKETİMDE 570 HESAPTA 2005-2006-2007-2008-2009 YILARINA AİT GEÇMİŞ YILLAR KARLARI BULUNMAKTADIR. ŞİMDİ BU KARLARI SERMAYEYE İLAVE ETMEK İSTİYORUM. BU İLAVEYİ YAPMADAN EVVEL YASAL YEDEKLERİ AYIRMAK ZORUNDAMIYIM. BU İŞLEMİ NASIL YAPACAĞIMI BİR ÖRNEKLE AÇIKLARMISINIZ. DETAYLI BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özdemir, Geçmiş dönem zararlarının kapatılmasını müteakip 1. Tertip yasal yedek akçenin ayrılması gerekmektedir. 1. Tertip yasal yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar her dönem safi karın yirmide biri oranında ayrılır. (T.T.K. Mad 466) 1. Tertip yasal yedek akçenin hesaplanmasında esas alınacak “safi karın”, “vergi sonrası kâr” olarak kabul edilmesi gereğini belirtmek yerinde olacaktır. (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, 04/09/1991 tarih ve 621 Sayılı Tamimi) Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2010
Soru :
MERHABA. BİR LTD ŞİRKETİMDE GEÇMİŞ YIL KARLARINI SERMAYEYE İLAVE EDECEĞİM. 502 SERMAYE OLUMLU FARKI VE 580 ENFLASYON DÜZELTME ZARARLARI VAR. BU İKİ HESABI BİRBİRİNDEN MAHSUP EDEBİLİRMİYİM. YOKSA 502 TAMAMINI SERMAYEYE İLAVE Mİ ETMELİYİM. DETAYLI BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özdemir, 502 Sermaye olumlu farkı hesabından 580 enflasyon düzeltme zararlarının mahsubu yapılarak 502 hesapta kalan tutarı sermayeye ilave edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2010
Soru :
Sn. üstadım merhabalar A.Ş şirkette yönetim kurulu başkanı olan arkadaş başka bir firmada ssk lı olarak görünüyor.bu arkadaş yönetim kurulu başkanı olduğu firmaya gün boşluğu bırakmadan ssk lı olarak geçiş yapmak istiyor. her hangi bir sıkıntı yaşarmı

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalılık hallerinin birleşmesi MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır. Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir. (Değişik fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.09.2010
Soru :
iyi günler yapı denetim şirketinin yapı kooperatifine kestiği fatura da kdv oranı ne olmalıdır?ayrıca tevkifat uıygulaması var diye biliyorum.kısaca bilgi verirmisiniz.kdv oranı konusunda ve tevkifat hakkında teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Özen, Yapı Denetim firmalarının vermiş olduğu hizmette hesaplanacak KDV oranı %18 dir KDV 93 ve 99 Nolu Genel tebliğlerinde açıklandığı üzere ;Yapı denetim hizmeti alanlar ödedikleri KDV den 1/2 oranında stopaj yapacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.09.2010
Soru :
25 Mayıs 2010-2010/66 sayılı genelgede yapılan açıklamaya göre; Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince, işverenler tarafından istirahatli işçilerin bildirimlerinin internet ortamında gönderilip gönderilmediği kontrol edilecek ve bildirimi yapmayan işverenlere bildirimin yapılması ile ilgili tebligat gönderilecektir. İşverenlerden yazının tebliğ alındığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde bildirimin yapılmaması halinde söz konusu idari para cezası uygulanacaktır. Ancak, SGK kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimlerin geç yapıldığının tespiti halinde tebligat yapılmadan idari para cezası uygulanacaktır denilmektedir. Maalesef raporlar tarafımıza sürekli geç ulaşmakta anlayamadığım geç gelen raporları sisteme girersek ceza varmı yokmu

Cevap :
DEğerli Meslek Mensubu Sizinde belirttiğiniz üzere eğer Kurum tarafından yazı gönderilmemiş ve Kurum memuru tarafından tespit yapılmamış ise geç gelen raporun sisteme geç girilmesi halinde ipc uygulanmayacağı tebliğde belirtilmiştir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.09.2010
Soru :
iyi çalışmalar ssk işkolu kodları ile bölge çalışmanın iş kolu kodları birbirine uyum sağlamıyor. yaptığımız işe göre bölge çalışmanınki doğru ssk nın kodu yanlış bizde ssk internet sayfasından yanlış olan kodu (bu yanlış kod büyük ihtimalle nace kodunun ssk tarafından tespit edildiği dönemde verildi) güncelleme yaptık yanlız bir ay sonra ssk iş kolu kodu ile prim oranı değişti bu konuda açıklayıcı bilgi alabilirmiyiz. bunu ssk ya gitmeden yapmamız doğrumu prim oranın düşmesi bize ilerde sıkıntı çıkartırmı

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bağlı bulunduğunuz SGK dan yapmış olduğunuz işin koduyla ilgili olan bilginin teyidini yazılı olarak isteyiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.09.2010
Soru :
İyi günler sayın Hocam 11.10.1962 doğumlu bir bayan 21.05.1981 tarihinde emekli sandğına bağlı olarak çalışmaya başlamış olup,01.06.1987 tarihinde istifa etmiştir.Bu kişi 24.11.2008 tarihinden beri ssk olarak çalışmaktadır.ilgili kişinin ne zaman emekli olacağı konusunda sizden bilgi rica etmiştim.İyi çalışmalar saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Emekli sandığı ve SGK nın 4/a biriminden hizmet dökümü alıp daha sonra da hizmet birleştirmesi yapılarak hesaplama yapılması gerekmektedir. Kişinin Tc kimlik nmarasıyla bu işlemleri

 

Tarih : 07.09.2010
Soru :
Sayın ilgili Demirbaş kayıtlarımızda yeralan bilgisayari yazıcı, masa, dolap vb. malzemelerimiz 03.09.2010 itibarı ile sayılmıştır. Bazı malzemelerin bozulma, hibe gibi nedenlerle (yazılı hibe evrakı yok) eksik olduğu tespit edilmiştir. Biz eksik olan malzemeleri demirbaş kayıtlarımızdan düşmek istiyoruz. Bunun için yönetimsel olarak YKK alacağız. Vergisel prosedür için ne yapmamız lazım, geçmişe yönelik ayırdığımız amortismanlar indirdiiğmiz KDV ler ne olacak.

Cevap :
Sayın Sezer, Aktifte kayıtlı olan Amortismana tabi Kıymetleri YKK ile kayıtlardan çıkartamazsınız.Söz konusu değerler ya şatışı veya hurdaya ayrılmak suretiyle aktiften çıkartılar. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.09.2010
Soru :
SAYIN ÜSTAD DOĞUM İÇİN 23 AĞOSTOS'TA İŞ GÖREMEZLİK RAPORU ALAN BİR BAYAN ÇALIŞANIN RAPORUNDA BİRİNCİ ON GÜNE KADAR AYAKTAN İSTİRAHATLİLER İÇİN ANALIK BÖLÜMÜ İŞARETLİ VE 23.08.2010'DAN ..... TARİHİNE KADAR İSTİRAHATLİDİR DİYE YAZILI. TESHİŞ BÖLÜMÜNDE SAT 32 HAFTA DOĞUM ÖNCESİ İZİN KULLANABİLİR. DİYE YAZILI. ŞİMDİ BU İŞÇİ İÇİN 10 GÜNLÜK SÜRE BİTİMİNDE TEKRAR GİDİP RAPORUNU YENİLETMESİ GEREKİYORMU? İŞVERİNİN DOLDURMASI GEREKEN BÖLÜMÜ ŞİMDİ Mİ DOLDRMASI YOKSA DOĞUM SONRASI MI DOLDURMASI GEREKLİ.TŞK.LER

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Elinizdeki raporun başlangıç ve işe başlama tarihine göre 10 ar günlük istirahate ilişkin bildirimlerini yapmanız gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 03.09.2010
Soru :
sayın danışman : koceli il sınırlarında olar ltd şirketimizi 04/08/2010 kocaeli sicil tescil tarihi 12/08/2010 istanbul sicil tescil tarihi ile nakil işlemlerini yaptık 12/08/2010 tarihi itibariyle adres değişikliği diye sigorta işyeri bildirgesi verildi ve nakil diye eski adresten gelenlerin sigortaya girişleri yapıldı benim sorum iller arası adres deyişikliğinde işten çıkış bildirgelerini 10 gün içinde vermek gerekirmi ben vermedim ne gibi yasal yükümlülüğü vardır

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, iş yeri bildirgesi, iş yerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu üniteye,en geç nakil tarihini takip eden 10 gün içinde verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla Ankara ilinde İş yerinizin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine işyeri bildirgesinin verilmesi gerekmektedir. 5510 sy SSGSSK 102/ (b) bendinde İPC uygulaması bulunmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.09.2010
Soru :
Benim sorum İndirimli orana tabi mallarda KDV iadesi yapılması ile ilgili. Mükellefin yurtiçi satışlarında uygulamış olduğu KDV oranı %8 dir. Bu satmış olduğu malların tamamını yurtdışından mükellef yine kendisi ithal etmektedir.İthalde gümrükte ödenen KDV oranıda %8 dir. Ancak Gümrük idaresi malın fiatını belirleme yetkisini kullanarak malın yurtdışından örneğin gerçekte 1.-tl.ye ithal edilen malın fiatını 4.-tl.olarak kabul etmekte ve tüm vergileri ve tabi KDV'yi de bu 4.-tl.fiat üzerinden %8 olarak hesaplayıp tahsil etmektedir.mükellef yurtiçi piyasaya malı satarken malın fiatı azami 2.-tl.yi geçmeyeceği için 4.-tl. üzerinden ödenen kdv mükellefin üzerinde kdv alacağı olarak sürekli kalmaktadır.İthal edilen bu ürün Gözetime tabi mal ise KDV iadesi olabileceği aksi takdirde ise iade olmayacağı söylenmektedir.Bu konuda yardımcı olmanızı rica ederim. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Özaltan, Gümrük vergisine esas olan matrah üzerinden hesaplanan KDV nispetinin de %8 olması ithal olunan bu malın yurt içi tesliminde de KDV nispetinin aynı olması halinde iade sözkonusu olmayacaktır. Sizin de bahsettiğiniz üzere gümrük vergisi ve KDV matrahında Gümrük Kanununa göre işlem yapılması ve fazla KDV ödenmesi KDV iade hakkı doğurmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.08.2010
Soru :
Merhaba 1-) Smmm büroları tabela ve kartvizitlerinde unvan kulanabilir mi (Örn. xxx denetim ve müşavirlik- adı soyadı) 2-) İnternet sitesi alan adları nasıl olması gerekir. "smmmadısoyadı.tr" mi, "adısoyadı.tr" yoksa büro unvanı xxxmusavirlik.tr 3-) Bağımlı çalışna smmm kartvizitlerinde meslek ünvanını kullanabilir mi Örn. xxx Ltd.Şti. Muh.Müd. SMMMM xxx xx

Cevap :
Sayın Demircioğlu, SMMM bürolarında tabela ve kartvizitlerde kullanılacak ünvanlarda ünvanın başında veya sonunda SMMM cümlesi mutlaka bulunmalıdır. Bağımlı çalışanlar kartvizitlerinde SMMM kelimesini kullanabilirler. İnternet sitelerindeki kullanılacak uzantıda SMMM kelimesinin kullanılmasında bir sakınca yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.08.2010
Soru :
Şirketimiz de h.içi mesaisi 8.30 - 18. 30 olmak üzere, haftalık çalışma sati 45 saattir. C.tesi ve pazar günleri h.sonu tatili uygulanmaktadır.Ağustos ayı içerisinde mecburi hizmet için c.tesi ve pazar günleri tam gün çalışılmıştır.Bunun için personele mesai ücreti tahakkuk edecektir. Ancak, personelimiz h.sonu çalıştığı için p.tesi günü işe gelmeyerek haftalık tatilini kullandığını belirtmiştir. Bu durumda , personelimiz habersiz olarak böyle davranması uygun mudur, yoksa p.tesi işe gelmedikleri için ücretsiz izin mi kullanmış sayılırlar. Bu vesile ile çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Hafta tatili ücreti Madde 46 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Şu kadar ki; a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır. Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. İşçi tatil yapmayarak çalıştığı hafta tatilinin ücretini fazala çalışma olarak aldı ise pazartesi işe gelmemesinin haklı nedeninin ne olduğunu yasal olarak bildirmelidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.08.2010
Soru :
Şirketimiz Belediyeden hizmet ve organizasyon – gezi, konaklama, konser, otel, rehberlik vs. - işleri ile ilgili bir ihale aldı. Aldığı işi bir başka şirkete verdi. O şirkette işi bir başka şirkete devretti. Belediye bize tevkifat uyguluyor. Bizim alt firma ile alt firmanın da kendi altındaki firma ile faturalaşmalarda tevkifat uygulaması nasıl olacaktır. Tüm firmalar birbirine tevkifat uygulayacak mıdır? Son firma bir alt firmaya da işi devrederse farklılık olur mu? Bilgilerinize ihtiyacımız var. Şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, İnşaat ve onarım işleri dışında KDV tevkifatlı fatura sadece sizin örneğinizde olduğu gibi belediyeden parayı alan firma tarafından kesilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.08.2010
Soru :
kolay gelsin üstad malumunuz,öteden beri tartışmalı bir mevzu.maliye,toprak sahibi adına düzenlenmiş bulunan bir belgedeki kdv'nin mükellef (müteahhid) tarafından indirim konusu yapılamayacağı gibi bu belgede belirtilen giderlerin de matrahtan indirim konusu yapılamayacağını ileri sürmektedir.diğer yandan mükellef (müteahhit) ise haklı olarak; "bu giderlere fiilen ben katlanıyorum,üstelik toprak sahibiyle yaptığım noter tasdikli kat karşılığı sözleşmem mevcut" demekte ve toprak sahibi adına düzenlenen evrakı da defterlerine kaydetmektedir.sorum şu; toprak sahibi adına düzenlenmesine rağmen mükellefin kendi defterlerine kaydettiği mezkur nitelikteki evrak mükellefin BA-BS formlarına dahil edilecek midir? bir de 2 NOLU KDV beyannamesini ilgilendiren (tevkifatlı yapı denetim faturaları gibi) anılan tarzdaki evraka müstenid kdv, sorumlu sıfatıyla toprak sahibi yerine müteahhit(mükellef) tarafından mı beyan edilecektir.yani vergi idaresi,"madem toprak sahibi adına olan bu evrakları kendi defter kayıtlarına gider kaydedip kdv sini de indirim konusu yapıyorsun o halde tevkifatlı faturalardaki kdv yi de sorumlu sıfatıyla sen beyan etmelisin" dermi?

Cevap :
Sayın Uluğ, Bahsettiğiniz konunun KDV tevkifatı ile ilişkisi yoktur. KDV Kanununa göre indirim yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikaların indirimi yapacak mükellef adına düzenlenmesi gerekir. Ba-Bs formlarının tanziminde de mükelleflerin düzenlemiş oldukları veya almış oldukları fatura ve benzeri vesikaların KDV hariç tutarları yazılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.08.2010
Soru :
Merhaba. Bir ltd. şirketim 03/11/2009 tarihinde varlık barışından faydalandı.Bankaya 2 günlüğüne para yatırdı beyannamesini verdik ve belirtilen sürede varlık barışından dolayı çıkan vergiyi yatırdık.Ancak durumu olmadığından dolayı 6 ay içinde yapılması gereken sermaye arttırımını geç yaptık. Tekrar incelemeye çağrıldık ve varlık barışından sermaye arttırımını zamanında yapmadığımız için faydalanamayacağımı söylediler.Vergi dairesine sorup mükteza istememi söylediler. Size sorum varlık barışım geçersizmi sayılır mı? Sermaye artırımına ilave süre itenebilirmi. Geçersiz sayılırsa yapmış olduğumuz 2500,00 tl ödeme çıkacak olan vergiden mahsup edilebilirmi ? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özyahni, 5811 Sayılı Varlık Barışından yararlanabilmenin temel koşulları, 1-Paranın bankaya yatırılması 2-Beyan edilen matrahın (örneğinizde paranın) vergisinin ödenmesi 3-Beyan tarihinden itibaren 6 ay içinde sermaye artırımı yapılması Yukarıdaki 3 koşulun da birlikte yapılması zorunlu olup, herhangi biri ihlal edildiği takdirde 5811 Sayılı Yasadan yararlanamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.08.2010
Soru :
Şirketimize noter sözleşmesi ile bir şahısdan taşıt satın aldık. Noter sözleşmesi düzenlenirken aracın satış bedeli kısmı boş bırakılmış kasko bedeli kısmı ise doldurulmuştur. Aracı gerçek satın aldığımız bedel sözleşme üzerinde görünmediği halde aracı görünmeyen bu bedel üzerinden envantere almak ne gibi sorunlar doğurur. Tavsiyeniz nedir.

Cevap :
Sayın Karabacak Bahsetmiş olduğunuz noter sözleşmesinde kasko bedelinden başka herhangi bir bedel yoksa, aktifleştireceğiniz değer kasko değeridir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.08.2010
Soru :
2010/07 aylık ssk bildirgesini 02.08.2010 tarihinde kurumu gönderdim ve 31.07.2010 tarihininde işten ayrılan beş işçinin çıkış tarihini belirttim on günlük süre dolmadığı için de işten ayrılış bildirgelerini vermedim Şimdi ise kurum tarafından süresinde işten ayrış bildirgelerini vermediğim gerekçesi ile 3645 TL.iadari para cecası kesildi.Bu cesa yasal mıdır nesıl nesıl hareket etmem gerektiği hususunda görüşlerinizi arz ederim Saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kurumun uyguladığı İPC doğru 10 günlük süre dolmadan İAB yi vermeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 17.08.2010
Soru :
MÜKELLEF BİLDİRİM LİSTESİNİ 30/06/2010 TARİHİNDE SİSTEME KAYDETTİRDİM. 17/8/2010 TARİHİNDE YENİ SÖZLEŞME İMZALADIM VE 12/08/2010 TARİHİNDE DE BİR SÖZLEŞME İPTAL ETİM. BU KİŞİLERİN MÜKELLEF LİSTESİNİ NE ŞEKİLDE BİLDİRİMLERİNİ YAPACAĞIM.

Cevap :
Sayın Turcan, Yeniden son halini sisteme yükleyebilirsiniz. İyi çalışmalar Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 17.08.2010
Soru :
İyi günler. Yazar bir tanıdığım atölye tutup burada kişilere ve şirketlere eğitimler vermek, yaşam koçluğu ve kişisel gelişim danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmak, radyo ve televizyonlar için program projeleri yapmak istiyor. Bu kişi bu faaliyetlerinden dolayı serbest meslek erbabı olarak vergi mükellefi olup,serbest meslek defteri ve makbuzu mu kullanmalıdır? Yoksa işletme defterine mi tabi olmalıdır ? İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Akyıldırım, Bahsettiğiniz kişi sadece bir alanda değil birkaç alanda faaliyet icra edeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yapılan faaliyetin ticari kazanç olduğunu düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.08.2010
Soru :
anonim şirket 1984 de kurulmuş.son 12 yıllık yönetim kurulu (3 kişi) üyeleri başka kurumlardan,15 yıl önce emekli olmuşlar ve emekli aylığı almaktalar. yeni SGK uygulamasına göre, bu üç kişi için, bildirim yapılıp, emekli aylıklarından kesinti olmalımıdır? Kesinti varsa kaç TL.dir? saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Emekli olup da 4/b statüsünde çalışanların maaşlarından 2010 yılı için %14 2011 yılı için ve sonrası içinde % 15 kesinti yapılacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 11.08.2010
Soru :
2009 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ VERDİĞİM MÜKELLEFİ 30.04.2010 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞKA BİR MALİ MÜŞAVİRE DEVRETTİM. MAYIS 2010 TARİHİNDEKİ VERGİ LEVHASI TASDİKİNİ YENİ MUHASEBECİ YAPAR DİYE TARAFIMIZDAN YAPILMAYIP VE VERGİ DAİRESİNE DE BİLDİRİLMEDİ. VERGİ LEVHASI TASDİK SÜRESİ İÇİNDE YANİ MAYSI 2010 TARİHİNDE MÜŞAVİRİ OLMADIĞIM FİRMANIN VERGİ LEVHASINI TASDİK ZORUNDA MIYIM? ÖRNEĞİN MART 2010 DA GELİR VERGİSİNİ VERDİĞİMİZ VE SONRA DA DEFTERİNİ ALAN MÜKELLEFİN VERGİ LEVHASI TASDİKİNİ YENİ MÜŞAVİRİN YAPMASI DAHA DOĞRU OLMAZ MI?

Cevap :
Sayın Karagöz, Mayıs ayında tasdik ettiğiniz vergi levhası 01.01.2009-31.12.2009 takvim yılı ile ilgili yapılan işlemlerin ve yıllık beyannamenin doğruluğunun tasdikidir. Bu dönem sizin sorumluluğunuzda olduğundan tasdik işlemini sizin yapmanız, yapmadığınız takdirde bilgisini müşterinize vermeniz gerekirdi. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.08.2010
Soru :
Merhabalar, Öncelikli olarak vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. A acenta olan sigorta şirketimiz var.A acentamız kadıköy vd.ve kadıköy Sgk'ya bağlıdır. Acenta fatih'te bir şube açmak istiyor.Bu şubede de poliçe kesilecek.Açılış için hangi evraklarla nerelere başvurmalıyız.( şube açılışlarında tesçil şartı aranmıyor diye bir yazı okudum ne kadar doğrudur ?)

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, Vergi uygulamaları bakımından Fatih'te açacağınız şube için bağlı olduğunuz vergi dairesine (Kadıköy) bilgi vermeniz yeterlidir. Sigorta uygulamaları ile ilgili olarak da; İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır. İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür. İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir. Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.08.2010
Soru :
MERHABA, SM DEN SMMM YE GEÇMEK İSTİYORUM. YENİ DOĞUM YAPTIĞIM İÇİN SINAV TARİHLERİNİ TAKİP EDEMEMİŞTİM. 3 HAFTADIR ÇALIŞIYORUM. 2.DÖNEM SINAV İÇİN MÜRACAAT ZAMANINI KAÇIRDIM. EYLÜL DEKİ SINAVA KATILABİLMEM İÇİN BİR ŞANSIM VAR MI? YOKSA 3.AÇILACAK OLANI BEKLEMEK ZORUNDAMI KALACAĞIM. İSTİSNA BİR DURUM OLABİLİRSE BU SINAVA KATILMAK İSTİYORUM. TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Celepataş, Tarihler ilan edildiğinde sitemizde duyurusu yapılıyor ve bizde kayıtlı cep telefonunuza bilgi sms i gönderiliyor. Eylüldeki sınav için başvurular bitti, teorik eğitimler başladı, bu nedenle başvuru alınması mümkün değildir. Bundan sonraki dönem tarihleri TESMER tarafından henüz ilan edilmedi. Bu nedenle bir bilgi veremiyoruz. Belli olduğundan yine web üzerinden ilan edilecek, sms gönderilecektir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 05.08.2010
Soru :
Selam Üstad; Şİrketimizde çalışan personelimize ramazanda bir alışveriş merkezinin alışveriş çekini vermek istiyoruz. KDV dahil fiyat üzerinden net ücret olarak dikkate alıp GV Ve DV kesintisi yapılacağını düşünüyorum. Sizin görüşünüzü almak istiyorum.

Cevap :
Sayın Arslan, Vergilendirilecek tutar, personele verilen erzakın KDV dahil bedelinin brüt tutarı olacak. Başka bir anlatımla, her bir personele verilen erzakın maliyet bedeli ile katma değer vergisi tutarının toplamı, o personele ödenen ayni ücretin net tutarı sayılacak. Bu net tutar, personelin ücretinin vergilendirildiği vergi oranı esas alınarak brütleştirilecek. Yani verilen erzakın KDV si dahil bedelinin brüt tutarı bulunacak. Bulunan brüt tutar, o ayın ücreti ile birleştirilerek üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanacak. Ayrıca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre ayni yardımlar sigorta primine tabi olmadığından, personele verilen erzakın maliyet bedeli üzerinden sigorta ve işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmayacak, sigorta primi işveren payı da hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2010
Soru :
Ücret Geliri elde eden bodrolu çalışanlar Gelir Vergisi Kanunu Md 89 /2 Fıkrası uyarınca kendilerine ait eğitim ve sağlık harcamalarını gelir vergisi matrahından indirebilirlermi? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Adalan, GVK 89/2. maddesindeki indirim gelir vergisi mükellefi olup yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyi gerektirecek gelir unsurlarından birini elde edenler içindir. Ücret geliri elde edenlerin ücretlerinden kesilen gelir vergisi sorumlu sıfatıyla işverenlerince ödenmektedir. Tek işverenden alınan ücret yıllık beyanname ile beyan edilmediğinden bu maddedeki indirimden faydalanmanız mümkün değildir. Birden fazla işverenden alınan ücretin olması durumunda GVK 86/1-b bendindeki şartlara göre yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde GVK 89.maddesindeki indirimlerden faydalanabilirsiniz. GVK 89.maddesindeki indirimler, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilir. (Defter kayıtlarında değil) Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2010
Soru :
Maliyet çıkarma dönemlerinde hizmet üretim maliyetine ve mamul üretim maliyetine faaliyet giderlerinden pay verilirmi?yapılan bazı giderler hem üretim hemde yönetim departmanlarını ilgilenderen ortak gider niteliğindedir.verilen paylar 771 ve 761 aracılığıyla 151 ve 622(hizmet üretim maliyeti)doğruden yansıtılabilirmi? iyi çalışmalar SAYGILAR...

Cevap :
Sayın Kala, Mal üretimi ile ilgili katlandığınız genel üretim giderleri 730 hesapta, hizmet üretimi ile ilgili katlandığınız giderleri 740 hesapta, yönetimle ilgili katlandığınız giderleri ise 770 hesapta takip edeceksiniz. Genel yönetim giderlerinden mamul maliyetine pay verilmez. 730 hesap mamul maliyetinin hesaplanmasında maliyet unsuru olarak dikkate alınır. (152 borçlu, 711,721,731 alacaklandırılarak mamul maliyeti oluşturulur), 741 hesap ise doğrudan 622 hizmet maliyetini oluşturur. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2010
Soru :
merhaba, LTD şirketimiz çalışanlarına ve yardıma ihtiyacı olan kişilere ramazan da erzak yardımında bulunmak istiyor. Muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi verirseniz sevinirim.İyi Çalışmalar..

Cevap :
Sayın Sarı, Çalışanlarınıza yapacağınız erzak yardımı ayni ücret olarak bordroya dahil edilerek vergilendirilecek ve ücret tahakkuku içinde giderleştirilecektir. Çalışanlar dışındaki kişilere yapılacak erzak yardımlarını KKEG olarak muhasebeleştirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2010
Soru :
Merhaba, Doğum izninde olan bayan çalışanımızın raporunu sisteme 10'ar günlük süreler halinde girdim. Bir tarih aralığının 10 değilde 11 gün olduğunu farkettim. Sistem düzeltme yapmama müsade etmiyor. Düzeltme yapıyorsun ama kaydetmiyor. Doğru tarihi altına tekrar girdim ve doğrusu üzerinden 10 gün olarak devam ettim. Mükerrer tarih olması bizi cezalı duruma düşürürmü? Teşekkür Ederim...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Konu ile ilgili bir dilekçe ile bağlı bulunduğunuz SGK nu bilgilendiriniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 02.08.2010
Soru :
merhaba..şirketimizin ürün dağıtan araçlarından biri bir kişiye çarptı.yaralanan kişinin hastane masraflarını karşıladık.ancak hastane faturalarını sigorta şirketimizin isteğine göre şirketimiz adına değilde tedavi gören kişi adına kestirdik.bu faturaları gider yazabilirmiyiz.faturadaki kdv için ne yapmamız gerekir.tşk

Cevap :
Sayın Çukadar, Bahsetmiş olduğunuz fatura tutarını ve KDV sini KKEG olarak muhasebeleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.07.2010
Soru :
Özel bir şirkette Bağımlı olarak çalışmaktayım. Çalıştığım şirketin YMM i mevcuttur. Şirketimizin ortaklarının sahip olduğu başka bir Sigorta Acenteliği şirketinin beyannamelerini vergi dairesinden aldığım şifre ile göndermek istiyorum. Bu şirkette de sigortalılığım olmadığı halde beyannameleri göndermemde bir sıkıntı olur mu?

Cevap :
Sayın Türk, Bordrosuna kayıtlı olmuş olduğunuz şirketin e-beyannamelerini şirketin almış olduğu şifreyle gönderebilirsiniz. Başka bir şirketin bordrosuna kayıtlı olmanız halinde bu işlemi yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.07.2010
Soru :
Merhabalar ltd.şti bir üniversite öğrencisine eğitim amaçlı 6.000 euro burs vermek istiyor bu para şirket hesaplarından ödenecek şirket vermiş olduğu bu bursu gider olarak kayıt edebilirmi teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, Ödenen burslar giderleştirilebilir. Ancak, yapılacak burs ödemelerinde GVK 28.maddesinde belirtilen hükümleri dikkate almanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.07.2010
Soru :
Merhaba, Yurtdışında yerleşik bir şirkete (Türkiye'ye mal satmak için)Türkiyede pazar araştırması yapan mükellefim buna karşılık hizmet faturası kesecektir. Bu durumda KDV istisnası varmıdır. Bu hizzmetim ihracat sayılırmı. 26 no'lu tebliğe göre ihracat sayılmıyor. Acaba değişen bir şey varmı, 26 no'lu tebliği dikkate alıp KDV kesmeye devam edeyimmi? Alakanıza şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Beyazal, Bahsetmiş olduğunuz konu bir hizmet ihracı değildir. Dolayısıyla düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.07.2010
Soru :
Merhaba, Şirketimiz gerçek kişiye ait bir arsa üzerinde kat karşılığı esasına göre otel inşaatı gerçekleştirmektedir. Şu an itibariyle kat irtifakları çıkartılmıştır, bununla birlikte inşaat tamamlanmış değildir. Sorularımız ; 1- Konunun KDV kanunu karşısındaki durumu nedir ? 2- Kat karşılığı işyeri tesliminde vergiyi doğuran olay ne zaman doğmaktadır ? 3- Teslim sırasında fatura hangi tutar üzerinden kesilecektir ? Teşekkürler, Ahmet Ayyıldız

Cevap :
Sayın Ayyıldız, Kat irtifakı tapusu bir satış değildir. Dolayısıyla bu safhada KDV sözkonusu değildir. KDV hesaplaması ve fatura düzenlenmesi inşaatın teslimi ve kat mülkiyeti tapusunun verilmesi doğar. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.07.2010
Soru :
iyi çalışmalar.özel güvenlik firması site yönetimine vermiş olduğu güvenlik hizmetlerinin karşılığında kdv tevkifat uygulaması yapmaktadır.oysa site yönetimi vergi mükellefi değildir.kdv gelir vergisi,kurumlar vergisi mükellefi değildir.uygulama nasıl olmalıdır.teşekkürler.kolay gelsin

Cevap :
Şaban Erkülü, Site yönetimi özel güvenlik kullanması halinde KDV mükellefiyeti tesis ettirecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.07.2010
Soru :
özürlü çocuklara yaşam becerisi kazandırmak için sporla eğitim verilmekte olan bir işletmede yapılan hizmetin kdv oranı ne olacaktır?saygılarımla.

Cevap :
Sayın Dumlupınar, Bahsetmiş olduğunuz iş konusunda hesaplanacak KDV nin %8 olduğu kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.07.2010
Soru :
merhaba, ip alım satımında bulunan bir firma mal satığı bit fitmaya boyama işçiliği yaptırır vede firmadan fatura alırsa bunu hangi hesapta izlememiz gerekir 730 no'lu hesap üretim hesabı ama firma sadece ipin alım satımını yapıyor 730 'nolu hesabamı atmamız gerekir.

Cevap :
Sayın Sarı, Sorunuzda da bahsettiğiniz gibi ip alım satımı yapan müşterinizin boyama işçiliği faturasını maliyete atması uygun olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.07.2010
Soru :
Merhaba, şirketimizin 320-satıcılar hesabındaki bazı firmaların çok eski yılkardan alacak bakiyeleri görünüyor..firmalara mutabakat yapmak için ulaşamıyoruz ve bu bakiyeleri kaptmak istiyoruz.nasıl bir yol izlemeliyiz.hangi hesapta muhasebeleştirmeliyiz.tşk..

Cevap :
Sayın Çukadar, VUK ve muhasebe uygulamaları açısından bu hesaplar bilançonuzda gözükecektir. Herhangi bir hesaba virman şeklinde kapatmak sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.07.2010
Soru :
mükellefim fuarlarda firmalara stand görevlileri temin etmektedir. Bu kişiler büyük çoğunlukla üniversite öğrencileri olup senede 1 veya 2 aktiviteye katılmakta bunların süreleride 2 ila 5 gün olmaktadır. Burdaki görevleride tam olarak gelen misafiri karşılamak onlara çay kahve ikram etmek broşür ve benzeri görseller dağıtmaktadır. yani bir tür şehirlerarası otobüslerde görev yapan hostesler gibi.. İş bitimindede firma bu öğrencilere gider pusulası karşılığı ödeme yapmaktadır. Size sorum bu gider pusulasında uygulanacak stopaj oranıdır. Ben % 10 stopaj uygulatıyor ve muhtasar beyanında 145 nolu madde ile bildirimde bulunmaktayız. Uygulamamız dogrumudur değil ise dogrusu nedir. Teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Olkan, Sorunuzda bahsettiğiniz şekilde çalıştırdığınız elemanlara gider pusulası düzenleyerek ücret ödemeniz doğru bir uygulama değildir. Gider pusulası GVK 9.maddesinde sayılan vergiden muaf esnaf için düzenlenir ve GVK 94.maddesinin 13.bendine göre tevkifat yapılır. 13.bendin d fıkrasındaki diğer hizmet alımları için %10 oranı GVK 9.maddesi ile ilgilidir. Sizin çalıştırdığınız kişilere bordro düzenleyerek ücret ödemesi yapmanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.07.2010
Soru :
Site yönetimi için muhasebe işlemleri nasıl tutulur. Hangi defterler vardır. Hangi beyannameler vardır. Yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Kurt, Yöneticinin ana yapının korunması ile ilgili önlemleri alabilmesi için,öncelikle kat malikleri kurulunun bu konuda bir karar vermesi veya belirli bir ölçüde harcama yetkisini yöneticiye tanıması gerekir. Kat mülkiyeti kanunu sadece karar defterinin noter tasdikli olmasını zorunlu tutmaktadır. a. Karar defterinin b. İşletme defterinin c. Denetçi raporlarının yazıldığı defterin noterlikçe tasdiki tavsiye olunur. Aksi hallerde bazı hukuki sorunlarda zorluk yaşanabilir. Keza işletme defterine müstenit teşkil eden fatura makbuz gibi belgelerin muntazaman saklanması gerekir. Tasdik Zamanı Şayet eski defterinize devam edecekseniz (ara tasdik)ocak ayı içinde .Yeni defter tasdik edilecekse aralık ayı içinde. Defter tutulması ve belgelerin saklanması. (KMK) Madde 36 - Yönetici,kat malikleri kurulunun kararlarını,protokolleri,yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri 32.maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerinin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin,her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33.maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır. Sitede ücretli çalışacak kişiler için ayrıca SGK açılışı yapmanız ve muhtasar mükellefiyeti açtırmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.07.2010
Soru :
Tarım işi ile iştigal eden şirketimizde, alışlara ilişkin indirilecek kdv % 8 ila 18 arası iken satışlarımız % 1 dir. Telafi edilemeyen kdv nin indirim konu liste ile mahsup yada nakit yolu ile alabilirmiyiz ? Ayrıca sabit kıymet ve yatırımlardan dolayı yüklendiğimiz devreden kdv yi bu listeye ekleyerek talep edebilirmiyiz?

Cevap :
Sayın Öztürk, Katma Değer Vergisi Yasası’nın 29’uncu Maddesi gereği olarak indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi tutarının Bakanlar Kurulu tarafından tespit olunan sınırı aşan kısmı ilgili yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların ise izleyen yıl içinde mükellefin isteğine göre nakden veya mahsuben iadesi mümkün bulunmaktadır. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2010 yılı için 13.300 TL olarak uygulanacaktır. Sabit kıymet ve yatırımlardan dolayı yüklenilen kdv sinin listeye eklenmeyeceğini ilişkin için bir düzenleme mevcut değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.07.2010
Soru :
merhaba, ssk işe girişlerinde türkiyede öğrenci olup yaz tatilinde çalışmak isteyen veya part time çalışmak isteyen yabancı uyruklular için. işe girişde izlenecek prosedür nedir. teşekkürler...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4/a çalışanı olarak değerlendirilecek ve ona göre işlemleri yapılacaktır. part time iş sözleşmesi ikamet tezkeresi pasaport tasdikli örnek çalışma izin belgesi SGK 4/1-a işe giriş işlemleri İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.07.2010
Soru :
İyi Günler. Şirketimiz İstanbulda 30 kişi Antalya şubesindede 25 kişi çalıştırmaktadır. İş kanununa göre özürlü çalıştırma ve doktor bulundurma yükümlülüğümüz varmıdır.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı İş kanuna göre; İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu oran tespit edilirken SGK dosya bazında işlem yapmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.07.2010
Soru :
Merhabalar, Doğum öncesi kanuni iznini kullanan bir personelimiz.06/07/2010 tarihinden itibaren kanuni izinlidir.Doğum öncesi 8 hafta(Şuanda personelimiz Doğum öncesi iznini kullanıyor.)doğum Sonrası da 8 hafta izinli olacak personel için 10 günlük Çalışamamazlık Belgesini girmeyipte Doğum Yaptığında toplu halde girilse kanuni olarak bir cezayla muhattap olurmuyuz.10 günlük arayla girme mecburiyetimiz varmı?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İstirahate ilişkin bildirimlerin nasıl verileceği SGK tarafından açıklanmıştır: SGK tarafından istirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ 12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayı ile resmi gazete de yayınlanmıştır. Ancak hastaneden gelen raporlara ve belgelere bakılacağı, işverenin bildirimi yapmadığının tespit edilmesi halinde SGK’ca işverene tebliğ edileceği, bu tebligattan sonra 5 iş günü içinde bildirimin yapılmaması halinde işverene para cezası uygulanacağıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.07.2010
Soru :
S.S. YAPI KOOP.VAR. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 5 ADET VE GENEL KURULDA ALINAN KARAR GEREĞİ AYDA 1000. BRÜT HAKKI HUZUR ALIYORLAR AYRICA KOOPERATİFİN SİGORTALI 4 ADET DE DAİMİ İŞÇİSİ VARDI TEMMUZ AYINDA 2 ADET DAHA SİGORTALI İŞCI GİRİŞİ YAPILDI BU DURUMDA SORUM ŞU 1- ÜÇ AYDA BİR VERDİĞİMİZ NUHTASAR BEYANNAME GENE ÜÇ AYDA BİR VERİLEBİLİRMİ 11 KİŞİ OLDUĞU İÇİN TEMMUZ AYINDA AYLIK VERİLMEYE DÖNERMİ 2- ÇALIŞAN 11 KİŞİ OLUNCA NET ÜCRETLER ELDEN ÖDENEBİLİRMİ YOKSA BANKA İLE Mİ GÖNDERİLECEK. YANİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İŞÇİ SINSFINA Mİ GİRİYOR.TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Gültaş, Muhtasar Beyannamelerin aylık yerine 3 aylık verilebilmesi koşulu GVK 98.maddesinin son fıkrasında çalışan hizmet erbabı sayısının 10 ve daha az olanlar şeklinde düzenlenmiştir. Huzur hakkı ödemesi alan kişiler şirket çalışanı değildir. Dolayısıyla muhtasar beyannameyi 3 ayda bir verebilirsiniz. Ücretlilere yapılacak maaş ödemesi 10 ve üzerindeki kişi sayısına endeksli olup ödemeler bankadan yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.07.2010
Soru :
İyiçalışmalar. 18 ay önce A.Ş. ortağı olan bir kişi 9000 iş gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanıyor. Bağkura emeklilik talebinde bulunuyor ancak bağkur A.Ş. ortaklığı süresince ödenen primleri geri ödeyeceğini ve gerekçe olarakta yönetim kurulu üyesi olmadığından dolayı bağkur ödememesi gerektiğini savunuyor. Emeklilik hakkını 18 ay daha prim ödeyerek kazanacığını belirtiyor. Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekir. Yardımlarınız için teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanunla 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. 1479 sayılı Kanuna göre 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) SGK’na yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirilecektir. 01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. Ancak, A.Ş. kurucu ortaklığı yanında aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olanların veya 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sayılmayı gerektiren başka bir faaliyeti olanların Bağ-Kur mükellefiyetinin o faaliyetlerden dolayı devam etmesi gerekmektedir İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.07.2010
Soru :
Taşımacılık hizmeti vermekteyiz.Şirketimize ait TIR'larda çalışan şoförlere şehir içi görevlendirmelerde harcırah ödemesi yapılabilirmi? fuat turcan

Cevap :
Sayın Turcan, Harcırah uygulaması yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde ödenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.07.2010
Soru :
Merhabalar; Bir çalışanımız 06.07.2010 tarihinden itibaren doğum iznine ayrıldı.Ben sgk 'ya iş göremezlik girişini rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün içindemi yapacağım? Elimde sadece 06.07.2010 tarihinden itibaren doğum öncesi izine çıkacağına dair rapor var.Şuan için personelin işe başlama tarihi belli değil. Teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Elinizdeki raporla çalışamamazlık belgesi başlangış tarihi olan 06,07,2010 tarihini yazıp 10 günlük çalışamamazlık belgesi düzenleyebilirsiniz. İşçinize bu 10 günün bitiminde tekrar rapor gelip gelmediğine dair kontrolünü yapınız. Bu arada işe başlama ya da kontrol tarihli bir rapor mutlaka elinize ulaştırılacaktır. Bunlara göre de 10 ar günlük bildirimler yapamaya devam etmeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.07.2010
Soru :
üniversitede öğretim görevlisi(güzel sanatlar) bir kişi (devlet memuru-657.ye tabi)...bu görevini devam ettirirken kendi web sayfasında-internet üzerinden- kendi tasarladığı ürünleri satabilirmi? Vergi ve sgk yönünden sorumlulukları hakkında bilgi verebilirmisiniz.. Çok teşekkürler...

Cevap :
Sayın İçduygu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurları ticaretle uğraşamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.07.2010
Soru :
Merhaba. Sahibi olduğum limited şirketimin beyannameleri verilmediği için bağlı olduğumuz vergi dairesi tarafından 31/12/2009 tarihinde resen kapatılmıştır. Şirket ortağı olduğum için bağkur kaydım bulunmaktadır..Aynı tarih itibariyle bağkur kaydımı da kapatabilmem için ne yapmalıyım ??? Ticaret odası kaydımı nasıl sonlandırmam gerekir..Bağkur'umu sonlandırmam için Bağkur Müdürlüğü benden ticaret odasından evrak istemektedir.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Vergi dairesinin yapmış olduğu resen kapama işlemini ve diğer şirkete dair hukuki kararlarınızı alıp noterden tasdik ettirip tescil ve ilan ettirmeniz halinde bağkur işlemlerinin son verilebilmesi için gerekli olan kapama evraklarını kabul ettirebilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.07.2010
Soru :
Firmamız Karton kutu alım ve satım işi ile iştigal etmektedir. Müşterilerimize gönderdiğimiz malzemelerin bazıları tarafımıza iade edilmekte ve bu ürünler Firmamızda başka kişilere satışı yapılamamaktadır.(Kişiye özel logolar taşıdığı için.) Sorum 1 -Firmamız Üretim firması değil alım ve Satımcıdır bu ürün iadelerini normal bir fire olarak değerlendirip malın maliyetine alabilirmiyiz. 2-ayrıca alışında ödediğimiz Ve indirim konusu yaptığım KDV'yi Hesaplanan K.D.V'ye İlave KDV olarak işlemem gerekiyormu? 3- Muhasebe kayıt örnekleri hakkında tarafıma bilgi verirseniz memnun olurum. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Sipahi, Alıcılarınız tarafından size iade edilen karton kutular için alıcının size iade faturası düzenlemesi gerekir. Daha sonra sözkonusu kutuları hurda olarak satışını yapıp KDV 17/4-g fıkrasına göre KDV tahsil etmeyeceksiniz. Satılan malın maliyetinin hesaplanmasında iade edilen kartonların alış bedeli ile hurda satış bedeli arasındaki olumsuz fark maliyet hesaplarınızda yer alacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.07.2010
Soru :
İyi günler, Bir anonim şirket kuruluşu yaptık, her ay damga vergisi beyannamesi verme mecburiyetimiz varmıdır, kuruluşta damga vergisi defteri onaylattık bu defteri her yıl onaylatmalımıyız? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Damga Vergisini gerektiren bir işlem yok ise boş beyanname vermenize veya bilgi dilekçesi vermenize gerek yoktur. Damga vergisi defteri her yıl tastik ettirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.07.2010
Soru :
Öncelikler iyi çalışmalar diliyorum . Bir mükellefimiz ahşap olarak arı kovanı imalatı yapmaktadır.İmal edilen bu arı kovanlarının tesliminde uygulanacak kdv oranı konusunda tereddüt etmekteyiz.Zirai üretim aracı olarak düşünülebilirmi ve kdv hangi orandan hesaplnmalıdır.İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Akın, KDV Kanunu ekinde bulunan II Sayılı Listede (%8 Tabi Mal ve Hizmetler) arı kovanları tabiri yer almadığından uygulanacak KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.07.2010
Soru :
MERHABA 14.11.09 TARİHİNDE YAPILAN ABC SINAVINDAN B GRUBUNU KAZANIP C GRUBUNA GEÇTİM. DOSYAMIN İNCELENEREK C GRUBUNA HANGİ DÖNEM'DE SINAVA GİREBİLECEĞİM KONUSUNDA BİLGİ İSTEMEKTEYİM. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. t.c. kimlik no: 27850136024

Cevap :
ODAYA GELİP DOSYANIZI İNCELETİP GÜNÜNÜZÜ HESAPLAYALIM...


 

Tarih : 03.07.2010
Soru :
2010/Mayıs döneminde staja başladım. 3 ay sonra askere gittim. askerlik başlangıç tarihi 01.08.2009 bitiş tarihi 31.01.2010 dur. 04.02.2010 da ise stajımı devam ettirmeye başladım. Ne zaman stajım biter yardımcı olursanız. Tc 10292575810

Cevap :
BAŞKA BİR ARANIZ VE EKSİĞİNİZ OLMAZSA 05 KASIM 2012 DE STAJINIZ BİTER..


 

Tarih : 02.07.2010
Soru :
merhaba..firmamızın üretim yaptığı bir makinenin bakımı ve tamiri için yurtdışından servis geldi.firmanın 2009 yılında yaptığı bu işe ait fatura elimize ulaştı. ( 01/07/2010 tarihinde..) bu faturayı nasıl işleme alacağız ve sorumlu kdv yönünden durumumuz nedir.tşk..

Cevap :
Sayın Çukadar, Almış olduğunuz hizmet ithalatı için size gelen faturayı gider hesaplarına atarak muhasebeleştirip, fatura bedeli üzerinden %18 KDV hesaplayarak 2 Nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceksiniz. Hesapladığınız bu KDV yi 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.07.2010
Soru :
İYİ GÜNLER, BİR ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ÜYESİ OLAN BİR KİŞİYE, ÖZEL BİR ŞİRKETTE SÜREKLİ OLARAK AYLIK ÖDEME YAPILDIĞI TAKDİRDE, ZATEN EMEKLİ SANDIĞI'NA PRİM ÖDEDİĞİ İÇİN AYRICA 4/A'YA GÖRE PRİM HESAPLANMALIMI? 506 SAYILI SSK KANUNUN 3/F MD.NE GÖRE DURUM NETTİ (AYRICA SİGORTALI GÖSTERİLMEYECEĞİ ŞEKLİNDE) AMA 5510 SAYILI KANUNDA BİR AÇIKLIK GÖREMİYORUM. YOUMLARINIZI RİACA EDİYORUM. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalılık hallerinin birleşmesi MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. 4/ (C) BENDİ GEREĞİ SİGORTALI SAYILANLAR;; c) Kamu idarelerinde; 1) 4/ (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp, ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 2) 4/ (a) ve 4/(b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, sigortalı sayılırlar. a) Kuruluş ve personel kanunları veya diğer kanunlar gereğince seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenlerden; bu görevleri sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında Devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmış olanlardan hizmet akdi ile çalışmayanlar, b) Başbakan, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri, c) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kişilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar, d) Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar, e) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler, hakkında da uygulanır. Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda askerî öğrenci olarak yada Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyanlardan bu okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz. 5510 sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümleri 4/ (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara bu kapsamda oldukları sürece uygulanmaz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.06.2010
Soru :
Muhasebesini tuttuğum Ltd.Şti. Hong-Kong'ta kurulu Denetim Şirketine firmamızın Sosyal Sorumluluk denetimini yaptıracağız. Bu hizmet karşılığı yurtdışı firmaya 1.190,00USD ödeme yapılacak olup, kesilen fatura karşılığında %18 KDV Sorumlu sıfatı ile tarafımızdan 2.No'lu beyanname ile beyan edilerek ödenenecek olup, Banka Transfer sırasında tarafımızdan Stopaj Beyannamesi için İmza istemektedir,Ticari olarak yurtdışına ödenen bu bedel içinde Stopaj yapılacakmıdır konu hakkında bilgi vermenizi rica ederim. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Sipahi, Honkog ile çifte vergiyi önleme anlaşması olup olmadığını araştiriniz. Bu konuda Gelir idaresinin Web sayfasından yararlanabilirsiniz.Çifte vergiyi önleme ve ikili vergi anlaşmaları uyarınca belirlenen oranda stopaj yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.06.2010
Soru :
Sayın Yetkili; Gelir Vergisine tabi, Bilanço Esasına göre defter tutan bir mükellef kendisi adına kayıtlı bir arsaya kira getirisi elde etmek amacı ile bir bina yapması durumunda özel inşaat sayılıp,inşaat bitimi neticesinde elde edilen kira gelirlerinin Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirmesi doğru bir yöntem olacakmıdır? Saygılarımla.. İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Aslaner, Bahsettiğiniz arsa Bilançonunun aktifinda kayıtlı ise, elde edilen kazanç ticari kazanç olup,KDV li fatura düzenlenecek.Şayet arsa Aktife kayıtlı olmayıp kişinin tasarrufu altında ise elde edilen kazanç GMSİ olacaktır.


 

Tarih : 26.06.2010
Soru :
İyi günler, kolay gelsin Müşavirliğini yapmakta olduğum bir A.Ş'nin hisse devri tarihi 12.12.2000 tarihinde gerçekleşmiştir. Hisse devri sonucunda sadece yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Ancak hisse devrinden sonra 19.04.2002 tarihinde bahse konu olan yönetim kurulu üyesinin ssk girişi yapılmıştır. Bu kişinin başka firmalarda ilk skk girişi 1999 yılıdır ve hiç boşluk yoktur. Halen ssk'lı olarak devam etmektedir.Bağkur'a herhangi bir kayıt yaptırılmamıştır. Bu durumda SSK'ya devam etmekte bir sakınca var mıdır ?, Bu güne kadar ödenen ssk primleri ne olacak, Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Hayrettin KELEŞ

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalılığın başlangıcı MADDE 7- Sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; a) (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime veya zorunlu staja başladıkları tarihten, b) (Değişik: 17/4/2008-5754/5 md.) (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten; sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten; gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten; tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için tarımsal faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili meslek kuruluşlarınca veya kendilerince, bir yıl içinde bildirilmesi halinde kaydedildiği tarihten, bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten; köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten; 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilenler için ise lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten, –––––––––––––– (1) 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle bu bentte yer alan “kamu düzeninin” ibaresi “ilgili mevzuatının” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. c) (Değişik: 17/4/2008-5754/5 md.) (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, göreve başladıkları veya bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri kapsamındaki okullarda öğrenime başladıkları tarihten, itibaren başlar. Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, gelir vergisinden muaf olanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların kayıt ve tescil işlemleri ile ilgili olarak kanunla kurulmuş ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.06.2010
Soru :
kolay gelsin üstadtevkifata tabi herhangi bir ödemem yok.dolayısıyla muhtasar beyannamelik bir durum yok.ben de muhtasar beyanname vermek ismediğime dair her muhtasar döneminde vergi dairesine dilekçe vermekteyim.memur, "bir sürü iş çıkarıyorsun bir daha dilekçe getirme beyannameyi ver damgayı öde" diyor.sorum şu:muhtasar beyanname mükellefiyetimi vergi dairesinde kapatıp ilerde muhtasar beyanname vermeyi gerektirecek bir durum doğduğunda tekrar tesis ettirsem olur mu?

Cevap :
Sayın Uluğ, Kamu görevi memurların keyfi davranışı ile yapılmaz.Tevkifata tabi işleminiz yoksa muhtasar beyanname verilmez.Bu durumu vergi dairesine bildirmeniz yerinde bir uygulamadır.Vergi dairesine vereceğiniz başka bir dilekçe ile Muhtasar beyanname verme yükümlülüğünüzü geçici olarak durdurabilirsiniz. Danışma Birmi


 

Tarih : 24.06.2010
Soru :
inşaat işi yapan firma inşaat bitiminde firmayı kapıyacaktır. kdv indirimi yaptıktan sonra kalan kdv alacağı için iade istemiyor bunu gider yazabilirmi

Cevap :
Sayın Demirci, Devreden KDV si mükelleflerin alacağı vergi değildir.KDV indirim hakkı olan mükellefler devreden katma değer vergilerini giderleştiremezler. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.06.2010
Soru :
Değerli üstadlarım, Anonim Şirketinin aktifinde kayıtlı, üzerinde üretim tesisi ve fabrika binası bulunan arazinin 1/3 lük kısmı belediye tarafından yol geçmesi sebebiyle bedeli karşılığı istimlak edilmiştir.İstimlak bedeli tahsil edilmiştir. Arazinin iktisap tarihi 5 yıldan eskidir. Aktifte kayıtlı değeri iktisap değeridir. İstimlak değeri ise iktisap değerine göre çok yüksektir. Muhasebe kaydı yapılırken arsanın değeri mi dikkate alınmalıdır yoksa üzerindeki tesisin arsa ile birlikte değerinin toplamı mı dikkat alınmalıdır.Muhasebeleştirken dikkat edilmesi gerekli vergisel ve şekli konular ile ilgili bilgi vermenizi ya da bir kaynak önermenizi rica ediyorum. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Üstüner, İstimlak edilen yerin satılan kısmı için orantı yapılarak arsa maliyeti belirlenir. Belirlenen tutar 252 hesabın alacağına yazılır. Satış (istimlak bedelibedeli ile maliyet bedeli arasındaki fark gelir olarak kayıtlara alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.06.2010
Soru :
vakfın bilanço esasına göre defterlerini tuttan mali müşavir yine aynı vakfın düzenlenmesi istenen iç denetim raporunu hazırlayabilirmi.

Cevap :
Sayın oğuzcan, Bahsetmiş olduğunuz raporun düzenlenmesinde 3568 sayılı meslek yasası ve Muhasebe uygulama genel tebliğinine göre bir sakınca yoktur.Ancak Vakıflar İstanbul bölge Müdürlüğüne münracaat ederek onların mevzuatına uygunluğu konusunda görüş alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.06.2010
Soru :
Sayın Danışma Brimi %1 hisseyle ortak olduğu A.Ş. nin yönetim kurulu üyesi ancak imza yetkisi yoktur. Sözkonusu A:Ş. nin diğer ortakları ortada yok. şirket merkezi yok yani gayrifaal ve kamuya ve piyasaya borçları ile birlikte yok olmuşlar. Ortada kalan ortak şirket ortaklığından çıkmak istiyor ve olası sıkıntılara karşı ne yapabilir. Çünkü şirketin hiç bir organı yok. istifasını sunacağı brim yok. şimdiden yanıtlarınız için teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yakışır, Sorunu çözmek için ilgili yönetim kurulu üyesi Ticaret Mahkemesine başvurarak kayyum ataması yaptırmak zorundadır. Danışma birimi


 

Tarih : 18.06.2010
Soru :
ŞİRKETİMİZ FİRMALARA İŞ GÜCÜ TEMİNİ YAPMAKTADIR. ÇALIŞANLARA İŞE GİDİP GELMEYELERİ İÇİN YOL PARASI VE BELİRLİ MİKTARLARDA DA YEMEK (SODEXHO İLE) VERMEKTEDİR. PERSONELLERE YAPILAN BU ÖDEMELER SSK PRİMİNE VE VERGİYE TABİMİDİR. TABİ İSE HERHANGİ BİR İSTİSNA VARMIDIR?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Prime esas kazançlar MADDE 80- (Değişik: 17/4/2008-5754/47 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir. ................... b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz. ................. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.06.2010
Soru :
Merhabalar; Benim sorum: A.Ş.lerde Emekli şirket ortağı Yönetim Kurulu üyelerine 'şirket genel kurulu kararı gereğınce 'Huzur Hakkı' ödenmektedir. Emekli maaşlarından SGDP kesilmesi gereki mi? İyi Çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigorta primine esas kazançlar arasında yer alan huzur hakkını alan kişi eğer emekli ortak ise maaşından SGDP kesintisi yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 14.06.2010
Soru :
şirketimiz ürettiği ürünleri adalara sevk ederken tekne kiralamakta.tekne sahibi kış dönemlerinde fatura verememekte..kiraladığımız bu tekneler için gider pusulası düzenlemekteyiz.stopaj oranı ve kdv karşısındaki durumumuz nedir.saygılarımla..

Cevap :
Sayın Çukadar, Deniz üzerinde nakliye işi yapan teknelerin gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olmaları gerekir. Yapmış oldukları hizmet karşılığı da fatura düzenlemek zorundadır. Fatura vermeyen tekneyi maliyeye bildiriniz. Gider pusulası ile işlem yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.06.2010
Soru :
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili olarak soru sormak istiyorum. 1- Amortismana tabi kıymetler listesinde 3.6.1 Kayıtlı Tahta paletler 2 yıllık amortisman süresinde itfa edilmektedir. itfası biten bu kıymetlerin amortisman kayıtlarından çıkışını nasıl yapabilirim. bu paletler mal sevkiyatlarında kullanılmakta ancak kayıtlarda 2 yılda amortisman ayrılarak gider yazılmaktadır. Süre bitiminde Hesapları ters kayıt yaparak kapatabilirmiyiz. 2. İşletmemiz Matbaa işletmesi olup, Kutu kesimleri için müşterilerimiz için özel Bıçak ve klişe kalıpları yapmaktayız bunlarda Amortisman listesinin 21.3 sırasına göre 2 Yıl süre ile amortisman ayrılmakta olup süre sonunda bu klişe ve kalıplar hiç bir ekonomik değer içermemektedir. bu malzemelerin listelerden çıkışlarınıda hesaplarıda ters kayıt yaparak kapatabilirmiyiz. 3. Demirbaş cihazlar ve Makine ve cihazlarda Amortisman süresi biten ve ekonomik değeri kalmayan sadece hurda olarak (demir aksağamı Kg olarak değer ifade eden) Demirbaşlarda Bilgisayar ve Elektronik cihaz olarak hiç bir değeri olmayan bu makinaların amortisman kayıtlarından çıkışını tespitlerini yaparak tutacağımız bir tutanakla hurdaya ayırarak hesapların ters kayıtla kapatabilirmiyiz. 4. Bazı dönemlerde Amortisman ayırmadım ayrılmayan bu amortismanların kayıtlarını nasıl ve ne şekilde yapabilirim bu amortismanları ayırmamam yukarıda bahsettiğim kayıtları yapmamda engel teşkil edermi konu hakkında tarafımıza bilgi vermenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim. ALİ SİPAHİ

Cevap :
Sayın Sipahi, Amortismana tabi iktisadi kıymetler ömrünü doldurmuş olsa bile bilançoda aktif değeri ve birikmiş amortismanı gösterilmek zorundadır. Ancak bu ATİK lerin satılması veya hurdaya ayrılması halinde birikmiş amortisman hesabı borç, amortismana tabi iktisadi kıymet alacak ve de aradaki farkın olumlu veya olumsuz oluşuna göre gelir veya gider hesabı oluşturularak bilançodan çıkarılır. İstisna edilmiş haller dışında bu işlemler için KDV hesaplanır. Ayrıca ATİK lerde amortisman ayırmadığınız dönemlere ilişkin amortisman ayrılmaz. Ayırdığınız takdirde KKEG olarak kayıtlara alacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.06.2010
Soru :
merhaba, öncelikle bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum.Sorum şu; şirketimizin personelleri sık sık şehir dışına seyahat etmekteler.Kendi adlarına düzenlenmiş olan otobüs biletlerinin tutarını hangi hesaba atmak doğru olacaktır?Resmi giderlerimize atabilmek için mutlaka biletin şirket adına mı düzenlenmiş olması gerekir?

Cevap :
Sayın Hıdırlar, Kurumların bordrosuna kayıtlı olan kişilerin yurt içi veya yurt dışı yapacakları seyehatler için yapmış oldukları harcamalar giderleştirilir. Bu giderleştirmenin yapılabilmesi için LTD şirkette ortaklar kurulu, A.Ş lerde yönetim kurulu kararı alınması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.06.2010
Soru :
HÜRRİYET GAZETESİ İLANIDIR.TARİH BELİRTİLMİŞTİR.BU İLAN İÇİN YAPTIRIM NEDİR.BU MAİL BİR ŞİKAYET SAYILIRMI SAYILMAZSA DİREK ŞİKAYET BİRİMİNİ ÖĞRENEBİLİRMİYİM.İYİ ÇALIŞMALAR Yayınlandığı Bölge İSTANBUL Yayın Tarihi 12.06.2010 Kategori MUHASEBE MALİ Müşavirlik Hizmeti verilir. S.M.M.M. belgeli geniş kadrosu ile şirketlere Denetim, Danışmanlık, Vergi Dairesi işlemleri, Ticaret Odası işlemleri, Resmi Muhasebe işlemleri ile Veraset ve Tapu işlemleriniz içinde hizmet vermekteyiz. 0.537.688 44 45

Cevap :
Sayın Topaloğlu, E-postanız Oda Sekreterliğine yönlendirilmiştir. Konuyla ilgili size yanıt verilecektir. İyi çalışmalar, Saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 11.06.2010
Soru :
İYİ GÜNLER;Anonim şirketlerde yönetim kurulu dışında kalan sadece hisse sahibi emeklilerin maaşlarından sgdp kesintisi yapılır mı?bağkur,emekli sandığı,ssk emeklisi olası durumu değiştirir mi?İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sorunuz mükerrer olup cevaplanmıştır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 11.06.2010
Soru :
İYİ GÜNLER;Anonim şirketlerde yönetim kurulu dışında kalan sadece hisse sahibi emeklilerin maaşlarından sgdp kesintisi yapılır mı?bağkur,emekli sandığı,ssk emeklisi olası durumu değiştirir mi?İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının Bağ-Kur sigortalılıklarının başlangıcı; kişi kurucu ortağı olduğu bir anonim şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur sigortalısı olmak için bağlı bulunduğu Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne müracaat ettiğinde, kendisinden vergi mükellefiyet kayıtları, ticaret sicil memurluğu kayıtları ve ticaret odası kayıtları istenilecek ve bu üç kayıttan ticaret sicil kaydının başlangıç tarihine göre Bağ-Kur sigortalılığı başlatılacaktır. Şu halde yönetim Kurulu Üyesi olmayan A.Ş. Ortağının emekli olması halinde maaşından sgdp primi kesilecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 11.06.2010
Soru :
şirketimizin sermayesi 20.000.tlden 250.000 tl çıkarılmıştır.ancak şirketimiz şirket ortaklarına 195.000 tl borçlu durumdadır.Arttırılan sermayemizi ortaklara borçlar hesabının bakiyesini kullanarak sermayeye ilave edebilirmiyiz bu konu hakkında tarafımıza bilgi vermenizi rica ederim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Yıldırım, Nakit sermaye artırımında bulunmuş iseniz ortaklar bu sermaye taahhütlerini yerine getirmek ve ödemek zorundadırlar. 331 hesaptaki tutarı yani ortakların alacaklarını sermayeye ilave edebilmek için tekrar bir sermaye artırımında bulunmanız gerekir. Ancak taahhüt edilen sermayeyi ödemeniz koşuluyla. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.06.2010
Soru :
İYİ GÜNLER; Anonim şirketlerde yönetim kurulu dışında olup sadece hissedar olan emekli kişiler için maaşından destek prim kesintisi yapılırmı?bağkur,emekli sandığı ,ssk dan emekli olması durumu değiştirir mi?İYİ GÜNLER

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının Bağ-Kur sigortalılıklarının başlangıcı; kişi kurucu ortağı olduğu bir anonim şirket ortaklığından dolayı Bağ-Kur sigortalısı olmak için bağlı bulunduğu Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne müracaat ettiğinde, kendisinden vergi mükellefiyet kayıtları, ticaret sicil memurluğu kayıtları ve ticaret odası kayıtları istenilecek ve bu üç kayıttan ticaret sicil kaydının başlangıç tarihine göre Bağ-Kur sigortalılığı başlatılacaktır. Şu halde yönetim Kurulu Üyesi olmayan A.Ş. Ortağının emekli olması halinde maaşından sgdp primi kesilecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 11.06.2010
Soru :
Merhaba; Özel İlköğretim ve Lise hizmeti veren bir kurumlar vergisi mükellefimiz için ÖZEL HESAP DÖNEMİ tayin edilmesini istiyoruz. Bunun için bazı kaynaklarda MALİYE BAKANLIĞI na müracat edilmesimi gerekiyor diye yazıyor. Mücarat için özel bir form varmı? MALİYE BAKANLIĞI'ndan kasıt ilgili Vergi Dairesimidir? Özel hesap dönemini biz tercih edebilirmiyiz, örn./ 01.07.2010 / 30.06.2010

Cevap :
Sayın Şişman, Özel hesap dönemi alabilmeniz için bağlı olduğunuz vergi dairesine müracat ederek istediğiniz tarihler için özel hesap dönemi alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. SORUM ŞU ŞİRKETİMİZ ADINA TESCİLLİ BİR MARKAMIZI BİZİM KULLANMADIĞIMIZ BİR ÜRÜNNÜMÜZ İÇİN BAŞKA BİR FİRMAYA 5 YILLIĞINA KİRAYA VERECEĞİZ.VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN HANGİ İŞLEMLERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR.

Cevap :
Sayın Şahin, Kira bedeli için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
Oto kiralama ve çekici işi ile uğraşan bir ltd.şti. müşterimiz var. Şirketimizin aktifinde kayıtlı kiralama işi için kullandıkları binek otomobillerin (2.el) satış kdv oranı %? kaçtır. Bu konuda tarafıma ilgili kanun maddelerini belirterek cevap verilmesini rica ederim.

Cevap :
Sayın Avcı, 6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çeşitli konularda uygulanacak KDV oranlarında yeni düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenleme ile KDV Kanununun 30’uncu maddesinin (b) bendine göre, alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır. Önceki düzenlemelerde, binek otomobil alımında KDV indirim hakkı bulunmayan işletmeler aktiflerinde kayıtlı binek otomobillerini sattıklarında %1 KDV oranı uygulamasına devam edildiği, bunun dışındaki işletmelerde (KDV yi indirim konusu yapabilen) yukarıdaki konu kapsamında yapılan ikinci el binek otomobil satışlarında %18 KDV oranı uygulamasına 2 yıl aktifte kalma şartıyla % 1 oranı uygulanmak üzere satabilecekleri imkanı getirilmiş bulunmaktadır. 2 yıl geçmeden satışı halinde KDV oranı %18 hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
Harcırah kayıtları hakkında: Yönetim Kurulu için ödenen harcırahların tahakuk kaydı ve ödeme kaydı ne zamandır? Örneğin nisan 2010 döenemine ait olan harcırah işlemlerine ait tahakkuk kaydı ne zaman yapılır? Örneğin ödemenin mayısın 5'inde yapılması durumunda kayıtların mayıs içine alınması uygun mudur?

Cevap :
Sayın Üreten, Harcırah ödemelerinde öncelikle seyehat edecek kişiye harcırah avans olarak verilir. Seyehat sonuçlandıktan sonra avans harcırah hesaplaması yapılarak giderleştirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
Merhaba, Babam SSK dan emekli olup,1997 yılında vefat etmiştir. 1 yıl kadar yetim aylığı aldım. Ancak SSK lı işe girdiğimden maaşım kesildi. Gazetede bugün okuduğum bir yazıda (POSTA) SSK lı işte çalışmış olsam da yetim aylığımın kesilemiyeceğini söyler, bununla ilgili bilginin doğruluğunu öğrenmek isterim. Şayet bu bilgi doğru ise geçmiş dönemlere ait almadığım maaşları alabilmek için nasıl bir yol izlemem gerekir. Konuyla ilgili bilgi vermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla, Canan Ayas

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yetim aylığı alan kişinin sigortalı olarak çalışmaya başlaması halinde yetim aylığı kesilir. Detaylı bilgi için ; 5510 Sy Sosyal sigoratalar Genel sağlık Sigortası Kanunu Md 34-35 Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması başlangıcı kesilmesi ve devri konularını düzenlemektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.06.2010
Soru :
Sayın Yetkili, İşyerimizde çalışan sigortalı, işyerimizden ayrılmadan sigortalı olarak çalışmasına devam edecek ayrıca bir minibüs alarak (sürücü çalıştırarak) servis işletmeciliği yapacaktır. Bu durumda ; 1) Sigortalı olarak çalışanımızın sigortalılığı devam edecek mi? 2) Münibus işletmeciliği mükellefiyet tesisi tarihi itibariyle Bağ-Kur kaydı yaması gerekir mi? 3) Bağ-kur kaydı yapıldığı takdirde şirketimiz SSK primi kececekmi. 4) Kısaca yukarıda durumu belirtilen kişinin Sosyal Güvenlik Kurumları karşısında durumunu nasıl değerlendirebiliriz. Şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalılık hallerinin birleşmesi MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır. Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir. (Değişik fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malûllük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.06.2010
Soru :
BİR GERÇEK KİŞİ,07/2007'DE MEVCUT ANONİM ŞİRKETE ORTAK OLUYOR VE 09/2007'DE 4-A SİGORTA GİRİŞİ YAPILIYOR.06/2010'DA İLK DEFA YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLUYOR.(4-A DEVAM EDİYOR) 1-SGK'YA GÖRE BURADA YANLIŞ BİR İŞLEM VAR MIDIR? İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sy SSGSSK nun 7. maddesi gereğince; Sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ..... b) (Değişik: 17/4/2008-5754/5 md.) (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin başladıkları tarihten; sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten; ....... itibaren başlar. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları, yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihte başlar ve bu tarih, şirket yetkililerince,Kuruma onbeş gün içinde bildirilir. Ayrıca; MADDE 53- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. (Ek fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler Sonuç olarak kişinin bildirimi 4/b olarak yapılmalıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.06.2010
Soru :
sevgili üstad apartman ve site yönetimlerinde çalıştırılan güvenlik görevlisi ve bekçilerin gelir vergisi istisnasından yararlanıp yararlanmayacaklarına dair soru sormuştum.istisna kapsamında olmadığı ve gelir vergisi kesintisi yapılması gerektiğini belirttiniz.fakat internette yaptığım araştırmada çeşitli tarihlerde gelir idaresi tarafından verilen muktezalarda gelir vergisi kanununun 23/6 maddesinde hizmetçilerin ücretleri(hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde,bahçelerde,apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmatçilği,süt ninelik,dadılık,bahçıvanlık,kapıcılık "GİBİ"özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.)nin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır dolayısıyle bekçi ve güvenlik görevlisininde kapıcılık görevini yürüten kimse ile aynı nitelikte olduğuna karar verilmiş olup gelir vergisi kanununun 23/6 maddesinde belirtilen hizmetçi kapsamında değerlendirilerek gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir diyor.bu durumda işhanı gibi ticari mahallerde çalışan güvenlik görevlilerinden kesinti yapılması gerekirken ticari mahal olamayan apartmanlarda çalışan güvenlik görevlilerinden ise kesinti yapılmayacağı sonucunu çıkardım değerlendirip bizi bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler.

Cevap :
Sayın Karaçengel, Bizim yorumumuz Apar.çalışan Güvenlik görevlilerinin istisna kapsamında olmadığı yönünüdedir.Bu görüş resmi bir görüş olmayıp, bu görüşe itibar etmeniz veya etmemeniz sizin tercihinizdedir. Resmi görüş için İst.Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.06.2010
Soru :
iyi çalışmalar, iki sorum olacak 1-) Bağkurdan babasından dolayı dul yetim maaşını alan birisi şirket ortağı olarak bağkur açılışı yapılırsa babasından aldığı dul yetim maaşı kesilirmi. 2-)prim ödemeye devam edip malülen emekli olursa hem babasından dul yetim maaşı alıp hemde kendi malüllük maaşını alabilirmi.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Dul maaşını hiçbirşey kesmez ama yetim maaşı kesilir. Malüllük maaşı alabilmesi için başkaca gelir elde etmemesi gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.06.2010
Soru :
iyi günler sayın hocam iyi çalışmalar. sorum şu; İSTANBUL” DA BULUNAN ŞİRKET MERKEZİMİZE BAĞLI OLMAK ÜZERE İSTANBUL VİLAYETİ SINIRLARI İÇİNDE KULLANILMAK ÜZERE EK BİR İŞYERİ AÇACAĞIZ. BU AÇACAĞIMIZ EK İŞYERİNİN MAL SAHİBİ DAHA EVVELDEN BU BİNAYI KİRALAMIŞ BULUNAN “A” FİRMASI KİRACI OLUP, BİZ FİRMA OLARAK AYLIK KİRA ÖDEMELERİMİZİ BU İŞYERİNİ BİZDEN ÖNCE KİRALAMIŞ BULUNAN “A” FİRMASI KİRACIYA ÖDİYECEĞİZ. BU KİRACI “A” FİRMA DA AYNI BİNADA TİCARİ FAALİYETİNE DEVAM EDECEK OLUP, BİZ BU KİRACI “A” FİRMANIN KULLANMADIĞI BOŞ YERİ KİRALAYIP FİRMAMIZLA İLGİLİ TİCARİ FAALİYETİMİZE DEVAM EDECEĞİZ. MAL SAHİBİ BİNAYI KİRALAYAN “A” FİRMASIYLA KİRA KONTRATI DÜZENLEMİŞ BULUNMAKTA VE “A” FİRMASI KİRANIN TAMAMINI MAL SAHİBİNE AYLIK KİRA FATURASI + KDV OLARAK ÖDEMEKTEDİR. MAL SAHİBİ FİRMA LİMİTED ŞİRKET OLDUĞU İÇİN “A” İLK KİRACI FİRMAYA FATURA + KDV OLARAK KİRAYI TAHSİL ETMEKTEDİR. SONUÇ OLARAK AYLIK KİRA ÖDEMELERİMİZİ BANKA KANALIYLA EFT OLARAK KİRACI “A” FİRMAYA ÖDİYECEĞİZ. GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ KİRALADIĞIMIZ İŞYERİYLE İLGİLİ OLARAK AYLIK KİRA FATURASI + KDV Lİ BANKADAN MI ÖDEME YAPACAĞIZ, YOKSA KİRACI “A” FİRMAYA AYLIK MUHTASAR BEYANNAMEMİZDE GELİR STOPAJ KESİNTİLİ KİRA ÖDEMESİ Mİ YAPACAĞIZ.

Cevap :
Sayın Çeken, Gayrimenkulde kiracı olan A firmasından (LTD şirket) kiralama yapılması halinde A firması kira bedeli + KDV li fatura düzenleyecek, fatura bedeli banka kanalıyla ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.06.2010
Soru :
Sevgili üstad apartman yönetimi apartmanda gece bekçisi çalıştırmak istemektedir.Bu durumda gece bekçisine yapılan ücret ödemesi üzerinden vergi tevkifatı yapılması gerekirmi?eğer gerekirse bu apartman yönetimi için muhtasar mükellefiyetimi açtıracağız?yoksa apartman yönetimlerinde çalışan bekçilerde kapıcılar gibi gelir vergisinden istisnamıdır?bu konuda değişik görüşler var kimi üstadlar bekçilerinde kapıcılar gibi değerlendirimesi gerektiğini yazmış,bir kısmı ise bekçilerden gelir vergisi kesintisi yapılması gerekir diyor.Ayrıca muhasebeciler ve avukatların apartman yönetimlerine kestikleri serbest meslek makbuzları stopajlı olarakmı kesilecek?uygulamada vergi mükellefi olanlara kesilen makbuzlarda stopaj yapılması gerek diye biliyoruz fakat GİB bursa vergi dairesi başkanlığı mükellef hizmetleri grup müdürlüğünün 24/9/2009 tarihinde bu konu ile ilgili verdiği görüşte site çalışanlarına ait bildirim hizmeti veren SMMM ve icra takibi konusunda hizmet veren avukata yapılan ödemelerden 193 sayılı G.V kanununun 94.mad.2 numaralı bendinin b alt bendi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir diye görüş bildirilmiş bu konularda bizi aydınlatırsanız memmnun oluruz teşekkürler.

Cevap :
Sayın Karaçengel, GVK 23.maddesinin 6.fıkrasında ticari mahal olmayan apartmanlarda çalışan orta hizmetçiliği, süt nineliği, dadılık, bahçıvanlık ve kapıcılık hizmetleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bahsetmiş olduğunuz apartmanlardaki gece bekçiliği bu istisna kapsamında değildir. Yapılan ücret ödemesinde gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Apartman adına vergi dairesinde muhtasar mükellefiyeti açılıp kesilen GV ve DV beyan edilip ödenecektir. Bursa VD Başkanlığının vermiş olduğu görüş doğru ve hukuka uygundur. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.06.2010
Soru :
değerli üstadım metro gross market gibi bir işletmeden ltd. şirketimiz ay içinde yapmış olduğu alışverişten bir kalem ürünü iade etmiştir.firma ise bizim iade fatura kesmemizi talep etmeyip bize gider pusulası düzenlemiştir. düzenlenen pusulada kdv rakamını ve matrahını belirtmiştir. biz bu gider pusulasınıistinaden iade fatura gibimi işleyecez? muhasebe kayıtlarını nasıl yapacaz? iyi çalışmalar dilerim..

Cevap :
Sayın Şen, Bahsetmiş olduğunuz gross market ve alıcı olan limited şirket, birer kurumlar vergisi mükellefi olup, mal alış satış ve iadelerini fatura ile yapmak zorundadırlar. Gider pusulası düzenleyen kurum bu işlemi vergi mükellefi olmayan kişilere yaparsa, diğer bir anlatımla nihai tüketicilere yapmış olduğu satıştan dolayı satmış olduğu malın iade edilmesi halinde gider pusulası düzenlemek zorundadır. Sonuç olarak mal satan gross marketin yapmış olduğu işlem hatalıdır. Bu hatayı düzelttirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.06.2010
Soru :
merhabalar bir işçi 10.05.2010-14/05/2010 tarihleri arasında istirat raporu aldı biz bu raporu sgk rapor bitiminden sonra 5 gün içerisinde bildirmedik 07/06/2010 tarihinde bildirmek durumunda kaldık kanuni bir cezası varmı. 5 gün rapor almış işçinin istirah parası ödemesinde sgk 5 günlük istirat parasını ödermi yoksa 2 gün kesip geriye kalan 3 günün parasınımı öder

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 2010/66 sayılı SGK genelgesi ile SGK dan tarafınıza Rapor vermediğiniz için bir yazı gönderilirse ve yazının tebellüğ tarihinden itibaren bu rapor sisteme girilmemiş ise tarafınıza İPC kesilir. Şu halde böyle bir İPC tarafınıza kelmemesi gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.06.2010
Soru :
Merhabalar; Benim sorum: Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen "Huzur Hakkı" SSK primine tabimidir. Bununla ilgi Alo Maliye sitesinde dahil değil deniyor. Fakat SSK sitesinde ise prim keselecek deniyor. Ayrıca Yargıtay (Yrg. 10.HD.03.05.1976,8678/3259)sayılı kararda Yönetim Kurulu Üyelerinin Vekalet akdi ile çalıştığını ve SSK'lı sayılmayacaklarını belirtmiştir. Şirketimizde emekli olan yönetim kurulu üyelerine "Huzur Hakkı" ödenmektedir. Emekli maaşlarından SGDP kesilmelimesi gerekiyormu gerekmiyormu? Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Konu ile ilgili Oda Başkanımız Yahya Arıkan ın yazısından alıntı yapılarak sorunuz cevaplanmıştır; Bir anonim şirketin kurulması için şirkette pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şart ve en az 3 kişiden oluşan yönetim kurulu var. Türk hukukunda “huzur hakkı” ise kural olarak anonim şirket yönetim kurulu üyelerine katıldıkları her toplantı için verilen bir tür ücret. Bu kapsamda huzur hakkı sabit bir ücret şeklinde ödenebilmektedir. Limited şirketler için ise müdür sıfatına sahip müdürler için huzur hakkına ilişkin bir düzenleme Türk Ticaret Kanunu’nda yer almamaktadır. Görüldüğü gibi “huzur hakkı” önemli sayıda insanı ilgilendiriyor. İşte şimdi bu durumda olanların vergi yükümlülükleri, asgari geçim indiriminden yararlanma hakları konusunda nasıl bir hukuk işliyor, onu masaya yatıracağız. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin içeride ve dışarıda elde ettikleri kazanç ve iratlarının tamamI vergiye tabidir. Aynı şekilde “ücret” bu kapsama girmektedir ve ilgili yasada ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kkazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. Aynı kanunun “Vergi Tevkifatı” başlıklı 94’ncü maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” hükmüne yer verilmiştir. Anılan kanunun “Asgari Geçim İndirimi” başlıklı 32’nci maddesinde de; “Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır” ifadesi vardır. Değerli okurlarım, Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ise “… ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır” açıklamalarına yer verilmiştir. Görüldüğü üzere; yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; şirket ortaklarına ortaklar kurulu veya yönetim kurulu toplantılarına katılmaları karşılığında huzur hakkı ödenmesi durumunda, bu ödemeler ücret sayılıyor. Ve yapılan bu ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/1. maddesi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, söz konusu ödemelerin yapıldığı dönemlerle sınırlı olmak kaydıyla, hesaplanacak asgari geçim indiriminin uygulanması mümkün bulunmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 04.06.2010
Soru :
merhaba benim sorum iş sağlığı ve güvenliği ile yönetmelikle ilgili olacak.mobilya imalatı ile uğraşan şirketimizin imalat ve şube olarak 2 ayrı işyeri var.birinde 40 diğerinde 20 kişi çalışıyor.benim işyeri hekimi ve iş güvenliği birimi oluşturma zorunluluğum varmı.yönetmelikte bunla ilgili çaıklama yok.toplam sayıya mı bakılmalı yoksa iki ayrı işyerimi gibi mi düşünülmeli tereddüt ettim teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı İş Kanunun 80-81 ci maddeleri gereğince işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak üzere çalıştırılacak olan kişilşerin hesabında işyerinde devamlı olark çalışan toplam işçi sayısı üzerinden hareket edilerek hesaplamalar yapılır.. İyi çalışmalar


 

Tarih : 03.06.2010
Soru :
limited şirketimiz 5811 sayılı varlık barışından faydalandıktan sora tasfiye kararı alarak tasfiyeye girmiştir 5811 sayılı varlık barışın dolayı sermaye artırımı yapma zorunluluğumuz bulunmaktadır. TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETİMİZE 5811 SAYILI KANUN GEREĞİ SERMAYE ARTIRIMI YAPMAMIZ UYGUNMUDUR ???

Cevap :
Sayın Taner, Tasfiye halindeki Şirketlerin 5811 sayılı Kanunundan yararlanması için Kanunuda ve ilgili genel Tebliğlerde özel bir düzenleme mevcut değildir. Ancak , Tasfiyeye girmiş bir şirketin bu yasadan faydalanması için Tasfiyenin durdurulup ,şirketin faal hale gelmesi gerektiği kananaatindeyiz.İşlemlerinize esas olmak üzere konuya ilişki İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizde fayda görüyoruz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.06.2010
Soru :
vereceğiniz yanıtlar için şimdiden teşkkür ederim. soru 1)Anonim şirketin yönetimde olmayan ortağı kurucu ortak olduğundan bağ-kurlu ancak şirkete hizmetleri için bir aylık maaşa bağlanması gerekiyor.Bağ-kurlu olduğu için sadece gelir vergisi ve damga pulu kesilecek sanırım.maaşa bağlanması için genel kurul kararı şartmıdır? Soru 2)Anonim şirketlerde hisse devri hangi şartlarda vergiye tabi olur.Belirli bir limit veya zaman süreci varmıdır?

Cevap :
Sayın Kartun, 1. 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir. a) Aylık prime esas kazanç, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. Beyanda bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlenir. b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur. 2-A.Ş lerde hisse devrine ilişkin detaylı geniş açıklamamız 2010 yılı mali rehberimizin 57 ve müteakip eden sayfalarda açıklanmıştır. Elinizde 2010 yılı mali rehberi yoksa sözkonusu rehbere elektronik ortamda web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.06.2010
Soru :
Gelir Vergisine kayıtlı bir mükellefim 1996 yılında çorlu'da kendine bir arsa alıyor 2004 yılında bu arsaya özel bir inşaat yapmaya karar veriyor. 01.03.2004 tarihinde yapı ruhsatı alıyor. Fakat daha sonra yapacağı bu inşaatı bölümler halinde satmaya karar veriyor. Durum böyle olunca bende firmaya inşaattan dolayı tescil yapıp 1996 yılında almış olduğu arsayı almış olduğu bedelle 192.000 TL olarak aktife kayıt ettim. İnşaat bitmek üzere. Arsaya değerlendirme yapmam gerekiyor. Bunun değerlendirilmesi hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum. Hangi tarihi baz alacağım. Arsanın alınış tarihini mi? ruhsat tarihini mi? yoksa aktife aldığım tarihi mi? şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Kıykaç, Arsanızın yeniden değerlendirilmesi sözkonusu değildir. Yapılacak inşaatta arsanın kayıtlı değeri maliyet unsuru olarak diğer maliyet girdileriyle muhasebeleştirilerek bina inşaat metrekare birim fiyatını tespit edeceksiniz. Sözkonusu arsayı aktife aldığınız tarih maliyet oluşum tarihi olarak dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.05.2010
Soru :
sayın yetkili tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten, ............... itibaren sona erer.demesi verdiğiniz cevabın tasfiye bitiminde ancak bağkurluluk sona erer diyemi anlamalıyım.yoksa iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde demesiyle evet mi anlamalıyım.bir öyle denmişi bir böyle tam olarak nedir teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı yasanın Sigortalılığın sona ermesine ilişkin 9. maddesi ( 3. alt madde ) açıkça belirtmiştir ki ; Sigortalılığın sona ermesi MADDE 9- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık; a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, hizmet akdinin sona erdiği tarihten, b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların; 1) Gelir vergisi mükellefi olanlar için, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten, 2) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) Gelir vergisinden muaf olanlar için, esnaf ve sanatkâr sicili kaydının silindiği veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamına girdiği tarihten, 3) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (3) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden, şahıs şirketlerinden kolektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının, şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten, limited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların, hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten, iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten, 4) (Mülga: 17/4/2008-5754/7 md.) 5) Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamına girdiği tarihten, 6) Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten, 7) Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı veya ikamet esasına bağlı olarak, o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olduğu tarihten, 8) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) (3) numaralı alt bent kapsamında iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları tarihten, 9) Köy ve mahalle muhtarlarından; kendi adına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar hariç, aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten, 10) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kaydına istinaden 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten, c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların; 1) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından, 2) (Değişik: 17/4/2008-5754/7 md.) Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten, d) 5 inci madde gereği bazı sigorta kollarına tâbi tutulanların, sigortalı sayılmalarını gerektiren halin sona erdiği tarihten, e) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında olanlardan, çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten, itibaren sona erer. .......... İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.05.2010
Soru :
İyi çalışmalar;x firmasında sigortalı olarak çalışan smmm bir kişiyi mali müşavirlik aş'ye ortak olarak alabilir ve yönetim kuruluna alıp; imza yetkisi verebilir miyiz?İlginize teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Bağımlı çalışan meslak mensuplarımız Ltd.ve A.Ş.lere ortak olabilirler.LTD. Şti.Müdür, A.Ş.lerde Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2010
Soru :
Merhabalar, Benim size raporlu işçilerle ilgili yeni uygulamaya konulan kanun ile ilgili bir sorum olacak. Bu kanuna göre raporlu personelleri rapor bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde elektronik ortamda bildirmemiz gerekiyor. Buna göre; Firmamızda 03.05.2010 tarihi itibariyle çalışmaya başlamış bir personelimiz yine aynı ay içinde 13.05.2010 tarihinde 2 günlük rapor almış. Raporlu personel 15.05.2010 da iş başı yapmış ve çalışabilir kaıdını ibraz etmiştir. Ancak sgk nın sitesine bildirim yapılmak üzere girildiğinde böyle bir personelin firmada kayıtlı olmadığı uyarısıyla karşılaşıyoruz. Bu durumda bildirimi de yapmamış gözüküyoruz. Bir cezai müeyyideyle karşılaşır mıyız? Sonuçta bu sgk dan kaynaklanan bir durum. Yada bu personelin sigortasını o ay için tam göstersek, cezai müeyyide uygulanır mı? Raporlu personelin raporlu günlerini çalışmış gibi göstersek yine de raporlu günleri elektronik ortamda vermemiz gerekir mi? Şimdiden ilginize teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçilerin çalışmadığı günlere dair eksik günlerinin bildirimini çalışır olarak göstermişseniz ve işçinizinde işgöremezlik parası almak gibi sgk bir başvurusu bulunmuyor ise İPC uygulamasına gerek bulunmamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.05.2010
Soru :
İYİ GÜNLER DİLİYORUM SANAYİ KUM ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMEYE TESİS KURMAK İÇİN HAZIR BETON VE ÇATI YAPMAK İÇİN GALVONİZ SAÇ ALMIŞ BULUNMAKTAYIZ. MUHASEBELEŞTİRİRKEN 253 TESİS MAK. VE CİHAZLARA AKTİFLEŞTİRİP AMORTİSMAN AYIRMAMIZ DOĞRU OLURMU YALNIŞSA DOĞRU MUHASEBE KAYDINI RİCA EDİYORUM.

Cevap :
Sayın Çelebi, Yatırımlar için alınan bahsettiğiniz malzemeler 258 hesaba kaydedilir. Yatırım tamamlanınca 258 hesapta oluşan maliyet 253 hesaba virman yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
İyi günler, Bir vakfın iktisadi işletmesi çatısı altında, Milli Eğitim Bakanlığı ile herhangi bir bağlantısı olmayan Turizm ve Otelcilik eğitimi veriliyor. Eğitime katılanlar 6 aylık pratik eğitimlerini çeşitli otellerde çalışarak yapıyorlar. İşvereren bu şartlarda çıraklık sigortası uygulayabilir mi? Teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 3308 sayılı yasaya göre çırak çalıştırabiliyor iseniz çıraklık yasasından faydalanabilirsiniz. Şöyle ki ; 3308 SAYILI YASAYLA ÇIRAK ÖĞRENCİLERE VE İŞVERENLERE TANINAN HAKLAR VE SORUMLULUKLAR 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile çıraklık eğitiminin daha etkili bir şekilde uygulanmasını temin amacıyla çırak ve işverenlere için getirilen haklar. Bu haklardan: A. ÇIRAK ÖĞRENCİLERE TANINAN HAKLAR 1. Sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmışlardır. 2. Askerlik işlemleri eğitimlerinin sonuna kadar ertelenmektedir. 3. İşyerlerinden ücret almaları sağlanmıştır. 4. Bütün öğrencilik haklarından faydalanmaktadırlar. 5. Meslekî ve Teknik Orta Öğretim ve Yüksek Öğretim Kurumlarına açık öğretime devam ederek yatay ve dikey geçiş yapabilecektir. B. İŞVERENLERE TANINAN HAKLAR 1. Aday çırak ve çırakların sigorta primleri Devlet tarafından karşılanmaktadır. 2. İş hayatına çalışma disiplini getirilmiştir. Aday çırak ve çıraklar, sözleşme ile işyerine bağlandıkları için gelişigüzel işyeri değiştirememektedirler. 3. İşyeri açma belirli kurallara bağlanmıştır. Kanunla gelişigüzel işyeri açılması önlenmiştir. 4. Kanun kapsamına giren işyerlerinde Kanunda belirtilen sınırlar içerisinde ve Bakanlıkça tespit edilen esas ve ölçülere göre çırak, teknik ve meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptıran gerçek ve tüzel kişilere Gelir ve Kurumlar Vergilerinden fona ödedikleri meblağın % 50’si teşvik primi olarak fondan iade olunur (3308 -33.maddesi). C. İŞVEREN VE VEKİLİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Aday çırak ve çırağın; a. Millî, ahlâkî, insanî ve manevî değerlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, b. Pratik eğitimini eksiksiz yapmasını sağlayarak aday çırakları çıraklığa, çırakları kalfalığa hazırlamak, c. En iyi şekilde yetiştirilmesi için, mümkün olan özeni göstermek, bu maksatla diğer ilgililerle sıkı bir işbirliği içinde çalışmak, d. İzin, hastalık ve diğer sebeplerle olan devamsızlığını ilgili meslekî eğitim merkezi müdürlüğüne bildirmek, e. Pratik eğitiminden sorumlu olacak usta öğretici görevlendirmek, f. Pratik eğitimle ilgili malzemeleri sağlamak, g. Sözleşmesinde belirtilen şartlara uymak, ücret ve sosyal yardımlarını zamanında vermek. 2. Aday çırak ve çırağa her yıl teorik eğitimi yapıldığı zamanlar dışında bir ay ücretli izin vermek. 3. Teorik eğitime devam etmesini sağlamak için merkez müdürlüğünce belirlenecek programa uygun olarak aday çırak ve çırağa haftada bir gün ücretli izin vermek veya teorik eğitimin işyerinde yapılması halinde aday çırak ve çırağı teorik eğitim süresince ücretli izinli saymak. 4. Özel olarak aday çırağın; a. İlgi ve istidadına uygun meslek seçimi yapmasına yardımcı olmak, b. İş hayatı şartlarına uyumunu sağlamak ve çalışmayı sevmesine yardımcı olmak, 5. Çıraklık süresini tamamlayan çırağın açılacak ilk kalfalık sınavına girmesini sağlamak. D. ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1. Kendisine verilen işleri dikkat ve özenle severek yapmak. 2. Pratik ve teorik eğitimine düzenli şekilde devam etmek ve sınavlarına girmek. 3. İşyerine ait olup kendisine emanet edilen ticari ve meslekî sır ve özelliklere saygı göstermek ve bu konuları başkalarına aktarmamak. 4. İşyerine ait makine, araç ve gereçleri korumak. 5. Aday çırak ve çıraklık sözleşmesinde belirtilen hususlara uymak. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
özel bir şirkette bağımlı olarak çalışan (sgk'lı); smmm belgesine sahip bir kişi, müşavirlik şirketine ortak olabilir mi? ve x smmm aş.'nin yönetim kurulunda yer almasında bir sakınca varmı?

Cevap :
Sayım Yılmaz, Bağımlı olarak bir şirkette çalışan meslek mensubu, smmm a.ş.nin ortağı olabilir ancak yönetim kurulunda olamaz ve imza yetkisi alamaz. Sadece ortak olarak faaliyetine devam edebilir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
Sn. Danışman, Şirketimiz Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde kurulu firmalardan gıda analiz hizmeti almaktadır. Bu ülkelerle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunduğundan kurumlar vergisi stopajı yapmadan sadece sorumlu sıfatı ile KDV hesaplamaktayız. Fakat bu firmalara bankadan ithalat ödemesi olarak para transferi yaparken banka stopaj yapıldığına ilişkin EK:2/a beyannamesi istemektedir. Bu formu doldurup imzalasak vergi dairesi yazılı olarak stopajın detayını sormaktadır. Bu formu imzalamadan banka transferi yapmamaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yapılmış ve kurumlar vergisi stopajı yapılmayan ithalat işlemlerinde transfer nasıl yapılacaktır? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Gümüş, Bahsetmiş olduğunuz ülkelere ilişkin çifte vergilemeyi önleyici anlaşmayı bankaya ibraz etmeniz halinde işlemin yapılması gerekir. Aksi durumda bu konuda ne gibi işlem yapılacağını BDDK'dan bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.05.2010
Soru :
Sayın üstad. Belirli süreli iş sözleşmesi ile ilgili soruma verdiğiniz cevap için teşekkür ederim. Cevabınızın uzunluğu sebebi ile katlanmış olduğunuz zahmet nedeni ile ayrıca teşekkür ederim. Cevapta iş sözleşmeleri ile ilgili bir çok bilgi bulunmasına rağmen esas benim sorduğum sorunun cevabını bulamadım. Şu iki soruyu sormuştum; 1) Belirli iş sözleşmesinin bitimi ile iş akdi sona erdirilecekse, bitime doğru işçiye / işverene yazılı bildirimde bulunmaya gerek varmıdır. 2) Belirli süreli iş sözleşmesi yapıldı, süre bitiminde iş akdi sona erecek ve uzatılmayacak. İhbar tazminatı söz konusumudur?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Cevabın uzunluğundan rehavete kapılmışsınız ve sanırım sonuna kadar okumamışsınız. Şöyle ki; Süreli feshin belirsiz süreli iş sözleşmeleri için söz konusu olduğunu hatta aklınızın karışmaması için belirsiz süreli iş sözleşmesi ile belirli süreli iş sözleşmesinin yasal ayrımını size aktarmaya çalıştım. Ancak sanırım bunu gözden kaçırdınız. Size telefonla da ulaşamadım. Kısacası; Belirli süreli iş sözleşmeleri uzatılıp belirsiz süreli iş sözleşmesi olmamışlarsa sona ermesi halinde bildirim ve tazminat verilmez. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.05.2010
Soru :
meslek mensubunun ortak olmuş olduğu şirketin defterlerini tutma konusunda meslek mensubu kendi ortak olmuş olduğu şirketin muhasebesini tutamayacağını biliyoruz , a.ş ortağı olan ve hisse miktarı en düşük seviyede olduğu şirket yönetiminde olmayan bir meslek mensubu kendi şirketinin muhasebesini tutabilr mi? A.Ş de denetçi olan birisi o şirketin defternini tutabilr mi teşekkürler

Cevap :
Sayın Demir, Meslek mensuplarımız limited şirketlerde müdür, A.Ş lerde yönetim kurulu üyesi (kanuni temsilci) olamazlar. Ancak gerek A.Ş gerekse limited şirketlere ortak olabilirler. Ortak oldukları şirketlerin defterlerini tutabilir, beyannamelerini imzalayabilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.05.2010
Soru :
5811 sayılı kapsamında Varlık Varışından faydalanan Kollektif şirketimiz. Oluşturulan Fon Hesabını henüz sermaye ilave etmeden nev'i değiştirerek ltd. şti. oluyor. Koll. şti'nin öz sermaye tesbitinin içinde İlgili fon Hs.'da yer alıyor. Bu durumda KOll.şti'nin öz sermayesi ltd.şti.'nin kuruluş sermayesi içinde yer alacağından ve nev'i değişikliğide 6 aylık süre içerinde gerçekleştiğinden. Kollektif şirket 5811'e göre oluşturulan fonu (nev'i değişikliği ile ) sermayeye ilave etmiştir. şeklindeki görüş ve uygulamamız doğrumudur. görüş ve önerilerinizi rica ediyorum. iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Papakçı, Bizim görüşümüz nevi değişikliği olmadan önce sermayeye ilave edilmesi yönündedir. 5811 Sayılı Yasadan yararlananlar kollektif şirkette ortak olan gerçek kişilerdir. Oysa yeni oluşan limited şirketin kişiliği tüzel kişiliktir. İşlemlerinie esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.05.2010
Soru :
Yeni mevzuata göre iş görmezlik belgeleri izin süresinin bitiminden sonra 5 gün içinde yapılması gerekiyor... İstirahat bitiş süresi belli olmayan doğum raporlarında raporun sisteme girişi nasıl yapılmalıdır.?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SGK dan alınan rapor da ne zaman işbaşı yapacağı bellidir. Eğer değil ise ki bu doğumdan sonra 8 hafta ençok doktor raporuyla 6 aydır. Bu süreler dikkate alınarak 27579 sayılı İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ gözönünde bulundurularak bildirimleri yapılmalıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.05.2010
Soru :
Sayın Üstad. Belirli süreli iş sözleşmesinde süre bitiminden önce sözleşmenin bitimi ile beraber iş akdinin sona ereceğini işçiye/işverene bildirimde bulunmaya gerek varmıdır? Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı söz konusumudur?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi Madde 11 - İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar. Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları Madde 12 - Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır. İhbar Tazminatı ise; Süreli fesih Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir. Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 21.05.2010
Soru :
İyi günler.muhasebesini tuttuğum bir anonim şirketin kurucu ortağı(şirket 2007 yılında kuruldu)bağ-kur primi ödüyor.Bu ortak yönetim kurulunda değil.Fakat şirket için çalışmalarda bulunuyor ve şirket buna bir ücret ödemek istiyor.Ücret almaya başlayınca sosyal güvenlik ve vergisel açıdan kesintileri nasıl olacaktır?Yine bağ-kur devam edecekmi?yoksa normal ücretli gibi mi bordro kesintileri gerçekleşecek?şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 1479 sayılı kanunun mülga 24'üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde SGK'ya bildirilecektir. Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. 5510 sayılı kanunun geçici 22'nci maddesi ile 1479 sayılı kanuna göre 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) SGK'ya yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirilmektedir. 01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir. Yukarıda bahsettiğim gibi eğer 4/a ortak ise huzur hakkından sgk primi alınacak ya da eğer 4/b li ortak ise aldığı ücret üzerinden gelir ve damga vergisi ödeyecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.05.2010
Soru :
İyi günler.Bir şirketin sigortalı çalışanı(aynı zamanda şirket ortağının oğlu) Yurt dışından ithal edilecek ürün siparişi tespiti ve sözleşme yapmak için yurt dışına gidecek.Şirket bu konuda karar alıp yurt dışı ev kirası yemek ulaşım ve benzeri giderleri işyeri gideri olarak işlememizi istiyor.Çalışan aynı ülkede üniversite eğitimi de alıyor.Giderleri kanunen işleyebilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Bahset olduğunuz giderleri ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi olarak düşünüyorsanız giderleştirebilirsiniz. Ancak ileride bir ihtilaf yaşamamanız için sorunuzdaki konuyu aynen dilekçe haline getirerek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.05.2010
Soru :
Şirketimiz yurtdışından gelen malı, gümrükteyken başka bir ülkeye satmıştır(transit ticaret). 1)Bu satışın KDV beyannamesinde kaydı normal ihracat gibi mi yapılacaktır? 2)KDV iadesinin istenmediği durumlarda da "indirilecek KDV listesi", " iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen KDV listesi", "ihracat istisnası ile ilgili gümrük bey. ve satıs faturaları listesi" doldurulacak mıdır?

Cevap :
Sayın Bolkar, Transit ticaretle ilgili yapılan satış, KDV Beyannamesinin hiçbir bölümünde yer almayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.05.2010
Soru :
Merhaba Öncelikle Verdiğiniz bu güzel danışmanlık hizmeti için çok teşekkür ederim. Benim sorum 4447 Sayılı Kanunun Geçici 9. Maddesi ile ilgili yayımlanan 2010-33 Sayılı Genelge ile ilgili olacak.. Defterini tuttuğum şirket 2009 Kasım ayında işçi çalıştırmaya başladı. ve o aydan itibaren sürekli 3 işçi çalıştırmakta sadece Ocak 2010 döneminde ay içinde 1 işçi işten çıktı ve aynı ay içinde ilerleyen günlerde 1 işçi işe girdi ve yine ay sonu 3 işçi olarak kaldı. Sonraki aylarda bir değişiklik olmadı ve 3 işçi olarak devam etti. Şimdi ben ilgili genelgedeki şartlara baktığımda geriye dönük 3 aylık dönem içinde işe giriş yapacağım sigortalıların kuruma verilen bildirgelerde isimlerinin olmaması şartı ve şirketimizin Ekim 2009 itibariyle çalışan işçi sayısına ek olarak sigortalı işe alma şartı bulunuyor. Şirketimizin zaten Kasım 2009 tarihinden itibaren işçi çalıştırmış olması şartları sağlanıyor. Yalnız 2009-52 nolu genelge beni çelişkide bıraktı. Şirket ilk kez bu teşviklerden yararlanacağı için 2009-52 deki 18-29 yaş meselesi 5921 Sayılı Kanun kapsamında yeni işe giriş yapacağımız ve yaşları 31 ila 40 arasında bulunan sigortalıların teşvik kapsamı dışında kalması gibi bir durum ortaya çıkarmı ? Biraz uzun bir soru cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 2009/52 ..... 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında 5838 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklik sonucunda, anılan maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesine ilişkin, kapsama giren sigortalıların; - 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması şartı, 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması şeklinde, - 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınmış olması şartı ise, 1/7/2008 ila 30/6/2010 tarihleri arasında işe alınmış olması şeklinde, değiştirilmiş bulunmaktadır. Buna göre, anılan maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, Sigortalı yönünden; - İşe giriş tarihi itibariyle; erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması, - 2008/Ocak ila 2008/Haziran veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, - 1/7/2008 (dahil) ila 30/6/2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınması, - Fiilen çalışması, ....... İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.05.2010
Soru :
Merhaba Öncelikle Verdiğiniz bu güzel danışmanlık hizmeti için çok teşekkür ederim. Benim sorum 4447 Sayılı Kanunun Geçici 9. Maddesi ile ilgili yayımlanan 2010-33 Sayılı Genelge ile ilgili olacak.. Defterini tuttuğum şirket 2009 Kasım ayında işçi çalıştırmaya başladı. ve o aydan itibaren sürekli 3 işçi çalıştırmakta sadece Ocak 2010 döneminde ay içinde 1 işçi işten çıktı ve aynı ay içinde ilerleyen günlerde 1 işçi işe girdi ve yine ay sonu 3 işçi olarak kaldı. Sonraki aylarda bir değişiklik olmadı ve 3 işçi olarak devam etti. Şimdi ben ilgili genelgedeki şartlara baktığımda geriye dönük 3 aylık dönem içinde işe giriş yapacağım sigortalıların kuruma verilen bildirgelerde isimlerinin olmaması şartı ve şirketimizin Ekim 2009 itibariyle çalışan işçi sayısına ek olarak sigortalı işe alma şartı bulunuyor. Şirketimizin zaten Kasım 2009 tarihinden itibaren işçi çalıştırmış olması şartları sağlanıyor. Yalnız 2009-52 nolu genelge beni çelişkide bıraktı. Şirket ilk kez bu teşviklerden yararlanacağı için 2009-52 deki 18-29 yaş meselesi 5921 Sayılı Kanun kapsamında yeni işe giriş yapacağımız ve yaşları 31 ila 40 arasında bulunan sigortalıların teşvik kapsamı dışında kalması gibi bir durum ortaya çıkarmı ? Biraz uzun bir soru cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 2009/52 sayılı SGK Genelgesine göre, ....... anılan maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, Sigortalı yönünden; - İşe giriş tarihi itibariyle; erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması şartı yeralmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.05.2010
Soru :
merhabalar...programınızda SOSYAL GUVENLIK UZMANI eğitimi varmı?SGK müfettişler grubunun verdiği eğitim neticesi başarılı olanlara certifica veriliyor..mesleğimizin ayrılmaz parçası olan bu önemli konu için düşünceniz varmı,yoksa yukarıda anılan grubun eğitiminemi gidelim?teşekkürlerimle....

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yönetimimizin önümüzdeki dönem Stratejik Planlaması içinde bu konu ile ilgili çalışma bulunmaktadır. Konu hakkında tarafınıza bilgi verilecektir. İyi çalışmalar...


 

Tarih : 12.05.2010
Soru :
Sayın yetkili, Yaklaşık 2 hafta önce meslek mevzuatı ile ilgili olarak buradaki platformdan soru göndermiştim. Fakat hâlâ bir cevap yazılmadı. Soru size gelmemiş olabilir mi? veya sorum cevaplanma aşamasında olabilir mi? Bilgilendirmenizi rica ederim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Karaca, Sizden ricamız sorunuzu yazıp göndermeniz, hemen yanıt verilecektir. Ulaşmamış olabilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.05.2010
Soru :
Sayın Üstad, Bilindiği üzere döviz büfeleri 153 Efektif Alışları : 15.000 TL.- 900 Efektif Mevcudu : 10.000 USD 100 Kasa 15.000 TL 950 Efektif Vaziyeti 10.000 usd Efektif Alışıdır... --------------------------------------- Almış olduğumuz 10.000 usd'yi Arbitraj işlemi yaparak 7.000 euro'ya Bankadan Çevireceğiz. Almış olduğumuz 10.000 usd'nin Değeri : 15.000 TL buda demek oluyor ki; 7.000 euro'nun değeri : 15.000 TL olduğudur. muhasebe kaydı olarak bu arbitraj işleminin yapılışı: Nasıl olmalıdır. Kanaatimce: ------------- .. / .--------------- 950 Efektif Vaziyeti : 10.000 usd 900 Efektif Mevcudu : 7.000 Euro 900 Efektif Mevcudu : 10.000 Usd 950 Vaziyeti : 7.000 Euro ------------. . / . . ----------- Şeklinde olması gerektiği ve kesinlikle Arbitraj işleminde TL değerinin gözükmemesi gerektiği yönündedir. Fakat bazı meslektaşlarımız; Bu arbitraj işlemlerini ---------------- / -------------- 153 Alış Euro : 15.000 TL 900 Efektif Mevcudu : 7.000 Euro 100 Kasa 15.000 TL 950 Efektif Vaziyeti 7.000 Euro ------------- / ---------------- Şeklinde göstermektedir. Burada herhangi bir alış işlemi olmadığı halde, şirket efektif almış gibi, şirket efektif satmış gibi gözükerek olmayan TL. bazında 153 ve 600 hesaplarda artış gözükmektedir. Oysa ki, yapılmış olan sadece : 10.000 USD'nin 7.000 Euro'ya çevrilme işlemidir. Efektif Maliyetinde hiç bir değeşiklik yoktur. Bu konu ile bizi siz değerli üstadlarımızın bilgilerinden faydalanmak istiyoruz. Saygılarımla, ZEYNEL YILMAZ

Cevap :
Sayın Yılmaz, Konuya ilişkin olarak sizin yappmış olduğunuz muhasebe kaydının doğru olduğu kanatindeyiz.Çünkü gerçekte bir döviz alım satımı yapılmamaktadır. Size önerimiz işlemlerinize esas olması ve ileride hukuki bir sorun yaşanmaması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlğından mukteza talep etmenizi öneriz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
defterini tutttuğum inşaat işleri faaliyetinde bulunan ltd sti (ortakları eşlerden oluşan)kiralık olarak tuttuğu bürosuna 3 aydır uğramamakta, aradığımda telefonlarıma cevap vermemektedir. 2 aydır beyannamesini vermeyi kestim. piyasaya fatura kesip sattığından şüphelenmekteyim çünkü bana getirdiği yüksek miktarlı faturaların hiçbirinin ödemelerini tüm sıkıştırmalarıma rağmen devamlı getireceğim sözleriyle savuşturarak getirmemiştir. Bu durumu vergi dairesine bildirmem benim açımdan bi problen yaratır mı. Malesef bu tür insanlardan hem paramızı alamadığımız gibi hemde bizi böyle zor durumlara sokmaktadırlar. sizden ricam bana yapmam gerekenler hakkında yol göstermeniz.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Taşçı, Bahsettiğiniz Limited Şirketin bilinen adresine mesleki sözleşmenizi tek taraflı feshettiğinizi ve defter ve belgeleri en geç 15 gün içinde teslim alması için iadeli taahhütlü ihtar mektubu gönderin. Sözkonusu mektup adrese ulaşmadığı veya tebliğ edilemediği durumda posta alındıları ile birlikte muhafaza edin. Ayrıca müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesine bize belirttiğiniz hususları bir dilekçeyle bildirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.05.2010
Soru :
merhabalar.beyannamelerini imzaladığımız mükelleflerin listesini 17,05 e kadar vd ne bildirmek zorundayız. ben mükellefiyetimi (büroyu) 18.02.2010 da kapattım. 2009 yılı için vermem gerekirmi tereddüt ettim. bilgilendirirseniz sevinirim. iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Şen, Müşterilerinizin 2009 yılına ilişkin vergi beyannamelerini imzaladığınız için mükellefiyetinizi 2010 yılında kapatmış olsanız dahi bildirim yükümlülüğünüzü yerine getirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.05.2010
Soru :
Apartman yönetimince Kırtasiyeden alınmış boş bir makbuzla aidat Aidat vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilirmi.

Cevap :
Sayın Karabacak, Apartman yönetimleri VUK belge basım ve dağıtım yönetmeliğine tabi bir işletme olmadığı için düzenlenen makbuz veya gider belgesi muhasebe kayıtlarına alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.05.2010
Soru :
Ben smmm ruhsatımı aldıktan sonra 10 yıl bir fiil bir LTd ştte Bordrolu olarak Muhasebe servisin de çalıştım bu on yıllık sürenin son bir yılında şirketimiz Tasfiyeye girdi ben yine burda bordrolu çalışmaya devam ettim son bir yıl şirketimim tasfiye halinde olması ymmm sınavına girmem için gereken 10 yıllık süreyi etkilermi sonuçta bu şirkette 10 yıl bordrolu göründüm saygılar

Cevap :
Tasfiye halindeki şirketler, tasfiye sürecinde başta vergi ve muhasebe uygulamaları olmak üzere hukuki işlemlerin tasfiye sonuna kadar yapılması zorunludur. Dolayısıyla sizin bu süreçte bordrolu olarak çalışmanız ve YMM süreniz konusunda bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Ancak, sınavı yapacak olan TURMOB'a müracaat ederek yazılı bir görüş almanızda fayda görüyoruz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.05.2010
Soru :
Merhabalar…Bir mükellefim 21.10.1949 doğumlu bir bey.Sigortaya ilk giriş tarihi 05.09.2001.Toplam 873 gün prim ödemişliği var.Başka hiçbir kurumdan prim ödemişliği yok.Emekli olabilme ihtimalide yok.Ancak Yaşlılık sigortasına ödenen primlerini toptan ödeme şeklinde almak istiyor.60 yaşını doldurdu.Toptan ödeme talep etme hakkı var mı ? Eğer var ise nereye hangi evraklarla başvurması gerekiyor ? Şimdiden Teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Primlerin geri alınması, biri ‘yaşlılık toptan ödemesi’, diğeri ‘ölüme bağlı toptan ödeme’ olmak üzere iki şekilde oluyor. Yaşlılık toptan ödemesi, sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan sigortalının, yaşlılık (emekli) aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde, malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamaması durumunda söz konusu olabiliyor. Ölüme bağlı toptan ödeme ise, sigortalının ölümü halinde, ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması durumunda söz konusu oluyor. Bu durumda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla hesaplanan ölüm toptan ödeme tutarı, sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına Kanun’da belirtilen hisseler oranında paylaştırılıyor. 4/a (SSK) kapsamında ödenen primlerin iadesinde; 1 Ekim 2008 tarihinden önceki döneme ilişkin sigortalının kendisinin ve işverenlerinin ödediği, 1 Ekim 2008 tarihinden sonraki döneme ilişkin ise sigortalının kendisi adına bildirilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi iadeye konu oluyor. 4/b (Bağ-Kur) kapsamında ödenen primlerin iadesinde; 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası ayrımı olmaksızın sigortalının ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi iadeye konu oluyor. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de toptan ödemelerine dahil ediliyor. Ancak kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık sigortası) ile genel sağlık sigortası primleri iade edilmiyor. Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler MADDE 89- (Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/53 md.) Sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal ederse ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse eski işverenin Kuruma olan prim ile gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı sözleşme hükümleri Kuruma karşı geçersizdir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir. Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 3 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak, ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır. Bakanlar Kurulu, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar artırmaya veya bu oranı % 1 oranına kadar indirmeye, yeniden kanunî oranına getirmeye ve uygulama tarihini belirlemeye yetkilidir. Dava ve icra takibi açılmış olsa bile, prim ve diğer Kurum alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilir. Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü saklıdır. Prim iadesi nedeniyle sigortalıların, isteğe bağlı sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının aylık, gelir, ödenek ve sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını yitirmeleri durumunda, bu Kanuna göre ödenen aylık, gelir ve ödenekler ile sağlanan sağlık hizmetleri durdurulur. Yanlış veya yersiz yapılan masraflar 96 ncı madde hükümlerine göre ilgililerden geri alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.04.2010
Soru :
Merhaba.Gelir vergisi mükellefi müşterimin açılıştan önceki tarihe ait binek otosunu Vergi Dairesine bilgi vererek kayıtlarımıza almak istiyoruz. Sorumuz 1) Örnek; aracın alım tarihi 2007 işyeri açılışı 2010 olduğu takdirde geçmiş yıl amortisman giderlerini msr.olarak kullanabilirmiyiz? 2) İşyerimizi 2010 sonunda kapattığımızı varsayalım kayıtlarımıza alınan aracın çıkışını yapmak zorundamıyız? Hangi değerden ve nasıl kayıtlardan çıkışını yapabiliriz. (Fatura kesmem gerekiyorsa kullanamadığım amortisman giderini maliyetimden düşebilirmiyim.) Saygılarımla

Cevap :
Sayın Çilesiz, 1-Bahsetmiş olduğunuz aracın amortisman giderlerini aracın aktife alındığı tarihten itibaren muhasebeleştireceksiniz. 2-İşyerinin kapatılması durumunda sözkonusu araç için fatura düzenlenecek, KDV hesaplanacak, birikmiş amortismanlar ters kayıtla kapatılır. Gelecek yıl amortismanları gider yazılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.04.2010
Soru :
merhaba..ben düz lise mezunuyum.sm iken 20,12,2009 ta yapılan sınavla smmm ünvanını elde ettim. ÖZEL tabiri başına ilave edilmiş bu durumda olanların diğer yani eskiden bu ünvanı elde etmişlerden farkı nedir?neleri yapamazlar?örneğin y.okul mezunu olmadıkları için ymm olamadıkları gibi..ÖZEL tabiri sadece sınavları belirtmek içinmi kullanıldı?böyle bir tabir kanunda mevcut değil...bu konuda bilgi verirseniz sevineceğim...teşekkürlerimle

Cevap :
Sayın Ökten, 3568 Sayılı Yasaya 5786 Sayılı Kanun ile eklenen Geçici 11.maddeye göre "Özel" kelimesi yapılacak sınavlar için kullanılan bir kelimedir. SM'den SMMM'ye geçiş sınavını başarıyla vermiş olanlar "SMMM" unvanını alacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.04.2010
Soru :
iyi günler; AŞ yönetim kurulu üyesi (ücret almayan )olarak görev yapan emeklilerde destek primine tabi midir? destek primi emekli maaşlarındanmı kesilir,kişinin kendi mi yatırması gerekecektir?bağkur yada diğer sandıklardan emekli olması, durumda değişiklik yaratırmı?teşekkürler,iyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı SSGSS Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığına ilişkin süreler hariç olmak üzere çalışılan süreleri için, sosyal güvenlik destek primi oranı olarak bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen hükümler uygulanır. Bu oran, bu maddenin yürürlüğe girdiği yılda % 12 olarak, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak uygulanır. Ancak bu oran % 15’i geçemez. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.04.2010
Soru :
Sayın Yetkili; Daha öncede yazmama rağmen bi cevap alamadım sizden.Sorum şu A.Ş ile denetim ve tam tastik sözleşmesi yapmış olan YMM nin isminin beyannamelerde ^beyannameyi düzenleyen^ kısmında isminin yer almaası mevzuat açısından uygunmudur.Uygun değilse ne gibi bir işlem gerçekleştirilmelidir.Bu firma 28milyon cirolu bir firma beyannamelerini SMMM nin imzalaması gerekir.İlginiz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla;

Cevap :
Sayın Kantar, Sorunuz daha önce sistemimize gelmemiştir. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin aktif büyüklükleri ve net satışlarının tutarı ne olursa olsun YMM'lere tam tasdik yaptırmak zorunlulukları yoktur. Bu konuya ilişkin deyatlı açıklamamız 2010 yılı Mali Rehberimizde yapılmıştır. Ancak isteğe bağlı olarak tam tasdik sözleşmesi yapan vergi mükelleflerinin E-Beyanname şifresini şirket adına almışlar ise ve de tam tasdik sözleşmesi YMM ile yapılmışsa beyannameyi düzenleyen bölümüne YMM nin kimlik bilgileri yazılacaktır. Şirket adına E-Beyanname gönderme şifresi yoksa beyannameler YMM nin şifresi ile gönderilecektir. Burada da beyannamelerin düzenleyen bölümüne YMM'nin kimlik bilgileri yazılacaktır. (VUK 340-346) Danışma Birimi


 

Tarih : 28.04.2010
Soru :
Merhaba; Gelir Vergisi Kanunu'un 89 maddesinin 2.bendine aşağıdaki hüküm bulunmaktadır: 2. Beyan edilen (5281 sayılı Kanunun 43/8-c maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) gelirin % 10'unu aşmaması(*), Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler). Yukarıdaki hükme göre indirimden yaralanılacak belgelerin tevsik edilmesi (belgeler muhafaza edilerek dosyalanması) gerekmektedir. Söz konusu haracamlara ait belgelerde yer alan KDV'lerin İndirilecek KDV olarak değerlendirilmesi mümkün müdür? Bilgi ve belge paylaşımızn için teşekkür ederim. Özcan ÇAĞLAR

Cevap :
Sayın Çağlar, GVK 89.maddesinde belirtilen indirimler öncelikle geçici vergi beyannamesinden daha sonra da yıllık beyanname üzerinden yapılması gereken şahsi indirimlerdir. KDV ise ticari işlemlerde defter kayıtları üzerinde yapılan bir indirim veya hesaplamadır. Dolayısıyla GVK 89/2.maddesine göre yapılan indirimler fatura benzeri vesikaların KDV dahil tutarları üzerinden yapılır. Ayrıca ticari işlemlerden KDV indirilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.04.2010
Soru :
A işyerinde çalışan sigortalılarımızın işin bitimi nedeni ile işten çıkışlarını yaptık ve gün kaybı olmadan A işyerinin ortağı olduğu başka bir firmaya (adi ortalık firması) işe girişlerini yaptık.A firmasından çıkışı verilen işçilerin işten ayrılış bildirgelerinin 10 gün içerisinde verilmesi gerekir mi?Sosyal Güvenlik Kurumunun 121 sayılı genelgesinin II-Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile ilgili işlemler kısmında aynı işverene ait bir işyerinde çalıştırılmak üzere işten ayrılan sigortalılar için işten ayrılma bildirgesinin verilmesinde on günlük süre sınırı olmadığı yazıyor.A firması ile A firmasının ortağı olduğu adi ortaklik firması aynı işyeri sayılır mı? Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Her iki işyeri de ayrı tüzel kişilikler olup işten çıkışlarını yaptığınız işçileriniz için İşten Ayrılış Bildirgelerini vermeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.04.2010
Soru :
Merhaba 1-Apartman site yönetiminde makbuz keserken Gelir Vergisi eklenecek midir? Site yönetimlerine Gelir vergisi eklenerek kesildiğinde Gelir Vergisi mükellefiyeti açılması gereklimidir? 2-Bir sitede kapıcı çalıştırmada herhangi bir sınırlama varmıdır.En fazla kaç kişi kapıcı olarak çalıştırılabilir ? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kaya 1-Site yönetimlerine düzenlenecek serbest meslek makbuzlarında gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Site yönetimi, sitenin bulunduğu mahaldeki vergi dairesinde stopaj mükellefiyeti açtıracak, GVK 23/6.madde hükümleri haricindeki tevkifata tabi işlemlere ödeme yapılması halinde gelir vergisi stopajı hesaplanacaktır. 2- Konut Kapıcıları Tüzüğüne göre kapıcı sayısında bir sınırlama bulunmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.04.2010
Soru :
İyi günler.İşletme defterine tabi mükel lefimiz taşeron olarak inşaat onarım işi yapıyor.Hak edişimiz 1 yıl sürecek.Kesilen hak ediş tutarları geçici vergi dönemlerinde gelir olarak beyan edilip maliyet hesaplanacak mı.Yada iş bitimine kadar hak edişi göstemeyip malzeme alışları stok bırakılıp birinci sınıf ve şirketlerde olduğu gibi iş bitiminde mi maliyet oluşturacağız.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Bir takvimılı içinde yapılacak inşaat ve onarım işleri için tevkif edilen gelir vergileri önce geçici vergi sonra da yıllık beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ancak, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat işlerinde geçici vergi beyannamesi verilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2010
Soru :
Merhaba Bizim organize sanayi bölgesinde ardiye olarak kullandığımız bir yerimiz var.Herhangi bir üretim yapılmadığından buranın tapusu çıkarılamadı.Devir sözleşmesi ile satın alındı,organize sanayi bölgesinin buranın bize ait olduğunu gösteren yazısı da elimizde mevcut fakat tapusu olmadığı için demirbaşlarda gözükmüyor.Bu doğru bir işlemmi kayılara alınması gerekir mi yoksa tapu çıkınca mı almalıyız? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Gövem, Gayrimenkullerde "sahiplilik" tapu kaydı ile ispat edilir. Tapuda şirketiniz adına tescil olmadığı için sözkonusu yer sizin olmayıp organize sanayi bölgesinde size tahsis edilmiş bir kullanım yeri niteliğindedir. Bilançonuzda bu yerin bedeli Haklar bölümünde gösterilmesi gerekir. Demirbaş kavramı ile bahsettiğiniz konunun ilgisi yoktur. Sözkonusu yerin tapuda tescili yapıldıktan sonra Haklar Hesabından Binalar Hesabına virman yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
İyi çalışmalar Şirketimizin ortağı olan limited şirketi Şirketimiz ile birleştirmek için yapmamız gerekenleri bildirirmisiniz? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Gülpınar, Şirket birleşmeleri ve devirleri ile ilgili olarak kurumlar Vergisi kanunun 18-19,20 ve 21. maddeleri ile bu konuları örnekleri ile açıklayan 1 sayılı kurumlar vergisi Genel Tebliğinin inceleyiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
Merhaba; Sayın Yetkili;Anonim şirketde denetim ve tam tastik sözleşmeli YMM verilen beyannamelere(kurumlar vergisi bey.-Geçici vergi bey.-KDV-Muhtasar Bey.) imza atabilirmi beyanameyi düzenleyen kısmınında ismi yer alabilirmi.Bu meslek mevzuatı açısından yasalmıdır.Yasal değilse bununla ilgili ne gibi bir işlem gerçekleştirilmelidir. Saygılarımla;

Cevap :
Sayın Kantar, VUK 340 Nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre denetim ve tam tasdik sözleşmesi yapan YMM'ler kendi şifreleriyle e beyanname gönderebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2010
Soru :
iyi çalışmalar. Ticari inşaat işi ile uğraşan mükellefimiz 3 dairelik inşaat işini 01.03.2010 bitirdi. Yapı denetimden ve sgk iş bitirme ve ilişiksiz belgesini aldı. İnşaatı devam ederken 1 dairesini sattı diğer dairelerin satışı gerçekleşmedi. Ancak satılan daire 01.03.2010 tarihinden sonra teslimatı yapıldı. Halen Firmamız devam ediyor. Satılan Dairenin ve satılmayan dairelerin faturası ne zaman kesilmesi gerekiyor; ayrıca sgk işçilik farkı çıktı farkı ödedik. Bu Farkla ilgili yapılması gereken bir işlem varmıdır. ilginize teşekür ederim.

Cevap :
Sayın Atmaca, Yap sat şeklindeki inşaat işlemlerinde inşaatın bitimi ile maliyetler oluşur. Satış işleminin tapuda tescil edilmesi halinde fatura düzenlenmesi gerekir. İnşaat devam ederken yapılan satışlar için tahsil edilen bedeller için fatura düzenlenmez. Çünkü yapılan tahsilat avanstır. İşçilik farkı maliyet hesapları bitmeden önce çıkmış ve ödenmiş ise maliyete eklenir. Gecikme zammı, faizi veya ceza ödenmiş ise KKEG'e yazılır. Maliyet çıktıktan ve satış işlemi gerçekleştikten sonra çıkan işçilik farkları mükellefiyetin açık olması halinde KKEG'dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2010
Soru :
İyi Günler Şirketimizden ayrı bir adreste şube açılışı yaptık.Açılış tarihinden itibaren şubede 1 kişi sigortalı olarak çalışacak.İlk işyeri açılışında olduğu gibi sigorta işyeri açılışı ve işçi bildirimi için 30 günlük süre geçerlimidir.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Şube açılışında ilk açılıştaki 30 günlük süre uygulanmaz. Çünkü işyeri ayrı bir işyeri değilldir, merkeze bağlı şubedir. iyi çalışmalar


 

Tarih : 14.04.2010
Soru :
Merhaba, Benim Sorum yurtdışından bir firmanın isim hakkını kullanmamız sebebiyle yıllık belli bir ücret ödüyoruz. Bunun Sorumlu sıfatı ile kdv ve Stopaja tabi olduğunu daha önce öğrenmiştim. Fakat Muhtasar beyannamesinde bu stopajı hangi kod da göstereceğime dair yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkürler...

Cevap :
Sayın İncesu, Bahsetmiş olduğunuz stopajla ilgili Muhtasar Beyannamede 141'dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2010
Soru :
SAYIN DANIŞMA BİRİMİ 05.01.2009 tarihinde tasfiyeye giren bir limited şirketim var. 01.01.2009-05.01.2009 normal dönem, 05.01.2009-31.12.2009 tasfiye dönemi olarak gözükmekte. Tasfiyeye giriş Kurumlar vergisi beyannamesini elden VD.sine verdik. Bu dönemde tasfiye girişte zararımız oluştu. Fakat 05.01.2009-31.12.2009 tasfiye dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesini internetten verirken 2009'daki normal döneme ait (tasfiyeye giriş zararı) cari yıl zararını Kurumlar vergisi beyannamesinde belirtememekteyiz. Bu durumda neler yapmamız gerekmektedir. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Çardak, 1.Tasfiye Dönemi Beyannamesinde 01.01.2009-05.01.2009 dönemi önceki dönem olarak yazılacağından bu dönemde çıkan zararınızı 06.01.2009-31.12.2009 1.tasfiye dönemi beyannamesinden mahsup edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2010
Soru :
İyi Çalışmalar. Gelir vergisi mükellefi tarafından Tevkifatlı şekilde satın alınan Bakır Lamanın alındığı şekilde (her hangi bir üretim sürecine sokulmadan) satılması durumunda düzenlenecek satış faturasında alıcı tarafından Kdv Tevkifatı yapılacak mıdır? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Filiz, KDV 95-96-97 Nolu Genel Tebliğlerine göre bakır lamanın alındığı şekilde (her hangi bir üretim sürecine sokulmadan) satılması durumunda düzenlenecek satış faturasında alıcı tarafından Kdv Tevkifatı hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2010
Soru :
çok acil üstadlarım Mükellefim bankalara ve yüksek düzeyde yöneticilere eğitim ve seminer veren limited şirkettir.2 sorum olucak.. 1-Şirketimiz ders saati başına ücret ödeyerek arada bir özel bir üniversitede ücretli olarak çalışan öğretim görevlisine eğitim verdirecektir.(Öğretim görevlisi olmayanlar da olabiliyo)Şirketimizin bu ödemeyi nasıl belgelemesi gerekir? Ücretmi yoksa gider pusulası mı? 2-Şirket ortaklarına da aynı şekilde eğitime gittikleri için ayrıca ödeme yapılması gerekiyor, ücret bordrosu mu düzenlenmesi gerekiyor.(ortaklar bağkurlu)

Cevap :
Sayın Dinçer, 1-Üniversite öğretim üyesi veya diğer eğitmenlere ödenen tutarlar ücrettir. Ücretlerin vergilendirilmesi rejimine göre vergilendirme bordroyla yapılacaktır., 2-Eğitim veren kişinin şirket ortağı veya 3.kişi olması yukarıda bahsettiğimiz vergileme tekniğini bozmamaktadır. Dolayısıyla şirket ortaklarına da ders ücreti ödemesi yapılıyorsa bordroya dahil edilerek vergilendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.04.2010
Soru :
iyi günler danışmanlık ve eğitim veren bir firmada danışmanlık hizmeti veren gerçek kişiye düzenenlenen gider pusulasında tevkifat oranı ne olacaktır. iyi çalışmalar dilerim..

Cevap :
Sayın Aksoy, GVK 18.maddesi kapsamına girmeyen (telif hakları ödemesi) işlemlerde iki türlü vergilendirme sözkonusu olur. Birincisi bahsetmiş olduğunuz eğitim veren öğretmen-danışman bahse konu olan firmada ücret karşılığı çalışıyor ise elde edilen kazanç ücret olup bordrolama yapılmak suretiyle vergilendirilir. İkincisi ise sözkonusu kişi sizin müşterinize veya başka müşterilere de benzer danışmanlık hizmeti veriyorsa ve kendi başına bağımsız bir işverene bağlı olmaksızın çalışıyorsa elde edilen kazanç serbest meslek kazancıdır. GV mükellefiyeti tesis ettirip serbest meslek erbabı olarak vergilendirilecektir. Bu tür ödemelere gider pusulası düzenlenmesi ve tevkifat sözkonusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.04.2010
Soru :
şirketimiz(ltd)ikinci el binek otosu aldı satıcı vergi mükellefi değil onun için fatura kesemedi,noterin kasko değeri üzerinden şirket kayıtlarına aldık yapılan işlem doğrumu ayrıca aylık olarak kdv beyannameleri ile verilen ba formunda araç bedelini göstermemiz gerekirmi araçın kasko değeri 10.800.-tl dır. acil olarak cevaplarsanız sevinirim teşekkürler

Cevap :
Sayın Kayalıbay, Satın almış olduğunuz taşıtla ilgili olarak alış tarihindeki Ba formuna dahil etmemiz gerekir. Ba-Bs formlarının KDV Beyannameleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.04.2010
Soru :
Şirketimiz alacağına karşılık, anlaşarak şirketin makinalarını aldı. Makinaların Faturası da alındı. Makinaları kiraladığımız bir yere kurarak imalata başladık.Fakat bir müddet sonra makinaları aldığımız firmanın diğer alacaklıları tarafından işletmemizdeki makinalara ve ürettiğimiz mallara haciz konuldu ve satıldı.Makinaları hacizden tekrar satın aldık ama ürettiğimiz malları alamadık. Bu durumda: 1-İkinci defa İcradan aldığımız kendi makinalarımız için ödediğimiz parayı daha önceki demirbaş maliyetinemi ekliyeceğiz yoksa masraf mı yazacağız. 2-Stoklarımızda görünen icrada satılıp elimizden çıkan malların çıkışını nasıl yapacağız.Zarara atabilirmiyiz.O mallar için ödenen kdv ne olacak. Not:İcra satışı nedeniyle firmamıza para ödenmemiştir.Bizim olmıyan bir borcu avukatında azizliği neticesi biz ödemiş olduk. Cevap için şimdiden teşekkür eder,hayırlı günler dilerim.

Cevap :
Sayın Halavut, Sormuş olduğunuz sorunuzdaki işlemlerin vergi uygulamalarına ve muhasebe uygulamalarına aykırı işlemler olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla size vereceğimiz yanıt ile yeni bir yanlışlığa mahal vermek istemiyoruz. Bu konuya ilişkin doğru işlem yapabilmeniz için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından alacağınız muktezaya göre işlem yapmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2010
Soru :
bir firmamda geçen sene ssk müfettişleri defter ve belgelerini istediler. tebligat 30.06.2009 tarihinde yapılmış fakat firma yetkilileri ben tatilde olduğumdan dolayı bu olayı bana tatil dönüşü bildirdiler ve tebliğatın üzerine 10.07.2009 teslim alındı yazmışlar. buna göre bende defterleri incelemesi için müfettişi 21.07.2009 tarihinde posta ile gönderdiğim bir davet ile firmaya davet ettim. ssk daha sonradan bu firmaya bir ceza kestiler. ve tebliğatın 30.06.2009 tarihinde yapıldığını davetin 21.07.2009 tarihinde yapılmasından dolayı 15 günlük süreyi aştığımızı bildirdi ve ceza kesti. defter ibrazım mali tatile denk geldiğinden dolayı benim davet yazımın ve 15 günlük sürenin mali tatile göre uzamasımı gerekir mi yoksa etkilenmez mi

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO: 1) 1. Giriş 28/3/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin uygulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamalar ile anılan maddenin (9) numaralı fıkrasının verdiği yetkiye istinaden belirlenen diğer hususlar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 2. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar." hükmü yer almaktadır. Söz konusu fıkra hükmüne göre mali tatil, her yıl temmuz ayının birinci gününden (haziran ayının son gününün resmi tatil olması halinde ise temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden) başlayarak aynı ayın yirminci günü sona erecektir. Buna göre mali tatilin ilk defa uygulanacağı 2007 yılında, 30 Haziran 2007 günü resmi tatil olan Cumartesiye rastladığından ve temmuz ayının ilk iş günü de 2 Temmuz 2007 olduğundan; 2007 yılında mali tatil, 3 Temmuz 2007 tarihinde başlayacak ve 20 Temmuz 2007 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir. 3. Mali tatil kapsamında olmayan süreler 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında, "Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu fıkra hükmüne göre, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacaktır. Ayrıca, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacaktır. Diğer taraftan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır. Örnek : 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun hükümlerine göre hesaplanan yiyecek bedelinin 1 ay içerisinde ödenmesini talep eden yazı, 10 Haziran 2007 tarihinde mükellef (A)’ya tebliğ edilmiştir. Söz konusu alacağın, 10 Temmuz 2007 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerekmekte olup, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilen ödeme süresinin mali tatil nedeniyle uzaması mümkün bulunmamaktadır. 4. Mali tatil nedeniyle uzayan süreler 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. 4.1. Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri Bu Tebliğin "Diğer hususlar" başlıklı (10) numaralı bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere, beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Buna göre 2007 yılı için, mali tatil 3 Temmuz 2007 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2007 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 27 Temmuz 2007 tarihi olacaktır. Diğer taraftan, mükelleflerin mali tatil süresinin sonunu beklemeden beyannamelerini vermeleri de mümkündür. Örnek : Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan (B) Limited Şirketinin, 2 Temmuz 2007 tarihinde düzenlediği sözleşmeye ilişkin damga vergisini 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirmesi gerekmekte olup, bu sürenin son günü olan 17 Temmuz 2007 tarihi mali tatile rastladığından, söz konusu beyannamenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamak suretiyle 27 Temmuz 2007 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir. 4.2. İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesine göre ikmalen, re’sen veya idarece tarh olunan vergiler taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içind


 

Tarih : 08.04.2010
Soru :
iyi çalışmalar sorum , şirkete ait pos cihazının kullanımı ile ilgili. faaliyet konusu şehiriçi kargo işi olan şirketim , internet üzerinden satış yapan firmaların ürünlerinin teslim işini yapmak istemektedir. satıcı firmalar , bizden , satmış oldukları ürünlerinin bedelini , şirketimize ait pos cihazı ile tahsil etmemizi istiyorlar. şirkete ait pos cihazımız ile , müşterilerimin satmış oldukları ürünlerin bedelini tahsil etmem ilgili mevzuat açısından uygunmudur. selamlar

Cevap :
Sayın Şener, Vergi mükellefleri satışa konu ettikleri mal ve hizmetlerini kendilerine ait pos cihazlarıyla tahsilatlarını yapabilirler. Başkalarına ilişkin mal ve hizmet satışlarını kendi pos cihazlarıyla tahsil edemezler. Sorunuzda bahsettiğiniz kargo firması sizin işyerinizde bulunduracağı kendisine ait (kargocunun) pos cihazı ile tahsilatını yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2010
Soru :
üstadım iyi çalışmalar diliyorum.bir limited şirketimiz 2007 yılında ithal edeceği çanta için 190.000 tl ihracatçı firmaya para gönderdi.biz de bunu 159 nolu hesapta gösterdik.lakin ihracatçı firmanın maliyeye borcundan dolayı bize göndereceği ithal mallara el konuldu ve biz ithalatımızı gerçekleştiremedik.Mükellefim bu konuda herhangi bir yasal işleme başvurmadı.Benim sorum Hesaplarımızda duran 1900000 tl'lik avans hesabını nasıl kapatabilirim ya da bu şekilde mi bırakmalıyım teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Şafak, Vermiş olduğunuz avansın tahsili için öncelikle muhatabına dava açmanız gerekir. Davanın seyrine ve sonucuna göre VUK 322 veya 323.maddelerine göre işlem yaptıktan sonra hesaplarınızı kapatabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2010
Soru :
A.Ş iz.Damga vergisi mükellefiyetimiz mevcut.Her ay beyanname boşta olsa vriyoruz.Bugüne kadar damga vergisi defteri 2009 dahil ara tasdik edilmişti.Fakat bu yıl ara tasdik yapılması atlanmış.Şu anda ara tasdik yapılabilir mi yapılmazsa ne gibi sakıncaları ve cezaları var?vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederiz.

Cevap :
Sayın Yılmaz, DV defteri Damga Vergisi Kanununa göre tutulması gereken bir defterdir. Tasdik usulü ise VUK a göre defterlerin tasdiki hükümlerine tabidir. Dolayısıyla 2010 yılında tutacağınız DV defterini süresiide tasdik etmediğiniz anlaşılmaktadır. Bu işlemin vergi idaresi tarafından tespiti halinde gerekli cezalar kesilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2010
Soru :
5 ortaklı a.ş.yiz.yönetim kurulu başkanı vefat ettiğinden dolayı yapmam gereken iş veya işlemler hakkında bilgi verirseniz sevinirim.(Ortaklar anne -baba-2 kardeş ve 1 enişteden oluşuyordu.Ölen YKbaşkanı baba onun hisseleri ne olacak?) saygılarımla,

Cevap :
Sayın Yılmaz, Öncelikle A.Ş.in hukuki kişiliğini kaybetmemesi için yeni bir ortak alıp A.Ş nin en az 5 ortak olma kuralını tamamlayınız. Daha sonra şirket yönetim kurulu toplanarak ilk genel kurul yapılana kadar görev yapmak üzere yeni yönetim kurulu ve başkanını seçmesi gerekir. Ölen kişinin hissesi mirası reddetmiş mirasçılara veraset ilamındaki hisselerine göre dağıtılır. Ölen kişi için ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilir. Veraset ve intikal vergisi beyannamesine intikal eden A.Ş hissesi beyan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.04.2010
Soru :
2004-2005 yılları arasında 1 yılı aşkın süre sm stajı yaptım. Daha sonra dosyam yandı. Stajımı YMM ofisinde yaptım ve değerlendirme notumuda alıp odaya teslim ettim. Fakat A grubu değerledimeye katılmadım. Şu an Lisans mezunu olarak SMMM stajı yapıyorum. Yaptığım 1 yıllık SM stajımın SMMM stajına eklenmesini istiyorum. Mevzuatta bu konuyla ilgili olumlu yönde açıklama varmı? Eğer yoksa bu konuyu hangi kuruma taşımalıyım? Lise mezunu SM'ler SMMM sınavlarına katıldığına göre benimde Lİsans mezunu SMMM stajyeri olarak daha önce yaptığım SM stajımı SMMM stajıma ekleme hakkım olmalı. Süreler zaten uzamış durumda, herşey aleyhimize, yaptığım SM satjının kazanılmış bir hak olduğunu düşünüyorum. Birde odada katılmak istediğim dil kursu stajdan sayılıyormu, sayılmıyorsa bununla ilgili bir çalışma varmı? İlginize teşekkür ederim. İyi çalışmalar,

Cevap :
SAYIN TURGAY AKYAZI, SERBEST MUHASEBECİLİK STAJI AYRI BİR KATEGORİDİR. SM STAJYERİ DOSYANIZ İPTAL EDİLMİŞTİR. İPTAL EDİLEN HİÇ BİR DOSYA ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILAMAZ. BU NEDENLE SMMM STAJINIZA SM STAJYERİ İKEN YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ÇALIŞMALARIN EKLENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BELİRTTİĞİNİZ SM DEN SMMM YE GEÇİŞ AYRI BİR KONUDUR. BURADA SM LER STAJYER DEĞİL, MESLEK MENSUBUDUR ZATEN. BU NEDENLE İKİ AYRI KAVRAMI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMAK GEREKMEKTEDİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 04.04.2010
Soru :
Sayın Hocam,31.03.2010 itibariyle Anonim şirketimizde nevi değişikliği yapılmış ve aynı tarihte Ticaret Sicilinde tescili yapılarak Limited şirkete dönüştürülmüştür.Yeni limited şirkete yeni vergi kimlik numarası tahsis edildi.Yaptığımız genel kurulda eski Aş nin tüm mal varlığını ve sermayesini olduğu gibi limited şirkete devrettik.Burada aklımıza takılan şu ,Limited şirket yeni vergi kimlik numrası aldığı için ,Aş den devir gelen Ticari mallar,Sabit kıymet ,haklar vb. gibi maddi duran varlıklara fatura kesecekmiyiz,yani Aş den Limitede devir olan varlıklara ilişkin herhangi bir fatura düzenlemelimiyiz ,yoksa Genel kuru kararı bu devir için yeterli olur mu?İlginiz için teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim..

Cevap :
Sayın Özcan, Şirketlerin nevi değiştirmesi halinde fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2010
Soru :
İyi Çalışmalar dilerim İndirimli orana tabi kdv iadelerinde mahsup işleminin yapılabilmesi için Ymm raporunun özel durumu hakkında bilgi almak istiyorum tekstil ürünü üretiminde hammadde alışlarımız %18 ile giriyor tekstil ürünü olduktan sonra % 8 kdv ile çıkış yapılıyor iade isteyebilme alt limit olan rakamın üzerine çıkarak aide almamız gereken rakamı diğer vergi borçlarımıza mahsup etmek istiyoruz (satmış olduğumuz tekstil ürünleri iç piyasaya satılıyor ihracat ve ihraç kayıtlı satış yok)Ymm raporu olmadan mahsup işlemimiz gerçekleşir mi nakit iade talep edilmeyecek Teşekkürler

Cevap :
Sayın Kahrıman, Tekstil üretiminde ağırlıklı olan hammaddelerin alışlarında da KDV oranı %8'dir. Ancak, genel giderlerle yüklenilen KDV %18'dir. Dolayısıyla tekstil işlerinde yüksek oranlı KDV girdisinin çok olup, düşük oranlı KDV çıktısının olmasına pek rastlanılamaz. Sizin bahsettiğiniz şekilde bir durumla karşılaşılması halinde iade alep edilmesi veya vergi borçlarına mahsup edilmesi işlemleri ile ilgili olarak KDV 99-101-105-107 ve 111 Seri Nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre işlem yapılır. Sözkonusu tebliğleri inceleyerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2010
Soru :
Sayın İlgili, Durum; 2 mükellefimle, iletişimim koptu, bize bilgi/belge gelmiyor (işyeri adreslerinde yoklar, bildiğim kadarıyla tic.faaliyetleri bitti), ücret alacaklarımız da var. Biz, 2009 dönemi (yıllık bey. dahil) ilgili beyannameleri verdim. 01/01/2010 sonraki döneme ait işlem yapmayacağımı bildirmiştim/mail.. Sorularım : 1- Bu v.b. durumlarda öncelikle sıkıntı yaşamamam için yapmam gerekenler nelerdir ? 2- Bu durumda olan mükelleflerin, belge/defterlerini, ilg. vergi dairesine teslim etmem gerekir mi? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Kadız, Müşterinizin bilinen adresine şözleşmenizi tek taraflı fesih ettiğinizini bildirin.Belli bir süre vererek Defter ve belgeleri almasını tebliğ edin. Gönderdiğiniz yazı tebliğ edilemez ise müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesine durumu bildirip defter ve bellgeleri alırlarsa teslim edin. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2010
Soru :
iyigünler; Ba - Bs formlarının yasal süresi bitiminden itibaren 10 gün içinde düzeltme yapılması durumunda 355 md göre ceza uygulanmamakta idi .2010 yılı için durumda değişiklik varmıdır? uygulama aynen devam etmektemidir?

Cevap :
Sayın Karaca, 01.08.2009 tarihinden itibaren süresinde verilen bildirimlerin (Ba-Bs) düzeltilmesinin ilk 10 gün içinde yapılması halinde VUK Mük.355.maddeye göre ceza kesilmeyecektir. Uygulamada herhangi bir değişiklik sözkonusu olmayıp devam etmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2010
Soru :
MERHABA 14.11.09 TARİHİNDE YAPILAN ABC SINAVINDAN B GRUBUNU KAZANIP C GRUBUNA GEÇTİM. DOSYAMIN İNCELENEREK C GRUBUNA HANGİ DÖNEM'DE SINAVA GİREBİLECEĞİM KONUSUNDA BİLGİ İSTEMEKTEYİM. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. t.c. kimlik no: 27850136024

Cevap :
SAYIN FATİH MERT, KABACA YAPILAN İNCELEMEDE KASIM 2010 C GRUBU SINAVA KATILABİLECEĞİNİZ ANLAŞILIYOR. ANCAK KASIM SINAVINA KATILIP KATILMAYACAĞINIZIN ANLAŞILABİLMESİ İÇİN KASIM SINAVI BAŞVURU TARİHLERİNDE ODAMIZA GELEREK DOSYA İNCELEME SONUCUNUZU ÖĞRENMENİZ VE EKSİKLERİNİZİ TAMAMLAYARAK SINAV BAŞVURUSU YAPMANIZ GEREKİYOR.


 

Tarih : 02.04.2010
Soru :
İyi günler, mükellef kara taşımacılığı işi ile uğraşmakta olup, kendi aktifinde kayıtlı kamyonlarla taşıma yapmaktadır. Bir bölgedeki 1 ay içinde taşıyabileceği yükü taşımak için müşterisiyle anlaşmıştır. Kamyonlar her sefere çıktığında taşıma irsaliyesi kesilmektedir. Alıcı firma toplu iş için anlaşıldığı için iş bitiminde faturanın kesilmesini istemektedir. Ancak sevk irsaliyesindeki 7 günlük süre bu iş içinde geçerlimidir? Firma faturayı iş bitiminde kesebilirmi? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Sevk irsaliyesi malın seyrüseferinde (taşınmasında) malı taşıtan tarafından düzenlenen bir belgedir. Sevk irsaliyesi ile yapılan teslimler için VUK 231/5.madde hükmüne göre satıcı alıcıya 7 gün içinde fatura düzenlemesi gerekir. Taşıma irsaliyesi ise bir bedel karşılığı yurtiçinde ve yurt dışında taşıma işi yapan taşıyıcılar tarafından düzenlenen bir belgedir. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz iş için 7 günlük süreç sözkonusu olmayıp, taşıma işlemi yapan nakliyeci veya nakliye firması taşıma bedeli için KDV dönemini aşmamak kaydıyla toplu fatura düzenleyebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2010
Soru :
MERHABALAR:AYDA 30 GÜNÜ VE TAVANI AŞAN TAM VEYA KISMİ ÇALIŞMALAR İLE FARKLI İŞVERENDEN ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRİ ELDE EDEN KİŞİLER İÇİN SİGORTA PRİMİ ÖDENMESİ HAKKINDA YASAL ZORUNLULUK NEDİR? ÖRNEK: ÖZEL BİR HASTANEDE 30 GÜN VE TAVANDAN SİGORTALI GÖSTERİLEN AYRICA FARKLI BİR İŞYERLERİNEDE KISMİ OLARAK (PARTTİME) İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ VEREN DOKTORUN 2.İŞYERİNDEN DE SİGORTALANMASI ZORUNLUMUDUR, YOKSA ZATEN EMEKLİLİKTE HESABA KATILMAYAN TAVANDAN 30 GÜN SONRASI PRİMLERİ ÖDEYEN İŞYERİNİN SİGORTA ZORUNLULUĞU YOKMU? TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Değerli Meslek mensubu Farklı çalışmalarından dolayı da tam gösterilmesi halinde; Yaptıkları iş gereği örneğin işyeri hekimi olarak çalıştığı için o işyerinde yapılan part time iş sözleşmesi gereği SGK kaydı olma zorunluluğu vardır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.04.2010
Soru :
Merhaba ortaklara ait olan araç reklam şirketimize sözleşme ile kiralanmıştır..bu sözleşmeye istinadun yevmiye kaydımız nasıl olmalı? 740 360 381(?) bu kayıt doğrumudur? bu araca ait kaska ve trafik sigortasıda şirkete gider olarak kaydedilebilir mi?

Cevap :
Sayın Kekiç, Araç kiralamalarında hem gelir vergisi stopajı hem de 2 nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp ödenmesi gerekir. 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilen %18 KDV 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. 740 borçlu 191 borçlu 360 Ödenecek KDV (alacak) 360 Ödenecek GV Stopajı (alacak) 100/102 Alacaklı olarak muhasebe kaydını yapabilirsiniz. Kasko ve trafik sigortaları araç sahibi adına yapıldığından bunları gider yazamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2010
Soru :
Altı ortaklı bir Anonim Şirketin yönetim kurulu üyesi olmayan bir ortağı ölmüştür. Veraset ilamı mirasçıları tarafından çıkarılmış olup mirasçılar ortaklığa devam etme kararı almışlardır. Bu durum için şirketin karar alıp vergi dairesine ve ticaret odasına bildirimde bulunması gerekiyor mu? Cevabınız için teşekkürler...

Cevap :
Sayın Yaroğlu, Ölen kişinin veraset ve intikal vergisi beyannamesinde A.Ş deki hissesinin tutarı beyan edilir. Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olmadığı için vergi dairesine veya diğer kurumlara bilgi vermesine gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2010
Soru :
Benim sorum kısmi emeklilik ile ilgili olacak.01/06/1994 yılında sigorta başlangıcım var.şu anda 4300 gün prim ödemem var. Şu durumda 2014 yılının sonlarında sgk'dan emekli olacağım. 15/06/1962 doğumluyum. Şu anda Muhasebe bürosu açsam Bağkurlu olacağım. Serbest meslek faaliyetime devam ederken 2 yıl sonra 50 yaşını doldurduğumda SGK'dan kısmen emekli olabilirmiyim. Saygılarımla.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bayanların Bağkur’dan 5400 gün ile emeklilik şartları: 01.10.199 tarihi itibari ile 18 yıldan fazla Emeklilik süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi YAŞ ‘a bağlı olmadan emekli olacaklardır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise 55 yaşını ve 15 yılını tamamlamalarına kalan süreye göre hangisi daha geç ise o tarihe göre aşağıdaki tablodaki yaşlarından kısmi emekli olacaklardır. Bağkur’lu için 01.10.199 tarihi itibari ile sskemekli.com Prim Ödemeleri Gereken Süre Emekli Olacakları Yaş Bayanların 15 yılı tamamlamasına kalan süre Bayan Bayan 2 yıl ve daha az 15 50 2 yıldan fazla -4 yıl ve daha az 15 51 4 yıldan fazla -6 yıl ve daha az 15 52 6 yıldan fazla -8 yıl ve daha az 15 53 8 yıldan fazla -10 yıl ve daha az 15 54 10 yıldan fazla 15 56 İyi çalışmalar


 

Tarih : 31.03.2010
Soru :
İyi Çalışmalar benim sorum bireysel emeklilik sistemi ile ilgili; şirketimizde çalışan personelin bes ödemesini şirket kasasından yapmak istiyoruz. bu ödemeyi gider olarak yazabilirmiyiz. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. mehmet tuncel

Cevap :
Sayın Tunçel, Bordronuza kayıtlı personellerin bireysel emeklilik sigortalarını şirketinizin ödemesi halinde, çalışanların ücret bordrolarında ayni ücret olarak gösterilip giderleştirilmesi ve Bes ile ilgili vergi indirimi hesaplanarak ücret tahakkuku yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
temmuz dönemi yeterlilik sınavına ilk defa katılacağım. Şubat ayında, Ocak-2010 dahil sgk aylık bildirgelerini, aylık müşavirlik faturalarını, 2008-2009-2010 yılı mali müşavirlik sözleşmelerini eksiksiz olarak odaya teslim ettim ve odaya son gelişimde de memur arkadaşlardan olumlu cevap aldım. 1-tekrar bu evraklar getirilecek mi? veya hangisi tekrar getirilecek 2-staj değerleme notu hangi dönemi kapsayacak. 01.05.2009-31.03.2010 dönemi mi olacak çünkü evrak teslimleri nisan da yapılacağından dolayı. Bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ TARAFINIZA BİLGİ VERİLMİŞTİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
temmuz dönemi yeterlilik sınavına ilk defa katılacağım. Şubat ayında, Ocak-2010 dahil sgk aylık bildirgelerini, aylık müşavirlik faturalarını, 2008-2009-2010 yılı mali müşavirlik sözleşmelerini eksiksiz olarak odaya teslim ettim ve odaya son gelişimde de memur arkadaşlardan olumlu cevap aldım. 1-tekrar bu evraklar getirilecek mi? veya hangisi tekrar getirilecek 2-staj değerleme notu hangi dönemi kapsayacak. 01.05.2009-31.03.2010 dönemi mi olacak çünkü evrak teslimleri nisan da yapılacağından dolayı. Bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ TARAFINIZA BİLGİ VERİLMİŞTİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
İyi Çalışmalar. Şirketimiz merkezi Türkiyede bulunan bir başka şirketin Türkmenistanda üstlendiği projenin elektrik işlerini taşeron olarak yürütmektedir. İş bitiminde kesilecek işçilik faturalarımız KDV ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre ne şekilde değerlendirilmesi gerekir.

Cevap :
Sayın Filiz, Taşeronluk hizmetinizi yurt dışında vermeniz halinde düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanmayacaktır. Ticari kazancın tespitinde bu hizmetinize ilişkin kazançlarınız dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
31.12.2009 tarihinde tasfiyeye giren şirketimiz için k.vergisi beyannamesini 2 defa (Tasfiyeye giriş beyananmesi ve normal k.v.beyannamesi) vermemiz gerekirmi? Teşekkürler.İyi Çalışmalar...

Cevap :
Sayın Şahin, Tasfiyeye giriş beyannamesi ile 2009 vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin ayrı ayrı vermeniz gerekmektedir. Ancak sizin Tasfiyeye giriş beyannamesi ile vergilendirme dönemi aynı tarihe isabet ettiğinden dolayı tek bir beyanname verilmesi suretiyle işlemlerinizin tamamlanacağı kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.03.2010
Soru :
MErhabalar.YMM tam tasdik sözleşmeli bir firmada muhasebe müdürlüğü görevini yürütmekteyim.şirketimizde odanıza kayıtlı bir stajyer görev yapmaktadır.Ancak mart/2010 sınavını kazanmış başka bir personelimizde stajını başlatmak istemektedir.Kendisinin firmamıza stajını başlatabilmesi için uygulamamız gereken prosedür ile alakalı bilgilendirirseniz seviniriz.iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ SINAVI KAZANANLARA YÖNELİK ZORUNLU EĞİTİM VERİLECEKTİR. SİTEMİZDEN TAKİP EDİLMESİ GEREKLİDİR. AYRICA SİTEMİZDE STAJ BAŞLIĞI ALTINDA HAZIRLANACAK EVRAK LİSTESİ AYRINTILI ŞEKİLDE GÜNCEL OLARAK MEVCUTTUR. EVRAKLAR BU LİSTEYE GÖRE HAZIRLANACAKTIR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 26.03.2010
Soru :
Sayın üstadın benim sorum 2 tane Faliyet konusu sadece poliçe kesen Sigorta şirketimizin 1- Kdv mükelefiyeti açtırmadık ve kdv beyannamesi vermiyoruz vermeye gerek varmı 2- Genel alışlara istinden BA formu veriyoruz Bs formu vermeye gerek varmı Bs formu vermiyoruz.

Cevap :
Sayın Çelebi, Sigorta şirket müşteriniz BSMV mükellefi değilse KDV mükellefiyeti açtırmak zorundadır. 396 Nolu VUK Genel Tebliğine göre sigorta poliçeler Bs formuna yazılmayacaktır. Gider komisyon belgeleri ve faturalı mal satışları formlara yazılacaktır. Ba formuna da giderler, mal ve hizmet alımları yazılacaktır. (5.000 TL lik lin üzerinde olanlar) Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2010
Soru :
Merhaba. Yönetim Kurulu Üyesi olan bir ortağa huzur hakkı vereceğiz. Bunun için karar almak gerekir mi? Karar almak gerekirse bu kararı ticaret sicilde tescil ettirmek gerekir mi? Ayrıca huzur hakkı verilen ortağa asgari geçim indirimi de verilmek zorunda mı? Çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Eren, A.Ş. lerde genel kurulda seçilen yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılacaksa bu husus genel tutanağına yazılır ve ticaret sicilde tescil ve ilan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2010
Soru :
temmuz dönemi yeterlilik sınavına ilk defa katılacağım. Şubat ayında, Ocak-2010 dahil sgk aylık bildirgelerini, aylık müşavirlik faturalarını, 2008-2009-2010 yılı mali müşavirlik sözleşmelerini eksiksiz olarak odaya teslim ettim ve odaya son gelişimde de memur arkadaşlardan olumlu cevap aldım. 1-tekrar bu evraklar getirilecek mi? veya hangisi tekrar getirilecek 2-staj değerleme notu hangi dönemi kapsayacak. 01.05.2009-31.03.2010 dönemi mi olacak çünkü evrak teslimleri nisan da yapılacağından dolayı. Bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ SORUNUZLA İLGİLİ OLARAK SİTEMİZDE TÜM BİLGİLER STAJ BAŞLIĞI ALTINDAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YER ALMAKTADIR. LÜTFEN SİTEDEN TAKİP EDİNİZ. SINAV BAŞVURU TARİHLERİ 01-19 NİSAN 2010 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEKTİR. BU NEDENLE BU TARİHTEN ÖNCE BAŞVURU YAPMAK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 25.03.2010
Soru :
Merhaba. Şirketimizde personellerimize Sodexo yemek kartı vermekteyiz. Kartlar günlük 10 TL üzerinden verilmektedir. Verilen bu yemek kartları sigorta primine tabi midir? Gelir Vergisine tabi midir? Tabi değil ise bordroda gösterilmesine gerek var mıdır? Saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 madde 80/b ......... b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz. Verilen yemek kartlarının Yemek parası olarak değerlendirilip, istisna tutar dışında kalan meblağın sigorta primine esas kazancın hesabında dikkate alınması gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.03.2010
Soru :
FİRMAMIZ 2003 YILINDA ZARAR 2004 YILINDA KAR ETMİŞ 2005 VE 2006 YILARINDA DA ZARAR ETMİŞTİR. 2004 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE 2003 ZARARINI MAHSUP ETMEDİM İLGİLİ YIL ZARARINI (2003)2007 YILI KARINDAN 2005 VE 2006 YILI ZARARLARI İLE BERABER MAHSUP ETTİM.İLGİLİ VERGİ DAİRESİ 2003 YILI ZARARIMI 2007 YILI KARIMDAN MAHSUP EDEMEYECEĞİMİ BU NEDENLE DÜZELTME BEYANNAMESİ VERMEM GEREKTİĞİNİ BELİRTMEKTEDİR.KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİNİZ NEDİR. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Cevap :
Sayın Özgür, Kazancın yetersizliği nedeniyle zararınızın indirilememesi halinde, izleyen beş yıl içerisinde indirim konusu yapılması mümkündür. Bu süre içerisinde de indirim konusu yapılamayan zararlar, artık indirilemez. Ancak zararınızın doğduğu dönemi takip eden takvim yıllarında kazanç elde edildiği halde geçmiş yıl zararının mahsup edilmemesi halinde 5 yılı aşmasanız dahi mahsup imkanınız ortadan kalkmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2010
Soru :
İyi çalışmalar, Firmamız restoran işletmesi olup, bir limited şirketten aylığı 1500 TL+Kdv tutarında işyeri kiralamıştır. Şirketimiz Eylül-2009 ayında kurulmuş olup, bugüne kadar kira ödemesi yapmamış ve kira faturası da almamıştır. Kiraya veren firma, restoranımız da müşterileri için yemek verecek olup, bizim keseceğimiz yemek faturası ile onların keseceği kira faturası karşılıklı olarak mahsuplaşma şeklinde olacak.Yemek faturası her halükarda kira faturasından fazla tutarda olacak.Kalanı nakit alacağız.İşlem doğru mu? Yoksa kira ödemesini bankadan ayrıca mı yapmak gerekiyor?Ayni ödeme kapsamında değerlendirilebilir mi yaptığımız işlemler? Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Tokat, Restoran işletmesinin mülkiyetinin sahibi olan limited şirket her ay 1.500 TL+KDV tutarında faturayı kira bedeli olarak restoran işletmesine düzenlemesi gerekir. Mal sahibi olan limited şirket restorandan satın almış olduğu hizmet bedeli için fatura alacak, daha sonra her 2 mükellef de 120 ve 320 hesapları (cari hesaplarını) karşılaştıracak, bu mahsuplaşmadan sonra ödenecek kira sözkonusu olur ise tutarına bakılmaksızın banka kanalıyla ödemesi yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2010
Soru :
2009 yılında 2.250 TL kira geliri elde ettim.Aynı yıl 8.895 TL ev kirası ödedim.Serbest Meslek Kazancımı Beyan ederken gerçek usulü seçersem 2.250 GMSİ beyan edip 8.895 TL ödediğim kirayı gider mi yazmam gerekiyor.Bu işlemden zararım doğuyor.Bunu S.M. Kazancımdan indiremeyeceğimi biliyorum.Ama bu durumda beyanname vermem gerekli mi?Çünkü Yıllık gelir vergisi beyannamesinde kira giderini GMSİ dan indirebileceğimiz bir bölüm de yok.

Cevap :
Sayın Okumuş, Ticari, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç ve mesleki kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin mesken kira gelirleri varsa istisna haddine bakılmaksızın yıllık beyannamede bu kazançları ile birleştirilerek beyan edilir. Gayrimenkul sermaye iradından dolayı zarar oluşması durumunda, bu zararınızı serbest meslek kazancınızdan mahsup edebilirsiniz. (GVK 88) Gerçek gider yöntemini seçtiğinizde konut için ödediğiniz kira tutarlarını yazabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2010
Soru :
Sayın ilgili, 30,11,2009 tarihinde şirketimin merkez işyerinden 7 işçimizin çıkışını yapıp 01,12,2009 tarihine şube işyerimize giriş yaptık. Merkez işyerimize ait 11.ay Aylık Prim Hizmet Belgesini (10 gün içinde) 05,12,2009 da Tahakkuk ettirdik ve buna istinaden Ek 5 İşten Ayrılış Bildirgesi düzenlemedik. Aynı şirket bünyesinde olması hasebiyle her türlü ek5-işten ayrılış bildirgesi düzenlemek gereklimiydi? SGK yetkilileri henüz Ek5-İsten Ayrılış bildirgesi için henüz ipc. Kesemediklerini ifade ettiler. Bu durumun akıbeti ne olur? Meslek mensupları olarak Ek5 i bilerek veya bilmeyerek düzenlemiyoruz, işçi sayısı çok olunca mağduriyet bir hayli fazla olacaktır. Teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İş sözleşmesine istinaden çalışanlardan sigortalılığı sona erenlere ilişkin işten ayrılış bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna 10 günlük süre içinde vermeyenler hakkında 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren her bir sigortalı için asgari ücret tutarında ceza uygulanacaktır İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.03.2010
Soru :
işyerimizde tehlike derecemiz 2 dir. Bu işyerimizde ESAS İŞİMİZ : pastane mamullerinin perakende ticaretidir. Dışarıdan telefonla alınacak siparişleri motorbisikletiyle teslim etmek üzere PAKET TESLİM ELAMANI ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUZ. SORU: 1- PAKET TESLİM ELAMANINI İYŞERİ DOSYAMIZDAN SİGORTALAYABİLİRMİYİZ? 2- PAKET TESLİM ELAMANININ TEHLİKE DERECESİ ANA FAALİYETİMİZİN DERECESİNDEN FARKLI İSE BU ELEMAN İÇİN İŞÇİ GİRİŞİNDE AYRI BİR İŞ KOLUNDA DOSYA MI AÇMALIYIZ.? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER SAYGILARIMIZLA;

Cevap :
Değerli Meslek mensubu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 83’üncü maddesi uyarınca kısa vadeli sigorta kolları primi, yaılan işin; √ İş kazası ve √ Meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tespit edilmesi gerekmektedir. Aynı maddeye göre, iİş kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da özel iş şartlarına ve tehlikeyi önlemek için alınmış olan tedbirlere göre derecelere ayrılacaktır. Hangi iş kollarının hangi tehlike sınıfına girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak esaslar, ilgili bakanlıkların görüşleri de alınarak Çalışma ce Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak bir tarife ile tespit edilecektir. Prim tarifesi gerekli görülürse aynı usulle değiştirilebilecektir. Bu hükümlere istinaden Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan ve 29.09.2008 tarih ve 27012 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi” , 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Tarife eki listede işkolları oniki tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi % 1, en yüksek haddi % 6,5 olarak belirlenmiştir. Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının 2’ye bölümü sonucunda bulunacak rakama, 0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunacaktır. Bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacaktır. Ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve Kurumda ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olacaktır. Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olacaktır. Tarife eki listede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve iş kazası ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı gözönünde bulundurulmak suretiyle kendisine en yakın işkolunun dahil olduğu prim oranına tabi olacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.03.2010
Soru :
Merhabalar bir çalışan doğum iznine ayrıldığı zaman raporlu olduğu dönemlerdeki süre rapor bitimi sonunda işden ayrıldığı zaman raporlu günleri tazminat süresine eklenirmi. Ayrıca hastalık nedeniyele raporlu olduğu dönemlerdeki sürede tazminan süresiden sayılırmı

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4857 saıly İş Kanunun aşağıdaki ilgili maddesine istinaden o süreler çalışılmış gibi sayılır : Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller Madde 55 - Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler. c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.). d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla). e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar. f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri. g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler. h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler. ı) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler. j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri. k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.03.2010
Soru :
firmamız yat inşaatı yapmaktadır. yurt dışından bir adet yat siparişi almıştır spariş tutarı 30.000 euro işe başlanmış yurt dışındaki firma 8.000 euro avans ödemiştir. yurt dışındaki firmanın küresel krizden etkilenmesinden dolayı siparişin durdurmuştur. yarım kalan siparişe firmamız yurt dışındna yeni bir müşteri bulmuştur ancak yeni müşteri işin bitiminde 26.000 euro ödemeyi taahhüt etmiştir. 1.müşteri vermiş olduğu 8.000 euro avansın 4.000 euro yu geri istemektedir. firmalar bu durumu kabul etmiş anlaşmışlardır. ancak 1. müşterinin siparişten dolayı 4.000 euro avansı firmamızda işin yarım kalmasından dolayı bırakmıştır. şimdi firmamızda kalan bu 4.000 euro nun vergisel boyutu nedir? eğer tazminat olarak değerlendirip gelir kaydedersek işit tamamı 30.000 euro yeni firma 26.000 euro verdi iş bitiminde zarar çıkarsa ne olacak ? teşekkürler

Cevap :
Sayın Kutucularoğlu, Yurt dışındaki 1.müşteriden almış olduğunuz 8.000 euroluk avansın 4.000 eurosunu gelir olarak kaydedeceksiniz. 2.müşterinizle yeni bir sipariş almış gibi işlemlerinizi yaparak işin bitiminde KDV siz fatura düzenleyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.03.2010
Soru :
limited şirketimize aynı ilçede yeni bir şube açtık, merkezden 2 işçiyi bu yeni açılan şubede çalıştıracağız, işçilerin yeni açılan şubeye nakli için nasıl bir yol izlenmelidir. teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçilerin merkezden çıkışını yapıp yeni şubeye işçi girişlerinizi yapmanız gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.03.2010
Soru :
Üstadım merhabalar Şirketimiz otomotiv ana bayisi olarak çalışmakta ve müşterilerimize servis hizmetide vermektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan almış olduğumuz "Emisyon Pulları" nı hangi hesapta takip edeceğimiz hususunda (108 veya 157) tereddüt yaşamaktayız. Yardımlarınızı rica eder şimdiden teşekkür ederiz.

Cevap :
Sayın Çiftçi, 108 hesabın kullanılmasının Tek Düzen Hesap Planına daha uygun olacağını düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
iyi günler, SİTE YÖNETİMİ HEM KAPICI HEM DE GÜVENLİK ELEMANI ÇALIŞTIRMAKTADIR. GÜVENLİK ELEMANLARININ BORDROSUNDA VERGİ KESİNTİSİ YAPMAK GEREKİR Mİ? MUHASEBE ÜCRETİ KARŞILIĞI KESİLEN MAKBUZLARDA TEVKİFATLI DÜZENLEMEK GEREKİR. CEVAPLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
Sayın Uygun, GVK 23/6.maddesine istinaden; 6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde. apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık. bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir); ......hükmü yer almıştır. Bu hükme göre: güvenlik görevlisi madde metninde sayılmadığı için ücretinden gelir vergisi tevkifatı yapılacağı görüşündeyiz. Ancak işlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
Şirket ortaklarımızın gelir vergilerini beyan ederken kafamıza takılan bir soru var. Diyelim şirket ortaklarımızdan birisi aynı zamanda şirkette ssk lı olarak görünüyor. Kendi şahsı , eşi ve çocuklarına ait özel sağlık sigortaları ve özel eğitim harcamaları var. İş yerleri ve evleri kirada , kira gelirini beyan ederken götürü gider yöntemini uyguluyoruz. Ayrıca bu giderleride düşmek istiyoruz. Mevzuata uygunmudur ? Bu konuya dair bize detaylı bilgi verirmisiniz?

Cevap :
Sayın Öztürk, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi veren gelir vergisi mükellefleri GVK 89.maddesinde belirtilen indirimleri beyanname üzerinden yapabilirler. Bahsettiğiniz kişinin GMSİ yönünden beyanname vermesi halinde 89.maddede belirtilen oranlar dahilinde özel sağlık sigortası ve özel eğitim harcamalarını indirim konusu yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
15.01.10 -20:18 22.01.10 - 15:11 01.02.10- 18:19 bu tarihlerde bu soruma yanıt verilmedi. Önceliklle teşekkürlerimi sunarım 2009 yılında yapım işi alınmış ve sözleşme süresi 24 aralık iken iş uzamış ve 2010 yılına sarkmıştır. Doğal olarak biz bunu 2010 yılında öğreniyoruz. 2009 yılında yapmış olduğumuz maliyet ve satış hesaplarını virman yolu 31.12.2009 tarihinde 740- 170 600-350 hesaba atarak işlem yapacağız. Ayrıca 2009/3 döneminde vermiş olduğumuz geçici verg beyanındaki yurtiçi satışlarım ve hizmet üretim maliyeti hesabım 2009/04 dönem geçici beyanında düşüş gösterecektir satış ve maliyetleri aktifleştirdiğim için. Yaptığım bu uygulama doğrumudur değilse ne yapmalıyım. Çok sağolun. Kolay gelsin

Cevap :
Sayın Zurnacı, Bahsettiğiniz tarihlerde sistemimize gelen sorunuz bulunmamaktadır. Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde vergilendirme işin bitimi veya geçici kabulün imzalanmasıyla oluşur. Yukarıda bahsettiğiniz inşaat ve onarım işleri GVK 42.maddesine göre yapıldığından geçici vergi beyannamesi verilmez. Vermiş olduğunuz geçici vergi beyannamelerinde şayet ödeme çıkmış ise ve ödenmiş ise işlemin 2010 yılında sonuçlanması halinde 2010 yılına ilişkin KV Beyannamesinde indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
gerçek gelir vergisi mükellefi olan mükellef kendi arsası üzerine ticari bina yapmaktadır.bu binanın bitiminden itibaren binayı aktifleştirip kiraya verebilirmi ve bu kira kdv ye tabimidir

Cevap :
Sayın Selçuk, Bahsettiğiniz gibi binanın işletmenin aktifine alınmasında herhangi bir uygunsuzluk yoktur. İşletmelerin veya tüzel kişiliklerin aktiflerinde kayıtlı iktisadi kıymetlerin kiraya verilmesi durumunda işletme veya tüzel kişilik tahsil ettiği kira gelirleri için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlemek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
sayın üstadım mükellefim gümrüklü alan ve antrepo rejimine göre yurt dışından antrepo beyanı ile kimyevi madde getiriyor ve anrepoda milileşmemiş olan bu ürünü Türkiyedeki bir alıcıya devrini gerçekleştiriyor,türkiyede bu ürünü devr alan alıcı malın ithalini kendi adına gerçekleştiriyor.Üstatdım buraya kadar herşey mevzuata uygun olarak yapılıyo diye düşünüyorum.Benim sizden öğrenmek istediğim şey; 1-kdv 16/1 c kapsamınamı giriyor malı dışarıdan getiren mükellefim? 2-Şirketini yeni kurduğum mükellefimin yurdışı alım ve antrepoda devr işlemiyle ilgili bir kdv söz konusu değilse mükellefimin yüklenilen kdv açısından bir alacağı doğarmı,doğmuyorsa sadece bu ticaretle ilgili genel yönetim giderlerine ait faturalardaki kdv ler indirileceğemi atılır yoksa maliyetemi? 3-son olarak sadece bu tür ticareti yaptığı için kdv beyanı vermesek olurmu?kurum karı açısından bu ticaret bir özellik arz ediyomu? sizlere vereceğiniz bilgiler için teşekkürlerimi arz ederim.

Cevap :
Sayın Demirbağ, KDV Kanunu 16/1-c maddesi sizin de belirttiğiniz gibi ithalatta KDV istisnasını düzenleyen bir hükümdür. Yüklenilen KDV ihracatta veya iade hakkı doğuran işlemlerde sözkonusu olur. İthalatta yüklenilen KDV sözkonusu değildir. Şirket merkezi antrepo bölgesinde ise KDV mükellefiyeti sözkonusu olmayacaktır. Dolayısıyla mal ve hizmet alışlarındaniz KDV leri gider veya maliyet unsuru olarak kullanacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2010
Soru :
yüksek lisans eğitiminin 1 senesinin stajdan sayılmasına dair bir sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı ve ne zaman kesinlik kazanacağı ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Cevap :
sayın ilgili Yeni Yönetmelik çıktığında sonuca ulaşacaktır. Ancak yönetmelik henüz çıkmamıştır. Staj Müdürlüğü


 

Tarih : 07.03.2010
Soru :
Tasfiyeye giren bir A.Ş Aktifinde bulunan tüm mevcutlarını satarak nakte çevirdi.Tüm borçlarını ödedi.Kalan para ile döviz aldı ve döviz kasasında bekletiyor.Malum tasfiye 1 yıl sürecek.Para oldukça yüksek.Acaba bu parayı ortaklarına hemen sermaye paylarını ödemek için kullanabilir mi.Yoksa sermaye paylarını ödemek için tasfiye bitimini mi bekleyecek.

Cevap :
Sayın Gültekin, Tasfiye sonunda Kasa veya bankadaki değerler ortaklara payları nispetinde dağıtılabilir. Tasfiye öncesi bu tür paraların ortaklara verilmesi halinde 131 hesap çalıştırılarak faiz hesaplaması yapıılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2010
Soru :
Sn. mevzuat danışma birimi vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ediyorum. Kat karşılı inşaat işi alan firmam sözleşme gereği inşaat maliyeti ile ilgili mlz, ssk, vergi, ruhsat harç v.b. bütün harcamaları müteahhit olarak kendisi üstleniyor. Fakat bazı harcamaları örneğin belediye ruhsat harcı, tapu ile ilgili yada yapı denetim firmasına yapılan ödemelerde belgeler toprak sahibi adına düzenleniyor bu belgelerin maliyet ile ilgili giderleştirilmesi ve kdv'lerinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağını soruyorum. Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Satılmış, Gelir ve Kurumlar Vergisinin tespitinde harcama ve gider belgelerinin (fatura ve benzeri vesikalar) mükellef kişi veya kurum adına düzenlenmiş olması gerekir. Mükellef kurum veya kişi adına düzenlenmeyen bu belgeler gider ve maliyet unsuru olarak değerlendirilmeyecektir. KDV de indirilemeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.03.2010
Soru :
sayın ilgili ocak 2009 döneminde stajımı başlattım. 12 ağustos 2009 - 31 ocak 2010 arasında askerlik hizmetimi yerine getirdim ve stajımı dondurdum.askerden geldiğime dair evrakları tarafınıza ilettim stajımı tekrar başlatmam için 3 aylık sürem var ve eski iş yerimde devam etmicem bununla ilgili yapmam gerekenler

Cevap :
Sayın Serkan YILDIZ, Sorunuza ilgisi nedeniyle Staj Birimimiz yanıt verecektir. İyi çalışmalar dileriz. Eğitim Birimi


 

Tarih : 28.02.2010
Soru :
Merhaba, Mükellefim olan A.Ş. nin yönetim kurulu başkanı ve ortağı aynı zamanda GMSİ byn vermektedir. kendisi sahibi olduğu yerleri şirketi üzerinden kiraya vermek istemektedir. Yer sahibinin farklı kiralayanın farklı olmasında herhangi bir sakınca olmadığını biliyorum fakat yer sahibi ile şirketi arasında nasıl bir sözleşme yapmamız lazım ki çifte vergilendirmeyi önleyelim...yada bu işlemi muvafakatname ile yapsak ileride yer sahibi herhangi bir vergi tarhiyatı ile karşı karşıya kalır mı? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Gavaz, Şirket ortağının sahibi olduğu gayrimenkulleri ortağı olduğu şirketlere veya diğer 3.şahıslara kiraya vermesinde elde edilecek GMSİ'nin bir faklılığı sözkonusu değildir. Çifte vergilendirmeyle ilgili herhangi bir durum sözkonusu değildir. Kişiler ve kurumlar ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Ancak şirket ortağının şirkete kiralamış olduğu Gayrimenkulün kira tutarının KVK 13.maddesinde belirtilen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı esaslarına göre kiraya vermesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2010
Soru :
Sayın SG Mevzuatı Danışmanı, Şu anda 18 yaşında olan, 16 yaşında Tip–1 Diyabet hastası olduğu anlaşılan ve işyerinde görev alması muhtemel olan kişi, Anonim Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın oğludur. Şirkette işe alım sürecinde çalışacak olan kişilerden tam teşekküllü hastanelerden kurul raporu almalarını istemekteyiz. Bu durumda; 1)Raporlu Diyabet hastaları 5378 sayılı kanuna göre özürlü tanımına girmekte midir? 2)Hizmet akdi ile 4/a lı olarak işe girişini yapmamızda SGK mevzuatı açısından nasıl bir sakınca mevcuttur. 3)Bu kişi, şirkete % 1 olarak ortak olursa ve yönetim kuruluna alınırsa 4/b li olarak SGK mevzuatına engel durum mevcut mudur? Saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Birinci sorunuzun cevabını raporu düzenleyecek olan devlet hastanesi doktoru belirleyecektir. İşçi özlük dosyasında bulunması gereken sağlık raporunu aldıktan sonra özürlü dahi olsa bunu 4/a normal çalışan sigortalı olarak bildirlmesinin ve primlerinin ödenmesinin hiçbir sakıncası yoktur. Bu kişinin 4/b li olarak çalışmasında da hiçbir engel bulunmamaktadır. Eğer özürlü yahut da sakat olarak çalıştırılması halinde sakatlık indiriminden faydalanacak prim ödeme gün sayısı daha az olacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.02.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi, Bağımlı çalışıyorum. Üye olduğum dernek yönetim veya denetim kurulunda görev almamda yasal mevzuat açısından engel var mıdır? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Geçkin, Dernek ve Vakıfların iktisadi işletmeleri dışında kurumsal yapıları içinde yönetim ve denetim kurulu üyesi olmanızın 3568 sayılı yasaya göre sakıncası yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2010
Soru :
çay üretimi yapan trabzon fabrikamızda çalışan işçilerimiz çağrı üzerine gelmektedirler .. belli bir günleri yok mesela ayda 10 15 gün çağırılıyor ama hangi gün olacağı belli olmuyor.işçilerin geldikleri gün kadar ssk sı yatıyor ama biz bunlara nasıl bir sözleşme yapmalıyız kısmı sürelide günlerin belli olması lazım diye biliyorum.. bu konuda destek olabilirmisiniz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Part time iş sözleşmesi yapabilirsiniz. Puantaj kaydı tutup belirli süreli iş sözleşmesi yapabilirsiniz. Bakınız. ismmmo.org.tr açılış sayfası 2010 İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI... İyi çalışmalar


 

Tarih : 22.02.2010
Soru :
müşterilerimizin işyerinde kullanmak üzere satın aldıkları ticari araçların (doblo-caddy-connet-kango-fiorino-transporter-hyundaı starex v.b.) kdv lerini indirim konusu yapabiliyormuyuz yoksa bu arabalar binek statüsünde olup kdv'lerini indirim konusu yapmayıp maliyetemi atmamız gerekiyor. Bu konuda birçok meslektaşımız yanlış uygulama içinde kanaatimce. Acil olarak cevaplarsanız sevinirim.

Cevap :
Sayın Göksu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda binek otomobil tanımı yapılmıştır. Aktifinize almış olduğunuz araçların binek tanımına girip girmediğini MTV Kanununun 2.maddesine bakarak bilgi edinebilirsiniz. Binek otomobil tanımına girmiyorsa ve aktifinizdeki bu araçların işle ilgili kullanılması, ruhsatlarında ticari araç olarak gözükmesi halinde KDV indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.02.2010
Soru :
bir ltd şirketin geçmiş yıllara ait karları ile enflasyon düzeltmesinden doğan karı sermayeye ilave ettim.Bu arada şirket kurulduğundan itibaren yedek akçe ayırmamış ve kar dağıtımıda yapmamış.şirket şu anda tasfiye halinde ve bilançodada sadece kasa ve sermaye var. Bundan sonra ne yapmam gerektiğini araştırdım ama tatmin edici bir sonuca ulaşamadım.Bu konuda odamızın siz değerli uzmanlarından yardım rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.

Cevap :
Sayın Tasfiye sonucunda olması gereken hesaplar Kasa (banka) ve Sermayedir. Kasa veya bankadaki değerler sermaye sahiplerine, ortaklara ödenmesiyle şirketin muhasebe kayıtları kapatılacaktır. (Ancak, sermayeye ilave etmiş olduğunuz geçmiş yıl karları ve enflasyon düzeltmesinden doğan karı ve varsa sermaye düzeltmesi olumlu farkını tasfiye dönemi içinde yaptıysanız kurum stopajı hesaplamanız gerekirdi). Danışma Birimi


 

Tarih : 22.02.2010
Soru :
şirketimizde 2006 yılı kurumlar vergisini yaparken 22,000 tl kar çıktı ve bu kardan 2003 yılında 33,000 geçmiş yıl zararı düştük 2009 yılı beyanını yaparken vergi dairesi 2006 yılında yapılan beyannamede geçmiş yıl zararının 33,000 değil 15,000 oldugunu söyledi şimdi bu oluşan farkla ilgili terkin yapacaklarını düzeltme beyanı vermememizi istedi peki ben bunu muhasebe kayıtlarında düzeltmek için nasıl kayıt yapmam lazmı tşk

Cevap :
Sayın Yavaş, Kurumlar Vergisi Beyannamesini düzelttiğiniz yıl, ilgili yılda yapmış olduğunuz KV Tahakkuk maddesinin tashihini yaparak, düzeltilmiş tahakkuk maddesinin kaydını yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2010
Soru :
merhabalar, size sorum şöyle olacak, özel rehabilitasyon merkezinde çalıştırılan psikolog, fizyoterapist vs öğretmenlerin milli eğitimin verdiği haftalık 40 saat çalışma şartı vermiştir. Bu uygulama ile eğitmenlere hangi mevzuatı uygulamalıyım iş kanunu hükümlerini uygulayabilir miyim? saygılar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Eğer müşteriniz olan rehabilitasyon merkezi özel bir kurum ise iş kanunu ve Sgk nın 4/a hükümlerine göre çalışmak ve çalıştırmak durumundadır. İyi çalışmalar.


 

Tarih : 18.02.2010
Soru :
Sn.Yetkili Şirketimiz kiralık bir yerde faaliyet göstermektedir.Tadilata ihtiyacı olduğundan mal sahibiyle beş yıllık bir kira kontratı yaparak ek bir madde olarak kiralanan işyerinin tadilatı nedeniyle şubat 2010'dan başlamak üzere sekiz ay boyunca kira ödenmeyecektir. yapılan masraf kiraya sayılacaktır.diye bir madde ekledik sizden öğrenmek istediğim bu zaman içinde stopaj ödeyecekmiyiz.kirayı giderleştircekmiyiz.Nasıl bir yol izliyeceğiz. Şimdiden Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kalkan, Masraf karşılığı yapmış olduğunuz kira ödemesi hesaben bir ödeme olup, gelir vergisi stopajı hesaplanacak ve kira giderleştirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2010
Soru :
Sn. mevzuat birimi vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler. Minübüsü ile servis taşıma işi yapan Deftere tabi (Gelir vergisi esasına göre)mükellefim aracını sattı. Sattığı aracının yerine Basit usülde gelir vergisi mükellefi olan bir kişiden kira sözleşmesi ile aracını kiralayıp kiraladığı araç ile yeni araç almaksızın faaliyetine devam edecek. Aracını kiraladığımız şahıs Basit usulde gelir vergisi mükellefi. Kiralama karşılığı bize fatura kesecek. Tabi Basit usulde mükellef olduğundan Kdv'siz fatura kesecek kiralama bedeli olarak. Sorum; 1- Bu şekilde mükellefiyetimizin devamında bir sıkıntı olurmu? 2- Kiralama karşılığı kira stopajı beyanı söz konusu olmalımı?

Cevap :
Sayın Satılmış, Özel mülkiyette bulunan araçların gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kişilere kiraya verilmesi halinde kiraya verenin elde ettiği kazanç GMSİ'dır. Bu durumda kiracı araç kira bedelini öderken %20 Gelir vergisi stopajı yapacak, ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp beyan edecek, tahakkuk eden KDV'yi aynı dönem 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Basit usuldeki mükellefin sahibi olduğu taşıtı basit usuldeki mükellefiyetinden dolayı değil, şahsi mal varlığında bulunan aracın kiraya verilmesi gibi yorumlanacaktır. Dolayısıyla basit usuldeki mükellef elde ettiği kira geliri için fatura düzenlemeyecek, KDV hesaplamayacaktır. Elde edilen bu kazanç GMSİ olup GVK 86.maddedeki hadlere göre araç sahibi basit usuldeki ticari kazancının yanısıra GMSİ'nı da Mart ayının 1 ile 25 arasında beyan etmesi gerekir. Gerçek usulde okul servisi işleten mükellefin mükellefiyetini bu kiralama ile sürdürmesinde bir sakınca yoktur. Taşıt sahibine ödemiş olduğu kiradan kesmiş olduğu %20 GV stopajını süresi içinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödemesini yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2010
Soru :
Merhabalar, Şirketimiz toptan damacana su satışı yapmaktadır. Su imalatı yapan firma , firmamıza yolladığı boş damacana bidonlarını %18 kdv ile tarafımıza faturalandırıyor. Kullanılmayacak durumda olan hurda damacalanaları ve kullanılabilir durumda olan boş damacana bidonlarının imalatçıya geri yollarken kdv açısından durumumuz ne olacaktır ve yevmiye maddeleri ile açıklarsanız memnun oluruz. Cevabınız için teşekkürler

Cevap :
Sayın Erdem, Damacanalar Kullanılacak konumda ise % 18 KDV ,Hurda olarak satılacaksa KDV hesaplanmadan fatura edilmesi gerekir.(KDV MD.17/4-g ) Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2010
Soru :
kolay gelsin. şirketimiz eğitim seti satan bir şirket. google dan arama yapabilmemiz için google irland bize her ay kestiği elektornik ortada bastığımız reklamcılık hizmetleri fatura var.kdv siz..bunun için 2 nolu kdv beyanı vermem gerekirmi sorumlu sfıtaıyla.teşekkürler

Cevap :
Sayın Ulucak, Elektronik ortamda Türkiye dışından satın alınan hizmet için 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edip, hesaplanan KDV ödemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.02.2010
Soru :
İyi günler.İstanbul iki tellide özel bir hastane %70 hissesi oranında ortak deiştirip başka bir ünvanla devredili yor.Ayrıca hastanenin silivride de bir şubesi bulunmaktadır.Eski yönetim personelin bir bölümünü silivrideki hastanesinde çalıştırmak istemektedir. Personelin yeni yönetim yada yeni şirkette çalışma zorunluluğu nedir. Silivrideki şubede çalışma zorunluluğu varmıdır.Personel çalışma şartlarını kabul etmezse tazminat hakkı varmıdır.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sorunuz mükerrer olup yeniden cevaplanmıştır. İşyerinin veya bir bölümünün devri Madde 6 - İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır. Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.02.2010
Soru :
İyi günler.İstanbul iki tellide özel bir hastane %70 hissesi oranında ortak deiştirip başka bir ünvanla devredili yor.Ayrıca hastanenin silivride de bir şubesi bulunmaktadır.Eski yönetim personelin bir bölümünü silivrideki hastanesinde çalıştırmak istemektedir. Personelin yeni yönetim yada yeni şirkette çalışma zorunluluğu nedir. Silivrideki şubede çalışma zorunluluğu varmıdır.Personel çalışma şartlarını kabul etmezse tazminat hakkı varmıdır.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşyerinin veya bir bölümünün devri Madde 6 - İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır. Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.02.2010
Soru :
Bilanço üsülünde defterini tuttuğumuz şahıs işletmesi müşterimiz,2009 yılında iş hacmi belirtilen hadlerin altında kaldığından 2010 dönemi için işletme defteri tastik ettirdik.Bu değişikliği vergi dairesine bildirme mecburiyetimiz varmı?BA VE BS Formu açısındanda değerlendirmenizi rica ediyorum.iyi çalışmalar SAYGILAR...

Cevap :
Sayın Kala, Bahsettiğiniz konuyla ilgili Ba-Bs formları açısından vergi dairesine bildirmenizde fayda vardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.02.2010
Soru :
iki kardeşin %50 ortak oldukları arsaya bina yapımı için ruhsat alarak vergi dairesini konut satımı diye bildirmişler. Ancak yaptıkları iş özel inşaat şekil şartlarına uymaktadır. Sadece 3 daire satmışlar diğerleri kendi kullanımlarına ve kiraya vereceklerdir.İnşaat bitiminde satmadıkları daireler için fatura düzenlencekmi? düzenlenirse sadece KDV yönündenmi düzenlecek?(YAP-SAT inşaatlardaki gibi.) Vergi dairesi bu konuda kesin bir cevap vermiyorr.

Cevap :
Sayın Çiltaş, Bahsettiğiniz müşteriniz Yap sat inşaat işi ile uğraştığı anlaşılıyor.Yapmış oldukları daireler için gerek müşterilerine gerekse kendilerine fatura düzenleyip KDV hesaplamaları gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.02.2010
Soru :
01/09/2009 tarihinde SMMM stajımı başlattım.Odanızın kursuna gittim.Üç aylık süreyi stajdan sayılmak üzere kurs bitirme belgemi evraklarımla birlikte teslim odanıza teslim ettim. Yeterlilik stajına ne zaman girebilirim.

Cevap :
Sayın ilgili Normal şartlarda 01.09.2009 tarihinde staja başlayan adayların staj tamamlamas süresi 01.09.2012 tarihidir. kurs nedeniyle 3 ay geri hesapladığınızda 30 Mayıs 2012 olacaktır. 2012 takviminde 2.dönem sınavlarına katılabilir görünüyorsunuz. Staj Müdürlüğü


 

Tarih : 13.02.2010
Soru :
Sayın İlgili; TESMER Başkanlığının sitesinde belirtilen, sizinde referans verdiğiniz, meslek yasamızın 9. Maddesinde belirtilen 10 yıllık çalışma süresi ile ilgili aranan belgelerden ... b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü(SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve Genel İmza Sirküleri, burada bağımlı çalışmadan kasıt; bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olmak ve bu durumun ticaret sicilde tescil ve ilan edilmesini mi? ifade etmektedir. Ne şekilde anlamamız gerektiği hususunda aydınlatmanızı rica ederim. saygılarımla

Cevap :
Sayın Sayar, İmza yetkisi şartı aranmamaktadır. Muhase biriminde çalışıyor olmanız ve SGK lı çalışıyor olmanız yeterlidir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 13.02.2010
Soru :
Merhaba, ben bir şirkette sigortalı muhasebe uzmanı olarak çalışmaktayım. Mali işleri yürütebilme ile ilgili vekaletim bulunmaktadır. Fakat beyannamelerini gönderme ile ilgili imza yetkimi kullanmamaktayım. Burada geçen süre YMM süresinden sayılır mı? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Eren, TÜRMOB/TESMER Başkanlığı'nın web sitelerinde ilan ettikleri sınava giriş evraklarında böyle bir şart aranmamaktadır. Bağımlı olarak imza yetkisi almadan bir şirketin muhasebe ile ilgili biriminde çalışmanız halinde geçen süreler YMM de geçen süreler olarak değerlendirilmektedir. iyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 13.02.2010
Soru :
Merhaba, Yönetim Kurulu Üyesi olmayan A.Ş ortağı bağ-kur lu olabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Anonim şirketlerin kurucu oraklarından daha önce 1479 sayılı kanunun 24'üncü maddesine tabi olarak sigortalı olanlardan sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilecektir. Bu süre içerisinde talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi itibarıyla sona erecektir. Bağkurlu olmasına bir engel bulunmamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.02.2010
Soru :
Sayın Meslektaşım, Yüksek Öğretim Kurumlarına yapılacak ayni veya nakdi bağış ve yardımların tamamının gider yazılması mümkün mü, Veya Kurumkazancının %50'i kadar gider yazabilme şartı Yüksek Öğretim Kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlarda da geçerli mi, Saygılar, Yılmaz BAĞ

Cevap :
Sayın Bağ, OKULLARA YAPILAN BAĞIŞ Yasal Düzenleme Kurumlar Vergisi Kanunun 10 /(1) ç maddesi ile, kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşaası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının, belirli bir oran ile sınırlı olmaksızın, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebilmesine imkan sağlanmıştır. Bağış ve Yardımın İndirim Konusu Yapılacağı Dönem Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin gelir vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. Söz konusu tesislerin inşaası veya faaliyetlerini devam ettirebilmelerine yönelik olarak yapılan bağış ve yardımların da bağışın yapıldığı yıla ilişkin olarak beyan edilecek gelirden indirilebileceği tabiidir. Zarar Beyanında Bağış ve Yardımların Durumu Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi mükellefleri yapacakları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden indirim konusu yapabilmektedirler. Dolayısıyla, zarar beyan eden Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin bağış ve yardımları indirim konusu yapmaları mümkün bulunmamaktadır. Gerek zarar beyanı gerekse gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi ise mümkün değildir. Bağış ve Yardımların Özel Kanunlar Gereğince İndirimi Eğitim alanında yapılan bağış ve yardımların vergi matrahından indirim konusu yapılabileceği yönünde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının yanı sıra özel kanunlarda da hükümler bulunmaktadır. Bahse konu özel kanunlardan uygulamada en sık karşılaşılanlara aşağıda yer verilmiştir. • İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar: 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76 ıncı maddesine göre; gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz mukabilinde yapılacak para bağışları, yıllık beyannameyle bildirilecek gelirden ve kurum kazançlarından indirilebilecektir. • Yüksek Öğretim Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 56 ıncı maddesine göre; Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilecektir Danışma Birimi


 

Tarih : 12.02.2010
Soru :
İyi günler. 23.06.1999 Tarihinde vergi dairesinde mükellefiyet tesis ettirip smmm faaliyetine başladım. 12.02.2010 tarihi itibarı ile mükellefiyetim halen devam etmekte. Smmm sınavlarını kazandığım tarihte bir firmada muhase departmanında sgk lı olarak çalışıyor idim. Bu firmadan 31.01.2000 tarihi itibarı ile ayrılıp bağımsız olarak büro faaliyetine başladım. Yani mükellefiyetimi tesis ettirdiğim tarihte bir başka firmada sgk lı olarak çalışıyordum. 31.01.2010 tarihi itibariyle hiç bir firmaya bağlı olmadan büro faaliyetinde geçen sürem 10 yılı doldurmuştur. Diğer şartları da taşımam durumunda ymm sınavına girme hakkım varmıdır. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Aksoy, E-postanız ilgisi nedeniyle TESMER Başkanlığına yönlendirilmiştir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 12.02.2010
Soru :
BİNA HASARI GİDERME FAALİYET YAPAN BİR FİRMAYIZ. BİNADA OTURANLARA AYLIK 50 TL ELEKTRİK FATURASI GELİRKEN BİZİM ONARIM SIRASINDA SIRASINDA KULLANDIĞIMIZ ALETLERDEN DOLAYI 600 TL ELEKTRİK FATURASI GELİYOR.ARADAKİ FARK 550 TL Yİ BİNADA ORURAN KİŞİLERE ÖDÜYORUZ. BU MALİYETİMİZİ KAYITLARA ALIRKEN ELEKRİK FATURASI VE BİZİM ÖDEDİĞİMİZ DEKONT YETERLİ Mİ? FATURADAKİ KDV Yİ KULLANABİLİRMİYİZ?

Cevap :
Sayın Bişkin, Bina sahibine ödediğiz Elektirik gideri için KDV siz Stopajsız Gider pusulası düzenlemek suretiyle giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.02.2010
Soru :
Sayın Yetkili Çalışmakta olduğumuz şirketimizdeki kiralık araçlara ait OGS yüklemesi bankadan yapılmaktadır.Bu yüklemedeki ücretten KDV iç yüzde ile KDV ayrılmamız doğrumudur? Ayrıca yeni çıkan KDV 53 nolu sirküler dahilinde ind.KDV listelerini elektronik ortamda alınmasında bu listelere yazılacak dönem içi fatura,fiş v.b.evrakların toplam İnd.KDV toplam yekünü tutması için her türlü KDV si olan evrakın bu listede yer almasımı gerekir. Örneğin yukarda sorduğum OGS geçiş ücretinde KDV olursa burda mükellef vergi dairesi gibi bilgilere ne yazılacak lütfen detaylı cevap vermenizi rica ederim.

Cevap :
Sayın Güner, Katma Değer Vergisi Kanununun 20/4. maddesinde, “Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin birlikte tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli katma değer vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.” hükmü yer almaktadır. Buna göre otomatik geçiş sistemi (OGS) ücreti, katma değer vergisi dahil olarak tespit edildiğinden, dekontta gösterilen bedelden, katma değer vergisini iç yüzde ile ayırarak indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2010
Soru :
sayın eğitim birimi yetkililerinin dikkatine 26,10,2009 ve 27,12,2009 tarih lerinde yapılan sm.den smmm'e geçiş sına vlarına 600 TL yatırmak suretiyle müraca t etmiş olmama rağmen dekontlarımın tes- mer tarafından belirtiği üzere başka kiş iler tarafından kullanılması nedeniyle sınavlara katılamadım 15,2,2010 tarihind en itibaren yapılacak başvurulara da dekonttaki sorun aşılmadıkça mümkün olam adığını gördüğüm üzere bu güzel programl a başarımı nasıl kanıtlayabileceğimin en dişesiyle sizlerin yardımını beklemekte olduğuma bilgilerinizi arz ve talep ederim. 10,2,2010 halim gençer

Cevap :
Sayın Halim GENÇER, SM'den SMMM geçiş uygulaması ile ilgili şuan pratik eğitimleriniz devam ediyor. Bundan sonraki süreçte sorun yaşamamanız dileğiyle. Saygılarımızla. Eğitim Birimi


 

Tarih : 10.02.2010
Soru :
sayın ilgili kiracıyla kira sözleşmesi yaparak evi teslim ettim 3 yıl oturdu bu arada dış kapı kilidi bozulmuş yeni takılacak kapı kilidi bedelini ev sahibi mi yoksa kiracı mı öder cevabınız için şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Kartal, Odamız ,üye ve stajyerlerinin Vergi ,Muhasebe ,TTK,Sosyal Güvenlik,Meslek Hukuku konularındaki sorularını yanıtlamaktadır.Bahsettiğiniz konu özel hukuku ilgilendiren mesleki faaliyet ile hiç ilgisi olmayan bir kişisel sorudur.Çözümü için bir Avukata mürAcaat etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.02.2010
Soru :
merhaba ; biz muhasebe kayıtlarını yaparken bazı KKEG ( telefon fat. OIV gibi) 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabı altında actıgımız alt hesapta tutuyoruz. bazı KKEG leri de (matrah farkları - vaarlık barısında tahakkuk eden % 5 vergi gibi ) 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) hesabı altına actıgımız alt hesapta takıp edıyoruz. benım sorum su ; KKEG hangi hesap altında takıp edecegımızı neye gore belırleyecegız ? bunun kar / zarar hesabı - gelir tablosu acısından bir ozelligi - önemi var mı? tesekkurler

Cevap :
Sayın Düz, KKEG ler ilgili gider hesaplarının altında alt hesap açılarak ticari kazançtan indirilir. Yani gelir tablosunda ticari karın hesabında gider olarak indirilmiş olur. Yıllık beyannamede ise tespit edilen KKEG ler matraha ilave edilerek mali kara ulaşılır. Bizim önerimiz 1.örnekte vermiş olduğunuz 700 lü hesapların altında tutmanızın uygun olacağıdır. 689 hesabı kullanmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.02.2010
Soru :
Merhaba Sayın Üstad Evlere ve iş yerlerine temizlikçi, garson, hizmetçi,bahçıvan sağlamak üzere bir şirket kuracağız. Yukarıda adı geçen personel iş yerimizde sigortalı gösterilecek ücreti şirketimiz tarafından ödenecek ve ihtiyaç gösteren kişi ve kuruluşlar bünyesinde çalıştırılacaktır. Bu hizmet karşılığı kişi ve kuruluşlara fatura kesilecektir. Sorum şöyle; bu şekildeki uygulamalarda özel istihdam bürosu olma zorunluluğu varmı? Şimdiden teşekkür eder, iyi günler dilerim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Danışmanlık şirketi ya da konumuna göre özel istihdan bürosu kurmanız gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.02.2010
Soru :
Merhabalar, Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda ortağı(ssk emeklisi) olan birisine yönetim kurulu kararı ile huzur hakkı haricinde kendisine koordinatörlük ücreti ödenmektedir. Benim sorum: Ödediğim koordinatörlük ücretinden sadece stopaj ve damga verg. kesintisi yapmam yeterli midir? Ayrıca sigortasınıda ödememe gerek varmıdır.(sgdp emekli maaşından mı kesiliyor ?) Bu soruyu iki gün önce sorumş ve cevaplamıştınız ama yanlışlıkla SSK yerine bağkur emeklisi olarak belirtmiştim. Koordinatörlük ücreti alan ssk emeklisidir. Tekrar cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yaşlılık Aylığı alırken kişilerin çalışması halinde SGDP ödemeleri aldıklar ikinci ücretler için gelir ve damga vergisi ödemeleri yeterli olacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.02.2010
Soru :
Yetim aylığı almayan bir SGK'lı çalışan(bekar kız çocuğu),Babasından(Bağ-kur)yetim aylığı alabilir mi.? Cevabınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yetim aylığı alan kız çocuğunun SGK kapsamında bir işyerinde çalışması halinde aldığı yetim aylığı kesilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.02.2010
Soru :
Sayın Danışman SGK md 80 de ücret dışı ödemeler SSK tavan ücretinin üstünde kalan kısmna iki ayı geçmemek üzere gelecek aylarda sigorta prim matrahına ilave edilmesi sureti ile bunlardan da prim alınması yasalaşmıştır. Odanında yayınladığı 5510sayılı yasanın 80.maddesi için yapılan yorum ve açıklamada yazıldığı gibi tatbik imkanı yoktur. Var sayalımki bir işçiye ücretin üzerinde bir prim verilmiş, SSK da beirtilen tavan ücretin üzerinde kalan kısmın iki ay sonrada ücrete ilave edilmesi, o kişi işten ayrılmış ise nasıl tatbik edilecektir. Madem çalışanların tün kazanımları SSk primine tabi olacak o zaman neden bu primler taksit taksit kesiliyor.Yasa koyucu sigorta tavanını kaldırır, kazancın tümünden SSK primini alır, bu türlü karışıklıkları önler. Bu konuda sizin fikriniz nedir, Oda bu konuyu gerekli mercilere ulaştırıp, bir yasa maddesi ile bunun düzeltimsi sağlanamaz mı? İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı SSGSSSK nun uygulamaya konulmasından önce sosyal taraflardan biri olarak Odamız yasanın tümüyle ilgili gerekli itiraz ve düzeltmelerimizi İlgili birimlere göndermiş bulunmaktayız. Ancak Yasa bu haliyle yayınlanmıştır. Sizinde okuduğunuz gibi maddenin yorumunda bile konun mümkün olmayacağını belirttik. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.02.2010
Soru :
Gelir Vergisi mükellefi çocuğunun eğitim ücretini düşebilmesi için çocukla ilgili yaş sınırı varmıdır.Evladıyla ilgili Özel Üniversite eğitim ücreti, matrahın % 10 ile sınırlı kalmak kaydıyla düşülebilirmi? Teşekürler

Cevap :
Sayın Çilesiz, GVK 89.maddesinin 2.fıkrasına göre eşi ve küçük çocuklarının Türkiye'de gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak fatura ve benzeri vesikalarda belirtilen tutarı mükellefin gelirinin %10 unu aşmaması koşuluyla yıllık beyannameden indirim hakları vardır. Özel vakıf üniversiteleri kurumlar vergisi mükellefiyeti olmadığından kurumlar vesi muafiyetinden dolayı düzenledikleri faturalar yukarıda bahsedilen indirim içerisnde kullanılamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.02.2010
Soru :
Merhabalar, Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda ortağı(bağkur emeklisi) olan birisine yönetim kurulu kararı ile huzur hakkı haricinde kendisine koordinatörlük ücreti ödenmektedir. Benim sorum: Ödediğim koordinatörlük ücretinden sadece stopaj kesintisi yapmam yeterli midir? Ayrıca sigortasınıda ödememe gerek varmıdır.Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Maaşından sgdp ödemesi kesilen bu Kişinin aldığı koordinatörlük ücreti üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapmanız yaterli olacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 05.02.2010
Soru :
A LTD.ŞTİ. ÜZERİNE KAYITLI ARSA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE B AŞ. C AŞ VE D LTD.ŞTİ MÜTEAHHİT OLARAK ÜÇÜ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE BİRLİKTE 120 DÜKKAN VE 120 KONUT YAPMA KONUSUNDA ANLAŞIRLAR DAİRE VE KONUTLARIN YARISI TOPRAK SAHİBİNE VERİLECEKTİR. MÜTEAHHİT B AŞ. C AŞ. VE D LTD.ŞTİ. BU İŞİ YAPMAK İÇİN KENDİ ARALARINDA ADİ ORTAKLIK KURARLAR ADİ ORTAKLIĞIN KDV VE MUHTASAR VE SSK MÜKELLEFİYETİ VARDIR. HER TÜRLÜ MALİYET ADİ ORTAKLIK TARAFINDAN YAPILACAK ADİ ORTAKLIK İŞ BİTİMİNDE HİSSELERİ ORANINDA TÜM MALİYET BEDELİNİ ORTAKLARA FATURA EDECEKTİR.İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİ YAKLAŞIK 36 AYDIR. 2008-2009 maliyetler 150-710-720-730-ve770 hesaplar kullanılarak 151 yarı mamül hesaplarında toplandı fakat tüm maliyet iş bitiminde fatura edileceği için 2008 bir kar oluşmadı 2009 yılında adi ortaklıgın bankadan faiz gelir i olması nedeniyle 2500 tl gibi bir karı oluşmaktadır. stapoj kesintisi de 450 kkeg giderlerde 95.000 tl civarıdır. Adi ortaklıktaki kar yansıtma ve kar zarar kayıtlarını yaptıktan sonra 590 hesapta kaldı. SORULARIM ŞUNLARDIR. 1- 2500 OLUŞAN KARI ORTAKLAR KENDİ HİSSELERİ ORANINDA KENDİ BEYANNAMELERİNE İLAVE EDERKEN BEN 590 DAN BAŞKA BİR HESABA VİRMAN YAPMAMA GEREK VARMI 590 HESAPTAMI KALACAK ( ORTAKLARIN İMALAT YAPILMASI İÇİN GÖNDERDİKLERİ TUTARLARI 340 HESAPTA TAKİP EDİYORUM İŞ BİTİMİNDE MALİYET ORTAKLARA FATURA EDİLECEĞİ İÇİN) 2- 193 HESAPTA BULUNAN 450 TL ORTAKLAR KENDİ BEYANNAMELERİNE HİSSELERİ ORANINDA MAHSUP NASIL EDECEK MUHASEBE KAYDI AÇISINDAN BİR HESABA VİRMAN YAPMAM LAZIMMI 3- 95000 KKEG GİDERLERİ HİSSELERİ ORANINDA BEYANNAMELERİNE NASIL EKLEYECEKLER 4- FAİZ GELİRİ OLMASAYDA SADECE KKEG GİDER OLSAYDI BUNU BEYANNAMELERİNE NASIL EKLEYECEKLERDİ

Cevap :
Sayın Toksoy Bahsetmiş olduğunuz şirketlerin kurmuş oldukları konsorsiyum için adi ortaklık şeklinde mükellefiyet tesisi yanlıştır. Bu tür ortaklıklar için KVK 2(7).maddesinde tanımlanan iş ortaklığı kurulup kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekir. Tüzel kişiliğe haiz olmayan bu tür yapılanmada vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirilir. Yapılan iş GVK 42.maddesinde belirtilen yıllara sari birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlemi olduğu için işin bitiminde vergilendirme yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.02.2010
Soru :
Sayın yetkili 2009 yılı defterlerini kapattım. fakat kapanış mizanında 103 hesabı 321 e aktarmadığımı farkettim bi sakıncası var mı usulsüzlük cezası yermiyim saugılarımla

Cevap :
Sayın Yılmaz, İdarenin tespiti halinde Tek Düzen Hesap Planına aykırılıktan dolayı VUK 353/6.maddeye göre usulsüzlük cezası kesilebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.02.2010
Soru :
Bir mükellefimizin işyerinde yapılan denetimde sigortasız çalışan bir işçi tespit edilmiş ancak işçi işyerinde yardım amaçlı ücretsiz olarak çalıştığını beyan etmiştir.İşçi işveren eş ve çocuğu değildir.Bu durumda ücretsiz çalışan işçi sigortalı olmak zorundamıdır.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Eğer o kişi başka bir yerde sosyal güvenliği sağlanıyor ise sorunu rahalıkla ifadelendirebilirsiniz. Bunun dışında Denetimi yapan denetim elemanının ne gördüğü esas alınır. Aksi için dava açmanız gerekir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 02.02.2010
Soru :
Merhaba, Şirketimizce çalışanlarımıza brüt ücret ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca yıl sonunda çalışanlara Yönetim Kurulu'nca belirlenen brüt tutarlarda başarı primi ödenmektedir. Genellikle uygulamada ödeme izleyen yılda yapılmaktadır. Şöyle ki 2009 yılı için toplam brüt tutarı belirlenen başarı primi karşılık hesabına kaydedilmekte, kişi bazında belli olduktan sonra izleyen yılda ödendiği ayın bordrosuna girmektedir. Burada sormak istediğim hususlar aşağıdadır. 1- 2010 yılı Ocak ayında ödenen ve 2009 yılında brüt tutar kadar karşılık ayrılan başarı primleri 2009 yılına gider yazılabilir mi? 2- Gider yazılabilir ise hangi tutar gider yazılabilir? (Brüt tutar mı, Net tutar mı? 2010 yılı Ocak ayı bordrosuna girip, gelir vergisi hesaplandığı için hesaplanan gelir vergisi 2010 yılında mı giderleştirilmelidir?) 3- Brüt Başarı primlerinin 2010 yılı Ocak ayı bordrosuna girmesi nedeniyle ücreti sigorta tavanı altında kalan çalışanlar için tavana kadar olan tutar üzerinden SGK Primi tahakkuk etmektedir. Bu nedenle oluşan SGK Primi işveren payı 2009 yılına mı (Başarı primi 2009 yılı gideri ise) yoksa 2010 yılına mı gider yazılmalıdır? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Küçüksakal, Bahsettiğiniz primin bordrosunu Aralık 2009 yılında yapıp muhasebe kayıtlarında tahakkuk işlemini yapmanız halinde sözkonusu prim giderleri 2009 yılının gideri olacaktır. Ödemenin 2010 yılına taşması bu sistemi değiştirmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2010
Soru :
CEVAPLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. MÜŞAVİR ARKADAŞLARIMLA İHTİLAFA DÜŞTÜĞÜM BİR KONUDA YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR.SORUM ŞU: ŞİRKETİMİZDE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞIPTA KENDİ BİNEK ARAÇLARIYLA YAPMIŞ OLDUKLARI İŞLER KARŞILIĞINDA TARAFIMIZDAN AYLIK 750 TL MAAŞ ALMKATA OLUP ARAMIZDA KARŞILIKLI ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ BULUNMAKTADIR. BUSÖZLEŞMEDE BULUNAN RAKAMIN DAMGA VERGİSİNİ VERGİ DAİRESİNE YATIRYRZ. MUHTASAR BEYANNAMEMİZDE VE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE VERGİVE KDV LERİNİ ÖDÜYORUZ. ANLAŞAMADIĞIMIZ NOKTA 2 NOLUDA ÖEMİŞ OLDUĞUMUZ KDVYİ 1 NOLU KDVDE İNDİRİM KONUSU YAPABİLİRMİYİZ. SAYGILAR

Cevap :
Sayın Durmuş, Sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesi ile ödenen KDV ler, 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.01.2010
Soru :
Sayın Yetkili, Ben halen bir büroda stajyer olarak çalışmaktayım. Bir özel meslek yüksek okulu ile öğretim görevlisi olarak anlaşmak üzereyim. Bankacılık ve işletme alanında. Acaba bu durumda mali müşavirlik stajımı üniversitede devam ettirme olanağı var mıdır? Teşekkürler.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ BU KONUYLA İLGİLİ DİLEKÇE VERMENİZ HALİNDE ANKARA TESMER İLE GÖRÜŞMEMİZ GEREKİYOR. ÇÜNKÜ BAHSETTİĞİNİZ KONU STAJDAN SAYILAN HALLER KAPSAMINA GİRMEKTEDİR. BU ALANDA STAJ YAPILMASI GİBİ BİR KAVRAM YOKTUR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 28.01.2010
Soru :
CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDİEN TEŞEKKÜR EDERİM. BENİM SORUM A.Ş.LERİN HİSSE DEVRİ İLE İLGİLİ: MÜŞAVİRLİĞİNİ YAPMIŞ OLDUĞUM A.Ş.NİN %2 HİSSESİNE SAHİP OLAN VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN ORTAKLARDAN BİRİ İSTİFA EDEREK NOTERDEN İSTİFANAMESİNİ ONAYLATMIŞTIR. ŞİRKETİN DİĞER ORTAKLARI İSTİFA EDEN ORTAĞIN HİSSELERİNİ LTD ŞİRKETE DEVRETMEK İSTEMEKTEDİR. BURDA SORMAK İSTEDİĞİM 1-HİSSE DEVRİNDE YENİ HSSEYİ ALACAK KİŞİ LTD ŞTİ.OLABİLİRMİ 2-OLURSA NASIL BİKARAR ALMAMIZ GEREKİR 3-LTD.ŞTİNİN İŞTİRAK KARARI ALMASI GEREKİRMİ?

Cevap :
Sayın Durmuş, 1-A.Ş ortakları hisselerini gerçek veya tüzel kişiler satabilir. 2-LTD şirket ortaklar kurulu hangi A.Ş den hisse alacaklar ise alacakları hissenin tutarı, miktarı, adedi belirtilerek karar almaları gerekir. A.Ş nin ortağı ile LTD şirket arasında düzenlenecek hisse devri sözleşmesi ile bu işlem tamamlanır. A.Ş ortaklarının hisselerinin devrini isterlerse noter aracılığı ile yaparlar. Hisseyi alan LTD şirket A.Ş yönetimine müracaat ederek yapılan satış işleminin karar altına alınmasını ve pay defterine isimlerinin yazılmasını talep eder. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2010
Soru :
İyi günler, 4 şubesi olan bir market işletmesi ve günlük z raporları merkezde muhasebeye kayıt ediliyor, dolayısıyla şubelerde geriye dönük z raporu nushaları bulunmuyor. denetim elemanları geriye doğru şubede olmayan z raporları hakkında şubede bulunmadığı diye tutanak düzenlemiş bulunmaktadır. Bunun sonucunda ne gibi bir ceza olu itiraz yolu yok mudur. Geriye doğru Z raporlarının ne kadarını şubelerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Uygun, Ödeme kaydedici cihazların günlük Z raporları ilgili döneme ait KDV Beyannamesi verileceği güne kadar yazar kasanın bulunduğu yerde muhafaza edilmesi gerekir. Muhasebe kayıtlarını yapmak için şubelerin merkeze bilgi aktarması şekliyle yapılabilir. Z raporları 5 yıllık zaman aşımı süresince mükellef tarafından saklanmak zorunda olan belgedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.01.2010
Soru :
şirketimizin 2004 yılı deftreleri inceleme sonucunda vergi inceleme raporu yazıldı buna istinaden matrah farkı vergi ziyaı ayrıca özel usulsüzlük cezası kesildi fakat bize 31/12/2009 da akşam 17.00 civarı tebliğ edilmek istendi fakat firmamız da tebliğ alıcak kimse olmadığında zarf kapıya bırakılmış zarfın üzerinede muhattap bulunamadığından kapıya asılmak suretiyle tebliğ edilmişdir diye bi ibare düşülmüş biz bu zarfı 02/01/2010 da gördük bu bir tebliğ şeklimidir yardımcı olurmusunuz iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Kömürcü, Yapılan tebligatın hukuka uygun olup olmadığı konusunda vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.01.2010
Soru :
KOLAY GELSİN... ÜRETİM İŞLETMESİNDE NORMAL AMORTİSMAN YÖNTEMİ(SABİT YÜZDELİ)UYGULANMAKTADIR. ŞİRKET KURULUŞUNDAN BERİ 253-254-255-258-260 HS LARA SABİT YÜZDELİ AMORTİSMAN YÖNTEMİ UYGULUYORUZ.. BU UGULAMAMIZ DEVAM EDERKEN YALNIZ 263 NOLU AR-GE GİDERLERİNE HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN YÖNTEMİ UYGULAYABİLİRMİYİZ. TEŞEKKÜRLER.........

Cevap :
Sayın Korkmaz, Bahsettiğiniz hesaptaki aktif kıymetlerinize hızlandırmış amortisman yöntemini uygulayabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2010
Soru :
Sayın yetkili, 1989 yılı kasım ayından , 2004 yılı mayıs ayına kadar aynı işyerinde çalıştım. 2004 yılı mayıs ayı itibariyle kıdem tazminatı almadan kendi isteğimye istifa ettim. 2005 yılı ocak ayında tekrar aynı şirkette çalışmaya başladım ve gruba bağlı diğer şirketlerde kesintisiz olarak çalışıyorum. Yıllık izin günü hesaplaması yapılırken; hakedilen gün hesabı 1989 yılından başalayarak mı dikkate alınır , yoksa tekrar işe başlamış olduğum 1995 yılından itibaren mi dikkate alınır.Saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yasal haklarınız istifa ettiğinizde kesilmiş olup yeniden işe başladığınız tarih yasal haklarınız yeni başlangıç tarihi olarak kabul edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.01.2010
Soru :
İstanbulda bir a.ş.'de muhasebe müdürü olarak çalışmaktayım. Bursada da şirketimizin bağlı ortaklığı olan bir diğer Anonim şirket var. Bursadaki anonim şirkette bağlı smmm olarak görev yapmam isteniyor. izlemem gereken yol hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler ...

Cevap :
Sayın Dündar, Bu durumda Bursa SMMMM Odasına nakil yaptırmanız gerekmektedir. Bursa Odasına nakil dilekçesi ve ikametgah ile başvurmanız halinde gereği yapılacaktır. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 19.01.2010
Soru :
Merhaba, Takasa verdiğimiz şti'nin kamyoneti yerine yeni kamyonet aldık.2009 yılında yapılan takasa verdiğimiz kamyonet satışı yapılmış ancak satış sözleşmesini ilgili yer bizi bilgilendirmemiş olup 2010 yılına girmiş olmaktayız ve faturasını kesemem,bu durumda ben şti.kamyonetimin çıkışını yani 254 hs nasıl çıkışını yapıcam.Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Özkan, Ocak ayında olmamıza rağmen fatura cildinizden bir yaprağı satışın yapıldığı tarihi içeren bir fatura düzenleyerek ilgili ay KDV varsa geçici vergi beyannamelerini düzeltmek suretiyle muhasebe kayıtlarına almanız gerekir. Satmış olduğunuz kişi vergi mükellefi ise aynı işlemleri onun da yapması gerekir. Ba-Bs formlarını düzeltmeyi de ihmal etmeyiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.01.2010
Soru :
serbest meslek mükellefi olna bir kişi bi anonim şirkette denetim kurulu üyesi seçilmiş burada aylık belirli bir ücret verilmekte bu ücret vergilendirilmekte olup ücreti alan serbest meslek erbabı olan kişi yıl sonunda kendi gelirine ek olarak bu aldığı ücreti vergilendirecekmi.

Cevap :
Sayın Aşık, Bahsettiğiniz kişi bir takvim yılında sadece bu A.Ş.den ücret alması halinde alınan ücret tutarı n olursa olsun yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir. Ancak bu kişinin birden fazla işverenden ücret alması halinde birden sonraki işverenlerden aldığı ücret tutarı 2009 yılı için yıllık 22.000 TL'yi aşması halinde tüm ücretler birleştirilerek yıllık beyannameye dahil edilir. (GVK 86) Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2010
Soru :
İyi çalışmalar diliyorum, 5746 sayılı ar-ge kanununa göre faaliyet gösteren yazılım şirketimizin ar-ge personellerine uygulanan %90 ve %80 gelir vergisi terkinini muhtasar beyannamade tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir.Bodroyu muhasebeleşririrken terkin işlemi olmaksızın kayıtlarımıza intikal ettirmekteyiz.Bu sebeple 360 hesaptaki gelir vergisi rakamı ve ödeme arasında oluşan terkin farkı nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yardımınızı talep etmekteyim.Çalışmalarınızda başarılar saygılarımla

Cevap :
Sayın Doyuran, Ücret bordrosunun muhasebeleştirilmesinden sonra muhtasar beyannmenin tahakkuka dönüşmesiyle ar-ge personellerinin yer aldığı ücret gideri hesabına alacak 360 hesaba borç vermek kaydıyla muhasebe kaydınızı yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2010
Soru :
İyi Akşamlar.Spk'nın düzenlediği bağımsız denetim lisanslama sınavları hakkında son durum nedir?Sınavları artık Türmob'mu düzenleyecek?bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Çintesun, Konuyla ilgili TÜRMOB tarafından Odamıza ulaşan bir bilgi bulunmamaktadır. Bu tür bir bilgi geldiğinde web sitemizde duyurulmakta ve mail gönderilmektedir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 14.01.2010
Soru :
iyi günler; şirketimizin 09/2007 'de 50.000 TL almış olduğu arsayı 12/2009 da 100.000 tl satmıştır.Bu satış işlemine ilişkin olarak a)102 hs(B)100.000,602 hs(A)100.000(... nolu ft ile arsa satış kaydı),b)623 hs(B) 50.000,250 hs(A) 50.000(arsa satışının maliyet kaydı),c)602 hs(B)100.000,623 hs(A)50.000,690 hs(A) 50.000(gelir,gider hesaplarının kapanış kaydı),d)690 hs(B)37.500,529 HS(A)37.500 (%75 kv istisna tutarı) belirtilen bu yevmiye kayıtları doğrumudur.Yapılması gereken başka bir işlem varmıdır?teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Karaca, ............./........................ 102 (B) 100.000 250 (A) 50.000 649 (A) 50.000 Satış tarihindeki muhasebe kaydı ............./...................... 649( B) 50.000 690(A) 50.000 Dönem sonu yansıtma kaydı ile kar-zarara devir ............./........................ Kurumun öncelikle geçici vergi beyannamesinde daha sonra yıllık beyanname üzerinden kurum mali karından gayrimenkul satışından elde edilen kazancın %75'i olan 37.500 TL'si indirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2010
Soru :
Kiraladığımız işyeri için yaptırdığımız dekorasyon maliyeti şirketimizin aktifinde özel maliyetler hesabında kayıtlıdır. Kira sözleşmemiz süresinden önce sona erdi ve sözleşme gereği yaptırdığımız tüm dekorasyonu bedelsiz olarak kiralayana devrettik.Kiralayan A.Ş. dir. Bu durumda Kiralayana sıfır bedelle fatura kesip kayıtlı özel maliyet bedelininin kalan değerinini matrah kabul ederek hesapladığımız KDV yi de faturaya ekleyerek yani sadece KDV ihtiva eden bir fatura kestik. Kiralayan faturamızı noter kanalıyla geri gönderdi. Ne yapmamız gerekiyor. Kestiğimiz fatura sebebiyle tahakkuk eden KDV'yi de beyan ederek ödemiştik. Yardımcı olursanız sevinirim.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Terzi, Yapmış olduğunuz işlem yanlış bir işlemdir. Bedel almadığınız bir hizmet için fatura düzenlenmez. İtfa etmediğiniz özel maliyetleri kiraladığınız yeri terk ettiğiniz tarih itibari ile giderleştirmeniz gerekir. Mal sahibi olan A.Ş. size bedel ödemediği için özel maliyetten dolayı iktisadi kıymeti artan gayrimenkulü artan değerini emsal bedel ile kurum kazancı olarak gelir hesaplarına yazması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2010
Soru :
1961 doğumlu erkek bağkur sigortalısı 04.04.1985 yılında bağkur sigortalısı olmuş bugüne kadar sigortalılığı devam etmektedir.haziran ayında emeklilik için başvuru yapmış fakat bağkur 1993-1996 yıllarında kurucu ortaklığı ve yönetim kurulu üyeliği bulunduğu a.ş'ten dolayı almış olduğumuz yazıda (İ.T.O.'dan alınmış)sigortalılık belgesinde seçimli yapılmış olağan genel kurulunda seçilmeyerek üyeliği son bulduğu için 01.07.1996 tarihinde tescil edilen 01.07.1996 tarihli genel kurul kararı ekinde sunulan hazirun cetvelinde ilgilinin ismine rastlanılmamıştır şeklinde yazmakta olup kesin bir çıkış tarihi belli değil diyerek emeklilik işlemini yapmamıştır. (bu tarihlerde zorunlu bağkurlu olmayı gerektirecek bir faaliyeti yoktur o dönemde bağkur primlerini düzenli ödemiştir.) ne yapması gerekir ? Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İTO da bulunan bu kayıtlara ilişkin çakışan günleriniz ait ödemelerin bulunduğunu yazılı ve açıklayıcı bir dilekçe ile kuruma bildirniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 12.01.2010
Soru :
iyi günler, Kat Karşılığı inşaat yapan firma ARsa sahibi adına kesilen Yapı Denetim faturalarını nasıl kayıtlara alacaktır. Ba-Bs formları karşısındaki durumu nedir.

Cevap :
Sayın Uygun, Arsa sahibi adına alınan hiçbir belge müteahhidin kayıtlarında yer alamaz. Dolayısıyla Ba-Bs formlarında başkasına ait belgeler bildirilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.01.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Sadece mabilya cilalama işi yapacak bir mükellefin yeni açılışını yaptık. V.U.K. Md. 200 : "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, kaşarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan bitim işleri ile uğraşanlar, imalât def teri yerine, bir "Bitim işleri defteri" tutarlar. Bu deftere müşteriler den alınan ve işlendikten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarı tarih sırasıyla yazılır:" . Bu deftere ücret yazılıyormu? Girişi ve çıkışı ayrı ayrımı kaydedilecek? Bu defterin bir örneğini nerede bulurum kayıt formatı nasıl? Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Bahsettiğiniz defter tekstil işinde kullanılan cilalama işiyle ilgilidir. Sözkonusu defter VUK da yer almasına rağmen fiilen uygulamada tutulmayan bir defterdir. İmalat defteri kullanımı tek düzen hesap planı çerçevesinde 7A seçeneği tercih edilmişse kullanılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.01.2010
Soru :
Sorumuz huzur hakkı ödemesi Hakkındadır. Site Yönetiminde SGK dan emekli olan yönetim kurulu başkanına ödenen maaşı huzur hakkı olarak gösterip vergisini ödesek yeterli olurmu.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Huzur Hakkı ödemesi için gelir ve damga vergisi ödemesi yeterlidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.01.2010
Soru :
İyi günler İSMMMO Danışma Birimi... 1- Müşavirliğini yaptığım şirket satış yaptığı firmalara irsaliyeli fatura kesmekte, ancak fatura kesilen firma malzemeleri kendi adresine değil kendisinin satış yaptığı bir firmaya direkt gönderilmesini istemekte buna istinaden diğer firmaya da irsaliye kesilmektedir. Bu işlem sürekli hale geleceğinden kesilen irsaliyeler mükerrer olarak fatura edilmeyecektir. İrsaliyeli Faturası bir firmaya irsaliye de başka bir firmaya kesilmesi firma için bir sorun teşkil eder mi? İrsaliye üzerine diğer firmaya kesilen irsaliyeli fatura tarih ve nosunun yazılması ve fatura edilmeyeceğinin belirtilmesi yeterli olur mu? 2- Hizmet verdiğim Anonim Şirket başka bir anonim şirkete ortak olmuştur. Ortak olunan anonim şirket tasfiyeye girmiş ve özvarlıkları satılmaya başlanmıştır. Satış karşılığında tahsil edilen paralar ortaklara dağıtılmaktadır. Şirketimizde bu özvarlık satışından dolayı pay almıştır. Tasfiye olunan şirketten özvarlık satışından elde edilen para gelir olarak hangi hesapta izlenecektir? Teşekkürler...Sevgül ARSLAN

Cevap :
Sayın Arslan, Bahsettiğiniz satışlar için irsaliyeli fatura yerine irsaliye kullanmanızı tavsiye ederiz. İrsaliyeli fatura, irsaliye düzenlenmeden direkt alıcısına düzenlenen bir belgedir. Bahsettiğiniz gelirler iştiraklerden elde edilen gelirler olarak gelir hesaplarınızda gözükecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.01.2010
Soru :
sayın üstadım bir şirketimizi 31.12.2009 tarihinde tasfiyeye soktuk.Şirketin sermaye düzeltmesi olumlu farklarından 30328,22 TL enflasyon düzeltmesi zararları ise 24238,45 TL dir.Sorum tasfiye öncesi bilançosunu vermeden önce enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan zararlarıni ser.düz.olumları farklarından mahsup etmemiz doğru olur mu ve de bunun için karar almamız gerekir mi.teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şafak, Sermaye düzeltmesi olumlu farklarından enflasyon düzeltmesinden doğan zararları mahsup edebilirsiniz. Bununla ilgili karar almanıza gerek bulunmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2010
Soru :
kolay gelsin 120 hesaplarda ters bakiye (iş avansı gib) görünen hesapları sahip firmalarına ulaşılamıyorsa bu hesapları dönem sonund düzeltimesi amacı ile neler yapılabilir 2. bu hesaplar (ters bakiye veren 120) hesaplar ortaklar hesabına alınarak sermayeye ilave edilebilrimi 3. bu hesaplar (gelir yazılabilirmi)

Cevap :
Sayın Özgan, Tek düzen hesap planında yer alan hesaplar tanımlarındaki işleve göre muhasebede kullanılır. 120 hesap ters bakiyesi olması halinde müşterilerden alınan avans olarak değerlendirilip alınan avanslar hesabında takip edilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2010
Soru :
İyi çalışmalar . Kurmuş olduğumuz mali müşavirlik limited şirketimizin konusu açısından serbest meslek icra etmesi ancak tabi olduğu kanun açısından kurumlar vergisine tabi olması nedeni ile mali müşavirlik hizmetinin belgelendirilmesi konusunda tereddüt etmekteyiz.Bu hizmetlere karşılık fatura kesiyoruz.Ancak daha önceki alacaklarımızı tahsil ettiğimiz zaman mı belge düzenlenmeliyiz yoksa KV mükellefi olamamız nedeniyle tahakkuk esasına göre alacağın doğduğu gün mü belge düzenlemeliyiz.Şirketimizin ana konusu mali müşavirlik serbest mesleğidir.Dolayısıyla alacağın tahsil edildiği zaman belge düznelenebileceğini geçerli sayabilecek bir izahat nedeni olabilirmi teşekkürler

Cevap :
Sayın Akın, KV mükellefi olarak mesleki faaliyet icra eden şirketlerin elde etmiş olduğu kazanç kurum ticari kazancıdır. Dolayısıyla sözleşmeli müşterilerinize paranın tahsil edilip edilmemesine bakılmaksızın düzenli olarak her ay fatura kesmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.01.2010
Soru :
sayın üstadım 19 aralık 2009 da yapılan özel smmm sınavına girdim muhasebe ile ilgili sorulardan 100,,denetim ile ilgili sorulardan 25 alacağımı tahmin ediyorum. bu durumda bu dersle ilgili ortalama notum ne olur. teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ergök, TESMER Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre iki dersin toplanarak ortalamasının alınacağıdır. Ortalama 50 ve üzeri ise dersi geçmiş sayılıyorsunuz. Başarılar dileriz.Saygılarımızla. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 06.01.2010
Soru :
Sayın Vergi Danışmanım Konu: Vergi levhası Benim öteden beri mükellefim olan bir kişi 2009 yılı içerisinde merkez işyerine bağlı bir ek işyeri açılışı yaptı ek işyerinin vergi levhasını 1 aylık süre içerisinde tasdik ettim fakat vergi dairesine bildirmediğim için tarafıma 1.000 tl özel usulsüzlük cezası kesildi bu uygulama doğru mudur.Vergi Mahkemesine dava açsam kazanma şansım var mıdır.Teşekürler

Cevap :
Sayın Pamukçu, Vergi dairesinin yapmış olduğu işlem doğrudur. Bilgi verilmesi gerekirdi. Vergi mahkemesinde açılan davaların sonucu hakkında yorum yapmamız yerinde olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.01.2010
Soru :
Soru : iyi çalışmalar , son zamanlarda vergi daireleri mükelleflerin varlık barışı kanunundan yararlanması için yaptığı denetimlerde bir müşterimin 2008/yılı ile ilgili alış yaptığı bir firma kod 1 olduğu için vergidairesi ilgili dönem kdv beyannamelerimde bu firma ile ilgili indirim kodusu yapılan kdv lerin çıkartılmasını aksi halde bizim müşteriminde kod listesine alınacağını tarafımıza bildirildi. Bu firmaya yapılan ödemelerimiz 84 nolu kdv tebliğine uygun ama kod 1 de yer aldığı için vergi dairesi ödemeleri kabul etmedi. Bende 2008/01-12 ayları kdv beyannamelerini ihtirazi kayıt ile verekerek konuyu dava etmeyi düşünüyorum. Sorum şuki ihtirazi kayıt ile verilen dönemler için ana vergiyi dava konusu yapıp, kesilen vergiziyaı cezasına anaparalardan ayrı olarak uzlaşma talep edebilirmiyim. (Yani cezayı kabul edip anaparaları kabul etmemek gibi bi durum ) Cevap : Sayın İşbilen, İhtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri için vergi dairesi ceza kesemez. Vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için takdir komisyonu kararı veya vergi inceleme raporuna göre vergisi alınır ve cezası kesilir. Bahsettiğiniz konumda vergi ziyaı cezasının kesilmeyeceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla ihtirazi kayıtla vermiş olduğunuz beyannamelerin herbiri için ayrı ayrı vergi mahkemesine dava açabilirsiniz. (Tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde) Danışma Birimi 05/01/2009 tarihli soruya verdiğiniz cevaba istinaden ben beyannameleri ihtirazi kayıtla verdim ve vergi ziyaı cezaları 1/2 oranında kesildi zaten (pişmanlık seçeneği seçilmediği için sistem otomatikman vergi ziyaı cezası kesiyor heralde) iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın İşbilen, İhtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri için vergi dairesi ceza kesemez. Vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için takdir komisyonu kararı veya vergi inceleme raporuna göre vergisi alınır ve cezası kesilir. Bahsettiğiniz konumda vergi ziyaı cezasının kesilmeyeceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla ihtirazi kayıtla vermiş olduğunuz beyannamelerin herbiri için ayrı ayrı vergi mahkemesine dava açabilirsiniz. (Tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde) Danışma Birimi


 

Tarih : 05.01.2010
Soru :
iyi çalışmalar , son zamanlarda vergi daireleri mükelleflerin varlık barışı kanunundan yararlanması için yaptığı denetimlerde bir müşterimin 2008/yılı ile ilgili alış yaptığı bir firma kod 1 olduğu için vergidairesi ilgili dönem kdv beyannamelerimde bu firma ile ilgili indirim kodusu yapılan kdv lerin çıkartılmasını aksi halde bizim müşteriminde kod listesine alınacağını tarafımıza bildirildi. Bu firmaya yapılan ödemelerimiz 84 nolu kdv tebliğine uygun ama kod 1 de yer aldığı için vergi dairesi ödemeleri kabul etmedi. Bende 2008/01-12 ayları kdv beyannamelerini ihtirazi kayıt ile verekerek konuyu dava etmeyi düşünüyorum. Sorum şuki ihtirazi kayıt ile verilen dönemler için ana vergiyi dava konusu yapıp, kesilen vergiziyaı cezasına anaparalardan ayrı olarak uzlaşma talep edebilirmiyim. (Yani cezayı kabul edip anaparaları kabul etmemek gibi bi durum )

Cevap :
Sayın İşbilen, İhtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri için vergi dairesi ceza kesemez. Vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için takdir komisyonu kararı veya vergi inceleme raporuna göre vergisi alınır ve cezası kesilir. Bahsettiğiniz konumda vergi ziyaı cezasının kesilmeyeceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla ihtirazi kayıtla vermiş olduğunuz beyannamelerin herbiri için ayrı ayrı vergi mahkemesine dava açabilirsiniz. (Tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde) Danışma Birimi


 

Tarih : 04.01.2010
Soru :
Merhaba, psikolojik sorununu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden aldığı yazıyla belgeleyen (gece vardiyasında çalışması uygundur ibaresi bulunuyor) bir işçiyi, işveren gece vardiyasında yani sağlığına uygun olan koşulda çalıştırmak zorundamıdır? Eğer zorunda ise bu duruma aykırı hareket etmesi halinde işçi iş akdini kendisi fesih ederek kıdem ve ihbar tazminatını işverenden talep edebilirmi?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Devlet Hastanesinden alınan raporda sadece gece vardiyasında çalışması uygunmudur ? yazıyor. Böyle bir durumun olması halinde iş şartları ona göre belirlenecektir. Aksi halde bir tazminat ya da gece istihdamı zorunlu değildir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 04.01.2010
Soru :
DEGERLİ üstadım limited şirketimizin yurt dışında bulunan kişilerle iş ortaklığı vardır Burada noterde düzenlenen bir iş ortaklığı sözleşmesi yapılmıştır fakat bu ortaklık türkiye de herhangi bir şekilde resmi kayıtlarda gözükmemektedir.Şimdi yurt dışı ortaklar türkiye ye para göndermek istiyor.İzlenmesi gereken kanuni prosüdürler nelerdir.

Cevap :
Sayın Sopacı, Resmi kayıtlarda gözükmeyen ortaklığın kanuni prosedürleri sizce olabilir mi? Danışma Birimi


 

Tarih : 03.01.2010
Soru :
serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketinin ünvanı aşağıdaki şekillerde olabilir mi? TEŞEKKÜRLER. ...... SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ ...... SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YÖNETİM YATIRIM DANIŞMANLIĞI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ

Cevap :
Sayın Esen, Aşağıdaki unvan ortaklık mesleki kararlarına uygun bir unvandır. ...... SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ


 

Tarih : 30.12.2009
Soru :
İyi günler.2009 Ocak itibariyle 3 yıllık stajımı başlatttım.Tesmer'in SMMM yeterlilik kursuna katılmayı planlıyorum.Bu durumda stajım 2 yıl 9 ay olacak sanırım.USE CD lerim, 2011 Mayıs'ta son kez 8. ve 9. cd'ler olmak üzere birlikte gönderilecekmiş.Ankara kurstan dolayı erken katılabilecekleri düşünerek son iki CD'yi birlikte gönderiyormuş.Ama ben son 2 cd'min bu 2 yıl 9 ay sonunda bitmeme ihtimalini düşünüyorum.Sorum şu;Ben istersem, Tesmer'in SMMM yeterlilik kursuna katılsam bile bu 3 aylık kısaltma avantajımı kullanmayıp stajımı 3 yıl yapabilme olanağına sahip miyim? 2.Sorum ise;Stajımın süresi bittikten sonra (3 yıl ya da 2 yıl 9 ay sonunda)sınav başvurusu yapma hakkını elde ediyorum değil mi?Yani staj sürem sona erecek ve ondan sonra bildirilecek ilk sınava başvurumu yapmam gerekiyor. Teşekkür ederim.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ EVET STAJINIZI YA 3 YIL YAPACAKSINIZ YADA 2 YIL 9 AY YAPACAKSINIZ. ANCAK BU SEÇİM SİZE KALMIŞ BİR DURUM. ANCAK HER KOŞULDA CD SETLERİNİZİ ZAMANINDA BİTİRMENİZ GEREKİYOR. CD SERTİFİKASI OLMAYAN ADAYLARIN BAŞVURULARI KABUL EDİLMİYOR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 29.12.2009
Soru :
Merhaba,Muhasebesi tutuğum bir şirket 2009 Haziran ayında başka bir şirketle anlaşarak Taşeron olarak Elektrik ve taahhüt işleri yapmak üzere iş sözleşmesi yaptı.[işi alan)Ancak bizde çalışan işçileri kendi işyerinde sigortalı olarak gösterdi.İş bitimi Aralık 2009 olarak hesablanmışti.iş 2010 yılın Mart ayına kadar uzanacak gibi soracağım soru:İşi alan firma Taşeron firmanın işçileri kendi işyerinde sigortalı yaptığı için bu iş yıllara sari inşaat ve onarım işi sayılıp sayılmiyacağını bu konu hakında bilgileriniz için teşkkur ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Alt işveren sözleşmesi bulunan ve bu özellikte sgk işyeri numarası almışsa bahsettiğiniz statüden faydalanabilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 29.12.2009
Soru :
Merhaba, mermer üretim ve satışı yapan bir firma mermer satışı için tevkifatlı fatura kesebilirmi? Yoksa tevkifatlı fatura sadece hizmet sektöründe mi kesilir?

Cevap :
Sayın Ekincioğlu, KDV uygulamasında tevkifatlı işlemlere ilişkin detaylı liste web sayfamızda pratik bilgiler-vergi içerinde mevcuttur, yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.12.2009
Soru :
s.m.m.müşavir bürosu olarak faaliyetime devam etmekteyim.kızım iki yıldan beri yanımda fiilen ssk lı olarak çalışmaktadır.2009/kasım ayında smmm staj başlatma imtihanına girerek kazandı kızım yanımda staj yapabilirmi.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ KIZINIZ YANINIZDA STAJ YAPABİLİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 24.12.2009
Soru :
1 --- bir şirketim için Tasfiye kaldırılması işlemi yapacağım ama bi türlü Sermayenin 2/3 korunduğuna dair rapor örneği bulamadım bi örneğini veya bulabileceğim bir yere yönlendirirseniz 2--- 2010 yılı defterlerninin tasdik edildiği şu dönemde tasfiye sonrası 4 gün için 2009 yılına tekrar defter tasdik edilecek diye düşünüyorum....yorumunuz..?? kolay gelsin

Cevap :
Sayın Köse, Bahsettiğiniz türde bir rapor formatı odamızda mevcut değildir. Ticaret Odası veya ticaret sicilinden rapor örneği temin edebilirsiniz. Tasfiye dönemi kapnmadığı müddetçe defter tasdik etmek zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.12.2009
Soru :
Sn. Danışma birimi, şöyle bir durum var; Üretici bir firmayız. Üretim yerimizden mamulü bir müşterimiz adına (firmamızın distribütörü) kargo görevlisine teslim ediyoruz. Ancak mal için irsaliye, fatura benzeri bir belge düzenlemiyoruz. Mal müşterimizin irsaliyeli faturası ile başka bir alıcıya gidiyor. Bu meyanda bizim malı kendi açımızdan teslim ettiğimiz müşterimize teslim ettiğimize dair tek evrak kargo görevlisinin bize vermiş olduğu belge ki o belgede de sadece bizden malın teslim alındığı var. Ancak bu belge bağlayıcı mıdır? Şimdi sorum; V.U.K veya diğer vergi mevzuatı açısından malın teslimi ile alakalı bir belgemiz olmadığından her hangibir usul hatası olup olmadığı? (ki bence var.) Ayrıca TTK açısından her hangibir handikap olup olmadığı? (ki bence yine var.Nihayetinde malı bizim müşterimize teslim ettiğimize dair herhangi bir evrak yok elimizde.) Daha sonra kendi faturamızı müşteriye yollamaktayız.

Cevap :
Sayın Tanju, Malın üretim yerinizden kargoya tesliminde müşteriniz adına sevk irsaliyesi düzenlemek zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.12.2009
Soru :
Selam Üstat; Şirketimiz şahıstan arsa satın aldı. Tapu ile kayıtlara girdik. BA formunda bu alış gösterilecekmi? Şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Arslan, VUK 381 nolu tebliğe göre bilço esasına göre defter tutan mükellefler satın almış oldukları her türlü mal ve hizmetleri belge ayırımı yapmaksızın Ba formunda bildirmek zorundadırlar. Dolayısıyla satın almış olduğunuz gayrimenkulü Ba formuna yazacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2009
Soru :
MERHABA 14.11.09 TARİHİNDE YAPILAN ABC SINAVINDAN B GRUBUNU KAZANIP C GRUBUNA GEÇTİM. DOSYAMIN İNCELENEREK C GRUBUNA HANGİ DÖNEM'DE SINAVA GİREBİLECEĞİM KONUSUNDA BİLGİ İSTEMEKTEYİM. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. t.c. kimlik no: 27850136024

Cevap :
SAYIN İLGİLİ SINAV BAŞVURULARI 21 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA ERMİŞTİR. BAŞVURU YAPAN ADAYLAR ODAMIZA GELEREK DOSYALARINDAKİ EKSİKLERİ ÖĞRENMİŞ OLUP, BELİRLENEN SÜRE İÇİNDE DOSYALARINI TAMAMLAYARAK SINAV BAŞVURUSU YAPMIŞLARDIR. ADAYLARA TELEFONLA YADA E-POSTA YOLUYLA SINAVA KATILABİLİRSİNİZ YADA KATILAMAZSINIZ ŞEKLİNDE BİLGİ VERİLMEMEKTEDİR. SİTEMİZDE DE SINAV BAŞVURULARIYLA İLGİLİ BİLGİLER GÜNCEL OLARAK HER DÖNEM YER ALMAKTADIR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 22.12.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR ÜSTAD.Bir şirketimiz inşaat onarım işi olarak taşeron olarak bir iş aldı.İşin inşaat işleri 4 300.000-mekanik işleri 2 351 000(Bizim tarafımızdan alt taşerona verildi.)Elektrik ve asansör işleri 590 000tl olmak üzere toplamda 7 241 000tl sözleşme imzaladı.31/12/2009 tarihinde sözleşme karşılıklı olarak fes edilecek.İşin biten kısmı için 4 900 000TL + kdv Hak ediş bedeli kesildi SSk ya 2009/11. ay dahil 245 209 Tl işçilik bildirilmiş.Yalnız bu işle ilgili olarak alt taşeronumuz olan firmadan 979 845TL hak ediş faturamız var,ssk işçiliğimiz yeterlimidir. SSK dan ilişik kesme yazısı almamız için alt taşeronumuzun mu önce ilişik kesme yazısı alması gerek.Firmalar sözleşmeyi uzatıp işimiz yıllara sari inşaat işi olsa her ay hak edişimizden stopaj kesintisi yapıp işi tamamen bitirsek sigortasını ödesek bir problem çıkarmı teşakkür ederim

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sy SSGSS Kanunu; Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma MADDE 85- İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilir. Söz konusu tespitler, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından yapılır. (Değişik: 17/4/2008– 5754/49. md.) Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, 89 uncu madde gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir. Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, işveren hakkında 88 inci ve 89 uncu maddeler uyarınca işlem yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır. Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen usûllerle Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgarî işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri, 88 inci ve 89 uncu maddeler dikkate alınarak işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip vetahsilini durdurmaz. Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca, Kuruma asgarî işçilik tutarının bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca 102 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile (e) bendinin (4) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası uygulanır. (Değişik: 17/4/2008– 5754/49. md.) Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar, bu maddenin uygulanmasıyla ilgili Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur. Kuruma yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; Kurum teknik elemanlarından dört üye, Yönetim Kurulunda temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye olmak üzere toplam yedi teknik elemandan oluşan, Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulur. Kurumca gerek görüldüğünde, aynı esaslara göre birden fazla Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar en az dört üyenin aynı yöndeki oyu ile alınır. Kurum dışındaki üyelerin üst üste üç toplantıya, son altı ay içinde ise beş toplantıya katılmaması halinde, toplantıya katılmayan üyeyi görevlendiren konfederasyonların yerine, üye sayısı bakımından en yüksek bir sonraki konfederasyondan üye davet edilir. Asgarî İşçilik Tespit Komisyonuna Kurum dışından görevlendirilenlere, katıldıkları her toplantı günü için (2500) gösterge rakamının memur aylıklarının hesabında kullanılan katsayı ile çarpılarak bulunacak tutarı üzerinden huzur hakkı Kurumca ödenir. (Ek fıkra: 17/4/2008– 5754/49. md.) Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara maledilemeyen fark sigorta primine esas kazanç matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak idari para cezalarında, konuya ilişkin raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesinden önce işverenle uzlaşma yapılabilir. Uzlaşmaya varılması halinde, bu durum tutanakla tespit edilir. Uzlaşılan tutarlar kesin olup, uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işverence dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayet ve itiraz


 

Tarih : 18.12.2009
Soru :
iyi çalışmalar.eğitim ve kültürel amaçlı kurulmuş bir dernek.dernek çatısı altında dergi çıkartıp satmak istiyor.kazanç olucak.vergisel işlemleri nasıl olur?teşekkürler.iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Erkülü, Kurumlar Vergisi Kanunu 1.maddesine göre dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek zorundadırlar. Dolayısıyla, bahsettiğiniz derneğin iktisadi işletmesini kurup mükellefiyet tesisi ile birlikte tüm vergisel yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.12.2009
Soru :
iyi günler plastik ambalaj yapan şriketimize devamlı mal satışında bulunduğu şirket plastik kalıbını göndermiş bizim şirketin kullanımına bırakmıştır.biz bu kalıpla satış yaptığımız şirkettin ürünlerini hazırlayıp aynı şirkete satış yapacağız.bedelsiz olarak verilmiştir.sevk israliyesi düzenlemiştir.bir süre biz kullacağız bu durumumda karşı firmanın fatura kesmesi gerekirmi yada sözleşmemi yapılmalı.kdv gider yada kayıtlarıma almam konusunda bilgi verirmisniz.

Cevap :
Sayın Ulucak, Kalıp sahibi firmayla kiralama sözleşmesi yapıp ödemiş olduğunuz kalıp kira bedeli için kalıp sahibi firma tarafından KDV'li fatura düzenlenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.12.2009
Soru :
Değerli meslektaşım bir Limited Şirketimiz tasfiyeye giriyor. Tasfiye süreci sonunda aktif ve pasif kalemler kapanıyor.Fakat kasada gerçekte olmayan 2 000 000,00 TL para kalıyor. Bu kasada gözüken paranın ne yapılması gerekiyor tasfiye bu şekilde sonlandırılırmı öneriniz ne olur...

Cevap :
Sayın Avşar, Kasada olmayan paranın gözükmesi muhasebe kayıtlarının doğru olmadığını göstermektedir. İşlemlerinizin neden kaynaklandığını tespit edip doğru kayıtları girmeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.12.2009
Soru :
İyi günler dilerim. Bir mükellefin yanına giren kız çocuğu ölen babasından dolayı yetim maaşı almaktadır. Maaşı üç kişi alıyor. Anne ve iki kızı. İşe giren sadece bir kızı. Diğerleri çalışmıyor. İşe girince maaş kesilecektir zannediyorum. Kesilen bu maaş anneye aktarılırmı? Annenin maaşında artış olurmu? Selâmlar, saygılar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması MADDE 34- Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının; a) Dul eşine % 50'si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75'i, b) Bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya, 2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya, 3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının, her birine % 25'i, c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si, d) Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde, ana ve babaya çalışmaması ve gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 25'i oranında; çalışmayan ana ve babanın 65 yaşın üstünde olması, gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise artan hisseye bakılmaksızın % 25'i, oranında aylık bağlanır. Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır. Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez . Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 17.12.2009
Soru :
Merhabalar, özel bir şirkette muhasebeciyim. Kıdem tazminatı ile ilgili özel bir konuda değerli görüşlerinizi almak isterim. Şirketimizde çalışmakta iken 14.03.2008 tarihinde işverenin diğer bir işyerine girişi yapılmış olan işçinin 14.03.2008 itibari ile geriye dönük olarak kıdem tazminatı hesaplanıp resmi yollardan ödenerek yasal defterlerimize bu dönemin gideri olarak kaydedilmesi mümkünmüdür. Degerli vaktinizi ayırdıgınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapılan ödemeler sizin de bildiğiniz gibi yapıldığı dönemde tek düzen hesap planına uygun olarak kayıtlara alınmaktadır. (Dönemsellik İlkesi gereği) İyi çalışmalar


 

Tarih : 14.12.2009
Soru :
Soru :Merhaba.Daha önceki sorumuzu hatalı sormuşuz. Ltd.Şti.ortağı müşterim, yurt içinde işiyle ilgili üç günlük ingilizce eğitim almak için yurt dışındaki bir kursa başvurusunu yaptı.Hizmet karşılığında İngilteredeki firmadan e-posta yoluyla proforma fatura alındı ve ödemesi banka yoluyla yurt dışındaki firmaya yapıldı.Hizmetle ilgili yurt dışından yabancı hoca ülkemize geldi ve konferans şeklinde bir otelde eğitimi verdi. Bunu ülkemizde gider yazabilmemiz için kdv ve stopaj ödenmesi gerekirmi?Teşekkürler

Cevap :
Sayın Çilesiz, Hizmet Türkiye'de verildiğiiçin sorumlu sıfatıyla 2 nolu KDV Beyannamesi düzenleyecek ve ödeyeceksiniz. 1 Nolu KDV Beyannamesinden de ödeyeceğiniz bu KDV'yi indirim konusu yapacaksınız. İlgili ülke ile Türkiye arasında çifte vergilendirmeyi önleyici anlaşma varsa, bu anlaşma hükümlerine göre belirtilen oranda gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Anlaşmaları Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasından bulabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2009
Soru :
Anonim şirketin ortaklara olan borcunu, geçmiş yıl kârlarını ve enflasyon düzeltmesi olumlu farklarını kullanıp sermayesini artırmak istiyoruz. Yönetim kurulu karar aldı. A.ş. 5 ortaklı aile işletmesi. Sermaye artırımı için Genel kurulun toplanmasına ve bunun için Sanayi Bakanlığından temsilci istenmesine gerek var mı? Yada doğrudan temsilci olmadan genel kurul toplanıp karar alabilir mi?

Cevap :
Sayın Yavaş, A.Ş.lerde sermaye artırılmasının karar alınabilmesi için genel kurul kararı şarttır. Şirketin genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantıda hükümet komiseri bulunması zorunludur. Alınacak karara göre sermaye artırım işlemleri başlatılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.12.2009
Soru :
Merhabalar Toki,bir bölgede,bazı arazileri, sahiplerinden almıştır. Arazisi alınan kişilerden biri gayrimenkul kira gelirlerinden dolayı vergi mükellefidir ve aynı zamanda da bir a.ş. de yönetim kurulu başkanıdır. Arazi kendi kişisel gayrimenkulüdür. Aynı zamanda arsanın üzerinde arsa sahibinin kendisi tarafından çeşitli nedenlerle yaptırılan barakalar, trafo ve vs gibi şeyler bulunmaktadır. Toki ile yaptıkları anlaşmada arsa için ayrı bir bedel , arsanın üzerinde bulunan şeyler için ise ayrı bir bedel üzerinden anlaşmışlardır. Sormak istediğim ; Arsa bedeli kişinin hesaplarına intikal ettiğinde vergi mevzuatları açısından ne gibi iş ve işlemler yapılmalıdır? İkinci olarakta ; Arsanın üzerinde bulunan şeylerle ilgili bedel hesabına intikal ettiğinde bu tutarla ilgili ne gibi iş ve işlemler yapmalıdır? Şimdiden çok teşekkür ederim, saygılarımla

Cevap :
Sayın Şimşek, Bahsetmiş olduğunuz kişinin arsası ve arsasının üzerindeki müştemilatların satışından elde edilen kazanç değer artış kazancıdır. Değer artış kazancının tanımı ve hesaplanması GVK Mük.80/6.maddede açıklanmıştır. Detaylı örnekli bir uygulamayı web sayfamızda bulunan Mevzuat-2009 Mali Rehber içinde bulabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.12.2009
Soru :
iyi günler 2009 yılında bir şahıs firması kuruluşu yaptım.blanço usulune göre defter tasdk ettim.ancak 2009 yılında hiç bir işlem yapmadı boş beyanneme verdim.şimdi 2010 yılı için işletme defteri tasdik edebilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Biçer, VUK 179.maddesinde belirtilen iş hacmi tanımına göre hiç hacim oluşmaması nedeniyle bilaço usulüne göre defter tutmaya devam edeceğininz kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.12.2009
Soru :
iyigünler;şirketimiz personeli yurtdışındaki bir firmadan gelen istek doğrultusunda bu firmaya eğitim vermek için 3 aylık süreyle yurtdışına gönderilecektir.bu dönemdeki personelin tüm masrafları bu firma karşılayacak ancak firmamıza ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.(bu dönem için personele maaş ödemesi yapılmayacaktır.)personelin yurtdışında bulunduğu bu süre içersinde ssk açısından nasıl bir işlem yapmamız gerekecektir.ssk primi ödemek zorundamıyız?teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu sorunuz mükerrer olup cevaplanmıştır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.12.2009
Soru :
iyigünler;şirketimiz personeli yurtdışındaki bir firmadan gelen istek doğrultusunda bu firmaya eğitim vermek için 3 aylık süreyle yurtdışına gönderilecektir.bu dönemdeki personelin tüm masrafları bu firma karşılayacak ancak firmamıza ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.(bu dönem için personele maaş ödemesi yapılmayacaktır.)personelin yurtdışında bulunduğu bu süre içersinde ssk açısından nasıl bir işlem yapmamız gerekecektir.ssk primi ödemek zorundamıyız?teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigorta primine esas teşkil edecek bir kazacı olmayan işçi için SGK primi ödemesi yapamazsınız. İşçi iş görmek amacıyla işveren tarafından başka bir yere gönderiliyorsa kendisine ücretinin ödenmesi ve bu ücret üzeinden de priminin ödenmesi gerekmektedir. Yurtdışındaki firmanın şirketinize ödeme yapması gerekir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.12.2009
Soru :
Merhabalar; İSMMMO'nun 18067 sicil numaralı "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir"iyim. İSMMMO Kayıt Tarihi: 09/2001 Ruhsat Tarihi : 30.10.2001 05.06.2001 tarihinden beri Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde çalışmaktayım. 2006 yılında Doğum izni olarak kullanılan 4 ay dışında sigorta günlerimde herhangi bir eksiklik bulunmamakta. 25.11.2005 tarihinde ise bir SMMM Anonim Şirketinin kurucu ortağı oldum ve o tarihten beri hem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı hem de ortaklık hukukum devam etmekte. Ancak tüm beyannameleri internet ortamında gönderdiğimiz için İSMMMO'dan mühür talebim olmadı ve şirket kaşesi üzerine imza atmaktayım. YMM sınavına girebilmek için geçmesi gereken 10 yıllık sürenin hesabında sadece bağımlı olarak çalışmış olduğum sürelerin mi dikkate alınacağını, raporlu olduğum sürenin 10 yıllık süreyi uzatıp uzatmayacağını, 2005'den itibaren A.Ş.ortaklığımın devreye girmesiyle bu tarihten itibaren ymm şirketindeki çalışmamın mı yoksa şirket ortaklığımın mı dikkate alınacağını öğrenmek istiyorum. Kısaca YMM sınavlarına katılmaya tam olarak ne zaman hak kazanacağım konusunda bilgilendirmenizi rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Kırca, Yeminlide geçen sürelerin değerlendirilmesi için bağımlı çalışabilir yada büro faaliyetiniz olabilir. Hem bir yerde SSK lı hem de bir SMMM şirketinde imza yetkili ortak olarak çalışmanız mümkün değildir. Aynı anda iki şekilde çalışıyor olmanız çalışma usul ve esaslarına aykırı olmakla birlikte TESMER tarafından bu başvurular kabul edilmemektedir. İyi çalışmalar, Saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 08.12.2009
Soru :
Merhaba;kurumlar verğisi mükellefi olan,depo ve ardiyecilik işi ile iştigal eden mükellefimizin; gerçek kişiye ait olup kira ödediği arazi İBBB Emlak Müdürlüğü tarfindan istimlak edilmiş olup mükellefimiz adina ECRİMİSİL borcu tahakkuk etirilmiştir. 1-Ecrimisil bedelini gider olarak kayitlarimiza alabilirmiyiz. 2-Ecrimisil bedeli üzerinden kira stopaji beyaninda bulunacakmıyız. İYİ ÇALİŞMALAR

Cevap :
Sayın Maşa, Ercimisil ödemesi kira ödemesi olduğundan giderleştirebilirsiniz. GV tevkifatı sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.12.2009
Soru :
Bir şirkette denetim altında staj yapmaktayım.Mali müşavir başka adrese taşıntı.Adres değişikliğini odaya bildirmem gerekiyormu ?

Cevap :
SAYIN GÖKHAN SEKBAN, EVET MESLEK MENSUPLARININ SÖZLEŞMEDE VE MAKBUZLARDA BULUNAN ADRESLERİDE ÖNEMLİDİR.BU NEDENLE ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMENİZDE FAYDA VARDIR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 07.12.2009
Soru :
2008/ocak yılında almış olduğumuz gayri menkul 31/10/2009 tarihinde kamulaştırma nedeniyle istimlak edilmiştir. Gayri menkulu inşaat yapmak üzere aldım ama şimdi Kamulaştırma bedelini almak zorundayım. Alış ve satış arasındaki kar vergiye tabi midir ? İlginize Teşekkür ederim Yusuf Altay

Cevap :
Sayın Altay, GVK Mük.80.maddesine göre bahsettiğiniz gayrimenkulün alım ve satımdan elde etmiş olduğunuz kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.12.2009
Soru :
SN.MEVZUAT DANIŞMA BİRİMİ ÜYELERİNE CEVAB İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM. SERVİŞ TAŞIMA İŞİ(HİZMET)İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFİM AYNI YIL İÇİNDE 3 DEFA ARACINI DEĞİŞTİRDİ. BU ARAÇLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ DÜZENLENEN FATURA BEDELLERİNİ KDV BEYANNAMELERİNDE BEYAN ETTİM. ŞİMDİ ARALIK AYINDA 2010 DETFER ONAYINI İŞLETME OLARAK HAZIRLADIM. HİZMET İŞİ YAPAN MÜKELLEFİMİN ARAÇ SATIŞLARINDAN DOLAYI 170.000 TL 50.000 TL DE HİZMET SATIŞINDAN DOLAYI HASILATI MEVCUT. BENİM TAKILDIĞIM SİSTEMDE 220.000 TL HASILATI GÖRÜP BÜYÜK DEFTER ONAYLATMAM GEREKTİĞİ YÖNÜNDE BİR SIKINTI OLABİLİRMİ?

Cevap :
Sayın Satılmış, Araç satışından dolayı elde edilen hasılatlar VUK daki sınıf değiştirmedeki satış hasılatları ile ilişkilendirilmeyecektir. Dolayısıyla, araç ve demirbaş satışlarına ilişkin hasılatınızı değil, iştigal konusu hizmet satışı konusundaki hasılatınızı dikkate alarak defter tasdikini yaptırmanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.12.2009
Soru :
Şirketimz borsa verileri hazırlamaktadır.dışardan hocalar gelip video kaydı yapılarak ders anlatacaklar.ve internet üzerinden yayınlanacak.gelen hocalar başka yerlerde sigortalı çalışıyorlar.bizde sadece belirli saatlerde ders anlatacaklar.hocalara ücret ödememizi nasıl belgelendireceğiz.kdv.açısından sorumluluğumuz varmı.gider pusulası ile %10 stopaj uygulayıp ödeme yapmamız uygunmudur.teşekürler.iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Doğruyol, Hocalara yapmış olduğunuz ödeme ücret niteliğinde olduğundan ücret bordrosu düzenleyeceksiniz. Bordroda SGK+GV ve DV kesintisi yapılacaktır. Bu ödemeler için gider pusulası ile stopaj uygulaması sözkonusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.12.2009
Soru :
merhaba,anonim şirketimizin 2008 yılı genel kurulunu nisan 2009 tarihinde yaptık.aralık 2009 tarihinde sermaye artırımı yapmaya karar verdik.sermaye artırımı işlemini bakanlık onayından geçirmeye gerek varmı? genel kurulu yaptıgımız için sadece ito tescil etmemiz yeterlimidir?

Cevap :
Sayın Çetin, Anonim şirketlerde sermaye artırımı genel kurul kararı ile olur. Dolayısıyla sermaye artırımı yapabilmeniz için genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmanız gerekir. Konuya ilişkin olarak genel kurul toplanma prosedürlerini yerine getirmeniz gerekir. (Sanayi Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat, hükümet komiseri tayini, genel kurul ve ticaret siciline tescil) Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2009
Soru :
Merhaba.Ltd.Şti.ortağı müşterim yurt dışında işiyle ilgili üç günlük ingilizce eğitim almak için bir kursa başvurusunu yaptı.Hizmet karşılığında e-posta yoluyla proforma fatura alındı ve ödemesi yapıldı.Bunu ülkemizde gider yazabilmemiz için kdv ve stopaj ödenmesini gerekirmi?Teşekkürler

Cevap :
Sayın Çilesiz, Hizmetten yurt dışında faydalanıldığı, hizmeti veren kurumun ve hizmetten faydalananın da yurt dışında olması nedeniyle işleminiz KDV'den istisnadır. Stopaj yönünden bahsedilen yurt dışı ülkesi ile Türkiye arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması varsa bu anlaşma çerçevesinde stopaj hesaplanır veya hesaplanmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.12.2009
Soru :
İyi Günler. Şirketimiz yabancı uyruklulara özel fatura keserek satış yapmaktadır. Şirketimiz özel faturayı keserken kdv. sini tahsil ediyor ve diğer nüshalarını yabancı uyruklu şahıslara veriyoruz.Onlarda gümrüklerden iadelerini alıyorlar.Yaptığımız işlem doğrumudur?Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Ak, Yapmış olduğunuz işlemler doğrudur. Örnekli detaylı bilgileri KDV Genel Tebliğlerinde bulabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.12.2009
Soru :
kolay gelsin efendim aktif olarak çalışan bağımsız meslek mensubuyum.aynı anda halk eğitim merkezinde bordrolu ingilizce öğretmeni olarak çalışabilir miyim?

Cevap :
Sayın Uluğ, Serbest meslek faaliyetinizi sürdürürken bordrolu olarak (SGK) çalışmanız mümkün değildir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 02.12.2009
Soru :
Üstadım iyi günler dilerim.Sorumu soruyorum: Tekstil işi ile uğraşan bir mükellefim.Şirketin aktifinde bulunan arsasını, anahtar teslimi inşaat yapmak üzere sözleşme ile belli bir ücret karşılığında anlaşmıştır.Bu ücretinin tamamını ödemiştir.(1.100.000.TL) ödenen bu bedel 179 nolu hesabımızda kayıtlıdır.Taşaron firma işi tamamlamadan iflaz edip ortalıkta kayboldu.Şirketimiz kalan inşaatı tamamlamış olup ve şirket ortağına 364.000.tl ye haberimiz olmadan satmıştır.(4 ay sonra haberimiz oldu) Şizlerden ricam bu işlem ile ilgili nasıl bir muhasebe kaydı yapılmalıdır.Çok teşekkürler

Cevap :
Sayın Sekman, Şirketin ortağına yapmış olduğu satış için satışın yapıldığı tarih itibariyle fatura düzenlenmesi gerekir. Yapacağınız işlem geriye doğru muhasebe kayıtlarını ve vergi beyannamelerini düzeltmek olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.12.2009
Soru :
iyi günler.bir mükellefim kantin ve yemekhane işletmecisi.kantin işyeri bir meslek lisesinde.işyeri kirasının %10u il milli eğitim müdürlüğüne, %10u ilçe milli eğitim müdürlüğüne, %80 ide okul-aile birliğine yatıyor.ben bu mükellef için kdv2 ve muhtasar olarak ne gibi işlem yapacağım.şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erol, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan ödemelerden KDV ve Gelir Vergisi stopajı sözkonusu değildir. Okul aile birliğine ait kısım için gelir vergisi stopajı ve KDV tevkifatı yapmak zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.11.2009
Soru :
Değerli üstadlarım...aşağıda yazacaklarımın soru değil çok değerli bir oda mensubunun sorduğu incitici bir konunun açıklığa kavuşturulması olduğunu belirtmek isterim. İlgili yerde olmadığını biliyorum, bir polemik de çıkartmak değil amacım. Soruyu soran Değerli oda mensubunun Adı Ali Uzun.28.09.2009 da sormuş bu soruyu. SM lerin emek vermeden SMMM olabileceklerinden bahisle, şu anda sürdürülmekte olan Mesleki uyum eğitimi ve sınavları sonucunda SMMM olacak SM lerin dışlanmasını istiyor..Bunun kendilerine yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyor. Ben 1990 yılında ruhsatımı almış bir SM yim. Ruhsatımı aldığımda 8 yıllık muhasebeci idim. Odanın kurulması ve öncesinde yaşanan mesleki sıkıntıları yaşayan..bu sıkıntıların giderilmesi konusunda çalışan biri olarak. O arkadaşıma sormak istiyorum. birincisi; Ahde vefa denen bir kavram vardır. Bunun hiç mi önemi yoktur? ikincisi; Muhasebe mesleği Baştan sona bir dirsek çürütme mesleğidir..Bu güne kadar mesleği sürdürüp başarılı olmuş bir meslek mensubu hiç tartışmasız emin olunuz Yüksek Okul mezunu bir SMMM kadar kanun kitabı, tebliğ, tüzük, yönetmelik hatmetmiş, ve en az onlar kadar dirsek çürütmüşlerdir. İstisnası yokmu dur tabiiki vardır..o istisna ne yazık ki..Yüksek okul mezunu SMMM lerde de vardır. Değerli oda mensubu arkadaşım bir şeyi daha bilmelidir ki..biz SM lere sorulacak sorular..onların sınavında sorulan sorular kadar zor olacaktır..(zorluk derecesi ve kolaylık derecesi görecelidir. Sorunun cevabını biliyorsan kolay, bilmiyorsan zor dur soru) Son bir şey daha..müsterih olsun oda mensubu arkadaşım..bu hazırlık dönemi ve sınavlardan sonra hak kazanan SM nin Yüksek okul mezunu SMMM'lerden bilgi ve tecrübe düzeyi olarak daha aşağı seviyede bir meslek mensubu olmayacaktır. Mesleğinizi her şartta sevmeniz dileği ile..Sevgiler ve saygılarımla.

Cevap :
Sayın Ercüment ÜSTÜNER, Biz size sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Saygılarımızla, EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 24.11.2009
Soru :
Merhabalar.. 2009 Ocak ayında stajımı başlatmış bulunmaktayım. 2 yıl olan staj süresi 3 yıla çıkmış olmakla birlikte , 2008 temmuz ayı mezuniyetimin olduğu yüksek lisans diplomamıda staj başlangıç evraklarımla birlikte içeriye sunmuş bulunmaktayım. O dönem birkaç kez iletişim haline geçtiğim oda görevlileri ve burda sorulan sorulara verdiğiniz cevaplar doğrultusunda stajın 3 yıl olduğu ancak yüksek lisans mezuniyetim olduğundan ve eski yönetmelik uygulanmaya devam ettiğinden dolayı staj süremin 1 yılının düşeceği toplam staj süremin 2 yıl olduğu ve yüksek lisans mezunlarına cd gönderilmeyeceği söylendi. Ancak stajım başladıktan 11 ay sonra 23 kasım 2009 tarihinde uzaktan sürekli eğitim cdleri tarafıma gönderilmiş bulunmakta ve staj süremde yüksek lisans mezuniyetimin dikkate alınmadığı tesmer yetkilileri tarafından söylenmektedir. Bu konudaki belirsizliğin çözülmesi ve bu konudaki mağduriyetimizin giderilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Cevap :
SAYIN ŞENOL BİLDİK, SİZİN DE BELİRTTİĞİNİZ GİBİ TESMER YÜKSEK LİSANS MEZUNLARINA DA CD SETİ GÖNDERMEYE BAŞLAMIŞTIR. 01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN STAJA BAŞLAYANLARDA BU KAPSAMDA BIRAKILMIŞTIR. YENİ STAJ YÖNETMELİĞİ ÇIKMADIĞINDAN YÜKSEK LİSANS MEZUNLARININ DURUMLARININ BELİRSİZ OLDUĞU BELİRTİLMİŞ OLUP, SİZİN DE ODAMIZA SUNDUĞUNUZ GİBİ BİR ÇOK ADAY, YÜKSEK LİSANS DİPLOMALARINI VERMİŞLERDİR. ANKARA MERKEZ YENİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE ADAYLARIN DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLECEĞİ BİLGİSİNİ VERMEKTEDİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 22.11.2009
Soru :
Merhaba, Bir konu hakkında bilgi almak istiyorum. Staj dosyamı açtırmadan önce, 18.12.2008 tarihinde aldığım Askerlik Durum Belgesine göre, 30.11.2010 tarihine kadar askerlik durumum ertelenmiş gözüküyor. Eylül 2009 tarihinde stajımı başlattım. Askerlik erteleme bitim tarihim 08.09.2010, sevk tarihim 30.11.2010. Bu tarihlerden önce yeniden askerlik durum belgesi almalı mıyım? Öyle ise başvuru için talep ettiğiniz ve şubeden alacağım, Yeni Tarihli Askerlik Durum Belgesi en fazla kaç günlük olmalı? İyi Çalışmalar Dilerim. Saygılarımla, Eren YAMAN

Cevap :
SAYIN EREN YAMAN, ARALIK AYI İÇİNDE ALINMIŞ ASKERLİK DURUM BELGENİZLE EN KISA ZAMANDA ODAMIZA GELMENİZ HALİNDE DURUMUNUZ DEĞERLENDİRİLECEKTİR. ÇÜNKÜ BELGELER GÖRÜLMEDEN BİLGİ VERİLEMEMEKTEDİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 20.11.2009
Soru :
İyi günler üstadım. bir şirketimiz varlık barışından yararlanmak üzere parayı bankaya yatırdı. ancak beyan etmeden şöyle bir problem karşımıza çıktır. yurtiçi Varlık barışından yararlanarak ayrılan özel fon 6 içinde sermayeye ilave edilecek. ancak biz kısa bir süre önce sermayeye artırımı yaptık ve 2 yıl içinde ödenmesi gereken sermaye taahhüdümüz var. 6 içinde özel fonu sermayeye ilave aşamasında önceki sermayenin tamamen ödeme şartı(2 süresi olan) aranacak mı? iyi günler

Cevap :
Sayın Çoban, Bahsettiğiniz konu 5811 Sayılı Yasanın 2 Seri Nolu Tebliğinde açıklanmış olup, ilgili kısım aşağıdadır. 2. “3.5.2.1. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce yapılacak işlemler" bölümüne üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. “Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesi hükmü uyarınca, esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe genel kurulca yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar verilemeyeceği, sermaye artırımının şartları arasında sayılmıştır. Diğer taraftan, 5811 sayılı Kanunun belirli bir süreyle uygulanacak olması, bu Kanuna göre beyan edilen varlıklar nedeniyle oluşan fon hesabının sermayenin bir cüz’ü addolunacağı ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edileceği hükme bağlandığından, ayrıca pay sahiplerine ilave bir ödeme yükümlülüğü de getirmediğinden daha önce ortaklarca taahhüt edilen sermaye ödenmeden de söz konusu fonların sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, Kanun kapsamında beyan edilen varlıklar nedeniyle oluşan fonların şirket ortaklarınca taahhüt edilen sermaye taahhüt borçlarının kapatılmasında kullanılması mümkün değildir." Dolayısıyla önceki sermayenin ödenip ödenmemesine bakılmaksızın 5811 Sayılı Yasayla ilgili ayrılan fonun sermayeye ilavesi mümkündür. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.11.2009
Soru :
muhasebesini tuttğum bir inşaat firması var.firma residence inşaatı yapıyor.inşaat %60 oranında tamamlanmış.Firma bir bankayla bu proje üzerine kar zarar ortaklığı sözleşmesi imzalandı.doğal olarak inşaatın harcamaları şu an banka üzerinden yapılıyor.bankanın yapmış olduğu ödemeleri hangi hesap koduna ve nasıl muhasebe kaydında gösterecem.İnşaatın bitim süresi 2010 aralık ayı.bu konuyla ilgili yardımlarınız için teşekkürler

Cevap :
Sayın Topcu, Bankayla yapılan kar-zarar ortaklığı sözleşmesi vergi hukukuna uygun bir düzenleme değildir. Şirketlerde benzer ortaklık KVK 2.maddesinin 7.fıkrasındaki iş ortaklığı şeklinde oluşabilir. İş ortaklığı mevcut iş başlamadan önce oluşturulur. Öncelikle bu konuyu çözdükten sonra muhasebe kayıtlarını yapmanız gerekir. Sorunuz hakkında resmi görüşü İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından aldıktan sonra muhasebe kayıtlarını yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.11.2009
Soru :
Üstad kolay gelsin bu soruyu yazdım ama ulaşmadı galiba. Daha önce iktisadi kıymetlerle ilgili bir soru sormuştum şirketin tek fatura ile farklı şubelerinde kullanmak üzere 3 adet bilgisayar aldığını her birinin 500,00 TL olduğunu ama üçünün toplamının demirbaş sınırına ulaştığından bahsetmiştim bu sorumla ilgili olarak iktisadi ve teknik bütünlük nedeni ile amortisman yolu ile itfa edileceği şeklinde görüş bildirdiniz. Merak ettiğim bir husus daha var şirket daha sonra 500,00 TL ye 1 adet bilgisayar daha alacak olursa bu bilgisayarda mı amortisman yolu ile itfa edilecek yoksa gider mi yazılacak. Bu bilgisayarların her biri birbirinden bağımsız kullanıldığına göre teknik bütünlük söz konusu olacak mıdır yoksa ilk alımdan itibaren her bir bilgisayarın tek başına mı değerlendirilmesi gerekir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Turgut, Sonradan alacağınız 1 adet bilgisayarı demirbaş sınırının altında kaldığından gider yazma hakkınız da bulunmaktadır. Sınırın altında kalan iktisadi kıymetleri direkt gider yazma hakkınız bulunmakla birlikte dilerseniz demirbaş olarak da kaydedebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.11.2009
Soru :
İyi Çalışmalar. Limited Şirketimiz Ekim'2009 tarihinde kar payı dağıttı. Karpayı Stopajına ilişkin Muhtasar Beyannameyi ayrı bir beyan olarakmı, yoksa normal muhtasar dönemindeki beyannamememi dahil etmem gerekiyor? Muhtasar Beyannamelerimizi 3'er aylık veriyoruz. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.Mehmet Tiryaki

Cevap :
Sayın Tiryaki, Kar payı stopajına ilişkin ayrıca muhtasar beyanname vermenize gerek yoktur. Aynı muhtasar beyannameye bu işlemi dahil etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.11.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız Defter Tasdiki konusundaki bu soruma cevabınız için şimdiden teşekkürlerimi sunarım. Aralık ayında 2010 yılına ait defterleri tasdik ettireceğiz. 2.sınıftan 1.sınıfa geçme ihtimali bulunan bir mükellefim için tasdike esas alacağımız satış tutarı konusunda tereddüde düşmüş bulunmaktayım. Yani 2010 defterini Bilanço usulünde tasdik ettirmemiz gerekmesi için 2009 yılı satışlarının şu anda yürürlükte bulunan 168.000.- TL yi mi yoksa Aralık ayında yeni belirlenecek olan artırılmış yeni satış tutarını mı geçmesi gerekir. Alış tutarı ve % 20 lik toleransı da göz önünde bulunduracağız. Saygılar sunarım. Şükrü SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, VUK 180.maddesinde 2.sınıftan 1.sınıfa geçime koşulları açıklanmış olup, "iş hacmi bakımından 2.sınıfa dahil tüccarların durumları bu maddedeki şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1.sınıfa geçerler." denmektedir. Dolayısıyla bu yıl hadleri aşanlar, 2009 rakamlarına göre, (VUK 177.maddedeki hadleri ve 180.maddedeki şartları) 2010 yılı defterlerini 1.sınıfa göre tasdik ettireceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.11.2009
Soru :
İyi çalışmalar . Kurmuş olduğumuz mali müşavirlik limited şirketimizin konusu açısından serbest meslek icra etmesi ancak tabi olduğu kanun açısından kurumlar vergisine tabi olması nedeni ile mali müşavirlik hizmetinin belgelendirilmesi konusunda tereddüt etmekteyiz.Tahsil esasını mı yoksa tahakkuk esasını mı dikkate almalıyız .

Cevap :
Sayın Akın, Vermiş olduğunuz müşavirlik hizmetlerinden dolayı Limited Şirket olduğunuzdan Kurumlar Vergisine tabi bulunmaktasınız. Hizmetlerinizin düzenli verilmesi (defter tutma sözleşmesi veya sürekli müşavirlik işlemleriniz için) halinde her ay fatura kesmeniz ve bu işlemi gelir kaydetmeniz gerekmektedir. Serbest meslek erbabı olarak Gelir Vergisi mükellefi olmuş olsaydınız ki bu durumda da KDV bakımından makbuzunuzu kesmeniz gerekecekti. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.11.2009
Soru :
Merhaba,üretim yapan firma ihracaat yapacak. Sorum şu: bu firma uretim yapıtığı malın hammaddesi kdv den muaf sadece genel üretim giderlerindeki alımların kdv si var. bu mal ihrac edildiğinde yüklenin kdv nelerde oluşacaktır? iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Öztürk, İhraç olunan mala ilişkin yurtiçinde ödenen genel giderlerden birim adete düşen KDV hesaplaması yapılacaktır. Ve iade hakkı doğuran işlem olarak beyannameye intikal ettirilecektir. Konuya ilişkin olarak web sayfamızda yayınlar bölümünde bulunan E-KDV kitabından faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2009
Soru :
İyi çalışmalar. Sorum Muhtasar mükellefiyeti hakkında olacaktır. Sorum şu;Mükellefimiz yaklaşık 15 yıldır işltme defteri tutan birisi. Çalışan işçisi ve kira ödemesi yok. Defterini de kendisi tutmakta idi. Muhtasardan dolayı da mükellefiyet tescili yoktu. 2007/12. ayda beyannamesini elektronik ortamda ben gönderdim. Herhangi bir ücret de almadım. İşletme gayri faal bir işletme. 2009 Eylül ayında yenibir yere taşınarak faaliyete başlayacağını beyan ederek kira kontratını getirdi ve faaliyete başlayacağı için meslek sözleşmesi yaparak ücret tahsil ettim. 2009/7-9 döneminden başlamak üzere Muhtasar yönünden tescil talep ettiğimde ise "tescilimizi 01/12/2007 tarihinden itibaren başlattılar. Oysa ilgili dönemler için herhangi bir ücret tahsil edilmemiş ve s.m.makbuzu düzenlenmemiştir. Tescilimizin 01/12/2007 den başlatılmasınının nedenini yazılı olarak talep ettiğimde cevabı yazılarında "beyannamenizi 01/12/2007 de Fehmi Yakut elektronik ortamda gönderdiği için.." gibi bir gerekçe gösterdiler. Bu gerekçenin dayandığı bir kanun maddesi veya bu konuda bir tebliğ var mı?. Ortada mevcut olmayan bir ödemeden stopaj kesintisi nasıl yapılabilir ki. Zira Gelir idaresinin programında (BDP) boş beyan verdiğimizde program beyanı kabul etmiyor. Türlerden en az bir tanesine rakam yazılmasını istiyor. 1- Bu konuda mevzuat bilgisi alabilirmiyim.? 2- Dava açabilir miyim. Açacaksam o dönemlerle ilgili ceza mı gelmeli. Şu anda Vergi mahkemesine başvurabilir miyim?. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yakut, Meslek mensupları vermiş oldukları mesleki faaliyetler neticesi Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorundalar. Elektronik ortamda beyanname gönderdiğinizi ifade etmektesiniz. O tarih itibariyle beyanname gönderme ücreti için Serbest Meslek Makbuzu düzenlenerek stopajın gösterilmesi gerekir. Vergi dairesinin yapmış olduğu işlemin doğru olduğunnmekteyiz. Bu konuya ilişkin olarak sözkonusu mükellefe vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilmişse vergi mahkemesine dava açabilir. Vergi ve ceza ihbarnamesi yoksa dava açması sözkonusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2009
Soru :
Selamlar, saygılar; sorum şöyle. Özel bir şirkette çalışıyorum, başka bir SMMM arkadaş ile birlikte denetim firması kurmak istiyoruz. Hem özel şirkette çalışıp hemde denetim firması kurabilirmiyim. teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Dikici, Şirket açılışı için Odamıza kayıtlı imza yetkili bir meslek mensubu olması ve bu meslek mensubunun da başka bir yerde çalışmaması, şahsına ait büro ve ssk lı olmaması gerekmektedir. Ancak diğer ortak imza yetkisi almadığı sürece başka bir yerde ssk lı olarak çalışmasına devam edebilir. İyi çalışmalar, Genel İdare Müdürülüğü


 

Tarih : 11.11.2009
Soru :
Öncelilke cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Konu kooperatiflerle ilgili. Müşavirliğini yaptığımız bir koop. 2008 yılı sonuna kadar muafiyet şartlarını taşıdığından kurumlar vergisinden muaf tutulmuştu. 2009 yılında ortak dışı işlem yapması ve gelir elde etmesi nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirdik.. Burada, ortak dışı işlemden elde edilen gelirleri doğal olarak beyan edip geçici vergi hesaplıyoruz. Ancak üyelerden 2009'da tahsil edilen (yönetim giderleri karşılığı) aidatları da beyana tabi gelir olarak dikkate alıp alamayacağımız konusunda tereddüt oluştu.(gelir tablosunda yönetim giderlerini ticari kazançtan düştüğümüze göre, bunların karşılığı ortaklardan tahsil edilen aidatların de gelir olarak eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz ) Kurumlar vergisi kanunu md.5/i bendi kapsamında fazla tahsil edilen ve ortaklara iadesi yapılan bir aidat mevcut değildir. Bu konudaki görüşlerinizi ve yasal dayanakları rica önemle ediyorum.. saygılar...

Cevap :
Sayın Şahin, KVK 5.maddesindeki istisna şartlarını kaybetmeniz durumunda KV mükellefiyetiniz sözkonusu olacaktır. Bu nedenle elde edilen gelirlerin gelir tablosunda yer alması gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2009
Soru :
Bir işyerinde 01.01.2008 de stajım başladı. 10.04.2008 de ben işten ayrıldım.ayrılınca smmm den değerlendirme notunu kapalı zarf içinde büroya teslim etmiştim.sonrasında müşavirime tarih olarak 01.01.2008-10.04.2008 belirtip belirtmediğini sorduğumda 01.01.2008-30.03.2008 tarihi belirttiğini söylemişti.odur budur hala soru işareti bende.nisan daki 10 günlük süre stajımdan sayılacak mı?

Cevap :
SAYIN PETEK BALLI MESLEK MENSUBUNUZUN 10 NİSAN 2008 TARİHİNE KADAR STAJ DEĞERLENDİRME NOTU DÜZENLEMESİ GEREKİYORDU. BU NEDENLE 10 GÜNLÜK SÜRE STAJDAN SAYILMAYACAKTIR. DİLERSENİZ MESLEK MENSUBUNUZLA GÖRÜŞÜP STAJINIZ TAMAMLANMADAN YENİDEN BU SÜREYİ KAPSAYAN DEĞERLENDİRME NOTU ALINIZ. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 11.11.2009
Soru :
merhaba ; 2003 yılından beri bir LTD firmanın muhasebe bolumunde ssklı calışmaktayım. 2004 yılında SM den SMMM ye gectim. ve SMMM olduktan sonra , bir kaşe yaptırarak bulundugum firmanın beyannemlerini ben imzalaya başladım. odadan mühür almadım. LTD şirketin ticaret sicil gazetesinde , şirketin muhasebesinden sorumlu olarak , yada imza yetkilisi olduguma dair , kendimle alakalı herhangi bir karar almadım. 2004 yılından beri şirkette bagımlı calısmam YMM icin staj suresinden sayılır mı? yoksa ticaret sicil gazetesinde "şirketin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumludur " diye bir karar mı almalıyım ? tesekkurler

Cevap :
Sayın Düz, TESMER başkanlığı nın sitesinde de belirtilen yazı ektedir. b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü(SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve Genel İmza Sirküleri, İmza yetkisi aranmadan ssk lı çalışıyor olmaz yeterlidir. İyi çalışamlar, Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
ustad, 04/11/2009 tarih 16,25 saat ve Nagehan Özkol adlı üyeye vermiş olduğunuz cevapla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. muhasebesine baktığım bir kantin işletmesi okul aile birliğinden kiralamıştı.kira bedeli için kdv 2 ile stopaj yapıp beyan etmemiz gerekeceğini bize ifade ettiler. biz de vermiş olduğumuz kdv 2 beyannaemsini ihtirazi kayıtla verip 6 Nolu Vergi Mahkemesinde dava konusu yaptık. yaptığımız dava okul aile birliğinin milli eğitim temel kanunanuna göre çıkartılan yönetmelikle kurulan tüzel kişiliği olmayan okul ihtiyacını ve veli öğretmen arasında iş birliğini sağlayan birlik olduğundan bu gibi yerleri kendileri değil de 3. kişilere kiraya vermeleri durumunda kamu müeesesi kazanmaları söz konusu olmayacağından okul aile birliğinin kantin kiralama işlemi kdv'ye tabi tutulamayacağından ihtirazi kayıtla vermiş olduğumuz kdv2 tahakukuklarında hukuki isabet bulunmadığına karar verdiğinden bizde kdv2 beyannamesi vermiyoruz.

Cevap :
Sayın Yalçınkaya, Vergi mahkemesi kararları sadece dava açanları bağlar. Bizim verdiğimiz yanıt, konuyla ilgili hukuki yorumdur. Tercih mükellefindir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
Bir şirkette 2006 yılındam beri bağımlı olarak mali müşavirim. Aynı şirkette ortak ve yönetim kurulu üyesi olmamın bir sakıncası varmıdır. saygılarımla

Cevap :
Sayın Dikici, Meslek mensuplarının ticari faaliyetle uğraşması yasaklanmıştır. Hem Mali Müşavirlik yapıp hem de ticaretle uğraşmanız mümkün değildir. İmza yetkili olarak Yönetim kurulu üyesi ve şirket ortağı olmanız halinde ünvanınızı kullanmamanız gerekmektedir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
iyi günler sorum; stok olarak kağıt karton alıp bunları etiket aajanda vs başka matbaaya yaptırp kar koyarak satan matbaa ajansı mükellefin defterlerini aldım 1 çalışan var eski muhasebecisi mizanı 2 ay sonra gönderdi ağustos ve eylül 740 ta takip ettim hesaplarını eski muhasebeci 720 730 770 te tutmuş bende ağustos ve eylül 740 ta tuttum hizmet ürettiği kanaatine binaen hesaspları 740 tumaya devam etsem bi sakıncası varmıdır yoksa eski muhasbecinin yaptığı gibi mi yapayım (ayrıca bu şahış şirketi aynı şekilde limited de var hizmete mi girer üretime mi girer yardımcı olursanız sevinirim)

Cevap :
Sayın Balcı, Yapılan işlem üretimdir. Önceki muhasebecinin yapmış olduğu işlem doğrudur. İşlemlerinizi önceki hesap planına göre düzeltin. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
S.Muhasebeciler için düzenlenen smmmo sınavında bütün derslerden muafım,ancak 60 olması gereken ortalama başarı puanım toplamda 12 puan eksik kalıyor.Teorik eğitimden alınan başarı puanının % 35'i ortalama başarı puanıma eklenecek mi?

Cevap :
Sayın Adanur, Pratik eğitimden aldığınız notun %35 i etkiliyor. Ruhat almaya hak kazanıyorsunuz. Tebrikler. İyi çalışmalar, Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
merhaba benim mükelleflerinden bazılarına ulaşamıyorum telefonları kapalı beyannamelerini verme konusunda teredüte düştüm fatura kesip kesmediklerini bilmiyorum muhasebe ücretide alamıyorum bende bunların ev adreslerine iadeti tahütlü bir mektupla durumu izah ettim ve muhasebe ücretini vermediği için ve benimle irtibata geçmedikleri için işlerini yapmayacağımı yazı ile iadeti tahhütlü gönderdim. noterden ihbarname çekmem gerekirmi yoksa bu iadeli tahütlü yazı yeterimi birde bu durmumda olan mükellefler için oda olarak ne yapmamızı tavsiye edersiniz teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
Sayın Yapmış olduğunuz işlemler doğrudur. Ayrıca noterden ihtarname çekmenizin gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca müşterilerinizin bağlı oldukları vergi dairelerine de bu durumda olan mükelleflerin beyannamelerini göndermeyeceğinizi yazılı olarak bildirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
iyi çalışmalar 2009 yılında yeni bir müsteri ile sözleşme yaptık bu yıl içerisinde hic bir ödeme alamadım ve 2009/09 beyanını verdikten sonra islerini takip etmeyeceğini kendisine bildirdim. bu zamana kadar yapmış olduğum işler için makbuz kestim ancak ödeme alamadım. ayrıca bu mükellefimin eski muhasebecisinden halen 2008 kurumlar vergisi beyanı bilgilerini alamadığım için açılış fişi oluşturup gecici vergi beyanlarını veremedim. herhangi bir sorumluluğum varmı ve karşı taraftan alacaklarım için ne yapabilirim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Alacaklarınız için yargıya başvurmanız gerekir. 2008 yılı kapanış kayıtlarını (defterlerini) almadan 2009 yılı kayıtlarına başlamanız kanaatimizce yanlıştır. Eski meslek mensubundan devir teslim tutanağı ile bu evrak ve belgeleri almanız gerekirdi. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.11.2009
Soru :
Sayın yetkili, Şirketimiz alacağına mahsuben borçluya ait aracı(nakil vasıta) icradan almak suretiyle alacağını tahsil etmektedir. Bu araçlar satış amaçlı elde tutulan varlıklar hesabında takip edilmekte ve satılmak suretiyle nakde dönüştürülmektedir. Araçların şirket aktifinde beklediği süre zarfında VUK hükümleri gereğince amortisman ayrılması gerekmekte midir? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Ergün, Satın alınan araçlar kullanım maksadı dışında ticari mal olarak satışa hazır halde tutulması durumunda amortisman ayrılmaz. Başka bir ifadeyle sözkonusu araçlar 153 Ticari Mallar Hesabında takip edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.11.2009
Soru :
arkadasım bir firmada muhasebe elemanı olarak calısmakta.şu anda kendisini santral görevlisi ayrıldığından dolayı o bölüme almak istiyorlar.arkadasımda kabul etmiyor.iyi niyete aykırılıktan sözleşmesini fesh edip kıdem ve ihbar tazminatını alabilirmi?Not:is akdinde söyle bir madde var."gerekli eğitim verildikten sonra işveren farklı bölümlerde çalıştırabilir,görev tanımında yazmasa dahi bu işi yapmak zorundadır" gibi bir madde var.bu madde engel olurmu tazminatını almasına.teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı Madde 24 - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: ........... II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. ....... İyi çalışmalar


 

Tarih : 02.11.2009
Soru :
üstadım;Limited şirket nevi değiştirerek Anonim şirkete dönüyor.Limited şirkette sigortalı olarak çalışan bir şahıs nevi değiştirme sırasında A.Ş nin hissedarı oluyor.Ancak Yönetim kurulu üyesi değildir.4/a kapsamında sigortası A.Ş den devam ediyor.Daha sonra hissedarı olduğu A.Ş den ayrılarak başka bir şirkette çalışıyor.Ancak A.Ş deki ortaklığı devam ediyor.4/B kapsamında(Bağ-kur)sigortalı olması gerekirmi?Yoksa 4/a kapsamında sigortalı olarak devam edebilirmi? saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 4-1/b bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 02.11.2009
Soru :
geçmiş kayıtlara baktığımda şirket ortağına bedelsiz bir fatura kesilmiş olduğunu farkettim. bu faturayı iptal ettirmezsem transfer fiyatlandırması konusu itibariyle ne zaman nasıl bir cezai müeyyide ile karşı karşıya kalırım..

Cevap :
Sayın Tunçok, Ticari hayatta bedelsiz fatura kavramı olmaz. Faturada bedel belirtilmesi zorunlu olup bedelin tahsilinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin fatura üzerinde açıklama olması gerekir. Bilindiği üzere KDV Kanununa göre mal ve hizmetler bedelsiz de teslim edilse KDV hesaplanması gerekir. Fatura iptali ancak bedelli fatura tanzimi ile olur.Bahsettiğiniz faturanın iptal edilmemesi halinde KVK 13.maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı sözkonusu olacaktır. Cezai müeyyide ile ne zaman karşı karşıya kalınması yapılacak vergi incelemesi sonucunda gerçekleşir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2009
Soru :
merhaba sayın üstad .Fason takipçilerimizin kalması için başka bir şehirde limited şirketimiz adına ev kiraladık.Hangi vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor (şirketimizin olduğu şehir mi) Ayrıca ticaret sicile bildirmemiz gerekiyor mu Tşk.

Cevap :
Sayın Öztürk, Yapmış olduğunuz kiralama işlemini vergi dairesine bilgi olarak verin. Başka ilden kiralamış olduğunuz sözkonusu yer için kira bedeli şirketin merkezinin bulunduğu ilde ödeniyor ise mevcut vergi dairesine verilen muhtasar beyannameye eklenecek. Kira bedelinin İstanbulda ödenmeyip mal sahibinin bulunduğu yerdeki banka şubesine yapılıyorsa kiralamanın yapıldığı yerdeki vergi dairesine stopaj mükellefiyeti tesis ettirilecektir.Şirket ana sözleşmesinde merkez dışındaki şube, atölye, lojman vs. açılması veya kurulması hallerinde ticaret siciline tescili zorunlu kılınmışsa yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.10.2009
Soru :
merhaba ; ben 2003 yılından bu yana ,bir LTD şirkette bagımlı olarak calışıyorum. şirketin Ticaret sicil gazetesinde muhasebeden 1.derecede yetkılıdır diye ilanım yok. ama 2003 yılından beri beyannameleri de ben yapıyorum. 2004 yılında SM den SMMM ye gecerek SMMM sınavlarını vererek basalırı oldum.SMMM ruhsatımı aldım. ama yeni mühür almadan SM kaşemi kullanmaya devam ettim. 10/2009 da odaya SMMM mührü icin basvurdum. şimdi YMM icin staj yapmak istiyorum. bunun icin staj başlangıc tarihim ; SMMM ruhsatını aldıgım 2004 yılı mı esas alınır yoksa SMMM mührünü aldıgım tarih mi esas alınır ? kimisi diyor ki ; YMM stajı ıcın SMMM olarak aktif calıştıgınızı ispatlamanız lazım bunu da ancak SMMM mührünüzü bizden alıp - kullanarak ispatlayabılırsınız. yoksa SMMM ruhsatı alıp da , aktif olarak bu meslegi yapmayan bir sürü kişi var. sizi onlardan nasıl ayırt edebılırız? YMM yonetmelıgınde bu konuyla ılgılı acık bir madde bulamadım. yardımcı olursanız cok memnun olurum. kolay gelsin.

Cevap :
Sayın Düz, SMMM olarak Odamıza kayıtlı olduğuğunuz tarih itinariyle eğer şartları taşıyorsanız ymm de geçen süre olarak kabul edilir. Mühür ile konunun ilgisi yoktur. İyi çalışmalar Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 28.10.2009
Soru :
1- Mali Müşavirliğini yürüttüğüm bir firma ya yurtdışından şahışlara gelen paralar hakkında yapılan vergi denetiminde Denetmenin hazırlamış olduğu rapor (VUK 359 A 1 maddesine soktu)tarhiyat öncesi uzlaşma kapsap dışıdır yazmış ve bize tarhiyat öncesi uzlaşma istiyorumusunuz diye de sormadı zaten. Şimdi V.U.K na göre 359 maddeni a fıkrasının bendine göre tarhiyatı yapılan vergilere ve cezalara tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma varmıdır? (08.02.2008 tarih ve 5728 sayılı Temel Ceza kanunlarına uyum amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılamsına dair Kanuna göre var) 2 - Şirket müdürüne Ceza davası açılacakmı bu rapora göre? Cevap için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Keskin, 213 Sayılı VUK 359.maddesinin a-b-c bendlerine göre tarhiyat yapılması halinde tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma talep etme hakkı yoktur. Sözkonusu yapılan tarhiyatlar vergiye yönelik olup ayrıca 359.maddeye göre işlenen suçlar için suçu işleyenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Şirketlerde kanuni temsilci olan kişi hakkında bu dava açılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.10.2009
Soru :
Özel motorlu taşıt sürücü kursunda haftada 40 saat olmak üzere ayda 160 saat usta öğretici çalıştırmaktayız. SGK ya ayda 22 gün olarak bildirmekteyiz Ancak 5510 sayılı yasanın SSİY yönetmeliğinin 108/1 bendine göre 01.10.2008 tarihinden itibaren kısmi süreli sözleşme ile çalışan sigortalıların çalışma süresi,tam süreli olarak çalışan normal sigortalının 2/3 ünü aşması durumunda bu sınırı aşan süreler ile yapılan çalışma tam süreli normal çalışma sayılarak ayda 30 gün üzerinden sigorta prim gün sayısı olarak mı bildireceğiz? kısaca 150 saati aşan saat ücretli çalışmaları 01.10.2008 tarihinden itibaren 30 gün üzerinden mi bildirme mecburiyetimiz var? İyi çalışmalar dilerim...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışmadır. Kısmi süreli çalışma, işveren ile sigortalının yazılı yapılan iş sözleşmesinin niteliğine bağlı, aylık ücret karşılığı çalışma biçiminde imzalanmışsa, sigortalı haftalık çalışma süresine bakılmaksızın tam ay olarak bildirilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.10.2009
Soru :
Merhaba, şirketimiz uluslararası taşımacılık faaliyeti ile uğraşmakta,şoförlerimize verilen harcırahlardan binde 6 damga vergisi kesmekteyiz. Yurtiçinde verilen iş avansları için ağırlıklı gıda fişi getirmekteler. Damga vergisi kesmemiz gerekir mi? Karşılığında evrak geldiği için bugüne kadar damga vergisi kesilmedi.

Cevap :
Sayın Tetik, Harcırah bir ücret ödemesi olup damga vergisine ve istisnayı aşan kısmı için de gelir vergisine tabidir. Bu ödeme için ücretlinin harcırahı aldığı aydaki aylığına harcırahın brüt kısmı ilave edilir ve vergilendirilir. Gerek maaş gerekse harcırah için avans ödemelerinden binde 6 oranında DV hesaplanır. Çalışanın getirmiş olduğu gıda fişlerinin mahiyetine bakılarak işletme için kabul edilen gider ise muhasebede gider hesaplarına kaydedilir. Kabul edilmeyen gider ise KKEG olarak dönem ticari kazancına ilave edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2009
Soru :
İyi çalışmalar, şirketimiz c2 yetki belgesine sahip ulusl.yük taşımacılığı yapmakta, c2 listemize bir sözleşmeli araç kaydettik. Bu araç ile ilgili herhangi bir stopaj ödeyecek miyiz. Acil cevabınızı bekliyorum. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Tetik, Gelir Vergisi mükellefi olmayan kişilerden kiralanan araçlarda gelir vergisi stopajı sözkonusudur. Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefi olan kişi veya kurumlardan araç kiralanması durumunda aracı kiraya veren kişi veya kurum stopaj yapmaksızın KDV'li fatura düzenlemek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
Merhabalar, Bazen siteyi inceliyorum fakat kendini bilmez bazı meslektaşlarım SM leri SMM geçiş hakkında ileri geri konuş duruyorlar bu komuşmalar Sm meslek mensubu arkadaşlarımızı üzüyor özellikle beni neymiş biz once sene okuduk bu belgeyi aldık da siz hazıra konuyorsunuz gibi dengesiz konuşmalar yapılıyor. Bakın bu işler insanın kendi kendi kendini yetiştirmesine bağlıdır.Biz meslek mensuplarıda 20-25 sene bilfiil bu mesleğin içinde ilgili mevzuatları takip ederek kendi okulumuzu kendimiz okuyarak kendimiz yetiştirmişizdir. Öyle SMM ardaşlar varki Tekdüzen Hesap Planından,Bilançodan Gelir Tablosundan anladıkları yok öyle YMM meslek mesupları üstadlarımız varkı muhasebenin işleyişini ve denetimini bile çözememişler. lütfen bilip bilmeden meslek mensupları hakkında ileri geri konuşmasınlar kendine güvenen varsa girer imtihana hakkıyla verir sınavını o kişilerin okulda okuduklarının 10 katını bizler teorik ve bilimsel çalışmalarımız sonucu zaten almışsızdır. Ama yine saygı duyuyoruz böyle konuşmasınlar Her meslek iyilerde kötülerde vardır.

Cevap :
Sayın Ali FIRAT, Birtakım konularda farklı görüşler olabilir. Tabiyki mesleğimizi icra ederken bilgi ve tecrübenin önemi büyüktür. Mesleğimizi bu bilgi ve tecrübelerimizle icra ederiz. Sınavlarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
Sayın Yetkili:Daha önce yazmama rağmen cvp.alamadım.Temmuz dönemi SMM ruhsatımı aldım halen çalışmakta olduğum şirketin mali tablolarını YMM onaylıyor.YMM ile tam tastik ve denetim sözleşmesi yapılmış ve 31/12 de bitiyor.Yeni yılda beyannameleri smm olarak ben bağımlı olarak imzalamak istiyorum.Ancak 4 SIRA nolu 23034 sayılı 29/06/97 tarihli resmi gazete de deki Beyannamelerin Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Malimüşavirlerce imzalanması konusundaki tabliğe göre: 'Bir önceki yıl aktif veya net satışlar toplamı yukarıda belirtilen hadleri aşan mükellefler ise beyannamelerini 18 sıra nolu sm smm ve ym müşavirlik kanunu genel tabliğine göre mali müşavirlerce tastik ettirecektir'denmektedir.Bağımli çalıştiğim işletme aktif büyüklük ve net satışlarına göre Yeni yıl için bu tebliğe göre yeni den YMM ile sözleşme yapması gerekirmi beyannameleri ben tastik edebilirmiyim.4 sıra nolu tebli halen yürülüktemi.Yardımlarınız için şimdiden Teşekkür ederim.Sagılarımla;

Cevap :
Sayın Bahsetmiş olduğunuz Tebliğlerden 18 Nolu Tebliğin bazı kısımları Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Sözkonusu tebliğe göre bahsetmiş olduğunuz limitlerin aşılması hallerinde tam tasdik yaptırmayan mükelleflerin öncelikle incelemeye alınacağından bahsedilmektedir. Gerek 4 nolu, gerek 18 nolu tebliğlerde YMM'lere tam tasdik yaptırma zorunluluğundan bahsedilmemektedir. Dolayısyla, vergi mükelleflerinin YMM'lere yaptıracakları işlemleri içeren liste Odamızın web sayfasında bulunan 2009 Yılı Mali Rehberinin 84.sayfasında görebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
Sayın Yetkili ; Vergiden muaf kapıcı çalıştıran 15 katlı 60 daireli apartman yönetiminde kapıcı dışında , bahçıvan ve güvenlik personeli çalıştırılmak isteniyor , bahçıvan ve güvenlik personelinin maaşından gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır mı ? muhtasar beyanı ile vergi dairesine ödenir mi ?saygılar sunar , iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şen, GVK 23/6.maddesine göre ticari mahal olmayan apartmanlarda görevli olan kapıcı ve bahçıvanın ücreti gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı listeye göre bu ödemelerden DV kesilmeyecektir. Ancak, GVK 23/6.maddede güvenlik personelinin ücretinin gelir vergisinden istisna olduğuna dair hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla güvenlik personelinin ücretinden GV ve DV kesintisi yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.10.2009
Soru :
MERHABA, HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE SMMM ÜNVANINI ALMAYA HAK KAZANDIM VE ÜYELİK İŞLEMLERİNİ YAPTIRDIM. BÜRO AÇMADAN, PART TİME OLARAK FİRMALARA MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ VERMEM MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?(İLGİLİ BELGELERİN KONTROLÜ BEYANNAME GÖNDERME DANIŞMANLIK VS. ) BÜRO AÇMADAN VERGİ DAİRESİNDEN ŞİFRE ALMAK SURETİYLE BEYANNAME GÖNDERME HAKKIM OLUR MU? BANA BU KONUDA YOL GÖSTERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Süzer, 3568 Sayılı Meslek Mevzuatımıza göre meslek mensuplarımız serbest olarak çalışmaya karar verirlerse, öncelikle vergi dairesine serbest meslek mükellefiyeti tesis ettirirler daha sonra Odamıza müracat ederek Çalışanlar Listesine kaydını yaptırmak suretiyle serbest çalışmaya başlarlar. Yukarıdaki işlemler dışında faaliyet göstermeniz halinde disiplin suçu işlersiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.10.2009
Soru :
İyi günler hocam; Harçlar Kanunu'ndaki 8 sayılı tarifenin 18.sırasındaki a) ilköğretim seviyesindeki özel okullar b) lise seviyesindeki özel okullar c) özel dersanelerden d) sürücü kurslarından her yıl ocak ayında harç alınmaktadır. muhasebeciliğini yaptığım ve 2008 yılında milli eğitim bakanlığından ve belediyeden gerekli izin ve ruhsatlar alınarak açılmış olan 3-6 yaş arası özel anaokulu için 2008 ve 2009 da böyle bir harç ödemedik. anaokulu olarak bu harcı ödeme mükellefiyetimiz var mı? teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Bahsettiğiniz listede okul öncesi veya anaokulu tanımlaması yapılmamıştır. Dolayısıyla böyle bir harç ödemeniz gerekmediği kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinizde esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2009
Soru :
MERHABA,İŞLETME DEFTERİNE TABİ LOKANTA VE PASTAHANELERDE ÜRETİM İÇİN ALINAN MALLAR TİCARİ MAL OLARAK MI YOKSA GİDER OLARAK MI İŞLENİR?

Cevap :
Sayın Aykırı, Vergi Usul Kanununa göre 2.sınıf tacirler işletme esasına göre defter tutarlar. İşletme esasına göre defter tutan mükelleflerin alışları gider ve mallar olarak defterlere kaydedilir. Dönem sonunda satmadıkları mal ve kullanmadıkları gider unsurlarını işletme hesabı hülasasında stok olarak gösterirler. (VUK 194) Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2009
Soru :
Şirketimde bazı 320 cari hesaplarım dönem içersinde borç bakiyesi vermektedir..Bu durumda 159 hesabı da kullanıyorum..bu doğru bir işlem mi? Bilgileriniz için teşekkürler

Cevap :
Sayın Kekiç, Satıcılara (320) fazla ödeme yapılmış ise oluşacak borç bakiyesi satıcılardan geri talep edilmek suretiyle kapatılır veya sözkonusu satıcılarla ileriki zamanlarda ticari işlemler devam edecekse verilen avanslar hesabına (159) kayıt yapılır. Bu işlemi bilanço dönemlerinde de yapabilirsiniz. Bu işlemi dönem sonlarında yapmanız daha uygun olur. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.10.2009
Soru :
İyi çalışmalar SM den SMMM geçiş için başvurdum.19 ekimde teorik eğitim başladı ancak bir türlü ders notlarına ılaşamıyoruz.Etrafımda başvuruda bulunan çok arkadaşım ve hepsi bu konudan şikayetçi.Teorik eğitim için bize kitaplar verilecekmi.Verilecekse nezaman.Bu gün ayın 22 si zaten 4 gün boşa gitti malum KDV dönemide her dakka siteye giremiyoruz hoş girsekte açılmıyor. Önlisans mezunları için teorik eğitim sınavı 01 kasımda mı yapılacak saat sınırlaması varmı test mi olacak ders ders mi olacak bu konuda sitenizde duyuru yaparsanız sevinirim.Ayrıca sitedeki yoğunluktan dolayı sınav sürelerinde erteleme söz konusumu.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Semra BÜYÜKYILMAZ, Malinize daha önce telefonla cevap verdiğimiz için tekrar ayrıntılı cevap yazmıyoruz. Saygılarımızla, iyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 21.10.2009
Soru :
Mesleki uyum eğitimi (Teorik Eğitim)için internete giriş yapamıyorum. Sitenin yoğunluğundan dolayı olsa gerek. Hergün mutlaka giriş yapmam gerekirmi. Önemli olan hergün giriş yapabilmekmi,yoksa dersleri-konuları bize verilen süre içinde tamamlayabilmek mi?

Cevap :
SAYIN FİLİZ ÇELİK, TEORİK EĞİTİMİNİZİ BİTİRDİĞİNİ UMAR, BAŞARILAR DİLERİZ. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 20.10.2009
Soru :
SMMM ruhsatımı aldım çalışmakda olduğum işletme A.Ş ve cirosu 32mil.Tl. civarlarında.YMM.ile yıllık tam tastik ve denetim sözleşmesi yapılmış durumda.Ben bağımlı olarak beyannamelere imza atabilirmiyim YMM ile yeni yıl için sözleşme yapmak zorundamı çalıştığım şirket.İlginiz için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kantar, YMM ile yıllık tam tasdik sözleşmesi yapan firmanın beyannamelerini, YMM imzalayacaktır. (E beyanname olarak gönderecektir). YMM'lerle tam tasdik sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur. Vergi mükellefleri isterse tam tasdik sözleşmesi yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.10.2009
Soru :
Merhabalar, Evlenmemiş kız çocuğu şu anda babasının yetim aylığını almaktadır.Eğer sigortalı olursa maaşı kesilirmi?, kesilen maaşı annesine aktarılırmı? ve daha sonra evlendiğinde çeyiz parasını alabilirmi.Teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kız çocuğunun evlenmesi halinde babasından aldığı yetim maaşı kesilip diğer hak sahiplerine aktarılır. Çalışırken evlenmesi halinde çeyiz parası alamaz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.10.2009
Soru :
İyi günler.Meslek lisesine devam eden ve zorunlu mesleki eğitim stajı yapması gereken öğrencilerden; şirket bünyesinde çalıştırmak için kaç öğrenci istihdam edebiliriz? Bu sayının gerekenden fazla olması durumunda firma üzerine doğacak cezai sorumluluklar nelerdir? Teşekkür ederim...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşin yapımı ve yürütümü açısından istihdam edilmek istenilen bu öğrencilerin aynı işyerinde çalışmasına okulları izin vermişse işverende buna rıza göstermişse sorun yoktur.Nihayetinde stajer olarak çalışma dönemi sınırlıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.10.2009
Soru :
Sayın ilgili, Eylül 2009 tarihi itibariyle stajımı başlattım. Eylül 25 inden sonra eğitim Cd lerinin gönderileceğini söylemiştiniz ancak cd ler henüz gelmedi. Bu konuyla ilgili bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
SAYIN KAMİL HAMARAT EYLÜL 2009 DE STAJ BAŞLATAN ADAYLARIMIZA HENÜZ YAZI GÖNDERİLMEMİŞTİR. ODAMIZ TARAFINDAN YAZI GÖNDERİLEN ADAYLARIN LİSTESİ TESMER USE SERVİSİNE BİLDİRİLECEKTİR. USE CD LERİNİN GÖNDERİM TARİHİ TESMER USE SERVİSİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 14.10.2009
Soru :
Merhaba, Ayakkabı üretimi yapan firmaya zaman zaman arızalı ürünlerin iadesi yapılmaktadır. Bu arızalı ürünler hiçbir şekilde tekrar satışa konu olacak şeyler değildir. (Tamamen hurda) bu tip durumlarda yapılması gereken muhasebe kayıtları ne olmalıdır? (Satış anında 600 hs. işlenen rakamı, bu şekilde iade geldiğinde satış rakamı ile 610'a. Aynı zamanda da maliyet bedeli ile 157'ye alıyoruz. Sizce doğru mu?)

Cevap :
Sayın Tanju, Yapmış olduğunuz muhasebe kayıdı bahsettiğiniz işleme uygundur. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.10.2009
Soru :
Merhabalar Eylül 2008 stajeriyim. eylül 2008-eylül 2009 staj notumu teslim ettim. olduki ekim ayı içerisinde işten ayrılırsam. 1,5 ayım staj değerlendirmesine alınıyormu? geçmişten gelen bir işe devamlılık olduğu için.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ 3 AYDAN FAZLA ÇALIŞTIĞINIZ YERLERDEN DEĞERLENDİRME NOTU ALMANIZ GEREKİYOR. DAHA AZ ÇALIŞMIŞSANIZ ALMANIZA GEREK YOKTUR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 12.10.2009
Soru :
şirket inşaat işi yapmaktadır.Şirket kendi adına kayıtlı olan arsasını inşaat yapacaktır.İnşaat ile ilgili belediyeyi ödemeler yapmaktadır.Bu ödemeler ,fenişleri ,imar,yapı denetim vb ödemeler yapmıştır belediye bu ödemelere karşılık tahsilat makbuzu kesmiştir Bu tahsilat makbuzunu inşaatın maliyetine işleyebilirmiyim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Güzel, Kanu kurum ve kuruluşlarının yapmış oldukları tahsilatlar için fatura düzenleme zorunlulukları yoktur. Bu kurumların yukarıda bahsettiğiniz konulara ilişkin vermiş oldukları makbuzlar ticari kazancın tespitinde gider veya maliye unsuru olarak dikkate alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.10.2009
Soru :
Nev'i değiştiren şirketimizin hem geçmş yıl zararı hemde 2009 yılından kaynaklı zararı var. geçici vergi beyannamesinde toplam zararı gemiş yıl zararlarına yazdım.( 2009 dahil) Ancak kurumlar vergisini verdiğimde 2009 yılına ait geçmiş yıl zararını beyannamede nasıl gösterecğim.2009 öncesine ait 5 yıllık dönemi yazabiliyorum. Yanıtınız için çok teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özten, Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde geçmiş yıl zararları yazılır. Cari dönem zararı varsa e-beyanname sisteminde ilgili bölümde yer alır. 2009 yılı yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde ise geçmiş yıl zararları her yıl ayrı ayrı gösterilir. 2009 yılında zarar veya kar durumuna göre ilgili satır veya sütuna yazılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.10.2009
Soru :
SMMM ruhsatına sahibim,bir bağımsız denetim şirketinde ssk lı olarak çalışıyorum aynı zamanda bir büro açmak istiyorum,bunun için bir engel varmıdır,varsa cezai yaptırımı nedir?

Cevap :
Sayın Cankurt, Mesleki faaliyetini gelir vergisi mükellefi olarak sürdürecek SM ve SMMM'ler aynı zamanda ücretli olarak çalışamazlar. Bu durumun tespiti halinde meslekten kısa süreli men cezası, tekerrürü halinde meslekten temelli men cezası verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.10.2009
Soru :
Sayın Üstad 1) SGK işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinde ÇSGB ile ilgili bölümde * İŞ KOLU * SEKTÖR KODU * MESLEK KODU * DOSYA KODU * İL bölümleri bulunmaktadır. İş yeri açılışımız 15/01/2009 tarihli olup 01/2009 Çalışma Bölge Müdürlüğü iş yeri tescil müracaatımızda bize sadece dosya numarası verdiler. Diğer bilgileri, SGK işten çıkış yaparken sekme halinde listeler veriyor, burada kendimiz seçip mi bildirgeye yazacağız? bu durumda hata yapma ihtimalimiz yokmu? Yoksa bu bilgileri Çalışma bölgeden mi soracağız? Sorarsak bize bilgi vereceklermi? İşin aslını nasıl öğreneceğiz? 2) Ağustos/2009 işçi çıkışı yaptım dosya numarasının doğru olduğundan eminim. Çünkü bize Çalışma Bölgeden verdiler. Ancak yukarıda " * " ile işaretlediğim diğerlerinden herhangi birini hatalı işaretleme yaptıysam müeyyidesi nedir? Hatalı olduğunu fark edersem, SGK işten çıkış bildirgesi bölümünde 'ÇSGB bilgileri düzeltme bölümü' var. orada düzeltme yaparsam direk cezaya maruz kalırmıyım?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşverenler www.csgb.gov.tr adresinde ilan edilen “bölge müdürlüğü dosya numarası takip sistemi” üzerinden bölge müdürlüğü dosya numaralarını öğreneceklerdir. Kontrollerinizi bu sistem üzerinden yapınız. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.10.2009
Soru :
İyi Çalışmalar dilerim. Sorum AŞ de tasfiye hakkında. Tasfiyeye giren AŞ de dışarıdan tasfiye memuru atanması sonrasında,Yönetim kurulu fesih mi olur denetcinin iş biter mi yoksa tasfiye bitene kadar gene Yönetim kurulu ve denetci görevlerine devam mı eder. Tasfiyeye kararının alındığı Genel kurulda daha evvel seçilmiş olan ve süresi bitmemiş olan Yönetim kurulu ve denetci için bir karar alınması gerekir mi ? İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ongan, Tasfiyeye girmiş şirketlerin Yönetim Kurullarının görevleri devam eder.Süresi biten yönetim için tasfiye süresincede seçimi yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2009
Soru :
Sayın üstadım, Çocukların gelişimine destek amacıyla kurulan bir dernekte çocuklara yönelik çeşitli dallarda kurslar ve eğitimler yapılmaktadır. Bu kurslarda genelde üniversite öğrencileri haftada 1-2'şer saat derse giriyorlar. Bu kişilerin statüsü (sigortalı, gider pusulası..vb.) ve yapılan ödemerin vergilendirilmesi konusunda görüşünüzü bildirirmisiniz. Gider pusulası ile stopaj yapabilirmiyiz.? mahmut bülbül

Cevap :
Sayın Bülbül , Yapılan ödeme ücret niteliğindedir.Bordro düzenleyerek Gelir Vergisi ve Damga vergisi kesintisi yapınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2009
Soru :
Merhabalar.Benimde çalışmış olduğum işyerine part time(yarım gün)çalıştırılmak üzere bir kişi alınıyor.Bu şahısla ilgili yapılacak,Part Time İş Sözleşmesi SGK'ya verildikten sonra,her ay tekrar tekrar bildirmeye gerek varmı,vede başkaca ayrıntıları varmı? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.İyi Çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sigortalıların ay içinde 30 gün çalışmasına rağmen, çalışma gün sayılarının SGK’na eksik olarak bildirilmesinin önlenmesi amacıyla eksik günlerin belgelenmesi istenmektedir. Sigortalı hizmetlerine ilişkin gün sayıları bölümüne sigortalının o ay içinde ücret aldığı gün sayısı yazılır, tam çalışma halinde gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır. Ay içinde ücretli izin kullananların gün sayısı ile ücretli izin ücret tutarı yazılır. Ay içinde işe giriş ve/veya ayrılış tarihi mevcut ise çalışma gün sayısı ücret alınan gün sayısıdır. Ay içinde işe giriş ve işten çıkış tarihleri ay ve gün olarak yazılır. Sigortalılar için eksik gün ve kazanç bildirilmesi halinde eksik gün nedeni hanesine aşağıdaki seçeneklerden iki haneli kod yazılır. 01-İstirahat 08-Grev 02-Ücretsiz/aylıksız izin 09-Lokavt 03-Disiplin cezası 10-Genel hayatı etkileyen olaylar 04-Gözaltına alınma 11-Doğal afet 05-Tutukluluk 12-Birden fazla 06-Kısmi istihdam 13-Görevden uzaklaştırılma 07-Puantaj kayıtları 14-Diğer Yukarıda sayılan hallere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi halinde işleme konulmaz. Bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir. Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, yukarıda belirtilen nedenlerden sigortalının durumunu açıklayan kod numarası aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilecektir. Diğer taraftan, kamu işyerleri ve toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri hariç olmak üzere, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan belge ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne elden verilmesi veya aynı süre içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerleri ise, sigortalıların eksik çalışma nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde beyan etmeleri yeterli olup, bu durumu kanıtlayıcı belge ibraz etmeleri zorunlu bulunmamaktadır. Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. Kanunun bu hükmüne istinaden, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması halinde, işveren/aracılardan eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesi, 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilecek, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri ilgili ünitece re’sen düzenlenerek, tahakkuk eden primler yine 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile işveren/aracılara bildirilecektir. Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin Kuruma verilmemesi veya Kurumca geçerli sayılmaması halinde, 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile işveren/aracılardan eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belge değil, sigortalıların eksik bildirilen sürelerine ilişkin ek nitelikteki aylık pim ve hizmet belgelerinin verilmesi istenilecektir. Diğer taraftan, eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelilikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, işveren/aracılarca, ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine, söz konusu belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde (belgelerin noter tasdikli veya resmi nitelikte olması kaydıyla), söz konusu belgelere de itibar edilecektir. Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma vermeyen veya vermelerine rağmen Kurumca geçerli sayılmayan işveren/aracılara gönderilecek olan tebligatlarda, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin hangi sigortalılar için düzenlenmesi gerektiği, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı da belirtilecektir. İşveren/aracılardan istenilecek olan ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesindeki prime esas kazanç tutarının ne kadar olacağı, sigortalının ilgili ayda daha önce Kuruma bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarının prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunan günlük kazanç tutarının eksik bildirilen gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.10.2009
Soru :
çalışmış olduğum şirketimin kuruluş yılı 1989 dur.ve öteden beridir kullandığımız bir bölge çalışma müdürlüğü dosya numaramız vardır. İSMMMO odası internet sayfasında 6 Altın Kural başlıklı yazısı(31-07-2009 tarihinden önce açılan işyerleri için işe giriş bildirgesi Bölge Çalışma Müdürlüğüne verilip dosya numarası alınacaktır)paralelinde ,yeni bir Bölge Çalışma Müdürlüğü Dosya Numarası alacakmıyız iyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 31,07,09 tarihinden önce Bölge çalışma müdürlüğü almamış olanlar için bu kural söz konusudur. Bölge Çalışma Müdürlüğü numaras,nız var olduğu için mevcut numaranızla işlem yapmaya devam edebilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 05.10.2009
Soru :
Mrb Bir şirket sezonluk iş yapmakma sormak istediğim şirket elemanlarını en çok kaç gün ücretsiz izne çıkarabiliriz belli bir süresi varmıdır şirketimiz 3 ay sonra yeni sezona başlayacağımız 3 aylık ücretsiz izne çıkarma olanağımız varmı iyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Ekonomik sorunlarını çözemeyen işletmeler, krizi aşmak için ya çekirdek kadrosu dışındaki personeli işten çıkararak ya da personele sırayla ücretsiz izin kullandırmaktadır. Ücretsiz izinle ilgili İş Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, 4857 sayılı İş Kanununun 56. maddesinde, yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafından dört güne kadar ücretsiz izin verilmesi zorunlu kılınmıştır. Yine, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan halleri açıklayan İş Kanununun 55. maddesi (j) fıkrasında, “İşveren tarafından verilen öbür izinler” de sayılmıştır. Burada sözü edilen izinler, işverenin kendi takdiri sonucunda işçiye verdiği ücretli ve ücretsiz izinlerdir. İşçi ve işveren arasında yapılan hizmet akdinde veya işyerinde yapılan toplu iş sözleşmesinde ücretsiz izinle ilgili bir düzenleme yapılmış ise bu düzenlemeye uygun olarak ücretsiz izin hakkı kullanılabilecektir. Fakat, bu yönde bir düzenleme yapılmamış ise ücretsiz izinle ilgili olarak işçinin mazeretini belirtmek suretiyle yazılı olarak işverenden ücretsiz izin talebinde bulunması ve işverenin de bu ücretsiz izin talebini kabul etmesi gerekmektedir. Bu yöndeki düzenlemenin aksine, işverenlerin, işçinin isteği dışında ve tek taraflı olarak (hangi nedenle olursa olsun) ücretsiz izin kullandırması mümkün değildir. İşverenlerin, işçiyi isteği dışında ücretsiz izne göndermesinin iki sonucu doğacaktır; Ya işçi işverenin bu isteğini kabul ederek ücretsiz izin kullanacak ve bu sürenin bitmesi halinde tekrar işyerinde çalışmaya devam edecektir. Ya da, işçi ücretsiz izne çıkmayı kabul etmeyecektir. İşçilerin bir talebi olmaksızın, işveren tarafından tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılması iş sözleşmesinin feshi anlamına geleceğinden ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 03.10.2009
Soru :
1-5510 sayılı yasadaki %5 indirimin bitim tarihi bellimi, 2-Bu teşvikten sonra çıkan teşvikler işverenlerin ve bizim kafamızı karıştırıyor.çünkü işverenler bu sefer hangisi bizim için daha avantajlı ,bu yeni teşvikren biz
Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı kanunu 2008/93 sayılı genelgeye istinaden düzenlenen teşvik sisteminden yararlanma süreinin bitimini ilgili Bakanlık daha açıklamamamıştır. Konu ile ilgili sorularınızı sitemizden sorabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.10.2009
Soru :
Sayın üstad sorum eczaneler ile ilgili eczanelerin müşterilerden aldığı katkı payı bedellerine yazar kasadan fiş kesecekler mi ve bu bedellere kdv uygulayacaklar mı çünkü maliyenin yaygın denetim yaptıkları sırada fiş kesilecek demiştir oysa ki bazı eczaneler müşteriye verilen yazar kasa fişinde aldıkları katkı paylarını göstermemektedir fakat sosyal güvenlik kurumuna kestikleri faturalarda aldıkları bu katkı paylarını toplam alacakları tutardan indirerek parayı tahsıl etmektedirler yani bir nevi avans niteliğinde alınmaktadır bu durumda eczane müşteriden aldıpı katkı payına fiş kesecek mi ve kdv uygulayacak mı

Cevap :
Sayın Sopacı, Eczaneler SGK adına aldığı katkı payları(MUAYE ÜCRETİ) için Yazar kasa fişi düzenlemeyecektir.Muhasebe kayıtlarında avans olarak gösterilecek, Daha sonra SGK dan olan alacaktan mahsup edilecektir. Danışma Birimi1


 

Tarih : 01.10.2009
Soru :
Merhaba danışma birimi benım bır müşterim lisanslı profesyonel bir futbolcu benım sorum su bu kişi sivil hayatında hem profesyonel futbolculuk hemde bir yerde ssk olarak çalışmıs ve yaklasık 600 gun fazla sigortalılıgı var hem kulubu yatırmıs hemde hizmet akdi ile çalıştığı yer bu durumda sigorta müdürlüğü bir ayda ıkı defa yatırılan sigorta primlerini müracat etmemiz halinde bize fazla yatırılan kısmını ücretini iade eder mi ayrıca fazla yatırılan kısım olarak hizmet akdi ile çalışılan yerdeki sıgortalılığımı silinirse veya futbolcu olarak çalıştığı yerde ki silinire bizim avantajımıza olur. Asgari ücretden yatırılmıs her ıkısıde. Ayrıca askerlık hızmetınde de çeşitli yerlere giderek futbol oynamıs birliğine ıkı ay hıc gelmemıstır. Bu durumda askerlik hizmetinde sigırtalı olma ihtimali var mı yani biz askerli hızmetinde olan profesyonel bir sporcunun maçalra gitmesi durumunda ssk olma veya sigortalı olma durumu var mı yani kısaca askeriye askerlik hızmetınde profosyonel futbolcuların sigortalılık durumu nedir. Saygılarımla Lütfen bu 7 gönderişim cevaplayabılır mısınız?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bir işçinin farklı iki kurum tarafından sigorta primi yatırılması halinde primin bir çalışmaya dayalı olup olmadığı dikkate alınarak kurumca fazla ve yersiz bir ödeme olup olmadığına klarar verilir. Primi yatıran kişi işçi olmadığına göre iade işteme hakkı da işverene aittir. İşveren bu çalışmalar için düzeltme beyanı verip iptal yoluna gitmesi halinde işçi için yatırdığı primlerin işveren hissesinin iadesini isteyebilir. Bu tip bir düzenlemenin işçiye bir faydası yoktur. İyi çalışmalar.


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
merhabalar YMM lerin karşıt inceleme tutanaklarını bize posta yoluyla göndermeleri durumunda bilgi verme mecburiyetimiz varmı? kendileri bizzat gelip incelemeleri gerekmiyormu?

Cevap :
Sayın Ceylan, YMM karşıt inceleme için bizzat mükellefe veya Meslek mensubuna gelerek inceleme yapar.İnceleme sonucu tanzim olunun tutanak ıslak imza ve mühür ile sonuçlandırılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
5811 Varlık Barışından yararlanan Tasfiye Halinde bir şirketimde yararlanılan tutar sermayeye eklediğimizde Ticaret Sicilin tutumu ne olur.

Cevap :
Sayın Orhan, Tasfiye kararı alınmış şirketin sermaye artırılması halinde şirketin tasfiyesinden vazgeçilmesi gerekir. Tasfiyedeki maksat şirketin amacına ulaşmadığı veya diğer unsurlar oluşmadığından bu durumda olduğudur. Dolayısıyla 5811 sayılı Yasa düzenlemesi faaliyette bulunan şirketler için uygulanacağı kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
01/09/2008 tarihinde SMMM stajımı başlattım.Odanızın kursuna gittim.Üç aylık süreyi stajdan sayılmak üzere kurs bitirme belgemi evraklarımla birlikte odanıza teslim ettim. Yeterlilik stajına ne zaman girebilirim.

Cevap :
Sayın Şükran YAVUZ, Sorunuza daha önce yanıt verilmiştir. İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
01/09/2008 tarihinde SMMM stajımı başlattım.Odanızın kursuna gittim.Üç aylık süreyi stajdan sayılmak üzere kurs bitirme belgemi evraklarımla birlikte teslim odanıza teslim ettim. Yeterlilik stajına ne zaman girebilirim.

Cevap :
Sayın Şükran YAVUZ, Kursa devam süreniz yeterli. Aynı zamanda kursa katıldığınız dönemde staj dosya başvunuzuda yapmışsınız. Kursunuz staj süresinden sayılabilir. Stajınıza ara vermezseniz 01/06/2010 itibariyle stajınız biter ve Temmuz 2010 sınavına girebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
Merhaba;sorum KDV iadesi ile ilgili.Yurtdışından ithal ettiğimiz mamülü yurtiçinde üretime sokarak tekrar ihraç ediyoruz.Gümrük de ödediğimiz KDV için iade talebinde bulunabilirmiyiz.İzleyeceğimiz yol nedir? yüklenen kdv hesaplamasını nasıl yapacağız.Yardımlarınız için çok teşekkürederim

Cevap :
Sayın Kılıç, KDV Kanunu 11.maddesine göre ihracat istisnasından yararlanan mükellefler için yine aynı Kanunun 32.maddesine göre istisna edilmiş işlemlerdeki iade hakkı doğuran işlemlerin oluşmasındaki prosedürler için yaklaşık 40 adet KDV Genel Tebliğ ve bir o kadar da özelge ve sirküler yayımlanmıştır.Sözkonusu genel tebliğ ve diğer yardımcı kaynakların özetlenerek uygulamalı örneklerini odamızın web sayfasındaki yayınlar bölümünde yer alan E-KDV kitabından yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
İyi günler.Bir Anonim şirket ortaklarından biri Eylül ayında vefat etti.Şirket ortak sayısı 4'e düştü. Şirketimiz Fesih mi olur Limited şirket statüsüne mi düşer.Muhasebeci olarak ticaret odası vergi dairesi ssk yönünden yapmamız gereken işlemler nelerdir.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Ölen kişinin varisleri (miras sahipleri) mirası reddetmemişler ise varis olarak 5.ortağı tamamlarlar. Miras reddedilmiş veya varis yoksa şirketin diğer ortaklarından herhangi birisinin 5.kişiye hisse satması ile hukuki durum tamamlanır. Diğer taraftan miras reddedilmiş ise ölen 5.kişiye ait hisse hazineye intikal eder. Veya şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.09.2009
Soru :
Bir gerçek kişiden şirketimiz adına bir daire kiralayarak, kiralanan daireyi şirketimiz genel müdürüne ikamet amaçlı tahsis edebilirmiyiz. (Not-Genel müdür aynı zamanda şirketin %99 oranında hisseye sahip ortağıdır.)

Cevap :
Sayın Karabacak, Yapmış olduğunuz kiralama işlemi için genel müdüre ikamet amaçlı konutun tahsis edilmesiyle genel müdüre ayni ücret ödemesi yapılmış demektir. Ödenen kira bedelinin brüt tutarını, genel müdürün aylık ücretine ilave etmek üzere vergilendirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.09.2009
Soru :
Merhaba , Gözetim altında staj yapmaktayım. Mali müşavirimizin büro adresi değişti. Benim ayrıca bir bildirimde bulunmam gerekiyor mu? Teşekkürler . İyi çalışmalar Saygılarımla, Eren YAMAN.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ GÖZETİM ALTINDA DEĞİL, DENETİM ALTINDA STAJ YAPMAKTASINIZ.DENETİM ALTINDA STAJ YAPAN ADAYLARDA MESLEK MENSUBUNUN SÖZLEŞMESİ GEREĞİ ŞİRKETİNDE YADA BÜROSUNDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ VERMENİZ GEREKMEKTEDİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 28.09.2009
Soru :
Bilirkişiliğe başvurmak istiyorum fakat kendimi yeterli görmüyürum Bilirkişiliğe hak kazananlar ayrıca bir eğitime tabi tutuluyorlar mı ?

Cevap :
Sayın Ayşegül TEPELTEPE, Bilirkişilik başvuruları ile ilgili duyurumuz detaylı olarak web sayfamızda bulunmaktadır. Başvuru yapmak isteyen üyelerimiz, İstanbul Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sultanahmet Adliyesinden başvurularını yapabilirler. Uzmanlık alanları belirtilmiştir. Kendinizi yeterli gördüğünüz konular var ise onları seçerek başvurunuz. Başvurusu kabul edilenler herhangibir eğitime tabi tutulmuyorlar. Saygılarımızla, iyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 25.09.2009
Soru :
Eylül/2008 stajımı başlattım nisan/2009 stajımı dondurarak askere gittim. stajımı ne zaman başlatabilirim.Başlatmam için gerekli olan evraklar nelerdir.ilginize teşekkür ederim iyi çalışmalar

Cevap :
SAYIN İLGİLİ STAJINIZI 3 AY İÇİNDE BAŞLATMANIZ GEREKİYOR. YENİ İŞYERİ EVRAKLARINIZI HAZILAMANIZ GEREKİYOR. KONUYLA İLGİLİ HAZIRLANMASI GEREKEN TÜM EVRAK LİSTESİ AYRINTILI BİR ŞEKİLDE SİTEMİZDE STAJ BAŞLIĞI ALTINDA YER ALMAKTADIR. LÜTFEN BİLGİ ALINIZ. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 25.09.2009
Soru :
Merhaba danışma birimi sorumu 5 defa sormama rağmen bir cevap alamadım sanırım elinize ulasmıyor benım bır müşterim lisanslı profesyonel bir futbolcu benım sorum su bu kişi sivil hayatında hem profesyonel futbolculuk hemde bir yerde ssk olarak çalışmıs ve yaklasık 600 gun fazla sigortalılıgı var hem kulubu yatırmıs hemde hizmet akdi ile çalıştığı yer bu durumda sigorta müdürlüğü bir ayda ıkı defa yatırılan sigorta primlerini müracat etmemiz halinde bize fazla yatırılan kısmını ücretini iade eder mi ayrıca fazla yatırılan kısım olarak hizmet akdi ile çalışılan yerdeki sıgortalılığımı silinirse veya futbolcu olarak çalıştığı yerde ki silinire bizim avantajımıza olur. Asgari ücretden yatırılmıs her ıkısıde. Ayrıca askerlık hızmetınde de çeşitli yerlere giderek futbol oynamıs birliğine ıkı ay hıc gelmemıstır. Bu durumda askerlik hizmetinde sigırtalı olma ihtimali var mı yani biz askerli hızmetinde olan profesyonel bir sporcunun maçalra gitmesi durumunda ssk olma veya sigortalı olma durumu var mı yani kısaca askeriye askerlik hızmetınde profosyonel futbolcuların sigortalılık durumu nedir.Fazla yatırılan ve bır ayda ıkı defa gozuken gunler ıcın ne yapılır ssk dan para iadesinde bulunabılırmıyız. Saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Silah altında bulunan yani askerlik yapan kimsenin sgk ödemesi profesyonel futbolcu veya değil prim ödenmesi yapılmaz. Ayrıca; Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü saklıdır. Prim iadesi nedeniyle sigortalıların, isteğe bağlı sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının aylık, gelir, ödenek ve sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını yitirmeleri durumunda, bu Kanuna göre ödenen aylık, gelir ve ödenekler ile sağlanan sağlık hizmetleri durdurulur. Yanlış veya yersiz yapılan masraflar 96 ncı madde hükümlerine göre ilgililerden geri alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.09.2009
Soru :
Tüm oda çalışanlarımıza iyi dileklerimi ileterek daha sonra bir sorunla karşılaşmak istemediğim bir konu hakkında görüşlerinize ihtiyacım var şimdiden teşekkür ederim.Şirketimiz bünyesinde 80 adet hatlı türk telekoma kayıtlı sabit telefon hattımız mevcut. biz bir müracaatla bu faturaları elektronik ortamdan istedik ve almaya başladık fatura amblemi (t.c. maliye bakanlığı elektronik fatura kayıt sistemi) biz bu pdf. formatlı faturaları döküm almadan CD ortamına alarak giderleştirebilirmiyiz. V.U.K ve k.d.v. açısından durumu nedir! (Çünkü döküm aldığımızda toplamda fatura detayı ile brlikte 100 sayfayı geçmekte buda kağıt israfına yol açmaktadır) NOT: bize faturalar mail yolu ile geliyor

Cevap :
Sayın Aktaş, KDV Kanununa göre fatura ve benzeri vesikalar üzerinde gösterilen KDV'lerinin indirim konusu yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikaların fiilen mevcut olması gerekir. Aynı zamanda VUK Kayıt nizamı hükümlerine göre muhasebeye yapılan kayıtların belgelendirilmesi amacıyla fatura ve benzeri vesikaların olması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2009
Soru :
Bilirkişi olarak görev yapmak için ruhsat dışında herhangi bir sertifikaya ihtiyaç varmıdır.Bu konuyla ilgili İSMMMO olarak önceki yıllarda eğitim verilmiş yalnız son yıllarda böyle bir eğitim duyurusuyla karşılaşmadım.Yakın zamanda eğitim sözkonusu olabilirmi. İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Seyhan KALEM, Bilirkişilik başvuruları için eğitim almış olmak önceki dönemlerde önem arzediyordu ancak başvuru için eğitim almış olma zorunluluğu artık bulunmamktadır. TÜRMOB ile birlikte düzenlediğimiz bu eğitimlerin yakın zamanda tekrar düzenlenmesi planlanmamaktadır. Saygılarımızla, iyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 24.09.2009
Soru :
SM'den SMMM'ye geçiş ile ilgili düzenlenen yönergede ilokul mezunlarına bile serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı verilmek istenmektedir. Verilmesi bir yana bir de veriliş şekli de düşündürücü ve açıkcası insanı kaygılandırmaktadır. Maliyet muhasebesi, finansal tablolar analizi ve denetim gibi ağır derslerin sınav dışında bırakılması bu soylediklerimin somut delilidir.Bu biz yeni mali müşavirler için çok büyük bir haksızlık biz gece gündüz ders çalıştık bu ruhsatı alabilmek çok büyük maddi ve manevi emek verdik ama sm ler smmm olabilmesi için çok basit bir sınav 3 dersden muaf tutularak smmm ruhsatı verilecek bu haksızlık değilmi bize ruhsatı çok zor sınavlardan geçirerek verdiniz sm lerede aynı sınavı yapmanız gerektiğini düşünüyorum yoksa smmm ünvanının anlamı kalmayacak bu insanlararın içinde üniversite mezunu olmayanlar var kalite düşecek bırakın sm olarak kalsınlar eğer illada smmm olmak istiyorlarsa bize uygulamış olduğunuz sınavın aynısınıda onlara uygulayın onlarda alsınlar ama bu şekilde yapılan bir sınav bize haksızlık oluyor siz üstadlarımızdan isteğim bu almış olduğunuz kararı lütfen gözden geçirmenizi rica edicem bizler mesleğimizde sizleri örnek alarak yetişiyoruz bizim mesleğe karşı sevgimiz bu şekilde azalmakta teşekkürle

Cevap :
Sayın Ali UZUN, SM'lerin SMMM'liğe geçiş sınavı ile ilgili düzenleme 2008 yılında yasa değişikliğiyle yapılmıştır. Birçok konuda TÜRMOB ve Odaların görüşü alınmadan yasada değişiklik yapılmıştır. Mailiniz ayrıca yöneticilerimize iletilecektir. Saygılarımızla , iyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 24.09.2009
Soru :
yeni tescil olan şirketimiz için, şirket bünyesinde beyanname vermek için gerekli internet şifresini vergi dairesinden imza karşılığı aldım. Fakat şifreyi girdiğim zaman, hata kodu ve giriş hakkınız bulunmamaktadır uyarı mesajı geldi. şifreyi,23 Eylül' de aldığım içinde kdv beyanımı veremedim. Gib'in 444 lü telefonunu aradım ama onlarda buradan yapılabilecek birşey olmadığını vergi dairesine başvurmamı istediler. Fakat o saatte vergi dairesinin mesaisi bitmişti. ertesi gün ise vd. sorun bizden değil birşey yapamayız şeklinde cevap verdiler. Şu şekilde, beyannamemizi cezalı vermek zorundayız. Bu durumda ne yapabiliriz. İtiraz hakkımız varmıdır. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Ademoğlu, Öncelikle şirkete ait alınan şifrenin kullanılabilir olup olmadığını öğrenin. Şifrenizin açık olduğuna emin olduktan sonra beyannamenizi e-beyanname şeklinde 9 Ekim 2009 tarihine kadar gönderirseniz VUK Mük.355.maddeye göre 250 TL özel usulsüzlük cezası sistem tarafından kesilecektir. Bu ceza için de VUK 376.maddeye göre indirim seçerseniz 1/3 nispetinde indirim yapılacak olup cezanın 2/3'ünü (167 TL) 30 gün içinde ödemeniz gerekir. Diğer bir seçenek ise kesilecek usulsüzlük cezasına VUK 376.maddeye göre indirim talep etmeyip 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.09.2009
Soru :
Şirketimizde çalışan bir personel yıllık iznine mahsuben 18.09.2009 Cuma günü izin kullanmıştır.şirketimizde cumartesi çalışması yoktur. Personelin kullanmış olduğu bu izni 1 gün mü saymalıyız yoksa cumartesi gününü de dahil ederek 2 gün mü saymalıyız. Teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Hafta tatili ücreti Madde 46 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir. Şu kadar ki; a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri, Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır. Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü için de ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. Genel tatil ücreti Madde 47 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.09.2009
Soru :
Merhabalar, ben stajıma 2008/OCAK döneminde başladım. şu an eğitim cd'lerine ait tamamlama belgesini aldım ve 2009/7 itibariyle 1.yıl notu ve ssk bordrolarımı teslim ettim. bundan sonra 2010/MART sınavına sınava girebilmek için yapmam gereken işlemler nelerdir?

Cevap :
SAYIN İLGİLİ KONUYLA İLGİLİ OLARAK WEB SAYFAMIZDA STAJ BAŞLIĞI ALTINDA KASIM AYI İÇİNDE AYRINTILI BİLGİ OLACAKTIR. LÜTFEN SİTEDEN TAKİP EDİNİZ.AYRICA STAJINI 01.01.2008 TARİHİNDE BAŞLATMIŞ ADAYLARA TEBLİGAT ADRESİLERİNE SINAVA ÇAĞRI YAZISI GÖNDERİLECEKTİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 18.09.2009
Soru :
merhaba, Şirketimiz stoklarında bulunan ve atıl durumda olan ticari mallarımızı hibe etmek istiyoruz. Bunun karşılığında fatura kesip kdv hesaplayacağız. Açıklamanızı istediğim konu; biz bu faturaya istinaden herhangi bir tahsilat yapmayacağız. Bu durumda yapılması gerekenleri açıklayabilirmisiniz?

Cevap :
Sayın Koyuncu, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yapacağı bağış ve yardımlar, KVK 10.maddesinin (1)-c fıkrasında düzenlenmiştir. Sözkonusu madde kapsamında yapacağınız bağış ve yardımlar KV Beyannamesinden indirim konusu yapılır. Muhasebe kaydı ise 700 lü hesaplarda bağış ve yardımlar gider olarak borç, stok hesapları da alacaklı olarak kaydedilir. Beyannamede vergi matrahının tespitinde giderleştirilen tutar KKEG olarak matraha ilave edilir. KV Beyannamesinin ilgili bölümünde (İndirimler kısmında) Bağış ve yardımlar olarak yukarıdaki madde hükmüne göre indirim yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.09.2009
Soru :
İyi Günler, Bir Denetim ve Mali Müşavirlik Ltd. Şirketi, marka tescil, patent, kalite (iso vs.), endüstriyel tasarım ve kalite yönetim sistemlerinin kurulması denetlenmesi işlemleri ile uğraşabilirmi?

Cevap :
Sayın Şahin, 3568 Sayılı Yasanın 2/a maddesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yapacağı işler belirtilmiştir. Sözkonusu maddenin A/c fıkrasında gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerde inceleme, tahlil, denetim vs.işlemlerin yapılması özellikle belirtilmiştir. Sözkonusu belirlemede marka tescili, patent gibi işlemlerin yer almadığı görülmektedir. Ancak, Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu ücret tarifesinde diğer işlemler bölümünde barkod izni alınması, işyeri açma izin belgesi, marka tescili ve patent işlemleri yapılması halinde alınacak ücretler belirtilmiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen işlemler mesleki faaliyet kapsamındadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.09.2009
Soru :
Merhaba, sm unvanlıyım.özel şirkette muhasebe yönetici görevini yürütüyorum.son dönemlerde şrkettimiz muhsebe işlevsiliği yanı sıra şirketimizin aylık gelir gider durum raporunu-stok analizlerini -bütçede yönlendirme raporlarıyla karşılaşıyorum hazırlaması bir yana yorumlara aanaliz istiyorlar bu husularda kendimi nasıl geliştirebilirm. hangi kaynaklardan yararlanabilirim.ders amaçlı cd varmıdır-nasıl temin edebilirm.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özgül BOYRAZ, Bütçe Raporlama, Mali Tablolar Analizi gibi konularda uygulamaya yönelik eğitimler sizin ihtiyacınıza cevap verecektir. Bizim şuan bu tarz eğitimlerimiz yok araştırırak ciddi bir kurumdan bu eğitimleri alabilirsiniz. Eğitim için zaman ayırma konusunda sıkıntılorunuz varsa kitap alabilirsiniz . Örneğin Nalan Akdoğan'ın Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri kitabı olabilir. Saygılarımızla, iyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 17.09.2009
Soru :
Şirketimiz depo kiralamıştır ve kira kontratında herhangi bir süre yazmamaktadır.yani süresi belli değil dolayısı ile bir yıllık kira bedeline ilişkin damga vergisi tutarını vergi dairesine süresinde ödedim. 1-kira süresi 3 yıl oldu ve kira kontratı her sene yenilenmedi. son iki yılın damga vergisini ne şekilde ödemeliyiz yada kira kontratında herhangi bir değişiklik olmadığı için yani yenilenmediği için damga vergisi ödememize gerek yokmudur.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Kira sözleşmesi yenilenmemiş ve kira tutarında artış olmamış ise damga vergisi ödemenize gerek yoktur. Sözleşme yenilenmeyip kira tutarı artmış ise 2 yıllık yeni bedel üzerinden damga vergisini hesaplayıp ödemeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR.ŞİRKETİMİZ BİR ELEMANINI 15/02/2009 DA İŞTEN ÇIKARDI.iŞÇİ iŞKURDAN MAAŞ ALMAYA BAŞLADI.15/04/2009 DA SSK LI OLARAK BAŞKA BİR İŞYERİNDE İŞE BAŞLADI. 15/05/2009DA İŞTEN AYRILDI VE 01/07/2009 DA TEKRAR YANIMIZA İŞE GİRDİ.SORUM ŞU İŞVERENİMİZ 15/02/2009 DA KENDİ ÇIKARDIĞI ELEMANINA VERMESİ GEREKEN TAZMİNATLARI HENÜZ VERMEDİ İŞÇİ ŞIKAYETTE BULUNSA TAZMİNATLARINI ALABİLİRMİ.ZAMAN AŞIMI SÖZ KONUSU MU. TEKRAR AYNI İŞYERİNDE İŞE BAŞLAMASI GEÇMİŞTE KAZANDIĞI HAKLARI ÖLDÜRÜRMÜ.ŞİMDİDEN CEVABINIZA TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşten çıkarılan işçinin tazminat hakkı fasılalarla başka iş yerlerinde çalışmasına bağlı olmayıp yasal hakkıdır İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarına ilişkin dava BK 125.maddesindeki on yıllık zamanaşımı süresine tabidir İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.09.2009
Soru :
iyi çalışmalar.ötv mükellefiyiz.1 sayılı listeye dahil solvent ve türevi mallar satıyoruz.(sanayi sicil belgesine haiz firmalara)2003 yılında başkasından fabrika kiralayıp üretim yapan bir müşteriye(sanayi sicil belgesi yok)mal sattık.bunla ilgili vergi denetmeni raporu doğrultusunda bize ceza kesildi.(tv nin kdv matrahına dahil olduğu için kdv de vergi ziyaına sebebiyetten kdv ödemesi çıkan ilk aydan itibaren gecikme faizi hesaplayarak)Biz de gelen ihbarnameyi tahakkuk edip ödedik.davayı kazanırsak geri alacağız.tahakkuk fişinin özeti şöyle: vergilendirme dönemi:06/2003-06/2003 0015 kdv 9066 yargı harç 3080 vergi ziyaı cezası 1084 gecikme faizi bu tahakkuk fişini nasıl muhabeleştirmeliyiz.şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Erkölencik, Tahakkuk edip ödenen KDV'sini indirilecek KDV (191) hesabına alacaksınız. Diğer giderlerden yargı harcını 770 hesabın altında bir hesap açıp giderleştirebilirsiniz. Vergi ziyaı cezası ve gecikme faizini de kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlarınıza almanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.09.2009
Soru :
Merhabalar, 1-SGDP ile ilk kez şirketimizde eleman çalıştıracağız bununla ilgili a)Ücret bordrosu ayrımı düzenlenecek ve yapılacak kesintiler ve oranları nelerdir? b)Ayrı bir bildirge ilemi sgk bildirilecek? 2-Şİrketimizde yine ilkkez doğum yapan ve şirketimizde çalışmaya devam edecek bir elemanımız var a)Bununla ilgili sgk aylık bildirgesinde yapmamız gerekenler nelerdir? b)Ücret bordrosunda yer alacakmı? yoksa bordroda tekrar çalışana kadar hiç göstermeyecekmiyiz? bilgiler için şimdiden tşk ediyorum kolay gelsin

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malullüğü, malûllük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Ancak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK’lı) çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranına yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Yüzde 30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. SGDP anı bildirgenin altında ayrı kısım da bildirilecektir. Analık halinde çalışma ve süt izni Madde 74 - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 14.09.2009
Soru :
Merhaba benim Sorum Şu: Bşr şirketim tasfiyeye girdi ve 502 hesabında belirli bir miktar var onu tasfiye giriş beyannamesinde mi yoksa tasfiye sonu beyannamesinde mi ödettirmek mantıklı şimdiden teşekür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim

Cevap :
Sayın Kayıkçı, Tasfiyeye giriş beyannamesinde 502 hesapta bulunan miktarı Kurumlar Vergisi Matrahına ilave ederek vergilendirmeniz gerekir. Ancak bu ilavenin Tek Düzen Hesap Planı kurallarına göre kaydedilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.09.2009
Soru :
10.09.2009 tarihinde transit ticaret ile ilgili sormuş olduğum bir soruya transit ticarete ilişkin işlemler kdv beyannamesinde göserilmez diye tarafınızdan bilgi verildi.Ancak kdv beyannamesinin İstisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemler -kısmı istisna kapsamına giren işlemlerden kod 235 madde 16-1/c :Transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest hükümlerinin uygulandığı malların teslimi diye bir satır var. Bu kısımın varlığı sebebiyle Kdv beyannamesini doldurmakta tereddüt ettim. Görüşleriniz yine de aynımıdır. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Transit ticaret ile ilgili olarak yapılman satışlar kesinlik ile Kdv Beyannamesinde gösterilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.09.2009
Soru :
sayın yetkili;8 mayıs itibariyle stajımı başlatmış bulunmaktayım. daha önce iki şirkette ortaklığımın bulunması beni zorunlu bağkurlu olarak göstermeme neden oluyordu. fakat ben yeni sgk yasasının çıkmadan önceki bu şirketlrle olan ortaklığımı ilgili sgk birimlerine duyurmamıştım.stajımı başlatırkende yeni kanunun 4a maddesi kapsamında olarak çalışmaktayım. ve işe başlamamda hiç bir problem çıkarmadılar. üstelik staj başlama öncesi durumumda prim de ödememişim. kısacası akıbetim ne olacak, ilede sıkıntı olur mu. tşk

Cevap :
SAYIN İLGİLİ BUNU ÖĞRENEBİLMEK İÇİN VERGİ DAİRESİ VE BAĞKURDAN YAZI ALARAK ODAMIZA GELEBİLİRSİNİZ.SÖZLÜ OLARAK CEVAP VERİLMEMEKTEDİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
Üstadım, Bağ-Kur ve SSK emeklisi yön.kur.üyeleri ile ltd.şti.ortaklarına maaş vermek istediğimizde SGDP tabi bildirimdemi bulunacağız?Yoksa bu üyelerin herbiri SGK dilekçe ile müracaat edip maaşlarından kesintimi yaptıracaklar?Şirket ortağı haklı olarak maaş kesintisi istemiyor ve prim kesintisi yapılacaksa şirketin ödemesini istiyor. Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile ilk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olup, yaşlılık aylığı alanlardan 4-1/b kapsamında çalışmaya başlayanların, yaşlılık aylıklarından % 15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık aylığı bağlananlar ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi çalışmaları nedeniyle aylık alanlardan 4-1/b bendinin (4) numaralı alt bendine tabi çalışmaları bulunanların bu çalışmaları nedeniyle aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir. 5510 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. Malullük aylığı bağlanmış olanlarında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında çalışmaları halinde aylıkları kesilecek, bunlar da sosyal güvenlik destek primine tabi çalışamayacaklardır. 01/10/2008 tarihinden önce sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık, 1479 sayılı Kanuna göre ise yaşlılık aylığı almakta olanlardan anonim şirketin kurucu ortağı olup yönetim kurulu üyeliği bulunmayan ve sosyal güvenlik destek primi kesilenlerden 01/10/2008 tarihinden sonra sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler 5510 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilave edilmeyecek 31 inci ve 36 ncı madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılmayacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
kolay gelsin inşaat ve proje işleri ile iştigal eden limited şirketimiz yine proje üzerine bir şube açacak.sorularım; 1-bu şubede çalışan gösterip sgk'da işyeri açılışı yapmak zorundamıyız?sgk'ya yeni bir işyeri açılışı vermek istemiyoruz. 2-şube açılışlarının ticaret siciline tescil ve ilana tabi olduğunu biliyorum,gerçekte öylemi? 3-bu şubeye bir müdür atama zorunluluğu varmı?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İnşaat ve taahhüt işlerinde SGK dan yeni bir numara alıp dosya açtırılması gerekmektedir. İnşaat, Balıkçılık Ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacakların sigortalı işe giriş bildirgesinin işverenleri tarafından en geç sigortalıların çalışmaya başladığı gün Kuruma verilmesi gerekmektedir. Belgenin yasal sürede Kuruma verilip verilmediğinin tespitinde, inşaat işyerleri için (41XX, 42XX, 43XX), balıkçılık işyerleri için (03XX), tarım işyerleri için (01XX), hayvancılık işyerleri için (011X) numaralı işyeri tescil numarasında yer alan iş kolu kodlarına bakılacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
Merhabalar,2008 mayıs stajyeriyim. 01/05/2008 tarihinde stajımı başlatıp 01/08/2008 tarihinde stajımı dondurup askerlik hizmetimi yerine getirmeye başladım 01/02/2009 tarihinden itibaren stajıma devam etmekteyim.Bu durumumdan dolayı stajım 31/10/2010 tarihinde sona ermektedir.Odanızın açmış olduğu kursa katılıp 3 ay stajımı erken tamamlamak istemekteyim buda 31/07/2010 tarihine tekabül etmektedir.Temmuz ayı içerisinde yapılacak olan sınava katılıp stajımı 31/07/2010 tarihinde tamamlayabilirmiyim.Bilgileriniz için şimdiden teşekür ederim.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ BUNU ÖĞRENEBİLMEK İÇİN ODAMIZA GELEREK SINAV BAŞVURU DÖNEMLERİNDEN ÖNCE DOSYASINIZI İNCELETMENİZ VE SONUCA GÖRE İLGİLİ TARİHLERDE BAŞVURU YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
benim sm belgem var.smmmlik belgesi almak için tekrar sınavlara girmiştim fakat meslek hukuku dersini veremediğimden eski kanuna göre beklemekteydim.şimdi yeni çıkan yönergeye göre durumum nedir?

Cevap :
Sayın İsmailoğlu, E-postanız ilgisi nedeniyle TESMER Başkanlığı'na yölnedirilmiştir. Henüz bu konuda detaylı olarak tarafımıza bilgi verilmemiştir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
Merhaba Sayın yetkili, Ben İstanbul Ticaret Üniversitesi muhasebe ve Denetim bölümü yüksek lisans mezunuyum. 2008 Hziran ayında Staj başlatma sınavını vermiş bulumaktayım. Ancak değişen meslek yasası yüzünden staj süresi hakkında benliğimde oluşan bilgi karışıklığını düzeltmenizi sizden arz ederim. 2008 Haziran ayında Staj başlatma sınavını verdim. Buna göre staj sürem yasanın değişmeden önceki haline göre mi ya da değiştikten sonraki haline göre mi hesaplanacak. Ve yüksek lisans mezunu olmam sebebiyle staj süremde indirim söz konusu olacak mı? Bu konu hakkında bilgi vermenizi rica ederim. Teşekkürler. İyi Çalışmalar.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ STAJINIZ 01.09.2008 VE DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERDEN BİRİNDE BAŞLAMIŞSA YÜKSEK LİSANS MEZUNİYETLERİ STAJ SÜRESİNİ KISALTMAKTADIR. VE STAJ SÜRESİ 2 YILDIR. ANCAK 21 HAZİRAN 2008 TARİHİNDEN SONRAKİ STAJA BAŞLAMA SINAVINI KAZAMAN VE STAJINI 01.01.2009 VE SONRAKİ DÖNEMLERDE BAŞLATAN VE BAŞLATACAKLARIN DURUMLARI HENÜZ NETLİK KAZANMAMIŞTIR. YAZMIŞ OLDUĞUNUZ GİBİ STAJINIZ 01.09.2008 TARİHİNDE BAŞLAMIŞSA SİZİN AÇISINIZDAN PROBLEM OLMAZ. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
İYİ GÜNLER.STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİM 01.09.2008 DİR. STAJ YERİMİ 10.06.2009 TARİHİNDE DEĞİŞTİRDİM VE BU DEĞİŞİKLİKLE ALAKALI MESLEK MENSUBU DEĞERLENDİRME FORMUNU ODANIZA TESLİM ETTİM.BUNA RAĞMEN EKİM 2009 SONUNA KADAR İSTEDİĞİNİZ MESLEK MENSUBU DEĞERLENDİRME FORMUNU(STAJ NOTU)DOLDURTUP VERMEK ZORUNDAMIYIM.TEŞEKKÜRLER

Cevap :
SAYIN İLGİLİ STAJ DEĞERLENDİRME NOTLARI İLE İLGİLİ KRİTER ŞÖYLEDİR; ADAY 3 AYDAN FAZLA ÇALIŞMIŞ OLDUĞU YERDEN AYRILMIŞSA DEĞERLENDİRME NOTUNU ALACAKTIR. ANCAK STAJ BAŞLADIKTAN SONRA YADA İŞYERİ DEĞİŞİKLİKLERİNDE İLGİLİ YILIN SONUNDA YADA 1. YILIN SONUNDA DEĞERLENDİRME NOTU ALINACAKTIR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 02.09.2009
Soru :
Sayın Yetkili, Sizden bir şey öğrenmek istiyorum.01 Eylül 2008 yılında Mali Müşavirlik stajımı Başlatmış bulunuyorum. Çalıştığım şirketten 01/04/2009 yılında ayrılıp ara vermeden aynı tarihte şu anda çalışmakta olduğum şirkette işe başladım Ve eski şirketimden ayrılırken 01/09-2008-01/04-2009 dönemlerimi kapsayan staj notumu aldım.Şimdi Eylül ayında şu an Çalıştığım yerden 5 aylık süreyi kapsayan staj notumumu alıp size getireceğim?.Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla, Tolga ZIRH

Cevap :
SAYIN İLGİLİ DURUMUZU YAZMIŞSINIZ. DEĞERLENDİRME NOTLARI İLE İLGİLİ KRİTER ŞÖYLEDİR. ADAY BİR İŞYERİNDE 3 AYDAN FAZLA ÇALIŞMIŞ VE İŞTEN ÇIKMIŞSA DEĞERLENDİRME NOTUNU ALACAKTIR. ANCAK STAJ BAŞLADIKTAN SONRA AYNI YERDE STAJA DEVAM EDİYORSA 1. YILIN SONUNDA DEĞERLENDİRME NOTUNU GETİRECEKTİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 01.09.2009
Soru :
iyi çalışmalar . altın takı imalatı olarak faaliyet gösteren bir mükellefimin yanında 36 kişi çalışmaktadır ve bu kişilere ait maaşlar banka yolu ile ödenmektedir. ancak milli eğitim bakanlığına bağlı çıraklık eğitim merkezinden sözleşmeli olarak 9 kişi çırak olarak işe almış olup asgeri ücretin 1/3 ü kadar aylık maaş vermektedir. Çıraklara ait maaşıda bankadan yatırmak zorundamıyız. Elden versek olurmu? teşekkürederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Ücret bordronuzda ve aylık hizmet prim belgenizde görünen tüm işçilerin ücretlerinin bankadn yatırılması gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.09.2009
Soru :
Selamlar, benim sorum neden cevaplanmıyor? Odaya aidat borcum bulunmuyor dikkat ettim bugün soran anında cevap almış lütfen bir yetkili çıkıp bana neden cevap verilmiyor bir zahmet iletsin. Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Odaya borcu olana da olmayana da cevap veriliyor. Ancak siz sadece kendinize mail atılmasını ve de sistemde sorunuzun cevabının görülmemesini istediniz. Bu doğrultu da sorunuz mail olarak cevaplandı. Telefonla görüşmemiz sonucunda soruyu sorduğunuz basas.com tr yi kontrol etmediğinizi ve kusura bakmayın dediğinizi bildiğimiz için sorunuzu istediğiniz ortamda ( mail & Bilgi edinme ) cevaplayacağımızı bilmenizi isteriz. Yeterki siz mail kutunuzu kontrol ediniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 31.08.2009
Soru :
Selamlar, ben geçen hafta kendi özel durumum ile ilgili bir soru yöneltmiş ve cevabın yayınlanmaması direk mail adresime gönderilmesini rica etmiştim. Acaba bana yanıt verebilecek misiniz? Syg

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Söylediğiniz gibi sadece size mail gönderdik. Eğer mail alamadıysanız sorunuzu tekrar sorun çünkü mailinizin görünmesini istemediğiniz için sistemden sildik. İyi çalışmalar


 

Tarih : 31.08.2009
Soru :
Konu : SATMAK İÇİN ALINAN BİNEK OTOLARIN ALIŞNDA ÖDENEN KDV NİN İNDİRM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI VE TEKRAR SATIŞINDAKİ KDV ORANI HK. Mükellefim olan Şirket inşaat alanında faaliyet göstermekte olup meşgale değişikliği yaparak inşaatın yanında otomotiv alım satımı konusunda da faaliyete başlamıştır ancak kiralama ve işletme faaliyetimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz 4 şekilde araç alıp satmayı düşünmektedir. 1-Hiçbir mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satışı ile gider pusulası düzenleyerek kullanılmış binek oto alacak ve bunu satacaktır. Bu durumda hiçbir mükellefiyeti olmayan kişilerden satmak için aldığı kullanılmış binek otoyu satarken uygulayacağı kdv oranı kaç olacaktır? 2-Faaliyet konusu ‘örneğin tekstil olan’ bir firmadan satmak üzere kullanılmış binek oto satın alacak ve bu durumda tekstil firması aktifinde bulunan binek otoyu bize satarken %1 kdv ile fatura kesecektir. Bizim firmamız söz konusu kullanılmış binek otonun alış faturasında gösterilen KDV’ yi indirim konusu yapabilecek midir? Ayrıca bizim firmamız söz konusu tekstil firmasında satmak üzere alınan kullanılmış binek otoyu satarken % kaç kdv uygulayacaktır? 3-Yine firmamız satmak üzere hiç kullanılmamış ‘0’ binek oto aldığında bunun kdv ‘sini indirim konusu yapabilecek midir? Söz konusu satmak üzere aldığı ‘0’ binek otoyu yine kullanılmamış halde ‘0’ olarak sattığında % kaç oranında kdv uygulayacaktır? 4-Yine firmamız çeşitli araç ihalelerine katılıp o ihalelerden çekme belgeli ve çekme belgesiz araç alacak ve bunları da yine satacaktır. Söz konusu ihaleler sigorta şirketlerinin hurdaya ayrılan araçlarını onararak satışa sunan ve trafiğe yeni çıkmış gibi işlem yapılan yeni plaka takılacak olan araçlar ile bunların dışında icra yaluyla ve diğer şekillerde satılan araçların bulunduğu ihalelerdir. Bu durumda da yine tarafımıza kesilen faturalardaki kdv ‘yi indirim konusu yapacak mıyız? Biz bu tip ihalelerle satılan araçları sattığımızda hangi kdv oranını uygulayacağız? Yukarıda belirttiğimiz gibi şirketimizin yapmayı düşündüğü ticaret şekilleri tek tek belirtilmiştir. Söz konusu durumlarda uygulanacak KDV oranlarının ve alışta ödediğimiz KDV ‘ nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağının cevabını rica ediyorum saygılar arif baş

Cevap :
Sayın Baş, Sormuş olduğunuz soruların yanıtları aşağıdadır: 1-Vergi mükellefi olmayan kişilerden satın almış olduğunuz binek otomobillerin satın alınmasında yüklenilen ve indirilen KDV sözkonusu olmadığı için bu araçların satışında %1 KDV hesaplamanız gerektiği kanaatindeyiz. 2-Tekstil firmasından satın almış olduğunuz binek otomobil için ödemiş olduğunuz KDV'yi indirim konusu yapacaksınız. Çünkü sözkonusu aracı satmak gayesiyle emtia stoklarınızda göstereceğinizden dolayı bu araçların satışında %18 KDV hesaplayacaksınız. 3-Satın almış olduğunuz araç için ödenen KDV indirim konusu yapılacak, satışta da %18 KDV hesaplayacaksınız. 4-Satmak amaçlı aldığınız bu araçların KDV'lerini indirim konusu yapıp, satışlarında %18 KDV hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.08.2009
Soru :
...Sayın yetkili; Eylül 2008 stajeriyim..Gözetim altındaki 1 yılım dolmuş bulunmakta olup meslek mensubunun vereceği notu en geç ne zamana kadar odaya vermem gerekiyor..

Cevap :
SAYIN İLGİLİ, NOTUNUZU EN GEÇ 15 EYLÜLE KADAR GETİREBİLİRSİNİZ. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 31.08.2009
Soru :
Yönetim kurulu üyesi bir kişi eskiden tabi olduğu ssk lı olma durumunu yeni kanuna göre sigortalılığı kesintiye uğrayana kadar devam ettirebiliyor.Kişi 31 ağustos 2009 tarihli hizmet akdini sonlandırıp 1 eylül 2009 da başka bir yerde başlangıç yaparsa bu durum kesinti anlamına mı gelir? Yani yeni durumu 4-b kapsamına mı (bağkur)girer?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5754 sayılı kanunla sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan 5510 sayılı kanunun sigortalılık hallerinin birleşmesi başlıklı 53. maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; sigortalının, 4-1/a, (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle 4/(c) bendi kapsamında, 4/(c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılacak. Yine, aynı madde uyarınca 4-1/b bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4-1/a bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilemeyecekler. Yapılan bu düzenleme ile, zaten mevcut uygulamaya paralel bir düzenleme getirilmektedir. Zira, halen yürürlükte olan uygulamada da, şirket ortakları kendi şirketlerinden sigortalı olamamaktadır. Uygulamada sıkça görüldüğü üzere, limited şirket ortakları kendi ortak oldukları şirketlerinden kendilerini de 4-1/a sigortalısı olarak prim ödemektedirler. Bu bildirim geçerli kabul edilmeyecektir. Anonim şirket yönetim kurulu ve murahhas azalarından öteden beri SSK sigortalısı olup esas görevlerine ilaveten üçüncü bir kişinin yapabileceği görevlerden birini de yapan ve karşılığında ücret alanlarla, sigortalı olarak çalıştığı limitet şirkete sonradan ortak olanlar 4-1/a bendi (SSK'lı) kapsamında sigortalı olabileceklerdir. Zira, önce başlayan sigortalılık hali devam ettirilmektedir. Sigortalıların 4-1/a, (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışmaları halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır. Sigortalılar, 4-1/a, (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmaları halinde öncelikle (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışma yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılırlar. Başlatılan sigortalılığın kesintiye uğraması halinde sonra başlayan çalışmaya göre sigortalılık hali başlatılır. 4-1/a, (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile bu Kanunun 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tabi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, bunlar 4 üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalı sayılır. İsteğe bağlı sigortalı olanların 5510 sayılı Kanunun 4-1/a bendi, (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. Sigortalılık hali değişikliklerinde Kanunda ve SSİY’de belirtilen sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren, yeni sigortalılık haline göre hak ve yükümlülükler başlar. 4-1/b bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden, 4-1/a bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. Sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden başka bir sigortalılık hali için prim ödenmiş olması halinde, ödenen primler esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir. 01/10/2008 tarihinden önce 506 sayılı Kanuna tabi olmaları nedeniyle 4-1/a bendi, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olmaları nedeniyle 4-1/b bendi kapsamında kabul edilen sigortalılardan zorunlu sigortalı olmaları gerektiği halde 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı sigortalılığı devam edenler hakkında 5510 sy. Kanunun 4 üncü maddesi gereğince işlem yapılır. 01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4 / (b) bendi kapsamında sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden 4-1/a bendine tabi prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilir. 01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı 4-1/b bendi kapsamında sigortalı oldukları halde 2925 sayılı Kanuna tabi prim ödeyenlerin sigortalılıkları 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erer, 5510 sayılı Kanuna tabi çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 2925 sayılı Kanuna göre kendiliğinden başlatılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 29.08.2009
Soru :
İşyerinde part-time çalışma sözleşmesi ile çalışan personel için verilen EK-8 bildirimine part-time çalışma sözleşme aslı konularak ilgili dönemde SGK'na verilmiştir. Yukarıda belirtilen personelin part-time çalışmasının devam ettiği sonraki aylarda EK-8 bildirimi verilmeye devam edilecekmidir?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Part-time çalışmasının başladığı tarihte noter tasdikli part-time iş sözleşmesi sgk ya verilerek ve sonrasında da Ek 8 verilmeye devam edilecektir.


 

Tarih : 28.08.2009
Soru :
Sayın üstadım 12/8 tarihli cevabınız doğrultusunda GVK 252 tebliğ uyarınca 2009/2 Dönem DEVREDEN GEÇ.VERGİ alacağımın vergi daresindeki borçlarıma mahsubu için müracaat ettim.Şu anda olumsuz cevap almaktayım.Muhasebe servis şefi bunun ancak yıllık beyanname sonunda ki tahakuktan sonra olacağını belirtiyorlar.İzlenecek başka bir yol varmıdır.Teşekkürlerimle.

Cevap :
Sayın Kahvecioğlu, Sorunuzun çözümü için ilgili daire müdürü ile görüşün. Çözemezseniz konuyu İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına iletiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.08.2009
Soru :
merhaba.2008 eylül ayında smmmo stajımı başlattım.odanın vermiş olduğu 3 aylık staja başlama kursuna gitmiştim.bu kurs stajıma dahil edildiğinde 2010 temmuz da ki yeterlilik sınavlarına girebilirmiyim.yoksa aralığımı beklemem gerekiyor.

Cevap :
Sayın Nurcan ÖZDEMİR, Katıldığınız kurs sonunda katılım belgenizi aldıysanız kursunuz 3 ay staj süresinden sayılabilir. Bu durumda stajınız 05/06/2010'da biter. Ara vermezseniz Temmuz 2010 sınavına girebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 26.08.2009
Soru :
Merhaba, Alım Satım yapan bir A.Ş. alım satımını yaptığı ürünlerin üretimine de başlayacak. Şirket Anasözleşmesinde amaç ve konu kısmında üretim yapma ile ilgili işler mevcut. Ancak firma ünvanında Sanayi ibaresi yok. Bu durumda ünvan değişikliği yapmaya gerek var mı? Çalışan sayısı arttığında İSO'na kayıt sırasında ünvan sorun yaratırmı? bilgi verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kara, Şirketinizin ünvanına "Sanayi" kelimesinin eklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. İmalatçı vasfına sahip olmanız için Sanayi Sicil Belgesi almanız ve Sanayi Odasına kaydınızı yaptırmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.08.2009
Soru :
Merhaba, Bir SMMM şirketinde 2 yıldan beri ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak imza yetkisi ile çalışmaktayım. 3568 sayılı meslek yasamızda 5786 sayılı kanun ile YMM olabilmenin şartlarında yapılan değişiklikler hitamında şirketimizce yönetim kurulu üyeliğime ve imza yetkime son verilmiştir. Ancak ortaklığım devam etmektedir. Bu durumun geçen 2 yıllık çalışma süreme ve önümüzdeki yıllarda gerçekleşecek çalışma sürelerime etkileri hakkında açıklayıcı bilgi rica etmekteyim. Kanunda belirtilen "serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri" hükmü gereğince, aynı zamanda ortak olmama rağmen SGK 4/a kapsamında ücretli olarak yapacağım çalışmalarım ilgili maddede belirtilen 10 yıllık süre kapsamında değerlendirilecek midir? Şimdiden teşekkür ederim, saygılarımla.

Cevap :
Sayın Orhan, TESMER in web sayfasındaki yazıyı gönderiyorum. Detaylı bilgi için alan kodu çevirmden 444 60 60 dan bilgi almanız dosya kabulünü TESMER in yapması nedeniyle sağlıklı olacaktır. Saygılarımızla. Genel İdare Müdürlüğü 9. Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler: a-1) Serbest mesleki faaliyette bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge, a–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerin yukarıdaki (a–1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortaklığını, yönetim kurulu üyeliğini ya da müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkisinin devamını gösterir imza sirkülerinin aslı ya da noter onaylı örneği, b–1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; büro sahibinin faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı), b–2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin oda kayıt belgesi, şirketin kuruluşunun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı), b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü(SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve Genel İmza Sirküleri, c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet çizelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan 6. ve 7. maddedeki belgeler aranmaz.), d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan, kurumlarından alacakları hizmet belgesi, Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.


 

Tarih : 25.08.2009
Soru :
İyi günler, Şirketin aktifinde 2 yıldan fazla duran Bilanço değeri 2193 TL olan arsa 2400 TL bedelle( 3 ayrı emlakçıdan fiyat alındı belediye vergiye tabii rayiç değeri de 1350 TL gözüküyor) KVK 5/e ye göre %75 istisna var fona yada sermaye ye ilave var KDV 17/r ye göre de KDV yok Ancak şirket yönetim kurulu istisnadan faydalanıp şirketi 5 yıl dah götüremeyeceklerini şirket üzerindeki arsayı sattıktan sonra iş olmaz ise tasfiye ye gireceklerini satış karını tam beyan edelim diyorlar.Durumşu şekilde mi olacak 2400-2193=207 TL satış karı kurum matrahına ilave edilecek Kurum V.%20 41.400 mi olacak yoksa arsayı tefe tüfeye göre maliyet bedelini arttıracakmıyım kar az olduğundan arttırmasam olurmu muhasebe kaydım Bankalar 2400 arsalar 2193 diğer ol.gelirvekar 207 bankaya gelecek olan 2400 tl den doğan 207 TL yi kar dağıtımı yapacağız. işlem doğrumudur

Cevap :
Sayın Dumlu, Şirketlerin aktiflerinde kayıtlı olan gayrimenkuller, gerçek satış bedelleri üzerinden faturalandırılır. Aktifte kayıtlı olan değeri ile satış bedeli arasındaki müsbet fark gelir hesaplarında gösterilir ve kurumlar vergisine tabi tutulur. KVK 5/e.maddesinden yararlanıp yararlanmayacağı mükellefin tercihine bağlıdır. Aktifte kayıtlı gayrimenkullerin TEFE veya TÜFE'ye göre maliyetlerinin arttırılması sözkonusu değildir. Bahsetmiş olduğunuz değerleme hükümleri 193 Sayılı GVK'da gerçek kişilerin değer artış kazançlarının hesaplanmasında kullanılan bir hesaplama tekniğidir. (GVK Mük.80-Mük.81) Danışma Birimi


 

Tarih : 24.08.2009
Soru :
Mereba,şirketimizde karı koca çalışan elemanımız var,birkaç gün önce bayan ameliyet oldu ve ve kocasınından faydalandı. Kendisi ssk'nı sağlık açısından güncelemediği için eşinden faydalandı. 1 ay yaklaşık olmuycak rapor aldığında,bayanı ssk'nı istiratlı gösterebilirmiyiz.istirahatlı günlerinde ssk dan maaşını alabilirmi? İyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Geçici iş göremezliğin tanımı ve ödeneği Geçici iş göremezlik, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde çalışma gücünün geçici olarak kaybedilmesidir. Geçici iş göremezlik ödeneği, geçici iş göremezlik sürelerince verilen ödenektir. hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödenecektir. Yapılan bu düzenleme ile SSK’lı sigortalılarda uygulanan 120 gün prim ödeme koşulu 90 güne düşürülmüş olacaktır. Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilecektir. İş Kanunu uyarınca, hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilebilir. Bu düzenleme hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilebilmesi noktasında sadece işverene bir takdir yetkisi vermektedir. Açıkça belirtmek gerekir ki, işverenlerin işçilerin raporlu olduğu sürelerde ne ilk iki gün için, ne de tüm istirahat süresince ücret ödeme ve sigortalı bildirme zorunluluğu yoktur. Ancak, işverenler isterse SSK’dan alınan istirahat parasını işçiden talep ederek işçisinin ücretlerini çalışmamalarına rağmen tam olarak ödeyebilirler. SGK’dan alınan istirahat parasının işverene iade edilerek ücretin tam olarak ödenmesi, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede fark ücretlerin ödenmesi veya bu devrede Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmadan ücretlerin tam olarak ödenmesi durumunda mutlaka SSK priminin de kesilmesi ve istirahatlı sigortalının SGK’ya bildirimine devam edilmesi gerekmektedir. Yani, raporlu işçiye ücretinin ödenmesi durumunda sigorta primi de yatırılır İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.08.2009
Soru :
Mereba,şirketimizde karı koca çalışan elemanımız var,birkaç gün önce bayan ameliyet oldu ve ve kocasınından faydalandı. Kendisi ssk'nı sağlık açısından güncelemediği için eşinden faydalandı. 1 ay yaklaşık olmuycak rapor aldığında,bayanı ssk'nı istiratlı gösterebilirmiyiz.istirahatlı günlerinde ssk dan maaşını alabilirmi? İyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Geçici iş göremezliğin tanımı ve ödeneği Geçici iş göremezlik, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde çalışma gücünün geçici olarak kaybedilmesidir. Geçici iş göremezlik ödeneği, geçici iş göremezlik sürelerince verilen ödenektir. hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödenecektir. Yapılan bu düzenleme ile SSK’lı sigortalılarda uygulanan 120 gün prim ödeme koşulu 90 güne düşürülmüş olacaktır. Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilecektir. İş Kanunu uyarınca, hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilebilir. Bu düzenleme hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilebilmesi noktasında sadece işverene bir takdir yetkisi vermektedir. Açıkça belirtmek gerekir ki, işverenlerin işçilerin raporlu olduğu sürelerde ne ilk iki gün için, ne de tüm istirahat süresince ücret ödeme ve sigortalı bildirme zorunluluğu yoktur. Ancak, işverenler isterse SSK’dan alınan istirahat parasını işçiden talep ederek işçisinin ücretlerini çalışmamalarına rağmen tam olarak ödeyebilirler. SGK’dan alınan istirahat parasının işverene iade edilerek ücretin tam olarak ödenmesi, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatlı bulundukları devrede fark ücretlerin ödenmesi veya bu devrede Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmadan ücretlerin tam olarak ödenmesi durumunda mutlaka SSK priminin de kesilmesi ve istirahatlı sigortalının SGK’ya bildirimine devam edilmesi gerekmektedir. Yani, raporlu işçiye ücretinin ödenmesi durumunda sigorta primi de yatırılır İyi çalışmalar


 

Tarih : 21.08.2009
Soru :
Sayın Yetkili Şirketimiz başka bir şirketle birleş işlemi başlatmıştır. Birleşme şekli tüm yükümlülükleri ile diğer şirkete devrolacaktır. Sektör farklı bulunmaktadır. Şu an için kullanılmayan geçmiş yıllara ait izinlerimiz bulunmaktadır. Acaba kullanılmayan izinlerimize ait ücret alma hakkımız doğuyo mu. Konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla, M.Güven Özcan S.M.M.M.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi Madde 54 - Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır. İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 21.08.2009
Soru :
Öncelikle Ramazanı şerifinizi tebrik ederim. Benimki sorudan çok bir Tüm meslektaşlarımızı mağdur eden bir problemin çözümü. Geç gelen Faturaların BA formu ile ilgili Hem oda Danışma birimi, Hemde Gerir idaresi muğlak ifadelerle VUK 381 ve KDV 29/3 atıfta bulunmak suretiyle konuya net bir cevap verilmemektedir. Turmob, Oda başkanı, Yönetim Kurulu ve Danışma biriminden ricam, bu problemin bir an evvel açıklığa kavuşturulmasıdır. Zor bir Şey değildir. Çıkarılacak bir tebliği tek satırlık bir cümle ile ya "KDV 29/3 deki KDV indirimi gibi kayıtları alındığı tarihte bildirilir." densin veya BA formları KDV.Beyannamesindeki İndirilecek KDV matrahı ile hiçbir şekilde ilişkii olmayıp, Geç gelen Fatura hangi tarihte gelirse gelsin, Fatura tarihinin iat olduğu aya ait BA formu düzeltilir" densin. Bu kadar basit. İsmmmo ve Turmob camiasına saygılarımı sunarım.

Cevap :
Sayın Mancak, Öncelikle Ba-Bs formlarının KDV Beyannamesi ile ilişkisi yoktur. Çünkü 362 ve 381 nolu VUK Genel Tebliğlerinde bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin satın almış oldukları ve satmış oldukları mal ve hizmetlerden bahsedilmektedir. Bu mal ve hizmetlerin KDV ile ilişkilendirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. Mal ve hizmeti satan firmaların bu belgeleri düzenledikleri tarihe göre Bs formlarına yazmaları zorunluluğundan dolayı mal ve hizmet satın alan mükellefler de fatura ve belgelerin düzenlendiği tarihteki Ba formlarına yazmaları ile otokontrol yapılabilmektedir. Geç gelen fatura ve benzeri vesikaların geldiği tarihe göre değil üzerlerinde yazılı tarihe göre bildirilmeleri düzeltme yoluyla sağlanır. Bu konuya ilişkin web sayfamızda soru cevap bölümünü tetkik ederseniz çelişkili veya eksik bilgi verilmediğini göreceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.08.2009
Soru :
AVUKAT OLARAK SERBEST MESLEK DEFTERİNİ TUTTUĞUM MÜKELLEFİM A SİTE YÖNETİMİNE SERBEST MESLEK MAKBUZU KESİYOR (SİTE SADECE YANINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN GELİR VERGİSİNDEN DOLAYI MUHTASAR BEYANI VERİYOR.KDV MÜKELLEFİYETİ YOK) BEN SERBEST MESLEK MAKBUZUNU STOPAJSIZ HAZIRLADIM VERGİ KESİNTİSİ YAPMADIM.SİTE İSE SERBEST MESLEK MAKBUZUNU STOPAJLI KESMEMİ İSTİYOR.BU KONUDA BENİ BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM CEVABINIZ İÇİNDE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Özkök, GVK 94.maddesine göre düzenlenecek serbest meslek makbuzunda stopak kesintisi ve KDV hesaplaması yapılması gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.08.2009
Soru :
sayın Yetkili, 2008 ocak dönemi stajeriyim,yıl sonunda stajım dolacak.Stajım henüz dolmadan A.Ş.de imza yetkisiz, yönetim kurulu üyesi olmadan ortak olabilirmiyim?? İlgili birimi aradığımda ortak olmayınız der, fakat siteniz sık sorulan sorular kısmında hissedar olunabilir der,konu ile ilgili acil yardımlarınızı rica eder,iyi çalışmalar dilerim..

Cevap :
SAYIN İLGİLİ İMZA YETKİSİ ALMADAN YALNIZCA HİSSEDAR OLABİLİRSİNİZ. BU KOŞULLAR IŞIĞINDA STAJ SONUNDA İSTENEN VERGİ DAİRESİ VE BAĞKUR KAYDINIZIN ÇIKMAMASI GEREKİYOR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 18.08.2009
Soru :
bir arkadaşım çalıştığı işyerinden 1 ay önce kendi isteğiyle ayrıldı ayrılma sebebi yönetimin tutarsızlığı ve 1 aylık maaşını alamadı yapmamız gereken neler yardımcı olursanız sevinirim.... iyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kendi isteği ile işten ayrılma ve ya istifa bu halde işçinin imzalamış olduğu bir tutanakta mevcutsa yapılacak bir işlem yoktur. Ancak yazılı olarak istifa verilmemiş ise yasal yollara başvurabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 17.08.2009
Soru :
merhaba bizim 600.000 tl lik bir ltd şirketimiz var.bu ltd şirketinin 10 ortağı var.her ortağın sermayesi 50.000 tl dir.şirket ortaklarından 9 tanesi şirket hisselerinin tamamını 2 kişiye devretmek üzere anlaştılar.dvredilecek tutar 540.000 tl dir.kalan 1 ortak sermayesi 60.000 tl olan ortak sermayesini devretmeye yanaşmıyor.zorluk çıkarıyor.şirketin 9 ortağı şirket dışından 2 kişiye bu hisseleri satsa karar alıp imzalasalar ticaret sicilinden geçermi kalan 1 ortağın imzası olmadan 2-yukarıda bahsettiğiz şirket bnaşka bir şirkete %10 oranında ortaktır.söz ettiğimiz 10 ortaklı bir ldt şirketi olup bütün ortakları şirkettir( kurumdur)yukarıda bahsettiğimiz hisse devri ile ilgili bizim ortak olduğumuz şirketlerin karışma hakkı varmısır. TEŞEKKÜR EDERİM SMMM CELAL ÜTEBAY 17.08.2009

Cevap :
Sayın Ütebay, Limited ve A.Ş lerde TTK'ya göre anlaşmazlık sözkonusu olması halinde şirketin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesine dava açılması suretiyle çözümlenebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.08.2009
Soru :
DANIŞMANLIK HİZMETİ ALDIĞIMIZ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE ÖDEME YAPACAĞIZ. MÜKELLEFİYETİ YOK. GİDER PUSULASI İLE BU ÖDEMEYİ YAPACAĞIZ STOPAJ ORANI KAÇTIR VE KDV 2 SÖZONUSUMUDUR. TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Yıldız, Üniversite öğretim üyesinin sizden almış olduğu ücret 2.işverenden elde edilen ücret konumundadır. Bu nedenle szökonusu kişiye ücret bordrosu düzenleyeceksiniz. Ödenen ücretten GV ve DV kesintisi yapılacaktır. Bu ödeme için gider pusulası değil ücret bordrosu tanzim edilecek, KDV de sözkonusu olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.08.2009
Soru :
Mrb s.m.m.m. a.ş şirketinde yönetim kurulu üyesi ve imza yetkili olan bir kişi başka ticari faliyeti olan bir şirkete müdür ve imza yetkilisi olabilirmi merak ettiğim serbest çalışan smmm ler ticari faliyeti olan şirketlere müdür ve imza yetkilisi olamazlar burda s.m.m.m a.ş şirketi olduğunuzda aynı kanun geçerlimidir

Cevap :
Sayın Uzun, Geçerlidir, meslek mensupları mesleklerini ifa ederken (şahış bürosu, şirkette imza yetkili ortak, yada bağımlı çalışma) başka şirketlerde imza yetkili ortak olamazlar, yada imza yetkisi alamazlar. Sadece başka şirketlere ortak olabilirler. İyi çalışmalar, Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 13.08.2009
Soru :
İyi Günler.Şirketimiz adına olmayıpta şirket ortakları adına olan ve şirketimiz adresinde kullandığımız 8.000.Tl^nin üstünde elektrik faturalarını masraf olarak işlemekteyiz.Bu faturaların BA formunda gösterilip gösterilmeyeceği hakkında bilgi verirmisiniz?

Cevap :
Sayın Ak, 20.07.2009 tarihinde de benzer bir soru sormuşsunuz yanıtı da aşağıdaki şekilde tarafınıza mail atılmış ve web sayfamızda Gelir Vergisi Soru-Cevaplarının içinde saklanmaktadır. Vergi mükelleflerinin yapmış oldukları giderlere ilişkin aldıkları fatura ve benzeri vesikalarda kendi isim ve ünvanları bulunması gerekir. Bu nedenle, elektrik idaresinden aboneliği müşteriniz (şirket) adına yapmanız halinde bu faturayı giderleştirip, Ba formunda bildireceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.08.2009
Soru :
mükellefim 05.2008 tarihinde 20.005,93+kdv 3.601,07 =23.607,00TL taşıt almıştır. 5.001,48TL amortsiman uygulanmıştır. 14.03.2009 tarihinde çalınmıştır. 13.05.2009 tarindede sigortadan 26.000ytl parası alınmıştır. 04/2009 dnmli kdv beyanına 3.601,07TLsini ilave edilecek KDV ye yazarak beyan ettim(işlemim doğrumudur?alış 191 indirilecek kdv yi çıkartım) AYRICA defter kayıtlarına nasıl bir yevmiye maddesi yapmam gerekli yardımcı olurmusuz GECİCİ BEYANI vermem gerekiyor Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

Cevap :
Sayın Tanyıldızı, Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Araçla ilgili muhasebe kaydınız aşağıdaki gibi olacaktır. Sigorta tazminat geliri .................................... 102 (borçlu) 26.000 649 (alacaklı) 26.000 .................................... ............................................. 257 (borçlu) 5.001,48 KKEG (700'lü hes.alt hesap 15.004,45 açabilirsiniz.Çalınan otom.) 255 (alacaklı) 20.005,93 ................................................ Danışma Birimi


 

Tarih : 11.08.2009
Soru :
Soru : Merhabalar, Yıllara Sair İnşaat işiyle uğraşan mükellefimin inşaat işi bittiğinden dolayı geçici kabulü (2009) mayıs ayında yapılmıştır. Peşin olarak kesilen tevkifatlardan dolayı vergi alacağı doğuyor. Diğer işlerden dolayı ödenmesi gereken geçici vergiden peşin olarak ödenmiş bulunan tevkifatları düşebilirmiyiz? Aksi takdirde yıl sonunda fazla ödenen vergi çıkacak görünüyor. Cevap : Sayın Sönmez, Diğer işlerden dolayı ödenmesi gereken geçici vergiden aynı dönem içinde tevkif edilen gelir vergilerini mahsup edebilirsiniz.Geçici vergiden indirmek istemiyorsanız yıl sonunda yıllık beyannamede de indirebilirsiniz. Danışma Birimi Verilen Cevap için teşekkür ederim ama ben 2009 yılında biten yıllara sair işten dolayı peşin olarak kesilen tevkifatların geçici vergiden düşülüp düşülmeyeceğini sormak istemiştim.Çünkü kar veya zarar işin bittiği yılın yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilip ödeniyor.

Cevap :
Sayın Sönmez, Tevkifat mahsupları diğer işlerden dolayı hesaplanan geçici vergilerden indirilir. Yıllara sari inşaatlere ilişkin geçici vergi hesaplanmayacağından dolayı sadece diğer işlere ilişkin geçici vergi hesaplaması dikkate alınarak bu ifade kullanılmıştır. Mahsup edilecek tevkifat tutarları diğer işlerden dolayı hesaplanan geçici vergilerden daha fazla olması halinde fazla olan kısım yıllık beyannamede mahsubu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.08.2009
Soru :
Serbest muhasebeciyim. Mali muşavir olabilmek için eğitim ve sınav yapılacağı haberini aldım. Ne zaman başlanacağı ve nelerin gerekli olduğunu öğrenmek istiyorum. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Kılıç, Tarafınıza konu ile ilgili yazı gönderilmiş ancak bize ön bilgi kapsamında değerlendirilecek olan başvuru formunu göndermemişiniz. Sitemizde üYELİK işlemlerinin altındaki formu dolurup öncelikle göndermeniz gerekmektedir. Sınav tarihi ve eğitimler konusunda TÜRMOB/TESMER den bilgi beklenmektedir. Gelince sitemizde duyurusu yapılacaktır. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 10.08.2009
Soru :
Sayın Üstad, Gelir Vergisi kanunda 20. maddede geçen eğitim istisnası, ÖSS, KPSS, Açık öğretim, SBS vb konularda eğitim veren dersaneleri de kapsamakta mıdır?

Cevap :
Sayın Üreten, GVK 20.maddesinde belirtilen eğitim öğretim istisnası maddede sayılan okullarla sınırlı olduğunu düşünüyoruz. Ancak, "özel eğitim" dersanelerini kapsayıp kapsamadığı konusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.08.2009
Soru :
Sayın ilgili, Denetim altında staj yapmaktayım. 2008 dönemimde staj yaptağım denetim firması ünavan değişikliği yaptı. Ünvan değişikliği yazısını odaya teslim ettim evraklarla birlikte. 2009 döneminde denetim yapan firma yeni bir oluşum altında yeni bir firma kurararak açılış yapıp 2009 denetim sözleşmemizide bu firma uzerinden yaptık. Meslek mensubumuz değişmedi. Şimdi odaya benim hangi evrakları ibraz etmem gerekiyor. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Arzu AKBABA, 2009 yılı yeni sözleşme ve kesilen makbuz yada faturalar, yeni denetim şirketinin ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri ve meslek mensubunun aynı olduğunuzu yazmışsınız ancak bu şirket üzerinden de aynı onay belgelerini imzalaması gerekiyor. Bu nedenle staj onay belgesi, tek stajyer yazısı ve faaliyet belgesi yeniden gelecektir. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 08.08.2009
Soru :
iyi günler hocam.. ltd.sti unvanlı sirketimiz bazım kurum ve derneklere bağıs yapmaktadır. yaptığı bu bağısları biz asağıdaki sekilde kayda almaktayız. ------/---------- 689 dig.o.g x 100 kasa x yapılan bağısın nakit olarak ödendiği varsayarak benim sormak istediğim. biz bu bağış ve indirimleri k.gecilerde indirim konusu yapabiliyoruz. 689 nolu hes.attığım bağıslar 689 nolu hesabın isleyisi gereği matrah arttırıcı bir hesap,dolayısıya ben bu tutarı beyanda indirimler sutununda da indirim konusu yaptığımda benim bu yaptığım bağıstan hic faydam olmuyor çünkü bir taraftan matrahı artırıyorum,bir taraftan indiriyorum. ben yukarıda anlatmaya calıstığım, konu hakkında bana yardımcı olurmusunuz. 689 nolu hesabı kullanmakla yanlıs mı yapıyorum.. bilmek istiyorum..

Cevap :
Sayın Aydın, KVK 10.maddesi 10/c bendindeki şartların oluşması halinde yapacağınız bağış ver yardımları 700 lü hesaplarda giderleştirirsiniz. Geçici vergi ve yıllık Kurumlar Vergisi beyan döneminde yapmış olduğunuz bağış ve yardımların tutarını KKEG olarak kurum matrahına ilave edeceksiniz. Beyannamenin ilgili bölümünde (İndirimler bölümünde) kurum kazancının %5'i kadarlık kısmını kurumlar vergisi matrahından indirebilirsiniz. Konuya ilişkin KVK 1 nolu tebliği inceleyiniz. 689 hesap KKEG hesabı değildir, tek düzen hesap planında tanımlandığı gibi diğer olağandışı gider ve zarardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.08.2009
Soru :
Öncelikle özverili çalışmalarınızdan dolayı ve iyi niyetli oda çalışanlarına sahip olduğumuz için Yöneyim kuruluna ve oda başkanımız Sayın Yahya Arıkan beyfendiye teşekkür ederim... 3568 sayılı yasamızı malesef tam anlamıyla uygulama imkanı bulamıyoruz, evet derin mesele ve hatta kanımca kriz aşamasına gelen Denetim konusu hakkında sorularım olacak..Biz meslek mensupları olarak denetim görevini üstlenmek istiyoruz.Hem odamız nezdinde hemde Türmob nezdinde TTK 'yı beklemeden ve SPK 'ya fazla bu konuyla ilgili yetki verilemsini engellemek adına Mesleğimizde Denetim ile ilgili ciddi çalışmaların ve kursların başaltılması gerekmektedir.Denetim konusu ile ilgili çalışmalarınız hangi aşamada olduğunu ve bize düşen görevler varsa neler yapamamız gerekiyor bu konuyla ilgili olarak bizleri bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler,

Cevap :
Sayın Kemal KOÇUK, Odamızın Denetim konusunda eğitim alyapı çalışmaları hızla devam etmektedir. Teorik olarak Denetimin noe olduğu , ayrıca Denetimin nasıls yapılacağı ilea ilgili uygulama ağırlıklı eğitimlerimiz Ekim ayı itibariyle başlayacaktır. Bu eğitimler herzaman olduğu gibi öncelikle meslek mensuplarına ve stajyerlere de ücaretsiz olarak verilecektir. Eğitimleri destikleyici yayınlarımız hazırlanmaktadır. Seminerler hariçinde yıl sonuna doğru daha uzun süreli sertifika programlarımız başlayacaktır. Konuya olan hassasiyet ve ilginiz çok sevindiricidir. Ayrıca çalışanlar olarak bizlerle ilgili güzel düşüncelerinizi belirtmişsiniz. Teşekkür ederiz.Saygılarımızla. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 06.08.2009
Soru :
MERHABA, ben 01/09/2008 tarihinde stajımı başlattım ve halen devam etmekteyim.Ayrıca 3 ay tesmerin kursuna gittim ve staj evraklarıma eklemiştim.Benim sorum stajım kaç ay olucak,hangi tarihte biter ve hangi dönemde yeterlilik sınavına başvuru hakkım doğar.Teşekkür ederim, iyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Nazlı ŞAMNAL, 01/09/2008 tarihinde stajınız başlamış. Normalde 31.08.2010 tarihinde stajınız bitiyor ancak kursun da 3 ay staj süresinden sayıldığını düşünürsek Mayıs 2010 sonu itibariyle stajınız bitecek. Temmuz 2010 dönemi yeterlilik sınavına girebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 04.08.2009
Soru :
öncelikle kolay gelsin. bir limited şirketimiz, stor perde satışı yapmak istiyor. stor perde yapılırken içersine farklı kdv oranlarında mamüller girmektedir. bayilerimiz tarafından bize bildirilen ölçülere göre hazırlayıp bayilerimize satıyoruz. sorumuz ise kdv oranını %8 mi yoksa %18 olarakmı keseceğiz. tesekkürler.

Cevap :
Sayın Çay, Sorunuzun yanıtını içeren ANKARA Vergi Dairesi BŞK. muktezası aşağıdadır.Ancak sizde İst.Vergi Dairesinden Mukteza talep ederek işlem yapmanızı öneririz. Danışma Birimi T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı :B.07.1.GİB.4.06.17.01// Konu :Dilekçeniz …………………………………………. ………………………………. İlgi : ……………. evrak kayıt tarihli dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçenizde sorulan hususlarla ilgili Vergi Dairesi Başkanlığımızın görüşü aşağıdaki gibidir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. maddesinde, “Katma değer vergisi oranları vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranı dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu madde hükmüyle Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 2002/4480 sayılı Kararname ile, katma değer vergisi oranları; kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir. Katma değer vergisi oranlarını belirleyen 2002/4480 sayılı Kararname Eki II sayılı listenin 06.03.2006 tarih ve 2006/10138 sayılı Kararname ile eklenen B bölümünün 16’ncı sırasında “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeleri” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile bunların söz konusu maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları da 16’ncı sıra kapsamında değerlendirilerek %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulmuştur. Buna göre, firmanız tarafından imalat ve satışı yapılan ve ticari hayatta stor perde olarak tanımlanan eşyanın yukarıda sözü edilen maddelerden dokunmuş veya örülmüş basit bir mensucat ya da bu mensucatlar üzerine sentetik, suni veya kauçuk maddelerin sıvanması suretiyle yapılmış mensucat şeklinde olanları ile perde olarak hazırlananlarının, II sayılı listenin B-16’ncı sırasında yer alan mensucat olarak değerlendirilmesi nedeniyle %8 oranında katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

Tarih : 29.07.2009
Soru :
Sayın Yetkili, 43274 no.lu Mayıs 2007 dönemi stajyerinizim.Stajım gözetim altında devam ederken 2007 Aralık ayında çalıştığım firmada imza yetkisi aldım ve stajımı 6/b kapsamında tamamlayarak Temmuz 2009 da yeterlilik sınavlarına girdim. Bu arada YMM’imizin verdiği notu da odaya teslim ettim. Öğrenmek istediğim şey şu; stajımın 8 aylık kısmını ilgilendiren bu not benim ortalamama etki edecek mi ? Yoksa stajımı 6/B kapsamında tamamladığım için dikkate alınmayacak mı? Teşekkürler, Kamil AKAY

Cevap :
SAYIN İLGİLİ, SİZİN DURUMUNUZDA BULUNAN ADAYLARI ANKARA TESMER 6/B OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR. BU NEDENLE ALMIŞ OLDUĞUNUZ DEĞERLENDİRME NOTUNUZ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. TESMER KAYITLARINDA DA 6/B OLARAK GÖRÜNDÜĞÜNÜZ TESPİT EDİLMİŞTİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 29.07.2009
Soru :
Merhabalar Biz A.Ş. yönetim kurulu üyeleri için bağ-kur primi yatırmaktayız.Kanunda yapılan değişiklikle basamak sisteminin kaldırılması sonrasında 2009 yılının ocak ayı içerisinde Prime Esas Kazanç beyan formunu doldurup SGK müd. verdik.Prime esas kazanç beyan formunda belirttiğimiz kazancı firmamızda çalışan en yüksek sigortalının brüt maaşına göre belirledik.Fakat 2009 Yılının temmuz ayında en yüksek sigortalının brüt maaşı yükseldi.Benim merak ettiğim durum bildiğiniz gibi bağ-kur primi ilgili ayın sonuna kadar yatırılıyor.Ama SSK'da ise ilgili ay bir sonraki ayın sonuna kadar yatırılıyor.Benim sorum temmuz ayında brüt maaşlardaki değişim sonucu bizim beyan edeceğimiz kazançta otamatik değişmiş oluyor.Biz değişen bu tutarı ilgili ay olan temmuz ayı içindemi bağ-kura bildirip ödememiz gerekiyor yoksa ağustos ayında bildirip ona göremi yatırmamız gerekiyor Yani SSK ile Bağ-kurda primlerin vadesi uyuşmadığından bizim açımızdan tereddütlü bir durum oluşuyor.Yardımcı olursanız çok seviniriz.... Saygılarımla İyi çalışmalar.....

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Asgari ücretin her yılın temmuz ve ocak ayında değiştiği bilinmektedir. 4/b bildirim formunu bu değişimi dikkate alarak daha önce (4/b nin vadesinden önce) kuruma bildirimini yapabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.07.2009
Soru :
Sayın Üstadım ;GEÇEN GÜN 1 TÜRK 1 TÜRK ASILLI TC VATANDAŞLIĞINDAN AYRILMŞ ALMAN VATANDIŞI ORTAKLARI OLAN LİMİTED ŞİRKET KURULUŞU YAPTIK TESCİL OLDU ANCAK VERGİ DAİRESİNE İŞE BAŞLAMA BİLDİRİM FORMUNU DOLDURDUM VERGİ DAİRESİNE GİTTİM SİCİLDE PROBLEM YAŞADIM SİCİLDEKİ HANIEFENDİ YABANCI KÖKENLİ ORTAK İÇİN İKAMETGAH TEZKERESİ VE İMZA SİRKÜLERİ İSTEDİ BİZDEN BENDE KENDİLERİNE ORTAĞIN ALMAN VATANDAŞI OLDUĞUNU TÜRKİYE DE İKAMET ETMEDİĞİNİ BU NEDENLE İKAMETGAH TEZKERESİ ALMAMIZIN MÜMKÜN OLMADĞIINI BELİRTTİM BU BELGELERİ GETİRMEZ İSENİN AÇILIŞ YAPMMAYIZ DİYE BELİRTİLER BU KONUYU MÜDÜR YARDIMCISI İLE DE GÖRÜŞTÜM ODA AYNI ŞEYLERİ SÖYLEDİ BU KODUNA VERGİ DAİRESİ İŞLEM YÖNERGESİ VE BAŞKANLIĞIN TALİMATI VAR DEDİ BEN TABİ Kİ BİLGİLİ ALAMADIM BU KONUDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ NASIL ÇÖZERİZ KONUYU

Cevap :
Sayın Cantürk, Vergi dairesinin uygulamaya yönelik yaptığı işlemin vergi daireleri işlem yönergesine göre uygun olduğunu düşünüyoruz. Konunuzun çözümü için İst.Vergi Dairesi Başkanlığı Usul Grup Müdürlüğüne müracat ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.07.2009
Soru :
İyi günler dilerim, şirketimizin kullanmış olduğu rotatif banka kredileri geri ödenemediği için banka yasal takip başlattı ve ihtarname gönderdi.İhtarnamelerde belli bir tarih itibariyle hesaplanmış temerrüt faizi ve diğer dava masrafları var.Sorum şu bu ihtarnameleri aldığımız tarih itibariyle bu faiz ve diğer masrafların muhasebeleşmesi nasıl yapılır ? normal krediler gibi mi yoksa özel işlemi var mı? bu kredilere günlük temerrüt faizi işletiliyor banka ile kayıtlarımın tutması mümkün olmayacaktır ne yapmamı önerirsiniz? teşekkürler

Cevap :
Sayın Yılmaz, Yapacağınız muhasebe kaydı, normal kredi faiz giderlerini muhasebeleştirdiğiniz yöntemle aynı şekilde temerrüde düştüğünüz faiz rakamlarını da gider yazabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.07.2009
Soru :
Daha önce iş yerimizde (İş yeri teflon eşya imalatı yapmaktadır) çalışmış olan bir işçi çalıştığı süre içerisinde (24.02.04-14.05.05) rahatsızlandığı için hastahaneye başvurdu ve Tüberküloz teşhisi konuldu. İstirahat verildi. İstirahat bitiminde işe gelmedi. Firma olarak işten çıkış işlemi yapıldı. Bu işçi daha sonra malulen emeklilik için SGK'ya başvuru yapmış. SGK müfettişleri, firmayı işçinin çalıştığı dönemle ilgili olarak incelemeye aldı. Bu incelemede işçinin sağlık raporunun alınmadığı, iş güvenliği ile ilgili eğitimin verilmediği, iş güvenlik malzemelerinin zimmet karşılığı teslim edilmediğini tespit ederek tutanak tuttu. Ayrıca İş Müfettişleri iş yerinde inceleme yaparak daha çok teknik konularla ilgili (güvenlik tedbirleri vb. gibi 15 maddelik eksiklik) tutanak tutarak eksikliklerin 2 ay içinde tamamlanıp kuruma bildirilmesini istediler. Firma olarak eksiklikleri tamamlayıp kuruma süresi içinde bildirdik. Bu konu ile ilgili Bakanlık Bölge Müdürlüğünden, Meslek hastalığının süresi içerisinde bildirilmediği gerekçesi ile 904.- TL idari para cezası geldi. 1. Bu işçinin meslek hastalığı geçirdiğini işveren nereden tespit edecekte 2 gün içinde kuruma bildirecek. Verem hastalığına yakalanan işçinin, hastalığa işinden dolayı yakalandığının kanıtı olabilirmi.? 2. Diğer konularla (iş güvenliği, sağlık raporu) ilgili ayrıca ceza gelebilirmi? 3. İşyeri ile ilgili 2 ay içinde tamamlanması istenen ve tamamladığımız teknik konularda ilgili ceza kesebilirlermi? 4. En önemlisi SGK bu işçiyi malulen emekli edip, ne şekilde hastalandığı belirsiz işçinin, sağlık harcamalarını ve emekli maaşını işverene yüklermi? 5. Bu cezaya itiraz etmezsek bu işçinin işyerinde meslek hastalığına yakalandığını kabul etmiş sayılırmıyız? İyi çalışmalar..

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı iş kanunun ; İşçi özlük dosyası Madde 75 - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür. .................. İş Sağlığı ve Güvenliği İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri Madde 77 - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri (1) Madde 78 – (Değişik: 15/5/2008-5763/3 md.) Bu Kanuna tabi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, işyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu yönünden; işçi sayısı, işin ve işyerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alınarak işletme belgesi alması gereken işyerleri ile belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. (1) Bu madde başlığı " Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri“ iken, 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması Madde 79 - Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır. Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder. Komisyonun çalışmaları ile ilgili sekretarya işleri bölge müdürlüğü tarafından yürütülür. Askeri işyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen işyerlerindeki komisyonun yapısı, çalışma şekil ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır. İş mahkemesine itiraz, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir. Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde çalışmalarına engel teşkil ediyorsa, bunlar da çalışmaktan alıkonulur. Yukarıdaki fıkralar gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya makine ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden işletilmelerine izin verilebileceği, işyerinin kapatılması ve açılması, işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar acil hallerde alınacak önlemlere ilişkin hususlar ile komisyonda görev yapacak işçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, komisyonun çalışma şekil ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin ver


 

Tarih : 27.07.2009
Soru :
İyi çalışmalar diliyorum.market işi ile iştigal eden mükellefin bankada %15 stopaj kesintisi yapılan mevduat faizi bulunmaktadır.20/07/2009 tarihinde bir meslektaşıma faiz gelirlerinin beyan edilmesi ile ilgili yazınız dikkatimi çekti.Bu faiz geliri tüzel kişiye ait bir gelirmidir.G.V.geçicic 67.maddeye göre tutarı ne olursa olsun beyannaye dahil edilmeyecektir.denilmektedir.Bu konuda karamsarlığa düştüm.Eğer bir hatam varsa özür diler,bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Kara, Gelir veya KV mükelleflerinin TİCARİ MEVDUATLARI ÜZERİNDEN KESİLEN %15 GV stopajının yıllık beyannamelerde hesaplanan vergilerden mahsubu yapılır. Kişisel tasarruflara ait TASARRUF MEVDUATI FAİZ GELİRİ elde eden kişilerden kesilen gelir vergisi stopajının mahsup veya iadesi sözkonusu olmaz. Çünkü GVK Geç.67.maddeye göre 31.12.2015 tarihine kadar elde edilen tasarruf mevduatı faiz gelirlerinin tutarı ne olursa olsun yıllık beyanneme ile hiçbir şekilde beyan edilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.07.2009
Soru :
sayın danışman pratik bilgilerde o konu yok ama KDV kanunu 13033 sayılı karara göre toptan%1 sayılıp sayılmadığı belediye kannunu 5 KHK göre toptan sıfatında yaş meyve satışı %8 0lması gerektiği konusunda tereddütten dolayı size bu konuda danışmak istemiştim SAYGILAR

Cevap :
Sayın Akkoyun, Pratik Bilgilerde I Sayılı Liste (%1), II Sayılı Listede (%8) yer alan mal ve hizmetler belirtilmiştir. 2007/13033 BKK'da toptan ve perakende satış kavramları açıklanmıştır. Bahsettiğiniz satışın toptan satış olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla toptan teslimlerde yaş sebze ve meyve için %1 oranında KDV uygulanacağını düşünmekteyiz. Ancak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.07.2009
Soru :
Merhabalar Şirketimiz 4 yıl önce Denizli'de irtibat bürosu açtı.İrtibat büromuzda 2 işçi çalışıyor.Ancak o dönem muhasebe işelirmizi yürüten mali müşavirimiz Bölge Çalışma müdürlüğüne işyeri bildirgesi vermemiş,dolayısıyla EK-1 de verilmemiş.Bölge çalışma müdürlüğünü telefonla aradım,işyeri kaydımız görünmüyor.2 işçi işe başladıktan sonra girş çıkış olmadı,yani sadece 2 adet EK-1 zamanında verilmemiş oluyor.Bundan sonrası için nasıl bir yol takip etmeliyiz.Şirketimize uygulanacak cezai müeyyideler neler olabilir?Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu ÇSGB Bölge Müdürlüğünde işyeri tescili yapılmamış ve 17,06,2003 tarihinden sonra kurulmuş tüzel kişiliklere idari para cezası verilmeyerek dosya tescili yapılmakta gerçek kişilere ise bildirim tarihindeki işçi sayısı üzerinden 4857 sayılı iş kanunun 3. maddesine muhalefetten aynı kanunun 98. maddesi uyarınca işçi başına İdari para cezası uygulanarak dosya tescili yapılmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.07.2009
Soru :
Üstadım kat karşılığı inşaat yapan şirketimiz arsa sahibi adına belediyeye ve vergi dairesine ödemiş olduğu harç,ve her türlü vergileri giderleştirebilir mi? yanlız ödenen bu harç ve vergiler belediyede ve vergi dairesinde arsa sahibi adına tahakkuk ve tahsil edilmiş görünüyor.

Cevap :
Sayın Yıldız, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre ticari kazancın tespitinde giderleşecek unsurların fatura ve benzeri vesikalarla tevsik edilmesi ve bu belgelerde vergi mükellefinin adı veya unvanının yazılı olması şartı aranmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.07.2009
Soru :
Merhaba, Şirketimiz Libya' da bir iş aldı. İşin mahiyeti profesyonel ses,ışık ve görüntü sistemleri proje ve montajı işi. İşyerimizdeki çalışan teknik personelimiz Libyada bu proje için çalışacağından SGK ile ilgili yapmamız veya bildirmemiz gereken işlemler nedir?Libya ile ilgili özel bir durum var mıdır? Bununla ilgili bir yol haritası çıkarabilirmisiniz? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Libya ile sosyal güvenlik anlaşmamız bulunmaktadır. İşverenin istihdam ettiği Türk işçisi için, İmzalanan Sosyal güvenlik sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, bunların zorunlu sigortaya tabi tutulmaları, iş ilişkilerinden doğan ve işverene ait olan hak ve yükümlülükleri bakımından, çalıştıkları ülkede yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı uygulanır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 21.07.2009
Soru :
konuyla ilgili daha önce vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim. fakat ben ayrıca şunların da cevabını sizden rica etmiştim. vakıf iktisadi işletmesine ait rehabilitasyon merkezinde sözleşmeli olarak çalışan eğitimci aynı zamanda başka bir işletme de de sigortalı olarak çalışmakta 1- Evlendiğinden dolayı sigortalı çalıştığından her iki işletme den de tazminat talebinde bulunursa bunun sonucu ne olur ????? işletmeler birbirinden habersiz diye düşünün !!!!!! 2- işletmemize ihbar süresi açısından uyması gerekmez mi 8 hafta mesela daha çaışması gerekmez mi ???? 3- ayrıca bizden tazminatı alıp gidip hemen ertesinde başka bir işletmede eğitimcilik yapabilir mi ? burda bizi mağdur duruma düşürmüştür. bunun işletme olarak bizim herhangi bir yaptırımımız yok mudur.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kadın işçinin kurumunuzdan kıdem tazminatı almaya hak kazanacak nedenlerle ayrılacak olması o işçiye kıdem tazminatını ödemeniz için gerekli yasal nedendir. Diğer işverenlerin hukuki durumu sizin hukuki durumunuzu değiştirmez. Kadın işçinin evelndikten sonra kıdem tazminatı almaya hak kazanacak bir nedenle işten ayrılmasında ihbar önelinin olup olmadığı hakkında kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Yargıtay 9. HD E.1997/18913,T.12.11.1997 a göre; ".... dairemizin kararlılık kazanan uygulamasına göre, kıdem tazminatını gerektirecek şekilde kadın işçinin evelenmesi...... nedeni ile sözleşmesii feshi halinde karşı tarafa önel verme zorunluluğu yoktur." denilmektedir. Daha az ? ve ! kulanmanız dileğiyle ya da ne anlama gelmektedir beş altı tane ! ve ? .? iyi çalışmalar


 

Tarih : 20.07.2009
Soru :
İyi günler Sayın HOCAM sigorta acentelerinde form bs verilirken sigorta firmalarından alınan komisyonların gösterilmesi gerekir mi bazı meslekdaşların ilerde sorun olmaması için bunları yazdıklarını duyuyoruz.Bu konuda sizin görüşünüzü rica etmiştim.İyi çalışmalar Saygılar

Cevap :
ayın Sigorta acenteleri yapmış oldukları hizmet satışı için fatura ve benzeri vesika düzenlemezler. Ancak faaliyetleri dışında bir mal ve hizmet satmaları halinde fatura ve benzeri vesika düzenlerler. Dolayısıyla düzenledikleri bu belgeleri Bs formuyla beyan ederler. (Faturalı satışları). VUK 381 nolu Genel Tebliğe göre sigorta acentelerinin düzenledikleri sigorta poliçelerini Bs formlarına yazmazlar. Sigorta acenteleri satın almış oldukları mal ve hizmetler için almış oldukları fatura ve benzeri vesikaları Ba formuna limitlere göre KDV hariç kaydını yaparlar. Ayrıca sözkonusu tebliğin 4.9 fıkrasında sigorta firmalarının kendi aralarında düzenledikleri dekontların formlarda yer almayacağı belirtilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.07.2009
Soru :
merhabalar, Bir vakfa ait iktisadi işletmede (rehabilitasyon merkezi olarak hizmet vermekte) eğitimci olarak çalışan 1 personel ekim 2008 de evlenmiş ve 1 temmuz 2009 itibariyle tarafımıza bir dilekçe vermiş ve evlendiğinden dolayı istifa ettiğini ay sonunda işten ayrılacağını tarafımıza bildirmiştir. Bu eğitimciler işletmede her sene tekrarlanan sözleşme ile çalışmaktadırlar. Haziran ayında yapılan sözleşme ile işletmede 20 gün çalışağı (başka işletmede de sigortalı olarak görüleceğinden) belirtilmiştir. bu eğitmen 05/12/2005 tarihinden beri iktisadi işletmede çalışmaktadır. Size sormak istediğim ; sözleşmeli çalışmakta fakat her sene sözleşme yenilenmekte giriş-çıkış yapılmamaktadır.Zincirleme sözleşme söz konusudur. Kıdem tazminatı hakkı varmıdır???????? ayrıca sözleşmesi 20 gün üzerinden olduğundan (30 günlük matrahı 2850,-TL iken, Haziran ayından itibaren 20 gün üzerinden işlem göreceğinden) tazminatı 20 gün matrahından mı yoksa 30 gün matrahından mı hesaplamak gerekir.????????? Ayrıca kanaatimce dilekçeyi verdikten sonra 8 haftalık ihbar öneline uyup bu süreyi çalışarak geçirmelidir. Bir de işletmeden ayrılmasının sebebinin çalışmayacak olduğunu Bize bildirmiştir. fakat bizim aldığımız duyumlara göre başka bir yerde işe başlayacağıdır. bu durumda yaptırım olarak neler yapabiliriz. Bu konular hakkında tarafımı bilgilendirirseniz çok sevinirim. vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1475 sayılı İş Kanunun 14. maddesi gereğince kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerinde çalıştığı işyerinden ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmiş olup alacağı ücret son giydirilmiş 30 günlük ücretidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 20.07.2009
Soru :
Sayın Üstadım; Firmamız 73 çalışanına Belirli süreli sözleşme yapacaktır.Bildiğiniz üzere Belirli süreli sözleşmenin sözleşme bitim tarihinden önce taraflarca feshedilmesi durumunda fesheden taraf karşı tarafın sözleşme bitim tarihine kadar doğacak yükümlülüklerini kapsayan zararını karşılamak durumundadır.Fakat biz buna ek olarak Sözleşmenin içeriğine süre bitiminden önce tarafların sözleşmeyi feshetmesi durumunda maaşının 5 katı tutarı kadar "kötü niyet tazminatı" ödeme maddesini ekleyeceğiz.Sorum şu ki : Eğer bu tazminatı işveren ödemek zorunda kalırsa,söz konusu tazminat için sadece Damga vergisi maliyeti mi doğacak,yoksa İhbar tazminatında olduğu gibi Gelir Vergisi de ödenecek mi?İyi çalışmalar dilerim

Cevap :
Değerli Meslek mensubu 4857 sayılı kanun gereği ödenmesi gereken bu tazminattan gelir vergisi ve damga vergisi kesintisinin yapılması gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.07.2009
Soru :
İyi günler İSMMMO Danışma Birimi... 1- Aralık/2008 döneminde Ek İşyeri açılışı ile ilgili alınan Ortaklar Kurulu kararının bugün tarihi itibariyle Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilmek üzere başvurulmasında sakınca olur mu? 2- Mükellefiyeti bulunmayan resim yapıp sergi açan bir ressam, bir sitede birkaç öğrenciye resim dersi vermektedir. Site yönetimi ressamın vergi mükellefiyeti açılmasını ve öğrencilere fatura kesilmesini istemiştir. Kendileri ressama vergi mükellefiyeti açtırmış, önce Serbest Meslek Kazanç defteri daha sonra da işletme defteri tasdik ettirmişlerdir. Ressamın tutacağı defter Serbest Meslek Kazanç defteri mi yoksa İşletme Defteri mi olacaktır? Ayrıca keseceği faturada KDV oranı eğitim olduğu için %8 mi olacaktır? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Arslan, 1-Konu hakkında ticaret sicilden bilgi alınız. 2-GVK 18.maddesine göre ressamlar üretmiş oldukları eserleri satmaları halinde bu resimleri alan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri %17 GV stopajı yapmaları gerekir. Sözkonusu ressamın yukarıdaki telif kazancı dışındaki resim öğretmenliği işi serbest meslek faaliyetidir. Dolayısıyla serbest meslek erbapları serbest meslek kazanç defteri tutarlar. Serbest meslek makbuzu keserler. Uygulayacakları KDV oranı da %18'dir. %8 KDV uygulayacak eğitim kurumları MEB'nını kontrolünde ve denetimindeki kurumlardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.07.2009
Soru :
Sorunuz: İYİGÜNLER BENİM STAJIM 07/01/2008 YILINDA BAŞLADI ODANIN STAJ BAŞLATMA KURSUNA GİTMİŞTİM 3 AYLIK KURS İNDİRİMİMDE SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA STAJIM NE ZAMAN SON BULUR.YETERLİLİK SINAVI İÇİN BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAMAM GEREKİR.

Cevap :
Sayın Yusuf ÇELİK, 2006/3 dönem STAJ sınavı hazırlık kursunu tamamlamışsınız. Kursunuz 3 ay staj süresinden sayılabilir. Bu durumda Aralık 2009'da yapılacak SMMM yeterlilik sınavına girebilirsiniz. Sınav müracatları ilk defa sınava girecekler için 24 Ağustos son müracaat. Sınav müracatları 27 Temmuz'da başlayacak. Başvuru ile ilgili detay bilgileri web sayfamızdan takip edebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 15.07.2009
Soru :
Mrb, Çalıştığım şirketin Merkezi K.maraş olarak tescilli, yönetim ve tüm idari işler İstanbulda ve bende İstanbulda çalışmaktayım, Burası Şube olarak tescil gözüktüğü için burda staj yapma olanağım varmıdır?

Cevap :
SAYIN NURGÜL AYDIN, HAYIR. ŞİRKET MERKEZİ İSTENBULDA DEĞİLSE STAJ YAPAMAZSINIZ. ÇÜNKÜ STAJ TİCARİ MERKEZ ADRESİNDE YAPILMAKTADIR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 14.07.2009
Soru :
Tamamı işyerinden oluşan 70 daireli bir site'de 11 Güvenlik görevlisi, 4 bahçıvan, bir adet (site sakini dışından) ücretli yönetici, bir adet ücretli mali işler sorumlusu istihdam edilmiştir. Site tarafından,profesyonel anlamda hizmet veren 2 yöneticinin ücretlerinden bordroda vergi kesintisi yapılacak mıdır? Bordroda yapılmaz ise, bu iki yönetici yıllık beyanname ile kendileri beyan edecekler midir? Üçüncü seçenek bu yöneticilerin ücret gelirlerinden dolayı hiçbir şekilde Gelir vergisi ödenmeyecekmidir(Apartman ve site yönetimi olması dolayısı ile). Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Hosaflıoğlu, GVK 23.maddesinin 6.fıkrasına göre konutlarda görevli bahçıvan, kapıcı gibi özel hizmetlerde çalışanların dışında olanlara site yönetimlerince yapılan ödemelerden GVK 94.maddesine göre gelir vergisi tevkifatı yapılmak zorundadır. Bahsetmiş olduğunuz iki yöneticiye ödenen ücretler için bordro düzenleyip SGK kesintisi, GV, DV kesintisi yapmak zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.07.2009
Soru :
şirketimizde çalışmakta olan personele kanser tanısı kondu ve malülen emekli olabilmesi için vergider muaf belgesi için bizden bir yazı istedi biz personele herhangi bir sakatlık veya vergi muafiyeti için başvuruda bulunmamıştık personel 2005 yılından beri bu hastalıkla mücadele ediyor. ayın belirli günleri vizite alıp doktora gidiyordu fakat doktor artık çalışamayacağını ve malülen emekti olması gerektiğini söylemiş. biz herhangi bir muafiyet yapmadığımız birine muafiyetlik belgesi alabilirmiyiz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Adres ve Posta Kod: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0312 458 75 02 Fax: 0312 431 59 06 e-posta: tahsis@sgk.gov.tr 1 Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 / 374 30/04/2009 Konu : Maluliyet İşlemleri. G E N E L G E 2009/67 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun tahsis mevzuatına ilişkin maddeleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin; maluliyet, yaşlılık, sürekli iş göremezlik halleri ile kontrol muayenelerine ilişkin sevk işlemleri, masrafların karşılanması ve maluliyet durumlarının tespitiyle ilgili olarak Kanunun uygulanmaya başlanmasından sonra karşılaşılan sorunlar ile tereddüt edilen hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. A. SEVK İŞLEMLERİ VE MASRAFLARIN KARŞILANMASI 1- 5510 sayılı Kanunun; 19 uncu maddesi gereğince, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürlerine, 25 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki sigortalıların çalışma gücü veya iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybına, 28 inci maddesinin; -Beşinci fıkrası gereği, çalışma gücü kaybına, -Yedinci fıkrası gereği, erken yaşlandığına, -Sekizinci fıkrası gereği, emeklilik veya yaşlılık aylığı talebinde bulunan kadın sigortalının malul çocuğunun başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğuna, 20 nci ve 34 üncü maddeleri gereği, malul olmaları nedeniyle ölüm aylığı ve geliri alan çocukların çalışma gücü kaybına, ilişkin tespitlerin yapılması amacıyla 4 (a) ve 4 (b) sigortalıları ve hak sahiplerinin Ek-1 ve Ek-1/A’da belirtilen belgelerle Kuruma müracaat etmeleri halinde sevk işlemleri yapılacaktır. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Adres ve Posta Kod: Mithatpaşa Cad. No: 7 06437 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0312 458 75 02 Fax: 0312 431 59 06 e-posta: tahsis@sgk.gov.tr 2 2- 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre sigortalıların veya işverenlerin malullük durumunun tespiti için Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk istemesi halinde, en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla sigortalıların sevkleri yapılacaktır. 1800 prim gün sayısı şartını yerine getirmeyen sigortalıların sevk işlemlerinin yapılabilmesi için; a) 1800 prim gün koşulunun hizmet borçlanması yapılarak tamamlanması halinde, borçlanma talepleri mutlaka alınacak ancak, borçlanma bedellerinin ödenmesi beklenmeyecektir. b) 4 (b) sigortalılarının 1800 ve daha fazla prim gün sayıları olduğu halde genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, sevk işlemleri prim borçlarını ödemeleri beklenmeden yapılacaktır. Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği şekilde sevk işlemi yapılanların sevk işlemlerine ilişkin her türlü masrafları kendilerince ödenecektir. Söz konusu kimselerin malul sayılmaları ve aylık bağlama işlemi yapılmadan önce prim borçlarını ödemeleri koşuluyla, yaptıkları masraf tutarları sigortalının talep etmesi ve belgelemesi halinde, Kurumun belirlediği miktarla sınırlı olmak üzere taraflarına ödenecektir. Sigortalılıkları devam eden 4 (b) sigortalılarından sevk talebinde bulundukları tarihte; içinde bulunulan ay ile bir önceki ayın prim borçları dışında borçları bulunmayanların, söz konusu dönemlere ilişkin borçları muaccel hale gelmediğinden, bunların sevk işlemleri yapılacak ve masrafları Kurumca karşılanacaktır. 3- Kurumun ilgili sağlık kurulunca sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre malul olup olmadığına karar verilirken, sigortalının ilk defa sigortalı olduğu tarihte malul olup olmadığı da tespit edilmektedir. Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan 4 (b) sigortalılarından ilk defa sigortalı olduğu tarihte bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilenlere, yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için en az 3960 prim gün sayısının bulunması gerektiğinden, söz konusu sigortalılardan ilk defa sigortalı olduğu tarihte malul olması nedeniyle maluliyet talepleri reddedilenlere ilişkin kararların sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine intikali halinde, sigortalının 3960 prim gün sayısının kontrolü yapılmak ve sigortalı bilgilendirilmek kaydıyla çalışma gücü kaybı tespit edilmek üzere ilgili belgeler Maluliyet ve Kurum Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına gönderilecektir. 4- 4 (b) sigortalılarının 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre (çalışma gücü kaybı % 60’ın altında olanlar) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk işlemi yapı


 

Tarih : 14.07.2009
Soru :
sayın yetkili bana gelen 1.cd tamamladım. temmuz eğitim katkı payımı yatarıdım. ikinci cd nezaman gelecek? yatırdığım katkı payımın doğru yatırıldığından nasıl emin olabilirim. bankaya ilk yatırdığımda yanlış yatırıldı daha sonra farkettim ve hemen düzeltirdim. ama banka memuru acemi idi emin olamadım. adıma hesaba geçtimi acaba nasıl öğrenebilirim. iyi çalışmalar.

Cevap :
SAYIN MAHMUT TAŞKIN, USE CD LERİ İLE İLGİLİ TÜM SORUMLULUK ANKARA TESMER USE SERVİSİNE AİTTİR. BU NEDENLE ALAN KODU ÇEVİRMEDEN 4446060/1130-1132 NUMARAYI ARAYINIZ. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 13.07.2009
Soru :
Sayın İlgili, 1 Mayıs 2008 tarihinde staja başladım. İş değişikliği nedeniyle şubat ayından itibaren 2,5 ay kadar bir ara verdim. İki sorum olacak: 1)3 aydan az ara verdiğim için yeterlilik sınavına giriş tarihimin etkilenmeyeceği bilgisini (sözlü olarak) almıştım. Bu durumda, yeterlilik sınavına giriş dönemim ne olur? Kursa gelirsem sınav dönemim ne olur? (Net tarih değil, dönem olarak) 2) İlk staj yerimden 7. ay sonunda staj notu almıştım. İkinci staj yerimde 2 ay çalıştığımdan not almadım. Şimdiki staj yerimde 3. ayım dolmak üzere; (staj yerim değişmediği takdirde) şimdi not almalı mıyım, yoksa staj bitiminde mi almam gerekir? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,

Cevap :
SAYIN İLGİLİ BU TÜR BİLGİLER DOSYA İNCELENMEDEN VE EKSİKLERİ TESPİT EDİLİP TAMAMLATILMADAN VERİLMEMEKTEDİR. BUNUN İÇİN ODAMIZA GELEREK DOSYA EKSİKLERİNİZİ ÖĞRENMENİZ VE BUNA GÖRE SINAV BAŞVURUSU YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 13.07.2009
Soru :
Mrb.Bir şirket yurt dışından kağıt komisyonculuğu yapıcak( sigara kağıdı,gazete kağıdı)Yurtdışındaki satıcı firman ile yurt içindeki alıcı firmayı buluşturup bu aradan şirketimiz yurt dışı firmaya komisyon faturası kesicek sormak istediğim Sigara kağıdı, gazete kağıdı,kdv oranı % 08 olarak biliyorum komisyon faturasını keserken % 08 kdv denmi kesmemiz gerekiyor tşk

Cevap :
Sayın Uzun, Yapmış olduğunuz işlem hizmet olduğu için KDV oranı %18 olarak uygulanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.07.2009
Soru :
merhaba, benim sorum uzaktan eğitim sertifikası ile ilgili olacak, yurtdışında yüksek lisans öğrenimimden sonra stajıma başladım. Yüksek lisans yapanların bu uzaktan eğitim sertifikası zorunlu belgeler arasında mı? tşk

Cevap :
Sayın Bekir SAVİ, Malinize Staj Birimizden en kısa sürede yanıt verilecektir. İyi çalışmalar dileriz.


 

Tarih : 09.07.2009
Soru :
Merhaba.Stajım 01.01.2008 de başladı.Normal şartlarda 31.12.2008 de stajım bitiyor.Yanlız arada ssk gün eksiğim var.31.12.2008 de 673 ssk günü doldurmuş oluyorum.Staj bitimindeki ilk sınava girme zorunluluğum olduğu için sorum şu.Odanın kursuna gitsem dahi yine de mart ayındaki sınava mı katılabiliyorum.Benim ilk girebileceğim sınav mart sınavı mıdır?Teşekkür ederim şimdiden..

Cevap :
SAYIN PETEK BALLI, BU KONUDA MAİL ORTAMINDA CEVAP VERİLMEMEKTEDİR. BU NEDENLE ODAMIZA GELEREK DOSYANIZI İNCELETMENİZ VE SÜRELERİNİZİ HESAPLATARAK BİLGİ ALMANIZ GEREKİYOR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 09.07.2009
Soru :
Merhaba; 1.7.2009 tarihinde şirketimiz yönetim kurulu Merter deki 2 şubenin merkeze nakli yapılarak kapatılmasını(şubelerde çalışan SSK lı mevcut) ve merkezin( Merterden) Beylikdüzüne naklinin kararını alıyor.8.7.2009 tarihinde Bakırköy SSK ya başvurularak şubelerin kapatılmasını talep edildi.Aynı zamanda K.Çekmece SSK ya başvurarak yeni sicil numarası alındı.K.çekmece SSK bu durumun yeni tescil gibi sayılacağını ve işe giriş bildirimleri için 1 ay süre olduğunu söyledi.Bu durumda Merkezde çalışanlar için 1 ay süre var. Benim sormak istediğim şubeler de çalışan işçilerin henüz çıkışı yapılmadı gün kayıpları olmamasını ve firmanın idari para cezası almaması nı istiyoruz.Konuyla ilgili olarak ne yapılması gerektiğini kanuni gerekçeleriyle birlikte bildirmenizi rica ederim.Saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşyerinin Nakli İşyerininfaaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki veya aynı ilde diğer birünitenin görev alanına giren adrese nakledilmesi halinde, işverenceişyerinin nakledildiği (taşındığı) yeri çevresine alan Kurum ünitesinenakil tarihinden önce yeniden işyeri bildirgesi verilir. Boşaltılanişyeri ise yine önceden ilgili Kurum ünitesine bildirilir. Aynı il sınırları içindeki adres değişiklikleri de öncedenKuruma bildirilir. Bu durumda, aynı ilçe içerisindeki adresdeğişikliklerinde ayrıca bir işlem yapılmaz. İlçe değiştirilmiş iseişyeri dosyası üzerinde yazılı ilçe kodu değiştirilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.07.2009
Soru :
Merhaba..! İmalat ile iştigal eden Limited Şirketimiz, şuanda kiracısı bulunduğumuz işyerimizin mal sahibi ile anlaşarak, Kira Karşılığı olarak yeni bir imalathane yapacaktır. Şirketimiz bu imalathane için yapacağı harcamaları özel maliyetlerde toplayıp, kira müddeti boyunca amortisman uygulamasının bir sakıncası varmı.Mal sahibi ile yapılacak sözleşme neyi içermelidir. Kira Stopajı hangi bedel üzerinden olmalıdır. Şimdiden teşekkür ederim.İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Tiryaki, GVK 94.maddesine göre hesaben yapılan ödeme olması nedeniyle %20 stopaj yapılacaktır.Bilanço esasına göre defter tutan GV ve KV mükellefleri işyeri olarak kiralamış oldukları gayrimenkuller için gayrimenkulün değerini artırıcı harcamalarını özel maliyet olarak muhasebeleştireceklerdir. Yapacakları özel maliyet harcamalarına ilişkin KDV'yi indirim konusu yapabilecekler, oluşan özel maliyeti ise kira süresi ile itfa (gider) edeceklerdir. Mal sahibi ayni olarak elde etmiş olduğu kira gelirini beyan sınırını dikkate alarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edecektir. Kira stopajı hesaben ödenmesi gereken kiranın brüt tutarı üzerinden yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.07.2009
Soru :
A LTD.ŞTİ. ÜZERİNE KAYITLI ARSA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE B AŞ. C AŞ VE D LTD.ŞTİ MÜTEAHHİT OLARAK ÜÇÜ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE BİRLİKTE 120 DÜKKAN VE 120 KONUT YAPMA KONUSUNDA ANLAŞIRLAR DAİRE VE KONUTLARIN YARISI TOPRAK SAHİBİNE VERİLECEKTİR. MÜTEAHHİT B AŞ. C AŞ. VE D LTD.ŞTİ. BU İŞİ YAPMAK İÇİN KENDİ ARALARINDA ADİ ORTAKLIK KURARLAR ADİ ORTAKLIĞIN KDV VE MUHTASAR VE SSK MÜKELLEFİYETİ VARDIR. HER TÜRLÜ MALİYET ADİ ORTAKLIK TARAFINDAN YAPILACAK ADİ ORTAKLIK İŞ BİTİMİNDE HİSSELERİ ORANINDA TÜM MALİYET BEDELİNİ ORTAKLARA FATURA EDECEKTİR.İŞİN TAMAMLANMA SÜRESİ YAKLAŞIK 36 AYDIR. BENİM BURDA SİZLERE DANIŞMAK İSTEDİĞİM 1-ADİ ORTAKLIKTA MALİYET MUHASEBESİNE GÖRE TUTUP 150-151-152 710-720-730- HESAPLARI MI KULLANACAĞIZ 2. FATURA KESİLEREK MALİYETLERİN YANSITILMASINDA %3 STOPAJ OLACAKMI 3. MALİYE MUHASEBESİ DEĞİLDE GVK 42. MD. GÖRE YILLARA YAYGIN İNŞ. MUHASEBESİ 170-350-740 HESAPLARIMI KULLANACAĞIZ İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Toksoy, 1-GVK 42.maddesine göre yıllara yaygın inşaat muhasebesi olarak 170-350 ve 740 hesapları kulanacaksınız. 2-Yıllara yaygın inşaat olması nedeniyle istihkak ödemesi sözkonusu ise %3 stopaj yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.07.2009
Soru :
merhaba..bir şirketimiz çeşitli illerde ihaleler almakta, yapılan işler 1-2 ay sürmektedir. gidilen yerlerde bazen otelde kalınmaktadır. bu seyahatlerdeki konaklama ve yemek masraflarında bir sınırlama varmıdır, işçi ya da ortak olmasının bir farkı varmı, tamamını gider yazabilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Ölüç, GVK 40.maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler tanımlanmıştır. Bu madde kurumlar vergisi kanunu açısından da uygulanmaktadır. İşin süresi ve işle ilgili olmak ve belgelerin firma adına düzenlenmesi şartıyla giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.07.2009
Soru :
S.M.M.M. olarak bağımsız çalışmaktayım. Yasamıza göre meslekle bağdaşan işler arasında " Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek " bulunmaktadır. Buna göre bağımsız çalışan serbest meslek mensubu olarak eğitim firmaları tarafından düzenlenen iş dünyasına dönük eğitimlerde Eğitimci olarak görev alıp bu hizmetim karşılığında serbest meslek makbuzumu düzenleyerek ücretimi tahsil edebilir miyim? Eğitim firmaları le yine serbest meslek mensubu sıfatı ile ( kadrolu ve ücretli olmadan ) eğitim projelerinde görev almak ve verdiğim eğitimin bedelini ( eğitim başına hesabı ile ) mevcut serbest meslek makbuzum ile tahsil etmek üzere anlaşma yapabilir miyim? Saygılarımla

Cevap :
Sayın Aksu, Serbest çalışan meslek mensuplarımız meslekle ilgili eğitim çalışmalarına katılamları halinde elde etmiş oldukları gelirin serbest meslek makbuzu ile belgelendirmek zorundadırlar. Bu şekilde hizmet verebilirler. İyi çalışamlar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 08.07.2009
Soru :
şirketimiz demirbaşına kayıtlı ruhsatlı tabancamızı,yönetim kurulu üyesine noterden hibe sözleşmesi yaparak devir ettik.demirbaş listesinden çıkışı için fatura kesmemiz uygunmudur.değil ise nasıl bir uygulama yapmamız gerekiyor.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Zorlu, Aktifinizde kayıtlı olan silah için emsal bedeli ile KDV li fatura düzenlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.07.2009
Soru :
İyi günler part time sözleşmesi olan ve haftada 3 gün çalışan bir işçi 1 yıl çalışma süresi sonunda kıdem tazminatı hakedermi çünkü bu bir yıllık çalışması sonunda 144 iş günü çalışmış sayılıyo bu tür durumda kıdem tazminatı hesaplaması ne şekilde olur ve ücreti nasıl hesaplanır.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.07.2009
Soru :
İyi çalışmalar. Firmamız üretim sahasında ki makinalarına ortalama 1.500 Tl'lik ve kendi araçlarına da ort.ma 100 Tl motorin almaktadır. Her alışında yazar kasa fişi almaktadır. Bunların aylık toplamı 17 ad 18.500 Tl'yi bulmaktadır. Bunları BA formunda gösterecekmiyiz? Karşı firma yazar kasa fişlerini firma firma BS formunda göstermediğini söylemektedir. Saygılarımızla.

Cevap :
Sayın Kemal, VUK 381 nolu genel tebliğine göre bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin tüm mal ve hizmet alım-satımlarını, genel giderlerini Ba-Bs formlarında bildirmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bahsettiğiniz alımları bu formda göstermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.07.2009
Soru :
icra işlemi gerçekleşirken avukatların, kendi araçlarına aldığı akaryakıt yada şehir dışına giderken uçak giderleri, yeme içme ve konaklama giderlerindeki kdv'leri indirim konusu yapılabilir mi? ayrıca bu giderlerin 770 genel yönetim giderleri kapsamında değerlendirmemiz mi gerekir?

Cevap :
Sayın Kılınç, Avukat bordoya kayıtlı ise işlemler şirket nezdinde yapılacaktır. Serbest meslek erbabı ise mesleki gider olarak kendisi kayıtlarına alıp giderleştirecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.06.2009
Soru :
sn. ismmmo danısma brimi defterdarlıktan vergi denetimi yapan memurlar bir yazar kasanın z raporlarını incelerken %18 muhtelif gıda bölümüne itiraz etmiş bu kalktı değiştirin demiş. buna dair bir mevzuat bulamadım. %18 lik gıda ile birlikte temizlik ürünü pil vs. ürünlerde satılmakta bu bölüme hepsini kapsayacak maliyenin itiraz etmeyeceği ne yazilır tesekkurler

Cevap :
Sayın Güzeldere, Ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) departmanlarını (tuşlar) gruplandırarak kullanabilirsiniz. Yoklama memurunun konuya ilişkin yeteri kadar bilgisi olmadığından böyle bir söylemde bulunmuştur. 3100 sayılı genel tebliğlerinde bu husus açık bir şekilde ifade edilmiştir. (09.02.1985 tarih 18661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 nolu KDV Ödeme Kaydedici Cİhaz Genel Tebliği) Danışma Birimi


 

Tarih : 29.06.2009
Soru :
5510 SAYILI YASA GEREĞİ %5 VE 4447 SAYILI KAN.(18-29) YAŞ TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMAKTAYIZ. 12/06/2009 TARİHİNDE SGK KONTROL ELEMANLARI TARAFINDAN ÇALIŞMIŞ OLDUĞUM İŞ YERİNDE YAPILAN DENETİMDE 2 KİŞİ 08/06/2009 TARİHİNDE, 1 KİŞİDE 12/06/2009 TARİHİNDE İŞ BAŞI YAPTIĞI FAKAT SİGORTALI GİRİŞİ YAPILMADIĞI TUTANAK ALTINA ALINMIŞTIR. BU DURUMDA TEŞVİKDEN YARARLANMAMIZ DEVAM EDECEKMİ YOKSA TUTANAKTAN DOLAYI 1 YIL BOYUNCA İPTALMİ OLACAK, BU KONUDA BİLGİ VERİLMESİNİ RİCA EDERİM. İLGİNİZE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM. SAYGILARIMLA,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden faydalanılabilmesi için, işverenlerin, anılan maddede öngörülen niteliklere sahip sigortalıların işe alındığına ve işyeri yönünden gerekli şartların taşındığına ilişkin dilekçe ile işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/ Devredilen SSK Sigorta Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Yapılan yazılı müracaatlar üzerine, kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin, 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle gönderilebilmesi amacıyla sistem üzerinde gerekli kodlamanın yapılması için dilekçe, supervizöre intikal ettirilecektir. Supervizör tarafından sistem üzerinde gerekli kodlama yapıldıktan sonra, dilekçe, işyeri dosyasında muhafaza edilmek üzere Sigorta Primleri Servisine gönderilecektir. Öte yandan, yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında işveren hissesi sigorta primi teşvikinin bir yıl süreyle uygulanmaması amacıyla, Sigorta Primleri Servisi tarafından durum, raporun servise ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde supervizöre intikal ettirilecek ve daha önce yapılmış kodlama, supervizör tarafından kaldırılarak işverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 4447 sayılı Kanun türünü seçmek suretiyle göndermeleri engellenmiş olacaktır. Bir yıllık sürenin geçmesinin ardından, işveren tarafından yapılacak olan müracaat üzerine sözkonusu kodlama yeniden yapılacaktır. 7- İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanmada Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilmesi ve Muhteviyatı Primlerin Ödenmesine İlişkin Şartlar; İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanabilmesi için, kapsama giren sigortalılara ilişkin 4447 sayılı Kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kuruma, yasal süresi içinde verilmiş olması gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.06.2009
Soru :
İyi günler; türkiyede internet üzerinden,telefonla yurtdışında bulunan ve malzeme satışı yapan bir firmaya aracılık yapan bir ltd.şti'yiz. Yapdıgımız işlemde hiç bir şekilde yurtdışında malzemeyi satan firmayla bir baglantımız söz konusu değildir.sadece yurtdışındaki müşterileri arayıp bir siparişleri olup olmadıgını varsada bunu yurtdışındaki firmaya bildirimini yapıyoruz.Bu işlemi yapdıgımız için yurtdışındaki firma bu aracılık hizmeti karşılığında bize havale yapmakta bizde karşılıgında fatura kesmekteyiz. kestiğimiz faturada kdv mükelelfiyetimiz varmıdır.Bu konuda bilginizi rica ediyoruz.teşekkür ederiz.

Cevap :
Sayın Akın, Yapılan hizmet işlemi Türkiye'de gerçekleştiğinde keseceğiniz faturada KDV hesaplamanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.06.2009
Soru :
İyi günler; Konu: Ücretsiz izin hk. Muhasebesine baktığımız firma piyasadaki durgunluktan dolayı üretime 2 ay ara vermek zorunda kaldı.Çalışan işçiler 2 ay süre ile ÜCRETSİZ izine ayrılacaktır. SORU: 1- İşçi ile işveren arasında nasıl bir protokol yapmamız gerekir? 2- Kuruma internet üzerinden bildirge verecekmiyiz. 3- Aylık olarak sgk na hangi evrakları vermemiz gerekir? saygılarımla. Abidin Taş

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçi ve işverenin anlaşması halinde ücretsiz izin uygulanabilir. Analaşmanın boyutlarına işçi ve işveren karar verir. İşten ayrılma ve dönüş tarihlerinin yazıldığı bir sözleşmenin olması gerekmektedir. Çalışılmayan süreler için aksi bir anlaşma metni bulunmadığı takdirde SGK bildirgesi düzenlenmez. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.06.2009
Soru :
Sayın Yetkili; Şirketimiz YMM tarafından tam tastik kapsamındadır.Şirketimizde YMM gözetiminde stajer bulunmaktadır.Ayrıca şirket muhasebe müdürü SMMM dir.İkinci bir stajer imkanı varmıdır? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Mehmet TOPAK, Evet artık yeni Kanun gereği, şirketlerde meslek mensubu sayısı kadar aday staj yapabilir. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 25.06.2009
Soru :
Üstadım İyi günler diliyorum.Sorum şu:31,05,2008 tarihinde serbest meslek faaliyetime son verdim.2007-2008 yıllarında Serbest Meslek stop.tevkifatlarından dolayı Vergi D. mahsubunu yapmadığım nakit iade alacağım bulunmaktadır. Bunun nakit iadesi için kesintiyi yapan tüm vergi dairelerinde stp.kesintisinin yapılıp ödendiğine dair yazıları tek tek aldım.Dilekçe ekinde vergi daireme sunup alacğımın verilmesini talep ettim.Bölüm şefi benden 2006-2007 ve 2008 yıllarına ait müşterilerle yapmış olduğum sözleşmelerinin damga vergisinin yatırldığına dair sözleşme ve ödemelerini istedi.Tabi bunların çoğu yapılmamıştır.Bu durumda ne yapmam gerekir, bu konuyla ilgili açıklayıcı bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Sekman, Vergi idaresinin yapmış olduğu uygulama doğrudur. Ödenmemiş damga vergilerinizi beyan edip, ödemelerinizi yaptıktan sonra iade işlemini yapabileceğiniz kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.06.2009
Soru :
sayın yetkili, müşavirliğini yaptığım bir şahıs firmasının 2008/7-9 muhtasar beyannamesini hazırlamama rağmen internet ortamında gözden kaçtığından 24.10.2009 cuma günü yerine 27.10.2009 pazartesi günü e-beyan özel dönem işaretleyerek verdim.aynı gün beyoğlu v.d.ne giderek pişmanlık dilekçesi verip durumu sordum.ilgili memur,vadesinde ödeme yapıldığında dairenin ceza bile kesmeyeceğini ifade etti.(ödeme 26.10.2008 tarihinde,vadesinde yapıldı.) 15.05.09 tarihinde firmaya 2 ad.ödeme emri geldi.1/4 oranında 372,50 tl. özel usulsüzlük ve stp.tutarının 1/2si olan 1917,74 tl. vergi ziyaı cezası kesilmişti. tekrar daireye gittiğimde ihtarname internet ortamında anında kesildiğinden(daha önce kanuni süresinden sonra beyan vermemiştim.)pişmanlık dilekçemin de dikkate alınmadığı söylendi.ihtarnameyi görmediğim için uzlaşma süresi vb.geçmişti.sözünü ettiğim firmanın hiçbir borcu, incelemesi vb. yoktu.borcu ödeyip kapattık.sizden ricam bu durumda v.d.uygulamasının doğru olup olmadığı, bu konuda mukteza isteme hakkım olup olmadığı,şikayet yoluyla maliye bakanlığına başvuru hakkımı kullanmalı mıyım?saygılarımla teşekkürler

Cevap :
Sayın Akçay, Vergi dairesinin yapmış olduğu uygulama hukuka uygundur. Vergi mahkemesinde dava açma süresini geçirmiş olduğunuzdan VUK 124.maddedeki koşulların yerine getirilmesi şartıyla önce bağlı olduğunuz vergi dairesine düzeltme talebinde bulunacaksınız. Sonra vergi dairesi tarafından düzeltme yapılmazsa sözkonusu maddeye göre Maliye Bakanlığına şikayet yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.06.2009
Soru :
Merhabalar, UFRS Eğitimlerinin 1.Bölümü yapıldı 2.Bölümü ne zaman yapılacak. Saygılarımla, Özlem ÇETİN

Cevap :
Sayın Özlem ÇETİN, UFRS eğitimlerininin 1. bölümü yaz dönemi sonrası Eylül ayından itibaren tekrar düzenlenecek. Kasım ayı içerisinde de UFRS eğtimlerimizin 2. bölümü düzenlenmeye başlayacak. Saygılarımızla, İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 18.06.2009
Soru :
Sayın Yetkili ; Emlak firması ( Ltd.Şti. ) olarak bünyemizdeki dükkanları kiraya verip kiracılarımıza fatura düzenliyoruz. Yalnız kiracılarımızdan biri çiçek satışı üzerine vergi mükellefi( Ltd.Şti. ) karşılıklı ticaretimizden dolayı bize kestiği çiçek faturalarını kiradan mahsup etmeği kalan kira bedelini ise ödemeyi teklif etti , kiracılarımızla olan ticari ilişkilerimiz nedeniyle kira bedelinin , kiracıdan alınan mal veya hizmet faturası ile mahsuplaşılması uygun mudur ? Saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şen, Kiracılarınıza kiralamış olduğunuz gayrimenkullerden elde etmiş olduğunuz kira geliri için KDV li fatura düzenleyeceksiniz. Sözkonusu tutarı kiracınız size banka yoluyla ödemek zorundadır. Kiracınızla oluşan ticari ilişkilerde onun size satmış olduğu mal ve hizmet için fatura almanız ve bedelini ödemeniz gerekir. Kira alcağınızla mahsuplaşma sistemi söz konusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.06.2009
Soru :
Selamlar. Apartman ve site yönetimleri Bölge Çalışma Müdürlüğüne dosya açmak zorundalarmı. Teşekkürler.

Cevap :
Değerli meslek Mensubu Bünyesinde sgk ya bağlı olarak işçi çalıştıranlar Bölge çalışma müdürlüğünden numara almaları gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.06.2009
Soru :
Merhaba. Yurt dışında bulunan firmaya konfeksiyon ürünleri ihraç ediyoruz. firma ürünlerin üretimini takip için firmamızda bilgisayar sistemi kuruyor. Bilgisayar sistemini firmamız temin edip bu firmaya fatura edeceğiz. KDV istisnasından yararlanırmıyız? Bu sistem için yüklendiğimiz KDV iade isteyebilirmiyiz? Teşekkür

Cevap :
Sayın Panya, Anladığımız kadarıyla sözkonusu bilgisayarın ekipmanlarını (makinelerini) yurtiçinden almış olduğunuz faturalarını, yurt dışında bulunan firmaya fatura edeceğiniz anlaşılmaktadır. Bu durumda yapmış olduğunuz işlem (ihracat) KDV'ye göre istisnai bir işlemdir. Yüklendiğiniz KDV'yi de iade talep edebilirsiniz. Bilgisayar sistemi kuran firma yurt dışında kurulu ise satın aldığınız bu hizmet için alacağınız fatura bedeline %18 KDV hesaplayıp 2 nolu KDV Beyannamesi ile KDV ödemesi yapacaksınız. Ödediğiniz bu KDV'yi 1 nolu KDV ile indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.06.2009
Soru :
işyerimden 06/04/2009 tarihinde ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılmıştım. bu konuyu odamıza dilekçe ile bildirmiştim. fakat ne yazık ki işsiz durumdayım. bana verilen 3 aylık yasal süre 06/07/2009 tarihinde dolacak. acaba bu sürenin sonunda stajım iptal mi olacak yada iş bulunca kaldığım yerden stajım devam eder mi? bu konu hakkında neler yapabilirim bilgi verirseniz çok sevinirim. iyi çalışmalar....

Cevap :
Sayın Serhat YILMAZ, 3 aylık süreniz dolduktan sonra, ekonomik kriz nedeniyle iş bulamadığınızı belirten bir dilekçeyle ikinci 3 aylık süre isteyiniz. Bu durumda olanların durumunu Ankara Merkezle görüşeceğiz. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 16.06.2009
Soru :
Merhaba, Şirket tarafından sigortalı çalışanına aldırdığı kurslar mesleki eğitim giderleri ssk primine tabimidir. (Örn:Muhasebe departmanında ki stajerin almıs olduğu yeterlılık sınavı için gördüğü kurs giderleri şirket tarafından karsılanıyor ıse ssk primine tabimidir. Yardımlarınız için teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçiye eğitim için nakit verilen ödemeler ücrete ilave edilirse SGK primine esas kazancı teşkil eder. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.06.2009
Soru :
Sayın yetkili, nisan ssk bildirgesini verirken ücrettsiz izine ayrılan çalışanlardan birinin çalışma süresini 15 gün yazıp brüt kazancını yanlışlıkla 30 günlük yazmışım. Mayıs ssk bildirgesini verirken farkettim. SSK ya eksik gün bildiriminde bulunmuştuk ücretsiz izin formunu vermiştik. Acaba fazladan ödediğimiz 15 günlük primi alacaklanabilir miyiz. Nasıl bir yol takip etmeliyim Son olarak yapılan yanlışlığın cezası varmıdır? İyi çalışmalar dilerim

Cevap :
Değerli meslek Mensubu SGK aylik prim bildirgenize düzeltme verebilirsiniz. Fazlaya ilişkin ödemenizin sonraki aydan mahsubunu talep edebilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.06.2009
Soru :
Merhabalar;danışmak istediğim konu BA-BS ile ilgili;konu hakkında acil bilgiye ihtiyacımız var.Şirketimiz adına gümrük işlemlerini yapan firma adımıza yaptığı işlemlerle ilgili faturaları tarafımıza dekont etmektedir.Sormak istediğim dekont edilen tüm faturalar ayri cari hesap gibi kayıtlara alınıp BA da beyan edilmeli mi, yoksa diğer kdv içerisinde gösterilebilir mi.Bazı dönemlerde 8000 'ni geçen aynı firmaya ait alış faturalarını dekont etmektedir gümrükçü.Yapılan işlemlerde ki faturalar hep kapalı faturalardır.Biz bugune kadar gümrük hesabı altında takip ettik ve diğer kdv içerisinde gösterdik ,bu durumda şirket olarak BA konusunda hatalımı davranıyoruz nasıl bir yol izlemeliyiz?.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kaya, Gümrük komisyoncularının dekont ekinde size göndermiş oldukları faturalar için cari hesap şeklinde takibini yapmanız gerekir. Ba formlarının tanziminde sözkonusu faturaların 8.000 TL limitine bakılarak kaydedilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.06.2009
Soru :
Merhabalar. A.Ş. ortağı, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi kişi söz konusu şirkette hizmet akdi ile çalıştırılabilinir mi? Bir mühendislik şirketi(limited şirket) sabit işyerinde mühendislik faaliyeti yürütmektedir. Kat karşılığı yapım sözleşmesi ile inşaat yapımı faaliyetine başlayacaktır. Vergi dairesine bildirim ne şekilde olmalıdır? Ada parsel numarasıyla şube işyeri açılışına ilişkin karar alıp tescil ve ilan ettirdikten sonra mı vergi dairesine bildirmeliyiz, yoksa kat karşılığı yapım sözleşmesiyle mi vergi dairesine başvuruda bulunmalıyız? Teşekkürler. İyi çalışmalar. SMMM Musa Koç

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 28/09/2008 tarih 27011 sayılı resmi gazete ; 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞ'e göre ; ........ V/6)5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. ....... Mühendislik LTD Şirketinin iştigal konusunda inşaat yapıp satma işi ile de uğraşabileceğine ilişkin düzenleme varsa, kat karşılığı yapılacak inşaat ile ilgili yapılacak muhasebe kayıtlarında inşaatın ada, pafta, parsel numarası belirtmek suretiyle hesap planı oluşturulur ve muhasebe kayıtları yapılır. Vergi hukukuna göre şantiye adresi (inşaat adresi) şube değildir. Şube tescili yaptırmanıza gerek yoktur. Yukarıda bahsettiğimiz gibi LTD şirket bünyesinde muhasebe kayıtları yapılır. Vergi dairesine inşaat işine başlanıldığına ilişkin "bilgi" verilmesi yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2009
Soru :
Sayın Üstadım Reklam hizmetleri veren bir şirketim özel halk otobüsçüleri odası ile bir reklam anlaşması yapmış bu anlaşma çerçevesinde bu odaya reklam gelirleri adı altında yapmış oldukları sözleşme gereği ödeme yapıyor .Oda da almış olduğu ücrete reklam gelirleri diye oda adına gelir makbuzu kesiyor .Kesilen bu makbuzu direk olarak gider olarak gider göstermem gerekiyor .Bu konuda her hangi bir bilgi birikimim olmadığı için görüşlerinizi rica ediyorum saygılarımla . Sm.Osman Koç

Cevap :
Sayın Koç, Meslek odaları iktisadi işletme kapsamında olmayan oda faaliyetleri ile ilgili vergi mükellefiyetleri söz konusu değildir. Bu nedenle odanın vermiş olduğu makbuzun giderleştirilebileceği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.06.2009
Soru :
Sayın yetkili,imalat yapan şirketimizde, vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralamak istiyoruz. 2 nolu kdv beyannamesi verecekmiyiz stopaj ödeyecek miyiz ? İhracat yapıyoruz ve ödediğimiz kdv yi indirim konusu yapabilir miyiz. Araç giderlerinin kdv kısımlarını iade olarak alabilir miyiz İzlememiz gereken yolu anlatırsanız çok yardımcı olursunuz. Saygılarımızla

Cevap :
Sayın Yıldırım, 2 Nolu KDV beyannamesi verilecek, beyan edilip ödenen bu KDV 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Ve kiralamaya ilişkin %20 nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenecektir. KDV iadesi hesaplamasında yüklenilen KDV oluşturulurken üretilen ürünün birim maliyetine isabet eden kısmın KDV'sini iade olarak alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.06.2009
Soru :
Öncelikle şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkür ederim. 01.06.2009 tarihi itibariyle sgk denetim elemanlarından 2 arkadaş mükellefim olan bir firmaya denetime gelmişler. Aynı bina içinde aynı ortaklık yapısına sahip biri henüz yatırım aşamasında diğeri ise aktif olarak 2 limitet şirket yer almakta. Her iki firma içinde Limited şirket ortakları şirket müdürlerinin eşleri olup; firma ortakları 4a ya göre başka firmalarda sigortalı. Müdürler ise aktif olan firmada 2000 tl ücretle tam zamanlı 4a ya göre sigortalılar. Bu denetimi yapan arkadaşlar yatırım aşamasındaki firmaya denetime geldiklerinden ille de kayden müdürlük yaptıkları gayrifaal firmada da sigortalı olmaları gerektiği konusunda ısrar ederek ve tutanak tutmuşlar ve firmadan ayrılmışlar. Denetim elemanları öğleden sonra geldiklerinden ben de ssk da dosya ancak ertesi gün açtırabildim. Burada size sormak istediğim gayrifaal olan firmadan müdürler her hangibir ücret almadıklarından ve bu müdürler aktif olan firmada tam zamanlı sigortalı olduğundan ayrıca her iki şirketinde ortaklık yapısı ve hisse nisbetleri aynı olduğundan her hangibir cezai müeyide olmaması gerekmez mi? Her ne kadar limited şirket ortaklarından ayrı tüzel kişiliğe sahip olsa da şirket ortaklarının aynı olması aynı işverene ait birden fazla işyeri tanımına bu durum uymaz mı? Hazinenin de kaybı olmadığını düşünerek bu firmalara ceza kesilmesi hukuki midir? Emsal teşkil edecek yargı kararları sizde mevcut mu?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapılan işlemi SGK iki farklı işyeri iki farklı tüzel kişik olarak görür. Bu dorultuda ipc kesebilir. Adli yola başvurup ipc ye itiraz edebilirsiniz.Ancak yargıtayın aynı konularda bile farklı zaman dilimlerinde farklı yanıtlar verdiğini hatırlatmak isterim. İlgili örnekleri yargıtayın iş hukuku ve sgk kapsamındaki başlıkları altında görebilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 04.06.2009
Soru :
Merhaba, Vakıfımıza ait İktisadi İşletmelerimizden birinin aktifinde kayıtlı olan 2 ad Taşıt Emniyete HİBE edilmiştir. Taşıtların KDV si daha önce indirim konusu yapılmıştır. Şimdi ben işlem olarak KDV Kan 30/a md dikkate alarak ve bazı muktezalar doğrultusunda hibe etmiş olduğum araçlar için daha evvel indirim yaptığım KDV dönem beyannamesinde ödeyecek şekilde kayıt yaptım ve karşılığını K.Vergisi Kan gereğince gider kaydettim vede aslında bu giderin Kan.Kab.Edilmeyen Gider olmasımı doğru olur ? yanlış bi kayıt varmıdır beni bilgilendirimisiniz lütfen ? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Alşahin, KDV konusunda yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Kamu kurumuna yapmış olduğunuz hibeyle ilgili konu KVK 10/1-c bendinde düzenlenmiştir. Madde metnine göre kurum kazancından indirebileceğiniz miktar kazancınızın %5'i ile sınırlandırılmıştır. Kazancınızın %5 ini aşan bağış ve yardımları KKEG olarak muhasebeleştirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.06.2009
Soru :
Ltd Şirketimizin Vergi mükellefiyeti olmayan şahıslardan işyeri olarak kullanılmak üzere bina alımında (sorumlu sıfatıyla) Tapu senedindeki bedel üzerinden KDV hesaplanması gereklimidir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kırca, Vergi mükellefi olmayan şahıslardan (gerçek kişi) satın alınan gayrimenkuller için KDV hesaplaması yapılmaz. Dolayısıyla gerçek kişiden satın aldığınız bina için sorumlu sıfatıyla da olsa KDV hesaplamayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.06.2009
Soru :
Sigortalı, 27/02/2006 tarihinden beri 4-a kapsamında iken, sigortalı olarak çalıştığı anonim şirkette 19/06/2006 tarihinde yönetim kurulu üyesi olmuştur.Ancak 04/09/2008 tarihinde aynı şirkette işyeri nakli nedeniyle 4-a sigortalılığı sadece üç gün kesintiye uğramıştır.Bu durumda sigortalının 04/09/2008 tarihinden beri 4-b kapsamında sigortalı olması gereklimidir? Saygılarımla.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 4/a kapsamında çalışmaya 1 gün dahi ara verilmiş olursa 4/b kapsamında olma geçerli olur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 02.06.2009
Soru :
Selam, 10/03/1967 doğum tarihim, 01/07/1985 sigorta ilk başlangıç tarihim ve şu an çalıştığım işyerinde de 01/01/1990 tarihinde çalışmaya başladım ve halen devam etmekteyim. Sorum, çalıştığım işyerinde 19 yıl 5 ay ve 7000 iş günü hizmetim var. Kendi isteğimle işten ayrılırsam kıdem tazminatımı alabilirmiyim, ssk dan yazı almama gerek varmı? müracaat edersem alabilirmiyim?, son olarak işveren kıdem tazminatımı vermek istemezse ne yapabilirim. Cevap için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Emeklilik koşullarını yerine getiren ikişinin kıdem tazminatı alabilmesi için bağlı bulunduğu kurumdan emekliliğe hak kazanmıştır ihbar/kıdem tazminatını ödeyiniz yazısını işverininiz isteyebilir. Ya da koşulları yerine getirdiğiniz emeklilik müracaatınızla kıdeminizi isteyebilirsiz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.05.2009
Soru :
değerli üstadım evinin bir bölümünde, yanında birini çalıştırmaksızın altın , gümüş ve cam boncuk gibi değerli ve değersiz madenlerle takı tasarım ve üretimi yapan müşterim gerçek usulde gelir vergisi mükellefidir. daha önce ev adresine kayıtlı bir yazarkasa almıştır.Satışlarını ise kışın okul ve derneklerin düzenlediği kermes gibi etkinliklerde gerçekleştirmekte. ayrıca yaz aylarında güneyde otel içerisinde 3-4 aylığına kiraladığı bir köşede açtığı tezgahta satmaktadır.daha evvelki uygulaması satış yapacağı yere yazarkasasını götürmek ve satışları karşılığı fiş kesmek şeklinde.Satışın yapıldığı yere ilişkin olarak merkez vergi dairesi ve yöre vergi dairesine bilgi verilmekle beraber şube kaydı yapılmamıştır. Yine güneyde bir otelde aynı faaliyete başlanması sözkonusu; sorularım : 1- Geçici olarak faaliyet gösterilen söz konusu yerle ilgili vergi dairesinde şube tescili gereklimidir. 2-Merkez adrese ait izinle satınalınmış yazarkasanın geçici sürelerle (bazen 1 hafta bazen 3-4 ay ) geçici faaliyet gösterilen yerde kullanılmasında vergi yasaları açısından bir usulsüzlük sözkonusumudur.

Cevap :
Sayın Özgür, Geçici olarak da olsa merkez dışında satış yapılan yerlere ilişkin bilgilendirmenin vergi dairesine yapılması gerekir. Merkez dışındaki şube veya satış yerlerinde 3100 sayılı ödeme kaydedici cihaz kullanımı yasası ile ayrıca yazar kasa bulundurması ve kullanması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.05.2009
Soru :
Merhabalar, Meslek mevzuatı ile ilgili bir konuda bilgi rica ediyorum. Bağımlı olarak çalışan meslek mensubu SMMM veya YMM ler mevzuatın 2. maddesinde yazılı (tahlil, denetim,bilirkişi vs. ve bunlarla ilgili raporlar)işleri yapabilirler mi? Cevabınız için teşekkürler

Cevap :
Sayın Erbek, Bağımlı çalışanlar tahlil, denetim raporlarını düzenleyemezler. Bilirkişilik konusunda bir kısıtlama yoktur. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 28.05.2009
Soru :
İyi Çalışmalar, Şirketimize 2009 yılında SGK denetim elemanlarınca tutanak tutuldu. Tutanakta işe giriş tarihleri 2008 olan işçiler var. Geriye dönük İşe Giriş Bildirgelerini verdik. 1- 2008 yılı Muhtasar Beyannemelerini pişmanlıkla mı vereceğim. Cezası ne olur? 2- Kurumlar Geçici Verg.Beyn.ve Kurumlar Verg. Beyn. düzeltmem gerekiyor mu ? Gerekiyorsa ne şekilde vermem gerekiyor. Yol göstermenizi rica ederim.

Cevap :
Sayın Karagöz, 1- VUK 371.maddedeki hükümleri taşımadığınız için beyannameniz pişmanlıkla kabul edilmez. Kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyanname şeklinde verilir. Tarh edilen vergiye vergi ziyaı cezası 1/2 olarak kesilir. 2- Yapılan bu ödeme Kurumlar Vergisi Kanununa göre kanunen kabul edilmeyen gider olarak 2009 yılında muhasebeleştirileceği için 2008 yılına ilişkin kurum geçici ve kurumlar vergisi beyannamesinde bir düzeltme yapmayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.05.2009
Soru :
merhabalar.sorum; faaliyetimi sürdürdüğüm binanın bodrum katını arşiv olarak kullanmak istiyorum. bunun için odaya da başvurmam gerekirmi ? ve yasal olarak bi sakıncası varmı? şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Şen, Arşiv veya depo olarak kullandığınız yer için odaya bilgi vermeniz gerekmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2009
Soru :
Mrb Şirketimizde 2008 yılı kar dağıtımı yaptık şirket ortakları 2009 yılı içinde yıllık gelir vergisi beyannemesi vererek elde etmiş olduğu menkul sermeye iradını beyan etmiştir sorum şu verdiğimiz yıllık gelir vergisinde kesilen stopajdan dolayı iade edilecek vergi ortaya çıkmıştır biz bu vergi alacağını nakit olarak vergi dairesinden almayı düşünüyoruz bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz bununla ilgili her hangi bir form varmıdır teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, GVK 252 nolu Genel Tebliğini inceleyiniz. Tebliğ ekinde bulunan formu doldurarak vergi dairesine müracat ederek iade talebinde bulunabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2009
Soru :
Şuanda emekli sandığına tabi bir doktor muayanehanesi olup özel bir hastahanede üst düzey yönetici olarak part time çalışmak istiyor bu doktorun sosyal güvencesi ve vergi açısından nasıl bir işlem yapmak gerekiyor.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Atasoy, Vergi hukukuna göre bahsettiğiniz doktor müşteriniz serbest, kamu hastanesive özel hastande çalışmasının herhangi bir yasaklaması sözkonusu değildir. Emekli sandığına tabi prim ödediği için (4c) özel hastanedeki çalışmasından dolayı SSK (4a) kesintisi yapılmayacaktır. Almış olduğu ücret için bordro tanzim edilerek GV ve DV kesintisi yapılacaktır. Ancak TBMM gündeminde olan bir yasa ile yakın gelecekte bu tür hekimlerin kamu hastanelerinde çalışmaları yasaklanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2009
Soru :
İYİ GÜNLER SAYIN HOCAM. ACİL ÖNEMLİ BİR SORUM OLACAKTI. KALIP VE PLASTİK EŞYA İMALATI YAPAN SANAYİCİ BİR MÜŞTERİMİZ VAR. BU FİRMA KENDİ İMALATANI YAPTIĞI PLASTİK EŞYALARIN KALIPLARINI DA KENDİ ŞİRKET İÇİNDE VE KENDİ PERSONELİYLE BİRLİKTE YAPIYOR (GEREKLİ HER TÜRLÜ ARAÇ, MAKİNA, ELAMAN VE TEKNOLOJİ SİSTEMİ MEVCUT FİRMADA). BU FİRMA YAPTIĞI KALIPLARIN MALZEMELERİNİ (KALIP İMALATI İÇİN GEREKLİ HAMMADDE, DEMİR ÇELİK, YAĞ, CİVATA, RULMAN, HIRDAVAT) GİBİ MALZEME İHTİYAÇLARINI FİRMA DIŞINDAN TEDARİK EDEREK KENDİ EKİPMANIYLA İSTEDİĞİ KALIPLARIN İMALATINI YAPIYOR. MUHASEBE OLARAK YAPILAN BU KALIPLARIN AKTİFE KAYDI NASIL OLACAK ? BENİM YAPTIĞIM KAYIT MALZEMELERİ 150 HESAPTA, İŞÇİLİKLERİ 720 HESAPTA, KİRA, ELEKTRİK, AMORTİSMAN GİBİ GİDERLERİ 730 HESAP TA İŞLEYİP, SONRA 151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABINA, DAHA SONRA İSE 152 MAMÜLLER HESABINDA KALIP İMALATI HESABINDAN KALIP İMALATI TAMAMEN BİTTİĞİNDE İSE 253 TESİS MAKİNA CİHAZLAR HESABI BORÇLU 152 MAMÜLLER HESABI ALACAKLI KAYIT YAPARAK HESAPLARI KAPATIYORUM. YAPMAM GEREKEN HERHANGİ BİR BAŞKA BİR MUHASEBE KAYIT BELGE V.S. VAR MI ? BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Çeken, Yapmış olduğunuz muhasebe işlemleri doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.05.2009
Soru :
Sayın danışman; Kurumlar vergisi mükellefi şirket ortağının çocuklarına ait eğitim harcamaları gider olarak gösterilir mi? Gelir vergisinde de durum aynı mıdır? Teşekkürederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Kurumlar Vergi Mükellefi ortaklara kar dağıtılması halinde ve elde edilen Kar payının yıllık Gelir Vergisi Beyannames ile Menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi durumunda GVK 89/2 madde hükmündeki şartların oluşması halinde çocuklarının eğitim harcamalarını matrahtan indirebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.05.2009
Soru :
Sayın Danışma birimi,Anonim şirketin Yönetim kurulu üyeleri hisselerini tamamen devredecek ortaklıktan ayrılacaklar.Devri noterden yaptığım anda şirket organsız kalıyor.Bu durum da (Genel kurula davet Yönetim kurulu tarafından yapıldığından) 2007-2008 genel kurullarını nasıl yapmalıyım. Yeni hissedarların Yönetim Kuruluna seçimi nasıl olacak ?Ticaret sicilden net bilgi alamıyorum .Şimdiden vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Anonim Şirketlerde Hisse devirleri noterden yapılma zorunluluğu yoktur.A.Ş organsız kalmaması için sembolik hisse bırakarak genel kurulları yapıp, yeni Yönetimi belirledikten sonra kalan hisseleri devir edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.05.2009
Soru :
SÜRÜCÜ KURSLARINDA 2009 YILINDA TARİFE OLARAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN HERHANGİ BİR BİLGİ VE TARİFE VERİLMEMİŞ OLUP BU YILA AİT ÜCRETLENDİRME YAPILIRKEN HANGİ TUTAR BAZ ALINACAKTIR.KENDİMİZİN YAPACAĞI BİR ÜCRETLENDİRMEDENMİ YOKSA TARİFE ALACAĞIMIZ BAŞKA BİR KURUM VARMI.YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İSTİŞARE VE GÖRÜŞMELERDE HERHANGİ BİR SONUCA VARILAMADIĞINDAN TARAFINIZDAN BİLGİ İSTEME GEREĞİNİ DUYDUM.İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Keleş, Meslek odaları tarafından yayımlanmamış ücret tarifesi yoksa, serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde arz talep dengesine göre fiyatı kendiniz belirleyebilirsiniz. Sürücü kurslarının ücret tarifesi için bağlı olduğunuz ilçenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgi ve görüş almanızı tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.05.2009
Soru :
İyi günler. İnşaat taahhüt işi yapan firmamız, kamu ihalesi ile yapı-onarım işi almıştır. İş bitiminde faturamızı keserken kdv %18 olarak mı kesmeliyiz? KDV tevkifatı veya stopaj kesintisi uygulamamız gerekiyor mu? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Gül, İnşaat ,tahhüt ve onarım işlerinde KDV oranı % 18 dir.GVK 42. Madde kapsamındaki Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde ödenen istihkak bedellerinden % 3 Gelir Vergisi tevkifatı yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.05.2009
Soru :
denizli şubemizdeki eleman için şirketimiz adına ev kiralamamız durumunda sadece kira stopajı ödememiz yeterli mi? yada nasıl bir yol izlemeliyiz. cvp için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Turmuş, Vergi mükelleflerinin merkezleri dışında ticari faaliyette bulunmaları halinde Merkezdeki Vergi dairesine bilgi verilir. Belge düzeninde (şube ile ilgili Yazar kasa ,fatura ,Sevk irsaliyesi) gerekli işlemler yapılır.Şubenin bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna mürcaat edilir.Şubenin bulunduğu yerde Kira ödemesi ve Ücret ödemesi varsa ilgili yerde Muhtasar mükellefiyeti açılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.05.2009
Soru :
öncelikle kolay gelsin. bir limidet şirketimiz şirketi yabancı uyruklu kişilere satmak istemektedir. şirketimizin öz sermayesi 656.000 tl 3.000.000 tl satmak istiyorlar. alıcı 3.000.000 tl resmi olmasını istiyor bu durumda aradaki kazançın vergilendirilmesi nasıl olacak herhangi bir istisnası yada yolu varmı aradaki farkı değer artış kazançı olarak vergilendirecekmiyiz. şirketimiz 4 yıllık birde a.ş. olsaydı bir fark olurmuydu kaynak veya bilgi verirseniz sevinirim. kolay gelsin iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Çay, Şirket Tüzel kişiliği satılmaz.Şirketin ortakları hisselerini satarlar.Ortakların payının Şirketteki kayıtlı nominal bedeli ile satış bedeli arasındaki olumlu fark Değer artışına kazancına tabidir. A.Ş. Hisse satışlarında Hisse senedi veya Geçici ilmühaber olması koşulu ile En az iki yıl elde tutulup satılan Hisseler için herhangi bir değer artışı hesaplanmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.05.2009
Soru :
Yeni Vakıflar yasasının 43/2 maddesi gereği vakıflar iç denetim yaptırmak zorundadırlar. SAdece 2008 yılı için denetçi sertifikası almayan SMMM lerde iç denetim yapabileceklerini vakıflar beyan etmiştir. Bu iç denetim nasıl yapılacaktır. Bu konuda bir format yada örnek yayınlayabilirmisiniz.(hazıran ayına kadar verilmesi gerekir) Saygılarımla,

Cevap :
Bahsetmiş olduğunuz vakıfların iç denetimine ilişkin olarak yayımlanmış veya geliştirilmiş bir rapor formatı mevcut değildir.Ancak YMM düzenlemiş oldukları ve sm,smmm ve ymm Genel tebliğ eklerinde bulunan rapor formatlarından yararlanabilirsiniz Danışma Birimi


 

Tarih : 18.05.2009
Soru :
Sayın Yetkili ; Sigortalı Kapıcı çalıştıran bir apartmanda , Kapıcı nın işine son verilmek isteniyor. Aylık ücreti Gelir Vergisi ve Damga vergisinden muaf olan kapıcının , işine işveren ( apartman yönetimi ) tarafından son verilmesi halinde , Kapıcının Kıdem tazminatı ile İhbar tazminatı hesaplanırken , Gelir Vergisi ile Damga Vergisi kesintisi yapılmalı mıdır ? Apartman yönetimine Vergi dairesinden Muhtasar yönünden vergi mükellefiyeti açılmalı mıdır ? Kapıcının işsizlik maaşı karşısındaki durumu nedir ? Saygılar sunar , iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şen, İhbar ve kıdem tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi hesaplanmayacak, muhtasar beyanı ve mükellefiyeti söz konusu olmayacaktır. İşsizlik sigortası ödeneği için de İAB formunu doldurup işveren olarak sizin 15 gün içinde İŞKUR'a formun bir sureti verilecek, bir suret de işten çıkarılan çalışana verilecektir. İşsizlik sigortasını hak etmişse çalışan bu ödeneği alacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.05.2009
Soru :
merhaba, mart 09 yeterlilik sınavında sm den smmm ye geçiş için hak kazandım.smmm ruhsatı için gerekli evraklar nelerdir? gerekli evraklar bölümüne baktığımda bu evrakların birçoğunu sm ruhsatı alırken zaten vermiştim.Tekrar hazırlanması gerekiyor mu? Birde ödeyeceğim ücret hk.bilgi verirseniz çok sevinirim.

Cevap :
Sayın Yenice, Dosyanızın güncellenmesi açısından web sayfamızda belirtilen Unvan Değişikliği için istenen evrakları hazırlamanız Gerekmektedir. Ruhsat Harcı 1.050.00-TL olup, TÜRMOB tarafından tarafınıza gönderilen sınav sonuç belgenizde belirtilmektedir.Saygılarımızla. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 15.05.2009
Soru :
Sayın Yetkili ; Ssk lı kapıcı çalıştıran bir Apartmanın işletme defteri nasıl yazılır ? apartman KDV mükellefi olmadığı için, Gider sayfasındaki , Matrah – Kdv – Genel Toplam sütunlarındaki KDV sütununa rakam yazılacak mı ? makbuz veya tutanak karşılığı ödenen tamirat bedelleri GİDER yazılabilir mi ? Apartman yönetiminin banka hesaplarına yatan AİDAT bedelleri , işletme defterinde GELİR yazılabilir mi ? yıl sonu işletme hesap özeti çıkarılır mı ? saygılar sunar , iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şen, Apartman yönetimlerinin tutmuş oldukları gelir-gider defterlerine (işletme defteri) yapılan harcamalar belge karşılığı KDV dahil gider bölümüne, alınan aidat tutarları gelir hesabına kaydedilir. Apartman yönetimlerinin vergi mükellefiyeti olmadıkları için VUK hükümlerine göre belge düzenlemek ve kullanmak zorunda da değillerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.05.2009
Soru :
1- Bilirkişi olmak için ne yapmam gerekiyor? 2- Sektörel uzmanlık eğitimleriniz varmı? Varsa bu eğitimlerin zamanı süreci nedir?Sertifika veriliyor mu?

Cevap :
Sayın Kefeli, Eylül ayında Adalet Komisyonuna başvuru yapmanız gerekiyor. Duyuru geldiğinde bizde sitemizde yayınlıyoruz. Eğitimlere ilişkin bütün duyurular sitemizdedir. Ayrıca 315 84 00 dan Eğitim Birimi ni isterseniz size detaylı bilgi verilecektir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 14.05.2009
Soru :
İyi Çalışmalar. Şirketimizin merkezi And.yakasında. İkitelli'de büyük bir mağaza içersinde ki standa kendi ürünlerini koyarak kendi fatura, yazar kasasını kullanarak mal satacak. Pos makinası da alması gerekecek. Bu durumda; - Şube açılışı mı yapacak?(Tic.sicile tescil olacak mı) - Merkezde kullandığı fatura, yazar kasayı kullanarak satış yapabilir mi?

Cevap :
Sayın Kemal, Şube açılışı yapılıp ticaret siciline tescil ettirilecek, yeni bir yazar kasa alınabileceği gibi merkezinizde bulunan fazla bir yazar kasa varsa vergi dairesine bilgi vermek suretiyle mevcut yazarkasayı da kullanabilirsiniz. Yeni açacağınız şubede şube adresini içeren fatura bastırıp kullanmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.05.2009
Soru :
Sayın Üstadım, benim sorum 5811 sayılı Varlık Barışı ile ilgili.Kuyumcu olan bir mükellefime yurtiçinde elde edilen (altın) beyan ettim ve varlık barışına göre vergisini ödedim..Üstadların görüşlerine göre altı ay içerisinde özel bir fon hesabında sermayeye ilave edilmesi gerektiği.Ancak muhasebe kaydı nasıl olmalı.Cevabınız için teşekkürler.

Cevap :
Sayın Demirhan, Muhasebe kaydı 153 hesap borçlu, 549 hesap alacaklı; daha sonra da 549 hesap borçlu, 500 hesap alacaklı olarak kayıt yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.05.2009
Soru :
sayın danışma birimi üstadım, yurdışında eğitim vermek isteyen bir öğrenci danışmanlık firması kurmak istiyoruz. Yurtdışındaki bir okul ile anlaşıp, Türkiye'den öğrenci göndermeyi planlıyoruz. Durumu K.D.V ve V.U.K. açısından değerlendirdirir isek, nasıl hareket etmek zorundayız.. ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Eren, Faaliyete geçireceğiniz şirket Türkiye'den yurt dışına öğrenci gönderme hizmeti için elde etmiş olduğu geliri KDV hesaplayıp fatura kesmeniz gerekir. Diğer ticari işletmelerde ve kurumlarda yerine getirilmesi gereken yükümlülükler sizin kuracağınız firma için de geçerli yükümlülüklerdir. (Defter tutma, beyanname,bildirge, bildirim verme...)Konuyla ilgili yurt dışından hizmet satın alınması veya masraf oluşması halinde bu işlemden dolayı sorumlu sıfatıyla KDV ödemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.05.2009
Soru :
Toptan yedek parça satışı yapan firmamız almış olduğu demiryolu kaynak ihale karşılığında yapmış olduğu giderleri 740 hs takip etmektedir.Bu iş ile ilgili henüz iş bitimi tamamlanmadığı için fatura kesilmemiştir.Bizim bu iş ile ilgili yapmış olduğumuz giderleri (işcilik,mlz vb)geçiçi vergi döneminde hangi hesaba aktarmamız gerekir.K/z mi yoksa 17 grup hesapları mı yardımcı olursanız sevirinirim iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Acar, Yapmış olduğunuz işlem yıllara sari inşaat işi değildir. Bu nedenle 17'li hesabı kullanamazsınız. Yedek parça işinin yanısıra demiryolu kaynak ihale işinin bir hizmet teslimi olduğunu düşünerek muhasebe kayıtlarında 74'lü hesapları kullanın. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2009
Soru :
31,05,2008tarihinde Serbest Meslek Faaliyetime son verdim.Serbest Meslek Stopaj kesintilerinden dolayı mahsubunu yapamadığım,Vergi alacağım bulunmaktadır.Bu alacağımı nakit istemeyip üçüncü sahıs borçlarına mahsubunu taleb edebilirmiyim.

Cevap :
Sayın Sekman, Bahsetmiş olduğunuz gelir vergisi stopaj alacağınızı 252 Nolu GVK Genel Tebliğ ekinde bulunan formu doldurup bağlı olduğunuz vergi dairesine dilekçe ile vererek, kendi vergi borçlarınıza mahsubunu isteyebilir ya da nakit iade talebinde bulunabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2009
Soru :
konfeksiyon üretimini fason olarak yaptıran bir mükellefimiz fason baskı ve fason dikim yaptırıyor. hatalı baskı yapılan ve dikilen malların satış değeri üzerinden baskıcı veya dikimcilere ya malı verip hesaplarından düşüyor. Yada malın satış fiyatından bir yarısını yansıtıp malı defolu olarak kendisi satıyor. Baskıcı bize %18 kdv oranı ile ft. kesiyor. bu durumda biz malı satış fiyatının yarısını baskıcıya yansıtırken hangi oranda ft. keseceğiz. teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Taşdemir, Yapmış olduğunuz işlem bir hizmet satışı olduğundan uygulayacağınız KDV oranı %18 olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2009
Soru :
Bir mükellefim A.Ş. yönetim kurulu üyeliği nedeniyle Bağkura 2002 yılında kaydını yaptırmış ancak hiç prim ödememiştir. Bu arada 2007 senesinde SSK girişi yaptırmış ve halen devam etmektedir.2009/17 sayılı genelgedeki 3 no.lu örnek vakaya göre Bağkura müracaat edip Bağkur üyeliğini tamamen sonlandırabilir mi ve bunun için hangi belgeleri ibraz etmesi gerekir? Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 2002 yılında başalatılan ve halen devam etmekte olan Bağkur borçlarınızı ve sürelerinizin silinmesi işlemini yapabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 29.04.2009
Soru :
Ben şuan bir şirkette ymm sözleşmeli (denetim altında) staj yapmaktayım. Temmuz yeterlilik sınavı içinde başvuruda bulundum. Şuanda bir arkadaşımız da smmm sözleşmeli olarak mayıs ayında staj başlatmak istiyor. Bu şekilde aynı şirkette iki kişi staj yapabilirmi. Benim sınavım açısından sorun olurmu. Ayrıca mayıs ayında vergi dairemiz değişiyor stajın bitmesine 1 ay kaldığı halde bu gibi değişiklikleri yine tarafınıza bildirmem gerekiyormu. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Çiğdem ÇOLAK, Sayın ilgili, Bir şirkette meslek mensubu sayısı kadar aday staj yapabilir. Stajınızın bitmesine 1 gün süre de kalsa şirketler ilgili tüm değişikliklerin bildirilmesi gerekiyor. Ancak vergi dairesi şirketin cirosundaki artış nedeniyle olmuşsa getirmenize gerek yoktur. Adres değişikliklerinde vergi levhası önem kazanmaktadır. Ayrıca SSK düzeltmeleri de istenmektedir. Sizin durumunuz buna uymuyorsa getirmenize gerek yoktur. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 27.04.2009
Soru :
iyi günler, şirketimizde doğum yapmış olan elemanımıza ayrıca para yardımı yapmak istiyoruz.ödediğimiz bu para 770 de gider olarak gösterilebilir mi?bide bu gider en fazla maaşının kaç katı olabilir bi sınır var mı? teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Gürkan, Sınır olmaksızın ne kadar isterseniz o kadar ödeme yapabilirsiniz. Ancak yapmış olduğunuz ödeme ücret bordrosuna dahil edilerek (SGK+GV+DV) gerekli kesintiler yapılmak suretiyle ücret olarak giderleştirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.04.2009
Soru :
Sayın Danışma Kurulu Üyeleri Ben 11/2004 Tarihinde SMMM belgemi aldım ve aynı tarihte vergi kaydı mükellefiyetimi açtırarak faaliyetime başladım.2005 yılında da faaliyetim devam etti ve 2005 yılı sonunda vergi mükellefiyetimi kapatarak,Serbest Muhesebeci İbrahim Doğan Yüzbaşıoğlu firmasında Bağımlı çalıştmaya başladım. 2006 yılı ve 2007 yılı bağımlı çalıştıktan sonra,2008 yılında tekrar mükellefiyetimi açtırdım.Öğrenmek istediğim konu YMM sınavlarına girebilmek için ön koşul olan 10 yıl mali müşavirlik yapma şartına göre 2004 yılı tam yıl olarak sayılacakmı ve bağımlı çalıştığım iki senede kabul edilecekmi,bağımlı çalıştığım firmanın da şahıs firması olduğunu göz önüne alarak soruma vereceğiniz cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yüzbaşıoğlu, İlgisi nedeniyle TESMER Başkanlığı'na yönlendirilmiştir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 22.04.2009
Soru :
ÖNCELİKLE İLGİNİZE VE DUYARLILIĞNIZA TEŞEKKÜR EDERİM... SORUM ŞUDUR: YABANCI ÜLKEDE KURULAN ŞİRKETE BİZİM ŞİRKETİMİZ %85 HİSSE İLE İŞTİRAK ETMİŞTİR VE HİSSE KARŞILIĞI SERMAYE PAYINI USD OLARAK BANKA YOLU İLE ÖDEMİŞTİR. BEN GECİCİ VERGİ VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARINDA GÖNDERİLEN SERMAYE İÇİN DEĞERLEME YAPMAM GEREKLİMİDİR...

Cevap :
Sayın Korkmaz, Şirketlerin yerli veya yabancı şirketlere iştirakçi olmaları halinde iştirak bedelinin TL veya yabancı para cinsinden yapılmasının önemli olmadığı düşüncesindeyiz. Çünkü, taahhüt edilen bir sermaye yerine getirilmiştir. 242 hesap borçlandırılmış 102 hesap alacaklandırılmıştır. Dolayısıyla şirket olarak değerlemeye tabi tutacağınız parasal bir kıymet kalmadığı kanaatindeyiz. İştirakiniz şirketiniz için bir ticari alacak değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2009
Soru :
Merhaba; Bir mükellefim, çinden aldığı malı hiç Türkiyeye getirmeden y.dışındaki firmalara transit ticaret yolu satmaktadır. Mal bedelleri mükellefin banka hesabı üzerinden gelmekte ve çindeki satıcı firmaya ödenmektedir. 1- Bu işlemler Transit ticaret kapsamında olduğu için KDV beyannamesinde ihracat ve ithalat işlemi olarak gösterilmesi gerekir mi? 2- Bu işlemleri BA-BS formunda göstermemiz gerekir mi? 3- Bu işlemlerin muhasebe kaydında alışlar 157 stok hesabına satışlar 601 Y.dışı satış hesabına işlenmektedir. Eğer KDV ve BA-BS formlarında ikisinde de veya herhangi birinde beyan edilmemesi, ilerideki bir çapraz kontrolde bu alış ve satışların inceleme sebebi olma ihtimali var mıdır? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. SAygılar

Cevap :
Sayın Yaraş, 1-Transit ticaretle ilgili işlemler KDV Beyannamesinde gösterilmez. (Sözkonusu ticaret ne yurtiçi teslimi ne de ihracat istisnasına sahip yurtdışı teslimidir). 2-Sözkonusu satış ve alışları Ba-Bs formlarında göstereceksiniz. Bu alışları 153 ve 601 hesapların altında transit ticarete ilişkin alt hesap açarak kaydını yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2009
Soru :
sayın yetkili, anonim şirket hissedarları(aile şirketi) kendi şirketlerinden sigortalı olarak gösteriliyorlar ve neredeyse emekli olacaklar.Yönetim kurulu başkanı olan ortak ssk dan emekli,başkan yardımcısını ssk veya bağkuru yok y.k.üyesi ise şirkette sigortalı.4.ortak ta şirkette sigortalı bu durumun doğru olmadığını beyan ettim ama eski çalışan bişey olmaz demiş ben mi yanlış biliyorum acaba bu durumun cezası veya yaptırımı yok mu acaba saygılarımla,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Anonim Şirketlerin YönetimKurulu ÜyesiOlan Ortakları 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonimşirketlerin kurucu ortakları ve yönetimkurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetimkurulu üyesi olan ortakları yönetimkuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Anonimşirketlerde şirket ortağı olmayan yönetimkurulu üyeleri 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. 5510 sayılıKanunun geçici 22 ncimaddesi ile 1479 sayılıKanuna göre 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılıklarını devamettirmek isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) Kuruma yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devamettirilecektir. 01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 22.04.2009
Soru :
Sayın yetkili, bir şirkette bordrolu çalışan bir kişi başka bir şirketin (bu şirket a.ş.dir) ortağı olup yönetim kurulu başkanlığını yapabilir mi Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Yılmaz, Yasa ve çalışma usul esaslarına göre çalışamaz, sadece ortağı olabilir ancak imza yetkisi alamaz (ykk üyesi, şirket müdürü..vb) olmaması gerekmektedir. İyi çalışamlar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 21.04.2009
Soru :
Merhaba. 1- Alüminyum profil imalatı yapan firma üretim esnasında çıkan hurdaları irsaliye ile billet(hammadde) imalatı yapan firmaya gönderdiğinde geri dönüşümünü yaparken billet fason işçiliği faturası kesimi tevkifatlı fatura ile mi, yoksa Kdv %18 olarak mı olacak? 2- Alüminyum profil imalatı yapan firma irsaliye ile müşterinden gelen hurdayı işledikten sonra faturasını alüminyum profil işçiliğini Kdv %18 olarak mı, yada tevkifatlı fatura mı kesmesi gerekir?

Cevap :
Sayın Hurda olarak alınan metallerin hurda olarak satılması halinde KDV söz konusu olmayacaktır. Hurda metal üzerinden işçilik sarfedilerek yeni bir ürün elde ediliyorsa %18 KDV'ye tabi tutulacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2009
Soru :
Sayın Üstadım, 2008 Yılı kurumlar vergisi beyanını verirken ekler bölümdeki yabancı para pazisyonuna ilişkin bilgi formuna ilikşn biançomuzda yabancı para cinsınden hiçbir hareketimiz yoktur. Buna ragmen bu formu bosta dahi olsa vermek zorundamıyız.verilmezse özel usulszlük cezası kesilir mi? iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Dinçsay, Elektronik ortamda KV Beyannamesinin ekindeki söz konusu formun doldurmadan (boş da olsa) size gelen uyarıya tamam diyerek geçebilirsiniz. Dövizli işleminiz yoksa bu form doldurulmayacaktır. Bununla ilgili özel usulsüzlük cezası söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2009
Soru :
Sayın hocam, sigorta acentası aktifinde kayıtlı demirbaşları satarken, kdv açısından nasıl bir yol izleyecek. fatura tasdik ettirip kdv mükellefiyetimi açtırması gerekiyo?.yardımınız için sağolun, iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Taştekin, Aktifte kayıtlı demirbaş satışlarında ve buna benzer işlemlerde KDV mükellefiyeti yoksa sadece bu işlem için KDV mükellefiyeti açtırılıp KDV Beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı matbaalardan veya noterlerce fatura tasdik ettirip kullanmak zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2009
Soru :
Merhaba. Bilindiği üzere alüminyum profil üretiminde satışalarda tevkifatlı kdv uygulanmaktadır. Piyasada firmalar tevkifatlı kdv uygulaması yapmamak için mülterisinden hurda alıyor ve müşterisine alüminyum profil işçiliği (KDV %18) faturası kesiyorlar. Bu şekilde tevkifatdan kaçınıyorlar. Mevzuat gereği doğru bir uygulamamıdır. Bilgilendirmenizi rica ederim.

Cevap :
Sayın Yurtsever, Mevzuat gereği uygulama yanlış bir uygulamadır. İdarenin ve denetim elemanlarının tespiti halinde söz konusu mükellefler hakkında cezai işlem yapılır. Çevrenizde veya bilgi sahibi olduğunuz mükellefleri İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bildiriniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2009
Soru :
İyi Günler. Almış olduğumuz malın bedelini 1 ay geç ödeedik.Bununla ilgili şirketimize vade farkı faturası düzenlendi.Bu faturayı malın maliyetinemi yoksa finansman giderinemi yazmamız gerekir? Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Ak, Vade farklarının finansman giderlerinde takip edilmesi kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2009
Soru :
Merhaba, Son yapılan düzenleme ile yazılım KDV oranı % 8 e indirilmiştir. Söz konusu yazılımlar ile ilgili verilen eğitim ve destek hizmetleri için KDV oranı % 18 olarak uygulanmaya devam edilecek midir? Listede hizmetlerle ilgili herhangibir bilgi yer almamaktadır.

Cevap :
Sayın Yılmaz, BKK tarafından KDV oranı %8'e indirilen bilgi işlem makineleri ve tertibatlarıdır. Yazılım hizmetleri, konuya ilişkin olarak eğitim destek hizmetlerinde de KDV oranı %18 uygulanmaya devam edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2009
Soru :
İyi günler İSMMMO Danışma Birimi... Müşavirliğini yaptığımız yabancı dil eğitimi veren kurumda öğrencilerle öncelikle verilecek eğitim için sözleşme yapılmaktadır. Örneğin sözleşmede belirli bir süreyi kapsayan peşin fiyatı 1.000,00TL olan eğitim ücreti, vadeli olarak tahsil edilecekse 1.300,00TL(KDV hariç)olmaktadır. Bu öğrencilere fatura 1.000,00TL üzerinden kesilip 300,00TL'si gelir olarak mı muhasebe kayıtlarına intikal ettirilecek, yoksa 1.300,00TL'nin tamamı için mi fatura kesilecektir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Arslan, Ödemenin nihai tutarı üzerinden fatura kesilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2009
Soru :
Mart ayında konsolosluğa fatura kestim.kdv muaf olduğuna dair yazı verdi ve fat.kestim.kdv beyn.e-beyn.hazırlarken nasıl belirticem, kdv tutarını.şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özkan, KDV Kanunu 15.maddesine göre diplomatik istisnaların uygulanabilmesi için konsolosluktan aldığınız belgeyi, sizde kalan fatura nüshası ile muhafaza edin. Konsolosluğa yapılan bu satışı E-KDV Beyannamesinde tam istisnalar bölümünde ilgili seçeneği seçerek beyan edin. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2009
Soru :
Bir arkadaşım adına soru sormak istiyorum.Kendisi babasından yetim aylığı alıyor.Emekliliği için 470 gün eksiği var,bunu isteğe bağlı olarak ödemek maaşını almasını engellermi, emekli olunca yetim maaşı kesilir mi? İlginize teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Hak sahiplerinin çalışması halinde hak sahibi olarak aylıkları kesilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 15.04.2009
Soru :
İmalatcı bir firma Üretim artaıkları(hurdayı) A firmasına KDV'siz satmakta. Hurdayı alan A firması aynı hurdayı KDV'siz olarak B firmasına satabilir mi, Bu konuda çelişkili yorumlar almaktayı Saygılar, Yılmaz BAĞ

Cevap :
Sayın Bağ, KDV Kanunu 17.maddesinin 4-g fıkrada belirtilen maddelere ilişkin hurda ve atıklarının mamule dönüştürülmeden olduğu gibi değişik mükelleflere teslimi KDV'den istisna edilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.04.2009
Soru :
2007 eylül stajyeriyim. Odanın kursuna gittim ve 4-5 temmuz sınavlarına katılacağım. 5 temmuza kadar çalışacağıma dair taahhütname yide verdim. Peki mayıs başında işyeri değişikliği yapıp 5 temmuza kadar başka bir firmada staj yapsam sorun olurmu.

Cevap :
Sayın Ömer KONUKCU, Stajınızın kesin bitim tarihi normal şartlarda en az 30 Mayıs olacaktır. Buna göre Mayıs başında yapacağınız iş değişikliği evraklarının tümünü biran önce odamıza getirmeniz gerekmektedir. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 15.04.2009
Soru :
Merhaba, Kurumlar Vergi Beyannamesinde Bilanço dipnotları doldurulurken 18 No.lu Duran varlık hareketleri adlı sorunun b şıkkında b- Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan duran varlık hareketleri adlı soruda 1- Duran varlığı aktife giriş maliyetimi, yoksa 2- Duran varlığın elden çıkarıldığı veya hurdaya ayrıldığı dönemdeki yani amortisman düşülmüş halimi kasdedilmektedir. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Kapancı, Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan duran varlığın hesaplarınızdaki kayıtlı değeri bu kısma yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2009
Soru :
sayın yetkili,bildiğimiz gibi eğitim ve sağlık harcamaları gelir vergisinden indirim konusu yapılıyor. Mükellefin eczaneden aldığı ilaç fatura veya fişleri ilgili ayda mı gidere işlicez yoksa gelir vergisi verileceği zaman beyannameden indirim konusumu yapıcağız.Ayrıca bu fişlerdeki kdv yi indirim konusu yapabilirmiyiz?

Cevap :
Sayın Aykırı, Gelir Vergisi mükelleflerinin kendileri, eşleri ve küçük çocukları için yapmış oldukları eğitim ve sağlık harcamaları kayıtlara gider olarak işlenmez. KDV si indirilemez. Bu masraflar sadece yıllık beyanname üzerinden GVK 89.maddesindeki şartlarla, bu maddede belirtilen kişilerden alındığı takdirde yine belirtilen oranda indirilir. GVK 89.maddesini dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2009
Soru :
merhaba stajım 1.5.2008 de başladı yıl sonunda 31.12 olarak staj notu teslim ettim. Bir yıl dolduğu için 4 aylık süre için tekrar staj notu almam gerekiyormu? Yada yıl sonunda teslim edebiliyormuyum?

Cevap :
Sayın Öznur KARACA, Aslen, aday aynı yerde çalışmaya devam ediyorsa yıl sonu gözetilmeden 1.yılın sonunda getirilmelidir. Ancak siz daha önce almışsınız. 4 aylık kısım için tekrar almanıza gerek yok bu yıl sonunda yeniden alınız. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 12.04.2009
Soru :
Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Benim sorum şöyle. Fast food ve büfecilik işi ile uğraşan mükellefim var. Dışarıya telefon siparişleri ile motorsiklet ile servis de yapılmakta. Dışarıya sipariş götürürken o mala ait ÖKC cihaz fişini de yanına alarak ürünle beraber motorlu servis görevlisi götürüp müşteriye teslimat yapıyor.Ancak bu yılbaşından beri vergi daireleri yoklama memurları değil de kontrolörlükten gelen denetim memurları bu emtiaya ait sevk irasliyesi de düzenlememiz gerektiği konusunda bizi sıkıştırıyorlar ve hatta bir tutanak da tutuldu. Ben V.U.K. sevk irsaliyesi ile ilgili maddeleri araştırdım ama çıkar kurtuluş yolu bulamadım. Bazı büyük fast food firmaları her siparişle birlikte irsaliyeli fatura keserek sorunu çözüyorlar. Ama hepsi değil. Zaten buna da küçük büfelerin teknolojisi ve gücü yetişmez. Bazıları sadece PSF ile siparişi gönderiyorlar. O zaman o büyük şirketler de yanlış yapıyorlardır. Mukteza da isteyeceğim. Ama bunun başka çözümü sizce ne olabilir. Değerli fikirlerinizi bekliyorum.

Cevap :
Sayın Berkol, VUK 230.maddesinin 5.fıkrasına göre, satışı yapılacak ticari malların sevkinde sevk irsaliyesi kullanılır. Nihai tüketicilere yapılan ve tüketim amacıyla satılan malların beraberinde fatura ve benzeri vesika bulunması halinde sevk irsaliyesi aranmaz. (Buradaki benzeri belge ödeme kaydedici cihaz fişidir.) Yapmış olduğunuz işlem doğru bir işlemdir. Vergi idaresinden gelen memurlara VUK 230.maddesinin 5.fıkrasının son bölümünü dikkatlice okutunuz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.04.2009
Soru :
sayın yetkili : komisyoncu olarak hizmet ihracı yapan bir mükellefim var.( Yurtdışına komisyon faturası kesiyor.) Tabiki kdv hesaplamıyoruz. giderlerimizi ise kdv dahil direk masraf yazıyoruz. çünkü kdv ayırırsak indirilecek kdv şişiyor. uygulamada önerinize ihtiyacım var. kdv iadesi alamıyoruz çünkü kestiğimiz komisyon faturası ile ilgili direk bağlantılı giderler değil. ofis genel yönetim giderleri. ÇOK TEŞEKKÜRLER ...

Cevap :
Sayın Açıkgöz, KDV Mevzuatına göre sizin beklentiniz doğrultusunda yapılacak bir işlem yoktur. Devreden KDV'nin çoğalması mevzuat ve KDV beyanındaki sistem gereğidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2009
Soru :
Merhaba Üstad bir önceki sorumla ilgili net cevabı alamadım.Sorum Şu 1-Anonim şirket Yönetim kurulu üyelerinde SSK ve Bağkur Emeklisi ise 5510 sayılı kanun kapsamında nasıl değerlendirilecektir.? Bizler yazı verip maaşlarından mı kesinti olacak? Yoksa SGDP ile mi bildirilecek?Yada hiç bildirilmeyecek? 2-Birden fazla şirkette ortaklığı veya Y.Kurulu üyeliği söz konusu ise 5510 sayılı kanun kapsamında nasıl değerlendirilecek?Her şirket için ayrı Ayrı mı?Yoksa tek bir yerden yeter li mi? Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı SSGSSK na göre sigortalılık işlemleri; Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonimşirketlerin kurucu ortakları ve yönetimkurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetimkurulu üyesi olan ortakları yönetimkuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Anonimşirketlerde şirket ortağı olmayan yönetimkurulu üyeleri 4 üncümaddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. 5510 sayılıKanunun geçici 22 ncimaddesi ile 1479 sayılıKanuna göre 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılıklarını devamettirmek isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) Kuruma yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devamettirilecektir. 01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. Daha önceki cevabımda da belirttiğim üzere bu kişiler sigortalılıklarını ; 01/10/2008 tarihinden önce sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık, 1479 sayılıKanuna göre ise yaşlılık aylığı almakta olanlardan anonim şirketin kurucu ortağı olup yönetim kurulu üyeliği bulunmayan ve sosyal güvenlik destek primi kesilenlerden 01/10/2008 tarihinden sonra sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir 01/10/2008 TarihindenÖnce Sosyal Güvenlik Destek Primine TabiOlanlar 1- 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi gereğince yaşlılık aylığını kestirmeden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya devam edenler ile 5510 sayılıKanunun yürürlük tarihinden sonra geçici 2 nci maddesi gereğince yaşlılık aylığı bağlanacaklardan aylıklarının kesilmemesi yönünde talepte bulunanlar ya da sigortalı işe giriş bildirgesinde sosyal güvenlik destek primine tabi olmayı seçen sigortalılar%30 oranına kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim oranı ilave edilerek sosyal güvenlik destek primi ödeyeceklerdir. 2- 2008 yılı Ekimayı başından önce 1479 sayılıKanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken aynı Kanun kapsamında çalışmaları nedeniyle mülga ek 20 nci maddeye göre aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilenler ile 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre 4 üncü maddenin birinci (1), (2) ve (3) üncü maddelerine tabi çalışmaları nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanacakların aylıklarından 2008 yılında % 12, takip eden her yılın Ocak ayında bir puan artırılarak % 15 oranını geçmeyecek şekilde sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 3- 506, 2926 ve 5434 sayılı kanunlardan yaşlılık vemalullük aylığı almakta iken 1479 sayılı Kanun kapsamında çalışmaları nedeniyle 1479 sayılı Kanunun mülga ek 20 nci maddeye göre sosyal güvenlik destek primi ödeyenlerle, 5510 sayılıKanunun geçici 2 ncimaddesine göre malullük ve yaşlılık aylığı bağlananların aylıklarından 2008 yılında% 12, takip eden her yılınOcak ayında bir puan artırılarak%15 oranını geçmeyecek şekilde sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 5434 sayılıKanuna göre emekli aylığı almakta iken 2008 yılı Ekim ayı başından önce serbest avukatlık ile noterlikmesleğini yapanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmeyecektir. 4- 1479, 2926, 5434 sayılı kanunlara göremalullük ve yaşlılık ay lığı almakta iken Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlardan%30 oranına kısa vadeli sigorta kollarına ait primoranı ilave edilerek sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. 5- 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (II/C) fıkrası gereğince kendi kanunlarına göre görev malullüğü aylığı bağlanmış olanlardan 2008 yılı Ekimayı başından önce hizmet akdine tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar hakkında 2008 yılı Ekimayı başından sonra 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) bendi hükümleri uygulanacaktır. 6- 5434 sayılı Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıylaKanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenler hakkında, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı talepleri doğrultusundaKanunun iş kazası vemeslek hastalığı sigortası hükümleri ve uzun vadeli sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primine ait hükümleri uygulanacaktır. Bunlardan uzun vadeli sigorta primi ödeyenlerin belirtilen süre içinde yazılı talepte bul


 

Tarih : 08.04.2009
Soru :
Merhabalar; 5510 sayılı Kanuna göre Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sigortalılığı nasıl olacak? 1-4/b kapsamında mı değerlendireceğiz. 2-SSK veya Bağkur dan emekli ise burada nasıl hareket edeceğiz.Emekli maaşlarından kesinti mi olacak Buna ilişkin Bildirim nasıl ve nereye yapılacak ,Emekliler muaf mıdır. 3-Yönetim Kurulu Üyesinin Birden Çok A.Ş. de üyeliği var ise hangi kapsamda değerlendirilecek?? Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Bağ-Kur sigortalılığı 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanunla 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. 1479 sayılı Kanuna göre 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) SGK’na yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirilecektir. 01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. Ancak, A.Ş. kurucu ortaklığı yanında aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olanların veya 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sayılmayı gerektiren başka bir faaliyeti olanların Bağ-Kur mükellefiyetinin o faaliyetlerden dolayı devam etmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.04.2009
Soru :
Merhaba.Ben Ocak 2008 döneminde stajımı başlattım.Stajımı 3 ay erken bitirmek için 2009'da hangi dönem staj bitirme kurslarına katılabilirim ve bu kurs bitiminde hangi ayda sınavlara katılabilirim.İlginize teşekkürler.

Cevap :
Sayın Hasan Hayri KILIÇ, Bu konudaki kriter şudur; adaylar başvurusu yapacakları sınav başvuru döneminden önce katılacakları kursu bitirmiş olmaları gerekmektedir. katılacakları sınav başvuru süresi içinde adayın halen kursa devam ettiği görüldüğünde adayın başvurusu kabul edilmemektedir. çünkü kurs bittiğine dair sertifika istenmektedir. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 07.04.2009
Soru :
iyi çalışmalar dilerim şirketimizin 2008 yılında bilançoda aktif toplamı 11.131.000 TL net satışlarda 3.779.000 TL 'dir. Benim sorum bilanço ve gelir tablosu dışında başka mali tablo dolduracam mı acilen iletirseniz mennun kalırım.

Cevap :
Sayın Güner, Ek mali tabloları düzenleme zorunluluğu 2009 yılı mali rehberimizde 30.sayfada bulunmaktadır. 2008 yılında aktif toplamı VEYA net satışlar toplamı aşağıdaki tutarları aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. 2008 yılı aktif toplamı 8.903.708 TL 2008 yılı net satış toplamı 19.785.948 TL Sizin aktif toplamınız bu sınırı aştığından ek mali tabloları düzenlemek zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2009
Soru :
Merhabalar.Tasfiye sürecine girmiş limited şirketimizin bilanço hesaplarındaki 570 ve 580 hesaplar birbirine virman edilip kapatılabilirmi?Yoksa her bir hesabı ayrı ayrı değerlendirmemiz mi gerekir?Teşekkürler.İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Batur, KVK na göre mali kardan mali zararlar mahsup edilebilir. Mahsup imkanlarının ortadan kalkması halinde bahsettiğiniz hesapları karşılaştırmak suretiyle kapatabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2009
Soru :
İYİ GÜNLER . SM CİYİM LİSANS MEZUNU OLARAK SM DEN SMMM GEÇİŞ İCİN SINAVLARA GİRMEKTEYİM MARTTAKI SINAVA GİRDİM TEK DERSİM KALDI DENETİM. ŞİMDİ SM DEN SMMM GEÇİŞ İÇİN NİSAN SONUNA KADAR BAŞVURUN DİYE MAİL GELDİ . NE YAPMAM GEREKLİ. SONUCU BEKLEMELİMİYİM . YADA BU GEÇİŞ İÇİN NİSAN SONU BEKLEMESSEM DAHA SONRA BU HAK DEVAM EDECEKMİ .

Cevap :
Sayın Temiz, Bilgi formunu Odamıza teslim etmenizde bir sakınca yok. Sınavı kazanırsanız işleme alınmayacaktır. İyi çalışmalar, başarılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 07.04.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR ÜSTADIM. ŞİRKETİMİZİN ÇALIŞANLARI İÇİN KİRALADIĞI EVLERİN KİRA BEDELLERİNİN VE DİĞER GİDERLERİNİN ŞİRKETÇE ÖDEMESİ HALİNDE İLGİLİ GİDERLER NE ŞEKİLDE GİDER OLARAK YAZLABİLİR. KİRA BEDELLERİNİ GİDER YAZABİLMEK İÇİN KİRA KONTRATI İLE VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİP STOPAJINI ÖDEMEK YETERLİMİDİR ? SAYGILARIMLA SMMM ENGİN EKİCİ

Cevap :
Sayın Ekici, GVK 23/9.maddesine göre istihdam edilen personele sağlanan barınma hizmeti, çalışanların ücretinden istisna kapsamına alınmıştır. Sizin istishdam ettiğiniz personelin durumu 9.fıkraya uyuyor ise kira bedelini ayni ücret olarak değerlendirmeyip giderleştirebilirsiniz. Fıkra hükmüne uymuyor ise ayni ücret olarak vergilendirip giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2009
Soru :
sayın üstad : sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği kurduk. dernek yeri kiralıktır. muhtasar mükellefiyeti tesis edecekmiyiz. vergi mevzuatı yönünden başka bir mükellefiyetimiz olacak mı ? çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, Dernekte çalışan istihdam etmeniz halinde ve kira ödemesi yapmanız halinde gelir vergisi stopajı yapıp muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2009
Soru :
Merhaba, 1.Bir şirkette muhasebeden sorumlu olan meslek mensubunun imza yetkisi yoksa “ şirket tarafından, meslek mensubunun muhasebeden sorumlu olduğunu “ gösteren onaylı bir yazı verilmesi durumunda, bu meslek mensubu gözetiminde staja başlanabilir mi? 2.Bir şirkette hem muhasebe müdürünün hem muhasebe sorumlusunun SMMM ruhsatı var ise ve ikisinin de imza yetkisi yoksa, bu meslek mensuplarının ikisinin gözetimine de birer stajyer verilebilir mi? Teşekkürler İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Encan ÇİTÇİ, Odamız staj müdürlüğü olarak imza yetkili meslek mensuplarının staj onaylarını kabul etmekteyiz. Ancak, Şirketin imza sirküleri incelenmek olup, imza yetkisi verilen meslek mensubu varsa, imza yetkisi olan meslek mensubu altında staj yapması istenmektedir. ancak imza yetkili meslek mensubunun başka bir adaya staj onayı vermesi gibi durumlarda diğer adayı mağdur etmemek üzere şirketten antetli bir kağıda yazılmış ayrıntılı görev tanım yazısıyla kabul edebilmekteyiz. Örnek verdiğiniz bir başka durum ise,imza yetkisi yalnızca şirketi temsile yetkili olanlara verilmişse bu duruma göre de şirktten yazı istenebilir. Evraklarınızı sunmanız halinde durumunuz değerlendirilecek ve tarafınıza bilgi verilecektir. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 03.04.2009
Soru :
İyi çalışmalar. Sigortalının durumu: 1947 doğumlu. İlk ssk başlangıcı 03/09/1973 SSK Dökümü: 1973--- 15 gün 08/03/2008 den başlayarak 30/05/2008 tarihine kadar 84 gün. Toplam ssk gün:99 Bağkur Hizmetleri: 1)Mecburi (Tarım) sigorta:1/2/200-10/08/200'e kadar 6 ay 9 gün 2)Yeniden Mecburi sigortalılık 20/10/200-08/03/2008'e kadar 7 yıl 4 ay 18 gün. 3)Yeniden Mecb. Sigortalılık 04/08/2008-03/04/2009 (devam ediyor) 7 ay 29 gün --------------------------------- Sorum şu: Sigortalıya Bağkur'dan askerliğini borçlanması durumunda emekli olabileceği söylenmiş. Ancak kanaatimce 3600' güne göre hesap yapılmış olmalı. Bildiğim kadarıyla Bağkur Kanununda Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için 5400 gün (15 Tam yıl) şartı aranmaktadır. 5510 sayılı kanunun 28. maddesinde de 5400 gün aranmaktadır diye okudum. Bilmediğim başka bir değişiklikmi oldu diye tereddüt ediyorum. Sonuçta bu bilgiyi veren Bir kurum olduğu için yanılabileceğimi düşündüm. Bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olacağım. 5400 gün mü aranacak yoksa 3600 gün mü?. Şimdiden teşekkür ederim

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1479 sayılı Bağkur kanunun kısmi ve tam aylığa hak kazanmasına dair yasal metni aşağıdaki gibidir: Yaşlılık Sigortası Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar: Madde 34 – Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar şunlardır: a) Yaşlılık aylığı bağlanması, b) Toptan ödeme yapılması. Yaşlılık aylığından yararlanma koşulları: Madde 35 – (Değişik: 25/8/1999 - 4447/28 md.) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; a) Yazılı talepte bulunması, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borçlarını ödemiş olması, b) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması, Şarttır. Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl prim ödeyen sigortalılara da kısmi yaşlılık aylığı bağlanır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 31.03.2009
Soru :
Tasfiyeye giren Anonim Şirketin kurucu ortağı ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi ve tasfiye memuru da olan kişinin (üçü de aynı kişi)sigortalılığının devam etmesi gerekiyor mu? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Menusubu 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 31.03.2009
Soru :
değerli büyüklerim iyi çalışmalar diliyorum. sık karşılaştığım bir sorun hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim. şirketimize bağlı yaklaşık 80 hat ve buna karşılık 80 adet ayrı sabit telefon faturası gelmektedir. bu faturalar bankada otomatik ödeme talimatı ile ödenmektedir. ancak bir kısım faturalar herne sebepten olursa olsun elimize ulaşmamakta kaybolmaktadır. gelmeyen faturaların bankadan ödenmesi ile gider, kdv ve özel işlem vergisi(k.k.e.g.)olarak muhasebe kayıtlarıma alabilirmiyim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Aktaş, Muhasebede esas olan belgedir. Kayıtların sağlıklı olarak yapılabilmesi için söz konusu faturaları e-fatura sisteminden edinerek kayıtlarınızı tamamlayınız. E-faturayla ilgili Türk Telekom Kurumuna müracat ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2009
Soru :
İYİ GÜNLER.TARIM BAĞKURUNDAN DUL VE YETİM AYLIĞINA HAK KAZANMIŞ ANA VE İKİ KIZLARDAN ANNE VE BİR KIZ ÇOCUĞU MAAŞ ALMAK İÇİN BAŞVURMUŞ DİĞER ÇOCUK BAŞVURMAMIŞTIR. BAŞVURUSUNU YAPMAMIŞ KIZ ÇOCUĞUNUN GERİYE DÖNÜK ALMAMIŞ OLDUĞU YILLARDAKİ MAAŞLARINI ALMASI MÜMKÜN MÜDÜR?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Dul ve yetim aylığının vukuatlı nüfus örneğine göre hak sahiplerine paylaştırılması söz konusudur. Başvuru yapmamış olsa bile çocuğun hakkı mahfuzdur Başvurması halinde maaşlarını alacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.03.2009
Soru :
5786 nl. MADDE 4- 3568 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler başlığı altında ı)maddesinde "Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri ile bu birimlerde görev yapan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerin gözetim ve denetiminde bunların sayısını geçmemek üzere, oda nezdinde staj dosyası açtırmış ve staja başlama sınavını kazanmış olan aday meslek mensuplarının staja başlama sınavını kazandıkları tarihten itibaren, staj koşullarını yerine getirmeleri halinde bu hizmetlerde geçen süreleri" olarak belirtiliyor. Bu durumda bir anonim şirkette muhasebe biriminde imza yetkisi olmayacak şekilde çalışan bir SMMM in yanında staj yapabilir miyiz? Eğer yapabiliyorsak yanında staj yapılacak meslek mensubunun odanızdan ruhsat ve kaşesini almış olma şartı var mıdır? İyi çalışmalar dilerim

Cevap :
sayın Gülüşan DAĞHAN, Bu konuyla ilgili cevap verebilmek için şirkete ait genel imza sirküleri inceleniyor. İnceleme sonucunda, şirkette başka meslek mensubu yoksa, yada var olup başka bir adaya onay veriyorsa, konu araştırılarak sizin bahsettiğiniz meslek mensubu gözetiminde staj yapmanıza olanak tanınabilir. Evraklarınızla gelmeniz halinde değerlendirme yapılacaktır. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 30.03.2009
Soru :
belirli süreli iş sözleşmesi bitiminde ihbar tazminatı ödenmek zorundamıdır?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İhbar süresi belirsiz iş sözleşmesinde olur. Belirli sürenin bitiminde ihbar olmaz ancak belirli sürenin bitmesinden önce iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde ihbar tazminatı söz konusu olur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.03.2009
Soru :
belirli süreli iş sözleşmesi 6 aylık olan bir sözleşmede sözlemin süresinin bitiminde işçiye ihbar ödenmek zorundamıdır.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi Madde 11 - İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar. Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları Madde 12 - Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.03.2009
Soru :
A.Ş. de , şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi kişi ssk lı olarak çalışabilir ise hangi şartlarda ve ücrette çalışabilir ? kanun maddeleri referanslı ile cevaplayabilir misiniz lutfen. tesekkurler,

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanunla 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. 1479 sayılı Kanuna göre 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) SGK’na yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirilecektir. 01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. Ancak, A.Ş. kurucu ortaklığı yanında aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olanların veya 4-1/b (Bağ-Kur) kapsamında sayılmayı gerektiren başka bir faaliyeti olanların Bağ-Kur mükellefiyetinin o faaliyetlerden dolayı devam etmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 29.03.2009
Soru :
Merhaba, ben ocak 2009 döneminde stajımı başlattım. Başlama tarihinden itibaren 15gün icinde doldurulacak olan zorunlu eğitim önkayıt formunu doldurmadım karşılaşabileceğim sorunlar ve yapmam gerekenler hakkında bilgi verilmesini rica ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Suzan AKDAĞ, Zorunlu eğitim ön kayıt formu şeklinde bir formumuz bulunmamaktadır. Hangi konudan bahsettiğinizi daha açık yazabilirseniz. Size bilgi verebiliriz. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 29.03.2009
Soru :
SPK SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANSI ile SMMM arasındaki fark nedir? SMMM'nin ayrıca bu lisansı alması gereklimidir? İlginiz için teşekkür ederim. Saygılarımla, Sait Özdemir

Cevap :
Sayın Özdemir, Mali Müşavirlik Ruhsatı bu mesleği yapmak isteyenler için alınması zorunlu olan ruhsattır. Bir takım koşulları vardır. Staja başlama sınavını kazanmak, 3 yıl staj yapmak ve sonrasında mesleki yeterlik sınavlarını kazanmak gibi. SPK dan alınan lisansla doğrudan bir ilgisi bulunmamaktadır. SPK nın lisansının alınması bir zorunluluk değildir. SPK halka açık şirketlerin denetimini yapan firmalardan SPK lisansı olmasını istemektedir. Bu sizin kariyer planınız gereği alınması gerekiyorsa kişilerin tercih ettikleri bir durumdur. Sitemzden mali müşavirlik staj işlemleri ile ilgilid etaylı bilgi alabilirsiniz. İyi çalışmalar, başarılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 28.03.2009
Soru :
iyi çalışmalar,benim sorum yapı koop.de yönetim kurulu üyesi olan ve bağımsız çalışan smmm kooperatifin muhasebesini tutabilir mi?

Cevap :
Sayın Toprak, Sorunuzda bahsettiğiniz konuyla ilgili herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.03.2009
Soru :
Dernek yönetim kurulu kararı ile bir kişi fahri üye olmuş ve bu kişiye her ay huzur payı olarak ödeme yapılmaktadır. Bunun için gelir vergisi kesilmesi gerekir mi? Yanıtınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yavuzsoy, Dernek ve vakıflar tarafından yapılan ücret ödemelerinden gelir vergisi stopajı yapılır. GVK 61.maddesine göre huzur hakları da ücret gibi değerlendirildiğinden, aynı ücret gibi vergilendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.03.2009
Soru :
Merhabalar, 2008 yılında 5786 nl.kanunun 5.maddesi aynen şu şekildedir; MADDE 5 – 3568 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "hizmet süreleri ile" ibaresi "hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ---Burada benim sorum ben stajımı bitirdikten sonra SMMM ruhsatını alsam ve Odaya kayıt olsam,bilanço esesına göre defter tutan özel bir şirkette imza yetkisi olmadan muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden sorumlu olmadan geçirdiğim süreler 'YMM olmak için en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak' bu 10 yıllık süreden sayılıyormu? Cevabınız için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla, Gülüşan Dağhan

Cevap :
Sayın Dağhan, TESMER Başkanlığının son sınav duyurusunda belirttiği üzere, Odaya SMMM olarak kayıtlı olan, bir ticari şirkette SSK lı çalışanlardam imza yetkisi olmasa dahi (şirket ortağı, ykk üyesi olmamak ve tek bir yerden 30 gün SSK lı görünmek şartı ile) süreleri yeminlide geçen süre olarak değerlendirilmektedir.www.tesmer.org.tr. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
SSK EMEKLİSİ ŞİRKET ORTAĞININ MAAŞINDAN SGDP KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR. ANCAK SÖZ KONUSU ŞİRKET ORTAĞI ORTAK OLDUĞU FİRMADA DA İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞMAKTADIR. (ÜRETİM VE KALİTE KONT.MÜDÜRÜ) ŞİRKET SGDP'Mİ ÖDEMELİ YOKSA MAAŞINDAN KESİNTİYE DEVAM EDİLMESİ DOĞRU MU?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu a) Yaşlılık veya Emekli Aylığı Almakta İken Yeniden Çalışmaya Başlayanlar; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olup, yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile 27/4/2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hariç yeniden çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilerek tüm sigorta kollarına tabi tutulurlar. Bu sigortalılardan, kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyetlerde bulunanlar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılar hariç, (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların, almakta oldukları yaşlılık aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
değerli büyüklerim sorumu acil cevaplayacağınız ümidi ile iyi çalışmalar diliyorum. gümrükte bekleyen ve ilk defa ithalatını yapacağımız ö.t.v'li 2710.19.85.00.00 tarife sıra nolu sıvı parafin malzemesi aldık. bu ithalatla ilgili prosedür hakkında net bir cevab'a ulaşamadık. biz üretim firması değiliz. ithal edeceğimiz bu ürünü iç pazarda satacağız. dahili işleme belgesi alabilirmiyiz, ayrıca gümrük müdürlüğüne global teminat mektubu vermemiz işimizi kolaylaştırırmı,veya biz bu malın ö.t.v'sini gümrük beyannamesi ile peşin devlete ödesek satıcı firmalara satışını yapacağımız bu mal için ayrıca fatura detayında ö.t.v bedeli belirtmeyip malın maliyetine yedirip fatura'lasak bir sakıncası varmı. son olarak biz bu malın gümrük beyannamesi kapanışını yapmak için satıcı firmalardan y.m.m. raporu alma zorunluluğumuz var (bu malın ne şekilde tüketildiğine dair) kolay gelsin

Cevap :
Sayın Aktaş, ÖTV Gümrük hattında ödenir. ÖTV malın maliyetine ilave edilir. Oluşan yeni maliyet üzerine kar ilave edilmesi şekliyle satışını yaparsınız. Bu aşamadan sonra ÖTV mükellefiyeti söz konusu olmaz. Yurt içinde yapacağınız satışlarda ÖTV'yi faturanızda göstermenize gerek yoktur. Gümrük beyannamesinin kapanışını yapmak için YMM raporu gerekli değildir. Bahsettiğiniz teminat mektubu ile ilgili Gümrük İdaresinden bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
iyi çalışmalar, denetimle ilgili seminer veya kurs olarak bir program yapılacak mı?saygılar...

Cevap :
Sayın Cem Arslanoğlu, Denetim konusunda Mayıs ayı sonuna doğru seminer çalışmalarımız başlayacak. Web sayfamızdan takip edebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 23.03.2009
Soru :
iyi günler, bir anonim şirket kurmaktayız hazırladığımız kuruluş sözleşmesinde geçici madde de yer alan ilk yönetim kurulu başkan ve üyelerini belirtikten sonra bunların ücret alıp almadıklarını bu madde de yada başka maddede belirtme zorunluğu varmı

Cevap :
Sayın Elveren, Yönetim kurulu ve denetim kuruluna huzur hakkı verilmesi genel kurulun kararı ile söz konusu olur. İlk kuruluşta ise kurucu ortakların imzalamış olduğu ana sözleşme ile belirlenir. Ücret belirlemesi yapılmamış ise huzur hakkı ödenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2009
Soru :
merhaba ben stajımı mayıs 2008 döneminde başlattım. 2009 da ymm değişikliği oldu bununla ilgili tam tastik sözleşmemizi odaya teslim edttim ancak hala fatura kesmediler ücretlerini alamadıklarından dolayı bununla ilgi sorun yaşarmıyım stajımın uzamasına neden olurmu aldıkları zaman ücreti toptan fatura kesicekler bilgilendirirseniz sevinirim

Cevap :
Sayın Zeynep KARTAL, Sözleşme yapılmışsa ve sözleşmede faturaların ne şekilde kesileceği belirlenmişse buna göre işlem yapılması gerekmektedir. Buna göre 2009 yılı içinde kesmediği ayları başka aylarda topluca kesebilir. Ancak hangi ayları kapsadığını mutlaka faturalara yazması gerekmektedir. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 23.03.2009
Soru :
merhaba,bir firmanın kurumlar vergisi beyannamesini hazırlarken yanlışlıkla fazladan amortisman gideri yazıldığını tespit ettim.geçici dönemlerinde geçmiş yıl zararları nedeniyle fazladan yazılmış amrtisman giderlerini çıkarsamda matrah oluşmuyor.son geçici vergi beyannamesinde gelir tablosunda kar 17000 tl iken bu amortisman giderlerini iptal edince kurumlar vergisi beyannamesinde kar 25000 tl oluyor fakat matrah yinede oluşmuyor.geçici vergi beyannamelerine düzeltme vermem gerekirmi yoksakurumlar vergisi beyannamesini doğru şekilde vermek yeterlimidir.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Karaçengel, Tavsiyemiz geçici vergi beyannamelerinizin de düzeltilmesi gerektiği yönündedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2009
Soru :
Merhabalar; Şirketimizde 7 yıl çalışmakta olan işçimiz her türlü haklarını alarak işten ayrılmıştır.3 yıl aradan sonra yeniden şirketimizde çalışmaya başlamıştır.İşçimizin yıllık ücretli iznini geçmişte çalışmış olduğu süreyi birleştirerek mi kullandırmalıyız yoksa yeni işe başlayan bir eleman gibi mi değerlendirmeliyiz?İyi çalışmalar dilerim.Saygılarımla.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi Madde 54 - Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır. İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.03.2009
Soru :
İyi çalışmalar.Eskiden beri devamede gelen limited şirket ortaklarının 4a kapsamında sigortalı olarak devam edebilmesi içinde SGK'na bilgi vermek gerekirmi? Bilgi verme sadece A.Ş.yönetim kurulu üyeleri içinmi geçerli? Hangi kuruma vermemiz gerekiyor? saygi ve selamlarımla.Mehmet Tiryaki

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. 5510 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna göre 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) Kuruma yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirilecektir. 01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 18.03.2009
Soru :
iyi günler.tüketim ile ilgili bi kooperatif mükellefim var.hesaplarda sermaye olarak 2000 tl gibi bi rakam gözükmekte ticaret odasında da böyle kayıtlı bulunmakta 31/12/2008 itibari ile.mevcut sermayenin 5000 tl nin altında olması ne derece doğrudur.(mükellefi 2008 başında aldım daha önceden böyle kayıtlı idi bi düzeltme yapmalımıyız) şimdiden saolun

Cevap :
Sayın Ziyal, TTK'ya göre LTD ve A.Ş.lerde asgari sermaye söz konusu olup kooperatiflerde asgari sermaye söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2009
Soru :
-İyi çalışmalar. İstanbul Kadıköy SGK'mu, gönderdiği yazıda, 30.04.2008 tarihinden önce işe giriş yaptığımız 25 kişi,nin işe Giriş Bildirgelerinin iptali 2008/04.ve 05.aylara ait Aylık Pirim ve Hizmet İptal Bild.nin nin düzenlenmesini istemektedir. Çalışan bu kişiler 18 yaşından büyük olup, kimisi 1 gün, 5 gün, 10 gün, 30 gün ssk.lı gösterilmişti. Kendimiz iptal ettiğimizde şirketimize idari para cezası gelir mi? Saygılarımla.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kurum Part Time çalıştırtığınız 18 yaşından büyük işçilerinizizn hangi nedenle işten çıkışını yapmanızı istiyor. İptal bildirgesine İPC olmaz ancak mesnet önemli.... Mesnede göre İPC düzenlenir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.03.2009
Soru :
Merhaba; Ben Şubatta SMMM oldum. Çalıştığım şirkette bağımlı SMMM olarak çalışacağım. Aynı zamanda yeminli mali müşavirimiz ile tam tasdik sözleşmemizde vardır. Ticaret sicil gazetesinde muhasebe müdürü olarak muhasebenin fiilen sevk ve İdaresinden sorumlu 1. derece imza yetkim 2006’dan itibaren tescillidir. Şirketle mali müşavir sözleşmesi yapacağım. Yeminli Mali Müş. süresinin geçmesi için gazetede denetim kelimesimi geçsin yada nasıl bir cümlenin geçmesi gerekir? Teşekkür ederim. On yıl olacağı için eğer eksik yazarsak emeklerimizde boşa gider. Bu konuda bilgilendirirseniz çok sevineceğim. Odadan kaşe alıp gerekli sözleşmeleri yaptıktan sonra tic. Sicile tescil ettireceğim. Şimdiden teşekkür ederim. ZEYNEP ASLAN

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu, Şirketinizle sözleşme yapabilmeniz için öncelikle serbest çalışmanız gerekmektedir. Vergi mükellefiyeti olan melek mensupları dışardan sözleşme imzalayarak hizmet verebilirler. Bağımlı çalışan meslek mensupları ise ilgili şirkette ssk lı olarak çalışırlar ve o şirket için kaşelerini kullanarak işlem yapabilirler. Bağımlı çalışanlardan, YMM de geçen sürelerin değerlendirilmesi için ssk lı olmaları bugün için yeterlidir. Ayrıca alacağınız imza yetkisi de uygundur. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 17.03.2009
Soru :
Havacılık sektöründe ve havalimanı sahası içinde faaliyet gösteren şirketimiz. Bakım ,Onarım,Uçak ve Helikopter Taşımacılığı , Taksiciliği Konularında Faaaliyet göstermekte iken Başka bir Şirkete ait olup hurdaya çıkarılmış uçakların parçalanma işini almıştır. 1) Yapılan Hizmetin Kdv Açısından durumu nedir? 2) KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KARŞISINDA DURUMU NEDİR? 3) Bu iş lerin yapımı esnasında geçiçi işci çalıştırılması gerektiğinde uygulanacak işlemler nelerdir. BİLĞİLENDİRİLMEMİ ARZ VE RİCA EDERİM. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Tunçbiz, KDV Kanunu 13.maddesinde belirtilen şartların oluşması halinde yapmış olduğunuz işlemler KDV'den istisna edilmiştir. KDV 17/4-c bendi gereği hurda teslimleri KDV'den istisna edilmiştir. KDV tevkifatı söz konusu değildir. Başka bir şirkete ait olup hurdaya çıkan uçakların parçalanma işi için elde edilecek gelir KDV 13/a ve b bentlerinde belirtilen istisnai bir işlem olmadığından KDV'ye tabidir. Çalıştırılan kişilerin geçici veya kalıcı olması diye birşey söz konusu değildir. Sosyal güvenlik haklarında herhangi bir değişiklik yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2009
Soru :
İyi günler diliyorum. Halen Anonim şirket ortağı,bağkura kayıtlı ve yönetim kurulu üyesi olan kişi 01.04.2009 dan itibaren bağkura devam mı edecek,yoksa ssk lı olarak (5510 4-b) mı devam edecek.Her iki alternatifte yapılacak işlemler nelerdir.Teşekkür ederim. Saygılarımla Mahmut Kılıç

Cevap :
Değerli Meslek Mesubu Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilecektir. Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Örnek 1- (G) anonim şirketi 5 ortaklı olarak 21/01/2009 tarihinde kurulmuş olup, 26/01/2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklardan 3 kişi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu kişilerin yönetim kuruluna seçildikleri tarih şirket yetkililerince 09/02/2009 tarihine kadar Kuruma bildirilecek, 3 yönetim kurulu ortağının sigortalılığı 26/01/2009 tarihinde başlatılacaktır. Örnek 2- (H) anonim şirketinin pay ortağı iken 06/04/2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle aynı tarih itibariyle 4 üncü maddenin (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan (I)’nın yönetim kuruluna seçildiği tarih şirket yetkililerince 20/04/2009 tarihine kadar Kuruma bildirilecek, (I)’nın sigortalılığı ise 06/04/2009 tarihinde başlayacaktır. 5510 sayılı Kanunun geçici 22 nci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna göre 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01/04/2009 tarihine kadar) Kuruma yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirilecektir. 01/04/2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01/10/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.03.2009
Soru :
merhaba;ben Nisan 15 de doğum iznine ayrılıcam ve 4 ay iznimi kullanıcam bu sürelerin staja ekleneceğini biliyorum fakat nisan 15 de izne ayrıldığımda stajımın 1 yılının dolmasına tam 15 gün kalıyor.Yani benim stajım Mayıs 2008 de başlamıştı.Acaba izne çıkmadan YMM den 1 yıllık staj değerlendirme notumu alıp size teslim etmelimiyim yoksa iznim bitiminde 15 günüm dolunca yani tam 1 yıl oluncamı notumu almalıyım.

Cevap :
SAYIN İLGİLİ, HER İKİ DURUMDA DA NOTUNUZ İŞLEME ALINIR. ANCAK DOĞUM SONRASI ÇIKABİLECEK PROBLEMLERE KARŞI, İŞTEN AYRILMA VB NOTUNUZU ALMANIZDA FAYDA VARDIR. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 14.03.2009
Soru :
1-Bilanço esasına tabi olan Şahıs firması müşterimin 2008 yılında karı 18000 yıl içinde ödediği bağkur primi de 3860 bu bağkur priminin tamamını beyanname üzerinde matrah tan indirebilir mi. Yoksa karın %5-10 u kadarınımı indireceğim.Tereddüt ettim. 2-İşletme defterine tabi mükellef 27 Aralık 2007 tarihinde minibüs alıyor 2008/Eylül ayında işletme defterine tabi işe başlıyor ve aracı işte kullanacağından envantere kayıt ediyor aracı ikinci el noter satışı ile alıyor 50 000 TL amortismanı 5 yılda düşülecek.amortisman 2008 den itibaren 5 yıl mı olacak yoksa 2007 yılına ait amortisman gider yazılmayacakmı teşekkürler

Cevap :
Sayın Çonguloğlu, 1-Gelir vergisi mükellefleri ilgili yıl için ödedikleri Bağ-Kur primlerinin tamamını yıllık beyannameden indirebilirler. 2-Özel mülkiyette bulunan minibüsün işte kullanılacağının vergi dairesine bildirildiği tarihten itibaren amortisman gideri dahil, her türlü giderlerini ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapabilirsiniz. Dolayısıyla sizin sorunuzda olay için 2008 den itibaren amortisman ayırabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.03.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız Gelir vergisi kanununun 89/2 maddesinde vergi matrahından indirilecek giderler sayılırken "mükellefin kendisi eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları..." şeklinde devam etmektedir. Buradaki küçük çocuklar ifadesinden neyi anlamalıyız. 18 yaşını doldurmamış çocukları mı yoksa üniversite eğitiminde bulunan 21 yaşındaki çocuklar için yapılan eğitim ve sağlık harcamaları da matrahtan indirilebilir mi? Saygılar sunarım SMMM ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, Küçük çocuk tabirinin tanımı ne yazık ki vergi hukukumuzda yer almamaktadır. Ancak uygulamada küçük çocuk tabiri üniversite eğitiminde bulunan kız ve erkek çocukları da kapsamaktadır. Üniversite eğitimi almayanlar için küçük çocuk tabiri 18 yaşının altında olanlar için kullanılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2009
Soru :
sayın meslektdaşım merhaba ; serbest meslek erbabı olarak müzik eğitimi veren bir mükellef kursiyerlere düzenleyeceği serbest meslek makbuzunda stopaj hesaplayacak mı ? Ayrıca bu mükellef stüdyo kayıt hizmetleride vermek te bunun için serbest meslek makbuzu mu fatura mı düzenlemesi gerekir.

Cevap :
Sayın Aykırı, GVK 94.maddesine göre, serbest meslek erbapları gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine hizmet teslimi gerçekleştirdiklerinde gelir vergisi stopajı hesaplanır. Vergi mükellefi olmayan müşterilerinize verdiğiniz hizmetler için keseceğiniz serbest meslek makbuzunda hizmet bedeli+KDV şeklinde makbuz düzenlenecektir. Ağırlıklı yapmış olduğunuz iş serbest meslek faaliyeti olduğundan stüdyo kayıt hizmetleri için de serbest meslek makbuzu düzenleyeceksiniz. Ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bu hizmeti verecekseniz gelir vergisi stopajı da hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2009
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi, anonim şirketin yönetim kurulu 2 şahis ve bir tüzel kişilikten oluşmakta tüzel kişiliğin temsilcisi yönetim kurulu üyesi olan iki kişiden biri genel kurul yapilirken kendi adina ve temsil ettigi tüzel kişilik adına ayni kişi orada bulunacak bir sakinca olur mu tesekkür ederim.. saygılarımla

Cevap :
Sayın Güzeldere, Bahsettiğiniz temsil konusunda bir sakınca olmadığı kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2009
Soru :
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. Limited şirketimizin 2 ortağı bulunmaktadır. Ortaklardan birisinin sermaye payı %0,01 dir. Diğer ortak sermaye payı 0,01 olan ortağın hissesini devretmesini istemektedir. Fakat ortak çok yüksek bir bedel istemektedir. (Sermaye miktarından Fazla) Sermaye payı 0,01 olan şirket ortağının hissesi kanuni olarak nasıl devretmesini sağlayabiliriz. Şirketin tüm sermayesi ödenmiştir.

Cevap :
Sayın Gülpınar, Limited şirket ortaklarının hisselerinin, hisse oranları ne olursa olsun kendi rızası olmadan satışı mümkün olmaz. Hisse nispeti yüksek olan kişinin, düşük hisse sahibi ortaklara baskı kurarak hissesinin satışını talep etmesi hukuka aykırıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2009
Soru :
Sayın Yetkili, Daha evvelden kurulmuş ve işyeri sicil numarası alan şirketimiz ilave işyeri açılışı yapacaktır.İşyeri bildirgesinde başvuru tarihi ile sigortalı çalıştırmaya başlanılacağı tarih arasında en fazla kaç gün süre olmalıdır veya makul süre nedir? İlgi ve yardımlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Hizmet Akdine Tabi Çalışanlar 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine tabi sigortalı sayılanlar için sigortalılık, çalışmaya, mesleki eğitime veya zorunlu staja, başladıkları tarihten itibaren başlar. İşverenler, söz konusu sigortalıları bu tarihlerden önce örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğiyle belirlenen sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmek zorundadır. İşverenlerin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıları işe başlatmadan önce Kuruma bildirmesi gerekmekle birlikte, aşağıda sayılan istisnai durumlarda Kurumun ilgili ünitesine yapılan bildirimler sigortalılık başlangıcından önce yapılmış sayılacaktır. 1) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün, 2) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılanlar ile Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verecek işyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, 3) Kamu idarelerince istihdam edilen 8/9/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde, 4) İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yasal süresi dışında, 5) 5510 sayılı Kanunda belirtilen sürede Kuruma bildirilme imkanı olmamakla birlikte; a) Maliye Bakanlığı vizesine bağlı olarak kamu idarelerinde çalışacak sigortalılar için vize işleminin gerçekleştirildiğine ilişkin yazının, ilgili kamu idaresine intikal ettiği günü izleyen ikinci iş günü sonuna kadar, b) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu uyarınca özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personelin nakledildikleri kamu idarelerinde işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş günü sonuna kadar, Kuruma yapılan bildirimler de süresinde yapılmış sayılır. Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin bildirimleri, Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için ise öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarınca yapılır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıranlar tarafından Kuruma yapılacak bildirimler, Kurum ile işveren, kamu idareleri ile kurum ve kuruluşların internet ve elektronik alt yapısı oluşturuluncaya kadar kâğıt ortamında yürütülür. Adi posta veya kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen işe giriş bildirgelerinde, bildirgenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih; taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. Sigortalı işe giriş bildirgesinin kağıt ortamında Kuruma verilmesi halinde bildirge üç nüsha düzenlenir, Kurum evrak kaydından geçen bildirgenin bir nüshası sigortalıya verilmek diğer nüshası sigortalı dosyasında saklanmak üzere işverene verilir, bir nüshası da sigortalının dosyasında muhafaza edilmek üzere Kurumca saklanır. Belgenin e-sigorta yoluyla verilmesi halinde işverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkod numaralı çıktıların bir nüshasını sigortalıya verir, bir nüshası da işverence sigortalı dosyasında saklanır. B- Hizmet Akdine Tabi Çalışanların Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin E-Sigorta Yoluyla Bildirilmesi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerden aylık prim ve hizmet belgesini zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla verenler; 1) 01/11/2008 tarihinden itibaren sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini, 2) 01/12/2008 tarihinden itibaren ise sigortalı ilk işe giriş bildirgesini zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla internet üzerinden vereceklerdir. Aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta yoluyla bildirme zorunluluğu olmayan işverenler sigortalı ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgesini kağıt ortamında Kuruma verebilecekleri gibi e-Sigorta yoluyla da Kuruma bildirileceklerdi


 

Tarih : 09.03.2009
Soru :
Firmalarımdan biri üretimin azalmasından dolayı personeli 30 gün çalıştırmıyor. Personel kart okuma sistemiyle işe geliş gidişleri belli. Böyle bir durumda personelin ay içinde işe geldiği gün kadar puantaj kayıtlarına göre ssk ya bildirmem ve çalıştığı gün kadar maaş ödenmesi kanuna uygunmudur. Yani işveren personeli ay içinde 30 günden az çalıştırıp maaşını da çalıştığı güne göre personelin rızası olmadan azaltabilir mi? Saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Eksik gün çalıştırmanın belirli nedenlere dayanmasının yanısıra işçinin rızasının alınması ve bunun da sözleşme ile bağıtlanması gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.03.2009
Soru :
Yazar kasa kullanmak mecburiyetimiz var ancak her hareketede fatura kesmek istiyoruz ve hareketleri doğrudan muhasebe sistemine atmak istiyoruz dolayısıyla yazar kasada kesilmiş fiş olmayacak bu durumda ne olur

Cevap :
Sayın Sesalan, 3100 Sayılı Kanununa göre nihai tüketiciye mal ve hizmet satanlar ödeme kaydedici cihaz bulundurmak ve kullanmak zorundadırlar. Satışlarınızın tamamını faturalı olarak yapmanız bu zorunluluğu değiştirmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2009
Soru :
Merhaba üstadlar : Yıllık gelir vergisi beyannamesinde bireysel sigorta primleri ile eğitim ve sağlık harcamalarını ayrı ayrı olarak mı %10 vergi matrahından düşülecektir. şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Yıldız, GVK 89.maddesine göre birekysel emeklilik sisteminden yararlanan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamesinden, beyan edilen gelirlerinin %10' kadar bireysel emeklilik sistemi için ödemiş oldukları katkı paylarını ve beyan edilen gelirlerinin %10'u kadar eğitim ve sağlık harcamalarını indirebilirler. Başka bir ifadeyle %10 bireysel emeklilik için ve ayrıca %10 eğitim ve sağlık harcamaları için GVK 89/a-1-2'ye göre yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim yaparlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2009
Soru :
Sayın Üstadım, Anonim Şirketimizin %10 hissesine sahip bir ortak hisseslerini 2 katına satmak istiyor. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye düzeltmesi olumlu farklar henüz sermayeye eklenmemiş. Hisselerinin bugünkü değerine nasıl ulaşabilirim. Zarar çıktığı durumlarda gider yazabilirmiyim. Muhasebe kaydını nasıl yapabilirim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Gürçay, A.Ş. ortaklarının hisselerini nominal değer üzerinden satmaları halinde Değer Artış Kazancına tabi değildir. Ancak 2 yıldan fazla A.Ş. hissesi veya Geçici İlmühaberi elde tutulduktan sonra satılırsa yine Değer Artış Kazancına tabi olmayıp, 2 yıldan az elde tutulan A.Ş. hisselerinin satışından elde edilen kazanç olması halinde alım ve satımın arasındaki müspet farktan 2008 yılı için 16.000 TL, 2009 yılı için 17.900 TL istisna uygulanarak kalan tutar değer artış kazancına tabidir. Bu hesaplama yapılırken alış bedelinin değerinin yükseltilmesi de söz konusudur. Bunun için odamızın web sayfasında bulunan 2009 mali rehberinin değer artış kazançları bölümünden yararlanabilirsiniz. Sorunuzdaki enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan olumlu farkların sermayeye ilavesi ile ilgili olarak kişilerin sermaye paylarının bağlantısı söz konusu değildir. Olumlu farkların sermayeye ilavesi şirketin muhasebe düzeni ve sermaye yapısı ile ilgilidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2009
Soru :
Nakliye şirketimiz aktifine kayıtlı ticari aracını satmış bulunmaktadır.gerçek satış değeri kasko bedelinden düşüktür.Araç gerçek satış bedeli üzerinden satılırsa ve bu satış değeri kasko bedelinin altında kalırsa ve faturasıda gerçek satış bedelinden kesilirse vergi mevzuatımız açısından bi problem teşkil edermi.kasko bedelinin altında bir değerde satış yapabilirmiyiz? Herhangi bir sınırı varmıdır?

Cevap :
Sayın Tütmez, Amortismana tabi iktisadi kıymetler, gerçek bedelleriyle hüküm ifade ederler. Kasko değeri kavramı araçların kaskoya esas olan değerlerini ifade eder. Noterde yapılan satış sözleşmesinde satıcı ve alıcı, satış bedelini ilgili sözleşmeye yazdırmak suretiyle akit tamamlanır ve bu bedel üzerinden aracın faturası tanzim edilir. Araç satış bedelinin Kasko bedelinden daha düşük gösterilip gösterilemeyeceğine ilişkin vergi mevzuatlarında bir düzenleme söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2009
Soru :
İyi günler.Bir şirketimiz kamu hastanesi bakım onarım işi için taşeron olarak 7500.000TL karşılığı kefilsiz 15/01/2009 tarihinde sözleşme imzaladı.Şirket işe başladı,sözleşme için %01,5 mu Damga Vergisi ödeyecek kefil olmadığı için birde bu DV sini tahakkuk ettirmemiz için bir süre varmı. Taşoren firma olarak Vergi dairesine karşı DV si hariç başka bir vergi yada yükümlülüğümüz varmı

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, 488 sayılı DV Kanununa ekli I sayılı tablodaki damga vergisine tabi kağıtlar sıralanmıştır. Sözkonusu tablonun I-A/1 mukavelenameler (sözleşmeler), taahhütnameler, temliknameler için binde 7,5 damga vergisi ödenmesi gerekir. Bağlı olduğunuz vergi dairesinde sürekli olarak DV mükellefiyetiniz varsa ilgili beyanname döneminde; sürekli mükellefiyetiniz yoksa sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde DV Beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2009
Soru :
iyi günler sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullanan bir mükellefin dosyasını hemen iade ettim.Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmam gerekir mi ? Ayrıca 2008yılına ait gelir vergisini benim mi vermem gerekiyor.Yoksa defterlerini verdiği meslek mensubunu mu ilgilendirir? (geçici vergiyi ödeyip ödemediğini bilmiyorum 7500 tl civarı)dolayısıyla beyannameyi nasıl düzenlerim? Vergi levhasını onaylamam gerekir mi ?

Cevap :
Sayın Aykırı, Müşteri ile yapmış olduğunuz meslek sözleşmesi 1 takvim yılını kapsadığı için takvim yılı sonunda verilmesi gereken yıllık beyannameyi de sizin tanzim etmeniz gerekir. Vergi levhası da sizin sorumlu olduğunuz döneme ilişkin levha olması nedeniyle siz de imzalayabilirsiniz, mükellef vergi dairesine de imzalatabilir. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan mükellefi bağlı olduğunuz vergi dairesine bildirmelisiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2009
Soru :
iki yıllık önlisans eğitimini örgün eğitim alarak tamamlayan şu anda da açıköğretime dikey geçiş yapmış ve 3. sınıf öğrencisi olan bir kişi açık öğretimde okur iken staj başlatıp aynı zamanda stajıda yapabiliyormu bunu öğrenmek istiyorum. teşekkürler

Cevap :
Sayın Necat DİKMEN, Staj başvurusu için mezuniyet şarttır. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 03.03.2009
Soru :
Ustadım iyi çalışmalar, Havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketimizde 2 adet uçma vasfını kaybetmiş geçmiş dönemlere ait mtv sini takside bağlamış ve 2009/1 dönem mtv sini henüz ödeyememiş olduğumuz iki adet uçağımız bulunmaktadır.Sorum şudur.Firmamız yeni çıkan 5838 sayılı yasanın geciçi 2 . maddesinden yararlanabilecekmi? çünki motorlu taşıtlar kanununa göre hava taşıtlarıda motorlu taşıt olarak kabul edilmekte fakat sivil havacılık siciline kayıtlı bulunmaktadı.yeni yasada ise trafik sicili kayıdından bahsedilmektedir.Bu nedenle bizim izleyecegimiz yol nasıl olmalı ve biz bu yasadan nasıl yararlanabiliriz. Bu konuda bilğilendirilmemi arz ve rca ederim. Saygılarımla, SMMM Hüseyin Avni TUNÇBİZ

Cevap :
Sayın Tunçbiz, Yasa henüz yayımlanmıştır. Konuya ilişkin genel tebliğlerin yayımını bekleyiniz. Ancak yasanın lafzından anladığımız kadarıyla trafik siciline kayıtlı araçlardan bahsedildiği için 1979 ve daha eski motorlu taşıtların bu yasadan yararlanacağı öngörülmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2009
Soru :
SAYIN İLGİLİ.. DAHA ÖNCEDE AYNI SORUYU SORMUŞ BİR CEVAP ALAMAMIŞTIM.BİLİRKİŞİ LİSTESİNE KAYIT OLMAK İSTİYORUM.2 AY SONRA MESLEKTE 3.YILIMI DOLDURUYORUM.EKİMDE AÇIKLANACAK LİSTEYE GİREBİLMEK İÇİN NE YAPMAM GEREKLİ(NEREYE BAŞVURMAM GEREKİYOR)EĞİTİM VEYA KURS VEYA SINAV VARSA TARİHLERİ NELERDİR.HANGİ KAYNAKLARDAN FAYDALANABİLİRİM.SINAVI VARSA SINAVLARA NASIL HAZIRLANABİLİRİM.KONUYLA İLGİLİ KAPSAMLI BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.İYİ ÇALIŞMALAR...

Cevap :
Sayın Kurtuluş, Bilirkişilik ile ilgili başvurlar Odamıza yapılmamaktadır. Adalet Bakanlığı ilgili dönemde yazılı olarak Odamıza bilgi vermekte bizde sitemizde duyurusunu yapmaktayız. Bugün itibariyle ilan edilen bir duyuru yoktur. Sitemizden takişp edebilirsiniz. İEğitim konusunda egitim@ismmmo.org.tr adresine mail gönderebilirsiniz. yi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 26.02.2009
Soru :
Merhaba; Gayri faal olan Anonim Şirketi Tasfiye etmek istiyoruz fakat Yönetim Kurulunun görev süresi dolduğu için Genel Kurul kararı alamıyoruz Denetçinin de görev süresi doldu ne yapmamız gerekiyor saygılar

Cevap :
Sayın Nilüfer GÜLBAY, Konu ile ilgili Danışma Birimimiz size en kısa sürede cevap verecektir. Saygılarımızla, İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 26.02.2009
Soru :
Özel bir bankada Müfettiş olarak çalışmaktayım. SMMM ruhsatım var. Meslek yasası ile ilgili son düzenlemelerde, YMM olabilmek için belirlenen 10 yıllık süre için, yeni yasadaki “…..mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri…” ifadesinden hareketle; SMMM olduktan sonra banka teftiş kurulunda geçen hizmet sürelerim YMM olmak için araranan 10 yıllık süreye sayılmaktamıdır. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Tekneoğlu, E-postanız TESMER Başkanlığı'na yönlendirilmiştir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 26.02.2009
Soru :
İyi günler,Ocak 2009 tarihinde yapılan zorunlu eğitimde; stajı kazanmadan önce Muhasebe Müdürü olarak çalışıp ve bunu tescil ettirenlerin stajdan sayılması için şubat 2009 ayında bu konu ile ilgili çalışma olacağı hakkında bilgi vermiştiniz bizlere. Bu konu ile ilgili bir çalışma varmı veya olacak mı ? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Mehmet Sait HELVACI, Bu konuyla ilgili çalışma olacağı diye bir kavram bulunmamaktadır. Sizlere Staj Yönetmeliğinin çıkacağını ve herşeye rağmen kontrol anlamında yönetmeliğin çıkıp çıkmadığını ve sizin durumunuzda herhangi bir değişiklik yaratıp yaratmadığını sorgulamanız anlamında bilgi verilmiştir. Bu nedenle lütfen yönetmeliğin çıkmasını bekleyin ve durumunuzu tekrar sorun iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 26.02.2009
Soru :
Merhaba, 2007/Eylül Stajyeriyim. Temmuz yeterlilik sınavına girebilmek için Şişli eğitim biriminde kursa devam ediyorum. Bu durumda Mayıs sonu stajım bitiyor. İkinci staj notumu hangi tarihler arasında almam gerekiyor? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Sevil HAZIRCI, Daha önce aldığınız tarihlerden sonra staj bitim tarihinize kadar geçen süreç için alacaksınız. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 24.02.2009
Soru :
Merhaba, Özel öğretim kurumunda görevli, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın,milli eğitim mevzuatı gereğince yaş haddinden ötürü zorunlu emekliliğe sevk edilmesi gerekiyor. Bu çalışana çalıştığı özel öğretim kurumunca; emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı v.b. isimler altında yapılması gereken ödemeler var mıdır? Teşekkürler...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Çalıştığı süreler gözönüne alınarak işveren tarafından işine son verilen işçiye kıdem tazminatı ve diğer sosyal haklarının ödenmesi gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.02.2009
Soru :
SAYIN YETKİLİ, 2008 YIL SONU İŞLEMLERİ KONTROLÜNDE D.BAŞLARA AİT AMORTİSMAN AYIRMADIĞIMI FARK ETTİM.AMORTİSMANI AYIRIP GİDER YAZARSAM G.VERGİ BEYANNAMESİ İLE TERS DÜŞERİM.GERÇİ ZARAR VAR.NE YAPMAMI ÖNERİRSİNİZ.BU YIL GİDERLEŞTİRMEZSEM BU HAKKIM KAYBOLACAK.G.VERGİYE DZLT Mİ VEREYİM YOKSA DZLT ME VERMESEMDE DOĞRUDAN KV DE DOĞRUSUNU MU GÖSTEREYİM. GÖRÜŞÜNÜZÜ ÖĞRENEBİLİRMİYİM. SAYGILARIMLA

Cevap :
Sayın Yılmaz, 2008 yılına ilişkin hesaplanan amortisman giderleri geçici vergide yasal sınırlar içerisinde bir fark veriyorsa (geçici vergi beyannamelerinde gösterilen kâr veya zarar meblağlarında yüzde 10'a varan eksi farklar, kabule şayan görülmektedir. İnceleme sonunda bulunacak eksi fark yüzde 10'u aşacak olursa idare, noksan beyan nedeniyle cezalı tarhiyata gidebilecektir) defterlerinize kaydedebilirsiniz. Geçici vergi beyannamesini düzeltmenize gerek bulunmamaktadır. Ancak bu fark yasal sınırları aşarsa geçici vergi beyannamesi ile ilgili düzeltme vermeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2009
Soru :
(bir mükellefim) bir İtalyan firmasının tekstil desen örneklerini Türkiye' de firmalara gösterir, desenler beğenilirse İtalayan firmasını bu firmalarla buluşturur, anlaşma sağlanırsa İtalyan firması bu firmalara fatura keser ve belli meblağlar kaşışlığında da desen örneklerinin patentlerini verir ve ben de bu işin sonucunda yaptığım arabuluculuk için İtalyan firmasından bir meblağ alır ve bu firmaya fatura keserim. hizmeti yurt dışındaki firmaya yapıyor, faturayı bu firmaya kesiyor ve karşılığını döviz olarak yurda getiriyorum fakat bu hizmetten yurtdışında faydalanıp faydalanmadığı konusunda net bir kanaatim oluşmadı. ki bundan ötürü de yaptığım hizmetin hizmet ihracatına girip girmediğini bilmiyorum. bu konuda beni bilgilendiriseniz sevinirim. bir de sormak istediğim diğer bir konu: tekstil desenlerini alan Türkiyedeki bu yurt içi firmalar açısından vergi karşısındaki durumlarını öğrenebilir miyim. yurt içindeki firmalar aldıkları bu patentler karşılığında, İtalyan firması için vergi ödeme zorunluluğu var mı. İtalyan firması bu firmalara kestiği faturada bu vergileri gösterir mi yoksa bu konu hariçten bir konu mu; yani yurt içindeki firmalar aldıkları bu desenler için kendine kesilen faturadaki meblağ üzerinden kdv hesaplayıp 2 nolu kdv beyanı ile mi beyan eder. Beni bilgilendirirseniz sevinirim... saygılar...

Cevap :
Sayın Yusufoğlu, Hizmetten Türkiye'de yararlanıldığı için yapmış olduğunuz işlem hizmet ihracatı olmayıp KDV'ye tabidir. Hizmet ithali aşamasında 2 nolu KDV ile sorumlu sıfatıyla KDV ödenir, aynı dönemde ödenen vergi indirim konusu yapılır. İkili vergi anlaşmasına göre de stopaj söz konusu olabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2009
Soru :
Merhabalar; Mayıs 2008 stajımı başlattım. Denetim altında staj yaptığım firma yeni bir firma ile 16/01/2009 tarihinde sözleşme imzalamış. Meslek mensubu değişikliğini en geç 15 gün içerisinde tarafınıza bildirmem gerekli idi. Değişiklikten bugün haberim oldu. Hangi tarihe kadar tarafınıza bildirirsem stajımda Sorun yaşamamam. Eski mensubundan tarafınıza getirmem gereken evraklar hakkında yardımcı olurmusunuz. Saygılarımla, İletişim Tel: 0 532 404 16 99

Cevap :
Sayın Serpil BAŞ, Meslek mensubu değişikliğinde hazırlanması gereken evraklarla ilgili tüm bilgiler sitemizde staj başlığı altında bulunmaktadır. Evraklarınızı hazırlayarak şubat ayı sonuna kadar getirmeniz gerekmektedir. Ayrıca eski işyerinizde meslek mensubu makbuzları, faturaları ve değerlendirme notunuzu almanız gerekiyor. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 23.02.2009
Soru :
sayın üstadım bir müşterim müzik merkezi kurmak istiyor.Burada stüdyo kayıt hizmetleri ve müzik eğitimi vermek istiyor. - Yazarkasa kullanma mecburiyeti var mıdır?(Aylık 200 tl kurs bedeli alacak ama fatura kesmek istiyor tebliğe baktım yazar kasa kullanmak zorunda olmayanlar listesinde yok ama yazarkasa fişinin bu işe uygun olmadığını düşünüyorum )

Cevap :
Sayın Aykırı, 3100 sayılı yasaya göre nihai tüketicilere mal ve hizmet satılması halinde (perakende) tutarı fatura düzenleme sınırının altında kalması halinde (2009 için 670 TL), bu satışlarını ödeme kaydedici cihaz fişi (yazar kasa fişi) ile belgelendirmek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2009
Soru :
Serbest Muhasebecilere (SM) yeni kanunla tanınan Mali Müşavir olabilmeleri ile ilgili eğitim ne zaman verilecek ve planlanan sınavlar ne zaman olacak, bu konu ile ilgili turmob şubat ayında yönetmelik çıkaracaktı,çalışmalar ne durumda bilgi vermenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Abdulselami AYTAŞ, 3568 sayılı yasa değişikliğiyle SM'lere düzenlenecek SMMM geçiş sınavı ile SMMM olma hakkı verilmiştir ancak bu sınavların içeriği ve nasıl yapılacağı ile ilgili TÜRMOB'un yönetmelik ve yönergeleri yayınlaması beklenmektedir. SM üyelerimize konu ile ilgili bilgiler netleştiğinde SM üyelerimize bilgilendirme yapıalacaktır.Saygılarımızla, İyi çalışmalar dileriz. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 21.02.2009
Soru :
iyi çalışmalar; Gelir vergisi Beyannamesi veren mükellefler; çocuklarının eğitim harcamalarını beyan edilen kardan düşebiliyorlar. (karın %5 ine kadar) Çocukları burslu okuyan bir mükellefin eğitim masrafları kırtasiye ve okuldaki yemek giderlerinden (faturalı) ibaret. 1) Bu kırtasiye ve yemek giderleride eğitim masrafları olarak kardan düşülebilir mi? 2) Bütün bu eğitim, kırtasiye, yemek vs.masraf faturalarında fatura toplamı mı dikkate alınacak, yani kdv.ler de gider olarak dikkate alınacak mı? teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kurt, Bahsettiğiniz kalemlerin hepsini beyannameden indirim konusu yapma hakkınız bulunmaktadır. Ancak beyan edilen gelirin %10 unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (GVK 89/2) beyanname üzerinden indirim konusu yapılır. KDV bir gider olmadığına göre KDV hariç rakamların dikkate alınacağı şüphesizdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.02.2009
Soru :
merhaba kolay gelsin, defterinin tuttuğum bir müşterim evraklarını benden almak istedi, herhangi bir muhasebeciyle anlaşmadığını belirtti, defterlerini tutanak ile teslim ettim, bana bir miktar borcu var, 1 hafta içinde ödeyeceğini söyledi ama ödemedi bu arada son byannamesinin bir meslektaş internnetten vermiş tesbit ettim, sorum şu; bana borcu varken başka bir meslek mensubuna defterlerini tutturabilirmi? Şikayet edersem ne ceza verilir? Etik olarak beni araması gerekmiyormuydu?

Cevap :
Sayın Özmen, Müşteri ile aranızda yapılan sözleşmeye istinaden alacak davası açabilirsiniz. Müşterinin defterini tutturduğu meslek mensubu, yükümlülüğü olan e beyanname gönderme işlemini yaomıştır. Yeni meslek mensubunun, müşterinin size olan borcu ile ilgili suçlanamayacağı kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.02.2009
Soru :
şirketimizin alacağına karşılık haciz yolu ile üzerine almış olduğu adet daire için icea dairesine % 18 olarak kdv ödedi.Şimdi biz bu daireleri satarken kdv % 18 olarakmı uygulayacağız. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Fırat, Müzayede mahalleri ve icrada yapılan satışlar %18 KDV'ye tabidir. Aktife almış olduğunuz Gayrimenkul 150 metrekarenin altında ise %1 KDV, diğer hallerde %18 KDV hesaplanacaktır. Ödemiş olduğunuz KDV'yi indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.02.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM. 1.SORUM BEKAR VE BABASI YAŞAMAYAN BİR BAYAN İŞTEN ÇIKARILIYOR,BUNUN İÇİN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU YAPILACAKTIR,İLGİLİ KİŞİ HEM İŞSİZLİK SİGORTASINDAN HEM BABASININ BAĞKURUNDAN FAYDALANABİLİR Mİ? 2.SORUM ÇIRAKLIK EĞİTİMİ ALAN BİR ÇOCUK ŞİRKETİMİZE MÜRACAAT ETMİŞTİR.İŞE ALINMA İŞLEMENİNDE SSK İŞLEMELERİ İLE İLGİLİ NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ,SSK PİRİMLERİNİ BİZ Mİ ÖDEMELİYİZ,İLGİLİ ÇIRAKLIK EĞİTİM KURUMUMU ÖDEMELİDİR?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Cevap 1 : Hak sahiplerinin ölüm aylığından yararlandırma şartları Ölüm aylığı; a) Ölüm tarihinde sigortalı ile yasal evlilik bağlantısı bulunan eşine, b) Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olup; 1) Evli olup olmadığına bakılmaksızın, 18 yaşını, ortaöğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan çocuklarına, 2) Yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını, 3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kız çocuklarına, c) Aylıkta hak sahibi eş ve çocuklardan artan; 1) Hissenin bulunması halinde, çalışmayan ve gelir ve aylık bağlanmamış ana ve babasına, 2) Hisseye bakılmaksızın, gelir veya aylık bağlanmamış ve 65 yaşın üstünde olup çalışmayan ana ve babasına, Kanunun 34 üncü maddesindeki esaslar dahilinde bağlanır. 4/ (b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması veya ödenmesi şarttır. Cevap 2. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır, bunlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.02.2009
Soru :
merhabalar; A.Ş. NİN yönetim kurulu başkan yardımcısı ve ortak olan bir kişinin oğlunun yurtdışı eğitim masrafını yönetim kurulu kararı alarak şirket karşılayıp gider gösterebilirmi? sakıncaları varsa bilgi verirseniz sevinirim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Tezcan, Gelir Vergisi Kanunun 28’inci maddesi ile; 1. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar (özel müesseseler tarafından yapılan ödemeler, benzeri devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Asli görev veya memuriyet dolayısiyle alınan ücretler bu istisnaya dahil değildir); 2. Resmî ve özel müesseselere ve şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar; gelir vergisinden istisna edilmiştir. Konuya ilişkin olarak yayımlanan 128 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde: “Gelir Vergisi Kanununun 2361 sayılı Kanunla değişik 61’inci maddesinin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendinde, "Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler"in ücret sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca, hizmet erbabına evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı verilen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 28’nci maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri uyarınca, bu bentlerde yazılı şartla vergiden müstesna tutulan tahsil ve tatbikat ödemeleri ve bu meyanda burslar; gelecekte yapılacak hizmetler karşılığını teşkil eden ücret ödemesi sayılmakla birlikte, sözkonusu istisna hükmü gereğince Gelir Vergisine tabi tutulmayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir. Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş olup, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı maddesinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm ve açıklamalar göre, 1)-Öğrencilerin Türkiye’de tahsilde bulunması veya şirket hesabına yurtdışında eğitim görmesi, 2)-Yapılan ödemenin yeme ve yatma giderleri ile tahsil giderlerinin karşılanması amacına yönelik bulunması, 3)-Ödemenin bizzat öğrencilere yapılması, 4)-Şirketi ile öğrenciler arasında işçi-işveren (hizmet) ilişkisi bulunmaması, halinde verilecek bursların gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir. Sonuç olarak, Yabancı Ülkelerde Tahsilde Veya Stajda Bulunanlara Yapılan Ödemeler Yabancı ülkelerde tahsilde veya stajda bulunanlara yapılan ödemelerin istisna edilmesine ilişkin düzenlemelere Gelir Vergisi Kanunu'nun 28. maddesinin 1.bendinde yer verilmiştir. Buna göre resmi veya özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrencileri gider karşılığı olarak verilen paralar gelir vergisinden istisna edilmiştir.. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2009
Soru :
1995 yılında tuzla serbest bölgeden 20 yıl süreli ruhsat alan müşterimizin geçmiş yıllarda bilanço-gelir tablola-rını DESBAŞ'a verip defderlerimizi onaylatıyor idik.2004 yılında çıkartılan kanun değişikliği ile vergi mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerektiğini öğrenerek,2009 yılında mü- kellef olduk.Geçmiş yıl K.V beyanname- lerini E beyanname ile gödererek tahakkuklarını aldık.Sadece K.V ve G.V mükellefiyetimiz var.(Kira yok-işçi çalışmıyor.)Kurumlar Beyannamelerinden başka 2004/2005/2006/2007 yıllarına ait Geçici vergi beyannamelerini,ayrıca 2008 yılı I-II-III dönem Geçici beyannamelerini vermemizde gerekiyormu?2008/4.Dönemi G.V Bey.gönderdik.Saygılar sunarım

Cevap :
Sayın Koncagül, Sorunuzda bahsettiğiniz beyannameleri e beyanname şeklinde vermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2009
Soru :
2004 yılında işten çıkarmış olduğumuz işçiler fazla mesai ücretlerini alamadıkları iddiası ile bizi mahkemeye verdiler Dava 2007 yılında yargıtayda onandı ve bize yine 2007 yılında teblig edildi.Ancak karşı taraf şirketimize ödeme ile ilgili bu zamana kadar herhangi bir başvuru yapmadı idi... Karşı taraf alacağını 2009/şubat ayında bizden talep etmektedir.(icra ilamları yeni geldi) geriye dönük ssk bildirgelerini nasıl vereceğiz..idari para cezası açısından durum nasıl olacak(örn.40 işçi /personel başı mı yoksa belge başımı?)gecikme zammı hesaplanacak mı ? hesaplanacaksa hangi tarih baz alınacak? ilginiz için teşekkür ederim...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kesinleşen kararlarda ödeme zamanı ve ödenecek kişiler belirtilen bir tebligat alırsınız. Bu tebligata göre ödemenin yapılması gerekir. Alacaklının başvurusunun beklenilmesi gerekmeketedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.02.2009
Soru :
merhaba öncelikle kolay gelsin vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler 4 yıldır ssk emekli maaşı almakta olan mükellefim 2008/10 ayında limidet şirket ortağı olmuştur 5510 sayılı yasa ile emekli maaşından destek primi kesilmesi için bağkura gittim yetkili kişi bizim yapabileciğimiz bir şey yok ssk gidin diye bizi yönlendirdiler ssk gittim ssk da bizde birşey yapamayız dediler mükellefimin emekli maaşından para kesilmiyor aynı maaşını almaya devam ediyor ne yapabiliriz saygılar

Cevap :
) Yaşlılık veya Emekli Aylığı Almakta İken Yeniden Çalışmaya Başlayanlar; Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) , (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olup, yaşlılık aylığı bağlananlardan tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile 27/4/2005 tarih ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hariç yeniden çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilerek tüm sigorta kollarına tabi tutulurlar. Bu sigortalılardan, kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyetlerde bulunanlar ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılar hariç, (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların, almakta oldukları yaşlılık aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilir Bağlı bulunduğunuz SGK ya işyeri çalışma bildirimleriniz ekinde bir dilekçe ile başvurmanız yeterli olacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.02.2009
Soru :
iyi günler şirketimizde kullandığımız hammaddeleri döviz bazında döviz çeki ile alıyoruz.fatura ise hammaddenin alındığı günkü döviz kuru esas alınarak fatura kesilmektedir.Döviz çekini ödediğimiz tarihde tl ye çeviriyoruz.Bu durumda lehde veya alehde kur farkı oluşmaktadır.Oluşan kur farkını fatura ederken hesaplanan kdv ayrıca karşı tarafdan talep edilecekmidir,yoksa kdv dahil mi fatura kesilecektir.Kdv dahil fatura kesilir ise karşı taraf bizden kestiği kur farkı faturası nedeniyle oluşan kdv yi talep edebilir mi.cevaplarsanız memnun olurum.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özcan, Hesaplanan kur farkı cari hesap bakiyesinin kapatılması olduğundan, kur farkından ayrıca KDV hesaplanıp cari hesaba atılmaz. Oluşan kur farkı KDV dahil rakamdır. İç yüzde yöntemiyle KDV ayrıştırılıp fatura düzenlenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2009
Soru :
Sayın Demet Sezmiş Hanım' ın dikkatine; 2009/1 dönem yeterlilik sınavlarına müracaat ettim. Bu arada, "üniversite affı" ile müracaat ettiğim İstanbul üniversitesi İktsat Fakültesi Maliye bölümü yüksek lisans programına tekrar kabul edildim, Bana , Gelecek yıl sonbahar dönemi sonuna kadar; bir yıllık tez yazma süresi verildi. Yüksek lisans tez çalışmalarımla; henüz başlayacak olan; SMMM iki yıllık yeterlilik sınav sürem çakışmaktadır. Tez yazma süremin sonuna kadar SMMM süremin dondurulması mümkün müdür?Teşeküür eder saygılar sunarım.

Cevap :
Sayın Sema Ayla CENGİZ, Sorunuza ilgisi nedeniyle Staj Birimimiz en kısa sürede yanıt verecektir. İyi çalışmalar dileriz.. EĞİTİM BİRİMİ


 

Tarih : 18.02.2009
Soru :
Sayın ilgili;2009/1 dönem yeterlilik sınavlarına müracaat ettim. Bu arada, "üniversite affı" ile müracaat ettiğim İstanbul üniversitesi İktsat Fakültesi Maliye bölümü yüksek lisans programına tekrar kabul edildim, Bana , Gelecek yıl sonbahar dönemi sonuna kadar; bir yıllık tez yazma süresi verildi. Yüksek lisans tez çalışmalarımla; henüz başlayacak olan; SMMM iki yıllık yeterlilik sınav sürem çakışmaktadır. Tez yazma süremin sonuna kadar SMMM süremin dondurulması mümkün müdür?Teşeküür eder saygılar sunarım.

Cevap :
Sayın Ayla CENGİZ, Sınav dondurma işlemleri ancak mücbir sebep hallerinde kabul edilmektedir. (Askerlik, hamilelik,Doğum, Raporlu rahatsızlık, yurtdışı eğitim,deprem sel felaketi gibi) hallerde durumunuz belgelemek ve belgelerinizin Ankara TESMER'e gönderilmesi halinde cevap almanız gerekmektedir. Yüksek lisansa yurtiçinde devam etmek hem staj süresi içinde hem de staj süresi sonrasında mücbir sebeplerden sayılmamaktadır. iyi çalışmalar, STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 17.02.2009
Soru :
ŞARAP VE ŞAMPANYA İTHALATI YAPIP; İÇ PİYASAYA TOPTAN SATIŞ YAPAN ŞİRKETİMİZ VAR! GÜMRÜKLEME AŞAMASINDA VE YENİ BİR ÜRÜN OLMASI SEBEBİ İLE TANITIM KOKTEYLİNDE ZAYİ OLAN; (İKRAM VE TADIMLAR VE GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLARININ ALMIŞ OLDUĞU) KIRILAN VE BOZULAN MALLARIN GİDERLEŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ? TEŞEKKÜRLER!

Cevap :
Sayın Bektaş, Ticari malların tanıtımıyla ilgili yapılan harcamalar tevsik ve ispat edilmek şartıyla pazarlama-satış ve dağıtım gideri olarak giderleştirilebilir. Kırılan ve bozulan şarap ve şampanyalar ile ilgili olarak bağlı olduğunuz vergi dairesine müracat ederek Takdir Komisyonu aracılığı ile tespit yaptırılarak giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
2008 kasım sınavına girdim. analiz dersinden 35 puan aldım ama bu imkansız bunu biliyorum sadece tanım sorusunu yaptım 30 puan dı ve bu puanı aldığımı düşünüyorum geriye kalan 70 puandan da 5 puan vermişler demek ki ama imkansız deha dersanesinin yayınladğı cevaplara bakıyorum 60-70 arası olması gerekir ken 35 geliyor ve duyduğum habere görede analiz dersinden kalmayı bekleyen bi arkadaş 70 puan alarak geçiyor bu nasıl iş anlamadım sınava itiraz ettim ama bir sonuç alacağımı düşünmüyorum. idari yargıya taşımayı düşünüyorum ama bu konuda bilgim yok , idari yargı gidersem ne kadar zamanı mı alır ve mart ayındaki sınava girmeme engel olur mu bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. bir de denetim dersinden 40 vermişler inanın ömer duman hocanınkitabını 128 sayfasını bire bir ezberledim ama soruları öyle seçip soruyorlarki şaşırıp kalıyoruz. en azından 4 sorunun ikitanesi net soru olsa ne güzel olur çalışan arkadaşlarımızın emekleri boşa gitmez saygılarımla, ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
SAyın ilgili, Konuyla ilgili tarafınıza bilgi verilmiştir. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
2008 kasım sınavına girdim. analiz dersinden 35 puan aldım ama bu imkansız bunu biliyorum sadece tanım sorusunu yaptım 30 puan dı ve bu puanı aldığımı düşünüyorum geriye kalan 70 puandan da 5 puan vermişler demek ki ama imkansız deha dersanesinin yayınladğı cevaplara bakıyorum 60-70 arası olması gerekir ken 35 geliyor ve duyduğum habere görede analiz dersinden kalmayı bekleyen bi arkadaş 70 puan alarak geçiyor bu nasıl iş anlamadım sınava itiraz ettim ama bir sonuç alacağımı düşünmüyorum. idari yargıya taşımayı düşünüyorum ama bu konuda bilgim yok , idari yargı gidersem ne kadar zamanı mı alır ve mart ayındaki sınava girmeme engel olur mu bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim. bir de denetim dersinden 40 vermişler inanın ömer duman hocanınkitabını 128 sayfasını bire bir ezberledim ama soruları öyle seçip soruyorlarki şaşırıp kalıyoruz. en azından 4 sorunun ikitanesi net soru olsa ne güzel olur çalışan arkadaşlarımızın emekleri boşa gitmez saygılarımla, ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ahmet ÖZÜBERK, Konuyu yargıya taşıyabilirsiniz. Ancak sınav sonuçları Ankara TESMER tarafından yayınlanmaktadır. TESMER in sorumluluğundadır. Bu nedenle, konuyla ilgili itirazlarınızı TESMER'e göndermeniz gerekiyor. iyi çalışmalar STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 15.02.2009
Soru :
İyi günler Ben 1 eylül 2008 itibariyle bir şirkette denetim altında staj yapmaktayım Malumunuz şubat sonuna kadar 4 aylık skk bildirgesi, mensup fatura ve yeni yıl sözleşmesini size teslim etmem gerekiyor Ancak bu sene çalıştığım işyeri şuan yanında staj yaptığım y.m.m ile çalışmayacak ve bende şubatın son haftası yeni bir şirkette çalışmaya başlayacağım. Bu nedenlede şuan staj yaptığım y.m.m bu yıl için sözleşme düzenleyemeyecek Sorum şu; Bu durumda yeni başlayacağım işyerinin müşavirinin şirketle yaptığı sözleşmeyi kabul ediyormusunuz Teşekkürler

Cevap :
Sayın Remzi Serdar KURDAL, Yeni şirketinizdeki sözleşmeyi zaten zorunlu olarak istemekteyiz. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 14.02.2009
Soru :
işletme usulu deftere tabi bağkurlu mükellef; malzemeleri alıp kendi dikip kendi sattığı çeyiz mamullerinin maliyetine işçiliği nasıl eklemeli.asgari ücretli çalışanı olmadığı için maliy